KissanKulmasta

Health Science Communication for People Around the World/ Lääketiedemafia myrkytti lääkärit; suomennos mukana

http://vaccinationcentral.blogspot.com/2010_01_01_archive.html  Vapaa suomennos kappaleiden välissä
 
Saturday, January 16, 2010
Doctors Poisoned by Medical-Media Monopoly  

Lääketiede-mediamonopoli myrkytti lääkärit         

NEWS RELEASE
Tetrahedron, LLC
Health Science Communication for People Around the World

Terveystietokommunikaatiota Ihmisille ympäri maailman

 

Release: No. 204-H1N1-22
Date Mailed: January 15, 2009
For Immediate Release
Contact: Art Thompson--949-715-2217; Info@healthyworldorganization.com

Corrupt Census Company and UK Publisher Spins Science: Doctors Poisoned by Medical-Media Monopoly
Los Angeles--European Council officials investigating vaccine industry corruption and media frights that prompted governments worldwide to over-stock risky H1N1 vaccines and expensive drugs for the unusually mild "2009 swine flu pandemic" have a Special Report online in Medical Veritas to consider.

Korruptoitunut Census Company ja UK-julkaisija pyörittää Tiedettä:

Los Angeles- Euroopan Neuvosto tutkii rokoteyhtiöiden korruptiota ja pelottelua mediassa, joka sai hallitukset ympäri maailman hankkimaan (liikaa) vaarallisia H1N1-rokotteita ja kalliita lääkkeitä epätavallisen miedon "2009 sikainfluenssa-pandemian" takia.  Medical Veritas, erikoisraportti.

"Pharmaganda: A Study of Conflicting Interests," by Editor-in-Chief Dr. Leonard Horowitz, and investigative journalist Sherri Kane, evidences a virtual monopoly by Reed-Elsevier over scientific publications empowered by ChoicePoint, a leading intelligence organization and census data company serving organized crime.

"Pharmaganda: tutkielma kytköksistä": päätoimittaja Tri. Leonard Horowitz ja tutkiva journalisti Sherri Kane; ChoicePoint, johtava tutkimusorganisaatio palvelee järjestäytynyttä rikollisuutta. Reed-Elsevier monopolisoi tiedejulkaisuja.

Vast corruption of medicine is administered by persuasion through health science publications according to the authors who indict The Lancet--an esteemed medical journal--and other Reed-Elsevier periodicals for gross conflicting interests.

Lääketieteen laajaa korruptiota hoidetaan suostuttelulla lääketieteellisten julkaisujen kautta, väittävät kirjoittajat, jotka osoittavat valtavia jääviysongelmia The Lancet´issa -arvostettu lääketieteellinen julkaisu- sekä muissa Reed-Elsevierin julkaisuissa.

The Lancet is among 2,000 science journals published by the Reed-Elsevier-ChoicePoint conglomerate. The UK-based company sells more than 250,000 articles annually. Through its vast network of publications, combined with ChoicePoint's "intelligence services," control over scientific knowledge and medical practices are certain and have become disastrous. Medical intelligence and health practices have been monopolized and corrupted to the detriment of world health and every doctor and patient.

Lancet on 2.000 tieteellisen monikansallisen Reed-Elsevierin julkaiseman ammattilehden joukossa. Yhdistyneissä Kuningaskunnissa kotipaikkaansa pitävä Reed-Elsevier myy yli 250.000 artikkelia vuosittain. Tämän laajan verkoston kautta, yhdistettynä ChoicePointin "tiedustelu- ja tutkimuspalveluihin", Reed-Elsevier kontrolloi tieteellistä tietämystä ja lääkinnällisiä käytäntöjä ympäri maailman. Lääketieteellinen tieto ja hoitotavat on monopolisoitu ja korruptoitu maailman terveyden, jokaisen maailman lääkärin ja potilaan vahingoksi.

ChoicePoint was purchased by Reed-Elsevier in 2008 for $3.6 billion in cash. The conglomerate is a "prime intelligence service" supplying governments and multinational corporations with genetic and demographic data, including confidential social security numbers and voter records. The company is best known for administering the corrupted data used to certify George Bush' s contested 2000 presidential election.

Reed-Elsevier osti ChoicePointin vuonna 2008 3.6 miljardin dollarin hintaan. Monikansallinen yhtiö on johtava "tieto- ja tiedustelupalvelu" joka tarjoaa hallituksille ja monikansallisille yrityksille geneettistä ja demografista dataa, sisältäen luottamukselliset henkilöturvatunnukset ja äänestysrekisterit. Yhtiö tunnetaan parhaiten väärennetyn/sormeillun datan toimittamisesta, jolla varmistettiin George Bushin vaalivoitto vuoden 2000 presidentin vaaleissa.

Reed-Elsevier’s archives contain seven million publications read by doctors and scientists whose faith in their ”intelligence” is fundamental to every aspect of public policy and governmental decision-making. The impact of this corruption of information, censored studies, and promoted pseudoscience, is shocking. Social progress in general, and public health policies in particular, are sabotaged by this breach of faith, ethical misconduct, and manipulation of basic knowledge needed to serve humanity in every way.

Reed-Elsevierin arkisto sisältää 7 miljoonaa julkaisua, joita lääkärit ja tutkijat lukevat. Lääkärit ja tutkijat, joiden luottamus ”tietoihin” on tarpeen heidän tehdessään päätöksiä jotka koskevat kansanterveyttä ja jotka ”tiedot” vaikuttavat myös poliittiseen päätöksentekoon. Näiden ”tietojen” pseudotieteellisyys, vääristelty data ja sormeillut tutkimukset ovat vaikutukseltaan kauhistuttavat! Tällainen luottamuksen rikkominen, tarvittavien perustietojen sormeilu ja eettisesti epähyväksyttävä käytös sabotoivat sosiaalisen kehityksen ja kansanterveyspolitiikan täysin.

Total yearly downloads of Reed-Elsevier’s articles alone amount to 240 million. Multiply that times $30 per download and you get more than $7 billion annual income.

Pelkästään Reed-Elsevierin artikkeleita ladataan vuosittain noin 240 miljoonaa. Kertokaa se 30 dollarilla per lataus. Reed-Elsevier ansaitsee pelkästään näillä latauksilla vuosittain noin 7 miljardia dollaria.

”Who’s making the money?” Dr. Horowitz’s commentary asks. BigPharma mainly. The cartel operates in direct violation of international anti-trust laws and the American Sherman and Clayton Acts–actions punishable by hefty corporate fines and prison times for lawless officials. Civil and criminal complaints may be brought by damaged plaintiffs and states’ attorneys as is happening across Europe.

Kuka hyötyy? kysyy tri Horowitz. Pääasiassa BigPharma. Kartellin toiminta rikoo kansainvälisiä kartellilakeja sekä amerikkalaisia Sherman- ja Clayton-lakeja. Näiden lakien rikkomisesta on säädetty raskaat sakot yhtiöille sekä vankeutta lakia rikkoneille virkamiehille. Siviilikanteita ja rikossyytteitä voi nostaa kuka tahansa vahinkoa kärsinyt sekä valtioiden syyttäjät, ja näin tapahtuukin ympäri Eurooppaa (oma huomautukseni: paitsi Suomessa jossa kansanedustajat ja ministerit tietävät kyllä tapahtuneesta ja tapahtumista mutta toivovat että kansalaiset eivät tiedä tai ovat liian kilttejä/arkoja nostaakseen kanteita).

Relatedly, the leading vaccine maker, Merck & Co., was sued in Australia after Merck paid Elsevier to publish the Australasian Journal of Bone and Joint Medicine. The periodical appeared to be a peer-reviewed academic journal, but only contained articles promoting Merck’s drugs. Merck first denied claims that the articles in this ”complimentary publication” were authored by Merck’s ghost-writers. Company officials defended saying all reprints came from peer-reviewed medical journals.

Johtava rokotevalmistaja Merck&co haastettiin hiljan oikeuteen, sen jälkeen kun Merck&co oli maksanut Elsevierille australialaisen Bone and Joint Medicine-lehden julkaisemisesta. Julkaisu vaikutti olevan vertaisarvioitu akateeminen julkaisu, mutta sisälsi vain Merckin tuotteita ylsitäviä artikkeleita. Alkuun Mercks kiisti, että artikkelit olisivat Merckin palkkaamien haamúkirjoittajien kirjoittamia artikkeleita. Yhtiö puolustautui väittämällä artikkeleiden tulleen vertaisarvioiduista muista lääketieteellisistä julkaisuista.

Elsevier later conceded stating their ”sponsored article compilation publications” are produced ”on behalf of pharmaceutical clients,” and ”are made to look like journals.” The company admitted fooling doctors and patients alike by neglecting the ”proper disclosures.”

Myöhemmin Elsevier sanoi että ”sponsoroidut artikkelikokoelmajulkaisut” tehdään ”asiakaslääkeyhtiöiden” puolesta ”näyttämään lääketieteellisltä julkaisuilta”. Yhtiö myönsi huijanneensa lääkäreitä ja potilaita jättämällä pois tarpeelliset tiedot (rahoittajasta ja siitä, että kyseessä on mainosjulkaisu).

Besides corrupting medicine the Reed-Elsevier-ChoicePoint’s medi-media-monopoly controls the vast demographic data used by Anglo-American governments and corporations, including the U.S. Federal Census data used to administer Medicaid/Medicare and advance ”Health Care Reform.”

Sen lisäksi, että Reed-Elsevier korruptoi lääketiedettä ChoicePointin lääketieteellisen media-monopolin kautta, se hallinnoi myös laajaa demografisen datan tiedostoa, jota anglo-amerikkalaiset hallitukset ja yhtiöt käyttävät, mukaan lukien U.S. Federal Census data (väestörekisteri). Tiedostoja käyttää myös Medicaid/Medicare ja Terveydenhuolto-uudistus.

In 2006, the company was fined $15 million by the Federal Trade Commission (FTC) for selling data, including confidential social security numbers of 163,000 citizens, to a crime ring according to court records.

Vuonna 2006 FTC, Kansallinen Kauppakomissio (?) sakotti yhtiötä 15 miljoonalla dollarilla datan myynnistä. Myytyä dataa olivat myös 163.000 kansalaisen henkilöturvatunnukset, jotka oikeudenkäyntipöytäkirjojen mukaan myytiin rikollisjärjestölle.

Reminiscent of Rockefeller-Third Reich eugenics policies, ChoicePoint collects genetic data used to classify and identify people for law enforcers. Besides supplying British and American ”intelligence” organizations, including the FBI and CIA, the private entity conducts background checks for more than half of America’s 100 largest companies, including many major retailers, the Bank of America, UnitedHealth Group, and United Parcel Service.

Jäänteenä Rockefeller-säätiön Kolmannen Valtakunnan eugeniikka-politiikasta, ChoicePoint kerää myös geneettistä dataa kansalaisista. Geneettisen datan tiedostoilla lainvalvojat tunnistavat ja luokittelevat rikollisia. Sen lisäksi, että yhtiö palvelee brittiläisiä ja amerikkalaisia ”tiedustelu”palveluja kuten CIA:ta ja FBI:ta, yhtiö suorittaa myös yksityisiä taustatutkimuksia yli puolelle Amerikan sadasta isoimmasta yrityksestä, joukossa Bank of America, United Health Group ja United Parcel Service.

”Conflicting interests damagingly taint health science and medicine, ” the authors report. Pharmaceutical propaganda facilitates geopolitics and economics most obviously evidenced by the manufactured H1N1 pandemic. In this regard, social conditioning, governmental legislation, and health care policies and purchasing have been profoundly impacted by the ’Pharma-media’.”

Jääviysongelmat ja rahoituskytkökset vaarantavat vakavasti terveystiedon ja lääketieteen (uskottavuuden), kirjoittajat raportoivat. Tehtailtu sikainfluenssa-valepandemia todisti lääketieteellisen propagandan tehon. Tässä mielessä sosiaaliset ulottuvuudet, vaikutukset lainsäädäntöön, terveydenhuoltoon ja hankintapäätöksiin -lääkemafian harjoittaman väärän tiedon levittämisen takia- ovat olleet valtavat ja ulottuvuuksiltaan laajakantoiset.

Fox News defector Sherri Kane previously disclosed links between western world media leaders Rupert Murdoch and Thomas Glocer, controlling News Corp., the Associated Press, and Reuters News Service, and the H1N1 vaccine makers Merck/CSL and GlaxoSmithKline. Specious safety testing was performed on pregnant women and children in Murdoch family controlled facilities in Australia. James Murdoch, heir apparent to the Murdoch fortune, oversees the Board of Directors of GlaxoSmithKline. Glocer, chief of Reuters, is on the Board of Directors of Merck.

Sherri Kane, tutkiva journalisti paljasti hiljan salattuja kytköksiä kahden rokotevalmistajan, Merck/CSL:n ja GlaxoSmithklinen sekä mediamoguli Rupert Murdochin ja Thomas Glocerin välillä. Thomas Glocer kontrolloi News Corporationia, Associated Pressia ja Reutersia (”uutistoimisto”). James Murdoch, mediamogulin perijä, istuu GlaxoSmithKlinen johtokunnassa, ”uutismies” Thomas Glocer puolestaan istuu Merckin johtokunnassa.

Sherri Kane selvitti myös, että rokotteita oli testattu raskaana oleviin naisiin sekä lapsiin Murdochien tiluksilla Australiassa.

Combined, these candidates for a Nuremburg Trail, control the western world’s mass mind, are largely accountable for billions of dollars of governmental misappropriations for worthless stocks of vaccines, and equally answerable for every person sickened or killed by the fraudulent H1N1 vaccine campaign.

Yhdessä tämä ryhmä kandidaatteja Nuremberg-oikeudenkäyntiin kontrolloi ”vapaan” lännen mediaa ja sitä kautta massojen mieliä. He ovat myös vastuussa biljoonien dollarien arvoisista, hallitusten tekemistä ylilyönneistä ja väärinarvioinneista sekä verorahojen sijoittamisesta käyttökelvottomiin H1N1-rokotteisiin. He ovat myös vastuussa jokaisen rokotteisiin kuolleenhengestä tai niistä sairastuneen ihmisen terveyden menettämisestä. (Oma huomatukseni: tästä kaikesta läpinäkyvä YLE vaikenee. Niin myös muut Suomen mediat)
Kane revealed Murdoch’s co-chair in the Partnership for New York City (PFNYC), Lloyd Blankfein of Goldman Sachs, merged MedImmune and Astrozeneca to retain a substantial share of profits from selling FLUMIST. This nasal spray vaccine contains ”live” active” H1N1 genetically engineered viruses that experts say can alter DNA.

Sherri Kane paljasti myös Murdochin istuvan Partnership for New Yorkissa (kouluttavat terveydenhuoltohenkilökuntaa, linkki löytyy jostain kohtaa aiempia bloggauksiani), Goldman Sachsilla ja että nämä olivat sulautuneet MedImmunen (Suomessakin toimiva lääkärivälitys) sekä Astrozenecan kanssa kerätäkseen kunnon voitot FLUMISTin myynnistä. Tämä nenäsuihke sisältää ”eläviä, geneettisesti muunneltuja H1N1-viruksia” . Asiantuntijat väittävät em. muunneltujen virusten voivan muuttaa DNA:ta.

Thus, every vaccinated human adds to the risk of civilization’s extinction due to more and more genetic mutations yielding riskier recombinations with the human genome and more deadly circulating viruses.

Näin jokainen rokotettu ihminen lisää sivilisaation tuhon ja sukupuuttoon kuolemisen mahdollisuutta, tuomalla yhä riskialttiimpia yhdistelmiä ihmisen geeniperimään sekä yhä kuolettavampia viruksia kiertoon.

In light of this obviously ”hostile takeover” of health science and medicine affecting care providers and consumers worldwide, Horowitz and Kane urge independent investigations of the corporations driving centralized international governance, World Health Organization regulatory powers, and a new global society that marries eugenic theology with advanced biotechnology.

Tämän selvästi ”vihamielinen hyökkäys” terveydenhuollon ja lääketieteen kimppuun vaikuttaa terveydenhuollon työntekijöihin ja kuluttajiin ympäri maailman. Horowitz ja Kane vaativat riippumattomia tutkimuksia suoritettavaksi siitä, miten korporaatiot ajavat keskitettyä Maailmanhallitusta läpi, Maailmanhallitusta joka kannattaa uudenlaista globaalia yhteiskuntaa joka naittaa keskenään teologian, armomurhat ja bioteknologian. kitjoittavat vaativat myös etuvartiossa seisovan ja uudenlaista globaalia politiikkaa ajamaan valjastetun WHO:n toimia tutkittaviksi.

The ’genetopharmaceutical’ industry, they conclude, ”obviously builds new markets by poisoning populations with new vaccines and drugs containing biochemical mutagens.”

Geneettislääketieteellinen teollisuus, kirjoittajat päättelevät, selvästi rakentaa uusia markkinoita myrkyttämällä väestöä rokottein ja lääkkein, jotka sisältävät biokemiallisia mutageeneja (mutageeni mutatoi).

This alert compels medical doctors to consider Reed-Elsevier publications as extremely tainted sources of potentially lethal ”intelligence.”

Tämän hälytys toivoo lääkärien ymmärtävän Reed-Elsevierin julkaisujen olevan erittäin saastuneita ja epäluotettavia, jopa kuolettavia tietolähteinä.

”If journals advertise for BigPharma,” Ms. Kane warns, ”they are guilty by association of pulling the wool over everyone’s eyes using illegitimate science and fear-based propaganda to push unsafe and generally ineffective vaccinations and drugs. These publications violate the medical Hippocratic oath. They do more harm than good, and kill more than protect.”

