KissanKulmasta

Minun suostumustani ette Suomen osavaltioittamiseen saa

Velkatalkoo-Jykä (kok), Matti "Muisti" Vanhanen (kesk), ulkoistamisministeri (kok) & muut Suomen syöjät ovat touhunneet, kuten alta Oikeusministeriön tiedotteesta tulette näkemään. Omat huomautukseni kursiivilla ja yliviivauksella siellä tekstin lomassa.
Aloitetaan! 
-
Oikeusministeriö
12.5.2010 14.00
Perustuslain muutosesitys eduskunnalle
Hallitus päätti tänään perustuslain muuttamista koskevan lakiesityksen sisällöstä. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle presidentin esittelyssä perjantaina 14. toukokuuta. Esitys vastaa perustuslain tarkistamistarpeita pohtineen ns. Taxellin komitean helmikuussa tekemää ehdotusta.

Tiedote on julkaistu 12.5, esitys annetaan 2 vrk myöhemmin, 14.5. Kansan taholta takuulla kuuluville protesteille ei juurikaan ollut varattu aikaa mutta lain kirjainta (jos kohta ei henkeä) ilmoitusvelvollisuudesta on noudatettu. Haluaisinpa tietää, minä vuonna ajatusta Suomen itsenäisyydestä luopumisesta ensi kerran väläytettiin ja kenen toimesta.

Jos eduskunta hyväksyy muutosesityksen, se jää lepäämään, minkä jälkeen se on hyväksyttävä vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä ensi kevään vaaleissa valittavassa eduskunnassa. Jos perustuslain muuttamiseen päädytään, muutokset tulevat voimaan vuoden 2012 maaliskuun alusta.

Vaalit tulevat. Mieti tarkkaan ketä äänestät. http://vaaliliitto.fi

Hallituksen mukaan esityksen tavoitteena on jatkaa jo aiemmin omaksuttua linjaa valtiosäännön parlamentaaristen piirteiden vahvistamiseksi. Siihen liittyy pyrkimys eduskunnan aseman korostamiseen ylimpänä valtioelimenä ja eduskunnalle vastuunalaisen valtioneuvoston aseman vahvistamiseen. Pyrkimyksenä on tukea valtioneuvoston asemaa suhteessa tasavallan presidenttiin kuitenkin siten, että presidentti säilyttää edelleen asemansa merkittävänä valtioelimenä.

Tavoitteena on myös selkeyttää ylimpien valtioelinten valta- ja vastuusuhteita ja siten poistaa perustuslain tulkintaan liittyviä epäselvyyksiä. Tämä liittyy erityisesti toimivallan jakoon tasavallan presidentin ja valtioneuvoston välillä sekä Suomen edustautumiseen Euroopan unionissa.

Lisäksi tavoitteena on kehittää kansalaisten suoria osallistumismahdollisuuksia ja samalla vahvistaa edustuksellista demokratiaa.

Millä tavoin Suomessa "lisätään" demokratiaa? Se tehdään antamalla ylhäältä päin, kansalta kysymättä. Millä tavoin Suomessa kavennetaan kansalaisten oikeuksia? Se tehdään ylhäältä päin, kansalaisia kuulematta ja kutsumalla toimenpiteitä mediassa tasa-arvoksi, vahvaksi demokratiaksi ja länsimaiseksi sivistysvaltioksi.

Edustuksellisen demokratian vahvistaminen tarkoittaa kansanedustajien vallan vahvistamista. Ei kansan vallan vahvistamista. Se on vallan viemistä kansalta.

 
Keskeiset muutokset
Pääministerin tehtäviä koskevaan perustuslain kohtaan lisättäisiin säännös, jonka mukaan pääministeri edustaa Suomea Eurooppa-neuvostossa ja valtion ylimmän johdon edustusta vaativassa Euroopan unionin muussa toiminnassa.

Perustuslakiin otettaisiin myös nimenomainen säännös Suomen jäsenyydestä EU:ssa. Perustuslakiin kirjattaisiin myös Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien muiden EU:n kansalaisten äänioikeus Euroopan parlamentin vaaleissa.

Näin vähin sanoin, vähin äänin muutetaan Suomi Tasavallasta Euroopan Unionin osavaltioksi nimeltä Suomi. Kun Suomen jäsenyys EU:ssa on kirjattu Perustuslakiin, Suomi lakkaa olemasta suvereeni, itsenäinen valtio. Tätä tarkoitetaan kun mediassa puhutaan "poliittisen integraation välttämättömyydestä". Tästä tekstinpätkästä käy myös ilmi miten ja miksi presidentin valtaoikeuksia halutaan kaventaa.

Lopputulema liittovaltiosta on Korporatokratian eli monikansallisten yhtiöiden valta. Tämän tietää Markku Uusipaavalniemi (kesk), puolueensa näemmä ainoa talousasioita ymmärtävä henkilö http://riikkasoyring.blogit.uusisuomi.fi/2010/05/12/keskustapuolueessa-on-yksi-ainoa-alykas-ja-rehellinen-kansanedustaja/  Muuta ei voi päätellä kuin että Suomea on velkaannutettu tahallaan jotta liittovaltioituminen (=itsenäisyyden menetys) voidaan esittää välttämättömänä ja väistämättömänä.

Toimivalta antaa hallituksen esitykset eduskunnalle osoitettaisiin valtioneuvostolle. Valtioneuvosto päättäisi myös esitysten täydentämisestä ja peruuttamisesta samoin kuin hallituksen kertomusten antamisesta eduskunnalle. Presidentin nykyinen rooli hallituksen esitysten antajana on lähinnä muodollinen, sillä presidentti ei voi estää esityksen antamista eduskunnalle sellaisena kuin valtioneuvosto on esittänyt. Lakien vahvistaminen säilyisi vastaisuudessakin presidentin tehtävänä.

Mikäli vanhat merkit paikkansa pitävät, niin valtioneuvosto kyllä jättäisi antamatta kertomuksia, kertomatta siitä.

Valtioneuvoston asemaa vahvistettaisiin tasavallan presidentin päätöksenteossa sitomalla presidentin harkintavaltaa tilanteissa, joissa valtioneuvoston ratkaisuehdotus vastaa eduskunnan muodostamaa kantaa. Esityksen mukaan muutos kohdistuisi käytännössä pääasiassa kansainvälisiin asioihin kuten esim. valtiosopimusten hyväksymiseen liittyviin päätöksiin. Vaikka Suomen osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallinta-operaatioon lähtökohtaisesti kuuluu kansainvälisenä asiana säännöksessä tarkoitettuun asiaryhmään, tulee Suomen osallistumispäätöksen kuitenkin käytännössä pohjautua kriisinhallintalain tulkinnan mukaisesti eduskunnan, tasavallan presidentin ja valtioneuvoston yhteiseen kannanmuodostukseen, esityksen perusteluissa painotetaan.

Suomi soti aikanaan Ruotsin ja Venäjän sotia ollessaan alusmaa. Suomi soti itselleen itsenäisyyden päästäkseen käymästä muiden sotia.

Kansalaisten osallistumisoikeuksia täydennettäisiin uudella kansalaisaloitejärjestelmällä. Vähintään viidelläkymmenellätuhannella äänioikeutetulla Suomen kansalaisella olisi oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi.

http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?toid=2213&c=0&moid=2208&oid=295365

Jos tämä olisi thrilleri kirja- tai elokuvamuodossa, vihaisit konnia mutta siinä tiedossa että he joutuvat lopulta kiinni. Tämä on kuitenkin elävää elämää ja virallinen asiakirja. Miten reagoit? Nurpatat näreen takana? Huokaat ja sanot  -Herrat tekköö mitä herrat tahtoo? Mutiset maahan katsoen -No tällaista tämä on aina ollut, mikään ei koskaan muutu?

Ei perkele (anteeksi suomenkieleni) muutukaan jos asenne on tuollainen! Jokainen, joka vaikenee vääryyttä nähdessään tahi kääntää katseensa pois, on osasyyllinen seurauksiin.

Minä olen aivan tavallinen ihminen: äiti, metsätilan emäntä, taiteilija ja kirjoittaja. En sinua kummempi. En sinua pidempi, vahvempi, rohkeampi.

Mutta minä, jo lasteni takia, nousen seisomaan ja sanon -Tämä on väärin. En hyväksy tätä.

Ilmoitan siis Teille, hallitusherrat ja -rouvat, kansanedustajat, tässä ja nyt että minun suostumustani kansalaisena ette tähän Suomen itsenäisyyden myyntiin saa. Vielä on Suomessa Perustuslaki. Minun suostumustani ette saa.

etunimi.sukunimi@eduskunta.fi   eduskunta@eduskunta.fi  matti.vanhanen@vnk.fi alexander.stubb@formin.fi

Kyseessä on vasta HE, Hallituksen Esitys. Vielä on aikaa toimia.

