KissanKulmasta

EVM-sopimus allekirjoitettu ja velkaministeriö-osakeyhtiö perustettu

 

EVM on hyväksytty. Uhhei ja hurraa. Valtiovarainministeriön sivuilla tämä elähdyttävä tieto. Käytännössä saamme siis euroalueen laajuisen velkaministeriön, joka on yksityinen osakeyhtiö ja jonka rahoitus hoidetaan verovaroilla.

Yhtiöllä itsellään, samoin kuin sen toimihenkilöillä, on vastuu- ja verovapaus sekä syytesuoja.

http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20110708Valtio/name.jsp

 

 

Jos olet epätietoinen EVM:n sisällöstä, eli mitä kaikkea tuo verovaroilla rahoitettava pelimerkkiautomaatti tuo tullessaan, liittovaltioitumisen ohella. niin EVM lyhyesti esitettynä löytyy

http://riikkasoyring.nettisivu.org/euroopan-vakausmekanismi-evm-maaraa-eurokriisin-tukipakettien-sisallon/

Suuri valiokunta katsoi lausunnossaan, että "

eurobondit heikentäisivät yksittäisten jäsenvaltioiden vastuuta omasta rahoitusasemastaan ja laajentaisivat samalla perussopimuksille tuntemattomalla tavalla jäsenvaltioiden yhteisvastuuta. Vastaavasti mahdollisuus yhteisvastuullisiin takauksiin on torjuttava. Valtiovarainvaliokunnan tavoin valiokunta pitää välttämättömänä, että euromaiden talouskriiseihin liittyvät järjestelyt eivät saa missään tilanteessa merkitä siirtymistä unionin ja sen jäsenvaltioiden yhteisvastuuseen yksittäisten euromaiden veloista.

EVM:n rakenne ei saa olla sellainen, että euromaat siirtyisivät valtioiden veloissa yhteisvastuuseen, vaan jokaisen valtion tulee vastata omasta julkisesta taloudestaan ja omista veloistaanSuomen on esitettävä sijoittajavastuun täsmennystä siten, että sijoittajavastuu toteutuisi nyt esitettyä paremmin ennen pysyvän mekanismin voimaantuloa syntyneiden velkojen osalta."

 

Mutta onhan se, melkolailla 

http://www.consilium.europa.eu/SuMedia/30054/esm%20treaty%20en.pdf

 

Valiokunta esitti mielipiteenään

"että Suuri valiokunta ei hyväksy Euroopan rahoitusvakausvälineen Suomen takausvastuiden kaksinkertaistamista ja ottaa edellä kuvatut ehdot huomioon Suomen päättäessä osallistumisestaan Euroopan vakausmekanismin perustamiseen."

 

Eurobondi, jota komissaari Rehn hinkuu, on siis eräänlainen EU-liittovaltion valtionvelkakirja, jonka takaajina ovat jäsenmaat.

 

Eriävän mielipiteen jättivät myös perussuomalaiset ja keskusta:

ERIÄVÄ MIELIPIDE 1

Perustelut

(
koko teksti linkissä alla)

- EVM:n rakenne ei saa olla sellainen, että euromaat siirtyisivät valtioiden veloissa yhteisvastuuseen, vaan jokaisen valtion tulee vastata omasta julkisesta taloudestaan ja omista veloistaanSuomen on esitettävä sijoittajavastuun täsmennystä siten, että sijoittajavastuu toteutuisi nyt esitettyä paremmin ennen pysyvän mekanismin voimaantuloa syntyneiden velkojen osalta.

