KissanKulmasta

Kuinka köyhyys syntyy

Kuinka köyhyys syntyy?

 

Euroopan Unionissa romutetaan nyt kriisin varjolla ja elinkeinoelämän talutusnuorassa demokraattista päätöksentekoa. Savuverhona on talouden shokkitila ja sen hoitaminen. Teknisiä termejä nakellaan oikealle ja vasemmalle. Missä mennään?

--------------------------------------------------

Teollisuusmaiden järjestön OECD:n tuorein raportti paljastaa, että Suomessa tuloerojen kasvuvauhti on rikkaiden maiden nopeimpia. Suomi on selvästi muita Pohjoismaita heikompi, kun vertaillaan käytettävissä olevien tulojen jaon tasaisuutta.

OECD:n tutkimus löytää tuloerojen kasvulle muutaman jo tiedetyn syyn. Yksi näistä on pääomatulojen kasvu. Erityisesti Suomessa pääomatulojen kasvu on 1990- ja 2000-luvuilla ollut nopeaa. Suomi menestyy huonosti myös verrattaessa verojen ja sosiaaliturvan tuloeroja vähentävää vaikutusta.

OECD:n mukaan globalisaatio on johtanut siihen, että palkat taitoa ja tietoa vaativilla aloilla kuten teknologiateollisuudessa, ovat kasvaneet. Samalla muut palkat ovat suhteellisesti jääneet jälkeen.

OECD-maat ovat lisäksi vastanneet globalisaatioon heikentämällä työehtoja ja jättämällä minimipalkkoja nostamatta, jolloin niiden suhde keskimääräiseen ansioon on heikentynyt.

Työllisyyden kasvun ja tulonjaon heikentymisen yhteisvaikutusta on OECD:n mukaan vaikea arvioida.

Onko?

Ensin on tiedettävä pari perusasiaa rahasta. Rahaa on pääasiassa kahta laatua eli pankkirahaa joka kapitalistisessa talousjärjestelmässä on luottoanalyysiin perustuvaa velkasuhteiden rahallistamista; pankit tekevät velasta kirjauksella "rahaa" joka näkyy asiakkaan tilillä. Asiakas voi olla kotitalous, yritys tai valtio.

Tai raha on keskuspankkirahaa (setelirahoitus). Keskuspankkiraha taas on liikepankkien saataviin lukeutuvaa varallisuutta.

Pankeilla on monopoli tuotteeseen nimeltä raha. Pankit lainaavat raha-tuotettaan kaikille sitä haluaville, mutta sillä ehdolla lainattu tuote eli raha palautetaan korkoineen. Korot ovat "tuotteen hinta". Korot on mahdollista maksaa täsmälleen sillä samalla raha- tuotteella, jonka tuottamiseen pankeilla on monopoli. Korkoon tarvittavaa rahaa ei luoda eli velkaantuminen säilyy.

Pankin varallisuus karttuu sen myöntämistä veloista, kun asiakkaat maksavat sekä velkapääoman lyhennystä että velan korkoja. Talletukset taas ovat rasitteita pankkien taseissa, koska pankit ovat sitoutuneet vaihtamaan kaikki talletukset keskuspankkirahaksi, jos asiakas niin haluaa.

Talouskasvu puolestaan on riippuvaista talouden velkamäärän kasvusta, ja se näkyy myös bkt:n kasvuna. Bkt, bruttokansantuote mittarina ei kuitenkaan kerro mitään rahan jakaantumisesta, vain sen että kokonaisvelka kasvaa ja joku maassa ansaitsee.

Tätä ei monissa talousteorioissa huomioida.

Velan nopea kasvu siis korreloi talouskasvun kanssa.

Taantumassa tai lamassa velan määrän kasvu vastaavasti hidastuu. Se taas hidastaa talouskasvua entisestään: raha ei liiku. Vain liikkuva raha on ostovoimaa joka luo työpaikkoja.

Pankkien tukeminen kriisiaikoina ei tuo liikkuvaa rahaa, jolla ostovoimaa syntyy. Enemmän hyötyä olisi esimerkiksi valtion kotimaahan tekemistä investoinneista.

 

Verotus ja talouskasvu liittyvät saumattomasti toisiinsa nykyjärjestelmässä.

Velanmaksuun ja julkisten palveluiden ylläpitämiseen sanotaan tarvittavan verotusta.

Verottamalla työtä (ansiotuloverotus), kulutusta (arvonlisävero) ja energiaa (ympäristö- ja energiaverot, polttoaine- ja dieselvero) vähennetään kotitalouksien ja yritysten käytettävissä olevaa rahamäärää, mikä hidastaa talouskasvua.

Tällainen verotuksen painottaminen on ongelmallista, koska verorasite kohdistuu eniten pieni- ja keskituloisiin. Samalla verotuksen painottaminen kuvatulla tavalla ylläpitää pääoman omistajien tuotto-osuutta tunneloimalla rahat omistajien tileille, joita ei juurikaan veroteta: varallisuusvero on poistettu ja pääomaverotusta kevennetty; hallintarekisteriä koskevaa lakia ollaan muuttamassa Mari Kiviniemen (kesk) aloitteesta niin, että omaisuuden piilottaminen verotuksen ulottuvilta on entistä helpompaa.

Tällöin valtio ja kunnat ajautuvat rahoittamaan sosiaalietuuksia, projekteja ja muita julkisia toimintoja lainarahalla ylläpitääkseen lakisääteisiä velvoitteitaan. Tällöin valtio ja kunnat myös väistämättä velkaantuvat pankeiksi kutsutuille yksityisille osakeyhtiöille. Ja tällöin väistämättä myös veronmaksajien taakka kasvaa. Jostainhan pankkien korkoihin tarvittava raha täytyy nykäistä.

Veronmaksajien taakan kasvaessa heille taas jää vähemmän rahaa käyttöön, jolloin talouskasvu hidastuu.

 

Uusliberalistit ovat keksineet ikiliikkujaa muistuttavan köyhdyttäjän.

 

Kritiikitöntä vapaan yrittämisen, yksityistämisen, tehokkuuden, lisäarvon ja kasvun mallia on toteutettu pääasiassa anglosaksisissa maissa: Yhdysvalloissa, Irlannissa ja Britanniassa.

Pankkien varallisuus bkt:sta 1880-1970 luvuilla oli noin 70 prosenttia. Uusliberalisoinnin myötä pankkien varallisuus ylitti vuonna 2005 Britanniassa 500 prosentin rajan. Eli samalla kun maan kokonaisvarallisuus "kasvoi", syveni köyhyys suurimmassa osassa maata.

Eriarvoisuuden, joka syntyy tulojen epätasaisesta jakautumisesta, on todettu olevan yhteydessä moniin yhteiskunnallisiin ongelmiin kuten lapsikuolleisuuteen, rikollisuuteen, elinikään, psyykkisiin sairauksiin, liikalihavuuteen, aliravitsemukseen, teiniraskauksiin, päihteiden käyttöön, masennukseen ja työttömyyteen.

Näiden ongelmien hoitaminen muulla tavoin kuin tuloeroja tasaamalla taas tulee valtiolle erittäin kalliiksi.

Vaihtoehto on köyhien jättäminen kokonaan heitteille tai armeliaisuuden varaan. Tätä heitteillejättämistä toteutetaan esimerkiksi Britanniassa ja Yhdysvalloissa, tulevaisuudessa mahdollisesti myös Euroopan Unionissa ja Suomessa.

Sosiaalisten ongelmien suuruuteen ja määrään ei maan kokonaisvauraudella itsessään näytä olevan merkitystä, vain kuilulla rikkaiden ja köyhien välille. Siihen kuiluun Suomikin on OECD:n mukaan hyppäämässä.

 

Tolkuton luottolaajentaminen

Euroon liittyminen avasi halvan rahan markkinat Suomessakin. Luotonsäännöstelyn aikakauden jälkeen Suomi siirtyi 1980-luvun lopulla vapaisiin rahamarkkinoihin.

Revalvoituneen Suomen markan takia näytti hetken siltä, että Suomen bkt oli korkeampi kuin Yhdysvaltain. Rahaa tulvi ulkomaanvaluuttalainoina ovista ja ikkunoista. Lainanotto tuotti korkean, näennäisen talouskasvun mutta ennen kaikkea valtaisan pääomahyödykkeiden -kuten asuntojen- hintainflaation.

Kun Yhdysvaltain asuntokupla puhkesi 2007, Euroopan keskuspankki EKP ryhtyi työntämään rahaa markkinoille tolkkua vailla. Varsinkin saksalaiset pankit lainasivat halpaa rahaa EKP:sta.

EKP:sta lainattua halpaa rahaa jälleenlainattiin -erityisesti Kreikalle- huomattavalla korolla. Kun raha lainattiin liikepankkien kautta, sitä kutsuttiin "vastuulliseksi pankkitoiminnaksi; EKP:n tekemänä rahoitus olisi ollut setelirahoitusta ja sitä olisi paheksuttu.

Nykyhetkessä merkittävää on se, että toiminnan tuotto on jäämässä liikepankkien voitoksi -ja se varmistetaan mm. kriisimaiden tukipaketeilla sekä rahoitusvakausmekanismeilla- mutta myös se, että Euroopan keskuspankki EKP:n toiminta mahdollisti pankki- ja luottokriisin synnyn. Saksalaispankit ja muut liikepankit olivat vain tehokas välikäsi. EKP varmisti sen, että pankeilla oli löysää, halpaa rahaa jälleenlainattavaksi.

