KissanKulmasta

Kirkolliset vapaamuurarit Suomessa

"Suomen vapaamuurareissa toimii aktiivisesti kymmeniä kirkon työntekijöitä, joista valtaosa on pappeja ja kanttoreja. Määrä on kasvanut merkittävästi kahden viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana.

Vapaamuurijärjestö on salaisia rituaaleja harjoittava seura, johon kuuluu 6700 suomalaismiestä. Vapaamuurarit kieltäytyvät paljastamasta salaisuuksiaan liikkeen ulkopuolisille.

Vapaamuurarien Suomen suurloosissa on kolme astetta: oppilasmuurariaste, veljesmuurariaste ja mestarimuurariaste. Asteet jakautuvat 33 eri tasoon. Tieto liikkeestä ja sen harjoittamista rituaaleista kasvaa muurariuden syvetessä.

- Kukaan vapaamuurari ei tiedä seuraavan tason salaisuuksia ennen kuin hän on sinne edennyt. Saadessani kutsun vapaamuurarioppilaaksi sain hyvin vähän tietoa siitä, mitä vapaamuurarius on. Kysymyksiä oli koko ajan enemmän kuin vastauksia, kertoo vapaamuurareista pari vuotta sitten irrottautunut Juhani Julin.

Lähes kaksikymmentä vuotta vapaamuurareissa vaikuttanut Julin sanoo, että vapaamuurarius on uskonnollisen yhteisön tuntomerkit täyttävä liike, jolla ei ole mitään tekemistä kristinuskon kanssa.

"Harjoitin tietämättäni jumalanpilkkaa"

Oululainen Julin kertoo kesäkuun Elämään-lehden laajassa haastattelussa, kuinka askelmillaan edenneelle vapaamuurarille paljastetaan vähä vähältä "jumalan" todellinen nimi. Edistynyt vapaamuurari saa kuulla, että maailmankaikkeuden korkeimman arkkitehdin todellinen nimi on Jehovaa tarkoittava Jah yhdistettynä muinaisten kanaanilaisten Baalia tarkoittavaan nimeen Bul ja egyptiläistä mysteerijumalaa Osirista tarkoittavaan nimeen On.

Raamatussa Jumalan vihaamaan Baalin palvontaan yhdistyy viiltelyä, rituaalista prostituutiota ja lasten uhraamista.

- Kun tajuaa, että on tietämättään harjoittanut jumalanpilkkaa kaikki nämä vuodet, on tunne kauhistuttava - siitäkin huolimatta, että olen pyytänyt Jumalalta anteeksi, ja haluan uskoa Kristuksen kautta myös anteeksi saaneeni, Julin kuvailee.

Entinen mestarimuurari pitää käsittämättömänä, että yhä useampia kirkon työntekijöitä on mukana vapaamuuraritoiminnassa. Hän tietää henkilökohtaisesti, että tälläkin hetkellä Oulun vapaamuurariloosissa on jälleen vetämässä uuden pappismiehen oppilasmuurarihakemus.

- Miten sellaiset ihmiset, jotka ovat pappisvalan vannoneet, voivat viikolla mennä pilkkaamaan Jumalaa vapaamuurarien temppeliin ja viikonloppuna mennä messuvaatteet päällä Jumalan temppeliin? Yrityselämässä tämä olisi työsuhdekysymys. Ei liikemaailmassa kahta herraa yhtä aikaa palvella.

"Kirkko tekee vahinkoa olemalla hiljaa"

Suurehkon yrityksen hallintojohtajana merkittävän uran liike-elämässä tehnyt Julin perustaa väitteensä henkilökohtaiseen kokemukseensa vapaamuurariloosin viranhaltijana parinkymmenen vuoden ajalta. Julinin mukaan vapaamuurariudessa on kyse henkivallasta. Oululainen ei pidä mahdollisena, että kukaan voi todellisesti elää samanaikaisesti sekä kristittynä että vapaamuurarina.

- Jos kirkon ylin johto tietää vapaamuurarien suhteen uskontoon, miksi sitä ei tuoda julkisuuteen?

Juhani Julin sanoo odottavansa, että evankelis-luterilainen kirkko ottaisi Suomessa selvän kannan vapaamuurariuteen.

- Sanoisi sitten vaikka, että minun käsitykset ovat väärät, kunhan ei tyytyisi olemaan hiljaa. Vaikeneminen on kaikkein pahinta. Olemalla hiljaa kirkko tekee ison karhunpalveluksen niille kuudelle tuhannelle suomalaiselle miehelle, jotka kuuluvat vapaamuurareihin.

Julinin motiivina tulla julkisuuteen on antaa vapaamuurariudesta irtautumiselle kasvot. Oululainen sanoo olevansa milloin tahansa valmis keskustelemaan vertaisapua tarvitsevien vapaamuurarien kanssa hänen omasta ratkaisustaan ja sitä seuranneesta prosessista.

Lue lisää aiheesta Elämään-lehden verkkosivuilta.

http://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/usko/349/vapaamuurareissa_jasenina_kymmenia_kirkon_tyontekijoita"

Otin tähän kokonaisuudessaan Seurakuntalainen-lehden artikkelin, koska se on kiinnostava monellakin tavalla.

Samassa lehdessä on (näet, kun avaat linkin) teksti "Sukupuolineutraalia vihkikaavaa ajetaan kokoomuksesta kirkkoon" josta sain mielleyhtymänä muistikuvan vapaamuurarien rituaaleista lukemastani, ja näihin rituaaleihin kuuluisi jonkinasteinen homostelu. Tapahtuuko tällaista, en osaa sanoa.

Kokoomuksesta taas muistin että Suomen kirkoissa rukoiltiin ainakin vielä 1990-luvulla valtion ja hallituksen puolesta sekä pyydettiin niille siunausta.

Matti Vanhasenkin (kesk) polvikivut saattavat johtua siitä että vanha mies on kuljeskellut vasen housunpultti ylös käärittynä?

Oikeusistuintemme vapaamuurarien määrästä on jo asianajajaliittokin todennut, että se on huolestuttava. Itsestäni se on ylittänyt kriittisen pisteen jo kauan sitten.

Vapaamuurareita on siis kirkossa, hallituksessa ja oikeusistuimissa. Eduskunnan oikeusasiamieskin joutui antamaan päätöksen, jossa todetaan että asiasta on ilmoitettava.

"12.8.2002 2709/2/00
Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen
Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus

TUOMARIN TULISI ILMOITTAA KUULUMISESTAAN
VAPAAMUURARIJÄRJESTÖÖN TAI MUUHUN VASTAAVAAN
AATTEELLISEEN YHDISTYKSEEN

1
ASIAN VIREILLETULO

Eduskunnan oikeusasiamies Lauri Lehtimaja käsitteli tuomareiden
vapaamuurarijäsenyyksiä mm. vuonna 1996 antamassaan
päätöksessä (Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan
vuonna 1996, s. 80 - 87). Oikeusasiamies totesi, että
vapaamuuraritoiminta on Suomessa yksityistä yhdistystoimintaa.
Perustuslain mukaan jokaisella on yhdistymisvapaus, johon sisältyy
muun muassa oikeus kuulua tai olla kuulumatta yhdistyksiin ja osallistua
niiden toimintaan. Tämä oikeus kuuluu myös tuomareille.

Toisaalta tuomarinviran asianmukaisen hoidon kannalta ei suinkaan
ole merkityksetöntä, minkälaisia sidonnaisuuksia tuomarilla
yhdistymisvapauden puitteissa on. Viimeaikaista kehitystä heijastaa
se, että 1.3.2000 voimaan tulleen tuomareiden nimittämistä koskevan
lain (205/2000) mukaan tuomarin on ilmoitettava, paitsi laissa
nimenomaisesti mainituista seikoista, myös muista sellaisista
sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa hänen
edellytyksiään hoitaa viran tehtäviä. 

/.../

Näiden säännösten perusteella kannanotto tuomarin
sidonnaisuusselvityksen sisältöön kuuluu oikeusasiamiehen
toimivaltaan.

3.4
Arviointi ja johtopäätökset

Sidonnaisuusselvitysten yhtenä tarkoituksena on tuoda esiin sellaisia
sidonnaisuuksia, jotka yksittäistapauksessa voivat muodostaa
esteellisyysperusteen. Tällaisten sidonnaisuuksien julkisuus on omiaan
etukäteen estämään esteellisyystilanteiden syntymistä ja lisäämään
luottamusta viranomais- ja tuomioistuintoiminnan puolueettomuuteen.

Toiseksi selvityksen avulla pyritään saamaan tieto sellaisista
sidonnaisuuksista, joista asianomaisen olisi kokonaan luovuttava viran
hoidon ajaksi. Kaikkien sidonnaisuuksien haitallisia vaikutuksia ei näet
voida riittävästi poistaa pelkästään esteellisyyssäännösten avulla tai
sidonnaisuus voi olla sellainen, että asianomainen olisi esteellinen
hoitamaan merkittävää osaa virkaan kuuluvista tehtävistä.
Valtioneuvoston jäsenille onkin nimenomaisesti säädetty tiettyjä
sidonnaisuuksia koskevan ilmoitusvelvollisuuden lisäksi tiettyjä tehtäviä
koskeva sidonnaisuuskielto.

Kolmanneksi virkamiehillä voi olla sidonnaisuuksia, jotka eivät kuulu
kumpaankaan edellä mainittuun ryhmään, mutta joiden julkistamisella
voi olla merkitystä valtionhallinnon tai tuomioistuintoiminnan
avoimuuden ja niitä kohtaan tunnettavan yleisen luottamuksen
vahvistamisen kannalta.

/.../
Jos oikeudenkäynnin asianosainen saa kuulla sekä vastapuolensa että
tuomarin kuuluvan samaan vapaamuurarijärjestöön, hänellä voi
oikeusasiamiehen mielestä olla perusteltu aihe epäillä
oikeudenkäynnin puolueettomuutta. Tämä ei ole kannanotto siihen,
onko tuomarin ja oikeudenkäynnin osapuolen vapaamuurariveljeys
omiaan tosiasiallisesti vaikuttamaan oikeudenkäynnin
puolueettomuuteen. Kysymys on tämän puolueettomuuden
uskottavuudesta ja viime kädessä tuomioistuinlaitoksen nauttimasta
luottamuksesta demokraattisessa yhteiskunnassa.
/.../
Käsitykseni mukaan jäsenyys vapaamuurarijärjestössä tai muussa
vastaavassa aatteellisessa yhdistyksessä on joka tapauksessa
sellainen potentiaalinen esteellisyysperuste, jollaisen ilmi tulemiseen
sidonnaisuuksia koskevalla ilmoitusvelvollisuudella juuri pyritään.

/.../

Yhdistymisvapaus kuuluu myös tuomareille. Yhdistymisvapauden piiriin
kuuluvan sidonnaisuuden lakiin perustuva pelkkä ilmoitusvelvollisuus ei
kuitenkaan mielestäni loukkaa sanottua perusoikeutta. Totean myös,
että yhdistymisvapaus ei ole ainoa perusoikeus, jonka piiriin
ilmoitusvelvollisuuden alainen sidonnaisuus voi kuulua. Esimerkiksi
perusoikeutena olevan elinkeinovapauden piiriin kuuluvat
sidonnaisuudet voivat olla paitsi ilmoitettavia, lisäksi sellaisia, että
virkamiehen on niistä kokonaan luovuttava. Ministereillä ne voivat olla
suoraan sidonnaisuuskiellon alaisia. 

/.../

Käsitykseni mukaan sidonnaisuusselvityksiä koskevat lainkohdat ovat
sellaisia poikkeussäännöksiä, joiden nojalla muutoin salassa pidettävät
tiedot ovat julkisia. Esimerkiksi henkilön taloudellista asemaa koskevat
tiedot ovat julkisuuslain mainitun pykälän 23 kohdan mukaan salassa
pidettäviä, mutta ministereiden, oikeusasiamiehen ja
apulaisoikeusasiamiesten sidonnaisuusselvityksiin sisältyvät mainitut
tiedot ovat julkisia.

/.../
3.5
Lopputulos

Edellä lausutun perusteella ja ottaen erityisesti huomioon eduskunnan
lakivaliokunnan varsin selkeän kannanoton, jäsenyys
vapaamuurarijärjestössä tai muussa vastaavassa aatteellisessa
yhdistyksessä on mielestäni sellainen sidonnaisuus, josta tuomarin
virkaan nimitettäväksi esitettävän tai virkaan nimitetyn olisi tehtävä lain
mukainen ilmoitus ja joka on sidonnaisuusselvityksessä julkinen tieto.

Saatan käsitykseni ja sen edellä esitetyt perusteet oikeusministeriön
tietoon. Oikeusministeriö ottanee ne huomioon oikeushallinnossa ja
tiedotuksessaan tuomareille."

Nyt, koska Suomessa on valtionkirkko (ja kirkko valtiossa), pitää kirkkoonkin soveltaa samoja arviointiperusteita.

Lauman paimenet, hengelliset eivätkä maalliset eivät voi -eivätkä saa- pyytää ihmisiä uskomaan ja luottamaan sellaisen ryhmän ohjailuun joka haluaa pitää rituaalinsa ja riittinsä salassa, ja joka tapa on omiaan luomaan epäluuloa.

Muualla Euroopassa vapaamuurarius on ollut tai on yhä edelleen järjestönä kielletty.

Itseäni kuitenkin eniten kiehtoo kysymys MIKSI tämä uutinen ja juuri nyt?

----------

B-osa, liitteet: kumma juttu http://wikimapia.org/4197788/Washington-DC-Pentagram

Tiet Kaaokseen http://riikkasoyring.blogit.uusisuomi.fi/2010/06/11/tiet-kaaokseen/

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (155 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

ps. WHO:n henkilökunnassa on vapaamuurareita.

kirkolla on kirkon nimi (nimimerkki)

entä sitten. ei kirkon työntekijöiden tarvitse nykyään sitoutua yhtään mihinkään. eikö se ole hienoa että sitoutuvat edes johonkin.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

kirkolla on kiron nimi, #2,

toki toki. Ilmoittamisvelvollisuudesta on kuitenkin myös kyse. Ja siitä, ovatko tällaiset ihmiset sopivia opastamaan muita hengellisissä asioissa.

Voiko johtua muuten tästä että tutkimusten mukaan seurakunnissa on hyvin huono henki työpaikoilla?

Ja muissa sosiaalialan duuneissa.

:) (nimimerkki)

Totta on,että jokainen korkeimpien oikeusasteiden tuomari kuuluu
muurareihin ja niitten ympärille on rakennettu jos jonkin näköistä säätiötä joihin "voitelurahat" kilisee, (miksköhän talousrikoksista ei saa tuomioita,mutta pikkunilkit passitetaan linnaan)? Kysehän "muurauksessa" on asteittaisesta
aivopesusta sekä ahneudesta!

Katselija (nimimerkki)

No mikä näiden vapaamuurarien lopullinen missio sitten on?

Käyttäjän elukka kuva
elukka elukka

Kiitos artikkelista. Tuossa olen 100%:lla Riikan kanssa samoilla linjoilla. Vapaamuurarius on enemmän kuin hyvä veli kerho. Vapaamuurarit tuomitsevat vapaamuurareita oikeudessa lempeämmin, vapaamuurarit ostavat vapaamuurareilta.

Tuossa on selvä korruption merkki.

Toinenhan on Demla ja sen lonkerot.

Bilderbergin kokouksethan ovat myös mielenkiintoisia. Miksi sieltä tulee niin paljon "monikulttuuria vaikka väkisin" ja "ruotsinkieltä suomenkielisille tolloille" -väkeä? Kok. Katainen taas väläytti asian kummallisuuksia viime viikonloppuna. Muu kokoomus voi olla vaikka mitä mieltä, mutta ei auta.

Mila F (nimimerkki)

Voi kauhia senttäs! Että jotkut on mukana semmoisessa kerhossa, jonka kaikkia asioita ei levitellä toreilla, enkä mää pääse jäseneks!. Ei semmoisia saa olla ... eihän?

Aikuisten oikeasti - käyttäkää nyt jumankauta aikanne salaisuuksia penkoessanne vaikka siihen, etteivät ihmiset pääse käsiksi edes tavalliseen kunnalliseen päätöksentekoon, koska salaperäinen veljeskunta nimeltään paksunahkaiset virkamiehet mielellään istuvat kaiken päällä.

Ari Anttila (nimimerkki)

Höp-höpö. se on ihan tavallinen miesten seura, vähän samaa kuin Leijonat tai Rotaryt. Ja homostelua et sieltä löydä.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Pankkikriisin peitellyt paperit http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2008/05/2...

Mila F, #7,
kyllä niitäkin pengotaan. Jatkuvasti. Vaan kuten tiedät, se on hidasta.

Ari Anttila, #8,
vai niin. En muista kyllä nähneeni eduskunnan oikeusasiamiehen puuttuneen leijonien tai rotarien esteellisyyteen esim. tuomarinviran hoitamisessa. Mutta saatan erehtyä.

Katselija, #5,
kerro heti kun saat selville ;)

Expat (nimimerkki)

#5 Sanopa se! Ei siihen oikein ole tullut selvyyttä, mutta jotain new world order ja jokaiselle sirut ohimoon tai jotain muuta kamalaa se ihan varmasti on...

Vähän rotareita tai muita vastaavia eksklusiivisempi klubi, jossa jäsenet toki voivat keskenään junailla asioita johon ko konklaaviin kuulumattomalla ei ole mahdollisuutta. Eli tietenkin on mahdollisuus myös kähmiä kaikenlaista, kun mukana on poliitikkoja, virkamiehiä ja elinkeinoelämän edustajia. Mutta eipä siihen nyt mitään noin formaalia muotoa välttämättä tarvita.

Mila F (nimimerkki)

#9

OK. Pointtini karahti kiville ja kaiken lisäksi paksunahkaisten virkamiesten veljeskunnalta puuttuvat mielikuvitusta kutkuttavat rituaalit, koska jokainen alamainen tietää tasan tarkkaan, mitä tarkoittaa katse yli silmälasien reunan, leiman läjähdys ja valitusosoituksen ojentaminen. Mutta sehän onkin semmoista jokaisen elämään vaikuttavaa tavanomaista huttua sen rinnalla, ettei sitä koskaan tiedä, onko muurariveljeskunta juuri kurkistanut silmäkuopasta pääkalloon sisään ja naps vain sitä jäi ilman loton pääpottia. Nuo ketkut ja varkaat, varmaan haudankin ryöstäneet ja shamanismilla tainnuttajat.

Matkalla (nimimerkki)

http://travellerism.wordpress.com/2010/06/15/suomi...

Linkitän tähän tuoreen kirjoitukseni, vaikka se ei liitykään aiheeseen.

Vapaamuurarius sinänsä on kiinnostava kysymys. Oma sinisilmäinen käsitykseni on se, että suurin osa jäsenistä on autuaan tietämättömiä kyseisen järjestelmän suurimmista salaisuuksista. ehkä enemmistölle se on vain keino edetä uralla.

Omassa linkissäni pohdin yhteiskunnallista järjestelmää, "Sveitsin mallia".

Vesa-Ilkka Laurio (nimimerkki)

Kiitos tästä artikkelista. Siinä sivutaan elämän ja ikuisuuden tärkeintä asiaa, syntien anteeksiantamusta Jumalan edessä, ja siitä on tullut osalliseksi entinen vapaamuurari Juhani Julin. Tervetuloa Juhani Julin "kuninkaalliseen papistoon, pyhään heimoon, omaisuuskansaan, armahdettuun Jumalan kansaan" (1. Piet. 2:9-10), joilla nimillä kristittyjä kutsutaan!

Elämme lopun aikoja, ja pian on maailmanloppu ja viimeinen tuomio. Kristuksessa pelastuneet saavat elää ikuisesti Jumalan yhteydessä autuudessa uudessa maassa ja uusissa taivaissa, jotka Jumala on luvannut omilleen luoda. Kristuksen (= syntien anteeksiantamuksen) sydämessään hylänneet joutuvat ikuiseen helvetti, ts. joutuvat itse omien sanojensa, tekojensa ja ajatustensa uhreiksi.

Lopun aikojen merkki on kirkon luopumus, eikä Suomessa ole enää missään oikein opettavia kirkkoja. Ne ovat perkeleen lääviä ja perkeleen tärkeimpiä eksytysvälineitä nykyisin. Kirkkoa johtavat tyypit ajavat hintteyttä, naispappeutta, Raamatun vesittämistä, Jeesuksen esittämisenä vain moraalisena esikuvana (eikä Vapahtajana) ja pian varmaan eläimiin sekaantumista ja lasten hyväksymistä piispoiksi. Kaikkea, mikä on vastoin Jumalan sanaa eli nousee perkeleestä.

Kirkko on nykyisin perkeleen kirkko, ja luopumuksen tähden hän on päässyt sisälle kirkkoon myös vapaamuurareiden muodossa, jotka palvovat saatanaa, Luciferia. Pian kirkossa on jäljellä vain saatanan oppi ja saatanallinen meno. Myös koko yhteiskunta on luopumuksen vuoksi saatanan yhteiskunta, jossa Jeesusta pilkataan mitä moninaisimmissa muodoissa.

Suomessa ei enää tajuta, että kaikki on Jumalan käsissä ja että tie Jumalan luokse on yksin Jeesus Kristus. Jos siis halutaan muuttaa yhteiskunnallisia asioita, ne voidaan todellisesti muuttaa vain Kristuksessa, niin että kadutaan syntejä sydämessä ja tartutaan Jeesuksen sijaissovitukseen. Vasta kun kansa - juuri sinä - palaa Kristukseen, mikään voi todellisesti muuttua. Vain Jumala voi ajaa pois vitsaukset, joista näilläkin US-blogeilla vaahdotaan löytämättä koskaan keinoa päästä niistä (koska Jeesus on hylätty). US:n blogit täyttää järkyttävä ja röyhkeä jumalattomuus, vaikka kirjoittajat luulevat "tarkoittavansa hyvää".

Kun siis Juhani Julin ottaa esiin Jeesuksen Kristuksen ja Riikka Söyring hienosti ottaa kirjoittaakseen hänestä ja vapaamuurarit-nimisestä vitsauksesta, se on hieno ja äärimmäisen tärkeä asia. Jeesus on avain kaikkeen todelliseen muutokseen, ja ilman häntä kaikki vain yhä syvemmin pahenee, tehtiin mitä tehtiin.

Olen myös lukenut, että vapaamuurariuteen liittyy homoseksuaalisuus. Jollakin asteella vapaamuurarit pakotetaan homoseksuaalisiin akteihin, jolloin ko. henkilön itsetunto ja sisäinen rakenne murtuu ja hänestä tulee saatanasta sikiävien johtovapaamuurareiden orja kaikilla tasoilla. Lisäksi hintteydellä voidaan kiristää. En yhtään ihmettelisi, jos Suomen hallituksen jäsenet, Suomen kirkon johto ja maamme johtava luokka yleensäkin, olisi hintteydellä murrettuja kansainvälisen rikollisuuden ("eliitin") orjia, jotka orjamaisesti, joka sanaa myöten, noudattavat vapaamuurarijärjestöjen (saatanan) tahtoa, jotka järjestöt ovat juutalaisten kontrollissa. Ja, kuten tiedetään, juuri juutalaisuus palvoo perkelettä ja kutsuu häntä "jumalaksi" (Joh. 8:44).

Mikään asia yhteisessä tai omassa elämässä ei muutu todellisesti ilman Jeesusta Kristusta, joka on Jumala itse. Ilman häntä kaikki jää tyhjäksi räpellykseksi, joka päättyy ikuiseen helvettiin.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Kuten artikkelissa sanoin "Itseäni kuitenkin eniten kiehtoo kysymys MIKSI tämä uutinen ja juuri nyt?" vieläpä Seurakuntalainen-lehdessä.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Vesa-Ilkka, #13,
korjaa jos muistan väärin mutta eikö esim. ennen kuninkaallisen suvun ja kardinaalien äpärät, pikkuveljet sun muut joille ei ollut jaella herttuakuntaa tmv. nimitetty kirkkoon jo lapsina. Niin katolisessa kuin ev.lut. systeemissäkin.

Sillä lailla saatiin kätevästi sukulaisia kirkon sisään ajamaan omia asioita ja vaikutusvaltaa kirkon sisällä mutta myös kirkko sai etuja (ja Palvelijan) hyväksyessään em. äpärät.

:) (nimimerkki)

"Tammikuun 22 pnä 1870 Albert Pike ja eräs hänen kansainvälinen salaliittokumppaninsa Giuseppe Mazzini julkaisivat suunnitelman joka johtaisi uuteen maailmanjärjestykseen. Tämä suunnitelma pidettiin vapaamuuraripiireissä hyvin salaisena ja sen tunsivat vain okkulttiset valaistuneet salaliittokumppanit. (Tämä tieto on peräisin Doc Marquis’in kirjasta, joka oli entinen lusiferisti. Hänen kirjansa nimi on ”Secrets of the Illuminati” (Illuminaatin salaisuudet) ja se paljastaa paljon aikaisemmin kätkettyjä yksityiskohtia, jotka olivat tunnettuja vain illuministeille).

Salainen Pike’n suunnitelma maailman hallitsemiseksi ennusti, että tarvitaan kolme maailmansotaa. ... Piken suunnitelma kaataa juutalaiskristillinen Vanha Maailman Järjestys ja vahvistaa satanistinen Uusi Maailman Järjestys edellytti sotaa. Kuitenkaan tämä sota ei ollut sellaista sodankäyntiä, jota maailma oli jo nähnyt historiassa. Tämä sota oli oleva paljon laajemmassa mittakaavassa kuin mitä historia oli milloinkaan kirjannut. Tämä sota tulisi olemaan globaalinen eli maailmanlaajuinen.
Tämän Pike’n kolmen maailmansodan suunitelman (Tammikuu 22. 1870) yksityiskohdat UMJ:n vahvistamiseksi, ovat seuraavat: ..

I. Ensimmäinen maailmansota suunniteltiin, jotta tsaarin hallitus Venäjällä kukistuisi lopullisesti ja täydellisesti. Venäjän uusi hallitus tulisi olemaan ateistinen ja militaristinen. Lisäksi Pike määritteli, että tämä uusi Venäjän hallitus oli oleva kommunistinen. ...
II. Toisen maailmansodan ennustettiin alkavan Ison Britannian ja Saksan välillä. Kuitenkin yksi tämän sodan suunnitelluista tuloksista oli vahvistaa uutta kommunistista Venäjän hallitusta niin, että se voisi heikentää ja tuhota toisia hallituksia ja uskontoja.

Historia kertoo, että toinen maailmansota todellakin toteutti tämän tavoitteen. Sota alkoi kun Saksa valtasi Puolan, saaden Ison Britannian julistamaan sodan itselleen. Hyvin pian kolmen vallan liitto perustettiin käymään tätä sotaa. Mustan magian okkultistit yhdistyivät, kun Saksa liittoutui Italian ja Japanin kanssa; Valkoisen magian okkultistit liittyivät yhteen, kun Iso Britannia liittoutui Yhdysvaltojen ja Venäjän kanssa. Älä anna pettää itseäsi. Tämä sota käytiin kahden UMJ-voiman välillä, akselivaltojen ”pahan” liiton ja liittoutuneiden valtojen ”hyvän” liiton välillä; Sota oli mustan magian voimien sotaa valkoisen magian voimia vastaan. Palaamme tähän asiaan syvällisemmin myöhemmin.
Selvästikin Pike’n näky toisesta maailmansodasta, joka rakentaisi venäläisestä kommunismista supervallan, toteutui hätkähdyttävässä määrässä. Historioitsijat ovat aina olleet ymmällään siitä kuinka Churchill ja Roosevelt saattoivat luovuttaa koko Itä-Euroopan Venäläisille, vaikka voimasuhteet olivat selkeästi venäläisiä vastaan. Selvästikin kun Churchill ja Roosevelt luovuttivat koko Itä-Euroopan Venäjälle, Venäjän kommunistihallitus ... lopullisesti muuttui supervallaksi juuri kuten Pike’n näky oli ennustanut. Ja älkäämme unohtako, että toinen maailmansota oli antanut Venäjälle kykyjä, joita se ei ollut omistanut ennen sotaa. Emme vain rakentaneet venäläistä sotavoimaa peloittavalle tasolle vaan rakensimme myös kokonaisia tehtaita Moskovasta itään, jotka antoivat Venäjälle nopeasti teollisen perustuksen. Vaikkakin Venäjä oli maksanut kalliin hinnan ihmishenkinä sodan aikana, se oli konfliktin jälkeen supervalta. Kiitos Rooseveltille, Venäjä saattoi jatkaa uudella sotilaallisella ja teollisella perustuksellaan.

Nyt tiedät, että vapaamuuraripresidentti Roosevelt antoi tämän alueen Venäjälle vain juuri siksi, koska hän oli uskollinen Pike’n näylle vuodelta 1870! Et koskaan tule lukemaan tätä tosi historiaa mistään kirjoistasi!
III. Kolmas maailmansota ennustettiin syttyvän Juutalaisuuden ja Islamin välille. Tämä profetia on monella tapaa uskomaton alkaen sen ymmärtämisestä, että tämä profetia kolmannesta maailmansodasta ilmestyi vuonna 1870, aikana jolloin Israelia ei ollut olemassa kansana ja jolloin ei kukaan, paitsi fundamentalistiset Raamattuun uskovat kristityt uskoivat, että se milloinkaan tulisi enää olemaan olemassa.

Monelle voi olla ylivoimainen shokki, että kaksi edellistä maailmansotaa on täysin järjestettyjä.
Tämä on mahdollista globaalin salaseurojen kautta, kutsuttakoon näitä seuroja yhteisnimellä illuminati.

Albert Pike oli/on mm. vapaamuurarien eräänlainen jumala, ja saatananpalvoja, joka 1871 kirjoitti tällaisen kirjeen, missä hän kertoi, että täytyy tulla 3 maailmansotaa ja miten ne järjestetään.
Suora lainaus hänen kirjoituksestaan vuodelta 1871:

"Following are apparently extracts of the letter, showing how Three World Wars have been planned for many generations.

"The First World War must be brought about in order to permit the Illuminati to overthrow the power of the Czars in Russia and of making that country a fortress of atheistic Communism. The divergences caused by the "agentur" (agents) of the Illuminati between the British and Germanic Empires will be used to foment this war. At the end of the war, Communism will be built and used in order to destroy the other governments and in order to weaken the religions." 2

Students of history will recognize that the political alliances of England on one side and Germany on the other, forged between 1871 and 1898 by Otto von Bismarck, co-conspirator of Albert Pike, were instrumental in bringing about the First World War.

"The Second World War must be fomented by taking advantage of the differences between the Fascists and the political Zionists. This war must be brought about so that Nazism is destroyed and that the political Zionism be strong enough to institute a sovereign state of Israel in Palestine. During the Second World War, International Communism must become strong enough in order to balance Christendom, which would be then restrained and held in check until the time when we would need it for the final social cataclysm." 3

After this Second World War, Communism was made strong enough to begin taking over weaker governments. In 1945, at the Potsdam Conference between Truman, Churchill, and Stalin, a large portion of Europe was simply handed over to Russia, and on the other side of the world, the aftermath of the war with Japan helped to sweep the tide of Communism into China.

"The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the "agentur" of the "Illuminati" between the political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political Zionism (the State of Israel) mutually destroy each other. Meanwhile the other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion…We shall unleash the Nihilists and the atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery and of the most bloody turmoil. Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public view. This manifestation will result from the general reactionary movement which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time." 4

Albert Pike oli ziionisti, heidän suunnitelmansa ovat toteutuneet valitettavan hyvin, mutta 3 maailmansota voidaan estää, mikäli tarpeeksi moni ihminen herää tiedostamaan mistä on kysymys.

Joku "event" näyttää tapahtuvan tänä syksynä, sillä tilanne on ainakin USA:n eliitin kannalta kestämätön, ihmiset alkavat liikehtiä, ihmiset sanovat Obama ja hänen hallintoaan avoimesti fasistiseksi, tyranneiksi, sosialistiksi, kansallissosialistiksi eli siis tyranni ja diktaatturi hallitukseksi.

Katsokaa nyt tätäkin avointa ja laaja halveksuntaa, mitä USA:n kansa osoittaa Obamaa kohtaan.
Videosarja.
http://www.youtube.com/watch?v=tmbOIF8AJ7E&feature...