Mielipide

 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että Suuri valiokunta ei hyväksy Euroopan rahoitusvakausvälineen Suomen takausvastuiden kaksinkertaistamista ja ottaa edellä kuvatut ehdot huomioon Suomen päättäessä osallistumi-sestaan Euroopan vakausmekanismin perustamiseen.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Antti Kaikkonen /kesk
Timo Kalli /kesk
Esko Kiviranta /kesk
Jari Leppä /kesk
Tuomo Puumala /kesk
Inkeri Kerola /kesk

ERIÄVÄ MIELIPIDE 2

Perustelut

 

Eurooppa-neuvosto ja unionin jäsenvaltiot ovat toimineet laittomasti, kun eivät ole noudattaneet perussopimuksen 125 artiklan säännöstä. Siinä nimenomaan kielletään jäsenvaltioita ja unionia ottamasta vastatakseen toisen jäsenvaltion sitoumuksista.

Tämän no-bailout-kirjauksen tehtävä on sitoa jäsenmaiden kädet, jottei millekään maalle syntyisi kiusausta ajautua toisten elätettäväksi. Artiklan vastaisesti perustettiin erityisesti velkamaiden pahenevien ongelmien leviämisen pelossa Euroopan rahoitusvakausrahasto.

Kuten Suuri valiokunta viime vuonna totesi, kriisitilanteessa luotiin tilapäinen yhteisvastuun järjestelmä, joka sopii huonosti yhteen euroalueen säännöspohjaan.

Tällä perussopimuksen vastaisella yhteisvastuujärjestelmällä ei myöskään saatu vakaus- ja kasvusopimuksen ehdot rikkoneita valtioita rahoittaneita pankkeja ja muita rahoituslaitoksia osallistumaan pelastusoperaation kuluihin, koska rahoittajien pääomariskit siirrettiin jäsenvaltioiden veronmaksajille.

Suomen perustuslain kannalta arveluttavin on EVM eli Euroopan vakausmekanismi. EVM-valtiosopimuksesta päättäminen Suomen eduskunnan toimesta edellyttäisi muutoksia Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen, koska EVM-sopimusta ei voida pitää EU:ssa tehtävänä sopimuksena eikä sitä voida sisällöltään myöskään rinnastaa EU:ssa tehtäviin päätöksiin juuri sen perussopimuksen vastaisuuden takia.

Toisaalta sopimus on vaikutuksiltaan erittäin huomattava ja liittyy suoraan eduskunnan budjettivaltaan. EVM-sopimuksesta päättäminen onkin tällä hetkellä vastoin perustuslakiamme, koska perustuslakimme ei yksiselitteisesti kerro, minkä tahon Suomessa tulisi päättää asiasta, eikä syy ole suinkaan perustuslaissamme, vaan kelvottomasssa EVM-sopimuksessa.

Toisin sanoen asiasta päättäminen edellyttäisi, että EU:n uusi perustamissopimus olisi astunut voimaan siltä osin kuin Eurooppa-neuvosto on hyväksynyt siihen muutoksen (SEUT) 136 artiklaa koskien niin, että siihen on lisätty uusi 3. kohta. Sen mukaan euroalueen jäsenvaltiot voivat perustaa vakausmekanismin....

...Esitetyt vakausjärjestelmät ERVV ja EVM takausmekanismeineen ovat kansalaisten ja veronmaksajien näkökulmasta suorastaan pelottavia. Niissä sijoittajavastuu jää puutteelliseksi - ERVV:ssa sijoittajavastuuta ei ole lainkaan, vaikka osa poliitikoista näin väittää....

...Vakausjärjestelmissä vakuudet takauksille ovat täysin riittämättömät - jos niitä on ollenkaan. Järjestelmät ovat täysin läpinäkymättömiä, valvonnan ulkopuolella ja luxembourgilaisen rahoitusyhtiön hoidossa olevia, monimutkaisia, keinotekoisia ja hyvää taloudenhoitoa vääristäviä.

Järjestelmillä on yhtymäkohtia pyramidihuijaukseen; ne johtavat yhä suureneviin velkaongelmiin ja takausvastuisiin. Vakausjärjestelmät tulevat yhä kalliimmiksi takausten antajille - viime kädessä veronmaksajille.