Jos Portugalin tukipakettiin ja Euroopan vakausohjelmiin vaadittu sijoittajavastuu toteutuu, vastuussa on myös EKP -mutta myös Suomi siltä osin kuin se on keskuspankkia pääomittanut. Lisäksi rahoitusvakausvälineet ERVV ja EVM ovat omavelkaisia takauksia, toisin sanoen velkoja (pankki) voi päättää periikö velan velalliselta vai takaajalta. Tästä seuraa että Suomi on vastuussa kaikissa tapauksissa velkamaiden tukirahoituksessa, myös silloin kun maat ajautuvat velkasaneeraukseen.

Euron kriisi, velka-, pankki- ja talouskriisi johtuvat vain ja ainoastaan siitä että koko nykyinen pankki- ja rahoitusjärjestelmä perustuu rahan luontiin tyhjästä kertauttamalla maksusitoumuksia, vivuttamisesta.

Kaikki annetut ja otetut lainat ovat tällaisiä, niin saksalaispankkien lainat EKP:lta ja edelleen lainaukset velkamaille. On pelattu odotusarvoilla.

Velkavuori on siis tyhjästä luotua rahaa, jonka turvin on tehty kannattamattomia investointeja.

Kuplaa paisutetaan nyt lisälainoilla siihen asti, että luotottajilta loppuu usko lainojen takaisin saantiin ja luottotappiot ylittavat lainojen korkotuotot. Eikö olisi aika valtioidenkin alkaa vaatia reaalitakuita?

 

 

 

Pakkokauppaa

Yhdysvalloissa asevoimat ovat selkeästi eräs keino pakottaa maailmalle globaali vaihtokauppa- ja finanssistruktuuri, joka hyödyttää monikansallisia korporaatioita.

Lobbausponnistuksia on käytetty myös kansainvälisen pankkisääntelyn purkamiseen, joka puolestaan on johtanut globaaliin kriisiin.

Seuraava riski odottaa nurkan tarkan, arvioi luottoluokitusfirma Standard&Poor. Kriisin syy ovat lukuisat pankkitakaukset euroalueella ja Yhdysvalloissa, joihin ei ollut varaa ja jotka eivät hyödyttäneet mitään.

Takaukset ovat myös sitoneet maita toisiinsa tavoilla, joita talousanalyytikot eivät -omien sanojensa mukaan- pysty hahmottamaan saati arvioimaan niiden seurauksia: globaalit finanssimarkkinat pysyvät hauraina heikon politiikan, lepsun valvonnan ja sääntelyn puutteen sekä heikon tarkistettavuuden takia. Ei ole olemassa globaalia riskienhallintasysteemiä.

Lisäksi pankit piilottelevat edelleen roskaluottoja taseissaan ja kirjaavat tappioita voittoina.

Maailman talous ei ole edes niin joustava kuin viime kriisissä.

Jopa Maailmanpankin johtaja Robert Zoellick sanoo maailman olevan vain askeleen päässä vetyräjähdyksenomaisesta globaalista kriisistä.

Kriitikkojen mukaan kansainvälinen valuuttarahasto IMF sekä Maailmanpankki (WB) yhdessä Yhdysvaltain kanssa pyrkivät hallitsemaan maailmantaloutta edistääkseen omia valtapyyteitään sekä toteuttaakseen suuryritysten toiveita haalia haltuunsa maailman kaikki luonnonvarat, maista jotka ne ovat yhteistuumin ja harkiten saattaneet talousloukkuun.

Center for Economic and Policy Research-tutkimuslaitoksen Mark Weisbrot toteaakin: - Se mitä ne (IMF, WB ja USA) tekevät, on että ne painostavat velkaantuneita valtioita prosykliseen politiikkaan eli jos talous on heikko ja taantumassa, ne vaativat menoleikkauksia tai verojen korotuksia (tai molempia) mikä harvoin parantaa asioita, päinvastoin.

Tarina on tuttu latinalaisesta Amerikasta, Lähi-Idästä ja viimeksi Kreikasta ja Portugalista.

Weisbrot muistuttaa, että IMF:aa hallitaan pääasiassa Yhdysvaltain valtiovarainministeriöstä käsin; vain muutama eurooppalainen valtio osallistuu rahoittajana sen toimintaan. "Mukana on nimellisesti noin 180 valtiota, mutta niitä määräilee vain muutama, ja se summaakin koko ongelman."

Parhaillaan myös Kiinaa kosiskellaan mukaan maailmaa jakamaan. Epäilemättä pakon edessä mutta kuitenkin. Ei Kiinan hallinnosta ni-iiin monta uutta potin jakajaa mukaan tule. 

Minä muistutan lisäksi että keskiluokan tyytymättömyys ja köyhtyminen ovat tähän asti aina johtaneet ääriliikkeiden suosion kasvuun ja poliittiseen valtaan, ja että usko markkinatalouden taikavoimaan alkaa pahan kerran hiipua. Taas, kuin ennen maailmansotia.

lähteet:

OECD http://www.oecd.org/dataoecd/32/20/47723414.pdf

IMF sets date... http://beforeitsnews.com/story/585/734/IMF_Sets_Date_for_End_of_American_Age.html

Tony Judt: Huonosti käy maan, ISBN 978-952-01-0545-7; Like Kustannus Oy

Mark Williams: Untcontrolled Risk; McGraw&Hill, 2010 http://www.heroturko.com/ebooks/568047-uncontrolled-risk.html

Xinhua News http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-04/23/c_13842843.htm

CFR: A New Deal on Globalization http://www.foreignaffairs.com/articles/62641/kenneth-f-scheve-and-matthew-j-slaughter/a-new-deal-for-globalization

FT Data: Portugal http://av.r.ftdata.co.uk/files/2011/05/Portugal_MOU.pdf

RT News http://rt.com/news/us-debt-recession-finance/

Lauri Holappa: Miksi verotus ei rahoita mitään http://rahajatalous.wordpress.com/2010/12/13/miksi-verotus-ei-rahoita-mitaan/

KEPA: EU:n hiljainen vallankaappaus http://www.kepa.fi/uutiset/8342

Talouselämä: Eurooppa pyörittää jättimäistä pyramidihuijausta http://www.talouselama.fi/uutiset/article622122.ece

Taloussanomat: Näin EU vedättää Suomea velkatalkoissa http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2011/04/24/nain-eu-vedattaa-suomea-velkatalkoissa/20115728/12

Taloussanomat: Velkatilastot vahvistavat - Nyt Suomea rahastetaan http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2011/05/08/velkatilastot-vahvistavat-nyt-suomea-rahastetaan/20116374/12

Erkki "Susi" Pulliainen http://www.kaleva.fi/pohjoisen-aani/blog/67008

Tax Policy Center http://www.taxpolicycenter.org/index.cfm

USA Today http://www.usatoday.com/money/perfi/taxes/2010-04-07-income-taxes_N.htm

Valtiovarainministeriö http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20110224Tietoa/name.jsp

IRS http://www.supremelaw.org/sls/31answers.htm

Inside Job (elokuva) http://www.youtube.com/watch?v=C4Z4z_p5LGA

STTK - Verotus http://www.sttk.fi/fi-FI/talousjaverotus/verotavoitteet/#kulutuksenverotus

Hyman P. Minsky: The Financial Instability Hypothesis http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=161024

Saksan valtiovarainministeriö http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_103388/sid_414CB109CF99867ED21B46FDE59753A4/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/Monatsbericht__des__BMF/2009/08/english/translated-abstracts/090818agmb002,property=publicationFile.pdf

Oliver Wyman: The Financial Crisis of 2015 http://www.oliverwyman.com/ow/pdf_files/OW_EN_FS_Publ_2011_State_of_Financial_Services_2011_US_Web.pdf

Steve Keen on Bernanke http://www.debtdeflation.com/blogs/2009/01/11/bernanke-an-expert-on-the-great-depression/

Money Morning: The US Dollar Report http://moneymorning.com/ppc/US_Dollar.php?code=X304J1G4&gclid=CKjXw876tqgCFQGEDgodO3bpCQ

Akatemiatutkija Jussi Ahokas: Velka ja talouskasvu http://rahajatalous.wordpress.com/2010/12/17/velka-ja-talouskasvu/

 

--------------------

lisäys: Henry Björklid on tehnyt koosteen viimeisimmistä käänteistä veronmaksajan kyykyttämis-operaatiossa à la EU http://henry2.puheenvuoro.uusisuomi.fi/72986-jutta-puhuu-3-miljardista-muut-17-miljardista-missa-mattaa-sdp-ei-saannut-mitaan-lapi

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (48 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Pankkien velalliset tekevät itsemurhia Irlannissa http://www.independent.ie/national-news/banks-are-...

Kuin Suomessa 1990-luvulla kun Suomi oli pantu eurokuntoon "pankkikriisillä"

Käyttäjän uskap kuva
Pasi Kortesuo

HYvä, että edes joku jaksaajaksaa. Ootsä eri "ämmä". Ajatusten vaihdolla mahdollisuudet paranee. Tästä onhyväjatkaa, niin kuin ennenkin.

