KissanKulmasta

Euroopan vertikaalinen integraatio - jäähyväiset demokratialle

Euroopan vertikaalinen integraatio

 

Vertikaalinen integraatio on investointitermi, ja merkitsee sitä, että mahdollisimman paljon tai kaikki tuotantoketjun osat ovat saman tahon omistuksessa tai kontrollissa esimerkiksi osakeomistusten kautta.

Vertikaalinen integraatio sopii hyvin kuvaamaan prosessia, joka Euroopassa on meneillään. Valtaa ollaan siirtämässä komission aloitteesta kaiken demokraattisen kontrollin ulottumattomiin.

Taloudellisen yhteistyön tiivistämisen nimikkeen alla integroidaan Euroopan ennen itsenäisiä kansallisvaltioita vertikaalisesti saman omistajan vallan alle. Tämä omistaja ei ole kansat, demokraattinen järjestelmä tai edes Euroopan Unionin jäsenmaat.

Uusi omistaja on korporaatioiden, poliittisen ja taloudellisen eliitin muodostama harvainvallan klikki.

Entinen europarlamentin jäsen Esko Seppänen syyttääkin suorasukaisesti EU:n komission, "eurokriisinäyttämön komissaarijuntan", olevan kaappaamassa vallan jäsenmailta.

"Komissio vaatii julkisesti ja häpeämättömästi EU:n liittovaltioimista taloudellisen pakon varjolla. Poliittisesti mahdottoman se yrittää – tässä tapauksessa todellisen eikä kuvitellun mutta kyllä sen itse syventämän – kriisin varjolla kääntää poliittisesti väistämättömäksi. Jos komission vallankaappaus onnistuu, se on peruuttamaton. Kerran jäsenmaasta pois annettu valta on ainiaaksi pois annettu", kirjoittaa Seppänen verkkolehti Uudessa Suomessa.

Komissiota ei valita vapailla vaaleilla, vaan komissaarit nimitetään virkaansa ministerineuvoston eli Euroopan Unionin neuvoston toimesta. Europarlamentti ei voi erottaa yksittäistä komissaaria, olkoot tämä kuinka epäkelpo tahansa.

Komission ehdotus yhteisestä taloushallinnosta tarkoittaa sitä, että kaikkien Emu-maiden pitäisi nimittää asiantuntijoista koostuva kansallinen raha-asiain neuvosto, jolla olisi kansallisia parlamentteja suuremmat valtaoikeudet kansallisiin budjetteihin.

Komissio tarkistaisi jäsenmaiden budjetit ennen niiden julkistamista ja saisi oikeuden osallistua kansallisten parlamenttien budjettikeskusteluihin jopa täysistunnoissa. Jäsenmaa voitaisiin pakottaa budjettimuutoksiin sisäisen devalvaation hengessä.

Komissiota tukien José Manuel González-Páramo, Euroopan keskuspankki EKP:n "toimitusjohtaja" painotti Oxfordin yliopistossa pitämässään puheessa korostuneen toistuvasti euroalueen tarvitsevan taloudellista hallintoa, jonka toimenpiteet ovat ennaltaehkäiseviä ja lineaarisia; että euroalue tarvitsee keskushallinnon; lisää taloudellista ja taloushallinnollista yhdentymistä jonka takia kansallisvaltioiden on pakko luopua itsenäisyydestään, omista budjeteistaan, laeistaan... niin, oikeastaan kaikesta euron pelastamiseksi.

Myös elintasosta.

González-Páramo mainitsee eräänä syynä euroalueen vaikeuksiin liian korkean palkkatason.

Väite korkeasta palkkatasosta on ristiriidassa eri maista kootun tilastollisen datan kanssa, joka kertoo että ginikertoimella mitattuna palkkataso ja rahan ostovoima ovat laskeneet länsimaissa aiheuttaen ainutkertaisen korkeaa tuloerojen kasvua vuodesta 1966 asti. Tahti on kiihtynyt EU:n perustamisen jälkeen.

Nykykatastrofissa ainoaksi joustovälineeksi on jäänyt euroalueen sisäinen devalvaatio,"jota on työttömyys, palkanalennukset, eläke-etujen leikkaukset, julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan alasajo sekä Emuun pyrkivien Latvian ja Liettuan tapauksissa massamaastamuutto." sanoo Esko Seppänen.

Europarlamentaarikko, ranskalainen Alan Lamassoure on jokseenkin samaa mieltä Esko Seppäsen kanssa. Tämä käy ilmi Lamassouren laatimasta raportista, joka käsittelee europarlamentin ja kansallisia hallituksia edustavien instituutioiden muuttuvia suhteita Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen jälkeen. Raportin perusteella institutionaaliset kulissit säilyvät, mutta valta siirtyy yhä harvempiin käsiin, tahoille joita ei valita vaaleilla.

Lamassouren mukaan tilanne on paradoksaalinen: samaan aikaan kun Lissabonin sopimus lisäsi europarlamentin lainsäädännöllistä valtaa, on rakennettu kansallisten hallitusten ohelle erilaisia EU -instituutioita: Euroopan neuvosto ja sen pysyvä puheenjohtaja, euroryhmä ja Korkea edustus, jonka alaan kuuluu puolustus- ja ulkopolitiikka.

Jatkuvan eurokriisin aikana nämä uudet instituutiot ovat tehneet suuria poliittisia päätöksiä, jotka neuvotellaan suljettujen ovien takana, sanoo Lamassoure.

Myös yhä useampi taloustoimittaja on tilannekatsauksissaan, joukossa Taloussanomien palkittu analyysitoimittaja Jan Hurri, alkanut mainita eurokriisin yhteydessä sanan vallankaappaus.

- Euroopan valtioiden "tulee luopua merkittävässä määrin itsenäisyydestään" kuulostaa paremmalta kuin Anschluss, toteaa taloussivusto ZeroHedgea toimittava Tyler Durden.

"Demokratia ei esiinny edes sanana komission eurokriisiä koskevissa ratkaisuesityksissä. Tavoitteena on sen sijaan perustuslaillistaa kurinalaistava uusliberalismi, mikä on taloudellisesti järjetöntä. Poliittinen vakaus ja ennustettavuus esitetään ehdoksi menestykselliselle rahaunionille. Tämän voi tulkita tarkoittavan, että vaalien tuloksista riippumatta politiikan pitää kaikkialla Euroopassa tästä lähtien olla aina samaa. Eräänlaista yksipuoluedemokratiaa siis. Suunnitelmiin sisältyy myös suoranainen vallankaappausyritys." arvioi komission ehdotusta analysoinut kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki.

Kansanäänestystä "syvemmästä integraatiosta" ei ole odotettavissa: EU:n asenne kansanäänestyksiin selvisi kun Kreikan pääministeri Papandreou alkoi puhua kansanäänestyksestä. Ruoskatroikka EU, IMF ja EKP vaihtoivat kiireen vilkkaa Kreikan hallituksen teknokraattihallitukseen. Sama tapahtui Italiassa, jossa pääministeri Silvio Berlusconi korvattiin Mario Montilla. Kummassakaan hallituksessa ei ole enää ainoatakaan kansan itsensä demokraattisesti vaaleilla valitsemaa jäsentä.

Sekä Kreikan uutta, EKP:sta tullutta pääministeriä Papademosta että Montia yhdistää pankkimaailman valtaliitto, trilateraalinen komissio, RT News huomauttaa.