----------------------------------------

---------------------------------------

B-osa, liitteet:

12 luku: Maanpetosrikoksista

Luku on uudistettu lailla (21.4.1995/578).

1 § (21.4.1995/578) Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen. Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla taikka vieraan valtion sotilaallisen tai taloudellisen painostuksen tai tuen avulla

 1. saattaa Suomi tai osa Suomea vieraan valtion alaiseksi,
 2. irrottaa osa Suomea muusta valtakunnasta tai
 3. muulla vakavuudeltaan näihin rinnastettavalla tavalla rajoittaa Suomen valtiollista itsemääräämisoikeutta

tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

2 § (21.4.1995/578) Sotaan yllyttäminen. Jos joku Suomessa tai Suomen kansalainen Suomen ulkopuolella Suomea koskevan sotilaallisen tai kansainvälisen poliittisen kriisin aikana tai sellaisen välittömästi uhatessa, tarkoituksenaan saattaa Suomi sotaan tai sotatoimen kohteeksi,

 1. julkisesti kehottaa vierasta valtiota hyökkäystekoon Suomea vastaan tai Suomea hyökkäystekoon vierasta valtiota vastaan,
 2. julkisesti levittää lausumia tai muita ilmaisuja, joiden tarkoituksena on vaikuttaa yleisen mielipiteen kehittymiseen hyökkäystekojen käyttöä puoltavaksi,
 3. järjestelmällisesti levittää ilmeisen perättömiä tai harhaanjohtavia tietoja Suomen puolustuksesta tai sotilas- tai puolustuspoliittisista aikomuksista taikka
 4. oikeudettomasti suorittaa vieraaseen valtioon, sen edustajaan, alueeseen tai omaisuuteen kohdistuvan väkivaltaisen teon

siten, että teko selvästi lisää Suomen sotaan tai sotatoimen kohteeksi joutumisen vaaraa, hänet on tuomittava sotaan yllyttämisestä vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

4 § (21.4.1995/578) Törkeä maanpetos. Jos maanpetoksessa

 1. aiheutetaan vaara valtakunnan tai sen osan joutumisesta vieraan vallan alaiseksi tai
 2. muuten aiheutetaan Suomelle erityisen suurta vahinkoa

ja maanpetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä maanpetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Yritys on rangaistava.

5 § (21.4.1995/578) Vakoilu. Joka vierasta valtiota hyödyttääkseen tai Suomea vahingoittaakseen hankkii tiedon sellaisesta Suomen maanpuolustusta tai muuta poikkeuksellisiin oloihin varautumista, Suomen ulkomaansuhteita, valtiontaloutta, ulkomaankauppaa tai energiahuoltoa koskevasta taikka muusta niihin rinnastettavasta, Suomen turvallisuuteen vaikuttavasta seikasta, jonka tuleminen vieraan valtion tietoon voi aiheuttaa vahinkoa Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle, on tuomittava vakoilusta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Vakoilusta tuomitaan myös se, joka vierasta valtiota hyödyttääkseen tai Suomea vahingoittaakseen toiselle välittää, luovuttaa tai ilmaisee taikka julkistaa 1 momentissa tarkoitetun tiedon.

Yritys on rangaistava.

 

6 § (21.4.1995/578) Törkeä vakoilu. Jos vakoilu

 1. tehdään poikkeuksellisissa oloissa,
 2. koskee Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle erittäin merkittävää seikkaa tai
 3. on omiaan aiheuttamaan erityisen suurta 5 §:ssä tarkoitettua vahinkoa

ja vakoilu on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä vakoilusta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Yritys on rangaistava.

7 § (21.4.1995/578) Turvallisuussalaisuuden paljastaminen. Joka oikeudettomasti julkistaa tai toiselle välittää, luovuttaa tai ilmaisee taikka tällaista tarkoitusta varten oikeudettomasti hankkii tiedon seikasta, joka Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi on säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi tai joka tekijän tieten on sen laatuinen, että sen paljastuminen on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle, on tuomittava turvallisuussalaisuuden paljastamisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

8 § (21.4.1995/578) Tuottamuksellinen turvallisuussalaisuuden paljastaminen. Joka törkeästä huolimattomuudesta oikeudettomasti julkistaa taikka toiselle välittää, luovuttaa tai ilmaisee tiedon seikasta, joka Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi on säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi, on tuomittava tuottamuksellisesta turvallisuussalaisuuden paljastamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

11 § (21.4.1995/578) Maanpetoksellinen yhteydenpito. Joka tehdäkseen edellä tässä luvussa tarkoitetun rikoksen ryhtyy yhteydenpitoon vieraan valtion tai sen asiamiehen kanssa, on tuomittava maanpetoksellisesta yhteydenpidosta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

-------------------------------------------

-------------------------------------------

Videota EU-parlamentin istunnosta vuodelta 2007 http://www.redicecreations.com/article.php?id=2866 eli kuinka komissio suhtautui edustajien vaatimukseen kansanäänestyksestä

Koulupinnaus pelastaa älysi, moraalisi ja sielusi http://riikkasoyring.blogit.uusisuomi.fi/2010/05/16/koulupinnaus-pelastaa-alysi-moraalisi-ja-sielusi/

Suomi irti EU:sta adressi http://www.adressit.com/eupois

Vetoomus kansalaisaloitteen puolesta http://www.adressit.com/lakialoite

Paniikkipolitiikka pahentaa rahakriisiä http://riikkasoyring.blogit.uusisuomi.fi/2010/05/14/paniikkipolitiikka-pahentaa-euroalueen-kriisia/

Aleksander Stubb pitää puheen http://www.google.fi/search?q=suomen+illuminati&hl=fi&rlz=1T4PBEA_fiFI291FI291&prmd=v&source=univ&tbs=vid:1&tbo=u&ei=R9P0S8mOA42eOJ7FuOUI&sa=X&oi=video_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CC8QqwQwAw

presidentti Tarja Halonen tyrmää Perustuslakiuudistuksen http://www.katsomo.fi/?progId=39458

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (57 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

"Kannattaa muistaa, että Suomen Kreikan ongelmien todellinen syy on vastuuttomissa puolueissa ja niitä ylisuurten lupausten toivossa äänestäneissä ihmisissä. Suomi Kreikka meni vararikkoon, kun kaksi populistista pääpuoluetta lupailivat vuoron perään toisensa suohon, eikä kukaan ottanut vastuuta kokonaisuudesta. Tämä vastuuttomuus tuli mieleeni Kokoomuksen Keskustan SDP:n toiminnassa.

Vastuunkanto on joskus vaikeaa. Mutta paremman tulevaisuuden rakentaminen ei ole helppoa. Pankkien Suomen etu vaatii joskus uhrauksia ja vaikeiden valintojen tekemistä.

Otan omalta osaltani vastuun tästä lainapäätöksestä. En suostu ottamaan vastuuta siitä, että Suomi voisi ajautua uuteen lamaan ja Kreikan tielle."

kirjoittaja on Kokoomuksen puheenjohtaja ja valtiovarainministeri

http://www.savonsanomat.fi/mielipide/artikkelit/vastuuta-ja-v%C3%A4list%C3%A4vetoja/561494

 

toinen euromies (nimimerkki)

Suomen EU-jäsenyydestä säädetään Suomen perustuslain 93, 96 ja 97 artiklassa:

93 artiklan 2 kohta: "Valtioneuvosto vastaa Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansallisesta valmistelusta ja päättää niihin liittyvistä Suomen toimenpiteistä, jollei päätös vaadi eduskunnan hyväksymistä. Eduskunta osallistuu Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansalliseen valmisteluun sen mukaan kuin tässä perustuslaissa säädetään."

96 artikla: "Eduskunta käsittelee ehdotukset sellaisiksi säädöksiksi, sopimuksiksi tai muiksi toimiksi, joista päätetään Euroopan unionissa ja jotka muutoin perustuslain mukaan kuuluisivat eduskunnan toimivaltaan.

Valtioneuvoston on toimitettava kirjelmällään 1 momentissa tarkoitettu ehdotus eduskunnalle viipymättä siitä tiedon saatuaan eduskunnan kannan määrittelyä varten. Ehdotus käsitellään suuressa valiokunnassa ja yleensä yhdessä tai useammassa sille lausuntonsa antavassa muussa valiokunnassa. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskeva ehdotus käsitellään kuitenkin ulkoasiainvaliokunnassa. Suuri valiokunta tai ulkoasiainvaliokunta voi tarvittaessa antaa ehdotuksesta lausunnon valtioneuvostolle. Puhemiesneuvosto voi päättää tällaisen asian ottamisesta keskusteltavaksi myös täysistunnossa, jolloin eduskunta ei kuitenkaan tee päätöstä asiasta.