”Jos lääketieteelliset julkaisut mainostavat BigPharmaa”, Sherri Kane varoittaa, ”ne ovat kanssasyyllisiä tiedon pimittämiseen, vääristelyyn, peloitteluun, propagoimiseen ja vaarallisten tuotteiden markkinointiin. Nämä julkaisut rikkovat Hippokrateen valan, ja tekevät enemmän harmia kuin hyvää, tappavat suojelemisen sijaan.”

The editors of Medical Veritas urge governments investigating corruption in health science to study suppressed alternatives to vaccinations, and new water purification, oxygenation, and alkalinizing methods freeing people and environments from drug toxicity, petrochemical pollution, genetic mutations, and threatened omnicide.

Medical Veritaksen toimittajat kehottavat vakavasti hallituksia tutkimaan lääketieteen korruptiota omassa maassaan ja etsimään vaihtoehtoja rokotuksille, veden puhdistamista hapettamalla sekä alkalointimenetelmiä ihmisten ja ympäristön puhdistamiseksi lääke- ja ympäristömyrkyistä, petrokemiallisista saasteista, geneettisistä mutaatioista sekä uhkaavasta ihmiskunnan joukkotuhosta (huom. omnicide; ihmisen aiheuttama ihmislajin joukkotuho).

-end -
NOTE TO JOURNALISTS: Here is a courtesy copy of Medical Veritas, available free for online review for only 30-days from the date of this release: CLICK HERE for this commentary and link to ”PHARMAGANDA: A Study of Conflicting Interests.”

After February 15, 2010, there will be a $35 charge for accessing this issue via pdf download, with individual articles in this issue available for separate purchase at $15 per download, including Dr. Harold Buttram’s important article on the future of human DNA corrupted by the mutagenic viral injections accompanying childhood vaccinations.

Please help alert medical doctors about this report, and this free limited time access. Medical doctors and patients must be informed that their intelligence has been tainted by pharmaceutical special interests. This publication contains urgent life-saving knowledge.

Auttakaa levittämään tietoa lääkäreille tästä raportista, ja tästä vapaasta pääsystä sivuille, pyytävät raportin kirjoittajat. Lääkärien ja potilaiden täytyy saada tietää, että heitä on huiputettu lääketehtailun omien intressien vuoksi. Sivuilla elämää pelastavaa tietoa välittömään ja kiireelliseen levitykseen.

Regarding H1N1 vaccines, the world’s most complete source of honest information awaits your perusal at FLUscam.com. This site includes FLUscam.TV, a 24 hour service devoted to covering this ”genocide.” It features the latest breaking news and educational programs to educate everyone from A-Z regarding the Swine Flu, including ”FLU TO Dos” that are simple, readily available, and life-saving ways, other than risky vaccinations and deadly antibiotics, to stay well naturally.

FLUscam.TV streams features programs covering:

Dr. Leonard Horowitz ripping Oprah’s favorite celebrity Doctor, Dr Oz, apart on his promotion of both the seasonal and swine flu vaccinations.

Massachusetts’ Mandatory Swine Flu Pandemic Response Bill that can fine you up to $1000.00 per day for refusing quarantines and isolations, if you refuse the vaccine, reminiscent of WWII Nazi Germany.

Dr. Gary Null speaking out against the Swine Flu vaccinations at the NY State Assembly Hearing that occurred on October 13, 2009.

Dr. Teresa Forcades, a public health doctor and Nun from Barcelona, who reflects on the history of the swine flu and offers facts and scientific analysis supporting the deadly effects of the Swine Flu Vaccination and the planned genocide for mankind.

Dr Peter Beter reports, in 1976, about the parallel Rockefeller’s plan for global depopulation with the swine flu vaccine.

Desiree Jennings, the young woman training to be a Washington Redskin cheerleader whose life and dreams changed overnight after getting vaccinated.

CBS news reporting claims H1N1 cases have been overestimated, days before reports surfaced about a shortage in vaccinations. This example of ”controlled opposition” is interesting.

Matt Drudge reports on protests by New York City Nurses.

Robert Kennedy speaks up regarding the catastrophic cover-up of mercury toxicity.

Say No to The Vaccine– an outstanding music video based on former Advisor to the US Senate Health Committee research on Gillian Burre, a permanent deadly neurological disorder that is more common after flu and H1N1 vaccinations than health officials say.

Mike Adams, editor of NaturalNews.com, presents outstanding, life-saving, anti-flu vaccination information.

And much, much more. . . .

Dr. Leonard Horowitz launched FLUscam.com in April 2009, with financial support from sponsors including HealthyWorldStore.com and OxySilver.net. Check out his famous AFFIDAVIT and recent Hawaii victory for freedom of choice here as well. Help save lives by freely downloading, then printing and distributing the H1N1 2009 Pandemic Newsletter that summarizes Dr. Horowitz’s AFFIDAVIT.

CLICK HERE for Dr. Horowitz’s latest (Jan. 14, 2010) interview with host Steve Gilmour, TalkRadioEurope.com, a BBC affiliate, regarding the H1N1 Swine Flu Scam and the pending European Council investigation into this monumental health science fraud.
217 Cedar St., Suite #326, Sandpoint, ID 83864; 208-265-8065; (E-mail) tetra@tetrahedron.org; http://www.tetrahedron.org

This is horror indeed! Väsyneen suomentajan huomatuksia: olen lähettänyt tämän artikkelin Farmasialiittoon, Proviisoriyhdistykselle, Lääkäriliittoon, Lääkärilehdelle ja Tehylle, muiden paikkojen ohella.

Lähettäkää Te lukijat puolestanne tätä eteenpäin. etunimi.sukunimi@eduskunta.fi ja eduskunta@eduskunta.fi ovat osoitteita, joista voi aloittaa. Älkää lähettäkö pelkkiä linkkejä, kopioikaa teksti selaimellenne ja lähettäkää koko teksti. Netistä on alkanut kadota sivustoja.

Muistakaa kirjoittaessanne Suomen Perustuslakia http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731 lukekaa se ensin, ja kirjoittakaa sitten.

Katsokaa tarkkaan kohtia, joissa kerrotaan kenellä on valta. Ajatelkaa, kuka sitä on ollut antamassa pois, ja minne. Miksi? Ajatelkaa ministereitämme. Ovatko he toimineet virkakaudellaan niin kuin perustuslaki heitä velvoittaa?

Jos ette ole varmoja, katsokaa tämä http://www.youtube.com/watch?v=cll4qKCIdKM

Ajatelkaa eduskunnan oikeusasiamiehen laintulkintaa:

”Oikeusasiamies: Bilderberg-jäsenyys ei ole merkittävä sidonnaisuus
Teemu Välimäki
Infosota
13.01.2010
Eduskunnan Oikeusasiamiehelle tehty kantelu suomalaisten ministereiden Bilderberg-jäsenyydestä sai nopean päätöksen, kun Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio totesi, että Bilderberg-jäsenyys ei ole merkittävä sidonnaisuus. Kantelun lähtökohtana oli saada selvyys ministereiden velvollisuuksiin ilmoittaa Bilderberg-jäsenyyksistään virallisesti eduskunnalle. Kantelu koski erityisesti pääministeri Matti Vanhasta ja valtiovarainministeri Jyrki Kataista, jotka kumpikin osallistuivat vuoden 2009 Ateenassa pidettyyn Bilderberg-kokoukseen. Kokouksiin osallistumisista ja kokouksen sisällöstä ei tehdä asiakirjoja eikä osallistujia kerrota julkisuuteen, vaikka kokoukseen osallistuu muiden maiden vastaavia ministereitä ja esimerkiksi useita yksityisiä pankkeja edustavia johtajia.

Suomen perustuslain 63 §:n mukaan ministerit eivät saa hoitaa sellaista muuta tehtävää, joka voi haitata ministerin tehtävien hoitamista tai vaarantaa luottamusta hänen toimintaansa valtioneuvoston jäsenenä. Lisäksi ministerin on viivytyksettä nimitetyksi tultuaan annettava eduskuntaa varten selvitys sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa ministerin toimintaa valtioneuvoston jäsenenä. Bilderberg-ryhmää ja sen kokouksia ei voida pitää ministeri Jyrki Kataisen mainitsemana “tavallisena, täysin normaalina kansalaisfoorumina”, kun otetaan huomioon siihen osallistuvat henkilöt. Kuten Infosota ennen EU:n presidentin valintaa uutisoi, kaikki presidenttiehdokkaat olivat Bilderberg-jäseniä.[1]

Oikeusasiamiehen päätös on sikäli mielenkiintoinen, että Oikeusasiamies on vuonna 2002 todennut, että tuomarin tulisi ilmoittaa kuulumisestaan vapaamuurarijärjestöön tai muuhun vastaavaan aatteelliseen yhdistykseen.[2]
Lue lisää…

http://bilderberg.infosota.fi/2010/01/13/oikeusasiamies-bilderberg-jasenyys-ei-ole-merkittava-sidonnaisuus/

ja lukekaa sitten taas Suomen Perustuslaki. Kysykää itseltänne muutama kysymys.

Loppukaneettina mainittakoon, että eräiden lehtitietojen mukaan Amerikan maalla jo suunnitellaan Ajatuspoliisia ja virallisen totuuden vastaisen ajattelun kriminalisoimista Yes-we-can-miehen johdolla. Ajatelkaa sitäkin. Nyt, hyvää yötä ja kauniita unia.
lisään tähän vielä WHO:n oman kaavion:

23.1 2010 kävi sellainen mielenkiintoinen juttu, että noin puolet tämän blogin tekstistä+kaavio hävisivät eetteriin. Olen tuonut tekstin takaisin ja yrittänyt mahdollisuuksien mukaan paikata linkkejä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (123 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tommi Lievemaan blogista käännös Lääkärit ilman rajoja-yhdistyksen lehdistötiedotteesta:
”Lääkärit ilman rajoja-järjestö sai kokea (17.1.), kuinka vahvasti USA:n armeija pyörittää showta Toussaint L´Ouverturen lentokentällä Haitissa…järjestön sairaala- ja lääkintähenkilökuntaa varusteineen kuljettanutta konetta estettiin laskeutumasta, ja se käännytettiin Dominikaaniseen tasavaltaan, missä sen pitää purkaa koko koneen lasti, ja lastata kaikki uudelleen rekkoihin. Järjestön henkilökunta ja tavaralasti kuljetetaan tämän jälkeen maateitse Haitin pääkaupunkiin Port-au-Princeen”.

Doctors without borders-järjestön käännytystä koskeva lehdistötiedote (17.1.) löytyy englanniksi tästä linkistä:

http://www.doctorswithoutborde…ss-release

Hulluporo (nimimerkki)

Ei tarvitse ihmetellä kun paikalliset eivät saa apua. Ylen uutisissakin toimittaja sanoi ettei kaduilla näy avustustyöntekijöitä.

MARKUS RURIK RÄSÄNEN (nimimerkki)

ELÄMME JO VALLANKUMOUKSELLISESSA TILANTEESSA

www.markusreed.julkaisee.fi ”Räsäsen seinälehti”
Suomen punaisin Päätoimittaja, Markus ”Red” Räsänen, kommentoi:

VALLANKUMOUS ON PUNAINEN

Ei niistä pääse eroon kuin vallankumouksella.

Markku (nimimerkki)

# Tommi Lievemaan progandassa jäi jotain kääntämättä, joten tarinan sai sorvattua mieleiseksi.
Varsin ala-arvoista propagandaa, juuri sitä mitä voi odotta T.L:ltä.

Rurikin vallankumous ei taida ehtiä tähän hätään. Se varmasti myöhästyy 5-vuotissuunnitelman vuoksi.
Kaaottista loputonta kirjoittelua.

yksilö (nimimerkki)

Käykö Haitissa niinkuin Perussa 2007 tapahtuneen tuhon jälkeen?

18.1.2010 klo 19:00
Perun maanjäristyksen uhrit unohdettiin: Käykö Haitissa samoin?

Piscon kaupunki tuhoutui voimakkaassa maanjäristyksessä pari vuotta sitten. Avustustointen hiivuttua kaupunki on edelleen raunioina. Kuva Karel Navarro / AP / Lehtikuva

On kulunut kaksi vuotta siitä, kun Piscon kaupunki tuhoutui Perussa voimakkaan maanjäristyksen seurauksena. Kaupungin tilalla on edelleen enemmän raunioita kuin rakennuksia, sillä avustustoimet hiipuivat liian pian. Kuinka käy Haitissa?

Parin vuoden takainen järistys oli voimakkuudeltaan 7,9 richteriä ja sen seurauksena kuoli noin kuusisataa ihmistä. Järistys muutti sisukkaan, köyhyyden vaivaaman kalastajakylän rakennusmurskan ja ruumiiden täyttämäksi sokkeloksi.

Heti onnettomuuden jälkeen Piscoon virtasi tuhansia pelastustyöntekijöitä ja turvallisuusviranomaisia. Tuhoutuneen alueen avuksi kasattiin miljoonia dollareita, ja ideoita kehiteltiin huimaa vauhtia pelastuneden auttamiseksi.

Pisco rakennettaisiin uudestaan, entistä ehommaksi. Saataisiin uusi sairaala ja maanjäristyksenkestäviä koteja. Toisin kävi.

Katastrofin jälkeiset päivät olivat täynnä hyviä aikeita ja auttamismielialaa, kun kuvamateriaali lapsiaan surevista vanhemmista ja tienvarsilla lojuvista loukkaantuneista täytti kansainväliset televisioruudut. Sama tilanne vallitsee nytkin, kun tuhoisa maanjäristys murskasi Haitin pääkaupungin noin viikko sitten.

Toisinaan tragedianjälkeiset avustustoimet kestävät vuosia. Piscon tapauksessa ne kuihtuivat muutamassa viikossa korruption, jahkailevien poliitikkojen ja poliittisten erimielisyyksien vuoksi.

Nykyisin Piscon kadut ovat yhä raunioina, ja tuhannet järistyksestä selvinneet asuvat edelleen tuulessa huojuvissa hökkeleissä. Aikaisemmin suunniteltua keskussairaalaan rakentamista ei ole edelleenkään aloitettu.

”Peru on unohtanut meidät”, sanoi Medalit Diaz, joka asuu kaupungin jalkapallostadionin viereisessä hökkelikylässä. Työtön siivooja jakaa huoneen siskonsa, veljensä, isänsä, kahden tyttärensä ja sisarentyttärensä kanssa. ”Tilanteeseen alistuu pikku hiljaa, mutta tämä on silti vaikeaa.”

Lähde AP, The Washington Post

http://suomenkuvalehti.fi/jutut/ulkomaat/perun-maa...

yksilö (nimimerkki)

Bilderbergista

Bilderbergs of the World Unite!
by William Bowles

Global Research, January 15, 2010
Strategic Culture - 2010-01-12

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&...

Pilkunnus, köh, siis viilaaja (nimimerkki)

$7 billion = 7 MILJARDIA dollaria. Suuri raha toki sekin on.

repe (nimimerkki)

Selittäisikö tämä tuorein osio tästä mielnkiintoisesta tutkielmasta vähän sitä, miksi eliitti vihaa maailman kansoja?

http://moranen.blogspot.com/2010/01/ei-juutalaiset...

Huolestuttavia asenteita ainakin ja kytköksiä vallan huipulle.

yksilö (nimimerkki)

Riikka kirjoitti:

"Loppukaneettina mainittakoon, että eräiden lehtitietojen mukaan Amerikan maalla jo suunnitellaan Ajatuspoliisia ja virallisen totuuden vastaisen ajattelun kriminalisoimista Yes-we-can-miehen johdolla. Ajatelkaa sitäkin. Nyt, hyvää yötä ja kauniita unia."

Minkälaisiahan juttuja sitä jo käytännössä tehdään sitähän ei taatusti media hehkuta!

Tulevaisuuden kaukosäädin lukee ajatuksiasi
Maanantai 04.01.2010 klo 13:12 Kauppalehti 3 kommenttia

Japanilainen elektroniikkajätti Hitachi on kehittänyt prototyypin uudenlaiseen kaukosäätimeen, joka seuraa muutoksia kaukosäätimen käyttäjän aivoissa.

Asiasta kertoo yhdysvaltalainen Market Watch-bisnessivusto.

Hitachin kehittämässä prototyypissä on headset-laite, joka voi lukea pieniä muuutoksia käyttäjän aivojen verenkierrossa. Aivojen aktiivisuuden lisääntyminen näkyy verenkierron vilkastumisena.

Japanilaisen bisnesjulkaisun Nikkein mukaan laite pystyy tulkitsemaan aivojen muutoksia ja lähettämään headsetistä lähi-infrasäteitä esimerkiksi televisioon tai muuhun elektroniseen laitteeseen. Tuoreessa kokeessa Hitachin tutkijat onnistuivat käynnistämään ja sammuttamaan ilmastointilaitteen uuden headset-laitteen avulla. Käynnistysaika oli kuitenkin yhä pitkä, kymmenestä 20 sekuntiin.

Nikkei-lehden mukaan kaukosäätimen vaatima teknologia on ollut olemassa jo jonkin aikaa, mutta Hitachi on onnistunut kutistamaan laitteen painon noin kiloon, kun aiemmat laitteet ovat olleet miltei jääkaapin kokoisia järkäleitä.

Myös eräät muut japanilaisfirmat, kuten Toyota Motor, ovat kehittäneet aivojen aktiivisuuteen perustuvaa teknologiaa.

Kirsi Hantula

Kauppalehti

Kommentit

Rattaanpyörittäjä 4.1.2010 13:19
Eikö pian saa enää edes ajatella salaa. Ellei halua ihan kaikkia ajatuksia televisioonsa tai auton liikkumisessa näkyviin, kuten uimarannalle joka kerta kun on bikinit mielessä tai aikuisviihdettä töllöstä aina kun kaverit on naisystäviensä kanssa käymässä.