Joko tulee false flag isku?
Pandemian varjolla julistetaan martial law?
Tai sitten globaali sota = 3 maailmansota, Israel iskee Iraniin.

Iranin Ahmanidejad taitaa olla muuten ziionistien/NWO:n oma mies.

Albert Pike sanoi, että 3 maailmansota pitää olla sellainen, että arabit ja Israel tuhovat toisensa.
Albert Pikehan kirjoitti 1871 miten maailmaan täytyy tulla 3 maailmansotaa, 2 niistä on jo käyty, ja aika nappiin Piken opetusten mukaan.

Suomalaisille vapaamuurareille ei voi kuin lähinnä nauraa!

Auria (nimimerkki)

#14: Riikka, sulla on varmaan joku ajatus siitä miksi juuri nyt, kertoisit..
Vaikka olenkin ollut tietoinen vapaamuurarien eksklusiivisesta luonteesta en ole osannut ajatella asiaa tolta kantilta. Minä jopa naivisti kuvittelin että papisto pysyttelisi järjestöstä erillään, ainakin Suomessa.Siinä todellakin palvellaan kahta "herraa".
Löytyyköhän noita jäsenlistoja netistä, Hymyhän niitä on välillä julkaissut.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tarkennus #14,

mietin näet katolisen kirkon skandaaleita tässä samassa yhteydessä.

Ja kokoomuksen fiilistelyä sukupuoliasioilla viime aikoina (A.Stubb homofobisuuden vastaisen kampanjan suojelijana jne).

On hyvä, että media ottaa näitä asioita esiin mutta silti...on niin kummia juttuja.

Splash News, celebrity-roskalehden johtokunta on kolme israelilaista joista kaksi on kuulunut Israelin puolustusvoimiin komentajan arvoisina.

Yleensä lehti kirjoittaa sen tyylisiä juttuja kuin "Cameron Diazin bikinien sauma repesi!" mutta nyt oli IL:n (ja sitä kautta Splashin taustaa aloinkin katsastaa ja silmäilin samalla yleisesti minkä tyylinen aviisi on kyseessä) sivuille eksynyt Splashista artikkeli Mojaven autiomaahan rakennettavasta osake-bunkkerista ts. voit lunastaa itsellesi pedin sieltä 50 000 dollarin hintaan.

Miksi kolme niin ilmeisen pätevää tyyppiä tekee/johtaa niin surkeaa lehteä kuin Splash News?

Toisaalta taas Murdochin imperiumiin kuuluvat lehdet (kuten the Sun) ja tv-kanavat (kuten Fox-news) syytävät kiihtyvällä tahdilla ufo-havaintoja. Ikään kuin totutellen ihmisiä taivaalta tuleviin heppuleihin ja muihin outoihin ilmiöihin. Murdoch on seikkaillut myös H1N1-rokotebisneksessä btw.

Ja sitten SuPo.

Ei kaikesta mihin kiinnittää huomiota tarvitse kirjoittaa. Mutta saahan sitä ihmetellä.

expat,
miksi moni osavaltio USAssa on kieltänyt kansalaistensa mikrosiruttamisen lailla? Huvikseen? Varmuuden vuoksi? Kunhan tuli mieleen? Sattumalta? Muu syy, mikä?

Vesa-Ilkka Laurio (nimimerkki)

#15. Ei varmaankaan juurikaan luterilaisessa kirkossa, joka syntyi 1500-luvulla. Luther oli voimakas Jumalan mies, joka sen vuoksi puolusti kuria yhteiskunnallisessa elämässä (pahojen ja syntisten kurissa pitämiseksi). Lutherin jälkeen kylläkin luterilainen kirkkokin on enenevästi joutunut luopumukseen, mutta en tiedä, mitä siellä on "kähmitty", eikä kiinnosta. Nykyiset piispat joka tapauksessa Suomessakin ovat Raamatun ulkopuolella (naispappeus, hintteyden ajaminen, Jeesuksen kuvaaminen väärin, Raamatun tietoinen vesittäminen vuoden 1992 raamatunkäännöksessä, kirkon tekeminen yhteiskunnalliseksi maalliseksi laitokseksi, syntisen ihmisen palvominen), ja taustoja voi vain arvailla. Katolinen kirkko sen sijaan on jo pitkään, monia monia vuosisatoja, ollut perkeleen kirkko (pelastuminen uskossa Kristuksen sijaissovitukseen kirotaan Trentin kirkolliskokouksen kaanoneissa 1500-luvulta - siis kristinusko kirotaan!), jolla on tiiviit yhteydet vapaamuurareihin, juutalaiseen jesuiittajärjestöön, pedofiliaan, kuninkaalliseen aristokratiaan, rahaeliittiin, joka pitää raha- ja pankkijärjestelmällään maailmaa orjuudessa (siinä se on ollut jo vuosisatoja) ja tuhoaa sillä kenet tahtoo.

Lyhyesti: ihmiskunta on ilman Jeesusta Kristusta saatanalauma, joka voi tehdä mitä kauheaa hyvänsä koska vain. Myös kirkkoihinsa ihmiskunta vetää saatanan (kirkko varastetaan kristityiltä kristittyjen luopumuksen tehtyä sen mahdolliseksi). En siis ihmettelisi, jos kirkoissa nykyisin tapahtuu mitä hyvänsä.

Itse en kuulu mihinkään kirkkoon, koska en ole löytänyt oikein opettavaa kirkkoa.

Väärät kirkot jäsenineen, "eliitti", illuminaatit, salaseurat, juutalaisuskoiset, muslimiuskoiset (kaikki kristinuskon ulkopuolella olevat uskonnot), Mossad, väärät johtajat, lahjotut, maanpetturit jne. joutuvat helvettiin Jumalan tuomiolla. Tulee kuulla sana: "Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: 'MINUN ON KOSTO, MINÄ OLEN MAKSAVA, SANOO HERRA'" (Room. 12:19). Ilman Kristusta täällä on turha räpeltää ja muka "korjata" asioita, kun ei edes omaa itseä ole vielä "korjattu", omaa sydäntä.

:) (nimimerkki)

Vapaamuurariuden levinneisyys

Vapaamuurariuden eri muodot ja riitit

Vapaamuurariuden historia

http://www.riitti.info/mita_vapaamuurarius_on/vapa...

konspiraattori (nimimerkki)

Kommentti #16

Kysymys, kirjoitat:

"Albert Pike oli ziionisti, heidän suunnitelmansa ovat toteutuneet valitettavan hyvin, mutta 3 maailmansota voidaan estää, mikäli tarpeeksi moni ihminen herää tiedostamaan mistä on kysymys."

Tarkoittanet "ziionistilla" sionistia. Tämä juutalaisnationalistinen ideologia syntyi 1890-luvulla ja Pike eli 1870-luvulla????
http://fi.wikipedia.org/wiki/Sionismi

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Auria, #17,

kommentti 16 vastaa osittain kysymykseesi. Vaikka en olekaan tuota materiaalia aiemmin nähnyt, olen miettinyt lisää sen jälkeen kun kirjoitin bloggauksen Tiet Kaaokseen (linkki artikkelissa).

Päädyin siihen, että listastani puuttui yksilöitynä (vaikka se liittyykin sosiaaliseen tuhoon) MORAALINEN TUHO. Moraalinen tuho on maan tapaa, eripuraa, epäluottamusta, itsekkyyttä. Ihmisiä johdetaan heidän ahneutensa, ylpeytensä, tekopyhyytensä ja selviämisvietin avulla. Inhon avulla.

Henkisen laiskuuden avulla.

Moraalia voi tuhota luomalla epävarmuutta. Kirkkoja revitään nyt vauhdilla palasiksi eri puolilla maailmaa erilaisin skandaalein. Ikään kuin synkronoidusti. Ja se synkronointi oli se, mikä kiinnitti minun huomioni (Ja minuun nähden kirkot joutavatkin puhdistettaviksi. Muistelen että Jeesus ei puhunut mitään kirkkojen rakentamisesta, vain kokoontumisesta hänen nimeensä).

Jos ajattelet uutisointia israelista, palestiinalaisista, katolisesta kirkosta, lestadiolaisista ja nyt tästä vapaamuurariudesta (huom. En epäile etteikö kirkko pullistelisi niitä. Hierarkiathan kuuluvat kirkon rakenteeseenkin) ja muista vastaavista skandaaleista tai sellaisina uutisoiduista niin katso myös ajoitusta ja uutisten määrää.

Meitä pyritään jakamaan. Jos et ole puolellani, olet vastaan. Vastakkainasettelulla on helppo hallita.

En vaan halua tuoda kaikkia omia ajatuksiani kerralla esiin koska minusta on parempi että ihmiset itse miettivät asioita. Minun kanssani ei tarvitse olla samaa mieltä. Mieluummin niin että se mitä kirjoitan, saa lukijan miettimään mitä mieltä hän itse on ja MIKSI hän on sitä mieltä.

Vesa-Ilkka Laurio (nimimerkki)

#22. Tuosta "synkronoinnista" haluaisin vielä sanoa jotakin. "Synkronointiahan" on ollut riittämiin: "talousromahdus", "sikainfluenssa", "ilmastokatastrofi" jne. Takana on siis jokin tietty taho. Voidaan sanoa, että tuo taho ovat "juutalaiset", "illuminaatit", "vapaamuurarit", "rahaeliitti", "bilderbergiläiset" jne., mutta se on riittämättömästi sanottu.

Takana on näet perkele itse. Nuo tahot vain ovat hänen hallussaan kokonaan, mikä tekee nuo luetellut tahot - vaikka rikkaita, vaikutusvaltaisia ja maailman hallitsijoita ovat - äärimmäisen säälittäviksi. Ei ole surkeampia ihmisiä kuin he.

Mutta he ovat Jumalan ase, jolla Jumala rankaisee muuta jumalatonta ihmiskuntaa. Siksi Jumala on perkeleenkin takana, ja viime kädessä kaikki, mitä tapahtuu, nousee Jumalasta (tässä on kyseessä lähinnä Jumalan sallimus). Vaikka koko ihmiskunta joutuisi tuhottavaksi ja kidutettavaksi, ei tapahtuisi mitään epäoikeudenmukaisuutta, koska juuri sen ihmiskunta on ansainnut (vain syntien anteeksiantamuksessa, Kristuksessa, siitä päästäisiin, mutta Kristus hylätään). Jumala panee perkeleelle rajat, mutta antaa perkeleen kurittaa syntistä ja pahaa ihmiskuntaa, jotta se ehkä tulisi katumukseen. Olemme ansainneet kaikki vitsaukset, jotka täällä ovat, olemme ansainneet ne jopa synkronoidusti. Synkronointi on nähtävissä kaikkialla, myös US:n blogeilla ja maamme tiedotusvälineissä. Tuho etenee järjestelmällisesti, ja tuhon takana on tänne päästetty perkele, joka kuitenkin on Jumalan tarkassa kontrollissa.

Sodissakin Jumala vain, kuten Luther sanoo, kouraisee kylvöastiaansa vähän syvemmältä, kun hän viljelee maataan (hautausmaita). Viimeisenä päivänä kaikki, niin hyvät kuin pahat, nousevat tuomiolle, eikä kukaan ole kuollutkaan! Ihminen on ikuisuusolento, koska sielu ei kuole. Toiset elävät ikuisesti taivaassa, toiset ikuisesti helvetissä.

On tärkeää löytää oikea syyllinen, ettei itse syöksy ohi, harhaan, järkyttävin seurauksin. Elämä ei ole leikin asia.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Mc Kinseyn laatima hallitusohjelma Suomelle (Vanhasen hallitukselle)
http://www.vn.fi/hallitus/hallitusohjelma/pdf/hall...
eli synkronointia.

Auria (nimimerkki)

#22: tämä avasi tätä juttua.

:) (nimimerkki)

Salaseurat – Vapaamuurarit
http://paranormaaliblogi.net/index.php/2009/10/04/...

Salaseurat – Vapaamuurarit -osa 2
http://paranormaaliblogi.net/index.php/tag/vapaamu...

Vapaamuurarius on moraalijärjestelmä, elämäntaidon oppi ja elämäntapa
http://www.vapaamuurarit.fi/

Dari-anne Suomalainen

22

"Muistelen, että Jeesus ei puhunut mitään kirkkojen rakentamisesta, vain kokoontumisesta hänen nimeensä. "
-----------

Niin ja käski syömään hänen lihaansa ja vertansa, sekä teloittamaan hänen edessään hänen vihollisensa, jotka eivät huoli häntä kuninkaakseen.

Käski myös vihaamaan isää ja äitiä, siskoja ja veljiä, vaimoa ja lapsia, jopa omaa elämäänsä.

Tuomaan evankeliumi:

" Jeesus sanoi: Ihmiset ehkä luulevat, että olen tullut tuomaan rauhaa maailmaan. He eivät tiedä, että olen tullut tuomaan maan päälle riitaa; tulen, miekan ja sodan. Jos talossa on viisi ihmistä. kolme tulee olemaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan, isä poikaa vastaan ja poika isää vastaan."

Sama löytyy myös raamatun evankeliumeista. Ei kauniilta kuulosta.

Historia kertoo, että niin on tapahtunut.

Tauno (nimimerkki)

 

------

Nightmare vision for Europe as EU Chief warns democracy could disappear in Greece, Spain and Portugal 

By Jason Groves
Last updated at 8:24 AM on 15th June 2010

 

EU begin emergency billion-pound bailout of Spain

Countries in debt may fall to dictators, EC chief warns

'Apocalyptic' vision as some states run out of money
Democracy could ‘collapse’ in Greece, Spain and Portugal unless urgent action is taken to tackle the debt crisis, the head of the European Commission has warned.

In an extraordinary briefing to trade union chiefs last week, Commission President Jose Manuel Barroso set out an ‘apocalyptic’ vision in which crisis-hit countries in southern Europe could fall victim to military coups or popular uprisings as interest rates soar and public services collapse because their governments run out of money.

The stark warning came as it emerged that EU chiefs have begun work on an emergency bailout package for Spain which is likely to run into hundreds of billions of pounds. 
A £650 billion bailout for Greece has already been agreed.
John Monks, former head of the TUC, said he had been ‘shocked’ by the severity of the warning from Mr Barroso, who is a former prime minister of Portugal.
Mr Monks, now head of the European TUC, said: ‘I had a discussion with Barroso last Friday about what can be done for Greece, Spain, Portugal and the rest and his message was blunt: “Look, if they do not carry out these austerity packages, these countries could virtually disappear in the way that we know them as democracies. They've got no choice, this is it.”

More...

‘He's very, very worried. He shocked us with an apocalyptic vision of democracies in Europe collapsing because of the state of indebtedness.’

Greece, Spain and Portugal, which only became democracies in the 1970s, are all facing dire problems with their public finances. All three countries have a history of military coups.

Greece has been rocked by a series of national strikes and riots this year following the announcement of swingeing cuts to public spending designed to curb Britain’s deficit.
Spain and Portugal have also announced austerity measures in recent weeks amid growing signs that the international markets are increasingly worried they could default on their debts.

Dictatorships: An end to democracy in Europe could see a return of figures ruling dictatorships. General Franco was dictator of Spain until 1975; Georgios Papadopoulos led a military junta until 1973; and Antonio de Oliveira Salazar ruled as Portugese president until 1968

Other EU countries seeing public protests over austerity plans include Hungary, Italy and Romania, where public sector pay is to be slashed by 25 per cent.

Deputy Prime Minister Nick Clegg, who visited Madrid last week, said the situation in Spain should serve as a warning to Britain of the perils of failing to tackle the deficit quickly.
 

He said the collapse of confidence in Spain had seen interest rates soar, adding: ‘As the nation with the highest deficit in Europe in 2010, we simply cannot afford to let that happen to us too.’

Mr Barroso’s warning lays bare the concern at the highest level in Brussels that the economic crisis could lead to the collapse of not only the beleaguered euro, but the EU itself, along with a string of fragile democracies.

DICTATORSHIPS
GREECE: Georgios Papadopoulos was dictator from 1967 to 1974.
The Colonel led the military coup d'etat in 1967 against King Constantine II amid political instability. He was leader of the junta which ruled until 1974.
Papadopoulos was overthrown by Brigadier Dimitrios Ioannidis in 1973. Democracy was restored in 1975.

SPAIN: General Francisco Franco led Spain from 1936 until his death in 1975. At the end of the Spanish Civil War he dissolved the Spanish Parliament and established a right-wing authoritarian regime that lasted until 1978. After his death Spain gradually began its transition to democracy.

PORTUGAL: Antonio de Oliveira Salazar's regime and its secret police ruled the country from 1932 to 1968. He founded and led the Estado Novo, the authoriatan, right-wing government that controlled Portugal from 1932 to 1974. After Salazar's death in 1970, his regime persisted until it eventually fell after the Carnation Revolution.

But it risks infuriating governments in southern Europe which are already struggling to contain public anger as they drive through tax rises and spending cuts in a bid to avoid disaster.

Mr Monks yesterday warned that the new austerity measures themselves could take the continent ‘back to the 1930s’.

In an interview with the Brussels-based magazine EU Observer he said: ‘This is extremely dangerous. 

'This is 1931, we're heading back to the 1930s, with the Great Depression and we ended up with militarist dictatorship.

‘I'm not saying we're there yet, but it's potentially very serious, not just economically, but politically as well.’

Mr Monks said union barons across Europe were planning a co-ordinated ‘day of action’ against the cuts on 29 September, involving national strikes and protests.

David Cameron will travel to Brussels on Thursday for his first summit of EU leaders since the election.

Leaders are expected to thrash out a rescue package for Spain’s teetering economy. Spain is expected to ask for an initial guarantee of at least £100 billion, although this figure could rise sharply if the crisis deepens.

News of the behind-the-scenes scramble in Brussels spells bad news for the British economy as many of our major banks have loaned Spain vast sums of money in recent years.

Germany’s authoritative Frankfurter Allgemeine Newspaper reported that Spain is poised to ask for multi-billion pound credits.

Mr Barroso and Jean-Claude Trichet of the European Central Bank are united on the need for a rescue plan.

The looming bankruptcy of Spain, one of the foremost economies in Europe, poses far more of a threat to European unity and the euro project than Greece. 
Greece contributes 2.5 percent of GDP to Europe, Spain nearly 12 percent.

Yesterday’s report quoted German government sources saying: ‘We will lead discussions this week in Brussels concerning the crisis. It has intensified to the point that the states do not want to wait until the EU summit on Thursday in Brussels.”’

At the end of last month the credit rating agency Fitch downgraded Spain, triggering sharp falls on stock markets.

On Friday the administration in Madrid continued to insist no rescue package was necessary.  But Greece said the same thing before it came close to disaster.

Yesterday the European Commission and the statistics authority Eurostat met to consider Spain‘s plight as many EU countries consider the austerity package proposed by the Madrid administration insufficient to deal with the country‘s problems

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1286480/EU-chief-warns-democracy-disappear-Greece-Spain-Portugal.html#ixzz0qwAisgNQ
 

http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-...

Nihilisti (nimimerkki)

Takaisin sitten tosi kartalle,

Vapaamuurarit ei ole enää mikään "salaseura" se on suurimmaksi osaksi ukkojen seura missä keräillään lähinnä rahaa hyväntekeväisyys kohteisiin.

Rituaalisuus kuuluu hommaan, mutta ei voida puhu mistään "uskonnollisesta" järjestöstä, vaikka vapaamuurariksi pääseminen edellyttää uskoa "a god" not "the god", mutta homma on lähempänä filosofista lähestymistä kuin uskonnollista, Briteissä on päästetty medioitakin tutustumaan tapaamis saleihin.

Juhani Juliniin meni heti luotto kun alkoi puhumaan jumalanpilkasta. Tämä kertoo ihmisen olevan aika häiriintynyt. Hän uskoo jumalaan niin voimakkaasti, että voi teoillaan tai puheillaan rikkoa sitä pyhintä käskyä "Älä pidä muita jumalia".

Ihmisiä kiehtoo aina kaikenlainen mytologia ja niihin riippuvat "salaperäisyydet" ihmiset tutkivat muurarien rakentamine kirkkoja salaisten vinkkien tiedossa tai sitten maalauksia missä kerrotaan totuuksia, miksi? Koska elämä tuntuu niin tylsältä muuten jos ei tämmöisiä juttuja ole. Suurin osa ihmisistä uskoo maailmanlopun tai sitä vastaavien mullistusten tapahtuvan oman elämänsä aikana, koska haluavat olla mukana jotain merkittävää.

Sittnikow Pentti (nimimerkki)

Miksi kantaa huolta asiasta, josta ei edes julkisuuden tulisi tietää mitään?
Eli kaikki edelläoleva on teoreettistä paskaa, johon löytynee TOTUUS VAIN käytännöstä, eli liittymällä itse loosiin!

Ihmettelen Juha Julinin tapaa tiedottaa asiasta, josta hänen ei tulisi (JULKISESTI) "tietää" loosin ulkopuolella mitään!!

Riikalle taas kiitos Julinjulkistamisesta ja hyvää kesää!

Pentti Sittnikow
SIPOO

:) (nimimerkki)

Tälläinen tuli vastaan:
(Euroopassa leviää tieto, jonka mukaan etenkin viime vuosina paljon kannatusta saanut "Illuminaatti" -aate on paljastunut suureksi huijaukseksi. Etenkin kristinuskoisille suunnattu kampanja on saanut monet uskomaan "valaistukseen". Monet Euroopan päättäjät ovat huolissaan siitä miten joku ulkopuolinen taho johdattaa Eurooppaa fasismiin. Päättäjät ihmettelevät nyt kuka oikeasti on kaiken takana ja ovat huolissaan siitä miten käy eurooppalaisten jälkeläisille.) Eipä ole moni "politiikkokaan" kartalla näistä asioista!

Joten tässä on vastaus niille jotka vielä ihmettelevät:

COMMITTEE OF 300 ELI KOLMESATAA MIESTÄ
300:n komitea perustettiin vuonna 1729 Britannian Itä-Intian Kauppakomppanian toimesta hallitsemaan kansainvälistä pankkitoimintaa, poistamaan kansainvälisen kaupan esteitä ja tukemaan oopiumikauppaa.
Järjestön perustajia olivat Euroopan tärkeimmät merkantilistiset aatelissuvut, muun muassa Guelphit, Grosvernorit, Hannoverit, Oranialaiset ja Oldenburgit, siis "juutalaiset" suvut. Siten on selvää, että 300 miestä oli jo alusta alkaen eräs kasaariylimystön vallankäytön ja hallinnan instrumentteja.
Tavoitteena yhden ja ainoan maailmanhallituksen luominen - Uusi Maailmanjärjestys; Mukana ovat muun muassa. seuraavat kasaarijuutalaiset pankkilaitokset:
Rothschildien Englannin Pankki, Baring Brothers Pankki, Rothschild & Sons, Kuhn Loeb & Co. (Jacob Schiff), M. M. Warburg, Gesellschaft, Lazard Brothers Pankki, Isreal Moses Seif Pankki, Lehmann Pankki, Rockefeller Chase Manhattan Pankki, ja Goldman Sachs Pankki.

PYÖREÄN PÖYDÄN RYHMÄ

300:n komitean jäsen Cecil Rhodes perusti "Pyöreän pöydän" helmikuun 5. päivänä vuonna 1891. Perustajajäseniä olivat Stead, Lord Esher, Lord Alfred Milner, Lord Rothschild ja Lord Arthur Balfour. Ryhmän päämäärä oli edesauttaa Brittiläisen Imperiumin ja englannin kielen levittäytymistä ympäri maailmaa. Rhodesin kuoleman jälkeen "Pyöreä pöytä" joutui hänen rahoittajansa, Lord Rothschildin, eli juutalaiseliitin ts. kasaarieliitin, valtaan. Pyöreä pöytä (Round Table Group) on suurteollisuudenharjoittajien ja suurpankkiirien sisäpiirijärjestö, joka on vaikuttanut suuresti mm. Euroopan Unionin syntyyn. Sitä hallitsevat Rothschildien ohella kasaarijuutalaisten, Schiffin, Warburgin, Guggenheimin, Rockefellerin ja Carnegien perheimperiumit. Pyöreästä Pöydästä syntyivät myöhemmin Royal Institute of International Affairs (RIIA), Council on Foreign Relations (CFR), Institute for Advanced Studies (IAS), Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP).

COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS (CFR) ELI ULKOMAANSUHTEIDEN NEUVOSTO

Perustettiin Pyöreän Pöydän yhteispäätöksellä vuonna 1921. Rahoittajana toimivat Rockefellerit. Tärkeimmät sen perustamisessa mukana olleet henkilöt olivat kansainväliset kasaarijuutalaiset pankkiirit J. P. Morgan, John D. Rockefeller, Paul Warburg ja Jacob Schiff, joka oli eurooppalaisen pankkiiri Rotschildin pääedustaja Yhdysvalloissa.
Vaikutusvaltaisin CFR:n jäsen kautta aikojen on ollut George Bush, joka oli 1977 CFR:n puheenjohtaja. Järjestön sisäpiiriä kutsutaan nimellä "Skull & Bones Order".

SKULL & BONES ELI ULKOMAANSUHTEIDEN NEUVOSTON SISÄPIIRI

William Huntington Russel ja Alfonso Taft perustivat salaseuran Yalen yliopistossa vuonna 1833. Vuonna 1856 salaseura liitettiin osaksi Russel Trustia. Skull & Bones muodostaa CFR:n sisäpiirin. Siihen kuuluvat seuraavat suuret suvut: Rockefeller (Standard Oil), Harriman, Weyerhauser, Sloane, Pillsbury, Bush, Davison (J. P. Morgan) ja Payne(Standard Oil). Osa Skull & Bonesin jäsenistä ovat kuuluneet myös "Jason Societyyn". The Order of Skull & Bones

BILDERBERGER RYHMÄ

Committee of 300 perusti bilderberg - järjestön toukokuussa 1954 virallisesti Hollannin prinssi Bernhardin aloitteesta. Ryhmä sai nimensä siitä, että ensimmäinen kokous pidettiin Hotel de Bilderbergissä Oosterbeekissä. Bilderberger-ryhmään kuuluu noin 100-120 läntisen maailman vaikutusvaltaisinta finanssimiestä, suuryrittäjää ja poliitikkoa. Tohtori Karl Steinhauser kuvaa kirjassaan "EU huomispäivän super- Neuvostoliitto"
Prinssi Bernhard on todennut, että kyseisen ryhmän päämääränä on saada aikaan "globaali maailmanhallitus

VALVONTA JA HALLINTA

Kasaarimafia on muiden instrumenttiensa lisäksi vaikuttanut myös 300:dan miehen välityksellä alla mainittuihin asiantiloihin:

NATO ja Amerikan Yhdysvaltain asevoimat ovat ns. Uuden maailmanjärjestyksen väkivaltakoneistona, jota voidaan käyttää pelotteena niskuroivia valtioita esim. (Serbia, Irak, Iran, jne.) vastaan.
(Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden osasto NSA on jo ottanut tehtäväkseen koko maailman elektronisen viestinnän seuraamisen).

Laaja-alaisten tiedotusvälineiden alistaminen Uuden maailmanjärjestyksen edistämiseksi. Tiedotusvälineiden hallinta mahdollistaa "yleisen mielipiteen" manipuloinnin, viholliskuvien synnyttämisen ja totuuden monopolisoinnin. Tällä hetkellä noin 90% kaikista maailman viestimistä on hyvin pienen eliitin, kasaarien omistuksessa (mm. Murdoch).

Hallitsemalla kielenkäyttöä ja muuttamalla sanojen merkitystä voidaan hallita ihmisten ajattelutapaa. Järjestelmän vastaiset ihmiset pyritään leimaamaan tiedotusvälineissä terroristeiksi, rasisteiksi, mielisairaiksi, tyhmiksi, yksinkertaisiksi tai vanhanaikaisiksi.

Kyseisen eliitin tai mafian poliittisia instrumentteja - joista osa on jo yllä mainittu - ovat (muutamia mainitakseni) mm.: Bilderberg-ryhmä, vapaamuurarijärjestöt, CFR (The Council of Foreign Relations), TC (The Trilateral Comission). Näiden mainittujen yläpuolella on kuitenkin kasaarien salainen eliitti toisin sanoen ylinjohto, joka koostuu juutalaisesta vapaamuurarijärjestöstä (B´nai B´rith) ja sen taistelujärjestöstä (ADL)

kasaarieliitti on onnistunut muun muassa 300:n komission välityksellä seuraavissa tavoitteissaan:
Valtioiden ja kansojen itsemääräämisoikeuden ja taloudellisen riippumattomuuden tuhoaminen kytkemällä ne joko vapaaehtoisesti tai pakolla osaksi globaalia markkinatalousjärjestelmää (EU)ja ajamalla alas paikallinen (maatalous)tuotanto, jolloin ne tulevat riippuvaisiksi muusta järjestelmästä sekä yksityistämällä palveluita valtiollisilla-, sosiaali-, ja terveyssektoreilla.

Heillä (eliitillä) on nyt hallinnassaan Israel, EU ja USA mahdollista tulevaa suursotaa varten. Aasian maiden SCO (Sanghai Cooperation Organization) kehittyy Israelille, EU:lle ja USA:lle vastavoimaksi. Mutta se ei ole vielä riittävän kypsä. Tästä syystä sionistit eli juutalaiseliitti tahtoo aloittaa kolmannen maailmansodan ennen kuin SCO on tullut voimakkaaksi. SCO:n jäsenmaita ovat: Kiina, Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Tadzikistan ja Uzbekistan. Iran on nyt ehdokasjäsenenä

Ylikansallinen tajunnantäyttöteollisuus ja mediaan sisäänrakennettu piiloviestintä takaa kansallisten identiteettien hämärtämisen. Kansalliset identiteetit on korvattava globaalilla identiteetillä. Kansalaisuus korvataan kuluttajuudella.

Massojen suunnitelmallinen tyhmistäminen ja tylsistäminen viihteen avulla tekee massoista vaarattomampia. Kansojen henkistä rappeuttamista edistää, taide-, kulttuurielämän ja sosiaalipsygologian suorastaan perverssit virtauksia.

Kansallisten identiteettien tuhoamista helpottavat suuret kansainvaellukset ja rotujen sekoittaminen. Monikulttuurista, monirotuista yhteiskuntaa tuetaan kaikin mahdollisin keinoin sekä julkisella propagandalla että piilovaikuttamisella (esim. viihdeteollisuus).

Kolmannen maailman todellisiin ongelmiin ei puututa, jotta kansainvaellukset jatkuisivat. Erään YK:n suunnitelman mukaan Eurooppa tarvitsee 150 miljoonaa siirtolaista Afrikan ja Aasian maista. Kun ihmisten juuret on tuhottu, heille on helppo syöttää keinotekoinen "globaali" identiteetti.

Tiivistettyn 300:n hierarkia voidaan esittää seuraavasti: Ylimmän huipun muodostaa kasaarimafia, johon kuuluvat mm. kasaaripankkiirit, rabbiinit, kasaaripoliitikot ja eri asteiset virkamiehet. Kyseiseen mafiaan toisin sanoen eliittiin kuuluvat kaikki kasaaripankkiirit, esim. ne suvut, jotka onnistuivat huijaamaan ja ryöstämään kansoja kansainvälisen pankkilaitoksen avulla. USA:n keskuspankki The Federal Reserve on kasaarien kansainvälisten pankkien omistuksessa ja on varmasti maailmanhistorian kannattavin huijaus, jonka turvin kasaaripankit ovat saaneet tähtitieteelliset varat. Näitä sukuja ovat esim. jo mainitut: Rothschildit, Warburgit,jne..

uurija (nimimerkki)

Tässä linkki, josta löysin joitakin vastauksia Riikan päivän tekstiin. Kyseessä on lähihistoriaa ja menneisyyttä valottava nettipamfletti, jonka antoisimpia piirteitä ovat aikaperspektiivi ja kotimainen näkökulma.
Teksti on kirjoitettu 1994.
Pamfletin liitteenä ovat laajat ulkomaiset lähteet, joista on ilmeisesti ammennettu standarditietoa mm. vapaamuurareista.

Kiinnostavinta asiaa ovat Suomen sisäpolitiikan ja erityisesti talouden käänteet, yksityistämisen aloittaminen, IMF:n vaatimukset, jne. ja suhde Eurooppaan ja maailmanpolitiikan kenttään sekä uutta maailmanjärjestystä ennakoiviin liikkeisiin parikymmentä vuotta sitten.
Kotimaisten päivälehtiuutisten dokumentointi ja polittisten tapahtumien vaikutusten osoittaminen ennalta arvattavan juonenkulun mukaisiksi ovat tekstin kirjoittajan Pekka Lahtisen uniikkia antia.