Jari Eteläsaari

Yksi merkittävä tekijä eriarvoistumisen taustalla on monikulttuurinen yhteiskunta, ihmisiltä menee yhteenkuuluvuuden tunne, ja yhteisen hyvän edistäminen ei tunnu enää tärkeältä koska ei ole enää yhteenkuuluvuutta yhteiskunnan muiden ryhmien kanssa.

Toinen on maapallon väestönkasvu, jonka seurauksena antajia on vähemmän kuin ottajia.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Jari Eteläsaari,

halusin tässä postauksessa erikseen alleviivaamatta tuoda esiin myös sen, että ongelman toinen nimi on luottamuspula. Luottamuspula syntyy eriarvoisuudesta, eriarvoisuuden lisäämisestä sekä sitä seuraavasta tulevaisuususkon puuttumisesta.

Kun ihminen ei luota valtioon/hallitukseen, hän hakee sidosryhmänsä toisaalta.

Monikulttuurisessa yhteiskunnassa sen on ajateltu olevan vaikeampaa, luulen ma, ja siksi monikulttuurisuutta suositaan: tuodaan saataville syntipukki jonka päälle ongelmat voidaan ripustaa.

Kuitenkin jokainen ymmärtää jossain vaiheessa -niin toivon- että näennäisistä eroista huolimatta ihminen on -tai hänen pitäisi olla- ensisijaisesti ihminen; vastuussa itsestään ja muista itselleen ja muille.

Jakolinja ei siis ole oikea-vasen vaan korporaatio-yksilö. Jakolinja ei ole musta-valkoinen tai mies-nainen tai muslimi-kristitty-juutalainen-lahkolainen vaan moraalinen ja eettinen vs. materialismi, ahneus.

Käytännön rasismia on tuloerojen kasvattaminen.

Kari Timolavi

Olitkos Riikka kansanedustajaehdokkaana?
Millähän saataisiin nuo nykyiset edutajat Sinua kuuntelemaan?
Syytä nimittäin polttavasti on.

Käyttäjän uskap kuva
Pasi Kortesuo

Toivottavasti on yhteyksiä ja ehkä onkin ps lappi edustaja.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Kari Timolavi ja Pasi Kortesuo,

olin Itsenäisyyspuolueen ehdokkaana.

Tiedän, että ainakin Pohjanmaalla ja Lapissa PS-jäsenet lukevat KissanKulman postauksia ja myös levittävät niitä. Minulla ei ole mitään sitä vastaan. Itseäni ei niinkään kiinnosta hallituspuolueen nimi vaan se, mitä hallituspuolue tekee.

Kuka tahansa saa siis vapaasti käyttää KissanKulman postauksia ja niitä levitellä, jos uskoo sen hyödyttävän yhteisöä.

Ja on minulla edelleen Arkadianmäellä omat kontaktini vaikka osa edustajista vaihtuikin.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Vellu Heinon tuoma TS-linkki on loistava esimerkki harjoitetusta "vastuullisesta" politiikasta:

Teollisuusmaiden lainataakkaan 50 prosentin kasvu 10 vuodessa
EU-maiden velka paisunut liki 10 biljoonaan euroon

Turun Sanomat 13.5 2011 21:03:45
(Päivitetty 13.5 2011 21:09:15)

Euroopan velkakriisi ei rajoitu ongelmamaihin Kreikkaan, Irlantiin ja Portugaliin. Viime vuoden lopulla 27 EU-maan yhteenlaskettu julkisen sektorin velka nousi jo lähes 10 biljoonaan euroon eli kymmeneentuhanteen miljardiin euroon (10 000 000 000 000).

Kolmessa vuodessa velkapotti on paisunut noin 2,5 biljoonaa euroa. Samaan aikaan velan osuus bruttokansantuotteesta on kivunnut 59 prosentista 80 prosenttiin.

Tilanne on vakava myös Japanissa ja Yhdysvalloissa: julkisen velan osuus bkt:stä on Japanissa 220 ja Yhdysvalloissa 92 prosenttia. Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n ennusteen mukaan G7-maiden (Iso-Britannia, Italia, Japani, Kanada, Ranska, Saksa ja Yhdysvallat) julkinen velka nousee 123 prosenttiin bkt:stä vuonna 2016, kun se vielä 2006 oli 83 prosenttia. Kasvua kertyisi kymmenessä vuodessa lähes 50 prosenttia. Samaa kehitystä IMF ennustaa Suomelle.

Huolestuttavaa on, ettei velka ole syntynyt vain taantuman aikana, vaan velkapotti on kasvanut 1970-luvulta lähtien myös vahvan talouskasvun aikana.

Ainoa pysyvä ratkaisu velkaongelmaan on julkisten menojen leikkaaminen ja tulojen kasvattaminen.

– Talouspolitiikkaa joudutaan kiristämään länsimaissa. Kansalaisille tämä tarkoittaa yksinkertaisesti vyön kiristämistä, Ruotsin Konjukturinstitutet-tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Juhana Vartiainen varoittaa.

EU-maiden valtiovarainministereiden kokous päättää maanantaina Portugalin 78 miljardin euron tukipaketista. Suomen osuus tästä on runsaat miljardi euroa.

Kokous joutunee ottamaan kantaa myös Kreikan lisätukeen. Yleisesti on arvioitu, että Kreikka tarvitsee 25–30 miljardia euroa lisää lainaa.

-----------
Artikkeli on myös loistoesimerkki paradokseista ja talousajattelun höperöimisestä akatemiassakin:
"Ainoa pysyvä ratkaisu velkaongelmaan on julkisten menojen leikkaaminen ja tulojen kasvattaminen." = mahdoton yhtälö

Tuomas Hako

Kun kerran kaikki Euroopan johtajat ovat CIA:n marionetteja, niin tämä velanotto ja yli varojen eläminen on ollut käskytettyä Bilderbergin taholta.

Tuomas Hako

Churchillin artikkeli 1920 puhui nimenomaan juutalaisista.

Tuossa nettikirjassa oli holokaustipropagandaa ovelasti ujutettuna. Televisiossa jos tulee ohjelma, niin tietysti sellaisissa propagaoidaan aina tämän propagandan eduksi. Siten voin uskoa, että sellaisissa väitetään holokaustirevisionismin olevan muka jokin koukku. Todellisuudessa nuo ryhmät, jotka yrittävät kertoa totuutta tapahtumista ovat hyvin vainottuja eivätkä suinkaan kylve rahassa. Maailmaneliitti selvästikin suunnittelee koko toiminnan lopettamista, holokaustirevisionistien kirjojen tuhoamista ja julistamista kielletyksi sekä kaikkien niiden tappamista, joille asiat ovat valjenneet.

Kirjan kirjoittaja saattaa olla kylläkin hyväuskoinen suomalainen, jolle kaikki holokaustirevisionistien paljastukset olivat tuntemattomia ja asia tietysti vasemmistolaisen oikeaoppisesti kaikkein pyhin. Nettiähän ei tuolloin vielä ollut. Muta eikö Lahtisen tulisi tietää, mikä vasemmistolaisuuden ja kommunismin alkuperä oli.

Ahaa, taas tuota typerää saatananpalvontajuttua. Hitler ei ollut vapaamuurari ja tuskin siis oli edes komiota ja silmää seinällään. Hitler vastusti vapaamuurareita. Luciferit ym. ovat lapsellista hölynpölyä ja tässä ilmeisesti Lahtinenvain toistaa jotain amerikkalaisia, jotka haluavat nämä totuuteen etsivät eksyttää siitä ilmiselvästä tosiasiasta, että globalistit ovat ilman muuta juutalaisia. Jos uskonnot halutaan lakkauttaa, niin goyn uskonnot, mutta en usko tähän, sillä uskonnoilla on aina hallittu. Niitä voidaan muuttaa ja ehkä tehdä jokin yhteisuskonto. Juutalaiset ylimykset tietenkin pitävät oman uskonsa. Heillähän rotu on toinen uskonto ja nationalismi, sillä Israelinkin tilatojen mukaan 85 % vain usko jumalaan heistä siellä valtiossa. Ben Gurion oli ateisti ja vasemmistosionisti ja silti haaveili Israelin maailmanherruudesta. Hän ennusti 1987 Kylmän sodan olevanm ohi ja Kiinaa ja N-liittoa lukuunottamatta Israelin hallitsevan muita maita jo suoraan ja YK:n siirtyvän jerusalemiin, jossa ainakin olisi ihmiskunnan korkein oikeus jne.

Käyttäjän sinkd kuva
sink d

"Pekka Lahtinen: Maailman yhdentyminen http://koti.mbnet.fi/slide/temp/salakirja.txt
"

Mielenkiintoinen tuo Hivin leviämistä koskeva osuus, jotain tuollaista olen ounastellutkin. Mitähän kivaa vielä rokotteiden kautta keksitään meille antaa...

Rug Head

Erittäin loistava kirjoitus, Riikka, ihmettelen, miten olet kyennyt
jäsentämään hyvin vaikeasti hahmotettavan kokonaisuuden noin ytimekkäästi
yhteen!