Suomen valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sd) on jo ehättänyt laatimaan yhdessä Saksan ja Hollannin valtiovarainministerien kanssa yhteisen lausunnon, jossa hän tukee komission esityksiä. Pääministeri Jyrki Katainen (kok) pitää kansanäänestyksiä kielteisenä.

 

Joustava EU

Eräs keskeisiä periaatteita on joustavuusperiaate, joka mahdollistaa EU:n integraation syventämisen niin, että se voidaan tehdä kerroksittain. Eli ottaa siihen ensi vaiheessa mukaan ne, jotka enemmän haluavat ja sopivat - ja myöhemmin muut, vaikka sitten vastoin tahtoa.

Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan Anniina Ali-Laurila kirjoittaa pro gradu -työssään 2005: "Jo Shawin (2003) mielestä tiivistetyn yhteistyön ehtoja on helpotettu perustuslaillisella sopimuksella kun ryhmä jäsenmaita voi viedä integraatiota eteenpäin niillä aloilla, joiden kehittämisestä kaikki EU-maat eivät ole yhtä mieltä. Tiiviimmästä yhteistyöstä eli joustavuusperiaatteesta käytetään myös nimityksiä monen nopeuden Eurooppa, kahden nopeuden Eurooppa ja Eurooppa à la carte, jotka tarkoittavat eriytetyn yhdentymisen mallia, jossa jäsenvaltio voi valita, mihin toimintoihin se osallistuu."

"Alexander Stubbin (2002; 2003) mukaan joustavuus on ollut Euroopan integraatiokeskustelun vaikeita aiheita, koska joillekin EU-maille joustavuus tarkoittaa instrumenttia, jolla heidät suljetaan yhteistyön ulkopuolelle ja toisille se tarkoittaa opt out-mahdollisuutta eli vapaaehtoista poisjäämistä."

Kahden nopeuden Euroopa sekä monen nopeuden Eurooppa ovatkin olleet valtamedian sanastossa jo jonkun aikaa, kuitenkin niin, ettei niiden merkitystä tai taustaa ole tarkemmin avattu lukevalle yleisölle.

Eli siis käytännössä EU:n oikeudellisiin periaatteisiin on rakennettu sisään toimintamalli, joka mahdollistaa integraation, yhdentymisen asteittaisen syventämisen siitä huolimatta että osa jäsenmaista haraa vastaan.

Suunnitelma on, malli sen toteuttamiselle on; molemmat upotettuna lainsäädäntöön ja sopimusluonnoksiin. Kriisi (mahdollisesti tahallisesti luotu) nopeuttaa saapumista kohtaan, jossa yhdentyminen tapahtuu - vaikka euroalueen maiden kansalaisista yli 80% eri galluppien perusteella eivät sitä halua.

-------------------------------

kommentti:

Euroopan keskuspankki EKP:n "toimitusjohtaja" José Manuel González-Páramon Oxfordin yliopistossa pitämä puhe oli monin tavoin paljastava.

González-Páramo painotti puheessaan EU:n ja IMF:n velkamaille pakotettujen yhteisten rakennesopeutusohjelmien merkitystä: "Ne puuttuvat kauan kaivattuihin eläkeuudistuksiin, avaavat tähän asti suljettuna olleita talouden sektoreita ja modernisoivat julkishallintoa."

Suomeksi: leikkauksia, jäädyttämistä, ykstyistämisiä.

González-Páramo näkee nämä toivottuna, merkittävänä kehityksenä, ja luottaa siihen että Italialle pakotettu teknokraattihallitus "hoitaa homman kotiin".

González-Páramo mainitsee myös monet uudet hallinnon rakenteen muutokset joilla "kansallisvaltioiden kädet sidotaan". Hän sanoo sen parantavan hallintoa ja johtavan läheisempään taloudelliseen unioniin.

González-Páramo sanoo Euroopan kansalaisten - jolla hän tarkoittaa jäsenmaiden kansalaisia; Eurooppa ei ole valtio tai kokonaisuus jolla on maarajat - haluavan lähempää taloudellista ja taloushallinnollista yhteistyötä: "Eurobarometrimittausten mukaan enemmistö jäsenmaissa haluaa läheisempää yhteistyötä jotta kriisi saadaan loppumaan...on aika poliitikkojen olla rohkeita, tunnistaa nämä trendit ja päättää mahdollisimman pian se Suuri Projekti joka aloitettiin 60 vuotta sitten: entistä läheisempi unioni."

Voima -lehdessä kirjoittava, Brysselissä asuva Eva Nilsson kertoo kolumnissaan ´Uskotko sinä eurobarometriin?´ seuraavaa: "Luxemburgin eurobarometriläinen nimittäin valaisi minua kertomalla, että eurobarometri on kaikkea muuta kuin ´neutraali´ tilastollinen katsaus. Päinvastoin, se on komission eri osastojen tarkasti määrittelemä työkalu, jolla luodaan eurooppalaista identiteettiä, johdatellaan ihmisiä, puolustellaan politiikkaa ja houkutellaan mediaa."

----------------------

Bear´s Lair -sivustoa ylläpitävä Martin Hutchinson kertoo kollegansa, professori Kevin Dowd´in katsovan, että paras ratkaisu kriisiin kaikkien kannalta olisi luopuminen keskuspankkijärjestelmästä kokonaan: "EKP on roskapankki ja Yhdysvaltain keskuspankki FED on vivutettu suhteessa 60:1. Pitkien lainojen korkojen vähäinenkin nousu pyyhkäisee koko FED:in pääoman mennessään. Sama - maksukyvyttömyys - odottaa Englannin pankkia ja Japanin pankkia jos eurokriisi leviää." Baselin komitean niin sanotut uudistukset pankkien pääomavarantoja koskien ovat samaa sumutusta kuin aiemminkin, toteavat Hutchinson ja Dowd. - Keskuspankit ovat suurelta osin vastuussa sekä Suuren laman että vuoden 2008 rysäyksen luomisesta ja nykykriisien pahenemisesta.

Italian keskuspankin ja CEPR-tutkimuslaitoksen kehittämä euroalueen kansantalouden (bkt) neljännesmuutoksia "reaaliaikaisesti" arvaava €-coin -indikaattori heikkeni marraskuussa päätyen lukemaan -0.2. Marraskuun €-coin-lukema oli toinen miinusmerkkinen jakso peräkkäin. Sen perusteella eurotalous on jo supistumassa, pelastustoimista huolimatta - tai niiden takia.