Tekstissä on paikoin uskovaisuuden leimaa, mutta lukukokemusta voi silti suositella.

http://blogs.myspace.com/juvonen

:) (nimimerkki)
Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Dari-Anne, #27,
hyvänen aika mitä materiaalia!
No, en kuulu kirkkoon. Valitettavasti nuo raamatun heitot koskevat silti minuakin, muiden näihin asioihin uskovien kautta.

--------

Eräs asia mikä tässä kirkkojen systemaattisessa repimisessä mikä nyt on meneillään kiinnostaa, on seikka sellainen kuin että mitä se tekee uskovaisten/kirkkoihin kuuluvien henkiselle rakenteelle, millaisia reikiä repii?
Mitä siitä seuraa?

Tulokset voivat olla kauhistavat.

Kun henkinen koti hajotetaan (ja nostetaan sitä kautta vihaa), viedään turvapaikka...ihmiset alkavat etsiä syyllisiä.

Turvapaikan menettänyt on väkisinkin enemmän tai vähemmän sekaantuneessa tilassa ja siksi helposti ohjailtavissa, arvelen.

Ei tässä mitään salaliittoteoriaa tarvita. Jokainenhan voi itse lehdistä tarkistaa mitä, miten ja milloin on uutisoitu ja kuinka paljon, kuinka näkyvästi.
Minä kiinnitin asiaan huomiota ja aloin ihmetellä. Ihmettelen, ja mietin.

uurija, kiitos. Tutustun blogiin yöllä.

nihilisti, #29,
vapaamuurarit ovat sivuseikka. Kiinnostavaa on Miksi ja Miksi juuri nyt? kts #22

Sendero (nimimerkki)

Kyseisessä jutussa on hirvittävä määrä asiavirheitä alkaen "Muualla Euroopassa vapaamuurarius onkin järjestönä kielletty."

Mila F (nimimerkki)

Riikka, nyt olen anteeksipyynnön velkaa. Luin juttusi huolimattomasti ja vedin stereotyyppiset johtopäätökset - näköjään suorinta tietä pöheikköön. Anteeksi.

#22 avasi ajatuksesi minulle. Kiinnostuin ja peilailin joitakin omia havaintojani esittämiisi ajatuksiin. Jatkan miettimistä.

:) (nimimerkki)

"Sopii vapaamuurareihinkin"

Liike-elämän eliitin ja poliittisen eliitin kansalaisilta salatussa yhteispelissä tarkoitetaan toimintaa, josta molemmat hyötyvät sekä taloudellisesti että poliittisesti.

Tällainen toiminta täyttää Euroopan unionin 1990-lopulla antaman järjestäytyneen rikollisuuden tunnusmerkistön.

Määritelmän mukaan rikollisryhmän järjestäytyneisyys edellyttää, että ryhmä täyttää kuusi oheisen listan kriteereistä. Näihin kuuteen sisältyvät pakollisina kohdat 1, 3, 5 ja 11.

Kriteerit ovat seuraavat:

1. Useamman kuin kahden henkilön yhteistyö.

2. Jäsenillä on määrätyt tehtävät.

3. Toimii pitkän tai määräämättömän ajan.

4. Käyttää sisäistä kuria.

5. Epäillään törkeistä rikoksista.

6. Toimii kansainvälisellä tasolla.

7. Käyttää väkivaltaa tai muita uhkailukeinoja.

8. Käyttää peiteyhtiöitä.

9. Harjoittaa rahanpesua.

10. Pyrkii vaikuttamaan poliitikkoihin, julkiseen hallintoon, tiedotusvälineisiin, oikeusviranomaisiin tai talouselämän edustajiin.

11. Toiminnassa taloudellisen hyödyn tai vallan tavoittelu on määräävä tekijä.

(Kyllä kohta 5,saadaan myös täytettyä).

http://www.hs.fi/paakirjoitus/artikkeli/Maan+tapa+...

Katja (nimimerkki)

Jos haluat tietää mitä illuminaatit on suunnittelemassa niin .... katso ja opi!
Rik Clay & 2012-RIP 1/9
http://www.youtube.com/user/theswoonfactor#p/c/759...

137 (nimimerkki)

Mielestäni jokainen joka näihin salaseuroihin niinkuin vapaamuurarit liittyy tekee rikoksen ihmisyyttä kohtaan.

Hyvä dokumentti jossa juttua myös vapaamuurareista jne...
Esoteric Agenda(2008):
http://www.youtube.com/view_play_list?p=54672E8B79...

Max Iganilla on myös paljon ajatuksia herättäviä pätkiä kanavallaan, ei muutakuin soittolistoja selaamaan:
http://www.youtube.com/user/aodscarecrow

Antti (nimimerkki)

Kannattaa katsoa Ylen areenalta "Mennyttä etsimässä: Lama ja oikeus". Nyt kun se vielä saa olla siellä nähtävillä.

Järkyttävä tarina, miten hyvävelijärjestelmä ja järjestäytynyt laillinen talousrikollisuus naulitsee tavallisia ihmisiä ristille peitelläkseen omat jälkensä.

Yhdeksänkymmentäluvun kriisi taisi olla vain harjoittelua tulevaa varten ja nyt se todellinen peli taitaa vasta alkaa.

:) (nimimerkki)

#39 Suosittelen todella jokaisen katsovan "Esoteric Agenda(2008)"

Alku saattaa tuntua puuduttavalta mutta aiheet käsittelevät:
esoteric agenda codex alimentarius ben stewart illuminati nwo war on terror Rothschild NWO EU Russia Global Strike Economy Ice global Warming bombs Bilderberg Iraq Girls Rockefeller 9/11 NAU ufo bush cheny...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

sendero, #45,
kiitos huomautuksestasi. Olin epätarkka. Korjasin virkkeen itse tekstiin kuulumaan muodossa "Muualla Euroopassa vapaamuurarius on ollut tai on yhä järjestönä kielletty."

Muuten moitteet tänne http://en.wikipedia.org/wiki/Suppression_of_Freema...

Mila F, #36,
kiitän anteeksipyynnöstä. Olet huomaavainen.

Kuten sanon #34 "Eräs asia mikä tässä kirkkojen systemaattisessa repimisessä mikä nyt on meneillään kiinnostaa, on seikka sellainen kuin että mitä se tekee uskovaisten/kirkkoihin kuuluvien henkiselle rakenteelle, millaisia reikiä repii?
Mitä siitä seuraa?

Tulokset voivat olla kauhistavat.

Kun henkinen koti hajotetaan (ja nostetaan sitä kautta vihaa), viedään turvapaikka…ihmiset alkavat etsiä syyllisiä.

Turvapaikan menettänyt on väkisinkin enemmän tai vähemmän sekaantuneessa tilassa ja siksi helposti ohjailtavissa, arvelen."

Taunon tuoma linkki (28) sopii hyvin repimisen kuvioon. Varoituksia, asiantuntijalausuntoja ym. joilla ennemminkin yllytetään sosiaalliseen epävakauteen kuin hillitään sitä. Annetaan ideoita hermostuneille ihmisille.

Huomatkaa raamatulliset viittaukset (apocalyptic jne) sekä sotilastermit, muistutukset diktaattorien hirmuvallasta sekä ei-edes-niin-hienovaraiset vihjaukset EU:sta demokratian pelastajana. Sekä toistelu velkataakan suuruudesta.
--------

En tiedä tarpeeksi vapaamuurareista osatakseni arvioida mikä on täysin luotettavaa tietoa ja mikä spekulaatiota. Toisaalta paras piilo on olla esillä ja hämmentää.

Vapaamuurarit ovat kuitenkin sivuseikka siinä mielessä että näitä eri uskonnollisten ryhmien mustaamisia on ollut lehdissä paljon viime aikoina.Todella paljon. Muistelkaapa vain kulunutta viimeistä puolta vuotta: ei viikkoa ilman pedofiilipappia.

Ja tämä Julin-juttu oli Seurakuntalehdessä. Koskeeko tämä enemmän vapaamuurareihin muurinkoloissaan vai ev.lut kirkkoon ja sen uskottavuuteen?

Moni on puhunut minulle kaivanneensa kirkostaan tukea H1n1-"pandemian" aiheuttamaan ahdistukseen mutta olleensa saamatta sitä, että heidän hätäänsä ei ole reagoitu: ei papit, ei piispat, ei arkkipiispat.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Antti, #40,

olen tätä linkkiä jo tänään (menestyksellä) viljellyt

http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2008/05/2...

eli aihe sama kuin sinun vinkissäsi.

Jokainen varmaan tuntee jonkun joka menetti omaisuutensa 1990-luvun pankkikriisissä. Jokainen muistanee myös kuinka se kriisi ja lama hoidettiin. Tai no, samaa lamaahan tässä vieläkin..."nousukausi" ei koskaan saavuttanut läheskään kaikkia silloin syrjäytettyjä.

foliohattu (nimimerkki)

#22,
yksi osanen siihen synkronointilistaasi. Kas kummaa kun juuri nyt julkaistiin selvitys vuoden 1972 tapahtumista Pohjois-Irlannissa (verisunnuntai). 38 vuotta on odoteltu ja nyt, juuri nyt! Saadaan sinnekin taas levottomuudet käyntiin.

Aasinsiltana osuva rivi U2:n Sunday Bloody Sunday biisistä:

"And it's true we are immune when fact is fiction and TV reality"

http://www.elyrics.net/read/u/u2-lyrics/sunday-blo...

uurija (nimimerkki)

Tässä ote linkistä (#32). On uskomatonta, että teksti kirjoitettiin jo 16 vuotta sitten.
Jo silloin vaikuttajat ja poliitikot näkivät, että Suomi oli luovuttanut päätösvallan rajojensa ulkopuolelle.
"Myös presidenttikandidaatti psykologi Pertti Virtanen on sanonut julkisesti, että Suomen taloutta ajetaan alas tarkoituksella"...

(Edit. huom: Ihmettelenpä, miksi Velttokaan ei ole jatkanut barrikadeilla oivallettuaan jo 1993, miten Suomen asiat ovat. Hänen sanomansa kansanedustajana on ollut enemmänkin runouden puolella. Onko hän nähnyt tilanteen realistisesti ja ymmärtänyt vastustajan valtavat mitat?)

Pekka Lahtinen, ote pamfletista vuonna 1994:

"NYKYINEN JÄRJESTYS MURENEMASSA

Marraskuun ensimmäisellä viikolla 1993 julkaistiin Suomen Gallupin tekemä tutkimus, jonka mukaan suomalaisista vain seitsemän prosenttia luottaa puolueisiin, 14 prosenttia hallitukseen ja 17 prosenttia eduskuntaan. Suomalaiset ovat selvästi tyytymättömiä valitsemiinsa edustajiin.

Suomen ulkomaanvelka kasvaa hirvittävällä vauhdilla. Kustantaja ja kirjailija Paavo Haavikko on ennustanut, että varsinainen katastrofi on vasta tulossa. Samoin pelkää entinen sijoittaja Taito Tuunanen Aamulehden haastattelussa 15.3.1992:
"Jos korot eivät käänny laskuun, kaatuvien yritysten määrällä ei pian ole mitään rajaa. Silloin Suomi-laiva sukeltaa syvälle. Pankit joutuvat todella vaikeuksiin ja ajautuvat valtion syliin yksi toisensa jälkeen kuten SKOP. Seuraavassa vaiheessa vaikeudet kipataan veronmaksajien kannettaviksi. Silloin Suomi-laiva pöllyttelee jo pohjamutia... Ulkomainen velkaantumisemme pitää katkaista. Hallitus yrittää jarrutella sitä, mutta vain yrittää. Ulkomaiset rahalähteet tukkivat pian hanat... Nyt on jonkinlainen maailmanlopun meininki päällä."
Taito Tuunanen oli haastattelun aikaan työtön, jolla oli 40 miljoonan markan velat.

Aamulehti kirjoitti 18.1.1993 Suomen Pankin vieneen harhaan: "Professori Paavo Yli-Olli Vaasan yliopistosta sanoo, että keskuspankki johti jääräpäisellä linjallaan maan talouden umpikujaan." Miksi päättäjät eivät sitten saa mitään aikaan, vaan tekevät jopa ilmiselviä virheitä? Ovatko heidän kätensä sidotut? Onko olemassa jokin korkeampi auktoriteetti (edit:!), jonka sanelemaa politiikkaa päättäjämme joutuvat noudattamaan?

Pastori Pekka Viirre sanoo Aamulehdessä 14.2.1993, että tämä maa räjähtää käsiin. Kän epäilee, että Suomen alasajo on harkittu teko.
Myös presidenttikandidaatti psykologi Pertti Virtanen on sanonut julkisesti, että Suomen taloutta ajetaan ajas tarkoituksella. Vt. apulaisprofessori Ilkka Ruostesaari väittää Ilta-Sanomissa 7.12.1992 otsikon "Etäiset vallankäyttäjät" alla, että yhä pienempi piiri päättää kansalaisten elämään vaikuttavista asioista. Kansanedustaja Marjatta Stenius-Kaukonen sanoo Tamperelaisessa 19.12.1993: "Eduskunnalla on vaikutusvaltaa, mutta se antaa valtansa muille. Asiat ratkaistaan jo ennen kuin ne tuodaan kansanedustajien käsittelyyn."

Tämä kaikki on totta. Suomen valtaeliitti ei kuitenkaan keksi itse harjoittamaansa politiikkaa. Jäljet johtavat maamme rajojen ulkopuolelle."

Lue lisää: http://blogs.myspace.com/juvonen

Visitor (nimimerkki)

"Julin" (von)

Riikka yllätit..., kas kas mikä suku, kuumailmapallonlennättäjiä sekä Mannerheim ;-)

Heikki Lätti (nimimerkki)

.” Miksi päättäjät eivät sitten saa mitään aikaan, vaan tekevät jopa ilmiselviä virheitä? Ovatko heidän kätensä sidotut? Onko olemassa jokin korkeampi auktoriteetti (edit:!), jonka sanelemaa politiikkaa päättäjämme joutuvat noudattamaan?

TOTTA

JA

”Myös presidenttikandidaatti psykologi Pertti Virtanen on sanonut julkisesti, että Suomen taloutta ajetaan alas tarkoituksella”… TOTTA

Illalla Heinäveden kunnantalolle perusturvalautakunnan kokoukseen missä valtapuolueiden edustajat ihannoivat hallituksen vastuullista politiikkaa ja ylistävät Suomen nopeutta H1N1-pandemian hoidossa.

Arvatkaa onko mukavaa siellä istua?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

uurijan linkistä (#32)

"Baijerilainen professori Adam Weishaupt perustikin 1.5.1776 salaisen järjestön Illuminaatit eli valaistuneet. On syytä mainita, että suuri englanninkielinen tietosanakirja Encyclopedia Britannica on poistanut uudemmista painoksistaan kaikki tiedot niin illuminaateista kuin Weishauptistakin. Illuminaatit olivat alunperin vapaamuurareita. Heihin kuuluivat myös kolme Yhdysvaltojen perustajajäsentä Benjamin Franklin, Thomas Jefferson ja John Adams. Nämä miehet antoivat muutamalle illuminaatille tehtävän laatia sinetti vastaperustetulle tasavallalle. Tuo samainen sinetti laitettii yhden dollarin seteleihin vuonna 1933 kuten olemme jo todenneet.

Weishauptin ja hänen seuraajiensa päämäärät olivat:
1. Kaiken järjestetyn hallinnon kumoaminen.
2. Yksityisen omistusoikeuden ja perintöjen lakkauttaminen.
3. Isänmaallisuuden ja kansallismielisyyden kumoaminen.
4. Perhe-elämän ja avioliittokäsitteen kumoaminen.
5. Kaiken uskonnon ja varsinkin kristinuskon lakkauttaminen.
6. Saattaa heidän miehensä "Valontuoja" maailman valtaistuimelle. Sana valontuoja on latinaksi lucifer.

Keinoja heidän päämääriensä saavuttamiseksi olivat ja ovat vieläkin mm.
1. Raha- ja seksilahjuksien käyttäminen hallitusten korkeiden virkamiesten kontrolliin saamiseksi.
2. Yliopistoissa työskentelevien illuminaattien tuli kouluttaa oppilaita kansainvälisyyteen. Tuli myöntää stipendejä ja opettaa, että yksi maailmanhallitus oli vastaus kansainvälisiin ongelmiin.
3. Illuminaattien kontrolloimia vaikutusvaltaisia henkilöitä tuli sijoittaa asiantuntijoiksi kaikkien hallitusten taustalle aiheuttamaan niille tuhoa.
4. Illuminaattien tuli saada tiedotusvälineiden kontrolli.

Illuminaattijärjestön anarkistiset suunnitelmat paljastuivat, kun heidän kuriirinsa kuoli salamaniskuun vuonna 1785. Sen seurauksena järjestö lakkautettiin. Van Knigge-niminen paroni ja temppeliherra vei kuitenkin jo vuonna 1778 illuminaattien suunnitelman maailman hallitsemiseksi vapaamuurarien johtoon. Sen lisäksi illuminaatit yhtyivät vapaamuurareihin 16.7.1782 Wilhelmsbadin kongressissa ja siksi illuminismi elää vieläkin voimallisesti vapaamuurarien johtoportaissa.

Wilhelmsbadin kongressin osanottajat joutuivat tietenkin vannomaan valan salaisuuksien säilyttämiseksi. Mukana ollut vapaamuurari Comte de Virieu mainitsee elämäkerrassaan traagisista salaisuuksista: "En usko niitä sinulle. Voin vain kertoa, että kaikki tämä on paljon vakavampaa kuin uskotkaan. Punottu salaliitto on niin hyvin suunniteltu, että monarkian ja kirkon on mahdoton päästä sitä pakoon."

Illuminismin henkeä osoittaa myös vapaamuurarien pitämä kokoussarja Baselissa Sveitsissä vuonna 1897. Sen seurauksena syntyi asiakirja "The Protocols of the learned elders of Zion" (Siionin oppivanhempien pöytäkirjat). Mainittakoon, että Adolf Hitler oli tämän asiakirjan innokas tutkija ja kannattaja.

Asiakirjan mukaan kristitty kulttuuri tulee panna sekaisin ja nostaa sen tilalle maailman valtio. Keinoina tulee käyttää mm. väärien periaatteiden ja teorioiden opetusta kouluissa, työläisten yllytystä lakkoihin, liberalismia, sosialismia sekä kaikenlaisia kumouksellisia liikkeitä, jotka jakavat ihmisiä vastakkaisiin leireihin koskien poliittisia, sosiaalisia, rodullisia, taloudellisia ja uskonnollisia asioita. Nämä ryhmät tulee aseistaa ja rohkaista taistelemaan toisiaan vastaan. Tätä jatketaan niin kauan, kunnes kaikki poliittiset ja uskonnolliset instituutiot on eliminoitu. Tämän jälkeen ryhmän oman diktaattorin tulee saada koko maailman valta."

Lue lisää: http://blogs.myspace.com/juvonen#ixzz0qzh92Jl0

Eli poliittisen, sosiaalisen, taloudellisen ja moraalisen kaaoksen luominen.

Visitor, tässä tapauksessa Julinin mahdollinen vilpittömyyskin palvelee hajaannuksen luomista. Ainakin ensi alkuun.

Merkitystä ei ole sillä, ovatko illuminaatit/trilateraalit/bilderbergit/CFR tai olkoon ryhmän nimi mikä tahansa, hankkeen takana vaan se tapahtuuko nyt näin, mitä tiedämme maailman tilasta ja menosta. Voiko sen välttää? Jos voi, niin miten.

Rahatalous on jo keskitetty ja sekoitettu, poliittista valtaa pyritään keskittamään lisää ja lisää, sosiaalinen elämä on muuttunut tv:n kritiikkittömäksi tuijottamiseksi; virtuaalitodelllisuudeksi. Kirkkoja ja uskonnollisia ryhmiä vastaan hyökätään.

Tarttukaa konkreettiseen, pitäkää maasta kiinni. Pitäkää huolta toisistanne.

repe (nimimerkki)

"Weishauptin ja hänen seuraajiensa päämäärät olivat:
1. Kaiken järjestetyn hallinnon kumoaminen.
2. Yksityisen omistusoikeuden ja perintöjen lakkauttaminen.
3. Isänmaallisuuden ja kansallismielisyyden kumoaminen.
4. Perhe-elämän ja avioliittokäsitteen kumoaminen.
5. Kaiken uskonnon ja varsinkin kristinuskon lakkauttaminen.
6. Saattaa heidän miehensä ”Valontuoja” maailman valtaistuimelle. Sana valontuoja on latinaksi lucifer."

Salamaniskuko tämän kaiken paljasti? Hmm. Jospa kyse olisi kuitenkin ihan samasta kuin bolshevismissa, joka siis tähtäsi tämän omistusoikeuden lakkauttamisella siihen, että kaikki päätyisi kommunistieliitin eli juutalaisten omistukseen (Marxin visio kirjeessään en muista kenelle. Marx totesi tällöin nimenomana toteutuvan talmudin vivion siitä, että vain juutalaiset saavat omistaa jotakin). Myös Moses Hess mielsi sosialismin merkitsevän juutalaista maailman johtoa.

Muutoinkin saattaa olla kyse vain alamaisten eli goijmien käsittelystä. Heille ei ole suotu kansallismielisyyttä. Heiltä otettaisiin pois perhe ja uskonto. Kuten kommunismissa tilalle asfalttimaterialismia, jossa hautausmaatkin tuhottiin (alistetuilta kansoilta) ja jossa eliitti kohteli ihmisiä kuin karjaa tai huonommin. Nykyisin muuten Israel on apartheidmaa ja erittäin uskonnollinne ja nationalistinen. Maailman media vastustaa kaikkialla muualla apartheidiä ja nationalismia sekä teokratioita. Etenkin muslimivihaa lietsotaan, vaikka siis Mossadin kovan linjan siionistit johtavat länttä (kansainväliseen suuntaan).

"Adolf Hitler oli tämän asiakirjan innokas tutkija ja kannattaja"

Ei ollut. Hän vastusti marxismia ja syytti ilmeisesti aivan oikein sen olevan juutalaisuutta pohjimmiltaan. Kun Saksan kimppuun hyökättiin, vapaamuurarien ote maailmasta uhkasi irrota, sillä Saksa puolustautui yllättävän vahvasti. Saksassa oli vapaamuurarius kiellettyä. Tässäkin yritetään johtaaa väärille jäljille. Juuri maailman eliitti (siionistit) ovat tehneet Hitleristä tällaisen myyttisen hirviön holokaustisaduillaan ym. Siksi on naurettavaa heiluttaa Hitler-korttia. Etenkin illuminaattijuttujen yhteydessä. Jos illuminaatit oivat natseja, he ovat juutalaisnatseja.

:) (nimimerkki)
:) (nimimerkki)

Hahmotelma uudesta maailmanjärjestyksestä.
KUKA HALLITSEE MAAPALLOA JA IHMISKUNTAA?

http://travellerism.wordpress.com/2010/05/23/hahmo...

:) (nimimerkki)
:) (nimimerkki)

IHMISTARHAUS: Suomenkielisin tekstein varustettu video siitä miten olemme lopultakin vain orjia ja miten ihminen on kaikista luonnonvaroista arvokkain. Ihmisten pitämiseksi orjan asemassa on kehitetty aikojen saatossa monia järjestelmiä, joista nykyinen "demokratia" on ollut kaikkein tehokkain.
http://meizo.com/media/vid/ihmistarhaus

:) (nimimerkki)
Vesa-Ilkka Laurio (nimimerkki)

#48 Riikka Söyring. Kirjoitat: "Merkitystä ei ole sillä, ovatko illuminaatit/trilateraalit/bilderbergit/CFR tai olkoon ryhmän nimi mikä tahansa, hankkeen takana vaan se tapahtuuko nyt näin, mitä tiedämme maailman tilasta ja menosta. VOIKO SEN VÄLTTÄÄ? JOS VOI, NIIN MITEN."

Viittaan aiemmin sanomaani. Esimerkiksi otan Joonan 3. luvun (kyse on Raamatusta, joka joku ei tiedä):

"Joonalle tuli toistamiseen tämä Herran sana: 'Nouse ja mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saarnaa sille se saarna, minkä minä sinulle puhun'. Niin Joona nousi ja meni Niiniveen Herran sanan mukaan. Ja Niinive oli suuri kaupunki Jumalan edessä: kolme päivänmatkaa. Ja Joona käveli kaupungissa aluksi yhden päivänmatkan ja saarnasi sanoen: 'Vielä neljäkymmentä päivää, ja NIINIVE HÄVITETÄÄN'. Niin NIINVEN MIEHET USKOIVAT JUMALAAN, KUULUTTIVAT PAASTON JA PUKEUTUIVAT SÄKKEIHIN, niin suuret kuin pienet. Ja kun tieto tästä tuli Niiniven kuninkaalle, nousi hän valtaistuimeltaan, RIISUI YLTÄÄN VAIPPANSA, VERHOUTUI SÄKKIIN JA ISTUI TUHKAAN. Ja hän huudatti Niinivessä: 'Kuninkaan ja hänen ylimystensä määräys kuuluu: Älkööt ihmiset älköötkä eläimet - raavaat ja lampaat - maistako mitään, käykö laitumella tai vettä juoko. Verhoutukoot ihmiset ja eläimet säkkeihin, HUUTAKOOT VÄKEVÄSTI JUMALAA JA KÄÄNTYKÖÖT ITSE KUKIN POIS PAHALTA TIELTÄNSÄ SEKÄ VÄKIVALLASTA, mikä heidän käsiänsä tahraa. Ehkäpä Jumala jälleen katuu ja kääntyy vihansa hehkusta, niin ettemme huku.' KUN JUMALA NÄKI HEIDÄN TEKONSA, ETTÄ HE KÄÄNTYIVÄT POIS PAHALTA TIELTÄNSÄ, NIIN JUMALA KATUI SITÄ PAHAA, MINKÄ HÄN OLI SANONUT TEKEVÄNSÄ HEILLE, EIKÄ TEHNYT SITÄ."

Uusi testamentti vahvistaa:

"Sillä niinkuin Joonas tuli niiniveläisille merkiksi, niin Ihmisen Poikakin on oleva merkkinä tälle sukupolvelle. - - Niiniven miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille tuomioksi; sillä he tekivät parannuksen Joonaan saarnan vaikutuksesta, ja katso, tässä on enempi kuin Joonas" (Luuk. 11:30, 32).

Katumus Jumalan edessä ja Kristukseen tarttuminen (Joona kuvaa Jeesusta Kristusta, lue Joonan kirjan 2 ensimmäistä lukua: Joona oli kalan vatsassa kolme päivää kuten Jeesus oli haudassa kolme päivää) ovat ne keinot, joilla pahat tapahtumat ja tuho voidaan välttää. Jos eivät Suomen miehet (kuten Niiniven miehet) vaivu katumukseen ja tartu Kristukseen ja sitten Hengen voimassa rukoile Jumalaa, mikään ei muutu paremmaksi ja mitään pahaa ei voida estää. Kuka uskoo, että Suomen miehet tulevat katumukseen?

Riikka esittää uurijan linkin Adam Weishauptista ja hänen tekosistaan, mutta Weishaupt oli ensimmäisen Rothschildin palveluksessa, toimi hänen toimeksiannostaan. Tämä ensimmäinen Rothschild (juutalainen) oivalsi, että juutalaisella raha- ja pankkijärjestelmällään he ajan myötä saavat koko maailman orjuuteensa ja hallintaansa (tuhottavaksi; juutalaisen uskonnon mukaan ei-juutalaiset on tuhottava), mutta tarvittiin lisäksi voima, joka kukistaa mahdollisesti syntyvän vastarinnan; siksi perustettiin Illuminaatit tekemään salaista myyräntyötä ja eliminoimaan maiden hallituksista terveet voimat (aseina kiristys, vapaamuurarivalat, uhkailu, väkivalta, tappaminen, palkitseminen jne.). Näillä kahdella, rahajärjestelmällä (jota olen blogillani kuvannut) ja Illuminaatit- ja vapaamuurarit-nimisillä järjestäytyneillä rikollisjärjestöillä juutalaiset hivuttautuvat maailman johtoon typerien ei-juutalaisten töllistellessä monttu auki. Tietenkin tuo juutalainen joukkio ja sen voima nousee perkeleestä (luciferista; siksi sitä ei voida ihmisvoimin vastustaa, koska perkele on henki), mutta se, että Jumala sallii näin tapahtua, johtuu ihmisten jumalattomuudesta. Kun jumalattomuudesta luovutaan ja käännytään Jumalan puoleen, joukkion orjuudesta päästään.

Uurijan linkissä on disinformaatiota Hitlerin suhteen.

Jos täällä etsitään pelastusta tai asioiden korjausta muualta kuin Jumalasta, silloin ollaan saatanan ja tuon juutalaisen joukkion asialla - Suomen kansaa vastaan, jopa omaa itseä vastaan.

Vesa-Ilkka Laurio (nimimerkki)

#54. Tämä nimimerkki :):n linkki on puhdasta disinformaatiota ja suoraa valehtelua, joten ko. nimimerkki on palkattu eksyttäjä täällä. Heitä on pilvin pimein, suuri osa US:n blogien kirjoittajista ja kommentaattoreista. Uusi Suomi on vihollisen käsikassara.

Minua inhottaa, että noita saastaisia ja limaisia eksyttäjiä on joka paikassa, joka foorumilla ja joka blogistossa. Kuin sonnassa uisi. Jos minulla olisi valta, nämä tyypit joutuisivat välittömästi vankilaan.

Se siitä.

Vesa-Ilkka Laurio (nimimerkki)

#56 omaan viestiini. Tämäkin vielä. Tuo hymykuvio tuli noista ko. nimimerkin merkeistä minun tahtomattani. Tilalla pitäisi olla ruskea ulostepökäleen kuva höysytettynä asiaankuuluvalla löyhkällä.

uurija (nimimerkki)

#48 ja 44. Onko Suomen oikeuslaitos jo mainittu alas ajettavien, kaaokseen työnnettävien yhteiskunnallisten instituutioiden listalla?

Korkein oikeus on antanut viime aikoina häpeällisiä, läpipolitisoituneita tuomioita. On menty yli kaiken häpeän ja sivistyneisyyden rajojen tilanteeseen, joka poikkeaa kaikista vertailumaista.

Lue lisää tänään: Tapio Kuosman blogi Pour la Justice (us.fi) sekä Jyrki Virolaisen blogi.
Mm. oikeusasiamies Jaakko Jonkka katsoo pelkän huomautuksen riittävän ydinvoimalahankkeessa esteelliseksi toteamalleen virkamiehelle. Korruptiosta ei ole seurauksia!

HS 15.6.2010 julkaistu (via:"tarkkailija X" Jyrki Virolaisen blogi):

"Prosessioikeudn professori Jyrki Virolainen (http://jyrkivirolainen.blogspot.com/) on tuonut esille perusteluineen, niitä tapauksia joissa Jonkka on tutkintapyynnöstä huolimatta katsonut ettei asiassa ole huomautettavaa.
Jaakko Jonkka on profiloitunut julkisuudessa poliittisen ja taloudellisen eliitin puolustusasianajajana (Suomi Soffa Pekkarinen) hän päätti asian Pekkarisen eduksi edes tutkimatta asiaa, Pitäen ilmeisesti Pekkarisen kertomusta asiassa ainoana tiedon lähteenä.
Ymmärtääkseni hänen virkansa on toimia Suomessa ylimpänä laillisuusvalvojana. Hänen tehtäviinsä kuuluu mm. valtioneuvoston päätöksien lainmukaisuuden valvominen. Kukaan muu viranomainen ei voi sitä tehdä.