Lisäksi vakaus- ja takausjärjestelmät köyhdyttävät entisestään velkamaita. Monilla mailla on todellisia, lisääntyviä talousvaikeuksia, mitkä johtavat velkaantumisen ja työttömyyden kasvuun sekä peruspalvelujen leikkaamiseen.

Euromaiden talouksien rapautuminen ja ylivelkaantuminen käy selkeästi ilmi siitä, että takausten määrää (ERVV) joudutaan yli kaksinkertaistamaan (lähelle 1000 mrd euroa), jotta 440 miljardin euron lainanantokyky saadaan käyttöön.

Suomen takausten määrä pelkästään ERVV:ssä on nousemassa 7,9 miljardista eurosta jopa 17,5 miljardiin euroon. Kun näihin vastuisiin lisätään kahdenväliset lainamme yli 2 miljardia euroa (Kreikka, Islanti, Latvia) sekä osuutemme komission, kansainvälisen valuuttarahaston ja Euroopan keskuspankin lainoituksesta kriisimaille, on Suomen rahoitusosuus kansantalouteemme ja valtion budjettiinkin (n. 50 mrd ı) nähden kestämättömän suuri.

EVM:n osalta Suomen tilanne ei parane. Valtion budjetin kautta joutuisimme toimintaa pääomittamaan lähes 1,5 miljardia euroa ja antamaan takuita yli 11 miljardia euroa.

Lisäksi Suomen takausvastuut ovat suhteessa muihin euromaihin kohtuuttoman suuret takausvastuiden jakautuessa EKP:n jakoavaimen pohjalta (väestö, BKT). Suomen takausvastuu on yli kymmenkertainen verrattuna siihen, miten vähän Suomen rahoituslaitoksilla on luottoriskejä/sijoituksia kriisimaissa (Kreikka, Irlanti, Portugal, Espanja, Italia)

Takaamme verovaroin kriisimaita ja niihin sijoittaneita pankkeja. Euroalueen kriisimaiden lisääntyessä takaajien määrä ERVV:ssa jatkuvasti vähenee ja Suomen takausvastuut vain kasvavat. Portugalin tukipaketissa kolme maata oli jo vapautettu takausvastuista; Kreikka, Portugali ja Irlanti.On ilmeinen vaara, että Suomi joutuu antamaan lisääntyvästi turvaavia vakuuksia yhä heikommassa taloudellisessa asemassa oleville maille "euroalueen vakauden ja taloudellisen uskottavuuden turvaamiseksi" ja joutuu näin itse ilman omaa syytään maksumieheksi miljardien eurojen edestä.

Euroopan parlamentin tekemiä muutosesityksiä koskien eurobondien käyttöönottoa ja komission toimivallan vahvistamista delegoiduilla säädöksillä ei perussuomalaisten mielestä saa hyväksyä.

Yhteisvastuullisesti liikkeelle laskettavat joukkovelkakirjat - eurobondit - vähentävät entisestään kunkin jäsenvaltion omaa vastuuta omasta taloudestaan ja lisäävät jäsenvaltioiden yhteisvastuuta.

Tämä merkitsisi erityisesti Suomen kasvavaa vastuuta velkamaiden pahenevista talousvaikeuksista. Delegoitujen säädösten käyttöönotto merkitsisi sitä, että jäsenvaltioilla ei näissä asioissa olisi enää vaikutusmahdollisuuksia. Euroopan parlamentti yhdessä komission kanssa päättäisi jäsenvaltioiden talouspolitiikan ohjauksesta.