Valtioneuvoston on annettava asianomaisille valiokunnille tiedot asian käsittelystä Euroopan unionissa. Suurelle valiokunnalle tai ulkoasiainvaliokunnalle on ilmoitettava myös valtioneuvoston kanta asiassa."

97 artiklan 1 ja 2 kohta: "Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan tulee pyynnöstään ja muutoinkin tarpeen mukaan saada valtioneuvostolta selvitys ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevista asioista. Eduskunnan suuren valiokunnan tulee vastaavasti saada selvitys muiden asioiden valmistelusta Euroopan unionissa. Puhemiesneuvosto voi päättää selvityksen ottamisesta keskusteltavaksi täysistunnossa, jolloin eduskunta ei kuitenkaan tee päätöstä asiasta.

Pääministerin tulee antaa eduskunnalle tai sen valiokunnalle tietoja Eurooppa-neuvoston kokouksessa käsiteltävistä asioista etukäteen sekä viipymättä kokouksen jälkeen. Samoin on meneteltävä valmisteltaessa muutoksia niihin sopimuksiin, joihin Euroopan unioni perustuu."

Jokainen EU:n jäsenvaltio on suvereeni valtio. Jokaisella EU:n jäsenvaltiolla on oma valtiosääntö eli perustuslaki. Saksassa liittovaltion perustuslakituomioistuin on antanut monta päätöstä, joilla on kumottu Saksan änkyröiden valitukset Euroopan yhtenäisasiakirjasta, Euroopan sosiaalisesta peruskirjasta, EU:n perusoikeuskirjasta, Maastrichtin sopimuksesta, Amsterdamin sopimuksesta, Nizzan sopimuksesta ja Lissabonin sopimuksesta.

Antti-Aleksi Peura (nimimerkki)
Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Henry Björklid kommentoi toisaalla

"Former Central Bank Head Karl Otto Pöhl
Bailout Plan Is All About ’Rescuing Banks and Rich Greeks’
The euro reached a four-year low on Monday. Former German central bank head Karl Otto Pöhl said the European common currency’s downward trend could continue.

The 750 billion euro package the European Union passed last week to prop up the common currency has been heavily criticized in Germany. Former Bundesbank head Karl Otto Pöhl told SPIEGEL that Greece may ultimately have to opt out, and that the foundation of the euro has been fundamentally weakened.

Pöhl: It was about protecting German banks, but especially the French banks, from debt write offs. On the day that the rescue package was agreed on, shares of French banks rose by up to 24 percent. Looking at that, you can see what this was really about — namely, rescuing the banks and the rich Greeks.

SPIEGEL: In the current crisis situation, and with all the turbulence in the markets, has there really been any opportunity to share the costs of the rescue plan with creditors?

Pöhl: I believe so. They could have slashed the debts by one-third. The banks would then have had to write off a third of their securities.

SPIEGEL: There was fear that investors would not have touched Greek government bonds for years, nor would they have touched the bonds of any other southern European countries.

Pöhl: I believe the opposite would have happened. Investors would quickly have seen that Greece could get a handle on its debt problems. And for that reason, trust would quickly have been restored. But that moment has passed. Now we have this mess."

Eli Pöhl sanoo suoraan mihin rahat todellisuudessa meni ja että koko homma oli väärin sammutettu.

Lue täältä koko juttu: http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,695245,00.html

Raija (nimimerkki)

Riikka, en usko että Suomi mihinkään häviää, vaikka toisista EU-maista muuttaneet Suomessa asuvat saavatkin äänestää EU vaaleissa. Itselläni oli viimevaaleissa mahdollisuus äänestää tämän maan edustajaa EU:n, mutta en käyttänyt äänioikeuttani, vaikka ehdokas olikin tiedossani. Seuraan myös täällä ketkä mepeiksi pyrkivät ja mistä puolueista.

Suomessa olisi paljon parempi elää, jos maa alkaisi vähitellen kehittymään vaikka nyt ensiksi muiden pohjoismaiden kaltaiseksi. Rakennemuutoksia kaivataan.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Raija, en minä vastustakaan sitä että muista EU-maista muuttaneet tai muualla asuvat suomalaiset saavat äänestää vaaleissa. Minä vastustan sitä että Perustuslakia muutetaan ja lisätään siihen että Suomi on liittovaltion jäsen.

Raija (nimimerkki)

Liittovaltioksi ajaminen on vaihtoehto, jos maat eivät muuten kehity. Suomellakin on valtavia kehitysongelmia, joita ei politiikan päättäjät halua myöntää, koska se vaatisi korjausliikettä. Siitä johtuu, että puhutaan puppua vuodesta toiseen tarkoituksena sotkea järkevää ajattelua ja päätöksiä, jotka tulevat olemaan Suomellakin edessä.

Toimitte ihan oikein, kun olette perustaneet Vaaliliiton. Rakenteet ovat Suomessa niin pönäkät, että vaaditaan tosi massiiviset vastavoimat suurille valtapuolueille, muutoksen aikaansaamiseksi.

Käyttäjän harmaasusi kuva
Harmaasusi ™

Edustuksellisen demokratian vahvistaminen tarkoittaa
vallan anastamista, viimeistenkin rippeiden omimista
varsinaiselta kansalta.

Elämme jo nyt lumedemokratiassa tai pikemminkin
kleptokratiassa josta johtuen lajitoverimme aivan
vaistonvaraisesti kokevat vaikutusmahdollisuuksien
olevan vain teoreettiset.

Kun iniminen joutuu ilman varsinaista omaa syytään
elämään ja kokemaan näennäisdemokratian alla, on
yhteiskunnallisen osallistumisen lopputulema apatia,
passiivinen elämä vain oman lähipiirinsä huomioon-
ottaen.

Tavallisen rupusakin muodostavat hyväntahtoiset
idiootit eivät voi omassa poliittisessa viattomuu-
dessaan käsittää että vallan rupusakilta huijanneet
ja anastaneet puolueet eivät koskaan luovu omasta
vallasta vapaehtoisesti.

Vallan jatkuvuuden takaa puolueille monopolisoitu
väkivaltakoneisto.

Kansanvallan palauttamisen vaatiminen edellyttää
viimekädessä nousemista tuota koneistoa vastaan.

Mustalista, Harmaasusi™

AVU (nimimerkki)

Itsenäinen Suomi lakkasi olemasta jo kauan sitten. En ymmärrä mitä ihmeen vaaraa jossain liittovaltiossa oikein on. Jos vastaus on jotakin sentimentaalista höttöä, se ei riitä perusteluksi sille, että viat jätetään korjaamatta.

Visitor (nimimerkki)

"Aikanaan ;-)

1.) ”Maamme alistaminen vieraiden valtojen ja sotilasliittojen alaisuuteen ei siis ole pelkästään poliittisesti turhaa, taloudellisesti kallista ja turvallisuuden kannalta vaarallista, vaan myöskin vastoin lakia.

1 § 21.4.1995/578
Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen.

Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla taikka vieraan valtion sotilaallisen tai taloudellisen painostuksen tai tuen avulla

1. saattaa Suomi tai osa Suomea vieraan valtion alaiseksi,

2. irrottaa osa Suomea muusta valtakunnasta tai

3. muulla vakavuudeltaan näihin rinnastettavalla tavalla rajoittaa Suomen valtiollista itsemääräämisoikeutta tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi."

http://pekkasivonen.blogit.uusisuomi.fi/2010/05/06...

manalanvoima (nimimerkki)

Tarkoittaako tämä että suomessa ei ole mahdollista muutenkuin mellakoimalla saada valta kansalle? mielenosoituksissa paljon mukana olleena tiedän että ei olla kaukana mellakoista alkaa olee kansa sen verran hiilenä..

Käyttäjän harmaasusi kuva
Harmaasusi ™

Kommendaattori № 11. manalanvoima

Teoriassa Ei, käytännössä KYLLÄ!

Vedi Ultima Thule e poi muori! Harmaasusi™

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Toinen euromies, kuinka paljon sinulle maksetaan tuosta propagandasta:

esim. "Jokainen EU:n jäsenvaltio on suvereeni valtio."

Kohdassa #10 esitellään lakia, jota on rikottu raskaasti. Jopa EU/EY:n mukaan Suomen ei pitäisi olla EU:ssa, koska oman perustuslakimme mukaan meidän sinne olisi pitänyt liittyä. Mutta perustuslakimme sanoo, että valta Suomessa kuuluu kansalle.

repe (nimimerkki)

Euromies (2), luuletko kuulostavasi viisaalta jonkun mielestä? Epäselvää liturgiaa vailla mitään sisältöä. Suvereenisuus kaiken huippu. Olisit nyt laittanut poikkeukset ja pykälät, jotka osoittaisivat,k että oikeasti ei olekaan suvereeni enää. Liittovaltiossa vielä vähemmän.