Olen samaa mieltä: Euroopassa tarkoitushakuisesti on jatkettu lainarahalla
tapahtuvaa ns. talouskasvua. Tavoitteena on riisua hyvinvointivaltion
tunnusmerkit, mutta toki kaikkein tärkein missio on saada varsinkin
pienten Euroopan maiden luonnonvarat isojen maiden, erityisesti
USA:n, Saksan ja Ranskan hallintaan. Koska loppujen lopuksi raha on vain
sopimus jostakin, mutta todellinen omistusoikeus luonnonvaroihin on
se lopullinen tavoite. Valuuttoja voidaan aina kehitellä uusia, maan
omistus ja luonnovarojen määrä ei kasva vaikka kuinka iskisi enteriä
EKP:n Frankfurtin norsunluutornissa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Rug Head,

valepandemian jälkeen olen ahkerasti paneutunut asioihin ja yrittänyt ottaa mekanismit selville. Rokotusfarssi (ja sitä ennen Björn Wahlroosin ehdotus Itämeren yksityistämisestä) johdatti huomioni rahaan ja raha taas pakotti ottamaan selville "synnyt syvät" talousasioista.

Tämä bloggaus on siis oikeastaan puolentoista vuoden pohdiskelun ja opiskelun tulos.

Vuoden päästä olen taas -toivon ainakin niin!- viisaampi ja inhimillisempi ihminen :D

Tuomas Hako

Raamatussa tarina Josefista ja Egyptin faraosta on osuva esitys siitä, kuinka kautta aikojen on luotu köyhyyttä häikäilemättömällä riistopolitiikalla. Pimeällä keskiajalla kauppa ja pankkitoiminta alkoivat keskittyä tietylle väestönosalle. Se vaurastui huomattavasti koronkiskonnan harjoittamisella. Korko saattoi olla 65 % ja usein sitä jouduttiin rajoittamaan. Hallitsijat saattoivat vuokrata veronkannon tällaiselle ryhmälle, etenkin monikulttuurisissa maissa, illä he esittivät parhaan tarjouksen. Sitten he saivat panna kaiken ylijäämän omiin taskuihinsa a vapaan harkinnan mukaan.

Ryhmä liittoutui aina toistensa kanssa ja pelasi yhteen ovelasti sekä röyhkeästi, jolloin kautta historian tapahtui usien niin, että kaikki tietyn alueen kauppa ja lopulta maaomaisuus keskittyi tälle kuppikunnalle. Useita havaintoja ja tutkimuksia tästä on. Kun kauppa oli monopolissa, tavarat ja raaka-aineet tuotiin kaukaa oman ryhmän jäseniltä ja paikalliset tuottajat riutuivat kumoon.

Vaikka historiankirjoitus on nykyisin tämän ryhmän valvonnassa, sisäisesti on myönnetty (esim. Herzl ja Weizmann), että historian ongelmissa uiden kansojen kanssa syyllisyys ei suinkaan ole ollut vain rasismissa tms, vaan vastarinta on ollut aivan normaalia, koska kansa on saanut mittansa täyteen. Siten em. kehityksen jälkeen on saattaut tulla uusi hallitsija tai kansa on kapinoinut tau hallitsija on huomannut, että on tehnyt virheen a olot eivät kestä ilman räjähdystä. Siksi seurasi lähtö Egyptistä, Espanjasta jne. jne.

Jo uskonnollinen filosofia sanoo, että Jakob on luotu gerraksi ja määräämään ja Esau tekemään hänelle töitä. Esau on myös katsottu lähinnä eläimen kanssa samalle viivalle lähes tai täysin rinnastettavaksi olennoksi, jota tulee riistää ja jota vihataan, sillä näin tehdään eroa omaan ryhmään, jolle on eri säännöt ja jota rakastetaan yli kaiken. Muiden kurjistaminen ja alistaminen on siten jopa jumalan palvelemista.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tuomas Hako,

esimerkkisi on hyvä monessakin mielessä. Se kertoo, että historia toistaa itseään.
Historia toistaa itseään, koska ihminen ei opi. Ja ihminen ei opi, koska historia on voittajien kirjoittamaa so. näkökulma on puolusteleva omien tekemisten suhteen.
Voittaja hakkaa edeltäjien nimet ja teot pois temppelistä, niin sanoakseni.

Kommenttisi sai miettimään näyttämötaidetta. Esimerkiksi monissa Shakespearen näytelmissä kuvataan ahnetta juutalaista (Shylock & co).
Voidaanko nykyisinä "poliittisesti korrekteina" "antirasistisina" aikoina enää esittää Shakespearea? Tullaanko näytelmiä sensuroimaan?
Kuinka esim. Shylock näytellään; kulttuurisen epäluulon ja vainon uhrinako joka pakottaa hänet toimimaan niin kuin toimii? Kuinka se taas muovaa/vääristää katsojien käsityksiä ja mikä niiden käsitysten vaikutus on arkeen?
Tuleeko ohjelmalehtisiin selitys/alustus jossa käsitellään näytelmän kuvaaman ajanjakson poliittista elämää puolustuksena Shylockille?
Jätetään nyt sivuun se, että Shylock on ihmistyypin arkkityyppi, ei rodun.

"Ryhmä liittoutui aina toistensa kanssa ja pelasi yhteen ovelasti sekä röyhkeästi, jolloin kautta historian tapahtui usien niin, että kaikki tietyn alueen kauppa ja lopulta maaomaisuus keskittyi tälle kuppikunnalle. Useita havaintoja ja tutkimuksia tästä on. Kun kauppa oli monopolissa, tavarat ja raaka-aineet tuotiin kaukaa oman ryhmän jäseniltä ja paikalliset tuottajat riutuivat kumoon."

Kuulostaa ihan EU:lle ja sen korporaatioita tukeville direktiiveille :D
Kuulostaa ihan globalsaatiolle!

Tuomas Hako

Tuo näytelmä on usein yritetty sada pois ohjelmistosta tai sitten käsikirjoitusta on vadittu muutettavaksi. Vaikutusvaltaisten järjestöjen taholta.

Pelottavinta on se, että nyt äärisionisteilla on globaali valta täysin käsissään. USA:ssakin pankit ja media ja aika pitkälle kaikissa länsimaissa. Onko tässä talouskatastrofissa ja Suomenkin miljardilahtauksessa kyse jostain uskonnollisesta prosessista, jossa kaikki maailman luonnonvarat ja omaisuus täytyy saada maailmanhallitukselle ja muut orjuuteen ja kurjuuteen? Ainakin tuo uskonto tavoittelee pyhien kirjoitustensa mukaisesti nimenomaan uutta maailmajnärjestystä ja maailmandiktatuuria, jossa sillä on kaikki valta. Pelottavia lahkoja on olemassa, joilla on paljon valtaa.

Anna-Leena Nieminen

Jaahas, että tällaista "taas", no selvitetäänpäs vähän asian taustoja varsinkin muusta näkökulmasta kuin vasemmistolaisesta propagandasta...

Ensinnäkin Riikan blogissaan mainitsemassa IMF:ssä ylintä valtaa käyttävät jäsenmaitaan edustavat valtiovarainministerit eli HUOM.poliitikot ja IMF:n pääjohtajana toimii vasemmistolainen sosialistipoliitikko Ranskan talous-, rahoitus- ja teollisuusministeri Dominique Strauss-Kahn

***

Seuraavaksi taustaa Liberalismiwikin artikkelista Pankkikriisi - 2008:

TÄRKEIMMÄT SYYT

"George W. Bushin kaudella republikaanit päättivät USA:ssa siirtyä suomalaisen kaltaiseen omistusyhteiskuntaan (engl. ownership society), jossa jokainen omistaisi oman asuntonsa. Kuluttajapankkeja painostettiin lainaamaan täysin luottokelvottomille ihmisille asuntolainoja. Käytännössä tämä tehtiin "syrjinnänvastaisella" lainsäädännöllä (kts. CRA-laki): merkittävä osa kielteisen lainapäätöksen saaneista oli etnisiin vähemmistöihin kuuluvia, ja pankkeja uhkailtiin syrjintäsakoilla, elleivät he lainaisi maksukyvystä tai käsirahan määrästä riippumatta myös heille rahaa.

Samalla Yhdysvaltain asuntolainamarkkinoilla määräävässä markkina-asemassa olevat julkisesti hallinnoidut asuntolainayhtiöt Freddie Mac ja Fannie Mae luopuivat kovemmista riskienhallintasäädöksistään ja alkoivat niinikään ostamaan pankeilta luottokelvottomia asuntolainoja.

Tieto siitä, että pankit saavat myytyä asuntolainapaperit hyvällä hinnalla julkisille asuntolainayhtiöille kannusti holtittomaan luotonantoon. Sääntelyn ja pankkisosialismin takia sijoittajat tekivät siis tieten tahtoen surkeita sijoituksia, joita eivät vapaassa markkinataloudessa olisi tehneet – ensin rikastuen roskalainakeinottelulla ja sen jälkeen julkisilla bailout-tuilla (joita on ilmiselvästi luvassa vielä lisääkin köyhille roskalainansa menettäneille investointipankkiireille).

Tilannetta pahensi myös, etteivät tavalliset kassavarantovelvoitteet koskeneet julkisesti taattuja Freddie Macia ja Fannie Maeta, ja ne saattoivat siksi sekä myöntää subprime-lainoja että ostaa niistä tehtyjä derivatiiveja pitämättä kassassa pankkikriisin varalta juurikaan rahaa, näin pahentaen dramaattisesti markkinatilannetta.