Olemme saaneet Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimelta yli sata (100) langettavaa päätöstä, joka todistaa oikeusvaltiomme alennustilaa ja täydellistä politisoitumista.
1990 - laman jälkihoidossa Mauno Koivisto puuttui epäasiallisesti tuomioistuinlaitoksen toimintaan ja riippumattomuuteen, siitä näyttää muodostuneen "Maan Tapa" jota nykyiset politiikot jatkavat hyvällä menestyksellä.
Mitään ei kuitenkaan oikeusvaltion rapautumisen estämiseksi tehdä lukuunottamatta jatkuvia perustuslain muutosoesityksiä jotka mahdollistavat vallan siirron totaalisesti puolueille ja heidän nimittämilleen hallituksille.
Suomeen tulisi perustaa Perutuslakituomioistuin, joka koostuisi täysin puolueista riippumattomista ammattituomareista. Saksassa tämä järjestelmä on käytössä.
Ennustan Jonkan valitseman linjan johtavan lähitulevaisuudessa siihen, että Matti Vanhanen tai kukaan muukaan eliitin jäsen ei tule moitteita saamaan mistään, täysin rippumatta tosiseikastosta.
Eduskunnan oikeuasiamies on todennut erään päätöksen perusteluissa, Politikkoja ja virkamiehiä (Viranhaltijat) koskevan lainsäädännön (erityisesti sosiaalilainsäädäntö) sisältävän jo lähtökohtaisesti niin paljon harkintavaltaa, ettei virkatoimien laiminlyönnistä tai virkavirheista koskaan koidu käytännössä mitään seuraamuksia. Tämä on siis seurausta virkamiesten ja politikoiden itsensä valmistelevien lakien kelvottomuudesta.
Perutuslakituomioistuin ei varmasti ole poliittisen eliitin mieleen, koska se poistaisi mahdollisuuden mielivaltaiseen ja opportunistiseen lainvalmisteluun.

Poliittinen korruptio on niin syvällä tässä yhteiskunnassa, ettei mikään muu keino estä enää "veretöntä vallansiirtoa " puolueille joihin siis kuuluu 8% Suomen kansasta. Tämä joukko valitsee ja päättää 92% puolesta kaikista asioista. Kuten nyt KePU valitsi ilman kansanäänestystä omiensa joukosta pääministerin.
Eikö yleensä länsimaisessa demokratiassa vaaleilla valita pääministeri? Suomessa riittää eliitin ilmoitus siitä kuka valitaan, Mielestäni pääministerin vaihdos olisi tullut suorittaa ennen aikaisten Eduskutnavaalien tuella, Näin tehdään kaikkialla muualla Länsimaisissa sivistysvaltioissa, paitsi Suomessa."

:) (nimimerkki)

Vesa-Ilkka Laurio,vedä nyt ne raamattus ja koraanis vessasta alas!

Ja mitä luulet tietäväs Hitleristä,minkä suvun piika sen mutsi oli ja kelle pamahti paksuksi? Jonka seurauksena syntyi pikku Aatu.

repe (nimimerkki)

59 Laurio on oikeassa. Kyseessä on disinformaatio, joka on ujutettu kapinasivustoille ja vasemmistouskontoon. En usko, että tähän linkkiin vedottiin vilpillisesti, vaan vilpittömässä mielessä. Hitlerin juutalaisuus on vastaavaa disinformaatiota. Prof. Werner Maser on kumonnut Hitlerin juutalaiset sukujuuret teoksessaan, jossa hän paljastaa Hitleristä ja Stalinista esitettyjä valheita.

Koska perinteinen vasemmistouskonto on aina pilkannut juutalaisista kerrottujen salaliittoteorioiden esittämistä (sattuneesta syystä) kuten muukin yhteismkunta on opetettu ajattelemaan tietyllä tavoin, on vaikeaa varsinkin vasemmistolaisille nöyrtyä ja avartaa mieltään. Lisäksi liian helposti langetaan ajatusansoihin, esim. "natseihin" ja "paholaiseen" illuminaattien ym. takana. Jopa ufoihin. Nämä disinformaatiojutut ovat tietysti yritys ohjata oppositioajattelua perinteiseen tapaan. Tapaus Kennedy on yksi malliesimerkki: kukaan ei koskaaan epäillyt Israelia, vaan aina kyseessä olivat CIA, äärioikeisto jne. Kaikki vasemmistolaiset innoissaan meuhkasivat juuri murhaajien opettamalla tavalla ja kaikki jatkuu.

repe (nimimerkki)

Ai kyse olikin tämän toisen linkistä.

uurija (nimimerkki)

Disinformaatiosta ja sen levittämisestä.
Kerään edelleen aineistoa Riikan edellisessä postauksessa (Tiet Kaaokseen)julkaisemaani listaan piirteistä, joista voi tunnistaa disinformaattorin.

Otan kiitollisena vastaan faktatyyppisiä havaintoja täydentämään listaa, jossa on toistaiseksi kahdeksan piirrettä.
Yhdeksäs piirre saattaisi olla:

9. Kollektiivinimimerkki.

Tunnistuspiirteenä:
- kieliasultaan tyylillisesti toisistaan poikkeavat tekstit (ei väsymyksestä johtuvaa virheiden lisääntymistä "käsialaan")
- vaikutelma yhtenäisen (tunne-)juonen puuttumisesta
- tekee mieli kysyä, mikä on kommentoinnin vaikutin, koska se ei ole ilmiselvä
- julkaisutiheys ylittää viikkojen ja kuukausien mittaan sen, mihin aito henkilö kykenee.
Miksi kollektiivinimimerkki:
- disinformaation levittäjä kohtaa aina vastustusta. Vastustus minimoidaan keskittymällä yhteen kommenttien tuottajaan, joka profiloidaan imagoltaan myönteiseksi.

repe (nimimerkki)

Juutalaisten Stern-järjestö on ilmeisesti yrittänyt myrkyttää Trumanin kirjeellä. Tämän lähdeviite jäi tosin katsomatta. Järjestön johtajista tuli Mossadin perustajia. Myös entinen Mossad-agentti Viktor Ostrovsky on kummallinen tapaus. Miksi hän voi kirjoitella kirjoja? Onko kyse jo asioiden paljastamisesta teuraseläimen asemassa olevalle ihmiskunnalle? Vai mistä? Anyway, mies luonnehtii, että Mossad ei olisi kontrollissa, vaan todellinen hallitsija tai salainen vaikuttaja Israelissa. Tai sitten valtaapitävät salaavat järjestön pyörittämisen tai käyttävät sitä valtataisteluissaan. Ostrovskyn mukaan järjestö ei salli rauhansopimusten solmimista Israelin kaikkien naapurien ja palestiinalaisten kesken. Hänen mukaansa järjestö suunnitteli George Bush vanhemman murhaa 1991. Syynä Israelin painostaminen rauhaan ja liiallinen muiden kuin Israelin etujen ajaminen. Ilmeisesti USA:n edut tulee jäädä toissijaisiksi Israelin etujen suhteen, tai USA:ssa presidentti vaihtuu.

Tukea tulkinta saa sille, mitä paljastui DDR:n salaisen poliisin löydöksistä. 1972 Münchenin iskut olivat Mossadin suunnittelemat ja Musta syyskuu järjestön kontrollissa. Tarkoitus oli heikentää rauhanneuvotteluihin päätymistä ja kerjätä myötätuntoa maailmalta. Saksalta taas kiristettiin iskujen verukkeella uusia verirahoja, vaikka sovitut holokaustikorvaukset oli jo kertaalleen maksettu. Lisäksi murhattiin kenraali, joka oli työväenpuolueen hallituksen kanssa ajamassa rauhansopimusta Lähi-itään. Iskut Mustan syyskuun kaikkia jäseniä vastaan eivät onnistuneet, vaikka poliitikot olivat ne määränneet. Vääriä miehiä murhattiin ja agentteja jäi kiinni. Rahalähetykset jäivät tulematta. Osa terroristeista jatkoikin iskuja ja heitä on edelleen hengissä. Ilmeisesti he olivat kontrolloituja ja hyväuskoisia vihollisia, eivät omia työntekijöitä. Mitä ilmeisimmin Jitzhak Rabinin murha oli Mossadin työtä. Rauhaa ei haluttu ja Clinton ei sitä vaatinut. Siispä koko prosessista tuli teatteriesitys. Koska pääministeri kuoli, hän ehkä saattoi harkita jonkinlaista rauhantekoa ihan oikeasti. Mene ja tiedä. Toisaalta kyseessä saattoi olla muu valtataistelu.

joops (nimimerkki)

Disinformaatiosta tuli mieleen. Törmäsin tuossa samassaveneessa.info n sivujen kautta Bilderbergien omiin sivuihin. Miten se sanonta menikään... fight the fire with fire.... :)

joops (nimimerkki)
Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tiedote 16.6.2010 Rokotusinfo ry

Pneumokokkirokotteen markkinointi viranomaisen tutkittavaksi

Rokotusinfo ry on pyytänyt lääkevalvontaviranomaista (Fimea) tutkimaan
erityisesti lapsiperheille suunnatuissa verkkopalveluissa tapahtuvan
aggressiivisen pneumokokkirokotteen markkinoinnin, jossa
mainoslauseena on "Lasten korvatulehdusta voi ehkäistä rokotteella".

Rokotteiden kuten muidenkin reseptilääkkeiden markkinointi väestölle
on kiellettyä.

Rokotusinfo pitää rokotteen markkinointia myös harhaanjohtavana -
rokotteen tehoa korvatulehduksia vastaan vasta tutkitaan, jolloin on
ennenaikaista väittää mainonnassa sen torjuvan
korvatulehduksia. Aiemmista tutkimuksista on tuloksia, joiden
mukaan samantyyppiset rokotteet eivät ole merkittävästi vaikuttaneet
korvatulehdusten määrään rokotetussa väestönosassa.

Rokotteen markkinointi liittyy rokotevalmistaja GlaxoSmithKlinen
kunnallisissa lastenneuvoloissa tekemään
FinIP-rokotetutkimukseen. Rokotevalmistaja on tilannut
tutkimuksen toteutuksen Terveyden ja
hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Rokotusinfo ry:n mukaan markkinoinnin aggressiivisuuteen
ilmeisesti vaikuttavat lääkeyhtiön läheiset suhteet THL:n kanssa. Yhdistys kritisoi sitä, että
viranomaistehtäviäkin hoitava julkinen tutkimuslaitos THL toimii
asiassa lääkeyhtiön toimeksiannosta ja rahoittamana.

Rokotusinfo ry ei suosittele perheille FinIP-rokotetutkimukseen
osallistumista siihen liittyvien eettisistä periaatteista
poikkeamisten vuoksi. Tutkittavaa rokotetta ei verrata aiemmin
tunnettuun parhaaseen ehkäisykeinoon kuten lääketutkimusten eettisen
säännöstön pääsääntö edellyttäisi.

Rokotusinfo kertoo, että pneumokokkirokotteen haluavilla perheillä on
mahdollisuus hankkia rokote apteekista. Tutkimukseen koehenkilöksi
ryhtymällä rokotetta eivät kaikki saa, vaikka tutkimuksen harhaanjohtava
värväyslause "Osallistumalla tutkimukseen lapsilla on mahdollisuus
saada jo nyt pneumokokkirokote" niin antaakin ymmärtää.

Pneumokokkirokote tulee syksyllä rokotusohjelmaan niin, että 1.6.2010
ja sen jälkeen syntyneet lapset saavat rokotteen lastenneuvolasta maksutta.

Taustaa:

THL on ollut tutkimustoiminnassaan ja lääkeyhtiösuhteissaan
toistuvasti valvovan viranomaisen moitteiden kohteena.

THL on kahdesti saanut oikeusasiamiehen moitteet lääketieteellisistä
tutkimuksista, joihin ei ole hankittu molempien vanhempien suostumusta
kuten laki edellyttää, eikä kaikkia asiaankuuluvia tietoja ole
kerrottu vanhemmille. Menettelyjensä korjaamisen sijaan THL on
kannattanut lakimuutosta, jolla vanhempien suostumuksen vaatimuksesta
olisi luovuttu kokonaan. Myöskään FinIP-rokotetutkimukseen ei
THL kysy molempien vanhempien suostumusta kuten laki edellyttää.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on kiinnittänyt huomiota
THL:n lukuisten roolien aiheuttamiin eturistiriitoihin.

Viime vuonna THL tilasi sikainfluenssarokotteet ilman tarjouskilpailua
GSK:lta, joka rahoitti THL:n toimintaa kuudella miljoonalla
eurolla. Oikeusprosessit hankinta-asiakirjojen ja
rokotetutkimusasiakirjojen julkisuudesta ovat edelleen kesken. THL ja
lääkeyhtiö pyrkivät salaamaan sikainfluenssarokotehankintaa ja
rokotetutkimusta koskevat asiakirjat, mukaanlukien rokoteosaston
johtajan Terhi Kilven kirjoittaman, tutkimuksen eettisiä näkökohtia koskevan
asiakirjan.

Jääviysongelmista:

THL:n pneumokokkirokotehankinta on tällä hetkellä markkinaoikeuden
käsiteltävänä, ja THL:n yhteistyökumppanin kilpailijan mukaan THL:llä on motiivi siltä
tutkimuksen tilanneen rokotevalmistajan suosimiseksi. Markkinaoikeuden
asiakirjoista ilmenee, että lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinen mukaan
hinnoittelun ja FinIP-rokotetutkimuksen välillä on yhteys eli hinta on
"koplattu" FinIP-rokotetutkimuksen tekemiseen Suomessa.

Peruspalveluministeri Paula Risikko on kertonut, että
rokotehankinnat siirretään ilmenneiden ongelmien vuoksi pois THL:stä.
Tähän on vaikuttanut myös valtiontalouden tarkastusviraston
THL:n eturistiriitoihin kiinnittämä huomio.

Lisätietoja:

Rokotetutkimus rikkoo eettistä säännöstöä - http://www.rokotusinfo.fi/yhd/tiedotteet/tiedote_0...

Rokotetutkimukselle moitteita - http://www.rokotusinfo.fi/yhd/tiedotteet/tiedote_0...

Rokotusinfo ry:n yhteystiedot: p. 050-572 2062, http://www.rokotusinfo.fi http://www.rokotusinfo.fi/yhd/yhteys_html

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Minusta tämä oli se tärkein
1. Kaiken järjestetyn hallinnon kumoaminen.
2. Yksityisen omistusoikeuden ja perintöjen lakkauttaminen.
3. Isänmaallisuuden ja kansallismielisyyden kumoaminen.
4. Perhe-elämän ja avioliittokäsitteen kumoaminen.
5. Kaiken uskonnon ja varsinkin kristinuskon lakkauttaminen.

Ja tämän listan sisältöhän on nyt tapahtumassa, kaaosta luodaan ja konfuusiomedia auttaa.

Toistaiseksi (näin ajattelen ainakin nyt) ei syyllisen/syyllisten selvittäminen ole niin tärkeää vaan että ylipäänsä huomataan mitä on meneillään.
Kukin löytää oman reittinsä/järkensä enkä halua olla sitä sanelemassa.

Jos pitää kiinni konkreettisesta ja kanssaihmisistä, kenties selviämme.

Konkreettista on ruoka, lämpö/energia, vesi, asunto. Ympäristö.

:) (nimimerkki)
:) (nimimerkki)

LOVIISA. Loviisan ydinvoimalan pihalla havaittiin pieni määrä radioaktiivisuutta viime viikolla. Alue on siivottu ja todettu puhtaaksi, kertoi Fortum keskiviikkona.

Radioaktiivinen aine karkasi ilmeisesti polttoainekontin kuljetuksesta. Säteily havaittiin kuljetuksen jälkeisessä tarkastusmittauksessa viime viikon keskiviikkona.

Havaituista aineesta ei aiheutunut vaaraa ihmisille tai luonnolle.

Voimala-alueella oli vastaavanlainen radioaktiivisen aineen päästö vuonna 2006. Silloinkaan ei aiheutunut vaaraa ympäristölle.

Fortum kertoo aloittaneensa tapahtuman syistä perusteellisen selvityksen.

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Loviisan+ydinvo...

PEKING. Hongkongin viranomaiset myönsivät tiistaina, että Etelä-Kiinassa olevassa ydinvoimalassa tapahtui radioaktiivinen vuoto kolme viikkoa sitten.

Hongkongin viranomaiset ja ydinvoimalasta vastaava energiayhtiö kertoivat tapahtumasta vasta tiistaina sen jälkeen, kun Radio Free Asia -radiokanava oli raportoinut asiasta.

http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/Ydinvoimalassa...

romanssi- (nimimerkki)

Vilkaiskaapa millä termillä vuoden 2010 kokouksen asialistassa on ilmastonmuutos tuotu esille.

"The 58th Bilderberg Meeting will be held in Sitges, Spain 3 - 6 June 2010. The Conference will deal mainly with Financial Reform, Security, Cyber Technology, Energy, Pakistan, Afghanistan, World Food Problem, Global Cooling, Social Networking, Medical Science, EU-US relations. Approximately 130 participants will attend of whom about two-thirds come from Europe and the balance from North America. About one-third is from government and politics, and two-thirds are from finance, industry, labor, education, and communications. The meeting is private in order to encourage frank and open discussion."

http://www.bilderbergmeetings.org/meeting2010.html

RS:     :D :D :D  Tämä piristi. Toisaalta...onko tuo cyber technology jotain cyber-robot manned airdrones-osastoa?

Tauno (nimimerkki)

67. Riikka .. Bingo...Olet oppinut ..se on lyhyesti just näin..

Kaikkea hyvää siull..

:) (nimimerkki)

Adrian Salbuchi antaa uudella videollaan ennusteen, miten globalistieliitin hanke maailmanhallituksesta tulee lähivuosina etenemään. Se tapahtuu tietenkin pelottelun, kriisien ja katastrofien kautta. Salbuchi - 2010 Forecast: osat 1-3

http://www.youtube.com/watch?v=8ktQSLgu4n4

http://www.youtube.com/watch?v=1r6sy8q79uA&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=lXzvS2G8Tuw&NR=1

Vesa-Ilkka Laurio (nimimerkki)

#67 Riikka. Kirjoitat: "Jos pitää kiinni konkreettisesta ja kanssaihmisistä, kenties selviämme. Konkreettista on ruoka, lämpö/energia, vesi, asunto. Ympäristö" ja (viesti #48) "Tarttukaa konkreettiseen, pitäkää maasta kiinni. Pitäkää huolta toisistanne."

Minulle konkreettista on Jumala. Elän hänessä.

Toiminnallasi ei ole perustaa.

:) (nimimerkki)

Vesa-Ilkka Laurio,tiedetään että olet hihhuli mutta pitääkö sitä mainostaa?
En minäkään jauha että olen ateisti. Kattelin blogiasi,kaikki on tullut perkeleestä,sana esiintyy useammin kuin pilkut. Eikä tälläselle voi kuin nauraa:
http://vilaurio.blogspot.com/2009/11/laurion-blogi...

Jokaisella on oikeus mielipiteisiinsä,joten sinun toiminnallasi ei ole perustaa.
Tämä on sinulle: http://www.youtube.com/watch?v=D-O7GhnG8Dc

Herra täydellisyys opettelee nyt suvaitsevaisuutta,olet ärsyttävä!

PS: varo ettei holokausti iske,ainoa positiivinen asia että olet yrittäny estää moisen propakandan levittämisen!

Vesa-Ilkka Laurio (nimimerkki)

#74. No, hyvää matkaa sitten.

Sen sijaan minä en pelkää enkä varo, "ettei holokausti iske"; iskihän se Jeesukseen Kristukseenkin, Jumalaan. Koska et tiedä, mitä kristinusko on, niin sen ydinosa on ylösnousemususko, noustaan ylös kuolleista, haudasta.

Et taida tietää sitäkään, että jokainen ihminen kuolee. Jos sitä sanotaan "holokaustiksi", niin kuinka voisit välttää sen?

:) (nimimerkki)

Laurio: Kelaa ennen kuin Marian ja Joosefin liitto oli vahvistettu,niin jakorasia oli pyhän hengen vaikutuksesta tullu raskaaksi,Jooseppi kunniallisena ei halunnu häpäistä jakorasiaansa julkisesti.Joosepin kelatessa ilmestyi yöllä unessa herran enkeli joka lässytti;älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi,se mikä hänes on siintyny on lähtöisin pyhästä hengestä.Plaa plaa plaa. Eli akka kävi vieraissa ja ukko sekos. Kelaa lisää,jos joku sekoilee jtn,lähtee jutut kiertää suusta suuhun ja viikon päästä koko asia on muuttunut täysin. toista tuhatta vuotta Jessen jälkeen poltettiin porukkaa roviolla "noitina",mieti jos esim: David Copperfield oltas lähetetty Jessen aikaan hävittään vapauden patsaita,mitä silloin palvoisit?

Itse tulin Mariasta,tosin en saanu vittua koko mitalla,koska en halunnut näin paskaan maailmaan,eli keisarinleikkaus. Jeesus tulee,ota koppi!
Vanishing the Statue of Liberty: http://www.youtube.com/watch?v=VAEw-gtDkO4 Jeesus muuten poltti pilvee:) Sorry Riikka,bloggaus pilalla..

:) (nimimerkki)

Asiasta kuudenteen WW III etenee: Yhdysvallat ottaa käyttöön uusia Iranin-vastaisia pakotteita. Pakotteet koskevat Iranin kansalaisia ja iranilaisia yrityksiä.

Myös EU pohtii uusien pakotteiden ottamista käyttöön taivuttaakseen Iranin luopumaan ydinohjelmastaan. Unionin on määrä päättää pakotteista huomenna huippukokouksessaan Brysselissä.

Iranin mukaan ydinohjelman tarkoituksena on tuottaa sähköä. Länsimaat Yhdysvaltain johdolla uskovat Iranin kehittävän ohjelman varjolla ydinasetta.

http://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/95261-yhdysvalloi...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Foliohattu, #44,
sopii kuvioon.

Tauno, #71,
kiitos. Samaa sinulle.

Vesa-Ilkka, #73,

Maalaaminen/kirjoittaminen on minulle väline.

Kun maalaan (tai kirjoitan), joskus parhaana luomisen hetkenä tunnen jumaluuden kipinän itsessäni. On kuin olisin ovi, josta kuljetaan molempiin suuntiin.

Maalatessa/kirjoittaessa alkaa kertoa tarinaa ja aikoo mennä tiettyyn suuntaan. Mutta kun se sujuu -oikein todella- tarina ottaa ohjat ja alkaa kertoa itse itseään.
Sen sijaan että käytän maalaamista välineenä, minusta tuleekin tarinan väline. Ammennan jostain mitä en tiennyt itsessäni edes olevan, ja lopputulos on syvempi ja monikerroksisempi kuin alkuperäinen työsuunnitelma olisi koskaan edes voinut olla.
Se alkaa elää.
Pienessä elämän osasta kuvaavassa työssä onkin yht´äkkiä kokonaisuus, mikrosta tulee makro. Kuin sinapinsiemen tai hiekanjyvä se sisältää koko oman kosmoksensa. Ja joskus vieläkin enemmän.

tarkennus: onnistuessaan maalaus kuvaa maalauksessa olevan kuvan ulkopuolista todellisuutta, ainakin viittaa siihen ja sen olemassa oloon.

Pahuksen vaikea selittää maalaamista sanoilla!

Maalatessa sitä on yhtä aikaa sitkeä ja hauras, iso ja pieni, osa ja kokonaisuus. Se on hurmos. On väline, välineen käyttäjä, välittäjä, välittävä ja se jolle on välitetty. Sillä lailla ei voi silti elää arkea. Pää ei kestä.

En ole guru. En sanelija. En sellaiseksi haluakaan.
Olen ihan tavallinen äiti suurimman osan aikaa.

En tunne jumalaa muulla tavalla, vain maalatessa.

Muuta kautta taas... joskus kyllä: kun makaan yöllä kalliolla ja katson tähtien hidasta liikettä yli taivaankannen ja paikallani maaten liikun kokonaisuuden mukana ja kokonaisuudessa; kun kaukana on liki. Kun olen siinä ja olen tuolla. Kun hengitän tähtipölyä, kuulen linnunradan laulun. Kun olen mukana.

Kun kaivan maata, ja mullan mururakenne on elävä kädessäni.

Kun lapseni uni tuoksuu ja hän etsii minua uneensa suojaamaan, rauhoittuu pään silityksestä.

Siksi sanon: takertukaa konkreettiseen. Pitäkää huolta toisistanne.

pale rider (nimimerkki)

jospa pelin syvin tarkoitus onkin juuri korruption kautta osoittaa, kuinka mädäntynyt on valtaa ja munien puristelua saanut, "arvostettu ja oikeamielinen" mieshenkilö ylipäätään? Saahan sitä toivoa. Korruptoidaan , katsellaan aikansa ja pois potkitaan, lopullisesti. Saahan sitä toivoa.

Jospa alkuperäinen idea ikitraditionaalisten asioden hävittämisen pyrkimyksessä onkin niissä tosiasioissa että mm. sokea usko ilman aivojen käyttöä on todellakin huumeista kaikkein juovuttavinta ja haitallisinta ihmismassoille.ja miehille yksioikoiset paisuvaisen ilot.

Valon nopeutta etenee näiden lihavien kissojen, suurimmalta osin vanhojen ukkojen , manipulointi varsinkin nuorten naisten keskuudessa.Ukot ja äijät on jo pimeän iloisen tukevasti koukussa . Sinkkuelämää + muu ulkoa tuotu "viihde" rapauttaa neitojamme ja tappotahtiin!

Lauriolle: sionismin/juutalaisuuden kierous tiedetään , islamin verisyys/totaalinen kehittymättömyys tiedetään, Kristikirkon jumalan oikeuttamat hirmuteot tiedetään. Mitä näissä on eroa? Aina on usko, lahko tai rotu joka yrittää alistaa joko toisen tai toisensa, perusteenaan ainoastaan oman jumalansa nimi tai vankka usko oikeutuksestaan. Voisiko olla mahdollista että joskus ihmiskunta kykenee irtautumaan näistä ikeenomaisista harhaisista uskoista joiden vuoksi veri lentää kaaressa vielä 2010?! Voisiko olla mahdollista että todellisen jumalan voi kohdata ihan jokainen meistä jos hänen linkkikaapeliinsa vain saa yhteyden omasta pääkopastaan kaivettua? Mielipiteeni on tämän olevan huomattavasti todennäköisempää kuin palavien vaunujen taivaasta saattelema , lihaksikas ja vihaa( ei valituille) uhkuva jumalMIESpelastaja. Ei tarvitse olla kirkkoa tai kirkossa uskoakseen johonkin suureen tiedon maksimaatioon, moraalisesti hyvään ja kestävään. Mitattavan ja mittaamattoman energian liittoon.

Ja vielä herra Laurio: olet selvittänyt juutalaisuudesta sellaisia asioita jotka ovat täysin vastenmielisiä ja moraalittomia, jopa läpipahoja. Laaja on huolestumisesi aikaansaama tiedon määrä. Täysi kunnioitus noista tuhansista sanoista. Vihalla se ei kuitenkaan ratkea. Vihalla ei virtaa kuin veri, vastakohdalla sitten taas useampikin makea tai nautinnollinen neste. Ok?

Kyllä on ahdistus kova tästä helvetistä maan päällä, ei voi muuta sanoa. Kamelin selkä ritisee vakavasti. Kärsimyksestä nautintoon? Saahan sitä toivoa.

Ossikki (nimimerkki)

"Ensimmäinen USA:n sotien jälkeistä vauvakuumetta potenut sukupolvi,
joka sai nauttia ilmaisesta terveydenhuollosta on nyt maksamassa
korkeaa hintaa. Tämän päivän 60-vuotiaat ovat ensimmäisiä modernin
sukupolven lapsia, jotka ovat vähemmän terveitä kuin edeltävien
sukupolvien 60-vuotiaat. Huolimatta lääketieteen ja elintason
kohentamisesta, he kärsivät edellisiä sukupolvia suuremmalla
todennäköisyydellä polvisäryistä, natisevista lantioista,
diabeteksestä, astmasta ja sydänkohtauksista. Roskaruoka, liikunnan
puute ja riippuvaisuus tietokoneista ja muusta teknologiasta maalailee
vieläkin kurjempaa tulevaisuudenkuvaa.

Tutkija Teresa Seemanin mukaan terveysedut, joista he ovat nauttineet
eivät takaa ruusuisia vanhuuspäiviä. Jopa 1/5 yli 60-vuotiaista
tarvitsee apua päivittäisaskareissaan, mikä on yli 50% suurempi määrä
kuin edellisten sukupolvien kohdalla. 60-vuotiaiden todennäköisyys
kohdata vaikeuksia huoneesta toiseen kävelyssä tai sängystä
nousemisessa, syömisessä ja pukeutumisessa on 70 % todennäköisempää
kuin aikaisempien sukupolvien kohdalla. Neljännesmailin kävely tai
kymmenen portaan kiipeäminen ilman lepoa saattaa olla 50 %
ongelmallisempaa kuin edeltävien sukupolvien kohdalla. The American
Journal of Public Health raportoi, että kumartuminen, kyykistyminen,
polvistuminen ja tuolista nouseminen on osoittautunut 40 % aikaisempia
sukupolvia hankalammaksi.

Tutkijoiden mukaan ei ole syytä epäillä, että tilanne olisi yhtään
toisenlainen Englannissakaan. Professori Seeman varoittaa, että kun
yhä useampi tästä sukupolvesta tulee 60-70-vuotiaiksi, niin ongelmat
räjähtävät käsiin. Yhä suurempi määrä iäkkäistä ihmisistä tulee
vaatimaan yhä enemmän julkiselta terveydenhoidolta. Vammautumisten
lisääntynyt määrä nuorempien aikuisten keskuudessa saattaa jopa
järkyttää kansantaloutta. Jos nuorten täytyy kilpailla
ylikuormittuneessa järjestelmässä vanhusten kanssa samoista
resursseista, niin he todennäköisesti häviät. Niinpä
britti-asiantuntijat huhuilevat varoitushuutojaan, sillä tulevaisuuden
eläkeläiset ovat istuneet nykysukupolvea paljon enemmän tietokoneen
ääressä.

Julkisen terveydenhuollon viesti on: "ole aktiivinen, kiipeä portaita,
älä käytä hissiä". Tohtori Ian Campbellin mukaan "olimme
tuudittautuneet harhaiseen turvallisuuden tunteeseen sen suhteen, että
lääkkeet ovat vastaus terveysongelmiimme. Niinpä tilastot näyttävät,
että sydänsairauksista johtuvat kuolemat ovat vähentyneet, koska
ihmisiä pidetään hengissä lääkeaineilla. Niin ihailtavaa kuin se
onkaan, - olisi paljon järkevämpää vähentää sydänsairauksien määrää."

lähde:

"Healthbomb hits baby boomers: Over-60s suffer from more illnesses caused
by bad diet and lack of excercise" by Fiona Macrae, Daily Mail 14/11/09
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1227670/He...

:) (nimimerkki)

kristinusko vs islam = rotujen sekoitus!

K-18,ankkurilapsiko? http://www.truthtube.tv/play.php?vid=2008

Minkä pienenä oppii,sen vanhana taitaa!

Uskonnot vittuun ry :)

:) (nimimerkki)
Vesa-Ilkka Laurio (nimimerkki)

#76. Katupoika.

#79. Jumalaton kirjoittaja. Elät vielä synneissäsi, ja kaikki on seurausta siitä. Katso tekstiäsi.

Ajatuksetkin aivopesty.

Riikalle lopuksi: Todellinen yhteys Jumalaan syntyy vain Jeesuksen Kristuksen (syntien anteeksiantamuksen) kautta, ei tunteilemalla tai sieluakrobatialla. Kyse on omastatunnosta. Sydämensä synnit oppii tuntemaan tarkastelemalla sydäntään Jumalan 10 käskyn valossa (tämä on oikeaa tutkimustyötä). Jumala katsoo sydäntä, ei niinkään ulkonaisia tekoja, jotka ovat vain seurausta. Kun kirjoitin, ettei toiminnallasi ole perustaa, niin haluan korjata sen muotoon: "Toiminnallasi ei ole todellista perustaa". Tietoa ja valetietoa tulee lisää, mutta se ei johda mihinkään, korkeintaan siihen tukehtumiseen. Todelliseen tulokseen ei päästä ilman Jumalaa, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Nyt blogeillesi on kertynyt viisastelevia jumalattomia katupoikia, joita voi kutsua roskaväeksi. Luepa tuosta ylempää heidän viimeisimpiä tuotoksiaan.

:) (nimimerkki)

Laurio.mee nukkuun!

Jep,katupoika joka on nähny elämän kaikki puolet,Ei tehny yrittäjyys/raha ympäri maailmaa onnellisex,eikä ###### myöskään,ainoa asia miks kattelen tätä paskaa on LAPSET JA SE MITÄ NIIDEN TULEVAISUUS TULEE OLEMAAN.