______________________

lähteet:

 

New action for growth, governance and stability

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/2011/11/20111123_documents_1_en.htm

Speech by José Manuel González-Páramo, Member of the Executive Board of the ECB, at the Oxford University European Affairs Society, 24 November 2011

Joint Statement of the Ministers of Finance of Finland, the Netherlands and Germany http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20111125Suomen/Urpilainen_BER_tiedote.pdf

OECD: Growing Income Inequality in OECD Countries http://www.oecd.org/dataoecd/32/20/47723414.pdf

Ajantasan uutispuntari: Sikatilat, eurobondit ja miinat http://areena.yle.fi/audio/1322227071465

Fifi/ Voima: Eva Nilsson; Uskotko sinä eurobarometriin? http://fifi.voima.fi/blogikirjoitus/2010/syyskuu/uskotko-sina-eurobarometriin

Lamassouren raportti PE475.850v01-00 2/5; "Working Document on amending the Rules of Procedure to take into account the changing relationships between the European Parliament and the institutions representing the national governments following the entry into force of the Lisbon Treaty". (englanti)

http://www.statewatch.org/news/2011/nov/ep-institutional-relations-lisbon-wp.pdf

osasuomennos: http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=1864

 

Esko Seppänen: Komissaarijuntan vallankaappaus

http://eskoseppanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/89522-komissaarijuntan-vallankaappaus

Päätöksen teon rakenne Euroopan Unionissa http://europa.eu/about-eu/basic-information/decision-making/index_fi.htm

EU4journalists http://www.eu4journalists.eu/index.php/basics/finnish/C50/62/

Suomen pysyvä edustusto Euroopan Neuvostossa: Sanastoa ja lyhenteitä

http://www.finlandcoe.fr/public/default.aspx?nodeid=39166&contentlan=1&culture=fi-FI

Trilateraalisen komission teknokraatit kaappaavat EU -kansallisvaltioita

http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=183

Eu Observer; Leigh Phillips; Emergency narrow treaty change now, political union later

http://euobserver.com/18/114314

Uusvanha imperiumi – Millaista kansainvälistä asemaa Euroopan unioni tavoittelee perustuslaillisen sopimuksen määrittämällä ulkopolitiikalla? Anniina Ali-Laurila, Pro gradu, Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Valtio-oppi, heinäkuu 2005. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/12618/URN_NBN_fi_jyu-2005340.pdf?sequence=1

Suomi ja Euroopan Unioni http://www.avoin.helsinki.fi/oppimateriaalit/valtiooppi/EU.htm

Heikki Patomäki

Robin Hahnel: Poliittisen taloustieteen aakkoset (Like -kustannus 2008)

Matti Ylönen: Veroparatiisit - 20 ratkaisua varjotalouteen (Into -pamfletti, 2008)

EU Observer; Honor Mahon: EU needs fewer presidents and a new budget 'tsar', say Finns

http://euobserver.com/19/114310

EUObserver; Philipp Ebels: EU commission to present eurobonds plans next week

http://euobserver.com/19/114305

Euroetana: Euroalueen taantuman todennäköisyys kasvaa http://euroetana.blogspot.com/

YLE: Katainen: Kreikan kansanäänestykset kielteinen asia

http://yle.fi/uutiset/teemat/velkakriisi/2011/11/katainen_kreikan_kansanaanestyspaatos_kielteinen_asia_2993414.html

 RT News: Political Analyst Peter Eyre: Eurocrisis was not an accident http://www.youtube.com/watch?v=h1YHVHXr1bY

Taloussanomat: Asiantuntijat paljastivat: 147 yritystä hallitsee maailmaa http://www.taloussanomat.fi/politiikka/2011/11/08/asiantuntijat-paljastivat-147-yritysta-hallitsee-maailmaa/201116420/12?ref=tf1

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (31 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Siinä melko pitkän aikavälisn työn tulosta pohdittavaksi.

Aion nyt käydä veroparatiiseja ymv. tutkimaan eikä minua siis ehken täällä nyt usein näy eikä kuulu kommentoimassa.

Olli Kankaanpää

Kyllä te naiset jaksatte, pelkkää asiaako? En jaksaisi tuota kirjoittaa. Taide-kriitilkko jo syntymästä. Siis minä. Se on tai sitä ei ole.

Hannu Rytilä

Tuolla kommentillako yrität mitätöidä Riikan huolellisesti laaditun tekstin? Millä muskeleilla pullistelet?

kati sinenmaa

Kiitos asiantuntevasta kirjoituksesta, josta selviää, että nykyinen suuntaus on erittäin hyvä asia kaikille perussuomalaisia vastustaville, eli kaikille ei-perussuomalais-puolueille, koska tämä merkitsee sitä, että me saamme EU:n, joka vähät välittää siitä, mitä perussuomalaiset ajattelevat -- joka on itse asiassa täsmälleen sama asenne, jolla perussuomalaisia vihaavat ovat Suomeen asennoituneet. Pääasia vihervasemmisto-oikeistohyysäreille on ollut laittaa Suomi myyntiin ja suomalaisten verorahat kankkulankaivoon, jotta Suomi voitaisiin muuttaa kultamunien utopiaksi.

Nyt päästään lopullisesti eroon perussuomalaisista, eikä Kokoomuksen, RKP:n, Vasemmiston, SDP:n, Keskustan ja KR:n tarvitse itse sormeaan nostaa sen asian hyväksi:
"Poliittinen vakaus ja ennustettavuus esitetään ehdoksi menestykselliselle rahaunionille. Tämän voi tulkita tarkoittavan, että vaalien tuloksista riippumatta politiikan pitää kaikkialla Euroopassa tästä lähtien olla aina samaa. Eräänlaista yksipuoluedemokratiaa siis."

Arto Niinistö

Vertikaalinen integraatio on sosialismia, jota Esko Seppänenkin kannattaa.

John Galbraith vertasi aikoinaan suuryrityksiä ja kommunistimaita keskenään ja löysi niistä paljon yhtäläisyyksiä.

Eurooppa ei ole nyt talousmahti, eikä mikään harvainvallan klikki.
Se on rapistuva, velkainen, degeneroituva maanosa, jonka pitäisi löytää yhteinen sävel.

Hannu Rytilä

Yhteinen sävel löytyy kansallisvaltioitten kautta. Sitä ennen EU:n on valitettavasti hajottava. Euron myös.

Sitä ennen kv. suuryritykset ottavat vallan. Blogini eilen:

http://pcasentaja.puheenvuoro.uusisuomi.fi/89578-m...

Siellä on linkki Verkkomediaan, missä kerrotaan mistä on oikeasti kyse.

Heikki Ojala

aina vaan tyhmempiä Niinistöjä siis löytyy.

Hannu Rytilä

Niin kyllä. Voisitko kuitenkin tarkentaa mielipidettäsi ja vaikka perustella?

Hannu Rytilä

Arto Niinistö

Lauri Syväjoki

Perussuomalaisistako ne nerot löytyvät? Todelliset älyköt ja taloustieteilijät. Mitkä ovat Syväjoen ratkaisut asioihin, kuin ainoastaan pelkkä nimittely.

Hannu Rytilä

Blogeissa jutut ovat yksilön, eivät puolueen tekstejä.

Heikki Ojala

etkö muka huomannut kuinka talousnero yrittäjä Teuvo Hakkarainen esitti Viitasaarelle mallia jossa Teuvon sahalle otettaisiin töihin kotona velttoilevia nuoria eikä niille maksettaisi palkkaa. Näin tämän eurooppalaisen sahan kilpailukyky globaaleilla markkinoilla nousisi huimasti. Kiinalaisetkin kadehtii.

Hannu Rytilä

Teuvo Hakkarainen on yrittäjä joka on elättänyt itsensä ja läheisensä yrityksellään. Tuskinpa sinä pystyt esittämään US-blogissa parempaa ratkaisua La-Su yöllä. Teuvo on tehnyt ihan oikeaa työtä. Nyt hän on kansanedustaja. Oletko sinä?

Teuvo sekoilee, totta. Aikaisempi työ on silti yhtä totta ja arvostettavaa.

Arto Niinistö

Pakkotyöllä näyttää olevan kova kannatus perussuomalaisten keskuudessa.
Kohta ehdotetaan pakollisia työleirejä jne.

Aatteet tuntuvat tulevan 30-luvulta.

Hannu Rytilä

Perustele väitteesi. Pistä oheen myös linkkejä, jotka väittävät moista.