Perussuomalaiset eivät hyväksy kansallisen päätösvallan jatkuvaa heikentämistä ja vallan siirtoa EU:lle. Tosiasiassa on käynnissä EU:n liittovaltion luominen eräiden EU-maiden talous- ja velkakriisin varjolla; EU säätelee entistä enemmän paitsi jäsenmaiden talouspolitiikkaa, myös kansallisvaltioiden vero-, eläke-, työllisyys- ja työmarkkinapolitiikkaa, sosiaali- ja terveyspolitiikkaa sekä ajaa julkisten palvelujen yksityistämistä/ulkoistamista

 

Mielipide

 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

Suuri valiokunta ei hyväksy esitettyjä toimia talouskriisin hoitamiseksi eikä kriisinhallintavälineiden (ERVV ja EVM) toteuttamiseksi eikä myöskään EU:n perussopimuksen vastaisen yhteisvastuujärjestelmän luomista Suomen ollessa muiden maiden holtittoman taloudenhoidon maksumiehenä.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Juho Eerola /ps
Pietari Jääskeläinen /ps
Anne Louhelainen /ps
Vesa-Matti Saarakkala /ps

 

 

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/suvl_2_2011_p.shtml

 

Kovin vähillä uutisoinneilla ja lehtien tekemillä analyyseilla on tämä(kin) EVM muljahtanut läpi. Hallitusohjelmassa Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi EVM:aa on ripoteltu sinne tänne. Se löytyy myös turvallisuusnäkökohtia käsittelevästä jaksosta.

 Johon liittyen tämä pikku-uutisena julkaistu juttu:

 

 

 

Julkaistu: ti 12.07.2011 klo 03:08| Päivitetty: ti 12.07.2011 klo 03:10| Kotimaa

Tutkija: Ministeriön strategia pohja Nato-jäsenyydelle

Puolustusministeriön uusi strateginen suunnitelma ihmetyttää tutkija Pekka Visuria. Ministeriön vuoteen 2030 ulottuvassa visiossa painotetaan syvenevää kansallista ja kansainvälistä verkottumista. Visuri sanoo STT:n haastattelussa, että verkottuminen pohjustaa Suomen Nato-jäsenyyttä.

- Verkottumisen käsitteen sisältö on erittäin hämärä ja tulkinnanvarainen. Se voi tarkoittaa mitä vaan. Strategian alkupäässä syntyy sanojen "verkottuminen" ja "yhteinen puolustus" kautta selkeästi maku, että Suomi olisi menossa Natoon. Lopussa tätä sävyä ei enää ole.

Maanpuolustuskorkeakoulun strategian pääopettajan Juha-Antero Puistolan mielestä verkottunut puolustus viittaa erityisesti pohjoismaiseen ja EU-tason yhteistyöhön. Nato-jäsenyys vaatii myös jatkossa poliittisen päätöksen.

Visurin mielestä puolustusministeriön visiossa virkamiehet ovat ryhtyneet politikoimaan ja hahmottamaan Suomelle uudenlaista doktriinia.

- Ministeriön tehtävänä on toteuttaa annettuja linjauksia, ei tehdä niitä omalla hallinnon alallaan.

Strategiaryhmän puheenjohtaja, everstiluutnantti Hannu Ojala kiistää politikoinnin.

http://www.nelonen.fi/uutiset/kaikki/kotimaa/tutkija-ministeri%C3%B6n-strategia-pohja-nato-j%C3%A4senyydelle 

Visurin ei kannata kummastella. NATO-jäsenyys, EU-liittovaltio ym. käytännöllisesti katsoen sanotaan perustuslain muutosesityksessä (1§, 94§ ja 95§).

http://riikkasoyring.nettisivu.org/ajatukset/artikkelit/suomen-perustuslain-muuttaminen-tiivistelmana/

 

---------------------------------

 

 

liitteet:

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/vex3000.sh?TUNNISTE=U+6/2011 

http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=U+5/2011&base=eru&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD 

http://muutos2011.fi/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=292:miksi-suomessa-ei-puhuta-euroopan-vakausmekanismin-sisaelloestae&catid=40:uutiset&Itemid=65

http://www.ft.com/cms/s/bfa2586a-ac10-11e0-b85c-00144feabdc0,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2Fbfa2586a-ac10-11e0-b85c-00144feabdc0.html&_i_referer=

 http://eupolitics.einnews.com/news/european-stability-mechanism

 

and why it won´t work

http://www.voxeu.org/index.php?q=node/6315

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (14 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Hallitusohjelmaan "Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi" liittyen sopii hyvin tämä HildaK:n bloggaus yksityistämisestä.
Hallitusohjelma(n laatinut McKinsey Co) nimittäin suosittaa julkisten palvelujen (terveydenhuolto, vesi, energia jne) yksityistämistä.