Viranomaiset jopa kehtas kysyy aikoinaan olenko tosissani että tapan jos mua tai muksui yritetään rokottaa,vast: OLI KYLLÄ! Mulle riittää jos pari miljoonaa pelastu sikakusetukselta,lue koko ketju niin tajuut miks siitäkään ei mediassa jauhettu. Jääräpäät pääsee pitkälle. Jtn mee blokilles jauhaa paskaa!
Nyt riitti vitun hihhuli,ala elään ja heitä se kone seinään!

Vesa-Ilkka Laurio (nimimerkki)

#84. Siitä ei kuitenkaan päästä mihinkään, että Jumala itse kuoli ristillä noiden sinun syntiesi vuoksi, joita sinä koko ajan syydät suustasi. Pelastaakseen sinut. Jos minä olisin sinä, niin minä todella jo pelästyisin itseäni.

:) (nimimerkki)

Hä? Jeesuksenha piti olla ruumillinen olento ja jumalan joku henki blosse pilvenhattaralla! Mä en tajuu,sä oot sekasin,pidä hyvä mies preikkii uskonnosta!

:) (nimimerkki)

June 1, 2003

Kirje on tullut Uuden maailmanjärjestyksen elitisteiltä.

Rakkahin maailmankansalainen

Minä uskon että on tullut aika paljastaa sinulle joitakin tyrmistyttäviä asioita, joita sinä olet kohdannut menneinä vuosikymmeninä. On hyödyksi sinulle joitakin näistä asioista jotta sinä tietäisit kuinka käyttäytyä Uudessa maailmanjärjestyksessä joka on nyt ottamassa muodon. Me haluamme että sinä pystyt tulemaan täysillä mukaan ja sopeutumaan meidän uuteen yhteiskuntaamme. Loppujen lopuksi, jos sinä teet näin, se on sinun omaksi parhaaksesi.
Ensiksi, on hyvä jos sinä ymmärrät joitakin meidän tarkoituksiamme niin että sinä voisit tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä. Minä en voi kertoa sinulle niistä vaikeuksista joita sinä kohtaat jos sinä vastustat meitä. Meillä on keinot kohdella vastustajiamme. Minä ainoastaan kerron sinulle tämän nyt, koska on liian myöhäistä muuttaa asioiden suuntaa. Aika jolloin meidät olisi vielä voitu pysäyttää on mennyt ohi jo kauan sitten. Meillä on täysin hallinnassa maapallo ja sen rahoitusjärjestelmä sekä median propaganda, eikä yksinkertaisesti ole mitään keinoa jolla mikään kansakunta tai valta voisi lyödä meidät.
Meillä on silmät jokaisen valtion jokaisella hallitus-portaalla. Me tiedämme mitä on suunnitteilla, koska meidän korvamme ja silmämme ovat aina läsnä.
Valtioiden salaisuudet eivät ole salsisuuksia meille. Kiina hiljattain syytti Yhdysvaltain mediaa valehtelusta Kosovon suhteen. Te typerät ihmiset. Tietysti me valehtelemme. Näin me voimme pitää ihmiset tasapainottomassa tilassa, niin että he kohtaavat jatkuvasti ristiriitaisuuksia; tämä on hyvin hyödyllistä meille. Oletko sinä nähnyt Talk Show:n esityksiä? Jotkut teistä uskovat että me olemme liberaaleja ja että hyvät ihmiset ovat konservatiiveja. Todellisuudessa, molemmat palvelevat meidän etujamme. Jokainen leiri palvelee pelkästään meidän hyväksymällämme tavalla, mutta heidän ei sallita olla tekemisissä tosiasioiden kanssa. Luomalla ristiriitoja kaikilla tasoilla kukaan ei tiedä mitä tehdä. Joten, kaiken tämän hämmennyksen keskellä me kuljemme eteenpäin, ja teemme mitä me haluamme, kenenkään estämättä."

Huomioi Yhdysvaltain Presidentti. Vaikka hän säännöllisesti rikkoo jokaista tunnettua hillikettä, kukaan ei voi pysäyttää häntä. Hän kulkee eteenpäin ja tekee sitä mitä me haluamme hänen tekevän, joka tapauksessa. Kongressilla ei ole voimaa pysäyttää häntä. Hän tekee mitä me haluamme koska hän tietää että muuten me voimme poistaa hänet. Eikö tämä ole melko nerokasta strategiaa meidän puoleltamme? Sinä et voi vetää meitä oikeuteen koska sinä et näe meitä ja koska oikeuslaitos on meidän palvelijamme. Me ohjaamme kaikkea. Sinä et tiedä ketä vastaan hyökätä. Minun täytyy sanoa että tämä piilossa oleva käsi on ihmeellisesti laadittu ja ilman yhtäkään tunnettua historiallista edeltäjää tässä laajuudessa. Me hallitsemme maailmaa eikä maailma saa edes selville, kuka hallitsee sitä.

Tämä on ihmeellinen asia. Mediassa me kerromme sinulle tarkkaan mitä me haluamme sinun tekevän. Sitten, välähdyksessä, meidän pienet palvelijamme tottelevat. Me voimme lähettää amerikkalaisia tai eurooppalaisia joukkoja minne vain me haluamme, milloin vain me haluamme ja mitä tarkoitusta varten vain me haluamme. Kuinka paljon todisteita sinä tarvitset? Me voimme saada sinut haluamaan että sinä jätät kotisi, perheesi ja lähdet sotaan pelkästään meidän käskystämme. Meidän tarvitsee ainoastaan kertoa jotain hölynpölyä sinulle Presidentin työpöydältä tai iltauutisissa, ja me saamme teidät kaikki tekemään innokkaasti mitä me vain haluamme. Sinä et voi muuta kuin totella meitä.

Sinun turha vastarintasi
Kun kuka tahansa teistä päättää vastustaa meitä, meillä on keinot tehdä sinusta naurettava niinkuin me olemme tehneet sinun militia-liikkeestäsi. Meillä on ilo käyttää tätä liikettä näyttääksemme maailmalle kuinka hyödytöntä kaikki vastarinta on. He näyttävät niin typeriltä marssiessaan aseidensa kanssa, ikäänkuin heistä olisi jotakin vastusta sotavoimillemme. Katso mitä me teimme Waco:n lähistöllä. Auttoiko Daavidin oksan pieni asevarasto heitä? Me olemme keränneet veroja sinulta ja käyttäneet tätä rahaa tehdäksemme sellaisia kehittyneitä aseita joiden kanssa sinä et voi kilpailla. Sinun oma rahasi on auttanut vahvistamaan niitä ketjuja joilla me sidomme sinut, koska me kontrolloimme kaikkea rahaa.

Jotkut teistä saattavat ajatella voivansa paeta ostamalla maata maaseudulta ja kasvattamalla vihanneksia. Salli minun muistuttaa sinua, että sinä silti maksat meille maa-vuokraa. Tai, sinä voit kutsua sitä omaisuusveroksi, mutta se menee silti meille. Sinä näet, sinä tarvitset rahaa mitä ikinä sinä teetkään. Jos sinä et pysty maksamaan maa-vuokraa meille, me otamme sinun maasi ja myymme sen sellaiselle joka maksaa meille. Luuletko sinä että me emme pysty tekemään näin?
Ja sinun maavuokrallasi, me kustannamme sinun lapsesi indoktrinaation (=me iskostamme maailmankatsomuksemme lapsesi mieleen) julkisissa kouluissa jotka me olemme perustaneet. Me haluamme heidän kasvavan hyvin harjoitettuina meidän ajattelutapaamme varten. Sinun lapsesi oppivat mitä me haluamme heidän oppivan, ja milloin me haluamme heidän oppivan tämän, ja sinä maksat tämän kaiken maavuokrastasi.
Näitä rahoja käytetään myös muihin projekteihin joita meillä on mielessämme, ja meidän urakoitsijoillemme maksetaan hyvin heidän työstään. Sinä et kenties usko että me omistamme sinun lapsesi, mutta sinä saat selville että näin on asia. Me voimme säätää lain, että jos sinä kuritat lastasi ruumiillisesti, me viemme hänet pois.
Jos sinun lapsesi eivät omaksu koulussa meidän iskostamiamme malleja, me voimme syyttää sinua laiminlyönnistä ja viedä lapsesi pois. Sinun lapsesi eivät ole sinun. Ne ovat meidän. Sinun täytyy rokottaa heidät ja sinun täytyy tuoda heidät meidän sairaaloihimme jos me niin määräämme, tai me haemme heidät pois. Sinä tiedät tämän ja me tiedämme tämän. Elektronisen kaupankäynnin kautta me kykenemme näkemään missä sinä olet, ja mitä sinä ostat. Internetin ja muiden lähteiden kautta me voimme jopa saada selville mitä sinä ajattelet ja mitä sinä sanot. Ei ole kovinkaan merkityksellistä meidän kannaltamme se mihin sinä uskot, niin kauan kuin sinä teet mitä me käskemme. Sinun uskomuksesi ovat hölynpölyä joka tapauksessa. Mutta, jos me epäilemme että sinä saatat olla jossain määrin vaarallinen meidän suunnitelmillemme, meillä on keinot kuinka toimia sinun kanssasi.
Me voimme kiusanteon avulla pyydystää sinut ansaan. Me pystymme saamaan sinut oikeuteen niin pitkäksi aikaa että sinä et koskaan pääse pois. me voimme helposti näivettää kaiken sinun omaisuutesi jonkin tekosyyn avulla. Meillä on suunnattomat varat joilla me voimme maksaa lakimiehillemme. Sinä maksat palkan näille lakimiehille verojen muodossa.
Sinulla ei ole tällaisia valtavia rahavaroja. Me tiedämme kuinka jakaa ja valloittaa. Emmekö me ole syrjäyttäneet hallitsijoita tempuillamme? Luuletko että sinusta on vastusta meille?

Sinun turhat organisaatiosi
Ja, ajatellaanpa sinun uskontojasi ja "moraalista enemmistöäsi". "Moraalinen enemmistö" (=moral majority) ei ole sen enempää moraalinen kuin enemmistökään. meillä on ilo käyttää tätä vetistä nauhamakaronia tehdäksemme kristinuskosta naurunalaisen. Typerät ihmiset jotka johtavat tätä organisaatiota saavat kananmunan kasvoilleen. Me olemme aina saaneet heidät puolustuskannalle niinkuin me olemme tehneet onnistuneesti NRA:n kanssa. Me voimme saada National Rifle Association:in (Kansallinen kivääriliitto) näyttämään The New Radikal Attackers -seuralta (=Uudet radikaalit hyökkääjät) meidän median propagandamme toimesta.

Sinä et voi vapautua. Kuvittele kuinka sinä voisitkaan. Me annamme polttoaineen autoosi. Me voimme kääntää hanat kiinni milloin me vain haluamme väittäen että on jonkinlaista pulaa. Entä jos sinun autosi menee rikki? Sinä et voi saada osia siihen ilman meitä. Me valvomme kaikkea rahaa jota sinä käytät. Halutessamme me voimme pysäyttää rahan virtaamisen tai saada aikaan täydellisen romahduksen. Sitten me voimme määrätä Presidentin julistamaan kaiken rahan arvottomaksi. Sillä hetkellä kaikki sinun rahasi häviävät savuna ilmaan.
Tarvitsetko sinä ruokaa? Jos tarpeen, me voimme aiheuttaa kuljettajien lakon joka lopettaisi ruoan jakamisen kauppoihisi. Me voimme näännyttää sinut nälkään milloin vain me haluamme. Sinulla on ruokaa ainoastaan siksi koska me tarjoamme sitä sinulle ruokapöydästämme.
Suurina pulavuosina me kontrolloimme ruokaa. Me kasasimme vuorenkorkuisia pinoja ruokaa aitojen taakse ja annoimme sen pilaantua. Nälkäiset me panimme töihin meidän työleireillemme vaikka oli olemassa tarpeeksi ruokaa jolla ruokkia heidät. Luuletko sinä todella että sinä voit lyödä meidät? Sinä sanot että sinä voit kätkeä kultarahoja jotta sinulla olisi edelleen rahaa romahduksen tapahtuessa. Me voimme yksinkertaisesti säätää lain, joka tekee kullan omistamisesta laitonta niinkuin me olemme säätäneet aikaisemminkin. Jos me löydämme kultaa sinun hallustasi, me voimme yksinkertaisesti takavarikoida sen ja passittaa sinut vankilaan lain rikkomisesta.
Vankilassa ollessasi sinun täytyisi tehdä työtä jossakin meidän työlaitoksissamme. Me olemme antaneet sellaisen kuvan vankityöleireistämme että kukaan ei näytä vastustavan niitä. Me kerromme ihmisille että murhamiesten pitäisi maksaa omasta ylläpidostaan.
Kukaan ei näytä ajattelevan että meillä on valta laittaa sinne myös tomaatin kasvattajat. Me voimme säätää lait jotka kieltävät puutarhat ja sitten keksiä jonkun tieteellisen syyn miksi sinulla on lupa ostaa ruokaa ainoastaan meidän lähteistämme. Jos joku näkee sinun kasvattavan tomaatteja, hän raportoi sinusta meille ja sitten sinä tulet meille tekemään töitä meidän pelloillamme. Oi, te typerät nationalistit. Te ette voi paeta meitä, sillä jo kauan ennen kuin te synnyitte, me olimme suunnitelleet sinun orjuuttamisesi. Sinun opettajasi ja pastorisi ovat muotoilleet sinun ajatuksiasi meitä varten jo sukupolvien ajan. Mene ja tapa itsesi, se ainoastaan auttaa meitä käsittelemään jäljellä olevaa väestöä. Sinä et voi vahingoittaa meitä, löytää meitä tai edes kuvitella minkä veroisia me olemme.
Minä heitän sinulle nämä muutamat seikat ainoastaan siksi että sinä -- jos sinulla on yhtään järkeä -- tottelisit meitä ja noudattaisit meidän ohjeitamme.

Sinun kontrolloitu mielesi
Me johdamme Hollywoodia. Sellaiset elokuvat kuten Terminator ja Armageddon sekä monet muut luotiin yksinkertaisesti siksi että sinä ajattelisit meidän haluamallamme tavalla. Sinut on ohjelmoitu pitämään väkivallasta, niin että sitten kun me lähetämme sinut tappamaan joitakin pahoja ihmisiä, sinä tottelet mielelläsi.
Me olemme tuoneet väkivaltaisia toimintapelejä ostoskeskuksiisi valmistellaksemme sinun lastesi mielet sodan taiteeseen. Me olemme panneet sinut näkemään armeijamme ja poliisimme hyvinä osapuolina ja altistaneet sinut asioille jotka olivat mahdottomia vain muutama vuosikymmen sitten. Meidän taiteelliset ohjelmamme, kaikki on suunniteltu jotta sinä alistuisit ja jopa auttaisit Uuden maailmanjärjestyksen luomisessa.
Star Trek, ja muut luomukset ovat opettaneet sinut yksinkertaisesti tottelemaan uusien kansainvälisten vallanpitäjien antamia ohjeita. Te typerät ihmiset, te ajattelette että teitä viihdytettiin, kun teitä itse asiassa koulutettiin. Uskaltaisinko minä käyttää sanoja "aivopesu" tai "mielenhallinta". Muuten, oletko sinä nähnyt uusimman Tähtien Sodan?
Mikä henkisen manipuloinnin taideteos. Ihmiset keskustelevat kaikenlaisten epämääräisten ja eri muotoisten olioiden kanssa, ja he keskustelevat englanniksi. Ihmettelenpä missä nämä avaruusoliot oppivat englantia. Voi ihmisten yksinkertaista mieltä. Hän ei koskaan huomaa että hänet on viety satumaahan. Me olemme laittaneet mainoksia Tähtien Sota -elokuvasta melkein joka paikkaan. Sinä löydät niitä Wal-martista, K-martista, Taco Bell:istä, ja muista kaupallisista laitoksistamme. Elokuvassa on jotakin jonka me haluamme sinun oppivan. Vai, pitäisikö sanoa että episodeissa 4-6 on jotakin sellaista mitä me emme halua sinun oppivan? Joka tapauksessa, meillä on mitä me heluamme tässä asiassa.

Tietysti, jotta pitäisimme sinut hyväuskoisena, me olemme käskeneet vaaleilla valittuja virkamiehiämme teeskentelemään ikäänkuin he haluaisivat korjata tilanteen. Presidentti Clinton puhuu Hollywood-elokuvien väkivaltaa vastaan. Tämä ei tietenkään ratkaise ongelmaa, mutta saa ihmiset uskomaan että asialle yritetään tehdä jotakin. Seksi ja väkivalta ovat parhaimmat voimat jotka auttavat meitä saavuttamaan päämäärämme. Tällä tavalla me pidämme heidät niin kylläisinä että heillä ei ole hyveellisyyttä tai aivokapasiteettia miettiä todella tärkeitä asioita jotka on jätetty kokonaan meidän käsiimme. Presidentti Clintonista on ollut meille erittäin suuri apu. Me tunsimme hänen luonteensa ennenkuin me teimme hänestä Presidentin. Hänen paljastumisestaan oli suuri apu nuorison moraalisten arvojen säätämisessä alaspäin. Tästä on etua meille.
Niiden turhat ponnistukset saada hänet meitä vastaan olivat jopa hyväksyttäviä meidän kannaltamme. Hän on hyödyllinen meille eikä kukaan siirrä häntä syrjään kunnes me olemme valmiit siirtämään hänet syrjään. Anteeksi jos minä näytän pilkkaavan asioita joihin sinä uskot, mutta ne ovat melko vanhanaikaisia. Eikö sinulla ole silmiä nähdä että sinun turhat vapautesi ovat hyödyttömiä meidän edessämme? Sinä voit tehdä ainoastaan niin kuin me sanomme. Me siirrämme syrjään Presidenttimme kun me olemme valmiit, ja johtaja jonka me asetamme tulee istumaan paikallaan niin kauan kuin se palvelee meitä.
SIllä hetkellä me laitamme suosittelemamme ehdokkaan sinun eteesi ja sinä äänestät niinkuin me haluamme. Tällä tavalla me annamme sinulle turhaa äänestys-harjoitusta, ja sinä uskot että sinulla on jotakin tekemistä sen kanssa kuka Presidentti valitaan virkaan.
Me käytämme kensakuntia mihin me ikinä haluamme. Jokainen tietää että niiden täytyy totella meitä tai kuolla. Onneksi meillä on muutama vastaan hangoittelija kuten Saddam ja Milosevic, jotka ovat olleet avuliaita näyttämään maailman johtajille mitä me teemme heille jos he eivät alistu.
On hienoa seurata meidän päämääriämme ja tehdä mitä me sanomme. Jos joku ei tee näin, seuraukset ovat traagisia. Minä haluaisin säästää sinut tällaiselta lopulta. Me käytämme sinua helpottamaan ylikansoitus-ongelmaa.
Sinun typerä kapinasi meidän hallintoamme vastaan
Jotkut teistä ovat ajatelleet että te voisitte pysäyttää meidät asettamalla pommin johonkin meidän abortti-klinikoistamme tai hallitus-takennuksistamme. Typerät sielut! Kuinka tämä voisi vahingoittaa meitä?
Kaikki tällaiset toimenpiteet antavat meille tekosyyn kaataa ihmisten päälle lisää kontrollia ja raskaita taakkoja. Me tykkäämme siitä kun sinä kapinoit ja räjäytät jotakin ilmaan. Sinä olet hyvä tekosyy jonka varjolla me voimme laatia lisää lakeja kaikkia niitä asioita vastaan jotka suojelevat sinun vapauttasi. Etkö sinä näe kuinka mahdotonta meitä on vastustaa? Mitä enemmän sinä rimpuilet, sitä lujemmin me puristamme.

Meidän valtakuntamme on rahan valtakunta. Anteeksi, mutta minun täytyy tunnustaa että me olemme rahattoman valtakunnan hallitsijoita. Sinun täytyy nähdä huumori tässä lausunnossa. Me olemme antaneet sinulle palan paperia tai joitakin numeroita tietokoneen näytölle joille me olemme antaneet termin "raha". Mikään muu kuin meidän sanamme ei ole tämän rahan vakuutena. Me luomme sitä tyhjästä, me painamme sitä, me lainaamme sitä, me annamme sille arvon, me otamme siltä arvon pois. Kaikki asiat joilla on tekemistä rahan kanssa ovat meidän käsissämme. Ajattele, mitä sinä voit tehdä ilman rahaa? Jos sinä yrität vastustaa, me voimme peruuttaa sinun luottosi tai jäädyttää sinun tilisi. Sinun rahasi takavarikoidaan helposti. Me olemme laatineet niin monia sääntöjä elämiseen, että sinä et voi elää ilman rahaa.
Leiriydy valtion alueelle ja sinun täytyy muuttaa sieltä pois kahdessa viikossa. Sinä et pysty kasvattamaan itsellesi puutarhaa kahdessa viikossa. Monille meidän luontopoluistamme saa astua ainoastaan luvan kanssa. Me olemme säätäneet lakeja jotka kieltävät asuntovaunussa asumisen kovin pitkään samassa paikassa. Etkö sinä ole ajatellut kuinka naurettavaa on, että me sallimme asumisen taloissa koko ajan mutta me emme salli ihmisten asuvan asuntovaunuissa tai teltoissa pysyvästi jollei hän asu verollisella leirintä-alueella.
Meidän mittaamattomat mysteerimme
Meidän hiljattain käydyllä sodalla Serbiassa oli monia tarkoitusperiä, mutta me emme puhu niistä avoimesti. Me annamme Talk Show -isäntien kertoa kaikenlaista hölynpölyä mutta mikään tästä ei osu lähellekään totuutta. Ensiksikin, Kosovossa on luonnon-rikkauksia joista meillä täytyy olla täydellinen kontrolli. Kosovon kallioperässä on paljon uraania, ja uraani on hyvin tärkeää meille. Meille käy hyvin myös se, että kaikki tällaiset mineraalit pysyvät meidän potentiaalisten vihollistemme ulottumattomissa.
Milosevic ei ole ollut kovin halukas antamaan näitä resursseja meidän käsiimme, joten me yksinkertaisesti teimme asiat hänelle vaikeiksi kunnes hän alistuu meidän komentoomme. Nyt voitto Jugoslaviasta on varma.
Me saatamme tämän ylpeän kansakunnan nöyryytyksen sille tasolle jota me vaadimme keikilta ihmisiltä. Sodan jälkeen, jos Milosevic ei riittävästi nöyristele meidän edessämme, me viemme hänet oikeuteen sotarikoksista syytettynä. Me keksimme tämän termin; melko nerokkaasti, eikö niin? Kuinka voi olla olemassa sellainen ase kuin sotarikos? Sodan luonne on sellainen että se sulkee pois kaikki säännöt. On niin huvittavaa katsoa kansakuntia kun ne yrittävät käydä sotaa meidän asettamillamme pelisäännöillä. Ainoa sotarikos on olla meitä vastaan. Jokainen joka on meitä vastaan rikkoo meidän lakejamme. Kuten sinä olet nähnyt, sellainen joka on meidän puolellamme saa tehdä mitä hän haluaa. Eikö Nelson Mandela ollut pommeja kantava terroristi joka tappoi monia vihollisiaan? Me teimme hänestä sankarin.
Me emme noudata yhtäkään lakia kun sota tulee. Me teemme mitä me haluamme, milloin me haluamme ja missä me haluamme. Me voimme näännyttää kansakunnat kuoliaiksi. Me voimme saattaa siviilit perikatoon ja käyttää muita kauhuja joiden avulla me saamme vihollisemme oikeuteen. Katso meidän esimerkkiämme.
Me pommitimme Serbiaa. Me pommitimme kosovolaiset pois kodeistaan, myrkytimme heidän jokensa, käänsimme pois päältä heidän sähkönsä, ja sitten me mestarillisesti saimme kaiken näyttämään siltä, että tämä kaikki oli milosevichin syytä ja että hänen täytyy mennä oikeuteen tästä hyvästä. Samalla tavalla me saimme aiheuttamamme tulimyrskyn Waco:ssa näyttämään David Koreshin syyltä. Sitten on vielä meidän pääkonnamme Saddam, kaikkine joukkotuhoaseineen. Pahoja miehiä löytyy kymmenen tusinasta ja me voimme taikoa yhden esille silloin kun se sopii meille. Tämä on todella hauskaa, kun sinä oikein ajattelet. MInä en ole sellainen joka tavallisesti repii huumoria, mutta minä joskus löydän itseni nauramasta niille absurdeille käsityksille joita me laitamme sinun eteesi ja jotka sinä halukkaasti otat vastaan.
Etkö sinä ihmettele sitä, että maailman johtajat vapisevat meidän läsnäollessamme? He tietävät että heillä ei ole muuta valtaa kuin se minkä me olemme antaneet heille. Me emme pelkää Venäjää emmekä Kiinaa, koska me hallitsemme täydellisesti heidän ajatusmaailmansa. Kiina tietää että me voimme jäädyttää kaikki heidän yrityksensä ja pääomansa Amerikassa kynän heilautuksella.
Me haluamme sinun olevan osa järjestelmää. Kun sinä ostat talon, me emme ainoastaan ota veroa ostoksestasi, vaan me otamme myös suuren osan korkomenoistasi. SInä saat maksaa talosi hinnan kaksin- tai kolminkertaisena, korkokuluina yksistään.
Me emme halua sinun pakenevan ja tämän vuoksi me olemme tehneet asiat tällaisiksi. Sinä olet meidän omaisuuttamme. Me emme salli sinun ostavan tai myyvän mitään jollet sinä alistu meidän auktoriteettimme alle. Jos sinä haastat meidät oikeuteen, sinä häviät. Jos sinä ryhdyt vcäkivaltaiseksi, me laitamme sinut johonkin työleireistämme. Sinä tarvitset meidän rahaamme, meidän viihdykkeitämme, meidän polttoainettamme ja meidän julkisia palveluitamme. Jos sinulla ei ole näitä, sinä näännyt. Sinut on tehty noudattamaan meidän tahtoamme.

Ei allekirjoitusta

Vesa-Ilkka Laurio (nimimerkki)

#87. Eikö kommentin #87 kirjoittaja edes häpeä? Tuollaisille hänen siteeraamastaan kirjeestä ilmeneville tyypeille (saatanan lempiorjille ja asiamiehille) suomalaisetkin ovat jumalattomuudellaan antaneet sijaa ja vallan ja joutuneet orjuuteen. Aikuiset suomalaiset miehet! Kun ei elämällä enää ole perustaa (Jumalaa), saatanan tuomia vitsauksia yritetään väistellä mm. "takertumalla toisiinsa" ja "tarttumalla konkreettiseen", siis vaikka niihin viimeisiin mammoniin ja asuntoihin ja maatilkkuihin jne., joita on elämän tarkoitukseksi haalittu ja joiden turvin luullaan voitavan "selviytyä" ja sitä julistetaan "pelastuksena". Säälittäväksi ja narrimaiseksi on mennyt suomalainen elämä, tämän saatanalauman elämä, joka luulee voivansa elää hyvin ja hyvinvoivasti Jumalan ulkopuolella. Saatana on henki, ja ainoa ase, joka pysäyttää hänet, on evankeliumi (sehän saatiin aikaan saatanan omin käsin, kun hän kajosi Jumalan poikaan Golgatalla - mutta Poika nousi ylös kuolemasta, saatanan ulottumattomiin). Koko evankeliumi on mahtava osoitus saatanan (ja siis juutalaisten ja muiden jumalattomien ihmisten) äärimmäisestä typeryydestä. Juuri luullessaan voivansa onnistua he järjestävät itse itselleen hirvittävän perikadon. Niin käy nytkin, aivan pian. Kristus palaa viimeiselle tuomiolle. Nämä tapahtumat, joita nyt ihmisten kaikkialla riekkuessa tapahtuu, ovat viimeisten aikojen merkkejä. Saatana kuolaa kaikkialla kiihkoissaan, eivätkä US:n blogit ole poikkeus, päinvastoin, hyvä esimerkki.

Vesa-Ilkka Laurio (nimimerkki)

#88. Sanonpa ääneenkin, mitä yllä olevasta viestistäni seuraa: Juuri nämä blogimaailman "ponnistelut", "tiedonhaut", "yhteistyöt", "järjestäytymiset", "toistensa kannustamiset", "sananvapaudet" ja "tiedonjaot" kutsuvat luokse tuhon ja ovat kutsuneet. Juuri tällä, että tuhoajia ja tuhoa vastaan yritetään taistella, se kutsutaa luokse ja järjestetään se. Nämä siis, jotka blogeilla taistelevat "vääryyttä" ja "orjuuttajia" vastaan, ovat itse syypäitä niiden valtaan joutumiseen. Nämä, jotka suureen ääneen taistelevat vääryyttä vastaan, ovat itse syypäitä vääryyteen ja tuoneet sen tänne. Syynä jumalattomuus, Jumalan ulkopuolella oleminen ja toimiminen. Hylkäämällä Jeesus (tie Jumalan yhteyteen) järjestetään itse itselle ja kaikelle tuho, tehdään mitä tehdään. Ja perkele nauraa ja iloitsee, mitä enemmän jumalattomat "korjaavat" asioita. Jumalaton ei kykene korjaamaan mitään, koska ase, jolla asiat korjaantuvat, Jumala ja tie häneen, Jeesus, puuttuu. Ollaan perkeleen (oman tahdon, joka on se perkeleen pää) vallassa, ja kyetään tekemään vain perkeleen tekoja. Eikä niillä ole mitään loppua....

Auria (nimimerkki)

Voi pojat (?), te ette nyt varmaan tajua miltä tämä "ajatuksenvaihto" vaikuttaa ulkopuolisten silmin katsottuna..Mutta tärkeitä asioitahan nämä, ei siinä mitään.

foliohattu (nimimerkki)

11. Ei saastuta ihmistä se, mikä menee suusta sisään; vaan mikä suusta käy ulos, se saastuttaa ihmisen."

17. Ettekö käsitä, että kaikki, mikä käy suusta sisään, menee vatsaan ja ulostuu?
18. Mutta mikä käy suusta ulos, se tulee sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen.
19. Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset.

Matt 15

pale rider (nimimerkki)

Rauha sinun sielullesi Laurio. Jännää on että kun itselläni menee nyt tämän materiaalisen maailman ja sen saatanallisten sääntöjen takia todellakin päin helvettiä niin en siltikään tahdo kaltaisiasi hurskaita vihata. Uskon edelleen hyvyyteen, kauneuteen ja altruismiin, en vain kykene uskomaan luolamiesten kirjoittamiin alistuseepoksiin.En yhteenkään.

Kysyin kysymyksiä koska en koe olevani mitenkään ylivertainen kenenkään verrattuna, päinvastoin. Sinun vastauksesi kertoo valitettavan yksioikoisesti a) jumalasi suunnattoman kaunaisuuden, b)juuri sen saman kyynisyyden ja epäoikeudenmukaisuuden joista eliittiä syytetään ja c) sinun hyvyytesi alistumisesta kieltäytyviä ihmisiä kohtaan. Minä en vihastasi saa edes pulssiani kohoamaan, toivon kohdallesi edelleen että sinäkin voisit joskus saada onnea ja rauhaa. Mites sinä?

repe (nimimerkki)

Mielenkiintoista muuten, kuinka Rothschildien luoman Israelin johto on alusta pitäen harjoittanut röyhkeästi maailmanlaajuista salamurhapolitiikkaa. USA on katsonut sitä läpi sormien. Stern-järjestö murhasi Bernadotten ja englantilaisen lordin ja järjestön pohjalta perustettiin Mossad. Jitzhak Shamir johti murhayksikköä 1954-67. Tehtävänä oli murhata "havaittuja Israelin vihollisia". Kyse ei ollut palestiinalaisista, vaann esim. saksalainen tiedemies saatettiin murhata, jos hänen otaksuttiin auttavan Egyptiä ohjustekniikassa tai saksalainen poliitikko (1987 Jürgen Barschel), jos tämä uhkasi paljastaa Saksan tiedustelupalvelun USA:n ja Israelin kanssa junailemia asekauppoja Etelä-Afrikkaan jne. Nämä tyypit ovat käyttäytyneet alusta lähtien kuin maailman omistajat.