MatLock 4.1.2010 15:30
Ei kannata ajatella aikusviihdettä tuo headset päällä jos vaimo on vieressä...

secondoHombre 4.1.2010 17:06
No nämähän on nyt tällaisia huumoripläjäyksiä nämä tällaiset. Ei tule meidän elinaikanamme tällasta tekniikkaa, ainakaan niin luotettavasti toimivaa että kukaan haluaisi sellaista ostaa

http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/etusi...

petteri (nimimerkki)

Itselläkin pisti silmään että toi billion on suomennettu joka kohdassa väärin.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Markus, #3, Venäjällä yrittivät. Tapahtui vain vallansiirto osin eri ryhmälle :D

Pilkunnus, #7, kiitän huomautuksesta. Valvoin yöllä tehden käännöstä, päivän töiden jälkeen, ja pääsi tuollainen lapsus sekaan. Onneksi on alkuperäisteksti mukana mihin verrata.

foliohattu (nimimerkki)

Repe #8,
on tuolla nykyiselläkin pressalla omat juutalaiskytköksensä:

Obama’s Rabbi, Sundance Social Action Man, Tim Rutten, Shapiro Family
By Danielle Berrin
Published on April 14, 2009

The man whom many are calling “Obama’s rabbi” paid a recent visit to Los Angeles to pray with local Jews. Rabbi Capers Funnye Jr., cousin to first lady Michelle Obama and spiritual leader of Chicago’s Beth Shalom B’nai Zaken Ethiopian Hebrew Congregation, attended Encino’s Nachshon Minyan on April 4. It was a prescient invitation, since Funnye made national headlines the following day when he was featured on the cover of The New York Times Sunday Magazine.

http://www.jewishjournal.com/tag/rabbi/

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Näin Petri Partanen toisaalla blogissani:

Kansalaisena ajattelen, että valintaperusteena tulisi olla myös, onko hakija hyvä ja oikeudenmukainen ihminen.

Perusteluna vaikka tämä Petri Partasen US:n blogiini jättämä kommentti:
"Minulla on tuore päätös tässä, jossa sanotaan, että;
1) Oikeudenkäynnissä, jossa tuomari, vastaajan asianajaja, sekä asiakirjan toimittanut asiantuntijatodistaja olivat vapaamuurareite, ei tuomari ollut toiminut asiaankuulumattomasti. (Päätös oli järjen vastainen)

2) Syytös tuomarin vapaamuurariuden ilmoittamisen laiminlyömisestä oikeuskansleri ei ollut aiheellinen, koska siinä riippumattomuuslappusessa joka tuomarin pitää täyttää, ei kuulemma ole oikeen sopivaa kohtaa vapaamuurariuden ilmoittamiseen.

3) Väite päätöksen järjettömyydestä ei mennyt lävitse, koska päätös piti hovissa (kumileimasinoikeudessa) eikä korkein oikeus ottanut asiaa käsittelyyn (vaikka ilmeni ratkaisevaa uutta todistusaineistoa)

Noh, asia onkin jo vetämässä EIT nro. 45680/09 "

oma lisäykseni: ja nythän eduskunnan oikeusasiamies totesi, että kuuluminen Bilderberg-ryhmään ei ole este ministerin työlle huolimatta Perustuslain 63§. Näin, vaikka aiemmissa päätöksissään hän katsoo, että tuomarien tulee ilmoittaa kuulumisensa vapaamuurareihin.
Bilderberg-klubia tuskin voi pitää Käteisen kuvailemana tavallisena kansalaisfoorumina.

Uskooko joku Suomen vielä oikeusvaltioksi ja demokratiaksi?

Kysymys kuuluukin nyt, tunteeko asianajajaliitto ja tuomaristo tarvetta maineensa palauttamiseen siivoamalla salakabinetit ja tuomalla tilalle oikeudenmukaisia, kytköksettömiä, rehellisiä ihmisiä.
Hyviä ihmisiä, joilla on sydän ja selkäranka.

repe (nimimerkki)

Heh, tietysti kytkökset ovat vain lisääntyneet koko ajan. Kymmeniä vuosia. Mielestäni USA on täysin Israelin kontrolloima ja johtama maa. Ariel Sharon sanoikin sen ääneen Israelin radiossa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

pilkunnus, #7 ja petteri, #10,

korjattu biljoona miljardiksi. Kiitos huomautuksesta.

foliohattu (nimimerkki)

Repe,
mitä enemmän tongin tätä juutalais- ja juutalaisuusteemaa, sitä enemmän olen pihalla. Minkä poppoon sivut nämä ovat?

http://www.laydownlife.net/index_files/Page460.htm

Törmäsin näihin etsiessäni tietoa HAARP:sta. Toisaalta juttu on juutalaista, toisaalta Jeesuksen uskoista: "1 John 3: 16 -- This is how we know what love is: Jesus Christ (Yehushua) laid down his life for us. And we ought to lay down our lives for our brothers."

Toisaalta:
"I know this hurts American pride and arrogance, but we have to realize the hostile world we live in, and not trust America to be the god that many have made it. When you realize that America is the world’s greatest trafficker in drugs, pornography (including child pornography), sex slavery, violent movies and violent music, genetically altered foods and seeds that carry little food value, the world’s greatest promoter of slaves in Third World nations (child and adult) to work in American fields and factories worldwide, and was a major funder of Adoph Hitler in his extermination of the Jews, and his experiments on human beings--which was brought after World War II to America to be continued on the American people through the AMA and other means--then we can get a clearer picture that our government is not out for our good, no matter what they say. "

Taas toisaalta:
"International Communism, the Trilateral Commission, and the Council on Foreign Relations, are all controlled by the ultra-secret Palladian Rite of Free Masonry, which was founded by Guissepe Mazzini of Italy and Albert Pike of the United State."

Joku minua johdattaa harhaan. Totuus selviää vielä joskus. Näillä em. sivuilla on kuitenkin asioita, joita myös täällä ja monella muulla "tolkullisella" sivustolla puhutaan alken NWO:sta ja depopulation-suunnitelmista.

Vesa-Ilkka Laurio (nimimerkki)

Kiitos kääntäjälle käännöksestä ja kuuliaisuudesta sisimmästä nousevaa selvittelydriveä kohtaan. Horowitzista sen verran, ettei hän ole lääkäri. Hän on saanut hammaslääkärin koulutuksen ja on myös filosofian ja terveystieteitten maisteri. On myös terveysalan yrittäjä ja markkinoija.

Repelle #8: http://vilaurio.blogspot.com/2009/11/juutalaisia-s...

Blogillani on paljon juttua siitä, kuinka juutalaisuus säätelee ja hallitsee aivan kaikkea Suomessa, useimpien näiden blogienkin kommentoijien ajattelua ja koko elämää, ja Repe voisikin tutustua blogiini, kuten muutkin (siellä on erityinen kategoria juutalaisuudelle ja siis Suomen ja suomalaisten absoluuttiselle orjuudelle). Myös koko lääketiede on juutalaista lääketiedettä Suomessa lastenmurhineen, valetieteellisine psykiatreineen, valesairauksineen ja lääkkeineen ja rokotuksineen, joista suuri osa (rokotteista kaikki) on turhia ja lihottavat vain lääketeollisuutta hallitsevien juutalaisten taskuja. Jopa lääketieteen ja koko Suomen johto on juutalaiskontrollissa, kiitos suomalaisen suvaitsevaisuuden ja Suomen miesten eunukkimaisuuden, joka on irvikuva siitä, mitä miehen ja soturin tulisi olla vihollisten torjunnassa. Suomen kansa on juutalaisten orjakansa ajattelua myöten. Ja suomalainen mies on narttu.

Jotkut täällä valittelee, että pian nämä perkeleenrääpäleet näkevät ajatuksetkin. Kuitenkin Jumala näkee koko ajan kaikkien ihmisten sisimmätkin ajatukset ja sydämen. Myös perkeleenrääpäleiden (Joh. 8:44). Siksi ei ole varsinaisesti huolta: rääpäleet tuhoavat itse itsensä, ja se on äärimmäistä idiotiaa (jota he kehuvat älykkyydeksi). Niinpä siirryn istumaan nojatuoliini, hörpin kahvia ja naureskelen naureskelemasta päästyäni ja ehkä siirryn uloskin sielläkin kevyesti hieman tanssahdellakseni. Täytyy oppia kiipeämään perkeleenrääpäleiden pään päälle, tulla siis kristityksi. Yeah.

repe (nimimerkki)

Huume- ja seksikauppa voisivat viitata ostajien ja uhrien vihaamiseen eli vihaamiseen ja halveksuntaan. Hitleriä saatettiin rahoittaa maailmantalouden niin vaatiessa ja jotta saataisiin Saksa riittävän vahvaksi, että se voitaisiin tuhota jälleeen tuottoisassa sodassa, jossa myös laitettaisiin uuteen uskoon valta maailmassa. Mikä tässä on hämmentävää?

Vesa-Ilkka Laurio (nimimerkki)

#17 lisäys omaan kirjoitukseeni. Viittaan myös Riikka Söyringin artikkelin "Löytyykö selkärankaista kansanedustajaa Suomen maasta?" kommenttiini #92.

Tärkeä oivallus on, että Suomeakin kohtaavat vitsaukset ja kauheudet johtuvat luopumuksestamme totuudesta (kristinuskosta). Jeesuksen ja Raamatun pilkkaamisesta, Jumalan järjestysten (perhe, esivaltasuhteet, kuuliaisuus) tuhoamisesta, lasten murhaamisista aborteissa ja maamme rakentamisesta lihallisten himojen tyyssijaksi. Syystä Suomi ja sen kansa tuhotaan. Ehkä aivan kokonaan ja lopullisesti. Aihetta olisi. Itsenäisyys on jo mennyt alkupaloiksi. Ei suomalaisella ole valtaa asioihinsa.

Mitä enemmän ilman Kristusta maatamme ja olojamme pyritään "parantamaan", sitä syvemmälle hukutaan. Eivät suomalaiset poikkea meitä sortavista juutalaisista mitenkään; samanlaisia hirviöitä ja "meripetoja" kaikki, suuria kaiken tuhoajia sisimmässään. Perkeleitä.

foliohattu (nimimerkki)

"Mikä tässä on hämmentävää?"

Logiikan, motiivin ja järkevyyden puute.
Jos ensin kristinuskoinen (tai sitä esittävä) kertoo pankkihuijauksista, väestönvähentämissuunnitelmista, NWO:sta, HAARP:sta jne. ja kertoo, että kaiken takana on juutalaiset ja sen jälkeen samanlaisista suunnitelmista saa lukea ja kuulla juutalaisten kertomana, mutta heidän kertomuksissaan taustapiruna on joko itse saatana tai sitten muutama nimetty heppu esim. Rockefellerit tai muutama nimetty järjestö esim. erinäköiset muurausalan veikot, niin onhan siinä kova ristiriita.

Jokuhan tässä yrittää aiheuttaa hämmennystä isolla kädellä ja jää siitä vielä kiinni.

repe (nimimerkki)

Arvuutteluahan tämä on ja pelikenttä on vapaa. Tiedämme kuitenkin Rockefellerien ja siionistipankkiirien ja vapaamuurarien vallan sekä Israelin sekä näemme näitä pirullisia juttuja ja toisaalta valtapyrkimyksiä. Hämmennys on normaali olotila, mutta aivan huuli pyöreänä en itse enää juttuja katsele, vaan on oma näkemys. Roistot kun eivät kuitenkaan ihan julkisesti toimi.

foliohattu (nimimerkki)

Joo,
arveluttavaa tosiaan. Minulle on muotoitunut sellainen käsitys, että eliitin käskyläiset leipovat erinäköisiä salaliittovideoita ja nettisaitteja minkä kerkiävät, juuri hämmennyksen ja hämäyksen takia.
Ja sitten näiden nettisaittien ja videoiden sanomaa saarnataan jopa täällä pohjolassa.
Olen ajat sitten jo kertonut mielipiteeni siitä, että tärkein ase kökköporukalla on juuri tämä netti, jota moni vapaudentorveksi toitottaa. Kukkua kanssa. Suurin pirulainen tämän päivän medioista alkaa olla netti.
Onko muuten tullut ajateltua, että medialuottamuksen maahan polkeminen saattaa olla tietoinen valinta. Hajota ja hallitse saattaa muuntua muotoon: hämmennä, harhaanjohda ja hallitse.

uurija (nimimerkki)

#13.
Kannattanee näissä rokotevamma- ja lääkehaittayhteyksissä myös mainita, ettei Suomessa voi nostaa ryhmäkannetta oikeudessa.

Ryhmäkanteen nostaminen on lain sallima mahdollisuus sivistysmaissa. Sitä ei Suomeen saada ellei ihmisoikeuksiaan luovuttanut kansa tästä edes tiedä.

Ryhmäkanne helpottaa kansalaisten oikeuksien toteutumista ja tekee mahdollisten korvausten saamisen yksinkertaisemmaksi. Se on äärettömän tarpeellinen, kun satapäiset kansalaisjoukot yrittävät saada valtiota ja hallinnollis-taloudellis-lääketieteellistä kartellia vastuuseen teoistaan.

yksilö (nimimerkki)

Novartis Invests Wisely in Smart Pill
by: The Burrill Report January 18, 2010 | about: NVS

Novartis (NVS) is ramping up its commitment to personalized medicine with a $24 million investment in Proteus Biomedical, a pioneer of high-tech pills featuring embedded ingestible sensors. Smart pills are a hot technology in the never-ending quest to improve drug delivery in novel, profitable ways.

Tiny but sophisticated, Proteus' design can both monitor a patient's vital signs and track compliance with prescription drug regimens. The pills transmit information to a microelectronic receiver worn either as a skin patch or implanted under the skin.

For Novartis, the benefits of such a technology are clear. As much as $290 billion, 13 percent of total health care expenditures, is added to the cost of healthcare annually by patients deviating from their prescribed course of meds according to a study by the New England Healthcare Institute. Giving doctors and insurers a mass-market tool for keeping patients on track while lowering overall treatment costs could allow Novartis a strong justification for charging premium prices. It should also help boost the company’s bottom line, since it and other pharmaceutical companies lose significant revenue from patients skipping out on their prescribed pills.

Placing a bet on a drug delivery technology with potential to be applied to a wide variety of products also fits with Novartis' bigger picture diversification strategy, as illustrated by its recent bid for Alcon (ACL). Developing sources of non-drug revenue may take on critical importance as patents on the company's drugs expire in future years.

Novartis says it plans to apply Proteus' pharmaceutical technology to its organ transplantation drug business initially and has rights to apply it later in cancer and cardiovascular applications. The technology is currently in clinical trials with heart failure patients. The $24 million investment is in the form of cash and equity up front and forms an exclusive worldwide licensing and collaboration bond between the two companies.

Proteus, based in Redwood City, California, has some strong competitors, including Philips' intelligent pill, or iPill. The iPill will target intestinal diseases such as Crohn’s disease, colitis and colon cancer. MicroCHIPS, based in Bedford, Massachusetts, has also developed a competing platform incorporating wireless biosensors and an experimental drug delivery system.

http://seekingalpha.com/article/182958-novartis-in...

yksilö (nimimerkki)

Hei foliohattu 22.

Tuota samaa olen jo pitemmän aikaa pohtinut, koska netissä on niin paljon erillaisia sopan hämmentäjiä, että sillä on kyllä oma tarkoituksensa, niinkuin kirjoitit.

Ja uurija 23.

Kunhan mainitsen niinkuin tiedät, että tietoisesti meiltä on estetty ryhminä valitusmahdollisuudet.

Oliko kuitenkin niin, muistan uutisissa kauan sitten mainitun, että joissain tapauksissa se olisi mahdollista vai oliko niin, että sitä vain harkittiin?

Riikka Söyring (nimimerkki)
uurija (nimimerkki)

No niin. Hyvä että tarkistin!
Suomessa on luotu metka tilanne, kun voi sanoa, että meillä yhtaikaa on ja ei ole ryhmäkannemahdollisuutta.
Ryhmäkanne on, melko suurin rajoituksin eli ainoastaan kuluttaja-asiamiehen toimivallan puitteissa, tullut Suomessa mahdolliseksi vuonna 2007.
Kun asiaa ryhdytään ajamaan, oikeus ottaa ensin kantaa siihen, ovatko hakijat oikeutettuja nostamaan ryhmäkanteen.
Laki antaa siis mahdollisuuden "vain kuluttajien ryhmäkanteeseen elinkeinonharjoittajaa vastaan kuluttaja-asiamiehen toimivallan puitteissa".

Olisipa kiinnostavaa saada asiantuntijan arvaus siitä, sopivatko rokotevammat ja -kuolemat sekä Tamiflun mahd. aiheuttamat turmat ja taudit ylläolevaan kehykseen.