Sääntely muodostui ongelmaksi myös, koska USA:n demokraattipuolue ei ymmärtänyt korkeariskisten asuntoluottojen markkinoita säädellessään niitä. Esimerkiksi kehitysmaissa on käytetty menestyksekkäästi korkeariskisiä kuluttajaluottoja. Tärkeätä ei usein ole lainanottajan maksukyky: mikäli heikosti toimeentulevalla henkilöllä on iso siivu omaa asuntoa, autoa tai yrityksen pääomaa jo maksettu, ajaa tiukentunut rahatilanne henkilön usein esim. lisätöihin tai tinkimään muista elinkustannuksistaan. Fannie Maen ja Freddie Macin idea olikin höllätä käsirahavaatimuksia.

Kun köyhällä yksinhuoltajalla sitten oli 95 000 € lainaa jäljellä ja asunnon arvo oli laskenut 100 000 € aina 80 000 € asti, oli lainanottajalla siis -15 000 € pääomaa. Jopa hyvätuloisten kannattaa tietysti tällaisessa tilanteessa jättää laina maksamatta ja leikkiä maksukyvytöntä; jos voi tällaisella tempulla säästää 15 000 €, merkintä maksuhäiriörekisteriin tuntuu aika pieneltä. Toisin kuin usein luullaan, esim. USA:ssa merkittävä osa (n. 40-60%) roskalainojen ottajista ja myöhemmin maksamatta jättäneistä olisi saanut tavallista normaaliriskistäkin asuntolainaa, joten täysin luottokelvottomista ihmisistä ei ollut kyse - sääntelyllä luotu mekanismi vain oli täysin perverssi.

LIBERAALIT VAROITTIVAT FINANSSIKRIISISTÄ

"Kun Bill Clinton päätti vuonna 1993 pakottaa pankit asuntolainaamaan köyhille (mitä Bush lisäsi), Nyliberalen-lehti varoitti luottokelpoisuusongelmien tuhoista. Liberaali Smedjan-lehti varoitti vuonna 1999 USA:n keskuspankin matalan koron tuottavan kuplia ja sitten velanmaksukyvyttömyyttä, konkursseja ja pankkikriisejä. Nyliberalen ja Smedjan ovat Johan Norbergin esimerkkejä hänen itse päätoimittamistaan lehdistä (oliko vuoden 1993 artikkeli hänen omansa?).

Vuonna 2003 liberaali presidenttiehdokas Ron Paul varoitti Fannie Maen ja Freddie Macin ostavan subprime-lainoja, koska valtio takasi mahdollisten tappioiden koituvan veronmaksajille eikä niille. Näin valtio tuotti riskiä "tuskallisesta asuntomarkkinaromahduksesta".

***

...Joten ylläolevan perusteella sopii kysyä että mikähän pohjimmiltaan oli syynä kriisiin/kriiseihin. Se ei tosiaankaan ole "uusliberalistinen talouspoliitiikka" kuten Riikka ja monet muut harhaanjohtavasti väittävät vaan suurin syy ovat valtiot itse eli niiden poliitikot ja virkamiehet, etenkin vasemmistolaiset sellaiset, jotka ovat luoneet perverssiäkin sääntelyä...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Jaa jaa. Jostain syystä kuitenkin sotien jälkeinen sääntelyn aikakausi oli taloudellisesti ja sosiaalisesti menestyksekkäintä kasvun aikaa.

Jos uusliberaalit teoriat/globalisaatio kerran toimivat niin hyvin niin kuinka valtioiden, yritysten ja kotitalouksien velkaantuneisuus kasvaa ja sosiaalinen eriarvoisuus leviää?

Sääntelystä se ei ainakaan johdu :D

Jari Eteläsaari

Se ei sääntelystä johtunut, vaan teollisesta vallankumouksesta tai toisin sanoen teollisuustuotannon kasvusta länsimaissa. Velkaantuneisuus ja eriarvoisuus on seurausta yhteiskunnan talousrakenteen muutoksista ja siitä että päättäjät eivät ole reagoineet niihin ajoissa.

Myöskään ei kannata jättää huomioimatta kehitysmaista eurooppaan suuntautunutta maahanmuuttoa, joka on kaikkialla lisännyt valtioiden kuluja.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Ihan näin ohimennen voi kysäistä tuosta perverssistä säätelystä..FED pääomitti pankkeja maailmalla vähintään 12,7 triljoonalla dollarilla kysymättä lupaa keneltäkään.Sitä tässä nyt sitten kärsitään..osa siitä tuli euroopan pankeille ja sitä kautta EKP ilmoitti,että 1 vuoden ajan antavansa niin paljon lainaa pankeille kuin niiden vakuudet vain riittävät..ja niitähän varmasti riittää pankeilla..

Ehkä tärkein kohta on huomata tässä,että mitään säätelyä ei ollut.Toki Ron Paul on tästä mielipiteensä ilmoittanut,mutta kehuiko hän pankkeja "vapaudestaan" ?

Anna-Leena Nieminen

#Moraalikato, jonka aiemmat pelastuspaketit aiheuttivat: USA:n valtiovarainministeriö ja keskuspankki estivät kaikki luotottajien menetykset suurimpien pankkien konkursseissa vuosien 2008-9 finanssikriisissä. Näin hallituksilla on ollut tapana toimia aiemminkin, joten sijoitusyhtiöt ja luotottajat tietävät, että niiden kannattaa ottaa keinotekoisen paljon epätodennäköisiä riskejä: normaalit pienet voitot ovat omia ja harvinaiset isot tappiot menevät valtion piikkiin ("moraalikato"). Siksi omistajien kannattaa kannustaa johtajia riskinottoon liiallisin bonusjärjestelmin. Toinen haitta näistä interventioista(sääntely) on, että finanssialan keinotekoisen suuret tuotot houkuttavat alalle keinotekoisen paljon älykkäintä ja ahkerinta työvoimaa.#

lainaus: Pankkikriisi - 2008 Liberalismiwiki

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Miten tuo voi pitää paikkansa,jos senaatissa on kysely FED:n..(en muuten juuri muistakkaan keneltä),että tietääkö hän minne rahat menivät ja vastaus on "en tiedä".Mutta silti yhdessä hallituksen kanssa olisit jotain päätetty..tuntuu vaikealta yhtälöltä uskoa,eikö?

Käyttäjän 137 kuva
137 '

"eli HUOM.poliitikot ja IMF:n pääjohtajana toimii vasemmistolainen sosialistipoliitikko Ranskan talous-, rahoitus- ja teollisuusministeri Dominique Strauss-Kahn"

"The head of the IMF (and Bilderberger), Dominique Strauss-Kahn, looks at the world and declares: "Crisis is an opportunity." He sees the precarious global economy and floats the idea for "a new global currency issued by a global central bank"."
http://www.guardian.co.uk/world/blog/2010/jun/04/b...

"Finally, in principle, a new global currency issued by a global central bank, with robust governance and institutional features, could provide a nominal anchor and risk-free asset for the system independent of national currencies. This global central bank could also serve as a lender of last resort. But any such step requires considerably more debate on its merits, including on the need for a safety valve for the system given errors that might inevitably occur, as well as of its feasibility, given the very substantial multilateral effort required. I fear we are still very far from that level of global collaboration." -May 11, 2010
http://www.imf.org/external/np/speeches/2010/05111...

"“Global imbalances are back, with issues that worried us before the crisis - large and volatile capital flows, exchange rate pressures, rapidly growing excess reserves - on the front burner once again,” Strauss-Kahn said. “Left unresolved, these problems could even sow the seeds of the next crisis.”" -Feb 2011
http://www.telegraph.co.uk/finance/currency/831683...

...että sellaisia poliitikkoja. Keskitytään me vaan tähän vasemmisto-oikeisto paradigmasta väittelyyn niin eliitti saa suunnitella rauhassa miten keskittää rahaa ja valtaa aina vain pienemmälle porukalle.

Anna-Leena Nieminen

Jaa-a, kun oikeistoa ei käytännössä ole, kaikki on vaan yhtä suurta vasemmistoa. Joten siitä ei voi "väitellä". Ja kommenttini olikin harhakuvien tai tahallisen harhaanjohtamisen oikaisemista eli sen että kun nyt usein väitetään että kriisit ja ongelmat johtuvat "uusliberlismista" kuten Riikka ja monet muut virheellisesti väittävät tai markkinaliberalismista kuten mm. Tapio Kuosma blogissaan ja lukuisat muut myös virheellisesti väittävät.

Poliittinen eliitti nimenomaan on vahvistunut ja se tarkoittaa vääristynyttä valtion roolin vahvistumista eli valtio(t) eivät ole kansalaisia varten vaan kansalaiset ovat valtioita varten. Olen jo monta kertaa kommentoinut ja blogannutkin että tavallisilla kansalaisilla ei ole oikeasti minkäänlaisia vaikuttamismahdollisuuksia. Ja äänestämisellä vaikuttaminen on vain suorastaan pilkkaa.