HildaK kirjoittaa:

MAANANTAI 11. HEINÄKUUTA 2011

Yksityistäminen tekee elämästä surkeampaa.

Se yksityistäminen.

Nyt ovat suomalaiset oikeusoppineet sanoneet asiasta mielipiteensä, kun on älytty heiltä lähteä asiaa erikseen kysymään.
Kesäkuumilla näitä journalismin helmiä putkahtelee esiin. Hyvä, toimittaja Ari Mölsä!

Yle uutisten jutusta selviää lisäksi, että Suomessa on todella perustuslakiasiantuntijoita, vaikka he eivät pidä meteliä itsestään.
Heidän tietämystään kaivattaisiin enemmänkin näinä perin kummallisina aikoina.

Ensiksi, tietoisku:

Perustuslain 124 §
Hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle:
"Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia.
Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yle/uutiset/Ari Mölsä:

Julkisten tehtävien yksityistämistahti hirvittää oikeusoppineita

Julkisten tehtävien lisääntyvä yksityistäminen huolestuttaa perustuslakiasiantuntijoita.
YLE Uutisten haastattelemat professorit pelkäävät, että harkitsematon yksityistäminen johtaa markkinavoimien mielivaltaan.
Vaarassa ovat jopa sosiaali- ja terveyspalvelut.

Valtio ja kunnat yksityistävät palvelujaan. Valtiosääntöoikeuden professorit katselevat nykyistä menoa huolestuneena.
Suomessa privatisoinnin raamit on kirjattu perustuslakiin, mutta kaikki eivät aina jaksa sitä muistaa.

Tuori: Privatisointivimma pelottaa
Yleisen oikeustieteen professori ja akatemiaprofessori Kaarlo Tuori Helsingin yliopistosta tunnetaan demokraattisen oikeusvaltion sitkeänä puolustajana.
Tuori muistuttaa, että nykyiseen perustuslakiin säädettiin nimenomainen säännös julkisten tehtävien yksityistämisestä. Perustuslain 124 § sanoo, että julkisia hallintotehtäviä saa yksityistää, kunhan siitä päätetään eduskunnassa. Merkittävää julkista valtaa ei saa antaa viranomaisten käsistä pois laisinkaan.
- Kyse on demokratian itsepuolustuksesta markkinavoimia vastaan. Viimekätinen päätösvalta julkisia tehtäviä yksityistettäessä kuuluu vain ja ainoastaan eduskunnalle.
Professori Tuoria privatisoinnin nykytahti hirvittää.
- Kyllä minua hieman pelottaa. Esimerkiksi vartiointiliikkeiden ja yksityisten järjestyksenvalvojien toimivaltaa on lisätty hissun kissun, liki vaivihkaa. Se on perustuslain vinkkelistä hyvin problemaattista.
Tuori näkee vakavia uhkakuvia myös sosiaali- ja terveydenhuollossa.
- Sosiaali- ja terveyshallinnossa on menossa aikamoinen yksityistämisbuumi. Muistetaanko siinä rytäkässä yksityisten ihmisten perusoikeudet ja oikeusturva? Pahalta näyttää.