9 Meinaatko, että EU on hyvissä käsissä?

Käyttäjän malva kuva
Eeva Vasenius

Hyvä kirjoitus Riikka.

Ja Harmaasudella hyvä kommentti # 8. Noinhan tämä maa "makaa."

terv. Eeva

uurija (nimimerkki)

Saksa on julistamassa sotaa pankkeja vastaan estämällä niiden toimintaa kontrollisäädöksin, joista osa on jo tullut voimaan. Pankkieliitti on ilmaissut närää keinottelun hankaloiduttua.

Valtiovarainministeri Katainen sanoi hiljattain eduskunnassa, että Suomi seuraa Saksaa toimissaan talouskriisin hillitsemiseksi.
Jos Jyrki Katainen puhui totta, Suomikin saattaa siis nopeasti voimaan pankkien finanssikeinottelun estäviä toimia.
Se on ilouutinen veronmaksajille!

Saksalaiset eivät todellakaan enää siedä pankkiirieliitin vedätystä. Huomenna Saksan valtiopäivien tulisi päättää 720 biljoonan euron tukisummasta pankeille.

Päätöksen kynnyksellä kritiikki voimistuu. Monet haluavat Angela Merkelin ja johtavien ministeriden talouskriisiin johtaneiden toimien laillisuuden tutkittavaksi.
"Ei meillä ole mitään talouskriisiä. Jollei tukisummaa huomenna hyväksytä, ainoastaan keinottelijat ja pankit häviävät", sanoo Hans-Werner Sinn, arvostettu talousmies ja kutsuu euroalueen pankkitukihanketta Saksan vakavimmaksi erehdykseksi koko maan pitkän historian aikana.

Theflucase.com:
"Criticism of the 720 billion euro bank bailout grows in Germany ahead of key vote German economics expert Hans-Werner Sinn, the head of Ifo in Munich, has called the eurozone „bailout“ „one of the gravest mistakes in the history of Germany“ one day before German MPs prepare to vote on the 720 billion euro package in the Bundestag on"... jatkuu www.theflucase.com

Jukka-Pekka Vasara

Olen samalla puolella ! :) Itse kyllä epäilen että ensin tulee eliitin hädässään ajama liittovaltio ja sitten ehkä aivan heti perään romahdus ja sotia josta sitten seurauksena suuri määrä erilaisia mikrovaltioita ja "voittajia" ovat ne maat jotka pysyvät suurin piirtein kokonaisena. Nämä ollevat lähinnä itä-erooppalaisia maita, syytä voi miettiä..

Käyttäjän hilkkalaronia kuva
Hilkka Laronia

Ettäkä saa minun suostumusta mihinkkään osavaltioittamisseen ja ei ole niin varmaa, miten tässä käy! Met tulema täältä! Kansan vaaliliitto on vaihtoehto seuraaviin vaaleihin http://vaaliliitto.fi/! Ja tässä ois kans, jos ei jo täällä ole http://turjalainen.blogspot.com/2010/05/perustusla...

JLin (nimimerkki)

Minkä logiikan mukaan kansalaisen vaikutusmahdollisuudet Suomessa paranevat, kun suoralla kansanvaalilla valitun Presidentin valtaoikeuksien - ja velvollisuuksien yli vedetään ruksi? Joskus tehdyt päätökset kuulostavat alkuunsa huonoilta, mutta ajan perästä osoittautuvat hyviksi, joskus toisinpäin, mutta jonkun pitäisi seisoa päätösten takana. Tämmösessä tilanteessa Presidentti saattaa selitellä, murahdella, jopa puoliksi haistatella taikka kököttää linnassaan, mutta kaikki voidaan tulkita vastaukseksi suoraan kysymykseen. Pääministeri tuntuu aina vetoavan hallitusohjelmaan, paperinpalaan, nelivuotissuunnitelma vähän niinkuin Neuvostoliitossa ja vastuuta ei kanna kukaan ja kukaan ei tiedä, kenen leivissä kukin on. Ne vähät kansalaisia kiinnostavat asiat nimetään suoralta kädeltä populismiksi valtaeliitin ja valtamedian toimesta. Hyvin on propagandamasiinan suomettumispaska tehtävänsä tehnyt. Koivisto toimi täysin oikein Neuvostoliiton hajotessa, turha härnätä perseeseen ammuttua karhua ja vahvalle markalle kävi niinkuin tulee käymään vahvalle eurolle. Ero on se, että 90 -luvun konkurssi tuli suurelta osin kansalaisten omiin nimiin ottamista lainoista ja ajan muutoksista, tuleva konkurssi on seurausta hallituksen kansalaisten nimiin ottamista lainoista ja vapaaehtoisesta paluusta takaisin EUvostoliiton aikoihin, sen ytimeen eikä miksikään puolisatelliitiksi. Poliittinen prostituoitu myy itsensä suurelle rahalle ja kaikki paitsi myyjä nauraa. Poliittinen sutenööri myy kansan suurelle rahalle ja saattaa kansan naurun muututtua pesäpallomailaksi hyytyä hymy sutenööreiltäkin. Menneisyyden velvollisuuksien pitäisi raivata tietä nykyisyyden oikeuksille, mutta näyttää menneisyyden oikeudet raivaavan tien nykyisyyden velvollisuuksille. Katja Boxberg ja Taneli Heikka esimerkiksi tuntuvat olevan uppoutuneet neuvostosysteemiin niin syvälle, etteivät enää erota hautausurakoijan ja nekrofiilin eroa, sen tosin tietävät, miten yksittäisten henkilöiden tappiot ja toilailut sosialisoidaan koskemaan koko kansaa Neuvostoliiton malliin. Se tuntuu olevan pelin henki EU:ssa myös. Neuvostoliitto piti poliitikkojen katseen matalalla ja kansalaisten moraalin korkealla, EU ja valtamedia toimii päinvastoin.

Pertti Heinonen (nimimerkki)

7
Kyllä se on skeidaa että Suomen pitäisi kehittyä muiden euromaiden tasolle. Suomessa oli Luxenburgin ohella ainut budjetti joka jäi EU:n tavoitebudjettien alee. Haluatko todella että Suomi "kehittyy" kuten Kreikka tai Irlanti, tai Espanja? Sehän tarkoittaisi käytännössä että meidän pitäisi muutaa taloudenpitomme samanalaiselle hälläväliä mentaaliteelitlle kuin useimmat EU maat. Oma ehdotukseni on että Suomi ulos EU:sta mahdollisimman äkkiä. Voisimme vielä korjata vauriot jotka EU:ssa roikkuminen on maallemme aiheuttanut.

repe (nimimerkki)

Kun se Koiviston synti olisikin ollut vain se varovaisuus. Mutta kyllä sekin oli häpeällistä ja turhaa, kun muut eivät seurannjeet perässä. Koivisto jäi Suomessakin lähes yksin ja teki itsestään pellen. Muut näkivät, että paluuta ei kommunistivaltaan enää voinut olla.

Kyllä suomettuminen meni liian pitkälle ja syy oli Kekkosen. Koivisto jatkoi suoraan sitten siitä, mihiN Kekkonen lopetti.

Visitor (nimimerkki)

Valmiuslaki etenee, niskuroijat saatetaan kuriin ;-) Huvittava tapaus, missä kansanedustaja ei ymmärrä esimerkkiä...

"Kansanedustaja Jacob Söderman (sd.) nosti Hitlerin valtaannousun esille varoittavana esimerkkinä siitä, miten voi käydä, jos valtuudet perusoikeuksien rajoittamiseen annetaan hallitukselle.

-Kun valmiuslakeja ruvettiin touhuamaan 60- ja 70-luvulla, muistoissa oli, että Hitler tuli valtaan laillisin menoin, kun yhdessä poikkeuslaissa oli menettely, jota hän käytti hyväksi, Söderman sanoi.

Hallituspuolueet ajavat Suomessa lainmuutosta, jolla oikeus päättää kriisiolojen poikkeusvaltuuksista siirretään presidentiltä hallitukselle.

Södermanin mielestä lakiin uhkaa jäädä vaarallinen porsaanreikä, koska ei ole mahdotonta, että eduskuntaan ja hallitukseen voi tulla ääriliikkeitä.

-Tämä on laki, jolla viisi ministeriä vaikka samasta puolueesta voi laillisesti ottaa kaikki valtaoikeudet valtaansa ilman sen kummempaa kontrollia, Söderman varoitteli.

"Minä häpeän"

Keskustan Oiva Kaltiokumpu kauhistui ja loukkaantui.