Poliitikkojen ja virkamiesten eli poliittisen eliitin ote kansalaisista on vahvistunut ja vahvistuu koko ajan. Tämä on kriisien ja ongelmien ydin.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

IMF-pomo Strauss-Kahnilla näyttäisi tänään olevan muita huolia :D
FT:n mukaan Strauss-Kahn on pidätettynä NY:ssa epäiltynä seksuaalisesta ahdistelusta:

IMF head detained by New York police
Dominique Strauss-Kahn, the head of the International Monetary Fund and a potential Socialist candidate in next year’s French presidential election, is being questioned in New York in connection with an alleged sexual assault.

A spokesman for the New York Police Department confirmed on Saturday evening that Mr Strass-Kahn had been taken into custody “regarding a sexual assault”.
http://link.ft.com/r/YIQXNN/EWMSY5/JDFH3/BM0AYD/OJ...

Käyttäjän sinkd kuva
sink d

Kun näin eilen tuon IMF-pomo otsikon tekstiteeveeltä luulin että on joutunut syytteeseen kansojen sortamisesta mutta ei sitten :D

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

lähettäjä Riikka Söyring kissankulmasta@gmail.com
vastaanottaja jaana.pelkonen@eduskunta.fi,
sinuhe.wallinheimo@eduskunta.fi,
satu.haapanen@eduskunta.fi,
jani.toivola@eduskunta.fi,
silvia.modig@eduskunta.fi,
jussi.halla-aho@eduskunta.fi,
ritva.elomaa@eduskunta.fi,
kimmo.kivela@eduskunta.fi,
pentti.oinonen@eduskunta.fi,
tom.packalen@eduskunta.fi,
teuvo.hakkarainen@eduskunta.fi,
arja.juvonen@eduskunta.fi,
kaj.turunen@eduskunta.fi,
juha.vaatainen@eduskunta.fi,
ville.vahamaki@eduskunta.fi,
kauko.tuupainen@eduskunta.fi,
reijo.tossavainen@eduskunta.fi,
maria.tolppanen@eduskunta.fi,
ismo.soukola@eduskunta.fi,
vesa-matti.saarakkala@eduskunta.fi,
pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi,
jussi.niinisto@eduskunta.fi,
mika.niikko@eduskunta.fi,
martti.molsa@eduskunta.fi,
hanna.mantyla@eduskunta.fi,
johanna.jurva@eduskunta.fi,
ari.jalonen@eduskunta.fi,
olli.immonen@eduskunta.fi,
reijo.hongisto@eduskunta.fi,
james.hirvisaari@eduskunta.fi,
lauri.heikkila@eduskunta.fi,
juho.eerola@eduskunta.fi

date (päiväys)14. toukokuuta 2011 10.46
aiheSuomen asema ja talous, hyvät uudet kansanedustajat...
lähettänytgmail.com

Parahin uusi kansanedustaja!

Ensinnä onnittelut valinnastanne kansan edustajaksi.

Toisena muutama tärkeä asia, joihin toivon teidän kiinnittävän tulevana kautena huomionne.
Päällimmäisenä näistä on "lakiuudistuksen" nimellä kulkeva Suomen perustuslain muutosesitys eli HE 60/2010 ja sen liitännäinen LA 44/2010, jotka uusi eduskunta hyväksyy lopullisesti.

Laki kirjoittaa EU-jäsenyyden osaksi Suomen perustuslakia (1 §) so. Suomesta tulee liittovaltio-EU:n osavaltio.
Laki mahdollistaa toimivallan luovuttamisen Suomesta EU:lle tai muulle tarkemmin määrittelemättömälle kansainväliselle toimielimelle (94 § ja 95 §)
Laki myös mahdollistaa poikkeamisen ihmisen perusoikeuksista poikkeustilan aikana (23 §). Tällainen poikkeustila voisi lakiehdotuksen mukaan olla pandemia, jollainen maassamme oli viimeksi vuonna 2009, mutta jonka sittemmin jopa THL joutui myöntämään valepandemiaksi. Tai tällainen poikkeustilan julistamiseen oikeuttava tilanne voisi olla talous-, pankki-, velka- tai finanssikriisi tai kyberhyökkäys.
Jos yhtään seuraa talousasioita, niin seuraava kriisi odottelee jo oven takana ja sen puhkeaminen aiheutuu todennäköisimmin juuri myönnettävistä takauksista, pankkien tukemisesta ja velkavastuiden laukeamisesta
(pikaopas velkojen määrästä euroalueella http://www.ts.fi/online/talous/220715.html )
Lain laatineiden virkamiesten vastuu seurauksista käytännössä poistetaan (118§) so. virkamiehet saavat "diplomaattisen koskemattomuuden" mikä ei varmaankaan ole omiaan lisäämään harkintakykyä.

Perustuslain muutos hyväksymällä myös päätäntävalta NATOon liittymisen suhteen siirtyy EU:lle, jolloin myös EU:n militarisoiminen saa lisävauhtia.

Lähde: Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta
http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=...

Perustuslain muutoesitykselle sekä lakialoitteelle LA 44/2010 siis jyrkkä EI!

Muita huomionarvoisia asioita ovat nk. Euro Plus-kilpailukykysopimus, jolla euroalueen maista pyritään tekemään pysyvä matalapalkka-alue ja jossa eläkkeiden ja palkkojen indeksisidonnaisuus poistetaan sekä eläkeikä nostetaan 67 vuoteen.
- "Talousuudistus" jolla EU:sta rakennetaan Neuvostoliiton kaltaista suunnitelmataloutta, jossa määräysvalta jäsenvaltioiden taloudesta on komissiolla.
- "Sosiaaliturvauudistus" jolla perusturvaa heikennetään

Harkintaan tulevien kriisien välttämiseksi ja valtion hälyttävän kassavajeen korjaamiseksi Brasilian ja Venezuelan pankkeja koskevan lainsäädännön uudistusten implementoiminen myös Suomeen välittömästi sekä veroparatiisien perkaaminen EU-alueelta. Brasilian pankkisektoria pidetään nykyään maailman turvallisimpana. Tässä yhteydessä on hyvä kiinnittää huomiota Mari Kiviniemen aloitteeseen hallintarekisteriä koskevan lainsäädännön rukkaamisesta: Kiviniemen aloite mahdollistaa paitsi rahanpesun myös omaisuuden piilottamisen verottajan ulottumattomiin jolloin valtion kassavaje luonnollisesti myös kasvaa.
Aloite on piilotettu arvopaperilainsäädäntöön vaikka se oikeastaan kuuluisi osakeyhtiölainsäädännön puolelle.

Veroviranomaisille ja FIVAlle lisää tarkastusvaltuuksia!

Ystävllisin terveisin

Riikka Söyring
Heinävesi, Etelä-Savo

Tuomas Hako

Näköjään eurooppalaisille halutaan vain köyhyyttä, kurjuutta ja tuhoutumista. Mielenkiintoista, miten juuri Eurooppaa ajetaan alas.

Mielenkiiintoista on myös kuunnella erinäisiä lausuntoja. Esim. sionisti G Soros esitti hiljattain, että Eurooppa olisi juutalaisvihan ja rasismin osalta vajonnut natsien aikaan eli kyseessä olisi suuri ongelma. Samoin esim. Sharon on kutsunut kaikkia Euroopan juutalaisia pois Israeliin, koska heitä muka Euroopassa niin vihataan. Eikö ole kummallista, että vaikka EU tekisi mitä hyvänsä miellyttääkseen näiden toistuvien paheksukstenesittäjiä (mailman median paheksunnan vuoksi on kaikenlaista rasismia tais ellaiseksi laskettavaa vastaan tehty jyrkkiä toimenpiteitä ja sananvapautta kavennettu tuntuvasti, esim. historiallisten tapahtumien tai uskonnon tai sen jäsenten edesottamusten kertomista totuudenmukaisesti on rajoitettu rajusti, maahanmuuttoa on lisätty jo 30 vuotta monikulttuurisuuden ja suvaitsevuuden lisäämisen nimissä), syytökset jatkuvat. Vaikka Eurooppa otettiin haltuun kun se oli ensin tuhottu, kahdelta suunnalta, niin se on aina jonkinlainen peiko ja vihollinen sionisteille. Sille halutaan vain pahaa ja heikkoutta. Miksi Eurooppaa vihataan? Miksi nuo törkeät valheet ja miksi niitä ei paheksuta?

Käyttäjän sinkd kuva
sink d

ja aina on vedettävissä Hitler-kortti jos joku alkaa vähän kehittämään kansallista itsetuntoa. Ovela suunnitelma, pakko myöntää.

Mutta luulen että koko maailma on kusessa. Eivät he vain Eurooppaa halua, vaan polvilleen kaikki.

Ai niin Riikalle kiitos taas loistavasta tekstistä

Markus Lehtipuu

Unohtakaa puolueet!

Unohtakaa vasemmisto-oikeisto-akseli!

Riikalle kiitosten kera tämä huomio: meidän ei tule tarkastella asioita marxilaisin termein ("kapitalisti"). Se on karikatyyri, ja me haluamme realistisen kokonaiskuvan.

Kyse ei ole perussuomalaisten hallituspaikasta, kokoomuksesta, demareista, ei mistään sellaisesta.

Kyse on rahasta, teknisesti, ja sitten yhteiskunnasta, kokonaisuudessaan ja sitten ihmisoikeuksista, yleisesti.

Jos yhteiskunta on sairas, useimmat kärsivät varmasti. Jos yhteiskunta on terve, vain ne kärsivät, jotka suostuvat kärsimään.