Kennedyn ja Ben Gurionin välinne kirjeenvaihto on ilmeisesti yhä salainen, mutta se on ollut aika pidäkkeetöntä. Kennedy yritti järeällä arsenaalilla pysäyttää Israelin ydinpommihankkeet, mutta siinä ei ollut kaikki. Kennedy halusi parantaa suhteita arabimaihin ja saada niiden sekä Israelin välille rauhansopimuksen, jotta Egypti ym. eivät lähentyisi Neuvostoliittoa. USA:n sisäpoliittiset voimat kuitenkin estivät myös Egyptin auttamisen lopulta ja lähentyminen jäi siten myös alkutekijöihinsä. Kennedy painosti kuitenkiN israelia rauhan kannalle ja molempia neuvottelemaan. Kennedy ajoi sunnitelmaa, jossa palestiinalaispakolaiset saisivat osaksi palata kotin ja osaksi heidät sijoitettaisiin arabimaihin. Tämä tuntui Gurionista (joka oli ollut massamurhaamassa näitä samoja pakolaisia ja karkottamassa heitä) jopa vielä paljon uhkaavammalta. Hän sanoi Israelin taistelevan (pakolaisten paluuta Israeliin) vastaan viimeiseen mieheen. Kaiken kaikkiaan suhteet ovat olleet aallonpohjassa eikä mitään ole kerrottu edes kennedyn elämäkerroissa tästä asiasta. Ben Gurion päätyi toteamaan, että Kennedy on pääuhka Israelin olemassaololle. Tämä on sen verran vahvaa tekstiä, että ei liene vaikea arvata, mitä tuleman piti.

Kennedy oli siis osoittautunut varsin omapäiseksi presidentiksi. Mielenkiintoinen on myös hänen toteamuksensa, että Federal Reserven rahamonopolin murtaminen on Kennedyn suvun päämäärä tulevaisuudessa. Tämä on lausuttu luottamuksellisesti, mutta entä jos se on päässyt Rothschildien korviin? Joka tapauksessa Rotschildit ja Fed = Israel, joten samat tahot ovat olleet vastassa. CIA ei yksin tällaiseen murhaan ryhdy, vaikka Kennedy oli suututtanut osan CIA:sta sekä mafian Slanskyn. Slansky oli siitä mielenkiintoinne, että hän oli Israelin toimija, joka kantoi kaunaa jo Kennedyn isälle yksityisistä syistä ja myös siitä, että Kennedyn isä oli vastustanut Toista maailmansotaa. Joseph Kennedyä on siksi haukuttu siionistipiireissä antisemiitiksi ym, koska hän todellakin vastusti sotaa Saksaa vastaan, jota vaikutusvaltaiset juutalaiset puuhasivat USA:ssa Euroopan ja maailman alistamiseksi. Saksan kansan murhaamisen ja kommunismin leviämisen vastustaminen ja Euroopan tuhoamisen vastustaminen olivat kuitenkin näiden maailmanalistajien mielestä kuolemansynti. Isä-Kennedyä pidettiin "juutalaisen kansan vihollisena" jne. Yleensäkin tuntuu olevan periaatteena se, että joka on Rothschildien ja siionistien vallan tiellä, hänestä tehdään demoni ja nämä vihaavat häntä aidosti.

Kun nyt sitten varapresidentti LBJ tiedettiin fanaattiseksi israelin ystäväksi, niin ei ihme, että JFK murhattiin röyhkeästi ja siten saatiin pää auki suurvalta-asemalle.

Karl Marx oli muuten korkea vapaamuurari.

Tauno (nimimerkki)

Kaikille tiedoksi..

UMJ on jo oven takana ja tulla tupsahtaa..3.maailman sodan jälkeen..
joka tulee kestämään 91 vrk.. sille kukaan ei meistä voi mitään..
Näillä Riikan sivuilla on jo tullut lähes kaikki UMJ;tä seuraavat linkit..
jotka vaan pääsääntöisesti todistavat ,että minne tämä maailma on
menossa..(siis totalirismiin) ..täysin Raamatun profetioiden mukaisesti..
ohessa linkki ekumeenista kusetuksesta..johon kaikki 'kirkot' kilvan
juoksevat..eli umj toteutuu myös kirkoissa..luopumus etenee..
http://koti.phnet.fi/petripaavola/ekumenia.html

repe (nimimerkki)

Ben Gurionhan oli se tyyppi, jonka mielestä Israelin on johdettava koko maailmaa ja YK:n päämaja siirretään vielä Jerusalemiin. Ilmeisesti kaikki oli jo selvää 2. msodan jälkeen. Sharon sanoi jo Israelin radiossa, että "me juutalaiset kontrolloimme USAa ja amerikkalaiset tietävät sen".

uurija (nimimerkki)

#92. Niin, pale r. ihminen voi periaatteessa, muutamin suurin varauksin (paha henkinen sairaus, jne.) jossain määrin valita oman asennoitumisensa ympärillä olevaan todellisuuteen, vaikka kaikki muu olisi viety.

Vaikuttavia ovat tarinat, joissa väärinkohdeltu valitsee kostamatta jättämisen.
Muistan jo lapsena niiden jääneen mieleen. Niistä jäi aina erityisen hyvä ja kevyt olo.

pale rider (nimimerkki)

# 96. Uurija olet aina vaikuttanut eri viksulta kaverilta. Näin on ja koenkin nimenomaan että muuta keinoa kuin väkivallan välttäminen ja omakontrollin säilyttäminen, ei ole olemassa näitä lihavia kissoja vastaan.

Vain ja ainoastaan suoraan , fyysiseen hyökkäykseen, vastaan ja tulen vastaamaan itsepuolustuksella. En kääntele poskeani pankkiirien sotakoirien hyökkäyksille. Miksi kääntäisinkään? Tämä on ainoa poikkeus sääntöön jota noudatan. Hyökkäystä en koskaan aloita itse.

Epäoikeudenmukaisuutta vastustaville yksilöille ja heille jotka jaksavat hymyillä kun kaikki menee, on todettava että osa teistä/meistä on ilmeisesti itsensä ja pyhyyden siemenensä löytänyt. Itse olen henkisesti nyt niin nujerrettu, elämän kupla otsanahkaa myöden kutistunut, että en voi kuin haaveilla siitä hetkestä että tämä kammottava epäinhimillisyyden ja sympatiatyhjiön maailma ajautuu pisteeseen jossa nämä "ilonpilaajien"-rohkeiden ihmisten-varoitukset realisoituvat. Siksi, että tulisi myös tietämättään nujerretuille pakko muuttaa ajattelutapaansa ja toimiaan, alkaa välittämään elämän energiasta. Manipuloitujen voimattomuus ei ole täysin heidän oma vikansa. Valintojen ohjailu toimii nyt kuin häkä.

Siltikin. En tahdo enää : vihata ketään, sormeani nostaa sitä kohtaan joka henkisesti runnoo, alentua kieroiluun , valehtelemaan ajatuksistani, olla epäuskollinen tunteilleni. Kun myöntää itselleen olleensa paskajätkä, on helpompi antaa vihan valua korvista kankaalle. Työ vain vaikuttaa massiiviselta.

Kaikille teillekin joiden päällimmäiseksi ajatukseksi tällaisesta "avautumisesta" nousee pilkka tai iva; hauskaa kesää, aidosti toivon että joku antaa teille sympatiaa ja aihetta aitoon iloon. Toivoisin niin että kaikki päähänpotkitut ja potkijat saisivat vielä kerran syytä onneen. Saahan sitä toivoa. Sehän jäi sinne pandoran lippaaseen.

Vesa-Ilkka Laurio (nimimerkki)

#92. Mistä vihasta? Enhän minä toki missään vihassa kirjoita, nuhtelumielessä kylläkin, ja se on aivan eri asia (nousee rakkaudesta). Mutta nykyihminen ei siedä nuhtelua, koska hän on itsensä jumala (epäjumala) - ikioma järki ratkaisee kaiken. Eikä sinulla mene "tämän materiaalisen maailman ja sen saatanallisten sääntöjen takia todellakin päin helvettiä" vielä, koska et alistu vielä Jumalan lain alle. Sinulla on jäljellä voimia taistella Jumalaa vastaan, joka sinua kurittaa (ja ohjaa siten Kristukseen). Ehkä sydämesi joskus taipuu ja avautuu Jumalan sanalle.

Ei Jumala ole "kaunainen" vaan sinä. Älä syyllistä Jumalaa itsestäsi. Sen sijaa Jumala (ja itse Elämä) on Pyhä eikä siedä syntiä lähellään: hän tuhoaa syntiset helvettiin, jos Jumalan itsensä ihmishahmossa oman kuolemansa kautta sinulla ilmaiseksi hankkima juridinen pelastuminen ei kelpaa. Ihminen on niin saatanan ("oman" tahtonsa, "oman" voimansa", "oman" järkensä ja ikioman "oma minä"-kultansa) vallassa, että hän vihaa omaa pelastumistaan ja hylkää sen. Idiotiaa parhaimmillaan. Sitä on Suomi pullollaan.

En ole kyyninen, koska vielä viitsin puhua vakavasti. Mieli kyllä tekisi.

Minä olen onnellinen koko ajan, sisäisesti minut valtaa suunnaton autuus, kun tiedän eläväni ikuisesti sekä sielun että ruumiin (tämä sama ruumis mutta eri muodossa) puolesta. Se autuus läpäisee kaiken, ja on jopa välillä ylivoimaisen voimakas. Olen yhtä syntinen kuin sinä, mutta meillä on se ero, että tunnustan sen ytimiäni myöten ja tarvitsen sen vuoksi joka hetki Jeesusta (syntien anteeksiantamusta), koska en itse voi itseäni auttaa. Syntisyyteni tähden turvaan Jeesukseen. Muuten en voi elää. Mutta ihmiset, jotka eivät halua nähdä itseään syntiseksi eivätkä tunnustaa syntisyyttään, eivät luonnollisestikaan tarvitse Kristusta. He pilkkaavat Jumalaa, Jeesusta ja kristittyjä (esim. minua). He kiehuvat oman itsensä (saatanan) hybriksessä, ja luulevat sitä elämäksi, vaikka ovat joka elettä myöten saatanan orjia.

Koska minulla on joka hetki syntien anteeksiantamus (Jeesus) sydämessäni, olen sen vuoksi joka hetki yhteydessä Jumalaan (siis sielun puolesta jo ylösnoussut). Erottava synti on poissa Kristuksen tähden.

Sen sijaan Jeesuksen hylkäävä henkilö elää koko ajan synneissään, koska hänellä ei ole Jumalan edessä syntien anteeksiantamusta missään. Kaikki, mitä Jeesusta vailla oleva henkilö tekee, sanoo ja ajattelee, on syntiä, kiiltäköön se omissa silmissä vaikka kuinka. Room. 14:23 sanoo: "Kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä", ja Room. 6:23: "Synnin palkka on kuolema". Kaikki, mitä olet elämäsi aikana tehnyt, on syntiä Jumalan edessä.

Mutta koeta sinä edelleen olla oma jumalasi.

#96. Sinäkään et tiedä, mistä hengestä sinä, sinun tahtosi, sinun järjesi ja sinun voimasi sikiävät ja minkälainen on niin ollen oma "asennoitumisvalinta".

Ellette ole täysin paatuneet, Raamattu esiin ja Lutherin tekstit (löytyvät Luther-divarista Luther CD-ROM:lta [versio 2]).

Saatte yhteiskunnallisessa elämässä TODELLISIA muutoksia aikaan vain liityttyänne Kristuksessa Jumalaan ja sitten rukoiltuanne häneltä apua: hän kuulee AINA omiaan. AINA! Vain näin asiat muuttuvat, eivät niin kuin tämä Suomen mahtava ja korskea saatanalauma luulee ja riekkuu.

pale rider (nimimerkki)

Edelleen herra Laurio: Kummallinen on onnesi perusta. kummallinen totta tosiaan. Eipä siinä, vahvistat vain korskeasti että sinun uskosi ei ole kaltaisilleni "saatanan rääpäleille". Itseäni en kyllä sellaiseksi tunnista. Tyhmähän voi toki olla väärässä.

Surullista on kuinka hyvyyden jumalan "sanansaattaja" saa onnea murskaamalla murskatun vielä kertaalleen. Toivotan edelleen sinulle suurta onnea paratiisissasi, kunhan sinne pääset-ja toivottavasti pääset.Sanojesi perusteella hyväksesi
voidaan laskea että me emme siellä kohtaa. Kerroithan kaltaisieni kuuluvan sinne alatuvan puolelle.

Älä turhaan vaivaudu kommentoimaan, kantasi on jo selvä. Siksi toisekseen tällainen jauhanta ei edistä mitään muuta kuin tämän palstan täyttymistä merkityksettömillä sanoilla.

Vesa-Ilkka Laurio (nimimerkki)

#99. Et tunne vielä syntiäsi. Hybriksesi (= ylimielisyys, rikollinen uhmamieli) Jumalan edessä joutaakin murskaantua. Ihmisen "vanha aatami" (luonnollinen syntinen olemus) on täynnä röyhkeää jumalanvastaisuutta ja Jumalan kiroamista. Sana "ihminen" on Raamatussa häväistyssana. Alatupaan kuuluvat syntiset (siis ne, jotka ovat hylänneet syntien anteeksiantamuksen Kristuksessa), ja ylätupaan kuuluvat myös syntiset, mutta nyt Kristuksessa armahdetut syntiset (syntiä ei Kristuksen tähden lueta eikä sillä ole enää ylivaltaa). Sana "saatana" ei ole kirosana vaan sielunvihollisen nimi. Se, mitä tässä on puhuttu, on ihmiselämän tärkein ja vaikuttavin asia, vaikka paatuneet ja röyhkeät jumalattomat kutsuvat sitä "merkityksettömäksi"! Niin tuo jumalaton kirjoittaa: "merkityksettömillä sanoilla"! Syvästi on turmeltunut Suomen kansa, syvästi. Syvästi luopunut Jumalastaan. Tuhoutuu ja palaa.

Itsessäni minäkin olen saatananrääpäle koko ajan edelleen, helvetin ansainnut, ja siksi tarvitsen syntien anteeksiantamusta (Jeesusta Kristusta) koko ajan.

Job 21:13-14: "Äkkiä heidät (jumalattomat) säikäytetään alas tuonelaan. Ja kuitenkin he sanovat Jumalalle: 'Mene pois meidän luotamme, sinun teistäsi emme tahdo tietää'."

Jouko 1 (nimimerkki)

Yllättäviäkin asioita saattaa tapahtua, kun kokonaiset yhteiskunnat alkavat ajatella tietyllä tavalla, joka ei ehkä aina ole erityisen toivottu. Esimerkiksi pelossa elävä yhteiskunta tuottaa hyvin usein, oikeastaan väistämättä, sellaisen muodon jota se einitenn pelkää.
Suuret yhteisöt tai seurakunnat löytävät myös usein ihmeitätekevää voimaa yhteisestä ajattelusta (jotkut sanovat sitä yhteisrukoukseksi).
On tehtävä selväksi, että jopa yksilöt voivat toisinaan saada aikaan sellaisia tuloksia, jos heidän ajatuksensa (rukous,toivo,toive,haave,pelko) on erityisen voimallinen. Jeesus teki niin jatkuvasti. Hän osasi manipuloida energiaa ja ainetta, järjestellä sitä uudelleen ja hallita sitä täydellisesti. Monet mestarit ovat osanneet tämän taidon, ja monet osaavat sen nytkin.
Sinäkin voit osata sen. Tässä ja nyt..
Se taito on tietoa hyvästä ja pahasta,jonka Aadam ja Eeva saavuttivat. Elämä sellaisena kuin sinä sen tunnet kävi mahdolliseksi vasta kun he ymmärsivät sen.. Aadam ja Eeva - myyttiset nimet jotka olette antaneet ensimmäiselle miehelle ja naiselle- olivat inhimillisen kokemuksen isä ja äiti.
SSe mikä kuvataan Aadamin lankeamisena oli itse asiassa hänelle askel ylöspäin- suurin yksittäinen tapahtuma ihmiskunnan historiassa, sillä ilman sitä ei suhteellisuuden maailmaa olisi olemasssa. Aadamin ja Eevan teko ei ollut alkusynti, vaan todellisuudessa se oli ensimmäinen siunaus. Teidän pitäisi kiittää heitä sydämmenne pohjasta, sillä tehdessään ensimmäisinä"väärän" valinnan Aadam ja Eeva loivat mahdollisuuden tehdä valintoja.
Teidän mytologianne on tehnyt Eevasta "pahan" viettelijättärenm joka söi hedelmän hyvän ja pahan tiedon puusta ja houkutteli Aadamin samaan lankeamukseen. Tämä mytologinen asetelma on tehnyt naisesta miehen "turmion" kautta aikojen ja saanut aikaan kaikenlaista todellisuuden vääristymistä - vääristyneistä seksuaalisista näkemyksistä ja sekaannuksista puhumattakaan. ( Miten jokin niin paha voi tuntua niin hyvältä?) Se mitä pelkäätte eniten vaivaa teitä eniten. Pelko vetää sitä puoleensa kuin magneetti. Kaikki teidän pyhät kirjoituksenne- kaikkien luomienne uskontokuntien ja - perinteiden kirjoitukset- sisältävät selvän kehotuksen:
Älä pelkää. Luuletteko sitä sattumaksi????
Lait ovat hyvin yksinkertaiset.
1.Ajatus on luova
2.Pelko vetää puoleensa samankaltaista energiaa..
3.Ei ole muuta kuin rakkaus!!

RAKKAUS on äärimmäinen todellisuus. Se on ainoa.Kaikki.Rakkauden tunne on sinun kokemuksesi Jumalasta.
Korkeimmassa totuudessa ei ole muuta kuin rakkaus, ja rakkaus on aina ollut ja tulee aina olemaan. Kun siirryt absoluuttiseen,siirryt rakkauteen.

:) (nimimerkki)

Tieto kulkee ja ihmiset herää,kuinka kauan?

Saako USA:n presidentti netin tappokatkaisimen?

Yhdysvaltain kongressin senaatin lakialoite laajentaisi maan presidentin hätätilaoikeuksia myös netin suhteen, raportoi verkkolehti ZDNet. Lehden mukaan presidentti voisi tarvittaessa ottaa valvontaansa tai sulkea osia internetistä.

Verkkolehti ZDNetin mukaan uusi laki tarkoittaisi, että esimerkiksi laajakaistayhteyksiä myyvien yhtiöiden, hakukoneiden ja ohjelmistoyhtiöiden tulisi noudattaa välittömästi Yhdysvaltain turvallisuudesta vastaavan viraston ohjeistuksia.

Lehden mukaan ajatus internetin "tappokatkaisemisesta" ei ole uusi. Lehden mukaan senaatti on puuhannut jo aiemmin presidentille oikeuksia julistaa "kyberturvallisuuden hätätila".

Marraskuussa tietoturvayhtiö McAfee arvioi useiden maiden kasaavan arsenaalia verkkosodankäyntiä varten. Yhtiön mukaan ainakin Yhdysvallat, Venäjä, Ranska, Israel ja Kiina ovat jo varustautuneet verkkoaseilla.

Suomessa puolustusministeri Jyri Häkämies (kok.) esitti viime kesänä Suomen ja sotilasliitto Naton välistä yhteistyötä kyberpuolustuksessa.

http://www.digitoday.fi/tietoturva/2010/06/17/saak...

repe (nimimerkki)

Täällä usein vaahdotaan, kuinka "natsit" pyörittävät pankkeja ja Luciferia palvovat satanistit tai itse Adolf Hitler vielä illujen kanssa palvoisi Siionin viisaiden ptkirjaa jossain Sveitsin pankkiholvien syvyyksissä. Todellisuus on paljon raadollisempi ja arkipäiväisempi. Kennedyn murhan yksi seuraus oli Vietnamin sodan laajentaminen ja siten Kaukoidän huumeviljelyn ja huumereitien halutuunottaminen. Nämä päätyivät Slanskyn juutalaismafian käsiin ja huumerahoja pestiin Sveitsissä entisen Mossadin päällikön omistamassa pankissa. Tätä samaa se ilmeisesti on vieläkin Afganistanissa, Irakissa ym. Lisäksi tietysti aseteollisuus tekee voittoja. Haliburton ym. saavat jättikeikat ja sitten vieläisot rahat kavalletaan, kaaoksessa hallitsee oma nukkehallitus ja kaikkea kivaa voi tehdä anarkian vallitessa. Takaisin 60-luvulle: Vietnamin sota oli myös globaalisti ajatellen israelin etu Lähi-idässä. Rauhansuunnitelmat jäivät vähemmälle. Egypti ym. tietysti lähenivät Neuvostoliittoa, mutta ehkäpä siten satiinkin suuri sota Lähi-itään ja uusia valloitusmaita.

LBJ muuten omasi tiiviit suhteet tähän Slanskyyn vanhastaan ja oli sotkeutunut syvälle rikollisuuteen ja murhiin jo ennestään.

Jouko 1 (nimimerkki)
SuS (nimimerkki)

97# Pale Riderille: *hali*

Niinhän se on että itse jokainen saa päättää omasta mielestään. Mutta kuinka moni antaa muiden vaikuttaa mieleensä ja mielialaansa? Pidetään oma voima itsellä eikä aleta pelkäämään vaikka miten peloteltaisiin. Ja jos meinaa itsellä lipsua, muistutetaan toisiamme siitä, keitä olemme. Jumalan kuvia ;)

Eino Leinon sanoin: "Tietä kulkein tien on vanki, vapaa on vain umpihanki."
Riikalle kiitokset tästäkin bloggauksesta.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

SuS, #105,

kvanttimekaniikkaa: katselija luo todellisuutta havainnoimalla.

Kohdistetaan katseemme huolella.

Eino Leinosta pidän kovasti, ja juuri tuosta pätkästä!

uurija (nimimerkki)

Pale rider ja SuS. Kiitokset. Kykynne nousta asioiden yläpuolelle ja ilmaista se kauniisti, antaa siivet selkään.

foliohattu (nimimerkki)

Mistähän tuon herra Laurion saa kiinni?
Tietääkö joku?
Tiedon voi laittaa osoitteeseen foilhat@rocketmail.com

repe (nimimerkki)

Tämä Meier Slansky onkin yllättävän hovikelpoinen gangsteri. Hän oli iso mafiapäällikkö jo, kun Roosevelt lähetti hänet 1932 salaisena emissaarina Kuubaan siis ihan valtion asioille viestinviejäksi. Sittemmin syntyi iso rikollissyndikaatti ja kun kaksi muuta päällikköä poistui, Slanskystä tuli isoin mafiamies USA:ssa. Mafia ulottui siis myös ulkomaille.

Mielenkiintoinenon tieto, että Slanskyn tuotoista iso osa meni Israelille ja valtio ei oikeastaan olisi ehkä syntynyt ilman näitä rahoja. Israel on siis syntynyt rikollisella rahalla. Mitään uutta ei ole se, että maailmassa on niin paljon rikollisuutta, koska CIA, Mossad ja KGB keräävät mielettömästi rahaa rikollisuudella. Maailman johtajat ovat näiden roistojen alaisia. Huumekauppa paisuu koko ajan ja rikollinen raha pörsseissä. Ihmiset pumpataan täyteen huumeita. Talouspuhallukset ja rikollisuus köyhdyttävät yhteiskuntaa ja rahat valuvat Israeliin ym. hiilidioksidiverojen ja velkakorkojen lisäksi ja ties minne. Valtioiden rikolliset johtajat siis eivät suojele ihmisiä, vaan ryöstävät heitä itse ja gangsterien välityksellä. Sekä tottelevat maailmaa hallitsevaa roistoporukkaa. Silti rikollisuuden torjunnan nimessä koko ajan urkintaa lisätään ja kansalaisten valvontaa.

repe (nimimerkki)

Yllättävää. Edgar Hoover oli ADL:n sponsoroima. Suhteet siis kunnossa juutalaisjärjestöihin. Itse asiassa heidän miehensä. Slanskyn mafiarahat taas sponsoroivat vahvasti ADL:lää. Slanskyä eoi koskaan jahdattu USA.ssa, vaan vain pikkutekijöitä. Itse asiassa Slansky sai koko mafian hegemonian, kun järjesti italomafian kiikkiin 1957 mafiatapaamisessa. Juutalainen mafia sai vallan ja italialaisista tuli pikkutekijöitä heidän alaisuuteensa. Hän ei sitten räiskinyt vastavuoroisesti ihmisiä ihan missä vain hengiltä. Hänen rikolliset rahansa palvelivat Mossadia ja Israelia. Hänen tärkeä roolinsa oli Israelin synnyssä pimeä asekauppa juutalaisille ja mafiosojensa avulla tehokas blokkaus arabien aseen hankinnalle. Edgar Hoover on taas jo paljastunut siitä, että hän huolestui siitä, saadaanko suuri yleisö vakuutettua Oswaldin syyllisyydestä. Tämän paljastuksen tekijän, joka oli riitautunut Hooverin kanssa (kuoli 1972), oli juuri määrä paljastaa lisää, kun hän kuoli mystisessä metsästysonnettomuudessa. Hänen mukaansa hänen silmänsä aukenivat lausunnosta. Hän oli kolmanneksi tärkein FBI-pomo. Noniin, Hooverinhan syyllisyydestä kaikki vasurit ovat ennestäänkin varmoja. Öisäksi Slanskyllä ja Angletonilla oli ilmeisesti Hooverin hinttikuvia, joilla tätä kiristettiin.

Angleton taas oli CIA-pomo, joka oli Dullesinja Helmsin luotettu ja vastavakoilun päällikkö. Hänellä oli salainen rahasto yksin käytössään ja hän vastasi kaikista ulkomaan toiminnoista ja yhteustyöstä muiden tiedustelupalveluiden kanssa. Yksin. Hän oli myös 15 vuotta CIA:n Israelin suhteiden päällikkö. Hänellä oli ylimmän johdon luottamus, joten hän pystyi tekemään omia operaatioita ilman kontrollia. Hän oli luonut eräänlaisen pienois-CIA:n CIA:n sisälle. Hän siis saattoi tehdä mitä tahtoi. Usein nämä omat salaiset operaatiot tehtiin Israelin Mossadin kanssa. Tämä oli liiankin yleistä ja useimmiten ilmeisesti Israelin eduksi.Salaiset ei-sallitut operaatiot vaativat luottamusta, mutta kääntöpuoli voi olla juuri tämä, että järjestö rupoeaa elämään omaa elämäänsä. Angleton sattui olemaan myös suuri Israelin ystävä ja täysin lojaali heille. Hän oli Gurionin mies USA:ssa. Kun hän 1987 kuoli, Israelin hallitus paljasti muistomerkin hänelle. Tämä on poikkeuksellista, koska CIA-pomoila ei ole juuri missään muistomerkkejä. Israelissa taas tällä miehellä on useita.

Siis Angleton oli ISraelin mies, joka teki CIA:n sisällä mitä tahtoi ja yleensä Mossadin ja Israelin eduksi yhteuisoperaatioita. Yhteenhän järjestöt väkisinkin pelasivat muutenkin ja suhteet olivat tiiviit. Valitettavasti tätä miestä ei valvonut kukaan ja CIA ilmeisesti pyöri vahvasti Israelin eduksi ja operaatioita tehtiin. Ilmeisesti maailman rikollisuuden rahat menivät Slanskyn kanssa suoritettujenoperaatioiden myötä enemmän Mossadille kuin CIA:lle. CIA ja Mossad siis pelasivat 60-luvulla jo täysin yhteen ja hommasivat rahaa samalla mafiakoneistolla huumeista ym. ja pesivät rahaa osin samassa pankissa. Slanskyn ja Angletonin suhteet olivat tiiviit.

Noniin. Angleton hoiti tutkimukset CIA:n puolella JFK:n murhasta ja se oli kai oman murhatyön peittelyä. Hoover ja FBI olivat täysin myös juutalaismafian otteessa ja lojaaleja. Slansky vihasi Kennedyä ja oli mafian päällikkö. Kennedy oli suututtanut mafian aloittamalla taistelun sitä vastaan ja petettyä lupauksensa. Kaikki nämä suuret voimat olivat Israelin kontrolloimia ja Israel vihasi Kennedyä. Kennedyn murhaamalla taas tämä juutalais-amerikkalainen mahtava voimakeskittymä sai oman miehensä (LBJ) valtaan.

Samalla tavallahan Cheney johtaa CIA:ta ja teki WTC-iskut Mossadin kanssa.

Käyttäjän petripartanen kuva
Petri Partanen

Tuomarin vapaamuurariudesta:

Eduskunnan oikeusasiamiehen lausunto diaarinumerolla 5/4/96
Sen voi tilata heidän kansliastaan kuka vain.

Tässä oli kränää kun tuomari ja vastapuolen asianajaja kuuluivat rappareihin, siitä seuraavana:

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka puolestaan toteaa seuraavaa (Dnro. OKV/31/31/2008)
Oikeusministeriöstä hankitusta xx sidonnaisuusilmoituksesta ilmenee ministeriön pyytäneen tietoja lomakkeella, johon hänen on tullut täyttää seuraavat "sidonnaisuuksia kotimaassa ja ulkomailla" koskevat kohdat: "elinkeinoon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala", "luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä", "kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät" ja "valtion virkamieslain 18§:ssä tarkoitetut sivutoimet". Jäsenyys vapaamuurarijärjestössä ei kuulu mainittuihin ministeriön xx tiedustelemiin tietoihin. Oikeusministeriön sidonnaisuusilmoituslomakkeen johdantotekstissä on todettu, että ilmoitus annetaan "vain niistä seikoista, joilla voi objektiivisesti arvioiden olla merkitystä, kun harkitaan henkilön edellytyksiä hoitaa asianomaisen viran tehtäviä".

Minulla ei ole aihetta epäillä käräjätuomari xx syyllistyneen virkarikokseen antaessaan sodonnaisuusilmoituksen oikeusministeriölle. Lain sananmuodon perusteella ei voida yksiselitteisesti todeta tuomarilla olevan velvollisuutta ilmoittaa oikeusministeriölle vapaamuurarijäsenyyttä. Lakivaliokunnan kannanotto ilmoittamisvelvollisuudesta "ristiriitaista keskustelua herättäviin yhdistyksiin" kuulumisesta ei muun ohella yhdenvertaisuusnäkökohdat huomioon ottaen mielestäni kovinkaan selkeästi ja oikeudellisesti perustellulla tavalla määritä ilmoittamisvelvollisuuden piiriin kuuluvaa yhdistystoimintaa.

Näin siis totesi Jaakko Jonka. Ja kaikki muu epämääräinen oikeuslaitoksen toiminta on vain tuomioistuimien "riippumattomuutta".

"He" ovat siis jo mielestäni pesiytyneet niin syvälle oikeuslaitokseen, että siihen ei voida enää puuttua. Tämä on toki henkilökohtainen tulkinta, mutta perustelkaapa toisin.

Kiitos Riikka kun toit rappareita tapetille.

Niin, jos sattumoisin muuten jotain kiinnosti, ketä heihin kuului, niin viimeisimmät tietämäni nimilistat ovat HYMY 5/2008 sekä 6/2008. Sieltä tämä "tuomari" löytyi, näissä listoissa oli lukemani mukaan erikoista se, että niissä oli jotain salattuja nimiä, joita ei aikaisemmin ole ollut. Näitä oli mm. tämä tuomari.

Päätän tämän täältä Kokkolasta tähän.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

repe,

Eyal Gura - Chairman of the Board

Eyal co-founded PicScout and led it to become a profitable company that leads the market of visual assets monitoring. Based in San Francisco, Eyal oversees the PicApp image distribution platform day-to-day operations, product and business initiatives. Previous to PicApp and PicScout, he founded the first online video recruiting hub - TheScouter.com. Eyal is a graduate of the Zell Entrepreneurship Program of IDC Herzliya and earned his MBA from the Wharton Business School. Eyal served in the Israeli Navy Submarine Flotilla in various command positions.

Offir Gutelzon - CEO

Offir Gutelzon is the CEO and a co-founder of PicScout.
In his previous role as General Manager of PicScout, Offir led the company's development and execution of the leading image recognition solution Image TrackerTM. Prior to PicScout, Offir worked with several start-up companies and was involved in the vision and creation of various software and hardware solutions. One of the start-ups was Tundo Telecommunications where Offir held various product marketing and project management positions. Offir served in a key technology unit of the Israel Defense Force and is a graduate of the Zell Entrepreneurship Program of IDC Herzliya.