Hannu Rytilä

Riikka.

Valitettavasti kommentojia on surkean vähän ja ne vähät eivät ymmärrä yhtään mitään. Hannu.

Käyttäjän erlandsalo kuva
Erland Salo

Riikka hyvä. Lopeta tuo Esko Seppäseen vetoaminen. Häneen eivät uskoneet omatkaan. Vanhan stalinistin mielipiteet ovat vanhasta tunkkaisesta maailmasta. Anna raikkaiden uusien tuulien puhaltaa. Ja niitähän riittää.

K Veikko

Loppupelissä valinta tehdään sen välillä haluammeko elää epädemokraattisessa yltäkylläisyydessä vaiko demokraattisessa kurjuudessa.

--

Onko "ZeroHedgea toimittava Tyler Durden" sama henkilö kuin elokuvan Fight Club (1999) päähenkilö Tyler Durden.
http://www.imdb.com/title/tt0137523/

Käyttäjän Vastakarva kuva
Olavi Aromaa

Raikkaat tuulet puhaltavat ja elämme epädemokraattisessa yltäkylläisyydessä. Heko.

Dari-anne Suomalainen

Söyringin ja Lehtipuun suoltama WTC- tornit/ Irakin sota /USA/ juutalaiset salaliittoteoriakin..... osoittautui pelkäksi soopaksi.

http://ohjelmat.yle.fi/ulkolinja/valhe_joka_aloitt...

http://areena.yle.fi/video/1320356963444

Tuomas Hako

Ordo ab chao. Die jüdische Epoche. Tuossapa Wolfgang hackertin hyytävä kirja siitä, mistä tässäkin asiassa on kysymys. Ei ole edes mieltä huutaa demokratian tuhoamisesta ja muusta, koska toiminnan ei pitäisi olla mikään yllätys. Pikemminkin kaiken tuli olla päivänselvää. EU ajetaan Neuvostoliitoksi ja kaiki valta ja omaisuus ryöstetään sen kansoilta. Kansakunnat tuhotaan ja niiden väestö vaihdetaan. Samalla on syntynyt talouskaaoksesta ja thoisista mellakoista uusi uljas ja erittäin hierarkkinen diktatuuri, jossa on taas tiukka kuri ja järjestys. Kaikki tämä on kirjoitettu esim. Nachum Goldmanin kirjaan vuonna 1915. Siinä kaikki entinen pitää hävittää ja kaikki traditiot tuhota demokratian ym. avulla. Vision mukaan luodaan täysin uusi ihminen, osin kaaosmaisille mullistuksilla. Kaikenentisen järjestyksen tuhon jälkeen muodostetaan kaaoksesta hierarkkinen uusi järjestys, jonka pyramidin ylimmällä huipulla valtaa käyttävä tietenkin Goldmanin oma eliittiryhmä. Vastaaavanlaisia visioita on muutoinkin esitetty. Esim. kommunismissa kaikki todellakin tapahtui. Kaikki menyt tuhottiin ja Leninin määräyksellä todellatehokkaasti. Koko sivistyneistö (entinen sellainen) tapettiin tai vangittiin ja kaikki laitettiin uusiksi. Neuvostokansalaista käsiteltiin kuin jotain eläintä, häneltä vietiin historia, kaikki enneisyys. Hänen henkinen liikkumatilansa oli nolla ja kaikki julkinen esiintyminen muiden ihmistenkin parissa kuului olla vain lorujen toistelua.

Vastaavaa henkeä oli koko Euroopan pommittamisessa maan tasalle ja alistamisessa maailmansodalla. Samoin dadaismilla ja poptaiteella. Sairasta roskaa entisen tilalle. Rappiota ja terroria. Weimarin tasavallan kaikki teatterit olivat kommunistijohtoisia ja kaikkien näytelmien sanoma kommunistinen.

Hirvittävää oli myös DDR:n yksityistäminen ja Saksaojen yhdistyminen. Rothschild perusti tukikohdan Frankfurtiin, koska "sieltä oli valtaväylä Itä-Euroopan kansantalouksiin". DDR:n jättiyritykset myytiin yhdellä markalla pääasiassa Wall Streetin oligarkeille. Niille annettiin valtiolta miljardituet ja rakennettiin infraa ym. Myös petturipoliitikot saivat jaaossa markalla firmoja, jotka saivat tukea tai valtio osti ne kalliilla tai joku muu. Ei ihme, että lasku oli 700 miljardia. Olisiko ollut parempi toimia toisin? Käsittääkseni myösmaa-alueet "myytiin" pois eikä niitä jaettu entisille omistajille. Saksan johtajat ovat Wall Streetin marionetteja ja pelaavat täysin sen pussiin, omaa kansaa kupaten. Turha puhua, että Karjalan palautus ei kannaata tämän esimerkin vuoksi, paitsi että vastaavanlaiset poliitikot suorittaisivat sen tietysti samalla tavalla.

Eli ei tässä mihinkään Saksan liitytä, sillä sitä ei ole olemassa. Neuvostoliitto on parempi vertaus. Sekin oli Wall Streetin perustama.

Dari-anne Suomalainen

Hako

Juokse täysillä päin tiiliseinää niin pääset kaikista peloista ja uhkista.

" Neuvostoliitossa käsiteltiin kuin jotain eläintä "

Nyt ei käsitellä kuin eläintä, mutta eläintä käsitellään ja huonosti, kärsimyksen aiheuttaminen kutsuu puoleensa kärsimystä, joten, jos meille käy huonosti, me olemme sen ansainneet.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Dari-anne,

jaajaa. Mitä tuumit rabbi Lapinin tulkinnasta?

Kuinka Eurooppa petettiin

Jeremy Bowyer, Forbes.com

--------------------------

Toisen maailmansodan jälkeen syntynyt visio vapaasta Euroopasta kaapattiin hallitsevan luokan toimesta, ja hiljalleen se muuttui vastakohdaksi sille, mitä alunperin luvattiin,
Konrad Adenauer, Jacques Rueff ja muut, jotka olivat vastustaneet fasismia pyrkivät luomaan uudelleen sen, mitä fasismi oli pyrkinyt tuhomaan: 1900 -luvun kristillisen vapaamarkkina -ajattelun.

Adenauer ja kumppanit uskoivat, että ihmiset, jumalan kuvaksi luotuina olivat oikeutetut arvokkuuteen yksilöinä, eivät sen roolin perusteella, mikä heillä oli kollektiivissa.

He pyrkivät edistämään vakaata rahaa ja taloutta, rajoitettua hallituksen sääntelyä, vapaata kauppaa ja kansallista itsenäisyyttä kansainvälisissä suhteissa. Heidän lempilapsensa, henkensä tuote, Rooman sopimus kuvaili ihmisen oikeudet ja poisti kansallisvaltioiden voiman haitata ulkomaan kauppaa ja migraatiota.

Toisen maailmansodan päättymisen jälkeen kaksi toisistaan eroavaa näkemystä uudesta Euroopasta ovat taistelleet kohdussa. Klassinen liberaali näkemys Euroopan tulevaisuudesta oli monen kansan ja vapaiden markkinoiden Eurooppa; toinen, elitistinen näkemys on näkemys yhdestä kansasta vailla aidosti vapaita markkinoita.