-Häpeän, että Suomen eduskunnassa kokenut parlamentaarikko voi puhua Hitleristä ja rinnastaa sitä suomalaisiin poliittisiin ryhmiin, jotka ehkä tulevat valmiuslain nojalla kaappaamaan vallan tai nousemaan valtaan. Olen suorastaan tyrmistynyt."

Söderman kiisti, että olisi verrannut suomalaisia poliitikkoja Hitleriin.

-Se oli teoreettinen esimerkki.

Historian yksityiskohtia vähemmän tuntevat saivat Pentti Tiusaselta (vas.) päivämääriä myöten tarkan selvityksen siitä, mistä Södermanin tarkoittamassa tapahtumien sarjassa oli kysymys.

Saksan laki antoi valtakunnankansleriksi 30. tammikuuta 1933 nousseen Hitlerin hallitukselle mahdollisuuden julistaa poikkeustila. Kansalaisoikeudet poistettiin ja myöhemmin myös valtiopäivien toiminta lopetettiin."

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/92982-sdp-kaytti-h...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Europopulistit rakensivat kriisin; Risto Pennanen

"Kun joku erehtyy kritisoimaan suomalaisen valtaeliitin hanketta, saa hän nopeasti niskaansa populistin viitan. Populistiksi leimaamisesta on tullut eräänlainen eliitin normikäyttäytyminen, jolla päättäjät tekevät kriitikosta näppärästi typeryksen näköisen urputtajan, jonka puheita ei kannata kuunnella. Näin eliitti toimii, vaikka hätä olisi tullut omiin housuihin itse tehtyjen superpopulististen tekojen seurauksena.

Sama kaava on toistunut jälleen eurokriisin aikaan. Koko euroalue on nimittäin kriisissä siksi, että euro synnytettiin aikanaan uskomattoman populistisen poliittisen intohimon vallassa. Arvostettujen kansainvälisten ekonomistien varoitukset kaikuivat kuuroille korville, kun poliittinen idea eurosta piti ajaa väkisin pyssyyn.

Etenkin brittiläiset ja amerikkalaiset ekonomistit varoittivat, että valuutta on talouden peilikuva eikä euroalueen erilaisilla talouksilla voi olla samanlaista peilikuvaa. Tähän kritiikkiin vastattiin, että euro ja vakausjärjestelmä ajavat taloudet samannäköisiksi.

Mutta kävikin juuri toisinpäin. Heikoimmat euromaat saivat Saksan siivellä lainaa enemmän ja edullisemmilla ehdoilla kuin ne olisivat voineet ottaa oman valuutan aikaan. Euro ajoi siis talouksia entistäkin kauemmaksi toisistaan.

Populismi kukki
synnytyksessä

Eurokätilöihin kuulunut Paavo Lipponen kritisoi muutama päivä sitten jälkiviisaasti, että valvontakoneisto on ollut liian löysä. Keskeinen ongelma on kuitenkin se, että varoituksiin ei suhtauduttu vakavasti silloin, kun niitä olisi pitänyt kuunnella. Jälkeenpäin on lapsellista valittaa, että järjestelmä on hyvä mutta ihmiset ovat olleet epärehellisiä ja lepsuja. Vain suomalainen voi olla niin naiivi, että kuvittelee 16 maan liitossa kaikkien olevan ryhdikkäitä ja rehellisiä.

Suomalaisten europopulistien puolustukseksi voi kyllä todeta, että etenkin meillä eurokriitikoiden etunenässä loistivat sellaiset poliitikot, joita saattoi hyvällä syyllä pitää suorastaan Eurooppa-vastaisina.

Esimerkiksi Esko Seppäsen ja Paavo Väyrysen omat vahvuudet olivat tuohon aikaan enemmänkin rupla-liitossa kuin euroliitossa. Siksi eurostakin syntyi suomalaiseen tapaan keskustelun sijaan väittely, jossa osapuolet huusivat toistensa ohitse.

Kansalle euro myyttiin käsittämättömän populistisella hokemalla, että “eikö se olisi mukava matkustaa Kreikkaan, kun ei pitäisi vaihtaa valuuttaa.” Voimia pantiinkin enemmän euron myymiseen kuin kestävän euron rakentamiseen.

Kaaoksen keskellä on helppo todeta, että aikanaan olisi pitänyt ohjata ensin talouksia yhteen suuntaan ja ottaa euro vasta sen jälkeen käyttöön. Malttamattomilla poliitikoilla ei kuitenkaan ollut aikaa rakentaa ensin perustuksia, vaan he ryhtyivät heti talon tekemiseen. Hyvä idea pilattiin siis aikanaan populismilla ja kiireellä.
 
Onko markkinoilla
luottamusta?

Jos päättäjät olisivat aikanaan kuunnelleet kansainvälisiä ekonomisteja, olisi ongelmia voitu ehkä ainakin osittain estää. Kun ongelmat on rakennettu, niiden korjaaminen on vaikeampaa. Vakautta on vaikea saavuttaa, kun laiva uppoaa. Rauhaa on työlästä rakentaa, kun sota on syttynyt. Tämän tosiasian kanssa painivat tämän päivän päättäjät, joista valtaosa oli kakkosketjussa euron synnyn aikaan.

Vaikka jyrkikataiset ja muut eivät olleet rakentamassa euroa, kantavat hekin vastuuta siitä, että eivät ole toimineet heikon järjestelmän remontoimiseksi. Jopa ryhdikkäinä pidetyt maat ovat itsekin eläneet yli varojensa. Siksi rahamarkkinat ovat hermostuneet.

Mutta eivät rahamarkkinatkaan ansaitse sitä hehkutusta, jota markkinoiden älykkyyttä kuuluttavat ylipapit ylläpitävät. Niin sanotut markkinat ovat lainanneet sokean näköisinä rahaa maille, joiden luottokelpoisuuden takuuna on ollut nopeasti pilaantuvaa fetaa. On tosin vaikea sanoa, ovatko markkinat tehneet niin viisauttaan vain tyhmyyttään.

Suurten summien lainaaminen on tyhmyyttä, jos velallisena on maksukyvytön ihminen. Mutta kun velallinen on valtio, muuttuu tilanne. Erityisen paljon tilanne muuttuu, jos lainanottaja on eurovaltio.

Markkinat ovat voineet luottavaisin mielin laskea, että muut maat pelastavat maksukyvyttömän euromaan. Siksi markkinoilla on ollut käsissään varma rahasampo, joka on tuottanut poikkeuksellisen korkeaa riskitöntä korkoa.
 
Olivatpa markkinat olleet tyhmiä tai ahneita, ei niitä kuitenkaan voi pitää hyvinä pelin ohjaajina. Siksi on tuntunut suorastaan koomiselta kuunnella, kun eturivin poliitikot ovat kuuluttaneet, että nyt täytyy ansaita markkinoiden luottamus. Kun katselee suurten amerikkalaispankkien ja luottoluokittajien track recrodia, tuntuu synniltä lausua samassa virkkeessä sana luottamus. Luottamuksen sijaan niiden cv:stä  löytyy pitkä lista Enronin kaltaisia katastrofeja.

Kyseessä on joukko ahneita pelureita, joiden luottamusta ainakaan minä en janoaa. Jopa Yhdysvalloissakin on lakattu rukoilemasta näiltä luottamusta. Sen sijaan siellä tutkitaan nyt oikein viranomaisvoimin, ansaitsevatko suuret pankit kansan luottamuksen."

http://www.taloussanomat.fi/ajatukset/2010/05/17/europopulistit-rakensivat-kriisin/20106998/145
ja toisaalla samassa lehdessä Velkatalkoo-Jykä paheksuu niitä jotka pelastyttelevät pankkeja säätämällä lakeja shorttausta vastaan. Jos "markkinat" ovat hermostuneita, laittakaa THL:n pakeille. Äkkiäkös siellä asiansa osaava henkilökunta kirjoittaa "markkinoille" kiloittain yhteistyökumppani-lääkeyhtiön rauhoittavia. Haittavaikutuksia tulee mutta myynti kasvaa. Jo sen pitäisi rauhoittaa "markkinoita" :D

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Visitor, #22,
kammottavaa, toden totta, kun ajatteleekin että valmiustilalain nojalla Matti Muistinen, Selättäjä-Jykä, Stubb, Sukka-Urpilainen & co kaappaisivat vallan.