Lenny Recanati

As a former Senior Executive of IDB, Mr. Recanati has served on the Board of directors of many Israeli companies, including Ilanot Betucha Investment Bank, where he chaired and managed assets in excess of $2 billion as well as participating in leading real estate firms. Mr. Recanati is currently involved in many enterprises including residential and commercial real estate projects in Europe. He holds a B.A. degree in Economics from the Hebrew University of Jerusalem and an MBA from Columbia University in New York City.

Yair Goldfinger

As a co-founder and CTO of Dotomi, an online direct marketing leader, Mr. Goldfinger is a passionate supporter and investor in the Israeli hi-tech Industry. Prior to Dotomi, he co-founded ICQ, the world's first Internet-wide Instant Messaging (acquired by AOL in 1998), and served as its CTO, credited with the development of Instant Messaging. He holds a B.A. in Math and Computer Science from Tel-Aviv University. He was awarded with the Wharton Infosys Business Transformation Award in 2005.

http://www.picscout.com/about-us/board-of-directors.html

Mitäs tuumit tämän celebrity news-lehden johtokunnasta?

Itseäni hämmästytti kovin "Cameron Diazin bikinin sauma repesi!" tyyliseen uutisointiin erikoituneen lehden johtokunnan kokoonpano. Miksi noin ilmeisen pätevät tyypit käyttävät aikaa tällaisen lehden tekemiseen?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Petri Partanen, #111,

Jaakko Jonkka näkyy erikoistuneen lausuntoihin joissa todetaan että "esteellisyys on ilmiselvä mutta ei kai sille nyt mitään kannata/tarvitse tehdä". vrt. Mauri Pekkarinen, Taisto Turunen ja ydinvoima.
Tai Matti Vanhasen lausuntojen salaiseksi julistaminen re RAY, Nuorisosäätiö jne.

Hallitus näky erikoistuneen lausuntoihin joissa todetaan että "Suomen ylimmän oikeusvalvojan mielestä esteellisyys on ilmiselvä mutta ei siitä tarvitse välittää." vrt. Mauri Pekkarinen, Taisto Turunen ja ydinvoima.
Tai Matti Vanhasen lausuntojen salaiseksi julistaminen re RAY, Nuorisosäätiö jne.

Kyllä se tästä kun media kirjoittaa muutamaan nasakan tarinan hyvinvointi-Suomesta ja länsimaisesta demokratiasta!

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Vesa-Ilkka, #88,
"Aikuiset suomalaiset miehet! Kun ei elämällä enää ole perustaa (Jumalaa), saatanan tuomia vitsauksia yritetään väistellä mm. ”takertumalla toisiinsa” ja ”tarttumalla konkreettiseen”, siis vaikka niihin viimeisiin mammoniin ja asuntoihin ja maatilkkuihin"

ei vaan juomaveteen, ravintoon, lämpöön (asunto/majapaikka) ja inhimillisyyteen = selviämiseen.

Jumala auttanee niitä jotka auttavat itseään (myös ruumiillisen) elämän perusasioissa.

repe (nimimerkki)

112 En ole lukenut. Muutenkin olen lähinnä muiden paljastusten esittelijä. Oma järki seisoo aika lailla.

Katja (nimimerkki)

Focal Impact -jEwish blood drinking of Christian children!
http://www.youtube.com/user/AugustKreis#p/a/u/0/c4...

repe (nimimerkki)

Ufo-Katja leimaa nyt kai meitä foliohattuja ihan todellisiksi antisemiiteiksi?

Vesa-Ilkka Laurio (nimimerkki)

#115 repe. Ehkä se "oma järki" ei kovin paljon seiso, sillä tapahtumathan ovat ulkomailta eikä niitä täällä voisikaan tutkia. Ainoa mahdollisuus on siteerata muualla arkistoissa ym. tehtyjä tutkimuksia.

Tuota jätkää, joka riekkuu Suomen itsenäisyyden menettämisellä ja joka on avoimesti holokaustihuijari, Paavo Lipposta, sen sijaan repen ja Riikka Söyringin tulee alkaa tutkia yhdessä, että jotain todellistakin tapahtuisi. Tuo jätkä sanoo sukujuurensa olevan Saksasta, joten onko hän Saksan juutalaisia mahdollisesti? Onko Lipponen juutalainen? Siitä ottakoon Riikka selvää.

Olisi selvitettävä, miten Suomen rahajärjestelmä liitettiin kansainvälisten pankkiirien (lue: juutalaisten) raha- ja pankkijärjestelmään, joka on automaattisesti tuhonnut Suomen (kulissit ovat pystyssä enää velanoton turvin, jota Suomelle on vielä suotu, kun on tarpeeksi nuoleskeltu ja inisty). Mikä on tuon Lipponen-nimisen jätkän osuus siinä?

Tuo jätkähän on tuonut Suomeen holokaustihuijauskirjan "Kertokaa siitä lapsillenne". Sillä kuulemma pitää aivopestä lapsemme kouluissa. Tämä implisoi, että Lipponen saattaa olla juutalainen, jonka tehtävänä on ollut tuhota Suomi ja Suomen kansa. Itsenäisyyden nuo nilkit meiltä jo veivät. Kansa on sidottu kuolaimilla juutalaisten velkaorjuuteen, ja näiden lipposten työn tuloksena juutalaiset määräävät täällä kaiken kulisseissa (velkojen ehdot ynnä muu painostus ja kiristys). On myös tutkittava, kuinka juutalainen käskytys käytännössä on vuosikymmenet toiminut. Mikä on tuon käskytyksen mekanismi? Ketkä suomalaiset toimivat lakeijoina? Halonen? Tuomioja? Nythän Suomen päättäjänarrit kilvan juoksevat juutalaisissa. Luulen, että tämä asia kiinnostaa repeä ja Riikkaa tutkimuskohteena valtavasti. Koska asia on suomalainen, sitä voi tutkia Suomessa.

Voisivatko repe ja riikka alkaa tutkia Lipposta? Ja sitä, kuinka Suomi tuhottiin? Oliko se yksin Lipposen työ? Ja jos Lipponen ei olekaan juutalainen, kuinka ihmeessä hän on voinut toimia täyspäiväisenä Suomen tuhoajana? Juutalaisten käskyläinen? Vapaamuurari? VAPAAMUURARI? Nehän valtasivat pari vuosikymmentä sitten ev.-lut kirkonkin ja tekivät siitä ev.-lut. läävän; istuivat muistaakseni Halosen kanssa kirkossa ja sanoivat joitakin suotuisia sanoja.

Kuinka Suomi on sodan jälkeen joutunut sataprosenttisesti juutalaisten perkeleenrääpäleiden käskytettäväksi? Kuinka käskytys TÄNÄ PÄIVÄNÄ tapahtuu?

Hyviä tutkimuksia vaan, ja hyvää arkisto- ja haastatteluonnea! Järki mukaan Repelle ja Jumala Riikalle!

Sivujuonteena voi tutkia sitäkin, onko Halonen mahdollisesti juutalainen. Suomen tuhoaja siis.

Toisena sivujuonteena tietenkin se, kuinka Suomi voi olla rikollisten johdossa. Miten se ylipäätään on mahdollista?

Katja (nimimerkki)

"115" repe. Höpö, höpö ei pidä paikkaansa! Te tuotte totuutta esille ja hyvä niin! Jos haluatte käsittää minut väärin, se ei minua haittaa! :)

Katja (nimimerkki)

Tässä teille valaistusta, ken kehtaa tämän artikkelin lukaista, niin näette paremmin sielun maisemaani!
Angels In The Flesh!
http://www.sherryshriner.com/sherry/angels.htm

repe (nimimerkki)

Vai vielä arkistoihin..

Jaksaisi edes käydä puutarhaa kitkemässä. Kirjahyllykin on täynnä lukemattomia kirjoja.

Lipponen on ilmeisesti CIA-agentti ja Kgb-agentti yhtäaikaa. Kova pyrky valtaan ja sinne pääsee Suomessa vain Stasi-listalta ja sitten CIA/Mossad -kontaktein.

repe (nimimerkki)
Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

from Jane Burgermeister

(unedited)

"Disaster follows disaster. The pandemic flu disaster, the banking, eurozone and dollar disaster, the oil spill disaster. And all these disasters have one thing in common.

They are being artificially engineered. They are being engineered for the profit of a small group.

We know who that group is. It is the Bilderberg corporate group.

We know that they met in secret in Spain once more in June. We know who belongs to their inner core; and we know, too, who are their hired hands: the corrupt government officials, the corrupt regulators, the corrupt editors of the corporate media and the corrupt leaders of our armies.

Of all the disasters to strike us, the oil spill in the Gulf of Mexico could, however, be potentially be the most terrible – and the time has come to act decisively, to act without delay, and to act in unity.

People across the globe must unite their efforts to stop this oil spill.

The oil spill in the Gulf of Mexico could continue for four more years, the
Bilderberg BP CEO Tony Hayward himself has admitted. The oil has already reached the Gulf Stream and could be distributed among all the oceans of the world through the interlinking currents of that stream. Already spotted close to the east coast of the USA, the oil will move over the Atlantic and could destroy the fishing and tourism of Europe.

The Gulf Stream is a global maritime current that will send the oil to all four corners of the globe. Everyone could be affected in the months to come whether they live in Africa or Australia or Asia or South America. This is a global disaster in the making.

The oil pollution will prevent the proper surface evaporation of sea water for the formation of rain and so could affect the amount and distribution of rainfall across the entire world, threatening crops. In addition, the rain will be mixed with oil and serve as a vehicle for pollution.

There is no greater threat to humanity today than this Bilderberg group and their activities, specifically, the oil spill they created.

Wherever we see a major catastrophe and dig beyond the slogans of the mainstream media they control, we see evidence of this group at work. We see them at work in engineering September 9/11 , 2001, to find an excuse for a war in Afghanistan and Iran to make profits from drugs and oil; and we see them at work right now as they try to engineer a world war three over Iran when even the CIA has said Iran has no nuclear weapons.

There will be no world war three.

We the people are sick and tired of the wars that cost us our blood and our freedom. We are sick and tired of the suffering being inflicted on millions, if not billions of people in the form of war, diseases and famine, by an organized crime group, and we will not tolerate any more.

Poll after poll shows that the people of Europe are as sick and tired of the Afghanistan war, fought for the profit of the Bilderberg cartel - as sick and tired as the people of the USA are of the fake war. We will not accept fake polls claiming we support a war in Iran. We do not support any such war and we will not fight in armies or support armies that fight in any world war three.

We are sick and tired of the erosion of our freedoms under the pretext of having to deal with false flag terror emergencies, swine flu emergencies and war emergencies created by the Bilderbergs.

We are sick and tired of the assassination of honest politicians such as JF Kennedy and more recently, the Polish elite in an engineered plane crash in Smolensk.

We want our freedom back. We want true democracy. We want real accountability from the people in power and the officials in our government.

We want the rule of law and order. We will no longer accept the corruption at every level of our government that is allowing all these disasters to happen. If people 2000 years ago in ancient Greece enjoyed accountable and enlightened government, why can’t we?

It is becoming increasingly clear as the weeks pass that the Bilderberg international corporate crime syndicate has now set in motion in the Gulf of Mexico a series of events that could lead to the extinction of humanity in order to increase their short-term chance of hanging on to power as the world wakes up to their existence, to their activities and to their nature.

There is plenty of evidence that the oil spill in the Gulf was engineered by BP, Halliburton and Transocean. And yet no one from BP has been put in goal. Instead, Bilderberg President Barack Obama effectively shields BP from all responsibility, and also blocks any intervention to stop this disastrous flow of oil even though there are many methods to do so.

BP sends its private security guards to hinder access to the pollutedbeaches, even stopping the media. BP rules the USA, it seems. BP calls the shots. BP is the power behind the throne. BP commits any crime and is not called to account. This is unacceptable.

There mounting indications that BP will declare itself bankrupt when the time comes to pay the bills for the pollution and the destroyed businesses. The Bilderbergs will shift their money out of BP and to another entity.

We, the people, will have to pick up the bill for the spill and the destruction it causes, including possibly tsunamis.

When some billions of liters of oil have poured out from the gigantic reservoir five miles under the ocean, sea water will be sucked into the empty space by the pressure of the ocean on top. It will evaporate at the 400 degree temperatures of the surrounding rock , expand and could cause an explosion with sufficient force to rip apart the sea floor, and cause a tsunami large enough to be felt up to 200 miles inland.

In addition, an area with methane believed to be 15 to 20 miles in size is believed to be in the cavity. The highly explosive gas could blow up and cause more cracks on the sea floor, more tsunamis, more devastation.

There is plenty of evidence this oil spill is part of a long term plan. Gerhard Wisnewski reports of the existence of a book written more than a hundred years ago that describes just such a scenario – an oil spill in the Gulf of Mexico – as triggering the destruction of the oceans of the world and the ecological basis of human kind’s survival.

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellu...

It was written in 1903 by a man, Gustav Meyrink, who was a member of the Theosophy circle, the esoteric group that is the ideological foundation of the Bilderberg group, the Freemasons and the Lodges, and that believes in the existence of a super race.

We reject the notion there is a genetically superior super race. If there is a super race, it is not them, not the Bilderberg s and not the Freemaons.

A super human being is, in our estimation, every human being who is spiritually evolved, who cares for their fellow human beings, who shows high ethical standards, insight into the universal laws and who does what is just no matter what the temptations of money and power might be. It is every human being who strives for enlightenment, spiritual understanding, and to live authentic, creative, honest lives. It is every person who is touched by the wonder of nature and who feels awe at the inherent greatness of human beings.

The Bilderbergs do not meet this standard. They are a parody of the super human being. They are the inverse of the super human being. They are amoral, nihilistic, deluded and ignorant about history, languages and culture. Theirs is a narrow intellectualism without heart or soul.

They worship brute force, money and power. This is the group of bankers and industrialists put the Nazis into power and their leader Adolf Hitler.

The oil spill started on 20th April, which is the date of Hitler’s birth.
We reject the idea that these Bilderbergs are the legitimate heirs of a super civilization. A study of the highest civilizations of the past, whether in ancient India, ancient Greece, ancient Egypt or even ancient Ireland, show they all shared a high respect for ethics, an understanding of the interconnectedness of living beings and a recognition of the existence of a universal intelligence.

The Bilderbergs are devoid of all sense of justice, of all insight into the nature of the reality in which we operate.

They are the blind cave dwellers staring at shadows, so well described by Plato. They do not see the sun of truth.

The time has come for people all over the world to unite against this group that has inflicted so much suffering on humanity.

We call on people in every country to set up protest groups, to make videos, to go to their local police stations and to their sheriff offices and demand the arrest of the Bilderbergs wherever they are, and, if necessary, to march themselves to make those arrests. Whether the internet functions or not is not material. We know who they are. We know where they live. We know what we must do.

It was not God’s plan that people should suffer in artificial wars, in artificial famines, in artificial vaccine holocausts, in artificial natural catastrophes such as this oil spill catastrophe.

We, the people, have a right given to live in a dignified way and we will fight for that right.

We call on everyone, whether you live in Ireland, in Germany, in Spain, in England, in the USA, in Africa, to mobilize to stop this oil spill as soon as possible and to put the people responsible into goal.

Enough is enough."

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring
Vesa-Ilkka Laurio (nimimerkki)

#122. Laitoin linkistäsi pienen jutun blogilleni (otsikko "Meidät pelasti Hitler") ja vaadin siinä suomalaisia ryhtymään välittömiin toimiin. Liikahtaakohan eväkään?

http://vilaurio.blogspot.com/2010/06/meidat-pelast...

Vesa-Ilkka Laurio (nimimerkki)

#123 Riikka. Et kai sinä tosissasi tuota Burgermeisterin tekstiä julkaise? Kyseessähän on törkeä ja näkyvä eksytysteksti. Tämä vahvistaa epäilyäni, että Burgermeister on varsinaisen (Bilderbergien yläpuolella olevan) juutalaisvetoisen rahaeliitin kätyri, jonka työ on hyvin iljettävää. Kertaakaan ei näy tässäkään tämän naisen tekstissä sanaa "juutalainen". Hän osoittaa syylliseksi "Bilderbergejä", jotka ovat vain yksi peitejärjestö. Varsinainen takana oleva nyrkki ovat maailmaa raha- ja pankkijärjestelmällään kuppaavat juutalaispankkiirit (lue kirjoitukseni "Juutalainen raha - Suomen tuho"). Ehkä Burgermeister haluaa usuttaa ihmiset omien kansallisten Bilderberg-kävijöidensä kimppuun, jolloin kansan liikehdintä osuu väärään kohteeseen (ohi juutalaisten), ja kansa sotkeentuu riitelemään keskenään ohi varsinaisen syyllisen.

Burgermeisterin teksti täyttää kaikki eksytystekstin kriteerit: tunteisiin vetoamista, hurskastelua, väärän syyllisen esittämistä, väärien toimenpiteiden ehdottamista jne. "We, the people" - ja hah. Ei Burgermeister-kätyri ole mikään "we" (me). Nuo tapahtumat, pankkikriisi, ilmastohuijaus, sikaflunssahuijaus jne. ovat todella keinotekoisesti tuotettuja, mutta ne on tuottanut juutalaisrabbien ja -pankkiirien myrkyllinen, maailman tuhoamiseen tähtäävä joukkio. Ei mikään "Bilderberg". Visusti Burgermeister välttää tuomasta esiin juutalaista rahajärjestelmähuijausta, joka on kaiken takana, se varsinainen tuhoamisase. Hän suojelee sitä.

Teksti pelottelee "öljytuhoilla", niin kuin jonkin öljyn tulemista ei osattaisi katkaista! Tulee muka kaiken maailman seurauksia, kun öljyä pulppuaa, mutta sehän on tuottoisaa pankkiireille, kun voidaan vaatia uusia toimia, joilla rahastetaan maailmaa, ja saada maailma taas syvemmälle orjuuteen. Takana on koko ajan juutalainen raha- ja pankkijärjestelmä, joka automaattisesti tuhoaa maailman.

Riikan esiin nostamassa tekstissä jälleen valehdellaan Hitleristä ja "natseista", ja tässä näkyy selvästi Burgermeisterin huijausluonne. Että muka Bilderberg-ihmiset olisivat työntäneet natsit ja Hitlerin valtaan. Törkeää valehtelua. Versailles'n rauhanehdot kuristivat Saksaa kuoliaaksi (jo 7 miljoonaa työtöntä ja juutalainen rahajärjestelmä oli tuhonnut Saksan talouden ja vienyt ihmisten säästöt), ja Saksan kansa valitsi johtajakseen Hitlerin ja hänen puolueensa, jotta noista (juutalaisten juonittelemista) rauhanehdoista päästään irti. Saksa ei halunnut kuolla. Juutalaisesta rahajärjestelmästä sanouduttiin irti, ja heti Saksa nousi suureen kukoistukseen.

Tulisi välttää tuollaisten tekstien levittelemistä verkossa. Burgermeister on palkattu eksyttäjä.

Vesa-Ilkka Laurio (nimimerkki)

#124 Riikka. Nopeasti toimittu. Isän puolelta Orvo Lipposesta ei johda sukupuuta mihinkään. Äidinäidin puolelta vain lyhyt pätkä. Tärkein on näköjään äidinisä, kun takana on ulkolaisia komeita nimiä. Valitettavasti niistä ei käy ilmi, ovatko he (tai osa heistä) juutalaisia. Epäselvää on edelleen, onko Lipponen juutalainen vai ei.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Vesa-Ilkka, #126,

minulla on melko lailla ristiriitaiset ajatukset Burgermeisterin suhteen. Toisaalta ajattelen kuten kuvaat #126 ja melko pitkälle samoin perustein, toisaalta olen taipuvainen ajattelemaan häntä suuren paineen alla olevaksi ihmiseksi joka alkaa olla aika puhki, jolloin helposti mennään tunnepuolelle vetoavaan tekstiin.

Olen sortunut siihen itsekin aikanaan kirjoittaessani jostain, jonka suhteen tunnen voimakkaasti. Silloin on vaikea antaa asioiden puhua puolestaan ja menee mukaan tekstiin.

Kauan sitten myös eri bloggauksen kommenteissa muistutettiin Burgermeisterin itävaltalaisesta taustasta ja siitä että Itävallassa holokaustin epäileminen on kriminalisoitu.
Eli JB saattaa vältellä tiettyjä sanoja taustansa takia vaikka asuukin nykyään jenkeissä.

#127,
vastahan tässä aloitettiin lipposen perimälinjan tutkiminen. Katselin genealogian laitoksen puolelta ja sukututkijoidenkin keskustelupalstalta mutta epäselvyyttä näytti olevan: huomauttivat linjan katkeamisesta/tauosta linjassa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

repe, #115,
Splash News on julkkis-roskalehti joka esittelee filmi- ja musiikkimaailman rakkauselämää ymv. Juuri siksi johtokunnan tausta niin hämmästyttää! (#112)

En minäkään sitä lue, silmäilin vain koska tarkistin erään IL:n artikkelin taustoja ja em. artikkeli (Mojaven autiomaahan rakennettavasta bunkkerista) oli alun perin Splash Newsista.

The M (nimimerkki)

Eikö ihmiset tiedä että Illuminatit ovat perustaneet liikkeen The Movement

Mikä on The Movement?

The Movement on Illuminaatin vuonna 2009 perustama maailmanlaajuinen muutosliike. The Movement koostuu tavallisista ihmisistä,jotka haluavat muuttaa maailmaa parempaan suuntaan. The Movementin luonne on täysin avoin,sillä ei ole keskusorganisaatiota tai johtajaa. Toiminnan organisointi tapahtuu ruohonjuuritasolla. Kaikki halukkaat voivat vapaasti liittyä,pääsyvaatimuksia ei ole.

Mikä on The Movementin tavoite?

Tavoitteenamme on aikaansaada maailmanlaajuinen paradigman muutos.
Pyrimme kaatamaan nykyisen Vanhan Maailmanjärjestyksen(Old World Order,OWO) ja luomaan sen tilalle positiivisen Uuden Maailmanjärjestyksen(New World Order,NWO). Pyrimme muuttamaan kaikkia yhteiskunnan osa-alueita:talousjärjestelmää,uskontoa,politiikkaa ym.

Tavoittelemamme Uusi Maailmanjärjestys tulee perustumaan meritokratiaan jossa kaikki ihmiset lähtevät samalta viivalta. Syntyperään ja perheen varallisuuteen liittyvät etuoikeudet tullaan poistamaan. Tulee 100 prosentin perintövero. Vanhat perhedynastiat,ns.mahtisuvut,menettävät asemansa.

Talousjärjestelmää tullaan muuttamaan siten että se palvelee kaikkia,eikä vain pientä eliittiä huipulla. Nykyinen talousjärjestelmä on valtava pyramidihuijaus,jota vain kutsutaan nimellä "talouskasvu". "Talouskasvu" ei tuo tavalliselle ihmiselle mitään muuta kuin uusia tavaroita kauppaan.
Näitä tavaroita hänen sitten odotetaan ostavan,jotta "talous" kasvaisi lisää.
Tämä "kasvu" tuhoaa ympäristön ja tekee ihmisistä tuotanto/kulutus yksiköitä. Uuden Maailmanjärjestyksen myötä kaikki tämä joutuu remonttiin.
Tulee säännöstelty talousjärjestelmä. Tuotanto tulee vastaamaan tarvetta.
Kulutushysteria tulee loppumaan. Kenenkään ei sallita ansaita 20 kertaa enemmän kuin vähiten ansaitseva ihminen. Tämä yhdessä 100 prosentin perintöveron kanssa poistaa käsitteen "rikas". Näin ihmisten motivaattorina ei enää ole raha,vaan hyödyllisyys muille.

Tavoittelemamme paradigman muutos tapahtuu pääasiassa internetin kautta.
Tavoitteena on luoda maailmanlaajuinen "virusliike" jonka nimi on "The Movement". Tällä ei tarkoiteta tietokoneviruksia,vaan informaatiokampanjaa.
Tämän kampanjan tarkoituksena on nostaa ihmisten tietoisuudentasoa.
Tuomme esiin epäkohtia kaikilta yhteiskunnan alueilta,ja täten vaikutamme mielipiteisiin ympäri maailman. Kun ihmisillä on tarpeeksi vahva mielipide jostain asiasta,niin silloin he muuttavat käyttäytymistään tämän mielipiteen mukaisesti. Tällä tavoin aiheutamme muutoksen myös reaalimaailman tasolla.

Miten voin liittyä The Movementtiin?

Kuten edellä todettua,kuka tahansa voi liittyä,erityisiä pääsyvaatimuksia ei ole. Liittyminen tapahtuu osallistumalla toimintaan.
Ala kritisoimaan yhteiskunnan epäkohtia,ja tee se "The Movementin" nimissä.
Kritisoi liike-elämää,talouskasvua,uskontoja,julkkiskulttuuria ym.
Perusta esimerkiksi nettisivut tai blogi,ja ala puhumaan vaikka meritokratiasta tai hauku pankkijärjestelmää.
Tee videoita Youtubeen,puhu foorumeilla,käytä Facebookia ja muita viestintäsysteemejä,tee musiikkia,jaa lentolehtisiä,tai mitä ikinä keksitkin.
Käytä mielikuvitusta ja omaa lahjakkuuttasi.
Mieti miten voit itse vaikuttaa ympäristöösi,ja sitten vain toteutat ideasi.
Tai ota mallia muista Movementin jäsenistä ja heidän teoistaan.
Pääasia on että tekee jotain. Näin Vanha Maailmanjärjestys tuhoutuu pala palalta.

The Movementin suomenkieliset sivut:
(http://themovement.suntuubi.com/?cat=1)

Illuminatin nettisivut:
(http://www.armageddonconspiracy.co.uk)

repe (nimimerkki)

"Tulee 100 prosentin perintövero. Vanhat perhedynastiat,ns.mahtisuvut,menettävät asemansa."

Tuskin kaikki suvut. Tietää jo, kenelle kaikki ryöstetään.

foliohattu (nimimerkki)

Ovelia perkeleitä!

Voisiko tällainen movement oikeasti kaataa koko talousjärjestelmän? Mitä sen jälkeen? Sotia, kurjuutta, isompia sotia jne. Ei ole eno setää parempi niin sanotusti.

"Tulee säännöstelty talousjärjestelmä."

Suunnitelmatalous? Eikös sellaista naapurissa kokeiltu?

Ei markkinataloudessa välttämättä mitään vikaa ole. Tämä nykyinen ei vaan sitä ole.

repe (nimimerkki)

Uusi jännä juttu paljastui. Siionistien kontrolloima media on väittänyt, että Monroen kuolema olisi joko suoraan tai epäsuorasti Kenendyiden tai kennedyn suvun järjestämä, koska salasuhde ei olisi saanut paljastua. Kuitenkin Kennedyillä oli näitä suhteita ja mitään todisteita ei taida ola. Sensijaan on mielenkiintoinen tieto Mickey Cohenia tarkkailleen poliisin jostain (heh) syystä tuntemattomaksi jääneiden muistelmien (Wean) sivuilta. Cohen oli suuri mafiapomo ja suoraan Lanskyn alainen. Myös Cohen oli juutalainen ja antaumuksellinen Israelin aseistaja ja rahoittaja jo toisen maailmansodan loppuhetkistä alkaen.

Cohen laittoi Marilyn Monroen ja Kennedyn yhteen ja arvasi, että tulosta tulee. Sitten hän ryhtyi puristamaan tietoja siitä, mitä Kennedy ajatteli Israelista ja mitä hän suunnitteli sen suhteen. Kenties hän oli antanut jo jotain ohjeita etukäteen. Monroe ei kuitenkaan hiilestykseen jouduttuaan kuin suuttunut ja järkyttynyt ja sanoi, ettei ymmärrä politiikasta.Häntä puristi Cohenin alainen parittaja, joka makasi Monroen kanssa (Cohen oli Hollywoodin pomoja myös). Oli suunnitelmissa myös kiristysKennedyä vastaan tällä jutulla. Monroe oli ilmeisesti yllättävän vastahakoinen asialle. Cohen oli räjähtänyt ja uhannut laittaa Monroen liriin ja kaataa häneen mömmöjä ja myrkkyjä, jottahän paljastaisi, miten JFK aikoo presidenttinä Israelia rahoittaa.

Eräs mrs Mercandante uhkasi paljastaa kaiken kiristysjutun Monroen ja Kennedyn välillä ja tietojen puristamisen Israelille. Ei ole yllätys, että' hänet sittemmin murhattiin. Mutta Wean olis aanut jo tiedot muuten.

Tietenkään Israelin ja JFK:n riita ym. eivät saaneet paljastua tuolloin ja muutkaan jutut. Wean oli kuullut Beginin ja Cohenin keskusteluista ja muista lähteistä, että Kennedyä kirottiin ja kauhisteltiin suunnitelmia rauhanjoukoista ja suurista summista Etelä-Amerikan ja Afrikan maille. Ruby oli Lanskyn ja Cohenin alainen ja myös Belli, joka syytti Rubyä Oswaldin murhasta, oli Cohenin pitkäaikainen ystävä. Wean seuraili esim. Bellin ja Beginin ja Cohenin tapaamisia.

Mielenkiintoista muuten on, että Cohenin stripparityttöystävä makasi myös Jack Rubyn ja Menachem Beginin kanssa. No tämä oli vain riemukas yksityiskohta. Edeltävä juttu ei kelpaa siis Israelin kontrolloimalle USA:lle, vaikka koko tarina on kenen tahansa luettavissa (Weanin kirja). Vastaavaa salailua joka paikassa. Esim. Lanskystää ei puhuta mitään, kun puhutaan mafian syyllisyydestä. Jotain italialaisia rivimiehiä ja pikkupäälliköitä mainitaan löyhin perustein.

The M (nimimerkki)

#131

Mikäänhän ei muutu niin kauan, jos kansalaiset eivät ala ottamaan vastuuta elämästään vaan vain viihdyttävät itseään tv viihteellä tai muulla hölynpölyn asioilla. Kaikki mitä ostaa, kuluttaa tai mihin ottaa osaa, sen puolesta myös äänestää. Omilla toimillaan, ostos käyttäytymisellään ihmiset tukevat tätä täysin läpeensämätää korruptoitunutta järjestelmää, jota kutsutaan talouskasvuksi ja joka loppujenlopuksi palvelee sitä pientä eliittiä huipulla. Tavalliselle ihmiselle talouskasvu ei tuo mitään muuta kuin uusia tavaroita kauppaan. Näitä tavaroita hänen sitten odotetaan ostavan, jotta "talous" kasvaisi lisää. Tämä "kasvu" vielä tuhoaa ympäristön ja tekee meistä ihmisistä vain tuotanto/kulutus yksiköitä.

Tämän kapitalismisen järjestelmän ylläpidolle rahan virtaaminen on ehdoton edellytys. joten kaikki asiat ajatellaan rahassa ja esim. hyvinvointia luodaan vain silloin jos siitä saadaan taloudellista voittoa, eli ei juuri koskaan.

The M (nimimerkki)

#132 "Voisiko tällainen movement oikeasti kaataa koko talousjärjestelmän?"

Ei liike voi tehdä yhtään mitään, vaan sen voi tehdä vain me ihmiset.

Ketkä sotii? Ketkä sitä kurjuutta luo? Me ihmiset, mutta miksi? Kenen toimesta? Ketkä loppujenlopuksi sodista hyötyy? Ketkä yllyttävät meitä sotimaan? Miksi vain ruohonjuuritasolla olevat ihmiset vain sotii, eivätkä eliitit itse?

Muutos on lähdettävä ruohonjuuritasolta ja se muutos tapahtuu vain kansalaisten tietoisuustasoa nostamisella, infoamalla ihmisiä netinvälityksellä. TV, media lähettää vain propagandaa.

Network - The Grand Illusion
http://www.youtube.com/watch?v=JMtin1QCHHM&feature...

Vain maailmanlaajuinen ihmisten herääminen voi asioita muutta, koska meillä on globaali ongelma (Eliitti).

Jari (nimimerkki)

#133

Jännä juttu, miten media on niin Israel vastainen. Olen tähän kiinnittänyt huomiota jo iät ja ajat. Kukas se median nyt omistikaan?