Ensimmäinen visio Euroopasta syntyi sellaisten ajattelijoiden kuin Ludwig von Mises ja Wilhelm Röpke, johdolla ja ilmeni Rooman sopimuksessa, jonka muotoilijat uskoivat että sotien suurin syy oli protektionismi kansojen välillä.

Alkuperäisen sopimuksen nimi oli Treaty Establishing the European Economic Community, ja se kertoo, että tarkoituksena oli muodostaa taloudellinen yhteisö, ei konsolidoitu poliittinen unioni.

Ajan mittaan niitä diplomaattisia mekanismeja, joita oli käytetty yhteistyön työkaluna, manipuloitiin vastakkaista suuntaa haluavien intressipiirien toimesta.
1990 -luvun alussa nuo intressipiirit olivat voitolla ja käyttivät etulyöntiasemaansa Maastrichtin sopimuksen luomiseen.

On kiinnostavaa, että tämä versio EU:ta, joka alkoi Maastrichtin sopimuksen myötä 1993, jätti pois sanan ´taloudellinen´ viitatessaan Rooman sopimukseen sekä Rooman sopimuksen otsikosta.

Mikä alkoi sopimuksella Euroopan taloudellisen yhteisön luomiseksi, muuttui Euroopan Unionin luomiseksi.

Vuonna 1957 aloitettu projekti myönsi neljä oikeutta kaikille yksilöille muuttui poliittiseksi konsolidaatioksi, jolla on yhteinen valuutta, superhallitus joka on kaikkien Euroopan kansojen vaaleilla valittujen parlamenttien yläpuolella.

Keisarin, imperaattorin, tsaarin, kuninkaiden kuninkaan tilalla uudella Euroopan imperiumi halusi johtoneuvoston, parlamenttien parlamentin ja ryppään ´tsaareja´ pakottamaan imperiumin säännöt kaikille.
Ja koska uudella yhteisöllä piti oleman yhteinen valuutta, fiat -rahaa, sillä piti oleman myös yhteinen keskuspankki. Joten "tulkoon pankki" ja EKP, Euroopan keskuspankki tuli.

Saksalaiset vastustivat näitä ajatuksia. Saksalaisten kokemukset Weimarin tasavallan aikaisesta hyperinflaatiosta 1920 -luvulla ja Reichsmark -valuutan romahdus natsihallinnon alla aiheutti trauman ja synnytti syvään juurtuneen inflaation pelon.

Inflaation pelkoa suurempia traumoja Saksalle olivat aiheuttaneet kaksi kataklysmistä sotaa, ja sotasyyllisyys sekä sodan pelko olivatkin ne piikkinuijat, joilla EU -utopikot ovat ajaneet vastahakoisen Saksan sekä muut Euroopan kansat luopumaan kansallisesta suvereeniteetistaan.

Jokainen, joka uskalsi - tai uskaltaa - esittää epäilyjä EU -projektin toimivuudesta, leimattiin oitis kaappirasistiksi, nativistiksi, sodanlietsojaksi, uusfasistiksi ja viime aikoina jopa ilmastonmuutosdenialistiksi.

Vain harvoilla vaikutusvaltaisilla henkilöillä oli leimaamisen pelosa rohkeutta puhua suunsa puhtaaksi. Lady Thatcher tulee mieleen rohkeana poikkeuksena.

Onhan kuitenkiin niin, että yhteinen valuutta edistää eurooppalaista yhdentymistä, ja kenties jopa sodan. Kuka taantumuksellinen hirviö voisi vastustaa niin jaloa päämäärää niin pienen hinnan kuin itsenäisyyden menettämisen takia?
Kyseessähän on vain valuutan muuttuminen, ei tule mitään takauksia, Maita, jotka huiputtavat, rangaistaan, ja jos ne kieltäytyvät muuttumasta, ne potkaistaan pellolle unionista. Luopukaa vanhoista kansallisen ylpeyden symboleista: syrjään punta, markka ja frangi; viskatkaa ne tuleen ja nähkää, kuinka tuhkasta nousee maailman rauha. Eikä vain rauha, vaan myös yliherruus.

Yhdysvallat ovat liian kauan, sanoivat ranskalaiset, nauttineet kohtuuttomista etuoikeuksista siksi, että dollarilla on asema maailman reservivaluuttana.
Eurosta on tuleva uusi supervaluutta, joka kilpailee dollarin kanssa, kenties jopa korvaa sen.
Onhan kuitenkin niin, että osavaltioiden yhdistyminen liittovaltioksi on toiminut myös Yhdysvalloissa. Jos kerran voi olla olemassa Amerikan Yhdysvallat, miksi ei sitten Euroopan Yhdysvallat?

Ranskalaiset olivat vähä kerrallaan menettäneet imperiuminsa antikolonialististen siirtomaavaltaa vastustavien liikkeiden takia, joita sikisi ympäri maailmaa. Kun Ranska hylkäsi Jacques Rueffin kovan rahan politiikan ja syleili fiat -rahaa, frangi menetti arvostustaan maailmalla. Ranska näki eurossa tilaisuuden siepata kadonnut valta ja arvostus takaisin, ja niin Ranskasta tuli Eurooppalaisen Projektin pääarkkitehti.

Mutta asiat eivät ole sujuneet suunnitelmien mukaan. Euroskeptikot nauttivat hyvin ansaitusta uudesta uskottavuudesta. Euroopan yhdistäminen on osoittautunut hyvin erilaiseksi kuin Amerikan osavaltioiden yhdistäminen.

Omakin yhdustymisprojektimme täällä Amerikassa oli vaikea, vaikka meillä oli useita etuja, jotka Euroopasta puuttuvat. Ensinnäkin, me jaoimme yhteisen kielen ja kulttuurin. Suurin osa amerikkalaisista oli englantia puhuvia.
Toiseksi, me olimme jo olleet osa isompaa hallintoaluetta, Iso -Britanniaa so Yhdistyneitä kuningaskuntia.
Amerikan koloniat eivät koskaan olleet erillisiä kansallisvaltioita vaan ne olivat erillisesti hallittuja alueyksiköitä saman kruunun alla.
Kun murtauduimme kruunun hallinnosta, me iratuduimme siitä yhtenä yksikkönä, jota edusti mantereen kongressi.
Uudemmat muistomme eivät ole muistoja sodista toisiamme vastaan, vaan vieraita valtoja vastaan. Ensin sodissa ranskalaisia ja intiaaneja vastaan, sitten itsenäisyyssodassa brittejä vastaan.
Euroopan uuden ajan historia on toisenlainen: kaksi veristä maailmansotaa, joiden päätapahtumat tapahtuivat siellä, minne suunnitellaan Euroopan Yhdysvaltojen keskusta. Tuon ajan pelot ja kaunat ovat syvällä, eikä niitä manata ulos älykköjen loitsuamisella.

Tästä kaikesta ei voi vetää kuin yhden johtopäätöksen: Eurooppalainen Projekti tulee epäonnistumaan.Kokonainen manner ei loputtomasti siedä muutamien miesten itsekästä halua hallita maailmaa ja luoda itselleen nimi.
Kiinnostavana yksityiskohtana nousee esiin seuraava seikka: Euroopan parlamentin rakennus muistuttaa keskeneräistä tornia.
Hyvä ystäväni rabbi Daniel Lapin on kertonut minulle, että rakennus suunniteltiin Pieter Bruegel´in kuuluisan, raamatun Baabelin tornin rakentamista esittävän maalauksen innoittamana.
Kenties se on totta, kenties ei. Mutta se pistää miettimään...ovatko eurointoilijat koskaan lukeneet kertomusta Baabelin tornista loppuun?
Kenties heidän pitäisi.

http://www.forbes.com/sites/jerrybowyer/2011/11/16...