Sitä ei ihmisen järki kestä. Täytynee itsekin pyytää THL:lta tukku rauhoittavien reseptejä.

foliohattu (nimimerkki)

Uuteen valmiuslakiin on tulossa pykälät myös zoonoosin varalle. Jos vaikka se Risukon uumoilema kirahvi- tai käärmelentsu iskee, niin saadaan kansa ruotuun ja talkootöihin. Iskee Riikka sunkin tupaan jambo-mies majailemaan, mutta ei sen väliä kun oot kaikki päivät pakkotöissä. Eikä siellä pimeässä muutenkaan nää ketä siellä asustelee. Valtio alkaa tiätysti säännöstelee sähköä, jotta OL10:n elektronit saadaan myytyä ulkomaille hyvään hintaan.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Foliohattu, #26,

vielähän tuo entinen sikainfluenssa-valepandemia (pakkorokotusuhkineen) on voimassa heinäkuulle. Ei WHO tiemmä ole pandemiahälytystä perunut.

Luitko jutun http://www.thenews.pl/national/artykul128545_polan...  siitä kuinka Euroopan Neuvosto ylistää Puolaa koska Puola ei mennyt mukaan valepandemiapöljäilyyn ja jätti rokotteet hankkimatta? Suomen lehdet ei asiasta tainneet mitään mainita?

Pakkotyö? Sehän ON JO Lissabonin sopimuksessa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Suomen rikoslaki, 13 luku: valtiopetoksesta;

2 § (21.4.1995/578) Törkeä valtiopetos. Jos valtiopetoksessa

1.rikoksentekijänä on tasavallan presidentti, valtioneuvoston jäsen tai muu valtion ylimpään poliittiseen tai sotilaalliseen johtoon kuuluva henkilö,
2.rikoksen tekemiseen käytetään aseistettua joukkoa,
3.rikos tehdään ihmisiä surmaamalla tai
4.rikos on poikkeuksellisten olojen vuoksi erityisen vaarallinen
ja valtiopetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä valtiopetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

3 § (21.4.1995/578) Valtiopetoksen valmistelu. Joka tehdäkseen valtiopetoksen

1.ryhtyy yhteydenpitoon vieraan valtion tai sen asiamiehen kanssa,
2.valmistaa, hankkii, kokoaa tai varastoi aseita, ampumatarvikkeita tai muita niihin rinnastettavia väkivallan käyttöön soveltuvia välineitä,
3.antaa koulutusta aseiden tai muiden väkivallan käyttöön soveltuvien välineiden käyttämisessä tai
4.värvää tai kokoaa väkeä tai varustaa sitä aseilla,
on tuomittava valtiopetoksen valmistelusta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Valtiopetoksen valmistelusta tuomitaan myös se, joka perustaa tai organisoi yhteenliittymän, jonka tarkoituksena on Suomen valtiosäännön tai valtiojärjestyksen väkivaltainen kumoaminen tai muuttaminen, osallistuu johtavassa asemassa tai muuten merkittävällä tavalla sellaisen yhteenliittymän toimintaan tai tietoisena yhteenliittymän tarkoitusperästä antaa sille merkittävää taloudellista, järjestöllistä tai muuta vastaavaa tukea.

http://www.heikniemi.fi/rikoslaki/rl13.html

foliohattu (nimimerkki)

Mutta eihän Riikka tässä oikeasti mitään tautia edes tarvita:

"Hyvin laajalle levinnyt vaarallinen kulkutauti (pandemia) voi tarkoittaa maailmanlaajuisesti levinnyttä tautia ilman, että se on vielä tullut Suomeen."

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2008/20080003

Eli Suomi-neito voidaan ottaa haltuun laillisesti, jos vaikka jambo-mies saa lentsun pelehdittyään kirahvin kanssa. Ja sen kaveri ja sen kaveri jne..

Tuo määritelmähän sopii sikalentsuunkin. Kyllä se syksyksi tulee.. tai talveksi.. tai joskus.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Minusta vuohi oli viimeksi tarjolla uudeksi pandemiaksi. Mutta toisaalta on tuo sikakin vielä käyttämättä :D

foliohattu (nimimerkki)

Ootko Riikka muuten huomannut, että EU-kuvioissa on esiintynyt viime aikoina uudenlainen logo tai lippu. Tai sitten en vaan ole sitä ennen huomannut. Ekan kerran bongasin sen Ylen uutisista, joita ei tietenkään kannattaisi katsoa..

Seuraavan linkin takaa sen näkee. Onko tämä laastiporukan kipeää huumoria vai mitä?

http://1.bp.blogspot.com/_SkAV7rj69hw/S-U-RnJHgKI/...

foliohattu (nimimerkki)
JLin (nimimerkki)

#21 repe

Voihan asia noinkin olla, mutta itse näkisin sen hieman eri lailla. Paasikivi aloitti suomettumisen ajan. Voisivat Boxberg ja Heikka lopettaa sen paskan jauhamisen ja alkaa tonkia, kuka allekirjoitti Neuvostoliiton vaatimuksesta 50 000 inkerin suomalaisen junalipun Siperiaan ja sai vielä Leninin merkin rintaansa. Koivisto allekirjoitti paluulipun, termillä paluumuuttaja, oliko vuonna 1990 samoja aikoja Saksan yhdistymisen kanssa. Kylmä sota taisi loppua Gorbatshovin valtaantuloon Neuvostoliitossa. Gorbatshov, Bush ja Kohl junailivat Saksan yhdistymisen, vaikka britit ja ranskalaiset vastustivat. Vaikka Gorbatshov ihan kohtuu äijä onkin, tuskin oli kyse mistään hyväntahtoisuudesta, vaan luhistuvan imperiumin kaupankäynnistä ja etupiirijaon muutoksista. Ilmeisesti nämä kolme sopivat Baltian maiden kuuluvan Neuvostoliittoon, sen verran välinpitämätöntä oli virallisen USA:n ja Saksan suhtautuminen balttien itsenäistymispyrkimyksiin. Koivisto ja Bush olivat varsin paljon tekemisissä keskenään noina aikoina. USA:n tavoitteena oli varmaan yrittää pitää Gorbatshov vallassa, koska seuraaja saattaisi olla minkä sortin täyskaheli hyvänsä ja ydinohjuksissa löytyy, varmaan oli Koivistokin tästä tietoinen, jos näin oli. Gorbatshov varmaan tiesi, että imperiumin hajoaminen kielii heikosta johtajasta ja semmonen saattaa saada kuulan kallonsa. Gorbatshov yritti säikytellä baltteja, että heittäisivät sinimustavalkeet takaisin komeroon. Eivätpä heittäneet, baltit itsenäistyivät ja Gorba vietiin kesämökille huilaamaan. Onneksi sentään Jeltsinillä oli kädessään rynkyn sijaa votkapullo. Mitä sitten Koiviston olisi pitänyt tehdä? Varmaan parempi kun ei tehnyt mitään, ehkä yrittää vähän osapuolia rauhoitella. Kunnia Viron uudelleen itsenäistymisestä kuuluu ainoastaan virolaisille itselleen, ei esimerkiksi Sofi Oksaselle, vaikka kuinka Koivistoa nalkuttaisikin. USA on pettänyt baltit ainakin kolme kertaa. Ensin aseistivat Neuvostoliittoa ennen talvisotaa, sitten Teheran/Jalta ja sitten vielä balttien itsenäistyminen. Iivi Anna Masso ei ole tainnut muistaa mainita yhtäkään näistä yhtäkään kertaa. Koivistosta ja suomettumisesta sitten sitäkin enemmin, omalta osaltaan rapauttaakseen suomalaisten kansallistunnetta. Globalistien hommissa Massokin, mutta eipä ole ainoa.

uurija (nimimerkki)

Suomessa on jo todellisuudessa kaksipuoluejärjestelmä. Äänestäjän näkökulmasta valinnanvara supistui raskaasti, kun SDP:kin kääntyi keinottelutalouden kannattajaksi oikeiston aisapariksi parikymmentä vuotta sitten.

Nimimerkki Anonyymi kirjoittaa Jyrki Virolaisen blogilla 19.5.2010:

"...Parlamentarismia toitottavat kansanedustajat aina sopivasti unohtavat, kuinka ministereinä on aina kahden suuren puoluejohto, jotka puoluekurin kautta käyttävät enemmistövaltaa eduskunnassa. Parlamentarismi on siis harha, jolla hallitus pääsee päättämään asioista yksin..."

Anonyymi kannattaa vahvoja presidentinoikeuksia kuten allekirjoittanut.

uurija (nimimerkki)

#25, 16. Saksan päätös lyhyeksi myynnin kieltämisestä ei olekaan mikään tärkeä asia ison kuvion kannalta.

Olennaista on, että euroalueen keskusjohtoisuutta (yhteinen raha- ja talouspolitiikka, lait, verotus...) edelleen ainoastaan vahvistetaan.

The Corbett Report, The Daily Bell ja monet uutisoivat "myönteisiä" merkkejä oppositiovoimien heräämisestä, miekkareista Washington DC:ssä. Silti todetaan heti perään, että kansannousuihin kannustetaan epäilyttävän tehokkaasti ja, ettei mihinkään kaoottiseen hullutukseen pidä missään nimessä provosoitua.