Ote Wikipediasta:

"Ryhmäkanne Suomessa
Suomen ryhmäkannelaki tuli voimaan vuonna 2007. Laki antaa mahdollisuuden vain kuluttajien ryhmäkanteeseen elinkeinonharjoittajaa vastaan kuluttaja-asiamiehen toimivallan puitteissa. Kanneoikeus on yksin kuluttaja-asiamiehellä ja ryhmään kuuluminen edellyttää kuluttajalta erillistä ilmoittautumista. Kyseessä on siis opt-in-tyyppinen julkinen ryhmäkanne.[3]

Ryhmäkannelain 2 §:n mukaan asia voidaan käsitellä ryhmäkanteena, jos:

useilla henkilöillä on samaa vastaajaa vastaan vaatimuksia, jotka perustuvat samoihin tai samankaltaisiin seikkoihin;
asian käsittely ryhmäkanteena on tarkoituksenmukaista ottaen huomioon ryhmän koko, asiassa esitettävien vaatimusten sisältö ja asiassa esitettävä todistelu; sekä
ryhmä on riittävän täsmällisesti määritelty.
Ryhmäkanteiden käsittely on keskitetty siten, että niitä käsittelee kussakin hovioikeuspiirissä vain yksi käräjäoikeus; nämä ovat Turun, Vaasan, Kuopion, Helsingin, Lahden ja Oulun käräjäoikeudet (3 §). Haastehakemuksen käsittely on ryhmäkanneasioissa kaksivaiheinen: tuomioistuin ottaa ensin kantaa ryhmäkanteen edellytyksiin ja ilmoittaa tästä kuluttaja-asiamiehelle, jonka tehtävänä on sen jälkeen ilmoittaa kanteen vireilletulosta ryhmän jäsenille (6 §), kerätä näiltä ilmoitukset ryhmään kuulumisesta (7 §) ja esittää yksilöidyt vaatimukset tuomioistuimelle täsmennetyssä haastehakemuksessa (9 §).

Ryhmään ilmoittautunut jäsen on muodollisesti asianosaispiirin ulkopuolella. Lain 11 §:n mukaan hänet kuitenkin rinnastetaan asianosaiseen sovellettaessa riidan kohteen luovuttamista, tuomarin esteellisyyttä, oikeudenkäynnin vireilläolovaikutuksia, kanteiden yhdistämistä ja kuulemista koskevia oikeudenkäymiskaaren säännöksiä. Ryhmäkanteen johdosta annettu tuomio sitoo asianosaisten (kantajan eli kuluttaja-asiamiehen sekä vastaajan) lisäksi niitä, jotka ovat ilmoittautuneet ryhmän jäseniksi (16 §). Ryhmän jäsenillä on lisäksi itsenäinen muutoksenhakuoikeus ratkaisuun siinä tapauksessa, ettei kuluttaja-asiamies hae muutosta (18 §).
Lähteet
↑ Lappalainen, Juha ym.: Prosessioikeus, s. 1078−1079. Helsinki: WSOY, 2007.
↑ Lappalainen, Juha ym.: Prosessioikeus, s. 1079. Helsinki: WSOY, 2007.
↑ Lappalainen, Juha ym.: Prosessioikeus, s. 1080−1081. Helsinki: WSOY, 2007.
Aiheesta muualla
Ryhmäkannelaki (Finlex)
Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org/wiki/Ryhm%C3%A4kanne
Luokat: Oikeudenkäynti | Prosessioikeus."

Vikke (nimimerkki)

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2010011910959780_...
Vesa-Ilkka saa kommentoida tämän iltalehdenjutun, kun on asioihin perehtynyt!

uurija (nimimerkki)

#22 Folio. Noin ajattelen joka kohdasta.

Median luottamuspula on saatu tietoisesti aikaan valinnoilla. Laatua on kolmen vuosikymmenen ajan kaikin mahdollisin tavoin huononnettu.

Omistajatahot valittavat lehdistön hupenevista levikeistä ja median kannattavuuden heikkenemisestä. Kumma kyllä he eivät ole kuitenkaan niin huolestuneita, että ryhtyisivät tekemään asian eteen jotakin.

Jokainen tietää, että levikit saataisiin nousuun, kun tekijöiksi palkattaisiin parhaat kyvyt ja annettaisiin heille vapaus toimia. Näin on toimittu muistini mukaan monta monituista kertaa, eikä resepti ole pettänyt. Siihen ei kuitenkaan enää ryhdytä.
Miksi?

Vesa-Ilkka Laurio (nimimerkki)

#28. Suomen sanomalehdet ja muut tiedotusvälineet julkaisevat ns. holokaustiasioissa vain valhe- ja vihapropagandaa ja huijaavat surutta kansaa (myös Paavo Lipponen on holokaustihuijari, ks. blogikirjoitukseni "Opetushallituksen holokaustikirjan arvostelu" osat 1-5), ja mainitsemasi lehtileike on yksi esimerkki perkeleenrääpäleiden valheulostamisesta Suomen kansan päälle. Ei ollut mitään holokaustia. Suomen johto on juutalaisrääpäleiden kontrollissa, ja siksi se valehtelee liki joka asiassa, kuten esim. Riikka Söyring on varmaan joutunut havaitsemaan. Sobiborista olen kirjoittanut täällä:

http://vilaurio.blogspot.com/2008/07/sobibor.html

Minulle on kertynyt jonkin verran täydennettävää tuohon kirjoitukseen, mutta en ole vielä ehtinyt päivittää sitä. Sobiborissa kyllä leikattiin tukka, suihkutettiin pakkosiirrettävät ja vaatteet puhdistettiin täistä joko kuumailmalla tai Zyklon B:llä, ja tarkoitus oli näin tuhota ihmisistä täit, jotka levittivät tappavaa pilkkukuumetta, ennen kuin he siirtyivät rajan yli (Sobibor sijaitsi rajan tuntumassa; raideleveyden muuttumisen vuoksi vaihdettiin myös junaa, Sobiborin kauttakulkuleirihän on aivan Sobiborin aseman vieressä) Neuvostoliitolta vallatuille alueille työhön.

Juutalaiset valehtelevat muuttamalla nuo suihkutilat/vaatteiden desinfiointitilat "kaasukammioiksi". Nämä "silminnäkijät" valehtelevat kaikki, enkä ole tietoinen yhdestäkään juutalaisesta "holokaustin" silminnäkijästä, joka olisi puhunut totta. Juutalaiseen uskontoon kuuluu valehdella ei-juutalaisille, kuten blogini kirjoituksissa olen osoittanut.

"Holokaustista" ei ole olemassa ainuttakaan rikosteknistä, konkreettista todistetta, ei myöskään ainuttakaan dokumenttia, joka todistaisi sen. Kaikki perustuu näiden valehtelijoiden lausunnoille, ja he saavat aivan vapaasti valehdella ja huijata julkisesti ympäri maailmaa, eikä kukaan vie heitä oikeuteen huijaamisesta.

Sodan jälkeen juutalaiset olivat mm. Nürnbergissä ja Dachaun oikeudenkäynneissä syyttäjinä ja tuomareina saksalaisia vastaan (ks. kirjoitukseni "Mauthausen" loppukolmannes), ja tällöin saksalaisia kidutettiin hyvin raa'alla tavalla "tunnustusten" saamiseksi. Saksalaisten olemassa olevat "tunnustukset" ovat siis kidutuksella/kiristyksellä hankittuja, eikä niillä ole mitään todistusarvoa. "Holokaustista" ei ole olemassa minkäänlaista todellista todistusaineistoa, ja koko juttu on suuri huijaus. Blatt on yksi huijareista, ja heitä ylistetään sitä enemmän mitä enemmän valehtelevat.

Demjanjukin "Ausweis" (henkilökortti), jossa mainitaan "Sobibor" (ei edes Sobiborin leiri vaan pelkkä "Sobibor", joten se voisi viitata mihin tahansa kohteeseen Sobiborin kunnan alueella), on neuvostoliittolainen väärennös, kuten osoitettiin jo Demjanjukin Israel-oikeudenkäynnissä, ja siitäkin minulla on paljon todistusaineistoa, mutten ole ehtinyt julkistaa niitä. Demjanjukin syyllisyydestä ei ole muuta todistetta kuin nämä laumassa valehtelevat juutalaiset perkeleenrääpäleet. En puhu tästä sen enempää, koska aihe ei kuulu tänne. Suomen nuorten miesten tulisi itse ryhtyä tutkimaan asiaa.

Oikeudenkäynti Demjanjukia vastaan on näytösoikeudenkäynti, ja Saksa, jossa oikeudenkäynti käydään, on juutalaisten kontrolloima maa. Pieni juutalainen helvetti.

Etkö ole ihmetellyt, etteivät Suomen yliopistojen historianlaitokset ole sodan jälkeen julkaisseet ainuttakaan totuudellista kirjoitusta tästä "holokaustista"? Maamme johto on jo yli 60 vuotta jatkuvasti huijannut tässä asiassa kansaa. Jos et ole ihmetellyt, niin sopisi ihmetellä.

Kukaan ei ole pystynyt todistein osoittamaan YHTÄKÄÄN HENKILÖÄ, joka olisi murhattu jossakin "kaasukammiossa". Ihmisten surmaamiseen tarkoitettuja kaasukammioita ei ollut olemassakaan.

foliohattu (nimimerkki)

Lisäaineasiaa:
TS uutisoi:
Glutamaatti vähenee kouluruoassa

http://www.ts.fi/online/kotimaa/103954.html

Se mitä nettiversio ei uutisoi, on Eviran kommentit:
"Sitä (glutamaattia) halutaan vähentää koulu- ja päiväkotiruoissa, mutta en tiedä miksi. Turvallisuusongelmaa sen suhteen ei ole, Eviran ylitarkastaja Taina Rautio sanoo.

..

Kiinalaistutkimuksen mukaan glutamaatti puolestaan lisää ylipainoisuutta, mutta hollantilaistutkimuksessa vanhusten painoa ei saatu nostettua glutamaatilla.

..

Lasten levottomuus johtuu ihan muista syistä. (kiire ja melu jne.)

foliohattu (nimimerkki)

Holokaustiteemaan liittyen, käykää virtuaalisella Auschwitzin matkalla:

http://moranen.blogspot.com/2008/02/auschwitz-matk...

Oli jotain muuta kuin millainen kuva esim. minulle on paikasta luotu.

repe (nimimerkki)

Tyypillistä mitä tahansa paskaa: itkemisestä ammuttiin. Mielikuvituksellista. Ammattivalehtelija. Tuskin edes jälkeenpäin kusetettu kaasukammioista. Ja miksi muka kaasukammioon menevät uhrit leikeltäisiin kaljuiksi? Aivan huuhaata. Mies on tuskin edes ollut vanki. Pakotarinakin aivan epöuskottavan kuuloinen. Mm. Moasen blogissa on lyhyt kooste, josta selviää, että USA käytti myös alusta lähtien selviä valhetodistajia (Holokaustin tunnustukset ja todistukset). Tästä on senaatin tutkimuskin tehty ja selvästi kaikki paljastettu. Saksassa on esim. Erich Kernin mukaan myös suhtauduttu erittäin leväperäisesti todistuksiin ja tarkoitus saada vain tuomittua halutut syylliset ja toisaalta valehtelijoilla on ollut mahdollista hankkia elämä valehtelemalla. Kaikki natsioikeudenkäynnit ovat olleet karkeita näytösoikeudenkäyntejä Priebken oikeudenkäyntiä myöten.

Riikka Söyring (nimimerkki)

uurija, #29, samaa mieltä! Paljon on hyviä toimittajia jotka tekisivät mutta eivät saa. Ja olen varma, että he tietävät arvosteluni kohdistuneen johtoportaaseen, ei heihin. Onhan itseänikin estetty kirjoittamasta kuntalaisille tärkeistä laki"uudistuksista" mm. metsälain osalta vaikka Heinävesi elää metsistä.

RYHMÄKANTEESTA:

Etusivu » Neuvonta » Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
Valitus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen
Document Actions
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen voi valittaa asiasta, joka kuuluu Euroopan ihmisoikeussopimuksessa tai siihen liittyvissä lisäpöytäkirjoissa liittyviin oikeuksiin. Valitus voi kohdistua vain valtioon, toisin sanoen ainoastaan viranomaisen tai julkista valtaa käyttävän toimintaan.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei voi muuttaa kotimaisten tuomioistuinten päätöksiä, mutta se voi todeta sopimusvelvoitteiden tulleen laiminlyödyiksi ja oikeuksien tulleen loukatuiksi. Tuomioistuin voi myös määrätä valtion maksamaan vahingonkorvauksia ja oikeudenkäyntikuluja.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen voi valittaa vasta siinä vaiheessa, kun kaikki kansalliset oikeussuojakeinot on käytetty. Valitus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen tulee laatia kuuden kuukauden kuluessa korkeimman kansallisen oikeusasteen päätöksen saamisesta.

Valituslomake

Lomakkeen täyttöohjeet suomeksi

Lomakkeen lähetystiedot

hakusanat: euroopan ihmisoikeustuomioistuin
ja euroopan ihmisoikeustuomioistuin+valitus

eila virkkunen (nimimerkki)

Tässä videopätkässä voisi olla sinä tai minä pääosassa, suomen liput hulmuta

http://www.stumbleupon.com/su/2fZxME/www.pharmalot...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Ihmisoikeusloukkauksista valittaminen
Ihmisoikeudet ovat saavuttaneet ainutlaatuisen aseman kansainvälisessä oikeudessa. Vaikka valtion rooli kansainvälisenä toimijana on edelleen kiistaton, valtio ei saa kohdella kansalaisiaan miten tahansa.

Olemme tottuneet ajattelemaan, että maailma koostuu valtioista, joilla on oikeus päättää siitä, mitä niiden rajojen sisäpuolella tapahtuu. Tätä oikeutta kutsutaan suvereniteetiksi. Kansainvälinen oikeus on perinteisesti ollut sopimusoikeutta: sopimuksia solmivat valtiot, jotka ovat vapaita rajoittamaan suvereniteettiaan jossain tietyssä asiassa vain siinä määrin kuin ne itse haluavat.

Universaalien ihmisoikeuksien ajatus rajoittaa valtioiden oikeutta toimia miten tahansa. Valtio ja sen oma oikeusjärjestelmä ovat edelleen ihmisoikeuksien ensisijainen turva, mutta toisaalta kansainväliset ihmisoikeudet ovat nimenomaan yksittäisten ihmisten oikeuksia valtion mahdollista vahingollista toimintaa vastaan. Ihmisoikeuksien lähtökohtana on se, että kaikilla maailman ihmisillä on samat perusoikeudet huolimatta siitä, minkä valtion alueella he asuvat.

Mahdollisuus vedota kansainväliseen oikeuteen silloin, kun oma valtio ei takaa ihmisoikeuksien toteutumista tai on niiden suurin rikkoja, on siten eräänlainen askel valtioiden muodostamasta maailmasta kohti ihmisten muodostamaa maailmaa.

Kansainvälinen tapaoikeus velvoittaa kaikkia. Osaa kansainvälisistä ihmisoikeuksista on alettu pitää kansainväliseen tapaoikeuteen kuuluvana. Tapaoikeudella tarkoitetaan yleismaailmallisesti päteviä oikeussääntöjä ja periaatteita, joiden katsotaan velvoittavan kaikkia valtioita riippumatta siitä, mihin kansainvälisiin sopimuksiin valtiot ovat sitoutuneet. Lisäksi osan ihmisoikeusnormeista katsotaan kuuluvan ehdottomaan kansainväliseen oikeuteen, jonka säännöistä ei sallita minkäänlaisia poikkeuksia. Esimerkiksi kansanmurhan kielto on tällainen ehdoton sääntö, eikä sen rikkomista siten voi mitenkään puolustella.

Tästä huolimatta on hyvä huomata, että valtio ja sen sisäinen oikeusjärjestelmä ovat edelleen ihmisoikeuksien ensisijaiset takaajat. Kansainväliset mekanismit otetaan käyttöön vasta, kun valtion sisäiset oikeustiet on kuljettu loppuun, ja kansainvälisen yhteisön vastuu ihmisoikeuksien toteutumisesta alkaa vasta silloin, kun valtio ei itse kykene huolehtimaan siitä.

Perustuu tekstiin Anttila: Ihmisoikeusnäkökulmia kehitysyhteistyöhön ja globalisaatioon.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Kansalaisjärjestöt ihmisoikeuksien valvojina
Ihmisoikeussopimukset ovat valtioiden välisiä kansainvälisiä sopimuksia. Ihmisoikeudet ovat kuitenkin ihmisten oikeuksia, ja mm. ihmisoikeussopimusten valvontaelinten tulee huolehtia yksilöiden oikeuksien toteutumisesta.

On sekä periaatteellisesti että käytännössä tärkeää, että kansalaisjärjestöt ovat vahva vaikuttaja ihmisoikeuksien kansainvälisessä suojelussa. Erityisesti ihmisoikeuksien edistämiseksi perustetut kansalaisjärjestöt seuraavat aktiivisesti valtioiden välisten järjestöjen toimintaa ja osallistuvat siihen mahdollisuuksien mukaan. Osittain samoin toimivat myös etujärjestön tyyppiset organisaatiot, kuten ammattiyhdistysliike.

Ihmisoikeuksiin erikoistuneita kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä ovat muun muassa Englannissa päämajaansa pitävä Amnesty International, yhdysvaltalainen Lawyers Committee for Human Rights ja Ranskassa päämajaansa pitävä Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH). Genevessä toimii International Service for Human Rights, jonka ensisijainen tehtävä on auttaa kansainvälisiä ja kansallisia kansalaisjärjestöjä, kun nämä pyrkivät omista lähtökohdistaan vaikuttamaan YK:n ihmisoikeustoimintaan.

Monilla kansalaisjärjestöillä on neuvoa-antava asema Yhdistyneissä kansakunnissa ja Euroopan neuvostossa ja siten mahdollisuus seurata ihmisoikeuksiin liittyviä kokouksia. Esimerkiksi YK:n ihmisoikeuksien toimikunnassa kansalaisjärjestöillä on myös puheoikeus. Ihmisoikeussopimusten valvontaa toteuttavat toimielimet ovat eri tavoin avanneet toimintansa kansalaisjärjestöille. Lapsen oikeuksien komitea ja TSS-komitea myöntävät kansalaisjärjestöille puheoikeuden tietyissä istunnoissa. Muut YK:n vastaavat komiteat tapaavat kansalaisjärjestöjen edustajia virallisten kokousten ulkopuolella. Lisäksi kaikki komiteat ottavat vastaan kansalaisjärjestöjen kirjallista aineistoa, esimerkiksi niin sanottuja varjoraportteja, joissa kommentoidaan hallituksen laatimaa kertomusta tietyn ihmisoikeussopimuksen toteuttamisesta. Etenkin Amnesty International on valikoivasti laatinut muistioita myös tärkeänä pitämissään yksilövalitustapauksissa, esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle.