On syytä olla erittäin huolissaan tästä nykyisestä tilanteesta, ja yhteiskunta on varmasti sairas.

Minusta kannattaa kuunnella Kalle Isokalliota: euromaiden tukeminen tulee lopettaa NYT.

Sitä paitsi pidän röyhkeänä sitä, että kovasti ahertava yrittäjä joutuu hikoilemaan pilkkuaviilaavan, pikkutarkan ja joustamattoman verotoimiston kanssa, ja keräämään euroja ja senttejä valtiolle, joka sitten haaskaa MILJARDEJA, vastikketonta rahaa ulkomaille, tai petoksella maahamme tulleille sosiaalituristeille.

Jos tämä meno jatkuun, pienyrittäjät heittävät hanskat naulaan ja se on sitten siinä.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

Talous on paradoksaalinen järjestelmä, jossa siitä, että jokainen toimija toimii oman parhaan intressinsä mukaan, ei suinkaan seuraa, että kokonaisuus muuttuisi parempaan suuntaan.

Voidaan kysyä, onko edes mitään "talouden kokonaisuutta". Meillä on taipumus hahmottaa kokonaisuuksia, mutta juuri kokonaisuuksien hahmottaminen tuo mukanaan talousajattelun kaikki tyypilliset harhat. Kaikki raha-arvonmuodostus on alusta alkaen harhaista, koska rahan kuvitellaan olevan kaikkivoipaa ja käyttökelpoista missä tahansa yhteydessä.

Talous on yksityisten toimijoiden taloutta ja raha on aina jonkun rahaa. Raha ei ole mikään "yleisen arvon" mitta, vaan periaatteessa kelvoton väline tekemään niitä arvonmuodostus, -siirto-, -säilytys- ja ikuistamisprosesseja joita se taloudessa kulissinomaisesti suorittaa.

Muuan jakolinja kulkee siinä miten kuvitellaan "kriisien" syntyvän. Ne nähdän mielellään jonkinlaisina poikkeuksina säännöistä, ikään kuin joku taloustoimijoista olisi pelannut väärin. Todellisuudessa talouskriisit ovat seurausta siitä että talous on toiminut sillä ainoalla tavalla jolla talous vain voi toimia. Toimijalähtöisesti.

Rahaekspansio on historiallisesti ottaen suhteellisen uusi ilmiö, joka merkitsee liberalistiseen talousajatteluun sen alusta alkaen kuuluneen sisäisen rationaalisuusharhan täydellistymistä. Nykymaailmassa kriisit ovat kokonaisuutta koskevia. Niille ei ole ratkaisuja, koska kokonaisuus ei ole taloudellisilla toimilla hallittavissa. Jos nyt mitään kokonaisuutta siis edes on olemassa. Sehän on paradoksi.

Suuri osa raha-ajattelusta ja talouspolitiikasta on kokonaisuutta koskevaa katteetonta harhaa. Raha on vain pohjimmiltaan uskonnollislaatuisen kaikkivoipaisuuskuvitelman nykyinen muoto. Se luo kulissit vallankäytölle, joka pohjimmiltaan on maagista. Valta on aina ollut maaginen asia.

Epätoivoisia kriisinhallintakeinoja kokeillaan. Niiden epätoivoisuutta ei voida nostaa näkyville, koska ne ovat valtaansa varjelevien toimijoiden ainoa tapa ylläpitää valtaansa legitimoivaa magiaa. Kaikki taloustoimijat ovat mieluummin valheellisten kulissien kutojia kuin keisareita, joilla ei ole vaatteita.

Myös "asiallinen" dokumentaatio -- jota sinäkin kiitettävällä ahkeruudella keräät kokoon -- on laadullisesti kulissinomaista. Sillä voidaan paljastaa talousargumentaation sisäinen ristiriitaisuus, mutta lääkkeeksi siitä ei ole, koska sairaus kasvaa kokonaisharhan tasolla.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Seppo Oikkonen,

talousargumentaation ristiriitaisuutta minä pyrin paljastamaan esittämällä oman tekstini päivittäis-/valtamedian rinnalle.

Juurihan meille on tolkutettu markkinoiden olevan itsekorjaava systeemi. Samalla kerrotaan että itsekorjaavaa systeemiä pitää tukea (taas vaihteeksi) muutamalla sadalla miljardilla.

Epätoivoiset kriisinhallintakeinot...mihin niitä tarvitaan itsekorjaavassa systeemissä :D

Ajatukseni on esittää ongelma(t) sellaisessa muodossa että korjauksia/purkua voidaan miettiä asiapohjalta. Yhdenkoon kaikille sopivaa mallia tuskin löytyy.

--------
Todellakin on syytä unohtaa oikeisto-vasemmisto-jako ja keskittyä ihan muihin näkökulmiin.

Jouni Valkonen

Suomen Sosiaaliturva aiheuttaa tuloerojen kasvua, koska se aiheuttaa työttymyyttä ja estää heikompien miljoonan työläisen työllistymisen kunnollisiin työpaikkoihin, jolla voisi hankkia kunnollisen toimeentulon.

Tarveharkintaisesta sosiaaliturvasta pitäisi siis kokonaan luopua, koska se aiheuttaa köyhyyttä. Sen sijaan suurin osa kerätyistä verotuloista pitäisi ohjata aitoihin tulonsiirtoihin, jotka aidosti lisää köyhimpien 70%:n ostovoimaa.

Rikkaiden palkka maksetaan kansalaisten ostovoimalla. Ja nimenomaan maksukykyisten kuluttajien kokonaismäärä on tässä oleellinen.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Jouni Valkonen,

lue Oliver Twist. Elämme nyt sitä aikaa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

K.P lähetti s-viestin:

Tämä tietysti ilmankin tiedettiin, että Portugalin uutiset eivät tule olemaan hyviä. Nyt arvellaan, että tukisitoumukset nousevat 17 miljardiin. Nämä summat nousevat jo 10 % bruttokansantuotteesta (171 miljardia / 2009). Kasvu tulee jämähtämään tähän.

http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/etusi...

Ja mitä sanoo Katainen? Että Suomen takauslupausten nousu on "olennainen juttu", mutta lähinnä tekninen muutos.

Mitä tähän sanoisi? Olemme idiootteja

Käyttäjän sinkd kuva
sink d

Hullulla on halvat huvit, idiootilla ilmaiset ... eiku :D

Tuomas Hako

Luuleeko SDP todella, että Suomelle tulöee Kreikasta vakuuksiksi joitain saaria tms? Ei uule. Kansan vaion on luultava näin ainakin hetken. Jos joku saa vakuuksia, niin pankit. Sitäpaitsi kokkarikikkareiden mielestä valtioiden omaisuus on kommunismia, joten se pitää antaa pois ilmaiseksi.

Käyttäjän sinkd kuva
sink d

Vielä parempi että valtio maksaa siitä (ja mitä pitempään sen parempi) että joku suostuu sen omaisuutta ottamaan vastaan niin ei varmasti mee mikskään kommunismiksi tää touhu

Esa Härkönen

Minun mielestä tämän köyhtymisen perusongelma on alhaisen inflaation ja sitä kautta alhaisen devalvaation tavoittelu, jota euroopan keskuspankki itsepintaisesti yrittää ylläpitää. Tätä ekp:n uskontoa tai sen puolesta tehtäviä toimenpiteitä hokevat myös meidän eliittimme (lue sikarikkaat). Esim. USA:n, Japanin ja Iso-Britannian setelipainot käyvät kuumina http://www.verkkouutiset.fi/index.php?option=com_c... JA/TAI ne ostavat lisäksi joukkovelkakirjalainoja. Lopputulos on kuitenkin sama. Valuuttakurssit eivät ole romahtaneet, eikä noille valtioille ole (vielä) tullut hyperinflaatiota, jota euroopan harhaanjohtajat ovat kovasti markkinoineet. EKP:n perussopimuksessa tämä onkin kielletty, mutta eipä tuon puuttuminen noita muita maita tunnu haittaavan. Euroopan eliitille ainoa oikea tapa luoda talouskasvua, on se että sitä rahaa lainataan lisää. Tämä vain pahentaa köyhtymistä, koska yleensä se ylimääräinen raha kuitenkin loppukädessä kertyy noille rikkaille ja köyhän (=veronmaksaja) köyhyys senkun vain pahentuu. Tällä eliitti tietenkin varmistaa sen, että rahan arvo pysyy mahdollisimman korkeana ja heidän raha-omaisuutensa arvo ei haihdu. Tämän takia myös euroopassa on pyrittävä kuittaamaan roskalainat, joko osittain tai suurimmaksi osaksi ekp:n painamalla rahalla. Tämä tietenkin vaatii suurta huolellisuutta, mutta se on ainoa oikea tapa saada keinottelijat todellisiksi maksumiehiksi ja inflaation/palkankorotusten kautta saadaan köyhyyttä poistettua. Samassa yhteydessä tuleva devalvaatio avittaa vientiteollisuutta ja kaikki muut paitsi "leikkirahalla" leikkivät ovat tyytyväisiä.
Tähän vielä lopuksi. Itse olen kyllä sitä mieltä, että rahanteo oikeus pitäisi siirtää vain keskuspankille, jotka sitä sitten tarvittaessa välittäisivät pankeille, heidän tekemien lainasopimusten pohjalta. Tällä varmistettaisiin se, että pankit eivät voisi puhaltaa omaisuuksiinsa ilmaa älyttömästi, koska rahan luominen markkinoille ja sen seuranta pysyisi keskuspankilla. Normaalit pankin vakavaraisuussäännökset tietenkin säilyisivät, mutta se ei voisi antaa lainaa kirjanpidollisella kikkailulla, vaan perusteena olisi aina joko pankin omat talletukset tai keskuspankilta asiakaslainan kautta saatu raha. Jos pankki menisi konkurssiin, siirtyisi automaattisesti sen omaisuus ja lainat keskuspankin hoteisiin. Tältä pohjalta pitäen sitten voisi keskuspankki maksaa roskalainat "käteisellä" ja asia olisi sillä selvä, pienen inflaation säestyksellä, koska tässä tapauksessa talouden paskat lainalaisuudet realisoituivat.