Viljanen: Eriarvoistuminen lisääntyy
Turun yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen on kollegansa kanssa samoilla linjoilla.
Viljanen tuntee perustuslakimme koukerot poikkeuksellisen hyvin. Hän vastasi nykyisen perustuslakimme pukemisesta sanoiksi. Hän oli perustuslakikomitean pääsihteeri.
- On muistettava, että julkisen toiminnan luonne poikkeaa yksityisestä. Kun julkisia tehtäviä siirretään yksityisille tahoille, tehtävien hoitaminen ei saa muuttua pelkän markkinalogiikan mukaiseksi.

- Julkishallinnon privatisointi kaiken kattavana ideologiana on yksittäisten ihmisten kannalta vaarallinen.
- Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut julkisina palveluina sisältävät ajatuksen myös siitä, että jokaisella ihmisellä on oikeus näihin palveluihin. Yksityisessä palvelutuotannossa yhtäläisten palvelujen takaaminen on liki mahdotonta.

Ojanen: Virkamies aina tarkassa valvonnassaHelsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen tunnustautuu suosiolla markkinaskeptikoksi.
- Talousliberalismi on ottamassa valtaansa suomalaisenkin yhteiskunnan.
- Meillä on niskan päällä ajattelutapa, että heti kun jokin julkinen palvelu hoidetaan viranomaiskoneiston ulkopuolella niin se on kertaheitolla hoidettu paremmin, tehokkaammin ja tarkoituksenmukaisemmin.
Hyvän hallinnon periaatteet ja ihmisten perusoikeudet ovat kuitenkin jatkuvassa vaarassa, Ojanen sanoo.

Miksi sitten virkamies tai viranomainen on jotenkin parempi julkisten tehtävien hoitaja kuin yksityinen yritys?

- Virkamieheen ja viranomaiseen kohdistuu perustuslaista ja hallintolaista alkaen suuri joukko sellaisia laadukkaan ja luotettavan toiminnan vaatimuksia, joita ei yksityisiin toimijoihin automaattisesti kohdistu.
Onko talousliberalismi jo karannut käsistä, onko yksityistäminen mennyt överiksi?
- Perustuslain 124. pykälä on kirjoitettu nimenomaan sen varmistamiseksi, että privatisointi ei menisi överiksi.

YLE Uutiset / Ari Mölsä

------------------------------------------------------------------------------------

Professori Michael Hudson:

"Yksityistäminen tekee elämästä surkeampaa"

New York Timesissa yli 20 vuotta sitten julkaistun artikkelin sisältämät kaavailut yksityistämisen vaikutuksista ovat käyneet toteen, kirjoittaa professori Michael Hudson sivustollaan uudelleenjulkaisemansa tekstin Perestroika Goes South johdannossa.

Professori Michael Hudson otti osaa yli 20 vuotta sitten IMF:n ja Maailmanpankin vuotuiseen kongressiin, jossa käsiteltiin yksityistämistä.
Hudson kirjoitti havainnoistaan:
(Tekstin on editoiden vapaasti kääntänyt blogisti)

- Valtiot, jotka tarvitsivat luotottajavaltioilta sekä IMF:ltä ja Maailmanpankilta lisää lainaa saivat kuulla, että lainansaanti onnistuu ainoastaaan sillä ehdolla, että valtiot luovuttavat taloudellisten peruselinehtojensa ja kansallisen selviytymisensä kannalta olennaiset toiminnat luotonantajille.

- Brasilian ja Argentiinan tapaisten valtioiden piti myydä pois maasta julkisen sektorin toimintaansa, tuottoisaa teollisuuttaan sekä palveluteollisuuden toimialoja kuten lentoyhtiöitä.

Michael Hudson pani tuolloin 1989 merkille, että IMF:n ja Maailmanpankin vuosittaisessa kokouksessa, jossa asiaa käsiteltiin, oli läsnä runsaasti asianajajia, kun osanottajina oli aiemmin ollut etupäässä pankinjohtajia.