Ihmisoikeusalan kansalaisjärjestöjen toiminta ei kohdistu vain hallitusten välisiin kansainvälisiin järjestöihin ja niiden toimielimiin. Ihmisoikeusjärjestöt harjoittavat julkaisutoimintaa ja pyrkivät siten vaikuttamaan yleiseen tietoisuuteen ja mielipiteeseen. Ne järjestävät myös kursseja ja muuta vastaavaa koulutustoimintaa. Usein järjestöt ovat aloitteentekijöitä uusien ihmisoikeussopimusten laatimisessa tai tietyn maan ihmisoikeustilanteen ottamisessa kansainvälisen yhteisön arvioinnin kohteeksi.

Perustuu tekstiin Scheinin: Yhteiset ihmisoikeutemme.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Euroopan Unionin portaali:

Aloitteet ja tavoitteet
Edistääkseen ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa Euroopan unioni rahoittaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevaa eurooppalaista rahoitusvälinettä (EIDHR). Välineen budjetti vuosiksi 2007–2013 on 1,1 miljardia euroa. Sen puitteissa tarkastellaan ihmisoikeuksien kunnioittamista ja demokratian vahvistamista pitkällä aikavälillä ja keskitytään neljään alueeseen:

demokratisoitumisen, hyvän hallintotavan ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen (poliittisen moniarvoisuuden, tiedotusvälineiden vapauden ja toimivan oikeusjärjestelmän tukeminen)
kuolemanrangaistuksen poistaminen maista, joissa se on yhä voimassa
kidutuksen vastustaminen ennaltaehkäisevin keinoin (mm. poliisien koulutuksella ja valistuksella) ja rangaistuksin (kansainvälisten rikos- ja muiden tuomioistuinten perustaminen)
rasismin ja syrjinnän vastustaminen huolehtimalla poliittisten ja kansalaisoikeuksien kunnioittamisesta.
Välineestä rahoitetaan myös hankkeita, joilla edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja lastensuojelua. Lisäksi sillä tuetaan EU:n ja muiden toiminnallaan ihmisoikeuksia puolustavien organisaatioiden – YK:n, Punaisen Ristin kansainvälisen komitean, Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön ETYJ:n – yhteisiä toimia.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Euroopan Unionin portaalin tietojen perusteella voidaan päätellä, että puhuvat paljon p-kaa (kuolemanrangaistuksen poistaminen; on mukana Lissabonin sopimuksessa) mutta kenties tätä kautta voisi...

esim. perusteina voi käyttää sitäkin, että Suomen oikeuslaitos ei välttämättä toimi. vrt. Petri Partasen saama päätös

ja

kansalaisoikeuksien kunnioittaminen etc.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York

Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi.English | Suomi

.EtusivuAjankohtaistaPysyvä edustustoSuomi YK:ssa
Konfliktien ehkäisy ja kriisinhallintaKestävä kehitys ja globaalit kehityskysymyksetIhmisoikeudet ja kansainvälinen oikeusYK:n uudistaminenLinkitPalauteYhteystiedot.Etusivu > Suomi YK:ssa > Ihmisoikeudet ja kansainvälinen oikeus
Ihmisoikeudet ja kansainvälinen oikeus

Suomen kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan tavoitteena on, osana laajan turvallisuuden edistämistä, vaikuttaa ihmisoikeustilanteen tosiasialliseen paranemiseen eri maissa. Perustana on YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeusjulistus, ihmisoikeussopimukset ja kansainvälisiä velvoitteita antavat ihmisoikeusasiakirjat. Oikeuksien tasa-arvoinen toteutuminen etnisestä alkuperästä, sukupuolesta, iästä, uskonnosta, mielipiteestä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta vastaavasta syystä riippumatta on keskeinen lähtökohta. Ihmisoikeuksien turvaamiseksi edistetään demokratiaa ja vahvistetaan kansainvälistä oikeuden rakenteita ja prosesseja.

Suomi korostaa monenkeskisen yhteistyön, toimivien instituutioiden ja kansainvälisen oikeusjärjestyksen merkitystä maailmanlaajuisiin uhkiin vastaamisessa. Suomi tukee kansainvälisen oikeuden kehittämistä ja sen käytäntöönpanon keinojen vahvistamista YK:n toiminnassa.

Ihmisoikeudet
Suomen tavoitteena on ihmisoikeuksien valtavirtaistaminen kaikkeen YK-toimintaan. Tämä merkitsee ihmisoikeusperustaisen lähtökohdan toimeenpanoa kattavasti YK-järjestöjen sisäisessä ja välisessä toiminnassa. Suomi tukee ja pyrkii edistämään erityisesti naisten, lasten, vähemmistöjen, alkuperäiskansojen ja vammaisten henkilöiden oikeuksia. Suomi kiinnittää erityistä huomiota myös moniperustaisen syrjinnän ehkäisemiseen. Kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien edistämisen ohella Suomella on myös aktiivinen rooli taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien aktiivisena edistäjänä.

Suomen tavoitteena on kehittää YK:n ihmisoikeusneuvoston operatiivisuutta siten, että se pystyy puuttumaan ihmisoikeustilanteisiin milloin tahansa ja myös ilman asianomaisen valtion suostumusta. Samalla pyritään toteuttamaan uusia työskentelymuotoja ja varmistamaan, että neuvoston toiminta tuottaa lisäarvoa. Suomen tavoitteena on selkiyttää YK:n ihmisoikeusneuvoston ja YK:n yleiskokouksen III komitean rooleja maailmanlaajuisessa ihmisoikeuksien edistämisessä.

Suomi tukee YK:n ihmisoikeusvaltuutettua ja pitää tärkeänä valtuutetun itsenäisen aseman edelleen vahvistamista. Suomi tukee valtuutetun tavoitteita toiminnan painopisteen siirtämiseksi normien luomisesta niiden toimeenpanemiseen. Sääntömääräisten budjettivarojen osuutta valtuutetun toimistolle tulee merkittävästi lisätä.

Suomi pitää tärkeänä tavoitteena, että alueelliset ihmisoikeussopimukset osaltaan vievät pidemmälle YK:n ihmisoikeusnormistoa. Lisäksi on olennaista aktiivisesti muistuttaa alueellisten ihmisoikeuksia edistävien järjestöjen täydentävyydestä YK-normistoon nähden. Suomi tukee tiivistä yhteistyötä YK-järjestöjen ja alueellisten toimijoiden välillä ihmisoikeuskoulutuksen edistämisessä.

Ihmisarvoinen työ on keskeinen osa ihmisoikeuksia. Suomen tavoitteena on edistää työntekijöiden perusihmisoikeuksia (mm. lapsi- ja pakkotyön torjunta, yhdistymisvapaus, työelämän yhdenvertaisuus) sekä oikeutta turvallisiin ja terveellisiin työoloihin.

Kansainvälisen oikeuden vahvistaminen
Suomi osallistuu aktiivisesti kansainvälisen sopimusverkoston täydentämiseen ja vaikuttaa YK:n yleiskokouksen oikeudellisessa (VI) komiteassa, YK:n kansainvälisen oikeuden toimikunnassa ja erityisjärjestöissä tehtävään kansainvälisen oikeuden kehittämistyöhön. Suomi pyrkii myös edistämään sopimusten laajamittaista ratifioimista ja tehokasta täytäntöönpanoa. Monenkeskisten sopimusten integriteetin turvaamiseksi vastustetaan johdonmukaisesti muun muassa ihmisoikeussopimuksiin tehtyjä varaumia, jotka ovat sopimuksen päämäärän ja tarkoituksen vastaisia. Suomi tukee Kansainvälisen tuomioistuimen toimivallan laajempaa hyväksymistä ja sen toimintaedellytysten turvaamista samoin kuin muiden rauhanomaisten riitojenratkaisumenettelyiden vahvistamista.

Kaikkein vakavimpien kansainvälisten rikosten rankaisemattomuuden vähentäminen on Suomen YK-politiikan painopisteitä. Suomi tukee pysyvän Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) ja muiden kansainvälisten sotarikostuomioistuimien työtä. YK:n roolia ICC:n universaalisuuden edistämisessä tulee vahvistaa. Yhteistyötä ICC:n ja YK:n kesken tulee kehittää ja muiden kansainvälisten sotarikostuomioistuimien työ saattaa loppuun
asianmukaisella tavalla.

Oikeusvaltiokehitys ja hyvä hallinto
Oikeusvaltioperiaatteen edistäminen on yksi YK-politiikan painopistealue, joka koskee läpileikkaavasti monia toimintapolitiikkoja. Kriisien jälkeisessä yhteistyössä on keskityttävä erityisesti olojen vakauttamiseen rauhanprosessia tukemalla ja vahvistamalla kohdemaan oikeusjärjestelmää ml. rankaisemattomuuden torjumiseksi. YK:n sisäisten yhteistyö- ja koordinaatiomekanismien vahvistamista jatketaan.

Suomi on profiloitunut vahvasti YK:ssa oikeusvaltiotematiikan esille tuojana. Suomen tavoitteena on edelleen tukea ja vahvistaa YK:n oikeusvaltiokehitystyötä tukemalla järjestön sihteeristöön perustettua oikeusvaltiokoordinaatiosihteeristöä myös taloudellisesti ainakin alkuvaiheessa. YK:n oikeusvaltiotyön parempi sisäinen koordinaatio ja hyvä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa nähdään tärkeäksi tavoitteeksi niin päämaja- kuin erityisesti kenttätasolla. Oikeusvaltiokehityksen huomioiminen erityisesti rauhanrakentamiskomission ja - rahaston työssä nähdään tärkeäksi. Siirtymävaiheen oikeuden mekanismit ja oikeusvaltion vahvistaminen ovat Suomen näkemyksen mukaan keskeisiä kestävän rauhan ja kehityksen edellytyksiä. Tukea YK:n sisäisten yhteistyö- ja koordinaatiomekanismien vahvistamiselle tulee jatkaa.

Suomen on luonteva toimia aktiivisesti hyvän hallinnon edistämisessä ja korruption vastaisessa työssä. Suomi tukee YK:n korruption vastaisen yleissopimuksen seurantamekanismin kehittämistä ja toimeenpanoa.

 

Mitä olette mieltä, pitäiskö heitin/meitin kumminkin siivota oma piha ensin vapaamuurareista virkakunnassa ja muusta vastaavasta sälästä?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Nyt kiroan, anteeksi lukijat: Voi helvetin helvetin helvetin helvetti mitä käsittämätöntä paatunutta ahneutta ja piittaamattomuutta ihmisarvosta ja halveksintaa osoittavat lääkefirmat!!! Katsoin juuri eila virkkusen postaaman videopätkän.
Mitä katalaa murhanhimoa mitä raakalaisuutta mitä perkeleen ja pimeyden töitä!! Mitä tahallista tappamista!
Pyydän anteeksi, mutta voimasanojen sinkauttelu helpotti suuttumusta.

No, katsokaa itse tuo video.

uurija (nimimerkki)

WHO ja Yhdistyneet Kansakunnat ovat päässeet vauhtiin.
Globaalit verot, olkaa hyvä!

Onko tässä sellainen pajatso syntymässä, että WHO, YK jne. herraties ketkä hommailevat ensin globaaleja pitkittyneitä katastrofeja sinne tänne köyhille alueille. Koska jälleenrakennus on kallista, ja varsinkin juuri tällä hetkellä kansan herkistynyt käsi karttuisa, nämä globaalit auttamisorganisaatiot määräävät valtioiden hallitukset panemaan kansalaisille lisäveroja kehitysmaiden rakennusprojekteja varten.
Uusia verojahan 20 prosentin työttömyydestä kärsivien kansalaisten ei ole helppoa niellä, joten ne toteavat hallitukset pätemättömiksi tehtäviinsä.
Seuraus: Tarvitaan nopeasti maailmanhallitus ottamaan haltuunsa kykenemättömien tehtävät.
Näin tuhotaan loputkin itsenäisyydestä mailta, joita ei konkreettisesti HAARP'illa tai DEW-aseilla pommiteta betonirojuksi.

Valhepandemian tutkimuksessa, johon W.Wodarg on EU-maita kannustamassa, on myös hallituksia kaatava mahdollisuus käsikirjoitettuna sisään. Jos hallitukset osoittautuvat roistomaisiksi ja ovat syyllistyneet mittaviin väärinkäytöksiin ja niitä kaatuilee, sekös sopii uutta maailmanhallitusta puuhaaville.

"The UN’s dangerous plan for global taxation
The Telegraph

George Russell of Fox News has a very important report on a United Nations World Health Organization (WHO) plan “to ask governments to impose a global consumer tax on such things as Internet activity or everyday financial transactions like paying bills online.” As Russell writes:

Such a scheme could raise “tens of billions of dollars” on behalf of the United Nations’ public health arm from a broad base of consumers, which would then be used to transfer drug-making research, development and manufacturing capabilities, among other things, to the developing world.

The multibillion-dollar “indirect consumer tax” is only one of a “suite of proposals” for financing the rapid transformation of the global medical industry that will go before WHO’s 34-member supervisory Executive Board at its biannual meeting in Geneva.

The leaked December 23, 2009 Executive Board report of The WHO’s Expert Working Group on Research and Development Financing cites a number of ideas for global taxes that could be imposed on UN member states that “could potentially raise very significant amounts of revenue”:
• A 10% tax on the arms trade, which might net about US$5 billion per annum
• A digital tax or “bit” tax: internet traffic is huge and likely to increase rapidly; this tax could yield tens of billions of US dollars from a broad base of users
• Brazil’s financial transaction tax: a tax on bank account transactions, set at 0.38% levied on paying bills online and major withdrawals, it was raising an estimated US $20 billion per year and funding some 87% of the Government’s key social protection programme, Bolsa Familia, before it was voted down.

The UN proposal is disturbing for a number of reasons. It represents yet another attempt by the world organization to usurp the power of nation states, and is a major threat to the principle of national sovereignty. It would place extraordinary power and wealth in the hands of faceless bureaucrats, representing a supranational institution with a staggering track record of corruption, inefficiency, unaccountability and mismanagement. The last time the United Nations attempted to manage an international fund on this scale was the Oil-for-Food Programme, which was an unmitigated disaster.

The idea of a global tax, for whatever purpose, is an extremely foolish one. Taxation should always be the preserve of the nation state, and decided by elected officials accountable to the people who have placed them in a position of power. The UN WHO proposal should be strongly rejected by the U.S. and British governments, and all who care about the preservation of freedom and sovereignty. It is a monumentally bad idea that should be fiercely opposed by policymakers on both sides of the Atlantic.

Nile Gardiner is a Washington-based foreign affairs analyst and political commentator. He appears frequently on American and British television and radio, including Fox News Channel, CNN, BBC, Sky News, and NPR."

yksilö (nimimerkki)

Hei kaikki

Lukekaas mitä vaaleilla kansaa edustavat edustajat ovat nyt keksineet.

Suomen kansalaisilta halutaan kieltää nettikeskustelut uuden lakiehdotuksen myötä.

Arkadianmäellä olevat eivät enää tiedä, että kansa on vaaleilla valinnut heidät sinne hoitamaan Suomen kansalaisten etuja. Mitähän heidän muistikapasiteetille on mahtanutkaan tapahtua?

Vai mitäs tuumaatte tästä?

Pelon maantiede
19.1.2010 22.55 | Tapio Äyräväinen | Yleinen
Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa rasististen rikosten rangaistussäännösten tiukentamista niin, että ne soveltuisivat viharikoksiin nykyistä laajemmin.
Tavoitteena on varmistaa, että säännökset soveltuvat myös toimintaan tietoverkoissa. Uudeksi rikosnimikkeeksi esitetään törkeää kiihottamista kansanryhmää vastaan. Uutta on myös, että vastuuseen voisi jatkossa joutua myös esimerkiksi yhteisö tai yhdistys.

Työryhmä ehdottaa, että kiihottamisrikossäännöksessä mainittaisiin uutena tekotapana yleisön saataville asettaminen. Näin varmistettaisiin, että rikosnimike
soveltuu muun muassa linkkien avaamiseen rasistista kiihottamista sisältäville internetsivuille.

Myös oikeushenkilö kuten yhteisö tai yhdistys voisi ehdotuksen mukaan joutua vastuuseen kiihottamisrikoksesta kansanryhmää vastaan, syrjintärikoksesta ja, jos rikoksella on vihamotiivi, julkisesta kehottamisesta rikokseen, laittomasta uhkauksesta ja kunnianloukkauksesta.

Työryhmän mietinnössä esitetyt muutokset ovat vastoin oikeusvaltion periaatteita ja demokratialle välttämätöntä sananvapautta. Suomalaiset ovat joidenkin mielestä saaneet nauttia internetin tarjoamasta sananvapaudesta jo aivan liian kauan. Kansalaisten sananvapaus on ollut liikaa sensuurikoneistolle, joka on pitkään halunnut vaientaa totuutta puhuvat nettikolumnistit.

Mietintö on keskeneräinen torso.

Mikä on se kansanryhmä, jota vastaan ei saa kiihottaa? Ovatko kommunistit tai fasistit ryhmä, josta ei saa puhua pahaa? Onko kysymyksessä yritys muodostaa fasistinen yksipuoluejärjestelmä epämääräisen lain turvin?