---------
Ortodoksijuutalainen rabbi Daniel Lapin, joka on Amerikan juutalaisten ja kristittyjen liiton (AAJC) toinen puheenjohtaja selittää Baabelin tornin vertauksen seuraavasti: Tooran sekä Vanhan testamentin ensimmäinen Mooseksen kirja eli Genesis kertoo suuren tulvan jälkeisestä ajasta, jolloin ihmiskunta oli siroteltu sinne tänne ja kaikki puhuivat omia kieliään.

- Genesiksen 11. luku paljastaa sen synkän salaisuuden, joka on piilossa ihmisen sielun syövereissä; taipumuksemme antautua orjiksi.
Lapin selittää: Luku alkaa kertomalla, kuinka kuningas Nimrod - joka merkitsee metsästäjää - ilmoittaa: "Tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi." He käyttivät savitiiltä rakennuskivenä ja asfalttipikeä muuraamiseen. 4 He sanoivat: "Rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, joka ulottuu taivaaseen asti. Sillä tavoin saamme mainetta emmekä myöskään hajaannu yli koko maan."

Tiilet symboloivat Lapinin mukaan samanlaisuutta, vaihdettavuutta, korvattavuutta, vaikka ihmisten tulisi olla kuin kiviä, yksilöllisiä. Tiilet ovat myös ihmisen tuotoksia, eivät luonnollisia kuten kivet, eivät uniikkeja.

- Laasti jota tiilien muuraamiseen käytetään on materialismi. Laasti, englanniksi ´mortar´on tärkeä, pohjimmiltaan sama sana hepreassa kuin materialismi.
M, T, R ovat merkittävät konsonantit: materiaali, materia. Jos aikoo eliminoida hengellisyyden, ihmiset voi - ja yritetään - yhdistää materialismin kautta. Velkaannuttamalla, houkuttelemalla hankkimaan kaikkea tarpeetonta. Ja lopulta vuokraamaan varaston kaikelle sille tarpeettomalle tavaralle.

- Koossa pitävä aine on materialismi, ei hengellisyys tai yhteinen historia. Siksi jokainen tyrannia aloittaa julistamalla sekularismia. Baabelin torni symboloi ensimmäisiä sosialismin ja kommunismin kokeiluja. Nimrod on metsästäjä, joka metsästää ihmisten sieluja, yksilöllisyyttä, sanoo Lapin.

- Nyt se tapahtuu Euroopassa, globaalisti: ihmisiä muutetaan kivistä tiiliksi.
Heprealaisen tekstin jumala ei ole tuomion jumala vaan armon jumala, joka on ihmisten, ei tyrannien puolella. Siksi jumala hajottaa Baabelin tornin ja siunaa ihmiset antamalla ihmisille taas tilaisuuden olla kiviä eikä tiiliä.

Siunatun Abrahamin visio ihmisyhteisön järjestämisestä oli yksilön vapaus ja vastuu joka sisälsi myös taloudellisen riippumattomuuden. Tämä on vastakohta nykyiselle keskusjohtoiselle visiolle, Lapin muistuttaa.

Lapin korostaa tiilien merkitystä. Mooseksen kirjoissa sanotaan, että alttaria jumalalle ei saa rakentaa tiilistä vaan se täytyy tehdä kivistä. Tiilet ja kivet ovat vertauskuva sille, kuinka ihmisten tulisi olla kiviä ja kuinka heistä liian helposti tehdään tiiliä.

Euroopan parlamentin rakennus symboloi yhdentynyttä Eurooppaa: yksi kieli, yksi Eurooppa yhden keskusvallan alla, jota keskusvaltaa torni symboloi. Sijoittajaguru George Soros kutsuu rakennusta sosiaalisen ohjailun symboliksi.

Read more: http://www.foxnews.com/story/0,2933,602223,00.html...

Hannu Heikkinen

No huh huh! Rabbi Lapin kirjoittaa luovasti ja hyvin viisaasti.

Tuosta otan opikseni.

kati sinenmaa

Riikka Söyrin tektissään: "Myös elintasosta.
González-Páramo mainitsee eräänä syynä euroalueen vaikeuksiin liian korkean palkkatason.

Väite korkeasta palkkatasosta on ristiriidassa eri maista kootun tilastollisen datan kanssa, joka kertoo että ginikertoimella mitattuna palkkataso ja rahan ostovoima ovat laskeneet länsimaissa aiheuttaen ainutkertaisen korkeaa tuloerojen kasvua vuodesta 1966 asti. Tahti on kiihtynyt EU:n perustamisen jälkeen."
.

Tästä olen eri mieltä. Meidän tulee saavuttaa sama palkkataso, mitä on Kiinan maaseudulla, koska vain siten voimme turvata työllisyyden täällä Euroopassa. Mutta, yleis-kiinalainen palkkataso vaatisi, että meidän elinkustanukset olisivat myös samaa tai jopa alempaa tasoa kiinalaisten kanssa.

Nyt EU-eliitti yhdessä finanssiherrojen kanssa vaatii meitä tinkimään palkoista, mutta samaan aikaan kaikki muu pitää nousta;
On mahdoton yhtälö, että asumiskustannukset nousisivat tai pysyisivät ennallaan, mutta palkat laskisivat.

Kuitenkin, on täysin reaalista vaatia palkkatason laskua, kun vain samalla laskettaisiin elinkustannuksia - ja kun samalla säädettäisiin maksimipalkka, joka olisi neljä kertaa alin palkkatulo.

Tämä ei tietystikään käy rikkaille, jotka uskovat, että vain jatkuva kasvu on ainoa oikea ja joiden agendana on rahoittaa pankkiherroja ja kaikenmaailman huithapelimaita ja eritoten niiden nepotistisia korruptiotavaltoja, johon ottavat osaa kaikkein innokkaimmin niiden maiden eu-komissaarit ja eu-edustajat.

Jotta asiansa paremmin hoitaneiden maiden elinkustannukset ja palkkataso voitaisiin laskea turvallisesti alle maailman keskimääräisen palkkatason, niin silloin väkirikkailta Etelän Idän EU-mailta tulee vähentää vaikutusvaltaa, eli meidän tulee kehittää demokratiaa, jotta demokraattista kansan valtaa ei voitaisi enää pitää tyhmien hallussa.

Kun palkat olisivat samat kaikkialla, niin silloin ei tarvittaisi valtavia uhrauksia halpatyövoiman siirtoihin; Rikkaat joutuvat kuluttamaan suurimman osan ajastaan pelkkään sen miettimiseen, miten Suomesta saataisiin halpatyövoiman luvattu maa, mutta jossa olisi edelleen hyvinvointisuomen elinkustannukset

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Kuten jo aiemmin mainitsin, kamppailen parhaillaan veroparatiisien kanssa. Euroopassa(kin) niitä on monta.

Veroparatiiseissa on Matti Ylösen (Veroparatiisit - 20 ratkaisua varjotalouteen; Into -pamfletti 2008) mukaan 11 500 000 000 000 dollaria maailman rikkaimpien ihmisten varoja, myös suomalaisten.

Alkoi nimittäin tuo nykyinen "vaihtoehdottomuuden politiikka" ottaa raskaasti päähän, joten ajattelin tutkailla mikä merkitys veroparatiiseilla on nykyiseen niukkuustyranniaan ja demokratian näivettymiseen.