Käyttäjän sinkd kuva
sink d

Näinpä, rahan syntytapa on tällä hetkellä pahasti pielessä ja siitä nyt kärsitään kaikki.

Käyttäjän elina kuva
Elina Moustgaard

Laitan tähän pätkän omasta kommentistani (editoituna) Janne Muhosen päivän blogiin:

EU:n propagandakoneisto on järjestään leimannut kansallismielisyyden nousun jäsenmaissaan natsismiksi, sillä liittovaltiokehitys tarkoittaa kansallisvaltioiden lakkauttamista, tasapäistä velkauttaumista, kansallisoimaisuuden yksityistämistä ja tulotason keskiarvon laskemista koko alueella, siten että EU (länsi) kykenisi kilpailemaan suurimmaksi talousmahdiksi nousevan Kiinan kanssa halvan työvoiman markkinoilla. Siis hyvästi tuntemamme hyvinvointiyhteiskunta.

Käyttäjän sinkd kuva
sink d

Niinpä tämä on suunnitelma.

Toivoisin vaan että "pikkuporvarimmekin" huomaisivat tämän eivätkä menisi Kokoomuksen ja kumppanien mainoskikkoihin. Tuttavissani on monta tapausta.

Pelkäävät kai niin paljon kommunismia ja että heidän laina-asuntonsa sosialisoidaan että eivät halua muuta nähdä :D

Ja persut oli kauhistus kun se Hitler-kortti. Ja se että meidät maailmalla nähdään joinain suomalaisina juntteina eikä ihanteellisena maailman kansalaisina...

Tosin loppupelissä heidän omaisuutensa sosiaalisoidaan kuitenkin ja palkatkin romahtaa, jos ei olla ihan orjatyövoimaa
, mutta rahat eivät mene valtiolle vaan pienelle eliitille. Ja heiltä on turha odotella sitten mitään tulonsiirtoja takaisin. Reilu kerho kun on.

Tuomas Hako

Eu ei välttämättä pyri mihinkään hyvään ja kärjelliseen, esim. johonkinkilpailukykyyn. Johatjat ovat yksinkertaisesti marionetteja, jotka vain sokeasyi tottelevat Bilderbergin määräyksiä. Kaikki viittaisi siihen, että Eurooppaa ajetaan kammottavaan tuhoon ja kurjuuteen. CIA eli Israel määrää kaikesta. Esim. tuo maahanmuuttojuttu on nimenomaan jotain muuta kuin vain kansallisvaltioiden tuhoaminen, vaikka se tietysti on eduksi EU:lle ja sen mukamas aatteille. Tässä juuri esitinkin esim. Sharonin (natsi ja terroristi) ihmeellisiä syytöksiä Euroopan olemattomasta rasismista ja lisävaatimuksista maahanmuuton lisäämiselle ja kansalaisia paimentaville laeille.

Tuomas Hako

1996 Netanjahu voitti vaalit mm. nettisaitin Gamla News and Views avulla. Heprealaiset artikkelit olivat yleensä rajumpia kuin englantilaiset, mutta seuraavat sanat on kirjoittanut englanniksi heidän suosituin kommentaattorinsa Emmanuel Winston kirjoitti seuraavat sanat suuttuneena siitä, että länsimaissa haluttiin rauhaa Lähi-itään: "Kuin jokin prostituoitu sanoo, rahasta teen mitä vain haluat. Eurooppalaiset ovat todellakin alhaisia, moraalittomia ihmisiä, jotka myisivät äitinsäkin ja sitten lähettäisivät...Kuinka helposti kaikki ihmisyyden merkit häviävätkään heidän kasvoiltaan jättäen vain hirviön. Tällä hirviöllä on monta kasvoa ja nimeä. Joskus heitä kutsutaan saksalaisiksi, puolalaisiksi, ukrainalaisiksi, kroatialaisiksi...Kun toisella kertaa he ovat kirkko, punainen risti, tai pääministeri, Johtaja. Sitten, nopea muutos, näemme amerikkalaisia, ranskalaisia, englantilaisia ja lopulta jää jäljelle saastunut juutalainen, jota sanotaan vasemmistolaiseksi. Ei juuri ole väliä, mikä nimi on kullakin. Kaiken perustana on sitoumus, jonka mukaisesti yhteiskunta opettaa vihaamaan "toista", sitä erilaista. Nämä ihmiset ovat äärimmäisen pahuuden edustajia ja hirviö on heissä heti pinnan alla valmiina hävittämään, valmiina tappamaan juutalaisen.

neettamme voisi aivan hyvin vpautua iäksi tästä eurooppalaisesta roistosta. Ehkäpä meillä on onni elää mielenkiintoista aikaa (vanha kiinalainen kirous), jolloin hautausmaa nimeltä Eurooppa kutistuu ja katoaa. Eurooppalaise, englantilaisetja amerikkalaiset arabistit ovat taas yhdistyneet ja läiskyttävät ruoskaa juutalaisen yllä."

Onko maahanmuuton Kalergin tyyliin sekä miljardien ryöstäminen myös suomalaisilta rahaeliitin pankeille osa Euroopan tuhoamista?

Tuomas Hako

Amos Oz siteeraa tulevaa pääministeriä Ariel Sharonia 1983: "Leibowitz on oikeassa, olemme juutalaisnatseja ja miksi emme olisi?...nyt älä järkyty, mutta jos 1948 olisi tapettu 6 miljoonaa arabia tai yhden, mitä olisi tapahtunut? Varmasti kaksi tai kolme ilkeää sivua olisi kirjoitetu histroiakirjoihin, meitä olisi kutsutu kaikenlaisilla nimillä, mutta meitä voisi tällöin olla täällä 25 miljoonaa...

Jopa tänään olisin valmis vapaaehtoisesti tekemään likaisen työn Israelin puolesta, tappamaan niin monta arabia kuin on tarpeen, karkottamaan heidät, polttamaan heidät, saada kaikki vihaamaan meitä, vetämään maton diasporajuutalaisten jalkojen alta niin, että he tulisivat itkien luoksemme. Myös vaikka se merkitsisi yhden tai kahden synagogan räjäyttämistä siellä täällä, en välitä. Ja en välitä, jos kaiken työn jälkeen laitat miut Nürnbergin oikeuteen ja vangitset minut. Hirtä minut jos haluat sotarikollisena. Sitten voit repiä juutalaisen omantuntosi ja liittyä sivistyskansojen kunnioitettuun klubiin, joka on laaja ja terve. Se, mitä sinä kelvoton et ymmärrä on se, että sionismin likainen työ ei ole vielä lopussa. Kaukana siitä."

Juha Kuronen

Erittäin hyvä kooste tärkeästä asiasta.

Kuten Markus Lehtipuu tuossa jo mainitsikin niin kyse ei ole oikeistolaisuudesta tai vasemmistolaisuudesta.
Nämä ismit menevät ihmisiltä vielä vähän sekaisin.
Libertaarit (uusliberalisit?) ovat näissä finanssikuvioissa kuitenkin aika samoilla linjoilla vasemmiston kanssa. Nykymeininki(fiat raha) on loputtava.

Syytät Riikka aika kärkkäästi uusliberalisteja. (oletan että tarkoitat sillä nimenomaan libertaareja, eli vapaan markkinataloudenkannattajia)

Tarkoitatko kuitenkin Keynesiläisiä tai ehkä korporatisteja?
Eli ongelmahan syntyy nimenomaan (kuten yllä kirjoitat) poliitikkojen ja tiettyjen rahapiirien yhteisestä intressistä ja syhmyröinnistä.
Se on juuri sitä Keynesiläisyyttä; Poliitkot ohjaavat yhdessä finanssisektorin kanssa rahan liikkeitä ja tässä on tulos. Osuva nimi tälle elvtytyspolitiikalle voisi olla uussosialismi.

Vapaan markkinatalouden kannattajat eivät missään muotoa kannata tätä finanssitukihässäkkää. Jostain syystä he joutuvat aina kuitenkin syntipukeiksi. Ehkä se johtuu siitä että nämä korporatistit käyttävät ajoittain samaa retoriikka kuin oikeat libertaarit.

Eli oikeat havainnot ja jopa oikeat johtopäätökset mutta ehkä väärät syylliset :)

Mutta hyvä kirjoitus joka tapuksessa.

Toimituksen poiminnat