Mitä tarkoittavat lakiesityksessä käytetyt termit rasismi, viharikos ja vihamotiivi? Miten lakia tulkitaan tuomioistuimissa? Olemmeko me jatkuvan valvonnan ja tarkkailun alaisena ja mielipidevankeja?

Luulenpa, että uudistuksen tarkoituskin on olla mahdollisimman sekava ja vaikeasti tulkittava. Sillä haetaan sitä, että ihmiset eivät uskalla keskustella tätäkään vähää maahanmuuttopolitiikasta, koska kukaan ei tiedä, mikä on laitonta ja mikä sallittua. Syytteen ja tuomion uhka leijuu pään päällä kuin Damokleen miekka.

Toisinajattelijat voidaan milloin tahansa istuttaa leivättömän pöydän ääreen. Rasisti-termillä voidaan oikeuslaitoksen mielihalujen mukaan syyttää ihmisiä, joilla ei ole mitään tekemistä rasismin kanssa.

Lakiuudistus on uusi askel kohti valvontayhteiskuntaa, jossa kansalaisten perusoikeutta, sananvapautta, tungetaan entistä ahtaampaan pilttuuseen. Mietinnössä ehdotetun rikosoikeudellisen vastuun ulottaminen oikeushenkilöille merkitsisi sitä, että muun muassa printtimedia olisi rikosoikeudellisessa vastuussa keskustelupalstoille kirjoitetuista viesteistä.

Uudistus olisi paluu kolmenkymmenen vuoden takaiseen itsesensuuriin. Se merkitsisi ennakkosensuurijärjestelmää, joka on perustuslain vastainen. Avoin kansalaiskeskustelu pysähtyisi.

Muutos 2011 ry:llä on asiaan selkeä kanta. Muutos vaatii, että oikeusministeriö konsultoi mahdollisia lakimuutoksia varten internetiin ja sananvapauteen keskittyneitä kansalaisjärjestöjä, kuten Effi ry:tä sekä Sananvapauden puolesta ry:tä. Yhdistysten ja kansalaisjärjestöjen mielipiteille on annettava niille kuuluva painoarvo.

14 kommenttia

http://tapio.blogit.uusisuomi.fi/2010/01/19/pelon-...

Vikke (nimimerkki)

#30 Vesa-Ilkka ! Jospa tuo meidän johto on yhtä tietämätön kuin minä eli syöneet tuon propagandan täydellisessä mitassaan. Eiks myö kaikki opita tuo historia jo koulunpenkillä ja suomalaiset uskovat kirjoihinsa, koska meidät on opetettu auktroriteetti uskovaisiksi! Sanotaan, että sokea sokeaa taluttaa!! Tää juttu on kyllä hurjan mielenkiintoista ja kiitoksii linkistä, ruppeempa työn touhuun eli opiskelu puoleen! En usko ,että esim. joku Jyrki Katainen (pojanklobbi) ymmärtää näitä syötettyjä hienouksia saatikka joku Stubbi! Nääkin touhuajat joutuvat varmasti juutalaistenruokapöytään eli turpiin tulee heillekin, mutta kun he sen huomaavat ,niin myöhäistä on! Olemme kaikki samassa veneessä, eli kuumat paikat, kuumat paikat!

Hulluporo (nimimerkki)

Eivät Kataiset porukoineen ole syöneet samaa propagandaa mitä kansalle syötetään yleisesti ottaen, ellen sitten yliarvioi heidän järkeänsä :)
Sitä eivät tosin tajua, että ovat pelkkiä pelinappuloita loppupeleissä.
Rahalla se muistikin häviää :)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

By: Congressman Ron Paul - House of Representatives

The other day, I made a huge "gaffe" on national TV: I told the truth about the crimes of the U.S. government.

As you can imagine, the ceiling fell in, and a couple of walls too. Congressman are supposed to support the government, I was told. Oh, it's okay to criticize around the edges, but there are certain subjects a member of the House of Representatives is not supposed to bring up. But I touched the real "third-rail" of American politics, and the sparks sure flew.

I was interviewed on C-SPAN's morning "Washington Journal," and I used the opportunity, as I do all such media appearances, to point out how many of our liberties have been stolen by the federal government. We must take them back. The Constitution, after all, has a very limited role for Washington, D.C.

If we stuck to the Constitution as written, we would have: no federal meddling in our schools; no Federal Reserve; no U.S. membership in the UN; no gun control; and no foreign aid. We would have no welfare for big corporations, or the "poor"; no American troops in 100 foreign countries; no Nafta, Gatt, or "fast-track"; no arrogant federal judges usurping states rights; no attacks on private property; and no income tax. We could get rid of most of the cabinet departments, most of the agencies, and most of the budget. The government would be small, frugal, and limited.

That system is called liberty. It's what the Founding Fathers gave us. Under liberty, we built the greatest, freest, most prosperous, most decent country on earth. It's no coincidence that the monstrous growth of the federal government has been accompanied by a sickening decline in living standards and moral standards. The feds want us to be hamsters on a treadmill--working hard, all day long, to pay high taxes, but otherwise entirely docile and controlled. The huge, expensive, and out-of-control leviathan that we call the federal government wants to run every single aspect of our lives.

Well, I'm sorry, but that's not America. It's not what the Founders gave us. It's not the country you believe in. It's not the country I believe in. So, on that TV interview, I emphasized not only the attacks on our property, but also the decline of our civil liberties, at the hands of the federal police. There are not supposed to be any federal police, according to the Constitution.

Then I really went over the line. I talked about the Waco massacre. Bill Clinton and Janet Reno claim those 81 church members, including 19 children, burned down their own church and killed themselves, and good riddance. So they put few survivors on trial, and threw them in prison for 40 years.

We're not supposed to remember that the Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms--talk about an unconstitutional agency--rather than arrest David Koresh on his regular morning jog, called in the TV stations for big publicity bonanza, and sent a swat team in black masks and black uniforms to break down his front door, guns blazing. They also sent in a helicopter gunship, to shoot at the roof of a church full of innocents.

The Branch Davidians resisted, and after a heartless siege of almost two months, and after cutting off food, water, and electricity, and playing horrible rock and roll through huge speakers 24 hours a day, the feds sent in the tanks to crush the walls of the church, and inject poisonous CS gas.

Now, CS gas is banned under the Paris Convention on Chemical Warfare. The U.S. could not use it in a war. But it could and did use it against American civilians.

After the tanks did their work on the church, the place burst into flame, and all 81 people--men, women, children, and babies - were incinerated in a screaming horror. Did some feds set the fire? Did the flammable CS gas ignite, since without electricity, the parishioners were using lanterns? Did a tank knock over a lantern, striking one of the bales of hay being used against the thin walls as a "defense" against bullets? Or did the Davidians, as Clinton and Reno claim, kill themselves?

A new documentary- -Waco: The Rules of Engagement- may show, through FLIR infrared photography, FBI snipers killing the Davidians by shooting through the back of the church, where no media cameras were allowed. This film won a prize at the famed Sundance Film Festival. It was made by people who took the government's side, until they investigated.

Whatever the truth, there's no question that an irresponsible federal government has innocent blood on its hands, and not only from Waco. And the refusal of corrupt and perverse liberals to admit it means nothing.

In my rencent interview, in answer to a caller's question, I pointed out that Waco, and the federal murders at Ruby Ridge- especially the FBI sniper's shot that blasted apart the head of a young mother holding her baby- caused many Americans to live in fear of federal power. Then I uttered the sentiment that caused the media hysteria: I said that a lot of Americans fear that they too might be attacked by federal swat teams for exercising their constitutional rights, or merely for wanting to be left alone.

Whoa! You've never seen anything like it. For days, in an all-out assault, I was attacked by Democrats, unions, big business, establishment Republicans, and- of course- the media, in Washington and my home state of Texas. Newspapers foamed at the mouth, calling me a "right-wing extremist." (Say, isn't that what George III called Thomas Jefferson?)

I was even blamed for the Oklahoma City bombing! And by the way, I don't believe we've gotten the full truth on that either. All my many opponents were outraged that a Congressman would criticize big government. "If you don't like Washington, resign!" said a typical big-city newspaper editorial.

But the media, as usual, were all wet. (Do they ever get anything right?) The average Congressman may go to Washington to wallow in power, and line his pockets with a big lobbying job for a special interest (so he can keep ripping-off the taxpayers). But that's not why I'm in Congress. It's not why I left my medical practice as a physician. It's not why I put up with all the abuse. It's not why I refuse a plush Congressional pension.

I'm in this fight for a reason. I want to hand on to my children and grandchildren, and to you and your family, a great and free America, an America true to her Constitution, an America worthy of her history. I will not let the crooks and clowns and criminals have their way. I'm in Congress to represent the ideas of liberty, the ideas that you and I share, for the people of my district, for the people of Texas, for the people of America. That's why I'm working to stop federal abuses, and to cut the government: its taxes, its bureaucrats, its paramilitary police, its spending, its meddling overseas, and every single unconstitutional action it takes. And not with a pair of nail scissors, but with a hammer and chisel. Won't you help me do this work?

Not much of the federal leviathan would be left, if I had my way. But you'd be able to keep the money you earn, your privacy would be secure, your dollar would be sound, your local school would be tops, and your kids wouldn't be sent off to some useless or vicious foreign war to fight for the UN. But Jefferson and the other Founders would recognize our government, and our descendants would bless us. By the way, when I say cut taxes, I don't mean fiddle with the code. I mean abolish the income tax and the IRS, and replace them with nothing.

Recently, I asked a famous Republican committee chairman- who's always talking about getting rid of IRS- why he engineered a secret $580 million raise for the tax collectors. "They need it for their computers," this guy told me. So the IRS can't extract enough from us as it is! The National Taxpayers Union says I have the highest pro-taxpayer rating in Congressional history, that I am the top "Taxpayer's Best Friend." You know I won't play the Capitol Hill games with the Capitol Hill gang, denouncing the IRS while giving the Gestapo more of your money. Or figuring out some other federal tax for them to squeeze out of you. I also want to abolish the Federal Reserve, and send Alan Greenspan out to get a job.

The value of our dollar and the level of our interest rates are not supposed to be manipulated by a few members of the power elite meeting secretly in a marble palace. The Federal Reserve is unconstitutional, pure and simple. The only Constitutional money is gold and silver, not notes redeemable in them. Not fed funny money. Without the Federal Reserve, our money could not be inflated at the behest of big government or big banks. Your income and savings would not lose their value. Just as important, we wouldn't have this endless string of booms and busts, recessions and depressions, with each bust getting worse.

They aren't natural to the free market; they're caused by the schemers at the Fed. President Andrew Jackson called the 19th-century Fed "The Monster" because it was a vehicle for inflation and all sorts of special-interest corruption. Let me tell you, things haven't changed a bit. I also work to save our schools from D.C. interference.

Thanks to the feds, new curriculums not only smear the Founders as "racist, slave-owning elitists," they seek to dumb down our students so they will all be equal. "Look-say" reading and the abolition of phonics has the same purpose, and so does the new "fuzzy" math, in which there are no right and no wrong answers. That must be what they use in the U.S. Treasury! It's certainly what they use in the U.S. Congress.

But ever since the beginning of federal aid to education and accelerating with the establishment of the rotten Department of Education, SAT scores have been dropping. Schools, with few exceptions, are getting worse every year. To save our kids, we must get the sticky fingers of the feds off our local schools, and let parents rule. That's what the Constitution says, and the Bible too.

And then there's my least favorite topic, the UN. World government is obviously unconstitutional. It undermines our country's sovereignty in the worst way possible. That's why I want us out of the UN, and the UN itself taking a hike. After all, the UN is socialist and corrupt (many votes can be bought with a "blonde and a case of scotch," one UN ambassador once said). It costs many billions, and it puts our soldiers in UN uniforms under foreign commanders, and sends them off to unconstitutional, undeclared wars.

When Michael New, one of the finest young men I've ever met, objected to wearing UN blue, he was kicked out of the American Army. What an outrage! Not one dime for the UN, and not one American soldier! Not in Haiti, not in Bosnia, not in Somalia, not in Rwanda. I know its radical, but how about devoting American military efforts to defending America, and only America?

Such ideas, said one newspaper reporter, make me a maverick who will never go far because he won't go along to get along. Darn right! What does "go far" mean? Get a big government job? To heck with that. And I won't sell my vote for pork either.

When I walked through the U.S. Capitol this morning, I got angry. The building is filled with statues and painting of Jefferson, Madison, and the other Founders. Those great men sacrificed everything to give us a free country, and a Constitution to keep it that way. When I was first elected, I placed my hand on the Bible and swore an oath to uphold the Constitution. That's exactly what I'm fighting for.

But such ideas drive the liberals crazy.

That's why I badly need your help. I've been targeted nationally for defeat. The Democrats, the AFL-CIO, the teachers union, big business PACs, the trial lawyers, the big bankers, the foreign-aid lobbyists, the big media, and the establishment Republicans want to dance on my political grave. The Fed, the Education Department, and the UN are anxious to join in. They can't stand even one person telling the truth. And they're terrified when that truth gains the people's support.

Right now, four well-funded Democrats are competing to try to beat me, and a Republican is rumored to have been offered money at a secret meeting in Mexico(!) if he would try to knock me off in a primary. Won't you help me stay up here to fight? Frankly, I am in trouble if you don't. My Texas district has 22,000 square miles (not a misprint). I've got to travel all over it, set up small offices to be manned by volunteers, advertise, pay phone bills, and distribute video and audio tapes to the people to get around the big-media lies. As I know from my last election, which I won by the skin of my teeth, the media will carry any smear, repeat any libel, throw any piece of mud, no matter how untrue. In fact, the less true, the more they like it. They are determined to silence me. But you can help me overcome all this.

Together, we can beat the bad guys arrayed against our country and our freedom. We can support the Constitution. We can win. Your generous contribution of $25 or $50 would be great... $100, $250, or even $500 or $1,000 would be magnificent. Of course, any amount would help, and in return, I will keep you up-to-date on this fight as a member of my "kitchen cabinet." What great men founded this country! What great people have carried on their fight! That fight is not lost, not if you will join it.

Washington, D.C. is a loser, but among the people, our ideas are gaining every single day.

Keep the tide turning in our direction. Please make your most generous contribution. Join this fight for the Constitution, and stop those who want to rip it up, and throw it in the Potomac. Together, we can join the Founders' fight. Together, we can make history.

Sincerely, Ron Paul
U. S. Congressman
203 Cannon,
Washington D.C. 20515

Committee to Re-elect Ron Paul
837 W. Plantation

liittyy aiheeseen eli USAn hallituksen harjoittamiin laittomuuksiin ja YK:n

yksilö (nimimerkki)

Mistäs nyt tuulee?

Executive Health January 19, 2010, 19:00 EST

No Role Found for Birds in Swine Flu Pandemic

Chickens injected with 1918 and 2009 H1N1 strains didn't get sick, study found
TUESDAY, Jan. 19 (HealthDay News) -- Birds don't become sick when exposed to the H1N1 influenza strains that caused the 1918 and 2009 global flu pandemics, a finding that suggests birds played no role in the spread of the pandemic-causing viruses, according to a new study.

Researchers injected the 1918 and 2009 H1N1 flu virus strains into chickens. After 18 days, none of the birds had developed flu symptoms or showed any signs of tissue damage. The 1918 H1N1 virus also didn't cause disease in ducks, the study authors reported in the February issue of the Journal of General Virology.

"Working out how major human pandemic flu viruses affect birds and other domestic animal species is crucial in discovering what role, if any, they play in spreading viruses in the human population," research leader Shawn Babiuk, a scientist at the Canadian Food Inspection Agency's Center for Foreign Animal Disease, said in a news release from the Society for General Microbiology.

This type of information can help guide decisions about how to respond to influenza outbreaks in poultry.

"These findings support the use of normal veterinary management practices in poultry infected with pandemic 2009 H1N1 influenza and demonstrate that quarantining and culling infected stocks is not necessary," said Babiuk, who added that viruses can behave unpredictably.

"Our understanding of exactly how influenza viruses go on to cause pandemics is still limited," Babiuk added. "Although our research indicates that birds are unlikely to have played a part in the spread of the 1918 and latest 2009 H1N1 pandemic viruses, they may well still play a part in future pandemics."

More information

The U.S. Centers for Disease Control and Prevention has more about flu pandemics.

-- Robert Preidt

SOURCE: Society for General Microbiology, news release, Jan. 19, 2010

http://www.businessweek.com/lifestyle/content/heal...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Jaa Jaa, eli siis linnut eivät levitä viruksia vaan asia on niin kuin ajattelinkin: halusivat verukkeella päästä pientuottajista eroon, ja tietenkin ihmisten omavaraisuudesta.
Jos väitteeni kuulostaa oudolta, niin muistakoon lukija Egyptissä kopteilta tapetut siat, ympäri maailmaa viruksen takia lihvatut linnut, hullun lehmän taudin, goat feverin jne
Vaikka järki sanoo, että keskitetyt, isot sikalat/kanalat/navetat/vuohelat/whatever ovat todennäköisempiä taudin alkulähteitä, sairastuneet eläimet löytyvät aina pientuottajilta.

Isoissa lihantuotantolaitoksissa eläimiä ruokitaan lisäksi antibiooteilla, GM-rehulla ja kasvuhormoneilla lihasmassan lisäämiseksi.
Kohta varmaan kieltävät hirvenmetsästyksen paitsi "ylimystöltä".

Ja sitten maailmalta:

Rolling Stone: It's Already Stolen
Investigation by Robert F. Kennedy Jr. and Greg Palast Released Today

by Rolling Stone Magazine, Oct 16, 2008
[RollingStone.com]

Category: Introduction to the 2008 Election

Robert F. Kennedy Jr. and Greg Palast

Don’t worry about Mickey Mouse or ACORN stealing the election. According to an investigative report out today in Rolling Stone magazine, Robert F. Kennedy Jr. and Greg Palast, after a year-long investigation, reveal a systematic program of "GOP vote tampering" on a massive scale.