:) (nimimerkki)

Jim: South Park (K15)
Maanantai 21.06.2010 klo 23:30-00:00 (30min)
Heh heh..Propakandaa..
Pisuaaritortun arvoitus. Joku on kakannut koulun pisuaariin, mikä käynnistää mittavan ajojahdin. Stan ja Kyle taas selvittävät, kuka oli todellinen syypää WTC-iskuihin. Ohjelma sisältää voimakkaita kohtauksia, jotka saattavat olla haitallisia lapsille. Amerikkalainen sarja. 10. tuotantokausi.

http://www.southparkstudios.fi/episodes/1009/

Jari (nimimerkki)

"Kukas se median nyt omistikaan? "

Nyt minä muistankin, sehän oli se Laurion mainostama saatana.

:) (nimimerkki)
foliohattu (nimimerkki)

#130,
"Tuotanto tulee vastaamaan tarvetta.
Kulutushysteria tulee loppumaan. Kenenkään ei sallita ansaita 20 kertaa enemmän kuin vähiten ansaitseva ihminen. Tämä yhdessä 100 prosentin perintöveron kanssa poistaa käsitteen ”rikas”."

Tuotantoa kuitenkin tarvitaan. Kuka omistaa tuotantovälineet? Yhteisomistus? Valtio?

repe (nimimerkki)

136 USA:n media ei ole yhtään tai täytyyhän sielläkin olla jotain kritiikkiä, mutta se on vain lievää. Samalla tavoin lievää on kritiikki siionistien Neuvostoliitossa eli euvostoliitossa. Jari valehtelee.

Jari (nimimerkki)

#141

Kyllä se USA:kin vielä kääntyy täysin Israelia vastaan, tähän suuntaan asiat ovat olleet menossa. Israel on siionisteille tärkeä, koska sen avulla saadaan aikaan 3.maailmansota. Juutalaiset on myös helpompi heidän suunnitelmissaan lopulta tuhota, kun ovat pienellä maa-alueella sensijaan, että olisivat hajaantuneina ympäri maailmaa.

repe (nimimerkki)

142 Ahaa, Suomen Alex Jones löytyi ja huuhaata riittää.

foliohattu (nimimerkki)

#130,
"Tavoitteena on luoda maailmanlaajuinen ”virusliike” jonka nimi on ”The Movement”."

Taitaa olla kiinalainen virus?

Alustusta kun lukee, voi todeta seuraavat seikat:
1) Suunta kohti kommunismia
2) Länsimaisten uskontojen lakkauttaminen
3) Itämaistyyppinen jälleensyntymiseen perustuva uskonto tilalle
4) Uskon tilalle "tieto" ; onkohan "liikkeellä" sitten *tietoa* tästä jälleensyntymisestä, vaikkapa sitten tiedeartikkeleita..
5) Henkistyminen uskonnollistumisen sijaan
6) Juutalaispankkiirien vallan poistaminen; sinänsä hyvä juttu, mutta mitä tilalle? Kiinalaispankkiirit?

Tuosta voisi päätellä, että tämä liike tulee jostain tuolta Kiina-Intia-akselilta? Voisi myös päätellä, että vaikka osa tavoitteista on kannatettavia, on lopullisena tarkoituksena länsimaisen vallan totaalinen kumoaminen ja länsimaiden orjuuttaminen.

repe (nimimerkki)

Ranskan OAS:n värväämä huippuampuja-palkkamurhaaja kävi sattumalta Dallasissa juuri tuolloin. Lyhyt visiitti mielenkiintoisena päivänä ja sen molemmin puolin.

Miksi muuten Warrenin komissio ei halunnut kuulustella Rubyä, vaika tämä oli avomielinen? Miksi se salasi Rubyn selvät kontaktit Lanskyyn?

Ruby oli aika korkealla Lanskyn sydikaatissa mukana. Hän oli myös omistautunut Israelin asialla ja hän oli selvästi myös CIA:n käyttämä mies. Lanskyn ykköskuriiri kävi juuri ennen attentaattia Rubyn luona toimimassa Dallasissa. Miksihän media ja useimmat kirjailijat aiheen ympärillä haluaa unohtaa Rubynkin lansky-kontaktit (kuten lanskyn hallinneen koko mafiaa)? Rubyn väitettiin aina edustaneen italaialista mafiaa, vaikka mies on selvästi juutalaismafian mies.

Miksi todellakin Lanskyn tähtiasianajaja (joka puolusti Israelin ja Lanskyn rikollisia operaatioita ympäri maailmaa) oli puolustamassa Rubyä? Miksi hänelle alettiin järjestää toista oikeudenkäyntiä ja puolustus sai salaista tukea ja avustusta (tietoja) FBI:n johdolta? Miksi tämän avun paljastanut tutkiva journalisti kuoli kohta yliannostukseen (huumetta ja alkoholia)? Hän oli uhannut mullistavalla jutulla, joka avaisi koko jutun.

Kuitenkin Ruby sitten "kuoli" vankilassa. Miksi? Entäpä jos ei kuollutkaan? Yksi hänen pitkäaikainen aalaisensa on nähnyt Rubyn 10 päivää hänen kuolinilmoituksensa jälkeen nousemassa Israeliin menevään koneeseen. Hän katsoi taakseen juuri ovella ja antoi ikäänkuin merkin jollekin, joka kuin antaisi ymmärtää "työ on tehty" tms. Olisikin mielenkiintoista, että niin korkea-arvoinen mafioso ja kuitenkin niin uskollinen, uhrattaisiin. Kenties hän sai uuden elämän Israelissa.

Aika lohduton kuva tulee USA:sta. Taisihan se olla lehdessäkin, kuinka Edgar Hoover, FBI:n päällikkö, ryyppäsi ja rellesti Lanskyn ja aiemmin yhden muun mafiapomon kanssa ja antoi heidän vain pitää kasinonsa ja tehdä rahaa. Kun Lansky tappoi sen yhden ja hänestä tuli ainoa päättäjä, hän vain lähetti valittelut: Sääli että tapoit noin mukavan miehen, jonkakanssa oli mukavaa pitää hauskaa". Myöskään CIA ja Angleton ei puuttunut koskaan järjestäytyneeseen rikollisuuteen eikä puutu nytkään. Pikemminkin huumeita ja muuta rikollisuutta yhdessä sen kanssa ja globaalisti.

1978 CIA oikein tuomittiin oikeuden päätöksellä KFK:n murhasta. Eräs CIA-nainen oli tullut samassa autokaravaanissa Miamista Dallasiin juuri murhaa edeltävänä päivänä. Hän oli nähnyt toisessa autossa ns Novo-vljekset ja kolmannen miehen kiikarikiväärien kanssa. Heidät otti vastaan Howard Hunt ja Ruby. Novo-veljekset joutuivat sittemmin vankilaan 1976 Chilen entisen ministerin murhasta. Ostrovskyn mukaan murhan takana oli Mossad, joka oli luvannut sen Pinochetille vastapalveluksena eräästä ohjuskaupasta. Siis mitä ilmeisimmin kennedyn ampujina toimineet miehet olisivat olleet Mossadin käyttämiä tappajia ainakin 1976. Myös kolmannella miehellä oli syvät Israel-yhteydet.

jouko (nimimerkki)

145
Mistä lähteistä nää on?

Väli musiikkia, faktaa faktaa ja asiaa!!!!....;)

( http://www.youtube.com/watch?v=BtjnNumrq9w )

Ai niin kattoko joku tota teeman ohjelmaa eilen missä nwo vastustajia jenkkilästä?

( http://areena.yle.fi/video/1086029 )

The M (nimimerkki)

#144

Eikös meidät tavallaan ole jo orjuutettukkin. Eihän Eliitit halua että alkaisimme ajattelemaan asioista kriittisesti. Meitä ihmisiähän pidetään hölmöinä ja sivistymättöminä kaikenmaailman hölynpölyviihteen avulla. Meidäthän halutaan pitää välinpitämättöminä ja tietämättöminä asioista.

Isot varakkaat bisnesyhtiöt omistavat meidät, me olemme vain tuottajia / kuluttajia, eliitit omistavat ja hallitsevat yhtiöitä jotka ovat ajat sitten ostaneet. He omistavat kaikki tärkeät maat. He haluavat enemmän itselleen ja vähemmän kaikille muille. He eivät halua kriittiseen ajatteluun kykeneviä, hyvin koulutettuja ja valveutuneita kansalaisia.

George Carlinin mietteitä yhtiöistä, politiikoista ja koulutuksesta:
http://www.youtube.com/user/Zeitgeistliike#p/u/10/...

Sitä en tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mitä tapahtuu kun ihmiset tajuavat tämän kusetuksen?

The M (nimimerkki)

Ajatelkaa kodittomia ihmisiä, jotka elävät kadulla. Jotkut heistä tietävät tämän kaiken kusetuksen. Mutta he tiesivät sen vasta kun he ensin menettivät kaiken muun.

The M (nimimerkki)

#144

Laitetaampas sitten noihin muihin asioihisi jotain kommenttia.

Uskonto)

Uskonnot ovat erittäin hieno asia (eliittien mielestä) ja ne ovatkin palvelleet hyvin eliittien etua, sillä uskovaiset eivät oikeastaan vaadi oikeuksia tai parampaa kohtelua. He pelkäävät menettävänsä jeesuksen tarjoaman "menolipun paratiisiin" ja siksi passiivisena odottelevat pelastajaa, jota ei koskaan tule, ikävä kyllä. Kristinusko ei tarjoa mahdollisuuksia henkiselle kehitykselle. Sen tärkein sanoma on usko niin pelastut ja käännytä muita jotta hekin pelastuisivat. Jos joku lyö teitä poskelle, niin kääntäkää toinenkin poski. Tuollainen ei kuulosta kovinkaan "henkiseltä viisaudelta". Tuolla tavalla ihminen osoittaa alistuvansa pahuuteen, väkivaltaan ja lopulta täyteen tyranniaan. Ihanteellinen uskonto opetettavaksi niille, joiden ainoa tarkoitus elämässä on olla tuottajia / kuluttajia. En kuitenkaan tarkoita että väkivaltaa pitäisi käyttää, mutta jonkinlaista vääryyden aktiivista vastustamista kuitenkin. Mielestäni uskonnot ovat aivopesua, ne tekevät ihmisistä passiivisia "uskovaisia" ja tuhoavat henkisen kehityksen.

Oma henkinen kehitys on jokaisen henkilökohtainen asia. Mielestäni esimerkiksi myös ateistit ovat jossain vaiheessa omaa henkistä kehitystään. Itse olen sitä mieltä että olemme kaikki yhtä ja meidän pitäisi elää harmonisesti tasapainossa luonnon kanssa. Mielestäni Jumala on kaikkialla läsnäolevana tietoisuutena, sekä sinussa että minussa, meissä kaikissa. Joku voi toki nähdä asian toisin.

Sanoit: "1) Suunta kohti kommunismia. Tuosta voisi päätellä, että tämä liike tulee jostain tuolta Kiina-Intia-akselilta? Voisi myös päätellä, että vaikka osa tavoitteista on kannatettavia, on lopullisena tarkoituksena länsimaisen vallan totaalinen kumoaminen ja länsimaiden orjuuttaminen. "

Kiinalaiset ovat mukavia ihmisiä, joten jos liike tulee sieltä niin ei haittaa mua. Mielestäni pikemminkin suunta pitäisi olla kohti ihmisten yhteenliittymistä. Esimerkiksi tuo 100% perintövero rikastuttaisi meidän valtiota, joka koostuu meistä ihmisistä. Valtio = ihmiset. Tämä meidän nykyinen järjestelmä pikemminkin kerryttää rahaa / valtaa rikkaille suvuille ja siten jatkuvasti köyhyys vain lisääntyy ja valtiolta valuu palvelut yksityisille tuottajille. Suunta on väärä ja eikä se käänny koskaan, jos ihmiset ruohonjuuritasolla suostuvat palvelemaan näitä vapaamuurareita sun muita hyväveli järjestöjä. Mielestäni valtion toimesta ihmisille tulisi tarjota yhtäläiset mahdollisuudet. Sitten kun ei ole enää eliittiä,eikä heidän luomaansa hyvä-veli järjestelmää, eikä yksityiskouluja, niin kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet luoda uraa ym. Ei enää suosimista syntyperän / varallisuuden perusteella.

Kun ihmisten ajattelutapa muuttuu,niin silloin meidän pyramidihuijausjärjestelmä on tullut tiensä päähän ja sitäpaitsi kriittiseen ajatteluun kykeneviä, hyvin koulutettuja ja valveutuneita kansalaisia ei niin vain orjuuteta kuten pelkäät.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Breaking ~ EGYPT: RED SEA OIL DISASTER IN PROGRESS

Guest: Terrence Aym
Topic: Disturbing evidence is mounting that something frightening is happening deep under the waters of the Gulf of Mexico—something far worse than the BP oil gusher. It can be summed up with two words: methane gas.
Article: "How the ultimate BP Gulf disaster could kill millions"

http://www.trunews.com/listen_now.htm

http://www.trunews.com/Audio/6_22_10_Tuesday_trune...

Dead nuclear expert had insisted Iran posed 'no threat'

The Russian nuclear weapons expert found dead in Malta last week had said in an interview that Iran posed no threat to any other country.

Dr Alexander Pikayev had told The Tehran Times last year that Iran's nuclear activities were peaceful and accusations that it was building nuclear weapons were "baseless".

Dr Pikayev, Russia's head of the Department for Disarmament and Conflict Resolution Studies of the Institute of World Economy and International Relations, was found dead in a Buġibba flat last Wednesday with a blow to the head. The police believe the blow could have been caused when he fell at his holiday flat.

Can anyone say : a repeat of DAVID KELLY`s death ? (the UK Scientist who happened to have good info proving that Saddam had NO WMD !!!!!!

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20100622...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

 The Spill, The Scandal and the President

The inside story of how Obama failed to crack down of the corruption of the Bush years – and let the world's most dangerous oil company get away with murder

McNamee/Getty

By  Tim Dickinson
Jun 08, 2010 4:30 PM EDT
 

This article originally appeared in RS 1107 from June 24, 2010.

On May 27th, more than a month into the worst environmental disaster in U.S. history, Barack Obama strode to the podium in the East Room of the White House. For weeks, the administration had been insisting that BP alone was to blame for the catastrophic oil spill in the Gulf – and the ongoing failure to stop the massive leak. "They have the technical expertise to plug the hole," White House spokesman Robert Gibbs had said only six days earlier. "It is their responsibility." The president, Gibbs added, lacked the authority to play anything more than a supervisory role – a curious line of argument from an administration that has reserved the right to assassinate American citizens abroad and has nationalized much of the auto industry. "If BP is not accomplishing the task, can you just federalize it?" a reporter asked. "No," Gibbs replied.

Now, however, the president was suddenly standing up to take command of the cleanup effort. "In case you were wondering who's responsible," Obama told the nation, "I take responsibility." Sounding chastened, he acknowledged that his administration had failed to adequately reform the Minerals Management Service, the scandal-ridden federal agency that for years had essentially allowed the oil industry to self-regulate. "There wasn't sufficient urgency," the president said. "Absolutely I take responsibility for that." He also admitted that he had been too credulous of the oil giants: "I was wrong in my belief that the oil companies had their act together when it came to worst-case scenarios." He unveiled a presidential commission to investigate the disaster, discussed the resignation of the head of MMS, and extended a moratorium on new deepwater drilling. "The buck," he reiterated the next day on the sullied Louisiana coastline, "stops with me."

Meet Obama's sheriff, Ken Salazar.

What didn't stop was the gusher. Hours before the president's press conference, an ominous plume of oil six miles wide and 22 miles long was discovered snaking its way toward Mobile Bay from BP's wellhead next to the wreckage of its Deepwater Horizon rig. Admiral Thad Allen, the U.S. commander overseeing the cleanup, framed the spill explicitly as an invasion: "The enemy is coming ashore," he said. Louisiana beaches were assaulted by blobs of oil that began to seep beneath the sand; acres of marshland at the "Bird's Foot," where the Mississippi meets the Gulf, were befouled by shit-brown crude – a death sentence for wetlands that serve as the cradle for much of the region's vital marine life. By the time Obama spoke, it was increasingly evident that this was not merely an ecological disaster. It was the most devastating assault on American soil since 9/11.

Like the attacks by Al Qaeda, the disaster in the Gulf was preceded by ample warnings – yet the administration had ignored them. Instead of cracking down on MMS, as he had vowed to do even before taking office, Obama left in place many of the top officials who oversaw the agency's culture of corruption. He permitted it to rubber-stamp dangerous drilling operations by BP – a firm with the worst safety record of any oil company – with virtually no environmental safeguards, using industry-friendly regulations drafted during the Bush years. He calibrated his response to the Gulf spill based on flawed and misleading estimates from BP – and then deployed his top aides to lowball the flow rate at a laughable 5,000 barrels a day, long after the best science made clear this catastrophe would eclipse the Exxon Valdez.

Meet the Environmental Protection Agency's most progressive leader ever, Lisa Jackson.

Hours after BP’s rig sank on April 22nd, a white board in NOAA's "war room" in Seattle displays the administration's initial, worst-case estimate of the spill — 64,000 to 110,000 barrels a day.

Photo courtesy of al.com

Even after the president's press conference, Rolling Stone has learned, the administration knew the spill could be far worse than its "best estimate" acknowledged. That same day, the president's Flow Rate Technical Group – a team of scientists charged with establishing the gusher's output – announced a new estimate of 12,000 to 25,000 barrels, based on calculations from video of the plume. In fact, according to interviews with team members and scientists familiar with its work, that figure represents the plume group's minimum estimate. The upper range was not included in their report because scientists analyzing the flow were unable to reach a consensus on how bad it could be. "The upper bound from the plume group, if it had come out, is very high," says Timothy Crone, a marine geophysicist at Columbia University who has consulted with the government's team. "That's why they had resistance internally. We're talking 100,000 barrels a day." 

The median figure for Crone's independent calculations is 55,000 barrels a day – the equivalent of an Exxon Valdez every five days. "That's what the plume team's numbers show too," Crone says. A source privy to internal discussions at one of the world's top oil companies confirms that the industry privately agrees with such estimates. "The industry definitely believes the higher-end values," the source says. "That's accurate – if not more than that." The reason, he adds, is that BP appears to have unleashed one of the 10 most productive wells in the Gulf. "BP screwed up a really big, big find," the source says. "And if they can't cap this, it's not going to blow itself out anytime soon."

Get your daily dose of political muckraking from Matt Taibbi on the Taibblog.

Even worse, the "moratorium" on drilling announced by the president does little to prevent future disasters. The ban halts exploratory drilling at only 33 deepwater operations, shutting down less than one percent of the total wells in the Gulf. Interior Secretary Ken Salazar, the Cabinet-level official appointed by Obama to rein in the oil industry, boasts that "the moratorium is not a moratorium that will affect production" – which continues at 5,106 wells in the Gulf, including 591 in deep water.

Most troubling of all, the government has allowed BP to continue deep-sea production at its Atlantis rig – one of the world's largest oil platforms. Capable of drawing 200,000 barrels a day from the seafloor, Atlantis is located only 150 miles off the coast of Louisiana, in waters nearly 2,000 feet deeper than BP drilled at Deepwater Horizon. According to congressional documents, the platform lacks required engineering certification for as much as 90 percent of its subsea components – a flaw that internal BP documents reveal could lead to "catastrophic" errors. In a May 19th letter to Salazar, 26 congressmen called for the rig to be shut down immediately. "We are very concerned," they wrote, "that the tragedy at Deepwater Horizon could foreshadow an accident at BP Atlantis."

Tim Dickinson blogs about all the news that fits, from the Beltway and beyond on the National Affairs blog.

The administration's response to the looming threat? According to an e-mail to a congressional aide from a staff member at MMS, the agency has had "zero contact" with Atlantis about its safety risks since the Deepwater rig went down.

http://www.rollingstone.com/politics/news/17390/111965  artikkeli kokonaisuudessaan linkissä

repe (nimimerkki)

145 Siis tuomio oli 1985 ja sama todistajalausunto vain annettu eräälle tutkintakomitealle salamurhista 1978. Sitäkin ihmeellisempää on kuitenkin, kuinka USA:n media suhtautui erittäin pidättyväisesti jymyuutisiin (CIA:n tuomioon ja silminnäkijätodistukseen).

Laitetaan kirja tännekin:

http://www.ety.com/HRP/booksonline/finaljudgment.pdf

Tuorein versio ilmaiseksi!

repe (nimimerkki)

Oswald oli ilmeisesti CIA:n mies, joka oli monessa mukana. Ilmeisesti leikki kommunistia ja kävi tiedustelemassa koomunistien tilaisuuksissa. Hänellä oli myös natsipuolueen johtajan osoite osoitekirjassaan. Hän oli ilmeisesti kuitenkin osa false-flag -iskua, jonka tarkoitus oli tappaa kuvernööri. Tai sitten ainakin paikalla oli tunnustusten mukaan tällaisia ampujia, jotka eivät edes ehtineet ampua, kun joku muu alkoi ampua. Samalla olisi annettu vaikutelma, että olisi yritetty murhata Kennedy, joka olisi taas johtanut raivoon castroa vastaan ja ehkäpä tämän syöksemiseen vallasta. Ilmeisesti Oswaldin tehtävä oli ollut vain laukaista kolme kertaa ilmaan. Tällainenkin teoria on esitetty ja tietoja. Sitten kuitenkin todelliset Ranskasta tilatut kansainväliset ammattitappajat ehtivät ensin ja tulivat koko operaation sijaan. He ampuivatkin kennedyn. Ilmeisesti tällainen tuplaoperaatio on rakennettu mahdollisesti tarvittavaa selitystä varten, jos ei ensimäinen selitys (yksinäinen hullu kommunisti, sitten vaikkapa muka kgb ja NL, Castro yms) eivät enää kelpaa. Mikään ei saisi viitata Israeliin ja todellisiin syihin. Nythän tämä anti-Castro -juttu on pyörinyt ja täyttänyt tehtävänsä mutaisen veden skoittajana, kin siitä on tihkunut tietoa. iten esim. nämä Novo-miehet olivat ehkä rekvisiittaa (kuubalaiset Novo-veljekset). Se, että he ovat olleet Mossadin salamurhasta vankilassa 1976, saattaa merkitä myös sitä, että heovat tällöinkin olleet vain syntipukkeja.

Angleton on todistettavasti väärentänyt tietoja Oswaldista jo ennen murhaa ja hän vaati saada hoitaa tutkimukset. Hän myös syötti kaikki tiedot Warrenin komissiolle. Se taas luuli syyllisen siksi olleen Neuvostoliitto ja halusi estää sodan valehtelemalla CIA:n avustuksella ja yhteisymmärryksellä, että kyseessä oli ollut yksinäinen hullu. CIA syötti sille siis jo astetta erilaista tietoa. Kun ei enää kelvannut yleisölle selitys, vuodettiin salaliittoteoreetikoille ja tiedostaville ihmisille sitten kaikkea mahdollista. Kgb ja NL, Castro ja Kuuba tai anti-Castro-väki, äärioikeisto ym. CIA tuli väkisin kuvioihin, joten sen jälkeen uhrattiin yksi mies (Hunt) vuodolla ja pyrittiin rajaamaan kaikki yksittäisen pikkupäällikön jutuksi.

Kun Mark Lane julkaisi kirjansa, niin samaan aikaan sitten teki Oliver Stone leffansa ja sitä hyetettiin, vaikka osa mediaa tietysti tuomitsi sen. Samaan aikaan tekaistiin myös kaiken julkisuuden Lanelta vienyt artikkeli, jonka mukaan Hoffa oliis tappanut Kennedyn. Mafiaakin on tyrkytetty samojen murhaajien edustajien toimesta (Stonen elokuvan takana oli Lanskyä ja Mossadia +ADL:lää edustava Warner Bros ja elokuvan tuotti Israelin suurin asekauppias yms.) syylliseksi, mutta koko maa on sensuroinut selvän tosiasian, että mafiaa johti lansky eikä mikään italomafia eli italogansterit olisivat joutuneet kysymään luvan ja saamaan ohjeet lanskyltä. Hän taas oli CIA:n ja Mossadin mies. Myös FBI oli samojen Mossad-tyyppien kontrolissa. Ilman FBI:t ja CIA:ta ei mafia voi kiinni jäämättä ja paljastumatta tehdä mitään ja maan johto siis tarvitaan tueksi.

Mossad muuten Ostrovskyn mukaan opettaa Kennedyn salamurhaa jokaiselle huippuagentilleen case studynä ja sillä on ilmakuvat sun muut alueesta. Se opettaa juuri tämän jutun eli että kyseessä olisi ollut vahinko jopa eli tarkoitus olisi ollut murhata vain kuvernööri ja siten olisi ammuttu väärä mies. Juttu on hieman epäuskottava ja vaikka Mossad olisikin saanut kaikki tiedot reittejään ja ottanut ilmakuvat ym. jälkeenpäin, niin miksi tällainen vahinko salattaisiin ja kaikki liikaa tietävät ammuttaisiin? Eikö tässä selvästikin Mossad halua salata teon todellisen tarkoituksen ja siis tekijän? Miksi?

Kennedy siis uhkasi tutkia Johnsonin hämäräpuuhat ja pudottaa johnsonin varapressaehdokkaan paikalta. Myöhenmmin eräs toinen mies istyui Johnsonin sijaan vankilassa. Israel olisi menettänyt tärkeän tukijan.

Kenendy alkoi taistelun järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan ja sitenh Lanskyäkin olisi odottanut pian syyte. Samalla olisi loppunut CIA:n ja Mossadin hämäräpuuhat.

Koska Kennedy olisi lopettanut Vietnamin operaation, niin mafia ja CIA olisivat (myös Mossad) menettäneet huumekaupan tuotot ja myöskin sen laajennuksen, jota toiminnan laajentaminen vietnamissa taas merkitsi.

CIA:n ja FBI:n toiminnan yhtenäistäminen ja esim. Robert Kennedyn istuttaminen johtoon olisi lopettanut CIA:n itsenäisen toiminnan ja pimeät operaatiot. Hooverin valta olisi päättynyt ja myös Israelin ote järjestöistä irronnut eli koko maasta iolta osalta.

Em. toimet olisivat merkinneet Israelin vallan pienenmistä. Kennedy aikoi muutenkin kohdella sitä tasaveroisesti muihinmaihin nähden ja sen tie maailmanvaltiuteen olisi pysähtynyt. Lisäksi Ben Gurion halusi ydinaseen ja uskoi muiden maiden hautovan sotaa Israelia vastaan (on sanotu vaonoharhaiseksi). Kennedy ei olisi sitä antanut ja olisi siis merkinnyt mieletöntä vallan ja tulojen pienentymistä sekä rauhaa Lähi-Itään. Johnsonin valtakaudella Israel ja CIA järjestivätkin Kuuden päivän sodan ja Israelin huomattavan aluelaajannuksen.

Mossad tilasi OAS:ltä ammattitappajat. OAS oli Israelinliittolainen Algerian asiassa ja vihasi Kennedyä, joka oli tukenut Algerian itsenäisyyttä. Tässäkin se varoi visusti kiinnijäämistä muiden false-flagien ohella (samanaikainen salamurhaoperaatio ja valeattentaatti Kennedyä vastaan, samaan aikaan siis kolme eri kiväärioperaatiota tapahtui paikalla).

Warrenin komission tutkivista lakimiesjäsenistä, jotka varsinaisen tiedon hankkivat ja siivilöivät, oli 9 kovan linjan siionistijuutalaista tms Mossadia lähellä olevaa tyyppiä. Myös loput olivat ADL-Mossad-juutalaisjärjestöt-yms-porukkaa.

Mossad on selvästi murhannut monta korkeaa CIA-miestä, jotka ovat olleet vastaan Israelin vaikutusvallan lisääntymistä CIA:ssa tai muuten jonkun edullisen jutun Israelin suhteen tiellä (Paisley/Colby). Tai erotuttaneet. Media rupeaa heti arvostelemaan ja vihaa siitä lähtien, jos joku ei anna israelille sitä, mitä se vaatii. Esim. kun Irakin reaktori-iskun jälkeen evättiin Israelilta satelliittidataa, päätöksen tekijästä tuli median vihollinen. Juutalainen Weinberger sentään piti tässä asiassa USA:n puolta.

repe (nimimerkki)

Mossad yleensäkin on tunnettu siitä, että se jättää paljon vääriä johtolankoja terroritekojensa ja murhiensa yhteydessä. Ne ovat usein karkeita ja paljastuvat. Tämä operaatio on kyllä taitava: useita salamurha- tai sen yrityksen näytteleminen menossa samaan aikaan. Kuitenkin on siis selvinnyt, että Mossadin murharyhmän Shamirin tilaamat huippuampujat (OAStappajasta on tehty elokuvakin Gaullen murhayritys aiheena) ovat tehneet murhan (ainakin sen kirjailijan saaman luottamuksellisen todiustuksen mukaan). Juuri näistä muista toteutumattomista samanaikaisista oiperaatioista on tuhkunut tietoja. Silti niistä ei ole tarvinnut vielä alkaa mitään netti- tai mediahypetystä "Mafia murhasi Kennedyn" tai muunlaisten teorioiden lisäksi. Tällaista "vahinkoa" ei kuitenkaan salttaisi noin kiivaasti, vaan mukana täytyy olla maan korkein johto ja "se, jolla on todellinen valta". FED-miehet ovat varmaankin laittaneet israelin asialle eli USA:n ja Israelin yhteinen salainen eliitti.

Vastaava väärä johtolanka oli WTC-iskujen yhteydessä, tosin karkeampi. Nämä pölhöt lennonopiskelijat, jotka järrivät vaikka mitä johtolankoja.

Oswaldin kanssa asioineet CIA-miehet ovat muuten kaikki juuri CIA:n Mossadia lähellä olevaa osastoa, jolla kaikilla on yhteyksiä juuri Israeliin ja juutalaismafiaan (Lanskyyn). Samoin kaikki murhaan yhdisteyt nimet. Useat jäljet johtavat ns Permindex-firmaan, joka oli Mossadin ja CIA:n yhteinen väline huumerahojen pyörittämistä varten.

repe (nimimerkki)

Jännä juttu, miten minäkin siis innostuin Novo-veljeksistä ja CIA-tuomiosta. Nyt on kuitenkin niin, että tämä CIA:n tuomitseminen murhiin sekaantuneeksi on siis mitä ilmeisimmin ennemmin tai myöhemmin edessä ollut juttu, jonka CIA siis myönsi. Kuinka ollakaan, ehkä se halusi myöntää asian, jouduttuaan oikeudenkäyntiin. Kun 1978 komitealle tunnustuksen tehny nainen on joutunut toistamaan sen, mitä komitealle on sanonut, CIA nimenomaan pyysi häneltä lausuntoa eikä naista tapettu. Olisiko vastaava tunnustus 1978 hallittu selvityksen osa? Kun tutkittiin, piti tulla tuloksia-kuinka ollakaan, sama kuubalaiskortti, Mossadin operaation "sipulin" sisin naamiokuori, paljastettiin ja sanottiin jonkun pikkupäällikön sooloilleen. Juuri tämä "väärä johtolanka" onpaljastunut osittain muutamien tunnustusten yms kautta. Siten on saatu vihjeitä näistä muista ammuntaryhmistä. Aivan kuin kyseessä olisi tosiaan jopa "epäonnistuminen" tai ainakin "kuubalaiset".

Miksi kuubalaisia ja pikkupäällikköä pitäisi salailla? Howard Hunt uhrattiin, koska hän oli jo istunut Watergatesta. Siinäkin operaation osanen, sivuosassa.

Todelliset iskun tekijät olivat siis ranskalaisia ammattitappajia, jotka Mossad tilasi OAS:ltä. Tästä on Piperillä maanpaossa maan alla elävän miehen tunnustus.

Tässäkin siis huomaamme, kuinka "väärillä salaliittoteorioilla" voidaan naamioida todellinen tapahtuma täysin pimentoon jaasioista saada erilainen kuva. Raottaa salaisuuden verhoa ja kertoa, että tämä on nyt totuus, saadaan yleisö innostumaan. Kuitenkin kerrotaan vain valmis tarina, joka on siis tässä ihan varta vasten valmistettu ja suunniteltu false flag.Lisäksi media on pitkän pidättyväisyyden jälkeen siis alkanut salaliittoilla Kennedyn murhan ympärillä oikein kunnolla. Vastaavahan nyt on tapahtunut WTC-iskujen kohdalla, kun Alex Jones , Icke ym. ovat pumpanneet netin täyteen hömppää, jonka tarkoitus on johtaa harhaan.

Toimituksen poiminnat