Mitään todellista vastavoimaa euromaiden pihtisynnytyksessä olevalle liittovaltiolle ei ole näkysissä. Vai oletteko löytäneet sellaisia?

Herra Kani (Kaninkolo) 20.5.2010:
"...Unohtakaa lyhyeksi myynnin kieltäminen, Saksa aikoo taklata budjetin rikkojat (Kuten keskiviikon Handelsblatt:ssa hahmoteltiin)...
1. Alijäämän alentamisessa epäonnistuminen tarkoittaa euvostoliiton rakennerahastojen tukien väliaikaista menettämistä.
2. Mahdollinen peruuttamaton euvostoliiton rakennerahastojen tukien menetys.
3. Vakava epäonnistuminen budjetissa mahdollistaisi äänivallan menettämisen (peruuttamisen) euvostoliiton neuvostossa.
4. Viimeisenä keinona, hallittu maksukyvyttömyysmenettely konkursissa olevalle maalle.
...
Mitähän tähänkin nyt sanoisi?
Tässä ei ole kyse mistään muusta kuin euvostoliiton liittovaltion viimeistelystä.
Ilmeisesti harhaanjohtajilla ei ole minkäänlaista aikomusta koskea itse ongelmaan eli rahan "syntymekanismiin"."

repe (nimimerkki)

Koiviston touhu oli naurettavaa. Kun 1991 Itämeri-juhlissa Kotkassa Aho ja Holkeri ym heiluivat balttivaltuuskunnan kanssa, Koivisto vältteli heitä ja näytti siten olevansa Neuvostoliiton mieleen lähes orjamaiusesti mielistellen. Kuitenkin tilanteessa, jossa balttilähetystö osallistui juhliin. Sitten Ruotsin kuningas uhkasi poistua juhlista, jos Koivisto ei ota lähetystöä vastaan ja sitten Koiviston oli myönnyttvä myös tähän ja luovuttava neuvostoliiton mielistelystä. Kannattiko Suomen noin osoittaa täydellistä lakeijan roolia?

JLin (nimimerkki)

#36 repe

Tämä oli kyllä tuomittavaa. Mikä sitten oli syy, balttien itsenäisyyden vastustaminen vaiko jo menetetyt kasvot balttien edessä suurempia mielistellessä, veikkaan jälkimmäistä. Vanhemmalta Bushilta pitäisi tentata asiaa niinkuin Koivistoltakin, ettei jäisi luulopuheiksi. Ensimmäinen Persianlahden sota oli päätöksessä ja Suomi oli YK:n turvallisuusneuvostossa äänestänyt sotatoimien puolesta ja oliko Venäjä joutunut peruuttamaan tässä kysymyksessä. Nämä kysymykset ovat suurvaltapolitiikkaa, ne jotka asioista tietävät, eivät paljoa puhele.

Sami Määttä (nimimerkki)

#36 #37
Baltit on hajanainen käsite.

Viro on lähellä suomalaisia ja tunnemme tuntevamme, mutta mites on kun tiukka paikka tulee -- virolaisilla on toisenlaiset aatteet.

En tiiä kumpi on parempi, mutta kiitos ajatusvirikkeistä!

Sami Määttä (nimimerkki)

Itse asiaan: ei esim. Yhdysvallat syntynyt missään sisäpiirien kähinöissä eikä ole sattuma, että osavaltioilla on valtaa.

Suomen kohdalla nyt ollaan aivan erilaisessa tilanteessa, todella vajaassa demokratiassa. Jos Kata ja Matti ovat ykkösuutinen, niin antaa olla...

uurija (nimimerkki)

Kaikennäkevä silmä on pääosassa taiteilija Osmo Rauhalan Tyrvään uusittuun kirkkoon maalaamassa moniosaisessa luomiskertomuksessa.
Kun Osmo Rauhala oli rappaajien jäsenlistoilta tunnetusti löytyvän Markku Veijalaisen ohjelmassa Studio55 kertomassa Tyrvään kirkon maalauksistaan, ei voinut olla hämmästelemättä, mitä arvostettu taiteilija onkaan mennyt tekemään ja miksi.

Silmä tiedetään vaativaksi sommittelulliseksi elementiksi missä tahansa kuvataiteen lajissa. Se on maalauksessa konsentrisine kehineen kuin maalitaulu tai reikä, eikä sitä helposti saa alistumaan visuaalisiin harmonian lakeihin. Ei, vaikka maalarina olisi Osmo Rauhala. Ei, vaikka alttarimaalauksia ehkä ajateltaisiin poikkeuksiksi, joissa nimenomaan pyritään "ylimaalliseen" tehovaikutukseen.
Ei Idols-silmää voi minnekään vakavastiotettavaan nykypäivänä enää istuttaa. Aivan liian moni ammentaa tietoa netistä ja yhdistää sen okkultismiin.
Osmo Rauhala on kansainvälisimpiä kuvataiteilijoitamme, jonka toinen koti on New Yorkissa. Voisi kuvitella juuri hänen kulttuuristen merkkien lukutaitonsa tarkaksi.
Lähetys on vielä nähtävissä netissä. Kopioi hakuriville: Osmo Rauhala lähetyksessä: Näin syntyi Tyrvään kirkon taide - Studio55.fi
Taiteilija Osmo Rauhala kuvaili keskiviikon Studio55.fi-lähetyksessä, kuinka syntyivät hänen maalauksensa Tyrvään Pyhän Olavin keskiaikaiseen kirkkoon. ...
www.studio55.fi

foliohattu (nimimerkki)

#40,
uurija, all-seeing-eye, onko se mainostoimiston luoma juttu?
Nykyäänhän se löytyy Euroopan Neuvoston logostakin:
http://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_the_Europe...
Toisaalta se tarkoitta Jumalaa? Vai tarkoittaako?

Veijalainen rappari? Entä Heikkilä?

Katja (nimimerkki)

London unveils creepy -looking mascots for 2012 Olympics -rife with Symbolism!
Mielenkiintoista kuinka " ketut" merkkaa kaiken minkä vaan voivat!
http://redicecreations.com/article.php?id=11006

Markus Lehtipuu (nimimerkki)

"Kaikkinäkevä silmä" on vanha egyptiläinen symboli, jolla on vahvoja symbolistisia sivumerkityksiä. Sama silmä näkyy USA:n 1 dollarin setelin tapapuolella pyramidin huipulla. Konspiraattorien tulkintojen mukaan kaikkinäkevä silmä on demoninen symboli, joka symbolisoi uutta maailmanjärjestystä.

Tässä tuore kirjoitukseni siitä, onko maailmaneliitti ajamassa uutta maailmanjärjestystä sotien avulla:

http://travellerism.wordpress.com/2010/05/22/ovatk...

Sotien avulla on ennenkin muutettu maailmanjärjestyksiä. Mutta onko se aika jo käsillä?

repe (nimimerkki)

40 Ja näillä muotitaiteilijoilla on otsaa aina kestomuodikkaasti arvostella Leni Riefenstahlia. Mutta olisiko tämän taas pitänyt liittyä maansa vihollisiin, jotka olivat muotia maailmalla tuolloin? Eivätkö juuri tällaiset silmätaiteilijat ja varsinkin kirjallisuus- ja elokuvapuolen vastaavat ole surkeimpia tyyppejä, jotka katsovat, kenellä valta on ja mitä on tulossa-ja rientävät kärkeen radikaaleina uuden airuina tietä tämän korkeimman vallan palveluksessa raivaamaan.

marko (nimimerkki)

19.5 2010 Suomi julistautui KUNINGASKUNNAKSI!

Arto Kukkonen (nimimerkki)

Mielenkiintoista että jälleen yksi "takinkääntäjä, yhden yönnukkuja jne" ennustus kävi toteen ja kuitenkin silloin kun suomea työnnettiin eu-maaksi, Tanhu-Paavolle naurettiin kun sanoi että matka liittovaltioksi on alkanut.
Jostain syystä sana "mielenkiintoista" pyrkii vahvasti esiin monessa kotimaista vakiintunutta käytäntöä ihmettelevässä lauseessa.
MIELENKIINTOISTA olisi tietää paljonko meidän "teeveestä tutut" nettoavat pienen valtion hävittämisestä. Mikäli £$€rupla kasa on suhteessa maan kokoon niin maksun puolelle jäävät, mikäli ottivat mallia Neuvostoliiton hajoamisesta. Juu Ei tipu lupalappua täältäkään, jollei sitten eurooppaa sulateta Suomen valtioon ja Pieksämäestä tehdä Pääkapitulia+tietty huippusalaiset kokoukset Rummukajärvellä onkien

E.K. (nimimerkki)

#39

Mielenkiintoinen tuo vertauksesi Amerikan Yhdysvalloista. Sehän ei syntynyt, se synnytettiin, ja on oikeastaan koeputkilapsi. Suomi synnytettiin ja vieroitettiin; tuskalla ja työllä, verelläkin.