- Republican Secretaries of State of swing-state Colorado have quietly purged one in six names from their voter rolls.

Over several months, the GOP politicos in Colorado stonewalled every attempt by Rolling Stone to get an answer to the massive purge - ten times the average state's rate of removal.

- While Obama dreams of riding to the White House on a wave of new voters, more then 2.7 million have had their registrations REJECTED under new procedures signed into law by George Bush.

Kennedy, a voting rights lawyer, charges this is a resurgence of 'Jim Crow' tactics to wrongly block Black and Hispanic voters.

- A fired US prosecutor levels new charges - accusing leaders of his own party, Republicans, with criminal acts in an attempt to block legal voters as "fraudulent."

- Digging through government records, the Kennedy-Palast team discovered that, in 2004, a GOP scheme called "caging” ultimately took away the rights of 1.1 million voters. The Rolling Stone duo predict that, this November 4, it will be far worse.

There's more:

- Since the last presidential race, "States used dubious 'list management' rules to scrub at least 10 million voters from their rolls."

Among those was Paul Maez of Las Vegas, New Mexico - a victim of an unreported but devastating purge of voters in that state that left as many as one in nine Democrats without a vote. For Maez, the state's purging his registration was particularly shocking - he's the county elections supervisor.

The Kennedy-Palast revelations go far beyond the sum of questionably purged voters recently reported by the New York Times.

"Republican operatives - the party's elite commandos of bare-knuckle politics," report Kennedy and Palast, under the cover of fighting fraudulent voting, are "systematically disenfranchis[ing] Democrats."

The investigators level a deadly serious charge:

"If Democrats are to win the 2008 election, they must not simply beat McCain at the polls - they must beat him by a margin that exceeds the level of GOP vote tampering."

Block the Vote by Robert F. Kennedy Jr. & Greg Palast in the current issue (#1064) of Rolling Stone. [Media enquiries - Dave Falkenstein, Sunshine Sachs & Assoc, via interviews@gregpalast.com.]

Note - Kennedy and Palast are releasing, simultaneously with the Rolling Stone investigative report what they call, the vote-theft 'antidote': a 24-page full-color comic book, Steal Back Your Vote, which can be downloaded or obtained in print from their non-partisan website, StealBackYourVote.org

For updates and video reports, go to RollingStone.com, www.GregPalast.com and StealBackYourVote.org.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

The Hegelian Dialectic:

Problem – Reaction-Solution

Create the Problem Cause a Reaction Offer a Solution

You will see exactly how they have created the problem; caused a reaction so widespread it is really quite impressive how successful they have been; and offered a solution: A deadly solution.

I ask that you please make an attempt to distribute this paper everywhere you possibly can. The time grows short and so many are going to be caught unawares. By getting the word out, you may be able to prevent someone from needless pain and suffering.

Aldous Huxley

William Benton, Assistant U.S. Secretary of State at UNESCO 1946: (UNESCO is the United Nations Education, Science and Cultural Organization)

“As long as a child breathes the poisoned air of nationalism, education in world-mindedness can produce only precarious results. As we have pointed out, it is frequently the family that infects the child with extreme nationalism. The schools therefore use the means described earlier to combat family attitudes that favor jingoism (nationalism)…we shall presently recognize in nationalism the major obstacle to development of world mindedness. We are at the beginning of a long process of breaking down the walls of national sovereignty. UNESCO must be the pioneer.” (Emphasis mine throughout)

Club of Rome, The First Global Revolution, 1991:

In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill (this is absolute proof that man made global warming is a fabrication)…. But in designating them as the enemy, we fall into the trap of mistaking symptoms for causes. All these dangers are caused by human intervention and it is only through changed attitudes and behavior that they can be overcome. The real enemy, then, is humanity itself.”

Mikhail Gorbachev:

“We must speak more clearly about sexuality, contraception, about abortion, about values that control population, because the ecological crisis, in short, is the population crisis. Cut the population by 90% and there aren’t enough people left to do a great deal of ecological damage.”

Aldous Huxley, Brave New World 1946:

“There is, of course, no reason why the new totalitarians should resemble the old. Government by clubs and firing squads, by artificial famine, mass imprisonment and mass deportation, is not merely inhumane (nobody cares much about that nowadays); it is demonstrably inefficient and in an age of advanced technology, inefficiency is the sin against the Holy Ghost.”

Aldous Huxley, Lecture named Population Explosion 1959:

“…Let us ask ourselves what the practical alternatives are as we confront this problem of population growth. One alternative is to do nothing in particular about it and just let things go on as they are…The question is: Are we going to restore the balance in the natural way, which is a brutal and entirely anti-human way, or are we going to restore it in some intelligent, rational, and humane way…Try to increase production as much as possible and at the same time try to re-establish the balance between the birth rate by means less gruesome than those which are used by nature – by intelligent and human methods?…There are colossal difficulties in the way of implementing any large-scale policy of limitation of population; whereas death control is extremely easy under modern circumstances, birth control is extremely difficult. The reason is very simple: death control – the control, for example, of infectious diseases – can be accomplished by a handful of experts and quite a small labour force of unskilled persons and requires a very small capital expenditure.”

Barry Commoner, Making Peace with the Planet:

“There have been ‘triage’ proposals that would condemn whole nations to death through some species of global ‘benign neglect’. There have been schemes for coercing people to curtail their fertility, by physical and legal means that are ominously left unspecified. Now we are told that we must curtail rather than extend our efforts to feed the hungry peoples of the world. Where will it end?”

Secretary of Defense William S. Cohen, April 28, 1997, Testimony before Congressional Committee: “There are some reports, for example, that some countries have been trying to construct something like an Ebola Virus, and that would be a very dangerous phenomenon, to say the least. Alvin Toeffler has written about this in terms of some scientists in their laboratories trying to devise certain types of pathogens that would be ethnic specific so that they could just eliminate certain ethnic groups and races; and others are designing some sort of engineering, some sort of insects that can destroy specific crops. Others are engaging even in an eco-type of terrorism whereby they can alter the climate, set off earthquakes, volcanoes remotely through the use of electromagnetic waves. So there are plenty of ingenious minds out there that are at work finding ways in which they can wreak terror upon other nations. It’s real, and that’s the reason why we have to intensify our efforts, and that’s why this is so important.”

Jacques Cousteau

Jacques Cousteau UNESCO Courier 1991:

“In order to save the planet it would be necessary to kill 350,000 people per day.”

Jacques Cousteau, Population: Opposing Viewpoints:

“If we want our precarious endeavor to succeed, we must convince all human beings to participate in our adventure, and we must urgently find solutions to curb the population explosion that has a direct influence on the impoverishment of the less-favoured communities. Otherwise, generalized resentment will beget hatred, and the ugliest genocide imaginable, involving billions of people, will become unavoidable.”

“Uncontrolled population growth and poverty must not be fought from inside, from Europe, from North America, or any nation or group of nations; it must be attacked from the outside – by international agencies helped in the formidable job by competent and totally non-governmental organizations.”

Bertrand Russell, The Impact Of Science On Society 1953

“I do not pretend that birth control is the only way in which population can be kept from increasing… War… has hitherto been disappointing in this respect, but perhaps bacteriological war may prove more effective. If a Black Death could be spread throughout the world once in every generation survivors could procreate freely without making the world too full… The state of affairs might be somewhat unpleasant, but what of that? Really high-minded people are indifferent to happiness, especially other people’s… There are three ways of securing a society that shall be stable as regards population. The first is that of birth control, the second that of infanticide or really destructive wars, and the third that of general misery except for a powerful minority…”

Henry Kissinger, 1978:

U.S. policy toward the third world should be one of depopulation

David Rockefeller, 2000:

“We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis and the nations will accept the New World Order.”

David Rockefeller: Memoirs 2002 Founder of the CFR:

We wield over American political and economical institutions. Some even believe we are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as ‘internationalists’ and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political structure, one world, if you will. If that’s the charge, I stand guilty, and I am proud of it.”

David Rockefeller, Co-founder of the Trilateral Commission:

David Rockefeller

“We are grateful to The Washington Post, The New York Times, Time Magazine & other great publications whose directors have attended our meetings and respected their promise of discretion for almost 40 years. It would have been impossible for us to develop our plans for the world if we had been subject to the bright lights of publicity during those years. But, the world is now much more sophisticated and prepared to march towards a world government.

Thomas Ferguson, the Latin American Case Officer for the State Department’s Office of Population Affairs (OPA) (now the US State Dept. Office of Population Affairs, est. by Henry Kissinger in 1975): “There is a single theme behind all our work -we must reduce population levels,” said Thomas Ferguson, the Latin American case officer for the State Department’s Office of Population Affairs (OPA). “Either they [governments] do it our way, through nice clean methods or they will get the kind of mess that we have in El Salvador, or in Iran, or in Beirut. Population is a political problem. Once population is out of control it requires authoritarian government, even fascism, to reduce it. “The professionals,” said Ferguson, “aren’t interested in lowering population for humanitarian reasons. That sounds nice. We look at resources and environmental constraints. We look at our strategic needs, and we say that this country must lower its population -or else we will have trouble.

“So steps are taken. El Salvador is an example where our failure to lower population by simple means has created the basis for a national security crisis. The government of El Salvador failed to use our programs to lower their population. Now they get a civil war because of it…. There will be dislocation and food shortages. They still have too many people there.” (1981)

Secretary of Defense William S. Cohen, April 28, 1997; Testimony before Congressional Committee:

And advanced forms of biological warfare that can target specific genotypes may transform biological warfare from the realm of terror to a politically useful tool.”

Sir Julian Huxley, UNESCO: its Purpose and its Philosophy:

Political unification in some sort of world government will be required… Even though… any radical eugenic policy will be for many years politically and psychologically impossible, it will be important for UNESCO to see that the eugenic problem is examined with the greatest care, and that the public mind is informed of the issues at stake so that much that now is unthinkable may at least become thinkable.”

 In the early 1950’s, former Communist Joseph Z. Kornfeder expressed the opinion that UNESCO was comparable to a Communist Party agitation and propaganda department. He stated that such a party apparatus ‘handles the strategy and method of getting at the public mind, young and old.’ Huxley would lard the agency with a motley collection of Communists and fellow travelers.

President Richard Nixon believed abortion was necessary as a form of eugenics to prevent interracial breeding

Theodore Roosevelt to Charles B. Davenport, January 3, 1913, Charles B. Davenport Papers, Department of Genetics, Cold Spring Harbor, N.Y.:

“I wish very much that the wrong people could be prevented entirely from breeding; and when the evil nature of these people is sufficiently flagrant, this should be done. Criminals should be sterilized and feebleminded persons forbidden to leave offspring behind them…The emphasis should be laid on getting desirable people to breed…”

Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt:

“Society has no business to permit degenerates to reproduce their kind…. Any group of farmers, who permitted their best stock not to breed, and let all the increase come from the worst stock, would be treated as fit inmates for an asylum…. Some day we will realize that the prime duty, the inescapable duty of the good citizens of the right type is to leave his or her blood behind him in the world; and that we have no business to permit the perpetuation of citizens of the wrong type. The great problem of civilization is to secure a relative increase of the valuable as compared with the less valuable or noxious elements in the population… The problem cannot be met unless we give full consideration to the immense influence of heredity…” “I wish very much that the wrong people could be prevented entirely from breeding; and when the evil nature of these people is sufficiently flagrant, this should be done. Criminals should be sterilized and feebleminded persons forbidden to leave offspring behind them… The emphasis should be laid on getting desirable people to breed…

By Carl Teichrib:

“The Georgia Guidestones, a massive granite edifice planted in the Georgia countryside, contains a list of ten new commandments for Earth’s citizens. The first commandment, and the one which concerns this article, simply states; “Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature.”

Robert Walker, former chair of PepsiCo and Proctor & Gamble on water:

Water is a gift of nature. Its delivery is not. It must be priced to insure it is used sustainably.

Ted Turner makes the radical statement that, “A total population of 250-300 million people, a 95% decline from present levels, would be ideal,”

Margaret Sanger (founder of Planned Parenthood, funded by the Rockefellers) said in her proposed “The American Baby Code”, intended to become law:

“The most merciful thing that a family does to one of its infant members is to kill it.”

This is the woman (Margaret Sanger) whom Hillary Clinton publicly declared she looked up to, during the 2008 presidential debates.

Here is a short list of some advocates of eugenics; Alexander Graham Bell, George Bernard Shaw H. G. Wells, Sidney Webb, William Beveridge, John Maynard Keynes, Margaret Sanger, Marie Stopes, Woodrow Wilson, Theodore Roosevelt, Emile Zola, George Bernard Shaw, John Maynard Keynes, John Harvey Kellogg, Winston Churchill, Linus Pauling, Sidney Webb, Sir Francis Galton, Charles B. Davenport Futurist Barbara Marx Hubbard (who wanted to create a Dept. of Peace):

“Out of the full spectrum of human personality, one-fourth is electing to transcend…One-fourth is ready to so choose, given the example of one other…One-fourth is resistant to election. They are unattracted by life ever evolving. One-fourth is destructive. They are born angry with God…They are defective seeds…There have always been defective seeds. In the past they were permitted to die a ‘natural death’…we, the elders, have been patiently waiting until the very last moment before the quantum transformation, to take action to cut out this corrupted and corrupting element in the body of humanity. It is like watching a cancer grow…Now, as we approach the quantum shift from creature-human to co-creative human—the human who is an inheritor of god-like powers—the destructive one-fourth must be eliminated from the social body. We have no choice, dearly beloveds. Fortunately you, dearly beloveds, are not responsible for this act. We are. We are in charge of God’s selection process for planet Earth. He selects, we destroy. We are the riders of the pale horse, Death. We come to bring death to those who are unable to know God…the riders of the pale horse are about to pass among you. Grim reapers, they will separate the wheat from the chaff. This is the most painful period in the history of humanity…”

Henry Kissinger

Alexander Haig is quoted referring to the US State Department Office of Population Affairs, which was established by Henry Kissinger in 1975. The title has since been changed to The Bureau of Oceans, International Environmental and Scientific Affairs:

“Accordingly, the Bureau of Oceans, International Environmental and Scientific Affairs has consistently blocked industrialization policies in the Third World, denying developing nation’s access to nuclear energy technology–the policies that would enable countries to sustain a growing population. According to State Department sources, and Ferguson himself, Alexander Haig is a “firm believer” in population control.

Although the above stated quotes should be sufficient to prove that the elitists in power have definite intent to depopulate this planet to what they deem to be a sustainable level. Some will argue these are only opinions and are of no real consequence. I will now move on to providing bits of documentation showing this is a plan that has a worldwide scope of influence.

Most of these documents are at least 10 years old, some older. That however, does not take away from the seriousness of the content. Do not think them invalid due to their age. It takes time to foment plans on such a grand scale. But, if you are honest with yourself you can see glimpses of these things happening today.

I am going to cover some issues stemming from the UN Treaty on Biological Diversity (Agenda 21), which Bill Clinton signed into law in 1993 before it was sent to the U.S. Senate for ratification.

EPA Internal Working Document Ecosystem Management:

The executive branch should direct federal agencies to evaluate national policies…. in light of international policies and obligations, and to amend national policies to achieve international objectives.”

“In other words, our federal bureaucrats are writing U.S. law, independent of Congress who has Constitutional authority to do that. They are changing regulations and creating laws out of thin air.”

They are no longer working for the people of the United States. They are working for the international community. There are so many treaties written up that they have (effectively) bound the United States. Whereas a few of the treaties were not a problem, the abundance (100’s) of them have now taken control over all of our lives” -Michael Coffman

UN Treaty on Biological Diversity Assessment on Desirable Culture:

“…Traditional societies have considered certain sites as sacred, where most human activities are prohibited.”

That is the heart of the Convention on Biodiversity. Locking up nearly 50% of the land area of the United States is their idea of protecting biological diversity. -Michael Coffman

UN Treaty on Biodiversity Diversity Usage of Fertilizers Not Sustainable:

“That fertilizers have played an essential part in producing the world’s harvests is undisputed. (It) is estimated that if the use of fertilizers ceased, the world’s harvests would be cut almost in half. However, the negative side of the equation is that the nitrates from fertilizers seep into ground water aquifers and they are seriously implicated in the eutrophication of lakes, rivers and coastal ecosystems causing often drastic changes in the fauna and flora.”

“They are willing to take a course of action that will reduce the world’s food supply by half, or more, as they will likely reduce the use of pesticides knowing full well how many people this will kill”. -Michael Coffman

UN Biodiversity Assessment on Sustainable Human Population; US Senate September 9, 1994:

“A reasonable estimate for an industrialized world society at the present North American material standard of living would be one billion people. This must be implemented within 30-50 years, 2/3’s of the population must be cut.”

The UN says property rights are not absolute and unchanging, but are there for the convenience of whatever government wants to do.” – Michael Coffman

“Nobody owns biodiversity, so everything we do impinges on biodiversity. Property rights become meaningless. At the Rio De Janeiro Summit it was decided that the Global Environmental Facility would be the depository of all property rights.” – Michael Coffman

UN Biodiversity Assessment The Worldview of Western Civilization Section 12.2.3, Page 835:

The western “worldview is characteristic of large-scale societies, heavily dependent on resources brought from considerable distances. It is a worldview that is characterized by the denial of sacred attributes of nature… (which) became firmly established about 2000 years (ago) with the Judeo-Christian-Islamic religious traditions.”