- Huonosti hoidetulle julkiselle sektorille on muitakin parannusvaihtoehtoja kuin yksityistäminen, Hudson sanoo ja luettelee monipuolisen antitrust-sääntelyn, parhaiden mahdollisten johtajien rekrytoinnin ja lainsäädännön monet mahdollisuudet.
- Kun niinsanotun luonnollisen monopolin maksutaakkaa siirretään valtiolta yksityiselle toimijalle, hyödyt ovat paljolti kuvitteellisia.

- Jos valtio tässä säästäisikin erinäisiä kulujja, ne koituvat kuitenkin kuluttajien maksettaviksi kohonneina sähkön, puhelimen, teleliikenteen ja liikkumisen kustannuksina, joiden hintaa toimipaikkojen uudet omistajat voivat nostaa.

- Nykyään (vuonna 1989, edit.) kovin suositun yksityistämispuheen taustalta on aina etsittävä tahoa, joka yksityistämisestä hyötyy. Qui bono? Kuka käärii taskuihinsa voitot suotuisista talouden näkymistä?

- Olen sitä mieltä, että näistä kuvioista hyötyvät varakkaat sekä luotottajapankit, Michael Hudson kirjoittaa.

- Kansalaisille sekä ammattiyhdistysliikkeen piirissä olevalle työväestölle (hah, ay-liike onkin pantu multiin viime 20 vuoden kuluessa) yksityistäminen tarkoittaa elämisen muuttumista kalliimmaksi.

http://hildakoo.blogspot.com/2011/07/yksityistamin...

Käyttäjän hilkkalaronia kuva
Pikku-Hilkka Laronia

Miepä jaan naamakirjassa ja twitterissä, ihan vaan jotaki tehäkseni tässä asiassa, mediaahan ei kiinnostakko hakkaraisten toilailut.

Dari-anne Suomalainen

Henkilökohtaisesti luulen että tätä pakettia eivät pidä kasassa enää mitkään vakauttamispyrkimykset, totaalinen kaaos on edessä ja kaikki yritykset vain siirtävät sen tuloa hiukan tuonnemmaksi ja samalla laajemmalle.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Lisää megaluokan älyttömyyksiä eli ilmastonmuokkausta.

Suomihan on kovin halukas yhteistyöhön USA:n kanssa ja varsinkin Naton. Esim. se taannoinen NASAn "sadevesitutkimus".

The Guardian kertoo:

"Geo-engineering: green versus greed in the race to cool the planet
Critics fear that manipulating weather patterns could have a calamitous effect on poorer countries"

John Vidal
The Observer, Sunday 10 July 2011

"Above all, it will be the governments of poor countries which are likely to object to any planetary-scale project. Two years ago, all countries except the US agreed to a de facto voluntary moratorium on geo-engineering projects and experiments. Apart from the unpredictability of the science, there was mistrust that western-northern-driven technological solutions to climate change would be fair or equitable. Two weeks ago, 160 organisations from around the world sent an open letter to Rajendra Pachauri, the Nobel prize-winning chair of the UN Intergovernmental Panel on Climate Change, after it had hosted a meeting of geo-engineers in Lima, Peru.

"Geo-engineering is too dangerous to too many people and to the planet to be left in the hands of small group of so-called experts," they warned. "The IPCC has assured us it will go forward carefully in this work. We will be closely following the process."

http://www.guardian.co.uk/environment/2011/jul/10/...

ja arvatkaas kellä on geo-engineering-patentteja...Bill Gatesilla ja DuPontilla tietty, ja muillakin ilmastonmuutoksesta vouhkaavilla.
Somebody´s going to make a few billion more...

Käyttäjän hilkkalaronia kuva
Pikku-Hilkka Laronia

Siittä meän kyttäämisestä, en tiä toimiiko tämä linkki, mutta en saanu muutettua.

"CIA yritti päästä bin Ladenin jäljille rokotuskampanjan avulla

Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA käytti järjesti tekaistun rokotuskampanjan Pakistanin Abbottabadissa saadakseen dna-näytteitä Osama bin Ladenin perheeltä. Asiasta kertoo brittilehti The Guardian.