Mielikuvia Amerikasta:

-sinnekin vietiin uusi "maan tapa" jonka tulokset pitää arvioida alkuperäiskansojen kohtalon valossa. Me Suomessa seuraamme samaa polkua, mutta jokunen sata vuotta jäljessä. Tarkoittanee, että suomalaisista voidaan kertoa "alkuperäiskansana" joskus lapsillemme jotka eivät enää tunne geenejään. Heillä on vain tähtilippu, kuten jenkeilläkin. Siinä heidän juurensa ja ylpeydenaiheensa.

-Amerikan valloittaneet rodut ovat hyvin edustettuna myös siinä porukassa, joka valloittaa tällä hetkellä Suomea. Amerikan alkuperäiskansoilta vietiin maat, oikeudet, terveys, elämänhalu... perässä tullaan tässäkin. Pohjatyötä tehdään joka sektorilla, valtiojohtomme siunauksella ja suoranaisella painostuksella.

-Amerikan alkuperäiskansojen hävittäminen pohjautui pitkälti siihen että hyökkääjä edusti ihmisjärjen ylittävää (alittavaa oikeastaan) moraalittomuutta ja ahneutta. Sikäläiset jäivät altavastaajiksi inhimillisyytensä vuoksi, eikä niinkään sodankäyntitaitojen tai -kaluston puutteiden vuoksi, kuten annetaan ymmärtää. Miksi suomalaisilta sitten voidaan viedä kaikki? Ehkä osin samasta syystä. Tavallinen pulliainen ei vaan yksinkertaisesti usko että niin voi käydä. Se ylittää hänen käsityskykynsä. Se käsityksen raja perustuu -kuten esim intiaaneilla- siihen aivan oikeaan ymmärrykseen, ettei maata voi omistaa. Tai pohjavettä. Tai ilmaa. Tai toista ihmistä. Tänä päivänä sen ymmärtävät ne, joilta kaikki on viety eikä mitään ole enää tehtävissä. Meille se päivä koittaa ehkä nopeammin kuin uskommekaan.

-Amerikan alkuperäisasukkaille tarjottiin viinaa, huveja ja rihkamaa ja heikennettiin täten heidän moraaliaan ja vastustuskykyään. Sitten lyötiin pöytään asiakirjoja joista he eivät tajunneet mitään mutta vetivät nimet alle. Sitten iskettiinkin jo pallo jalkaan. Miten tulee taas mielleyhtymä tähän hetkeen? Meille on tyrkytetty samaa "hyvää" jo EU-jäsenneuvotteluiden alla ja kansa meni lankaan eikä noussut vastustamaan hanketta. Nyt ollaan lähellä sitä hetkeä että kaikissa tarvittavissa papereissa on jo "kansan" nimi alla, eli huvit loppuvat ja pallot on jaossa.

Jos haluat nähdä tulevaisuuden, katso historiaa.

E.K.

www.viisastenkivi.com

:) (nimimerkki)

Riikka on aivan ehdoton ykkönen skriivaileen faktoja;)

Ne työttömät jolla alkaa flippaan voivat lähteä esim: Kreikkaan rantapummeiksi,heh.. (nuorena se on elettävä vielä kun voitte).
Suomalainen työtön voi hakea -3 KUUKAUTTA TYÖTÄ KORVAUSTA MENETTÄMÄTTÄ ?!
Suomen eduskunta on säätänyt lain, jolla yhteensovitetaan sosiaalinen lainsäädäntö EU säädösten kanssa. Laki on ilmeisesti tullut voimaa 1.5.2010 ?!

Lain perusteluissa todetaan työttömyysturvaa koskien, että suomalainen työtön voi mennä hakemaan kolmeksi kuukaudeksi työtä EU:lta menettämättä työttömyysetuutta.

http://hemmokoskiniemi.blogit.uusisuomi.fi/2010/05...

Taas WHO "Wolrd Hell Organisation" jaksaa jauhaa:
Geneve. Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa tuhkarokon lisääntymisestä. Sairaus tekee nopeaa paluuta Afrikassa sekä osassa Aasiaa ja Eurooppaa. (lisää piikkejä tiedossa).
http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/WHO+varoittaa+...

:) (nimimerkki)

Koottuja läppiä "nostoja" (lukekaa loppuun asti).
http://keskustelu.suomi24.fi/node/9024935

Humanitäärinen logistiikka:
http://keskustelu.suomi24.fi/node/9079855

Ihme ettei sensuuri ole iskenyt;)

Sami Määttä (nimimerkki)

Valtiojohtomme on kytköksissä siihenkin "pankkiirien ja
intelletuellien" (David Rockefellerin ilmaus) eliittiin,
joka jatkaa salaisia kokoontumisiaan. Bilderberg -kokous
on 3.-6. kesäkuuta, luultavimmin Espanjan Sitgesissä.
Sitä ennen on kokoontunut Trilateraalinen komissio
Dublinissa huhtikuun 6.-10. Viime vuonna Bilderberg -kokous
oli Kreikassa.

Maavalinnat taitavat kertoa jotain nekin.

On arvioitu, että Bilderberg haluaa pitää globaalin
taantuman vielä vuoden ajan, jotta saataisiin aikaan
uusi globaali rahajärjestys ja jotta YK:n yhteyteen
voitaisiin luoda varainhallinto (treasury department).

Pääaiheita viime vuonna olivat mm. "finanssikriisi"
sekä "hallitukset ja markkinat". Suomalaisista
Bilderbergiin osallistuivat viime vuonna valtiovarain-
ministeri Katainen, pääministeri Vanhanen, Shellin
Ollila ja Talouselämä -lehden Hanna Rajalahti.

spim

Lähteet:

http://www.davidicke.com/forum/showthread.php?t=11...

http://bilderberg2010.com/dolce-hotel-2010-location-sitges-spain/jim-tucker-reve\
als-new-location-for-bilderberg-2010-meeting-on-the-alex-jones-show/

PRESS RELEASE, BILDERBERG MEETINGS, 17 May 2009 --
fax, joka avautuu dokumentista http://www.somethingmustbreak.net/id147.html

Jorma Tapio (nimimerkki)

Bloginpitäjä ottaa esiin tärkeitä asioita, joista valtamedia tietoisesti vaikenee. Kiitos.

marko (nimimerkki)

Jospa se Tiitisen-lista nyt vaan julkaistais niin selviäisi kaikille missä petoksessa olemme eläneet!

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

marko, #53,

nehän voi imuroida netistä :D

"and can in theory be viewed following an appropriate request (Antrag auf persönliche Akteneinsicht)."  http://ip15.taglibmaps3d.com/aifffiles.html

Anu Lindroos (nimimerkki)

Niiden per****den meno vaan kiihtyy!!! Mitkä voimat tässä on takana??

Auton nokka pian kohti Lahtea keräämään Kansan Vaalilliiton kannattajakortteja! Varmistetaan se, ettei 2/3 enemmistökannatusta moiselle itsenäisyytemme riistävälle ehdotukselle synny!

Tulkaa Lahden markkinoille kirjoitamaan kannattajakorttela
Kansan Vaaliliiton puoluerekisteriin mahdollisimman pian pääsemiseksi TÄNÄÄN klo 10.30-16 välisenä aikana!

Olemme siellä huomioliivit päällä veden sataessa pipoon
- suomalaisella sisulla!
Tervetuloa!! :)

Anu Lindroos (nimimerkki)

JA meilit laitetaan laulamaan sitten iltapuhteilla päättäjille!!
Noustaan rintamaan vastustamaan tätä suomalaisten riistoa!
Se on vähintä, mitä itsenäisyyden rippeistä kiinnipitävä kansa voi tehdä!

Saku Mättö (nimimerkki)

Suomen on todellakin erottava EU:sta ja ryhdyttävä toimimaan itsenäisenä valtiona. Se ei kuitenkaan tapahdu niin kauan kuin meilla on nykyiset valtaa pitävät puolueet. Ihmisten tuntuu olevan todella vaikea ymmärtää, että vain totaalimuutos eduskunnassa voi muuttaa suunnan. Kierrätetään kansanedustajat 2011! on se tapa, jolla asiat alkavat muuttua.

Lue blogikirjoitukseni siitä, kuinka eroaminen EU:sta tapahtuu: http://sakumatto.fi/?p=441 Lissabonin sopimuksen mukaisessa järjestyksessä.

Toimituksen poiminnat