Tutkinta liittyy myös tähän bloggaukseen eli Euroopan vertikaaliseen integraatioon ja harvainvallan rakentamiseen.

------------
lukijalta tulikin asiaan liittyen s-postiini seuraava viesti:

"Nationalismit, Jussi Pakkasvirta ja Pasi Saukkonen, 2005 WSOY

Kappale: Euronationalismi

S.418

Anthony D. Smith on pohtinut kysymystä koko Eurooppaa koskevasta
nationalismista erityisesti kirjassaan Nations and Nationalism in a
Global era (1995).

Pohtiessaan kansakuntia laajempaa supernationalismia Smith lähtee liikkeelle ajatuksesta, että nationalismi on aatteena osoittautunut erityisen joustavaksi ja että kansalliset identiteetit eivät ajoittaisesta uudelleen muotoilusta huolimatta ole juurikaan katoamassa.

Smith kysyykin, voiko edes globalisaatio johtaa siihen, että maailmassa ei olisi kansakuntia tai nationalismia. Käytännössä tällainen maailma olisi sellainen, jossa valtiot vappaehtoisesti luovuttaisivat valtaansa jollekin mantereen laajuiselle tai jopa koko maapallon kattavalle organisaatiolle.
….

s.426
Euroopan unionin byrokraattien keskuudessa Brysselissä on myös tultu
yhä tietoisemmiksi siitä, että talouden integraation ja teknisen
harmonisoinnin pohjalta ei ehkä sittenkään automaattisesti synny
sosiaalis-poliittista integraatiota tai yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Viime vuosikymmeninä Euroopan byrokraatit ovatkin kiihtyvällä
vauhdilla pyrkineet aikaansaamaan eurooppalaista identiteettiä, joka
legitimoisi integraaation ja tosii unionin kansalaisia lähemmäksi.

Jo vuonna 1984 EU:n komission Vihreässä kirjassa (Green Paper) etsittiin
yhteistä pohjaa eurooppalaiselle televisioyhteistyölle. Tuolloin
todettiin, että eurooppalainen yhdentyminen tapahtuu vain, jos
eurooppalaiset haluavat sitä.

Eurooppalaiset haluavat sitä ainostaan, jos sellainen asia, kuin eurooppalainen identiteettti on olemassa.
Eruooppalainen identiteetti puolestaan syntyy ainoastaan, jos eurooppalaiset saavat riittävästi informaatiota.

Nykyään joukkotiedotusvälineiden tuottamaa informaatiota kontrolloidaan
valtioittain.

Vuoden 1984 jälkeen eurooppalaiset ovat saaneet runsaasti ”riittävää
informaatiota” komission ja muidenkin unionin instituutioiden taholta.
Eurobarometrien mukaan eurooppalaiset eivät silti vieläkään oikein
tahdo identifioitua unioniin ja sen edustamaan ”eurooppalaisuuteen”
(Risse 2001).

Tulisiko eurooppalaistaminen keskeyttää hetkeksi ja EU:n ottaa aikalisä, jonka aikana se voisi miettiä valitsemaaansa taktiikkaa uudestaan?

…..
s.422
Eurooppa on yhdentynyt ”ylhäältä alaspäin”, kun liike-elämän ja
hallinnon eliitit sekä intellektuellit eivät ole enää pitäneet
kansallisvaltiota riittävänä toimintafoorumina.

Massojen tulisi siis seurata eliitin jälkiä: minne eliitti johtaa, sinne massojen tulisi seurata.

Ainakin eliittien tulisi pystyä suodattamaan oma totuutensa
massoille.

Mutta mitä tapahtuu, jos kansa ei haluakaan seurata eliitin
näkemyksiä?

Kansanäänestyksessä enemmistö ei halunnut Tanskan liittyvän
valuuttaunioniin.
Irlannin kansanäänestyksen enemmistö äänesti aluksi Nizzan kokousten päätösten ratifiointia vastaan eikä Euroopan uuden perustuslain valmistelukunnan esitystäkään purematta nielty.

Osin tämä heijastaa sitä, että vaikka eurooppalaista yhteistoimintaa sinäänsä kannatettaisiinkin, ei ole olemassa mitään kaikkien jakamaa populaaria ideaa siitä, mitä eurooppalaiset arvot, kulttuuri, ideaalit ja traditiot oikein tarkoittavat."

---------
"Mutta mitä tapahtuu, jos kansa ei haluakaan seurata eliitin
näkemyksiä?"

Kuten huomaamme, tapahtuu se, että liittovaltioitumista, "yhdentymistä" jatketaan ohi kansan tahdon ja luopuen edes demokratian teeskentelystä, sannoop Riikka.

Hannu Heikkinen

Tanska ja Irlanti ovat niskurikansoja. Ei olisi pitänyt järjestää liikaa
kansanääänestyksiä. Nyt on tärkeää löytää yhteinen sävel EU:ssa. Jos se ei
onnistu ilman sotaa, niin sitten ei.

Hannu Heikkinen

Nyt kyllä olet astumassa sellaiselle alueelle, josta ei haluta mitään tietoa julkisuuteen. Veroparatiiseissahan piti olla vain muutamia hassuja satoja miljoonia euroja. Jos siellä on tuhansia miljardeja euroja, herää kysymys, miten mikään kansakunta voi enää pärjätä...

Yritetään vaieta nyt tästä asiasta!

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

otsikko:?

Information Clearing House, James Kirkup
.....................

Englannin ulkoministeriö odottaa mellakoita lähestyvän euron romahtamisen takia, ja on kehoittanut kaikki euroalueella sijaitsevia lähetystöjään laatimaan hätäsuunnitelmat euroalueella oleskelevien brittien auttamiseksi.

Kerran mahdottomana pidetty, nyt todennäköinen euron romahdus on saanut brittiministerit varoittamaan yksityisesti lähetystöjä varautumaan pankkien ja euron romahduksen aiheuttamaan kaaokseen.

Valtiovarainministeriö vahvistaa, että varautusmissuunnitelmia valmistellaan mellakoinnin ja sosiaalisten levottomuuksien varalle.

Suunnitelmissa pyritään huomioimaan myös se, että lähetystöt saattavat joutua auttamaan kymmeniä tuhansia brittikansalaisia, joita talousromahdus estää pääsemästä pankkitileilleen tai nostamasta käteistä.

Pelkoja lisää Italian ja Espanjan katastrofaalinen tilanne. Italian uusi hallitus joutuu myymään yli 30 miljardin euron edestä uusia velkakirjoja maksaakseen tuotolla vanhojen velkojensa korot.

Mitään takeita siitä, että Italian velat kelpaavat kenellekään ei ole.
Italian hallitus kertoi eilen Italian uuden, EU:n, EKP:n ja IMF:n valitseman päämininisteri Mario Montin myöntäneen Saksan liittokansleri Angela Merkelille ja Ranskan presidentti Nicolas Sarkozylle, että Italian vararikko "kaataisi koko euron."

EU -sopimukset, joilla euro luotiin, eivät sisällä mitään sääntöjä provisiosta eroaville jäsenmaille, mikä merkitsee sitä että mikä tahansa ero muodostuu vaikeaksi ja kaoottiseksi.

Eräiden analyytikkojen mukaan tällaisen tapauksen shokkiaallot kaataisivat koko globaalin, fiat -rahaan perustuvan talouden.