Näytettä oli tarkoitus verrata CIA:n hallussa olleeseen bin Ladenin siskon dna-näytteeseen. Näin haluttiin selvittää asuuko kaupungissa bin Ladenin sukulaisia.

Aluetta valvottiin jo satelliitin välityksellä ja Abbottabadissa sijaitsevasta talosta, mutta CIA kaipasi varmistusta bin Ladenin sijainnista ennen riskialttiin operaation aloittamista.

CIA rekrytoi paikallisen lääkärin vetämään kampanjaa. Lääkäri alkoi maaliskuussa jakaa kaupunkilaisille hepatiittirokotteita, ja jotta kampanja olisi ollut uskottava, se aloitettiin kaupungin köyhimmistä osista.

Guardianin mukaan rokotteita jakanut hoitaja pääsi bin Ladenin taloon, mutta lehden lähteet eivät tienneet, saiko CIA kaivatun näytteen.

Pakistan on sittemmin pidättänyt kampanjaa johtaneen lääkärin syytettynä yhteistyöstä amerikkalaisten tiedustelujoukkojen kanssa. "

http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/1135267733391?...

Käyttäjän hilkkalaronia kuva
Pikku-Hilkka Laronia

Tämä uutinen sinänsä saattaa olla peitetoimintaa ja muka-varmistaa, että binladen kuoli sillon, vaikka oikeasti ei koko äijjää ehkä ole olemassa!!

Heli Hämäläinen

Kun tässä vielä ollaan kansallisvaltio, niin miten ihmeessä tämä EVM Luxemburgiin sijoittautuneena yksityisenä totokassana voi hoitaa Suomen perustuslain (731/1999) 124§:n mukaista julkista tehtävää?

"124 §
Hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle
Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle."

Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan antaa vain parlamentaarisesti valvotulle viranomaiselle.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu

Kiitos tärkeän asian esilläpitämisestä. Pysyvät talousjärjestelmäämme muuttavat sopimukset tuntuvat jäävän lyhyemmän tähtäimen ongelmien (= nykyisten talousongelmien järjestelyt) varjoon.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu

Kiitos tärkeän asian esilläpitämisestä. Pysyvät talousjärjestelmäämme muuttavat sopimukset tuntuvat jäävän lyhyemmän tähtäimen ongelmien (= nykyisten talousongelmien järjestelyt) varjoon.

Dari-anne Suomalainen

Kaikki on seurausta siitä, että nopealla me tahdoimme ratsastaa, kiitää ja kiihdyttää, kilpailla ja tavoitella kuuta taivaalta.

Lainaan taas rakkainta kirjaani, asiayhteyteen sopivalla jakeella.

" Koska te ette arvostaneet Shiloan hiljaa virtaavia vesiä( kuin kohtuus kaikessa ), minä annan tulla yllenne suurten virtain vedet."

Onko tulossa finanssi-tsunami, joka huuhtoo ahneuden kadotuksen kitaan.

Touko Apajalahti

Onko kenenkään muun mielestä huvittavaa, että Suomea EU:n mallioppilaaksi haukkuvat perussuomalaiset ovatkin yhtäkkiä hyvin kiintyneitä siihen, että pitäisi noudattaa tuota yhtä EU:n pykälää (jota ei edes rikota, kun sopimus ei ole EU:n sopimus)?

Dari-anne Suomalainen

Miettikää nyt tuota syytesuojaa.

Minulla ainakin hälytyskellot soi.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Olipa se kätevää, että tuli ytuo EVM allekirjoitettua...nyt kun Espanja on menossa nurin, sitten Italia ja mahd. Ranska.

Sitä ennen kaatunee USA mikä taas aiheuttaa iloisen shokin markkinoilla -ja eritoten veronmaksajille, jotka saavat ilon EVM:n myötä kustantaa kulutusjuhlat.

Aiheesta lisää:
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=5&id=630

Toimituksen poiminnat