Osa ekonomisteja uskoo, että euron romahtaminen pudottaa jäsenmaiden bkt:n puoleen ja laukaisee massatyöttömyyden. Samalla kaatuvat pankit.

Investointipankki UBS varoitti jo aiemmin tänä vuonna, että euroalueen romahtaminen vaarantaa normaalit omistusoikeudet ja sisältää vakavien levottomuuksien riskin.

Pankkivalvontaviranomainen FSA; The Financial Services Authority on antanut tällä viikolla julkisen varoituksen brittipankeille kehottaen näitä suojautumaan euron romahtamisen varalta.

http://www.informationclearinghouse.info/article29...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Lisää:

NSN:N SISÄINEN SÄHKÖPOSTI PALJASTAA LOPETETTAVAT YKSIKÖT
Nokia Siemens Networksin sisäinen sähköposti paljastaa, mitkä yksiköt joutuvat kirveen tai vasaran alle suuressa liiketoimintauudistuksessa.
http://www.taloussanomat.fi/page.php?page_id=12&rs...

Maailmalla todella aletaan varautua toimenpitein eurokriisiin...

BRITTILÄHETYSTÖT VARAUTUVAT JO MELLAKOIHIN EURON HAJOTESSA
Britannian lähetystöjä on pyydetty varautumaan mellakoihin euron mahdollisesti hajotessa, The Telegraph kertoo.
http://www.taloussanomat.fi/page.php?page_id=12&rs...

MOODY'S: VELKAKRIISI UHKAA KAIKKIA EUROALUEEN LUOKITUKSIA
Luottoluokitusyhtiö Moody's katsoo, että Euroopan velka- ja pankkikriisin nopea kärjistyminen uhkaa kaikkien euroalueen maiden luottoluokituksia.
http://www.taloussanomat.fi/page.php?page_id=12&rs...

PANKKIJÄTIT VARAUTUVAT EURON HAJOAMISEEN
Suuret kansainväliset pankit ja pankkivalvojat varautuvat jo euron hajoamiseen, uutisoi the New York Times.
http://www.taloussanomat.fi/page.php?page_id=12&rs...

NÄMÄ 21 OUTOA VIHJETTÄ KIELIVÄT KOVISTA AJOISTA
Mikä yhdistää vaippoja ja miesten alushousuja? Molempien kysyntä laskee, kun talous matkaa kohti taantumaa. Verkkolehti Business Insider listasi 21 oudointa talousindikaattoria.
http://www.taloussanomat.fi/page.php?page_id=139&r...

Mutta meillä Suomessa ei ole mitään hätää, vai onko?

NELJÄ TAPAA, JOLLA EUROBONDIT NÄKYISIVÄT ARJESSASI
Euroopan unionin komissio julkisti tällä viikolla ehdotuksensa eurobondeista. Eurobondeilla korvattaisiin jäsenmaiden kansallinen velka. Kuinka eurobondit vaikuttaisivat asuntovelkaisen arkeen?
http://www.taloussanomat.fi/page.php?page_id=139&r...

KRUGMAN: SUOMI MAKSAA EUROON KUULUMISESTA

Talousnobelisti Paul Krugmanin mukaan Suomen valtionlainojen korkojen nousu johtuu siitä, että Suomi kuuluu euroon. Ruotsi maksaa lainarahastaan huomattavasti vähemmän.
http://www.taloussanomat.fi/page.php?page_id=12&rs...

SUOSTUUKO SUOMI VELKASUON KANTOJUHDAKSI?
Euroopan unionin komissio taivuttelee euromaita entistä päättäväisemmin liittovaltioksi yhteisine taloudenpitoineen – kriisin varjolla. Ensin komissio tasaisi toinen toistaan velkaisempien valtioiden velkoja. Pian olisi tasattava myös verotuloja. Suomelle kertyisi rutkasti uutta velkaa ja maksettavaa. Niinpä lienee korkea aika kysyä, suostuuko Suomi velkaunioniin maksajaksi? Komissio tätä tuskin kysyy.
http://www.taloussanomat.fi/page.php?page_id=170&r...

Jyrki Soini

Kiitos kun pyritte parempaan yhteiskuntaan. Toivon teidän kääntyvän Luojamme puoleen ja ottamaan huomioon, että elämme tietyn jakson viimeisiä päiviä. Ajanmerkit ovat vahvat. Rukous on vahvin ase. Aina. Ei uutta auringon alla. Okkultisti-eliitti on jo tositoimessa. He pystyttivät jo 30 vuotta sitten oman "stonehengensa" Georgian osavaltioon, Georgia Guidestonesin. He pyrkivät tosissaan pudottamaan väestön puoleen miljardiin.

Likvidointi-arsenaalia heillä piisaa. Heillä on Lusiferilta peritty tuhovimma. Paratiisin lankeemus avasi heille tien teknologian väärinkäyttöön. He ovat järjestäneet kaksi maailmansotaa. He ovat käyttäneet ydinpommeja. Heillä on laitteita, joiden vaikutukset koetaan maassa, merellä, ilmassa ja taivaalla. Googlaa "HAARP" ja "HAUNEBU". ÄLÄ USKO UFOIHIN.

DEPOPULATION:
http://www.youtube.com/watch?v=MIjrirW3Gno

RIIKAN PALSTALLA on kattavasti Codexista. Laitan videopätkän muistin virkistämiseksi. Codexissa on yli 180 jäsentä. Suomi on ollut Codexin jäsen 1960-luvulta lähtien.
http://www.youtube.com/watch?v=sU537f4bnFM&feature...

WILLIAM COOPER ja monet muut tapettiin, koska he paljastivat mädän; UFOHUIJAUS:
http://www.youtube.com/watch?v=f2QibtEN4g4

Jottei olisi pelkkää synkkää, laitan pelastuskokemuslinkkejä loppuun.

JEESUS PALAUTTI KUOLLEEN ATEISTIN. NYT HÄN EVANKELIOI:
http://www.youtube.com/watch?v=xXg82KuO184
http://www.youtube.com/watch?v=8vj0qKthCgg&feature...

MIES KUOLI JA PALASI:
http://www.youtube.com/watch?v=xRSjzY0s0SM

KÄÄRINLIINA ON KIINTOISA KAPISTUS
http://www.youtube.com/watch?v=jFPypGBtWYY&feature...
http://www.youtube.com/watch?v=kf_EmqSiM14&feature...

Koska moni ei usko, on sanottava, että jos kehitysoppiteoriaa pyrittäisiin lanseeraamaan ekaa kertaa meidän päivinämme, ei sillä olisi pärjäämisen mahdollisuutta. Hyvä näin. Muuten sukupuutauluumme pitäisi niitata apinan kuva. Ehkä jopa ameeban tai jonkin limamöykyn. Parasta onkin luomisen ja pelastusmahdollisuuden todellisuus.

http://creation.com/
http://www.evoluutio.com/
http://www.luominen.fi/
http://www.kp-art.fi/taustaa/
http://kauppa.tv7.fi/

PERRY STONE:
http://kauppa.tv7.fi/Peto-on-vapaana
http://www.alienintrusion.com/main.html#virtual

Radio Dei ark. klo 21-21.30, uus. ark. klo 2 ja 6.

Ja, muistakaamme siunata Jaakoppia. 4.Moos 24:9 "Siunattu olkoon, joka sinua siunaa, kirottu, joka sinua kiroaa!"

Toimituksen poiminnat