This same treaty considers rocks to be living beings on an equal plane with human beings. Rocks, many believe, will reincarnate into lower life forms; and gradually into human beings.

Bureau of Land Management Internal Working Document

“Soylent green is… humans.”

Human Dimensions of Ecosystem Management Objective/Purpose: “All ecosystem management activities should consider human beings as biological resources…” (Reminiscent of Soylent Green)

This document was brought before Congress. This statement created such an uproar that it was removed. Regardless of its removal, it still serves to prove the mindset of these people; and just because this was removed from a document it does not mean it was removed from the thoughts and the intended goals of those who penned it; or who believe it.

“For the elite to be able to have management of the ecosystem, humans would have no more value than a rock.” – Michael Coffman

UN Biodiversity Treaty UN Global Biological Assessment Sustainable Human Populations:

“Population growth has exceeded the capacity of the biosphere” (i.e. the earth) “It is estimated that an ‘agricultural world’ in which most human beings are peasants should be able to support 5 to 7 billion people.”

Now I feel is an appropriate time to cover some other areas of government, as well as private organizations that would like to see the population of the world decrease at an astounding rate (up to 90%). This is a dark, bloody agenda that will cause terrible hardship and pain upon millions of people.

World Wildlife Fund, World Resources Institute International Union for the Conservation of Nature (IUCN):

The IUCN involves the EPA, US Fish & Wildlife Service, the National Park Service, the United States Forest Service, Sierra Club, the Nature Conservancy, the National Wildlife Fund, the National Audubon Society, National Resources Defense Council, UNESCO, the Environmental Defense Fund, the U.N. Environmental Program, etc. .

IUCN 1992

Covenant On the Environment and Development: “Eventually a wilderness network would dominate a region and thus would itself constitute the matrix, with human habitations being the islands. The remaining half of the US would be used as buffer zones.”

“The night before this treaty was ratified, Senator Mitchell withdrew it from the calendar and it was never voted on. It took four men, devoted to God in prayer to stop this treaty. The treaty still waits in the wings. Upon ratification, the US will have no ability to protect its own citizens.” -Michael Coffman

Henry Kissinger had a similar plan to use food as a weapon in 1974, found in the National Security Study Memorandum 200: Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests; which was adopted as official policy by then President Gerald Ford in November of 1975. This Memorandum outlined a covert plan to reduce population growth in lesser-developed countries by means of birth control, and implicitly, war and famine. Brent Scowcroft, who had by then replaced Kissinger as National Security Advisor, (the same post Scowcroft held in the Bush Administration), was put in charge of implementing the plan. CIA Director George H.W. Bush was ordered to assist Scowcroft, as were the Secretaries of State, Treasury, Defense and Agriculture.

This document has never been renounced, only certain portions have been amended, leaving it as the foundational document on population control issued in the U.S. Government.

The major players in the founding of this document are as follows:

Henry Kissinger Richard Nixon Margaret Sanger Paul Ehrlich Werner Fornos Timothy Wirth The United Nations Population Fund The United States Agency for International Development Planned Parenthood Federation of America International Planned Parenthood Federation The Club of Rome UNICEF WHO United Nations World Bank

The document can be read here in its entirety, along with the other organizations and individuals complicit in this abomination:

http://www.usmutes.com/NSSM200.htm

Adolph Hitler

Let it be noted that Adolph Hitler also used food as weapon, stating that food is “a beautiful instrument…for maneuvering and disciplining the masses.” Food has been used as a weapon of war for centuries. Why then would it be outrageous for the elite to use food as a weapon, both a physical and a psychological weapon, in a declared war on overpopulation? It would not be outrageous at all. As has been said time and time again, history repeats itself.

Now we will cover the Earth Charter.

The Earth Charter; A Radical Global Religion, created by Mikhail Gorbachev and Michael Strong: “The Earth Charter initiative reflects the conviction that a radical change in humanity’s attitudes and values is essential to achieve social, economic and ecological well-being in the 21st century… The commission…plans to circulate a final version of the Charter as a People’s Treaty beginning in mid-1998. The Charter will be submitted to the U.N. General Assembly in the year 2000…(where it will) ensure a very strong document that reflects the emerging new global ethics.” This is unprecedented (it is) the first component of an authentic global governance. We are working for dialogue and peace. We are demonstrating our ability to assert control over our fate in a spirit of solidarity to organize our collective sovereignty over this planet, our common heritage.”

The American people were not allowed to see this. Americans as a whole do not want the UN to be the head of a world government. The one thing the majority of this country values, above most everything else, is their freedom. Or the semblance of freedom we have left should I say.

At the Earth Summit in Rio de Janeiro, the Presidential Council on Sustainable Development in 1996 came to the conclusion that the world’s human population should not exceed 500 million people. That is a 93% reduction in population!

According to the UN video, “Armed to the Teeth”; and also in the Freedom From War Policy -put into effect by JFK in 1961-general and complete disarmament and US military power was given over, in full, to the UN. This is a loss of the sovereignty of America. (Read this document at http://www.scribd.com/doc/5009662/Freedom From-War).

The Earth Charter (1992), A Spiritual Vision: “A consensus has developed that the Earth Charter should be…the articulation of a spiritual vision that reflects universal spiritual values, including, but not limited to, ethical values …a people’s charter that serves as a universal code of conduct for ordinary citizens, educators, business executives, scientists, religious leaders, non-governmental organizers and national councils of sustainable development; and a declaration of principles that can serve as a “soft tax” document when endorsed by the UN General Assembly. ”

In its original form, The Earth Charter failed miserably due to open, blatant pantheistic approach. Gorbachev and Strong have worked diligently to change the language and make it appear less obvious. You may be wondering what the Earth Charter has to do with depopulation. It has everything to do with it. Here is a very brief synopsis of what the Charter holds for us.

According to the Charter, we must:

* “Recognize that all beings are interdependent and every form of life has value…” (Unborn children, of course, are not included in the UN’s definition of “every form of life.” The Earth Summit II documents continue to support the UN’s pro-abortion policies.)

* “Affirm faith in the inherent dignity of all human beings.” (UN agencies, however, support policies of euthanasia for those determined not capable of living a “quality” life.)

* “Adopt at all levels sustainable development plans and regulations….” (This is a prescription for global socialism in a super-regulated global state.)

* “Prevent pollution of any part of the environment…” (Enforcing this dictum would mean stopping virtually all human activity.)

* “Internalize the full environmental and social costs of goods and services in the selling price.” (This seemingly harmless sentence would empower the state to price, tax, and regulate all production and consumption.)

* “Ensure universal access to health care that fosters reproductive health and responsible reproduction. (This is a thinly disguised call for that includes abortion and population control.)

* “Eliminate discrimination in all its forms, such as that based on race … [and] sexual orientation.” (This provision is clearly aimed at criminalizing those who refuse to accept homosexuality as positive and good.)

* “Promote the equitable distribution of wealth within nations and among nations. (See;

http://www.thefreelibrary.com/The+new+world+religion%3a+presented+to+the+world+as+a+mystical… a091968392 for the full article)

Earth Charter

The Earth Charter has not been ratified. Do not make the mistake of assuming it has not been interwoven into our society, however! It is being taught in our schools and promoted shamelessly by Hollywood, the UN, NBC (owned by GE), ABC, CBS, CNN, HLN & all the Fox owned stations, with the exception of Fox News in order to keep the supporters blinded to the machinations of Rupert Murdock. Do not be deceived!

The ability to freely procreate is soon to be removed from us, much as it has been in China for many years. Not only will we not be allowed to have children, anyone who is termed a “useless eater” (A term coined by Henry Kissinger) will be euthanized: Mercilessly culled.

In Sweden , the “Sterilization Act of 1934″ provided for the voluntary sterilization of some mental patients. The law was passed while the Swedish Social Democratic Party was in power, though it was also supported by all other political parties in Parliament at the time, as well as the Lutheran Church and much of the medical profession. -Wikipedia

America is scheduled to become compliant to Codex Alimentarius (CA) as of December 31, 2009.

Codex Alimentarius is going to regulate virtually anything that you put into your mouth that is not a pharmaceutical. The World Trade Organization (WTO) has accepted Codex Alimentarius and any nation that is a member of the WTO must become compliant with CA. In any dispute between 2 countries, the one that is Codex compliant automatically wins. This is quite an incentive for all nations to become compliant. – Rima Laibow

CA guidelines set for vitamins & minerals are said to be voluntary, however, they are scheduled to become mandatory on December 31, 2009. In 1994, Codex Alimentarius declared nutrients to be poisons: See the Dietary Supplement Health Education Act (DSHEA). Yet fluoride is acceptable! Why? It creates complacency. Proper nutrients will ensure a longer, healthier life. Not at all in keeping with a depopulation agenda.

From Esoteric Agenda, a documentary by Ben Stewart:

“In 1962 it was decreed that there would be a move toward total global implementation of Codex Alimentarius. The date set for implementation is December 31, 2009. WHO and FAO are the commissions in charge of CA. They fund it and run it at the request of the U.N.

According to WHO & FAO, epidemiological projections, it is estimated that according to the vitamin and mineral guideline alone; when CA goes into global implementation on December 31, 2009, it will result in a minimum of 3 billion deaths; 1 billion due through starvation. The next 2 billion will die from preventable diseases due to malnutrition.”

“The U.N. has put out dozens of reports calling for an 80% reduction in population (most put the number at 90%). At the 1997 Women’s World Conference in Beijing, the head of the U.N. Food Program said, “We will use food as a weapon against the people.””

In conjunction with Codex Alimentarius, food will be limited and water consumption will be decreased to 10 gallons per day, per person. The average American uses 140 gallons of water every day. The food provided will be Genetically Modified and nutrient deficient.

As of the Codex Alimentarius (CA) implementation date of 12/31/09, if there were a famine anywhere in the world, it will be illegal to send any high nutrient density biscuits. Or to distribute them!!

Once a country becomes CA compliant, CA can never be repealed. Membership with the WTO robs the member nations of any and all sovereignty. Germany is now CA compliant.

Codex Alimentarius goes hand in hand with Agenda 21 and the Kyoto Treaty. The deadline to implement both Agenda 21 and the Kyoto Treaty is 2012.” (Rima Laibow)

Agenda 21 was birthed out of the Rio Summit 1992. Agenda 21 (A 21), a.k.a. Smart Growth, Regionalism, Visioning Processes, Action Plans, Shared Values; 20/20, Best Practices; Community Festivals & Public/Private Partnerships. These are the names you will hear A 21 called, the buzzwords.

Every county must set up a council to oversee the implementation of A 21. A 21 is Sustainable Development. Steven Rockefeller set up the Earth Charter, referenced above. The Earth Charter is the new One World Religion: Earth worship. The earth is considered to be ‘sacred’, and its protection is a ‘sacred trust’. Global responsibility will demand basic changes in values, behaviors and attitudes of government, the private sector, and civil society.

Under Sustainable Development man is considered to be responsible for the pollution of the planet and is subordinate to all other living creatures. This is a direct contradiction to the Bible where God placed man in a position of dominance over the entire earth. The elite will worship and serve the creature, rather than the Creator.

“The environmental agenda is a spiritual agenda with earth worship at its root. As such, the following practices are all considered to be unsustainable: Fossil fuels, artificial fertilizers, modern systems of agricultural production, irrigation water, herbicides, pesticides, farmland, pastures, grazing of livestock, consumerism, dietary habits, salt, sugar, private property, paved roads, dams, reservoirs, logging activities, fencing of pastures”. – Joan Peros

“Every environmental resource must be measured. What can be measured can be managed under the Millenium Ecosystem Assessment Project.” – Joan Peros

Among the things considered to be unsustainable, as listed above, these are included: Monotheism and the family unit. The health care plan of President Obama is under A 21. Under this health care plan, the family unit is very much being attacked. Anyone over age 65 must undergo ‘end of life counseling’ by their doctor every 5 years. Abortion will be pushed that much harder, especially with the Science Czar wanting sterilants put into our water supply! One of the new appointee’s to the Obama Administration once said in a book he co-wrote that a child could be killed up to the age of 2 years old! What kind of a monster could think that is acceptable?

Nearly the exact language used to define Sustainable Development was taken from the 1977 Soviet Constitution!

The Family Dependency Ratio, under the United Nations, will look at every household. They will gauge what that household has produced in accordance with what it has used (i.e., resources) by the water bills, energy bills, etc. Are you using more than you are producing? Are you adding to the collective, or merely taking away? This is how the powers that be will determine whether you are a productive citizen, or, in the words of Henry Kissinger, “A useless eater”.

In 1990, Prince Charles formed The Prince of Wales Business Leaders Forum to bring together 50-60 of the world’s topmost multi-national/transnational corporations to start buying up governments around the world. This is Public/Private Partnerships: This is the very definition of fascism.

I must stop here. At the rate things are now moving, I could add to this daily. But, December 31 is not so far away now, only 4 months. I must get this out now. Time is short.

If you find this to be worthy, please, spread it everywhere you can. Email it, blog it, post it on forums; mail it. Do what you must. People are asleep. They must be woken up. Forced immunizations are right around the corner. These things will come to pass. It is our job to warn people. Please, I ask you, warn them.

Research related links

Ted Turner Wants You Dead To Save The Planet
Clinton: U.S. Taxes “Everything That Moves and Doesn’t Move”
Brown says Obama must attend climate change talks to avoid ‘catastrophe’ for the planet
Billionaire: Elite Want Two-Thirds Of The “Dumb People” Wiped Off The Planet
UN Gold Hoax Muddies The Waters Of Real Move Towards Global Currency
Former Microsoft Tech Officer Suggests Crackpot Terraform Idea to Save the Planet
Globalists Exploit Financial Meltdown In Move Towards One World Currency
Rush Limbaugh Mentions Prison Planet Article On Al Gore
The Move for Lakotah Independence
Dutch Prime Minister Grilled Over Bilderberg Following Prison Planet Article
Lawyers Move To Get Torture Memo Author Yoo Tried As War Criminal
U.N. ‘Climate Change’ Plan Would Likely Shift Trillions to Form New World Economy

Social bookmarksEmail this article Print this pageShare on TwitterComment Rules

445 Responses to “The Move to Depopulate the Planet”
rasta Says:

August 27th, 2009 at 8:15 pm
first to rebel, last to obey.

JJ Reply:

August 27th, 2009 at 8:27 pm

##########SPREAD THIS INFORMATION##########

Wall Street criminals exposed By Marcy K.

kaptur.house.gov/index.php?option=com_content&task=view&id=289&Itemid=1

youtube.com/watch?v=tMCZ8JeEpUw
or
fednet.net/asx/2008/kaptur092208.asx

Tim Geithner refusus to answser Brad Shermans question:

youtube.com/watch?v=WccPO-lkK8I

Rep. Alan Grayson asks the FEDERAL RESERVE Inspector General where the money is gone..

youtube.com/watch?v=PXlxBeAvsB8
HQ version: youtube.com/watch?v=cJqM2tFOxLQ

#####END THE CRIMINAL RESERVE – ACTION STEPS#####

Bills to be supported: S 604 and HR 1207. Information:
ronpaul.com/on-the-issues/audit-the-federal-reserve-hr-1207
or
http://www.campaignforliberty......07home.php

1. Sign the HR 1207 Petition:
www(dot)campaignforliberty.com/campaigns/hr1207petition.php
2. Sign the S 604 Petition:
www(dot)campaignforliberty.com/campaigns/s604petition.php
3. Already signed the petitions? Contact your Representatives:
www(dot)campaignforliberty.com/campaigns/hr1207action.php

Another one you might sign instead of the above 1st and 2nd step.
auditthefed.com

##########SPREAD THIS INFORMATION##########

PACman Reply:

August 27th, 2009 at 9:20 pm

One more

http://www.youtube.com/watch?v.....4&eurl

 

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Suomen Rikolaki:

11 luku (11.4.2008/212)
Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan
1 § (11.4.2008/212)
Joukkotuhonta
Joka jonkin kansallisen, etnisen, rodullisen tai uskonnollisen taikka niihin rinnastettavan kansanryhmän hävittämiseksi kokonaan tai osittain

1) surmaa ryhmän jäseniä,

2) aiheuttaa ryhmän jäsenille vaikeita ruumiillisia tai henkisiä sairauksia tai vammoja,

3) asettaa ryhmälle sellaisia elinehtoja, joista voi aiheutua ryhmän fyysinen häviäminen kokonaan tai osittain,

4) ryhtyy pakkotoimiin syntyvyyden ehkäisemiseksi ryhmän keskuudessa tai

5) pakolla siirtää lapsia ryhmästä toiseen,

on tuomittava joukkotuhonnasta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Yritys on rangaistava.

2 § (11.4.2008/212)
Joukkotuhonnan valmistelu
Joka 1 §:ssä mainitussa tarkoituksessa

1) sopii toisen kanssa joukkotuhonnasta tai

2) laatii joukkotuhontasuunnitelman,

on tuomittava joukkotuhonnan valmistelusta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

3 § (11.4.2008/212)
Rikos ihmisyyttä vastaan
Joka osana siviiliväestöön kohdistuvaa laajamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä

1) surmaa tai orjuuttaa toisen, käy hänellä kauppaa tekemällä tarjouksen, ostamalla, myymällä tai vuokraamalla taikka kiduttaa häntä tai aiheuttaa hänelle muulla tavoin suurta kärsimystä tai vaikean vamman taikka vahingoittaa vakavasti hänen terveyttään taikka tuhoaa väestöä asettamalla sitä tai sen osaa hävittäviä elinehtoja tai muulla tavoin,

2) karkottaa tai pakolla siirtää alueella laillisesti oleskelevaa väestöä,

3) vangitsee toisen tai muuten riistää häneltä vapauden kansainvälisen oikeuden perustavaa laatua olevien määräysten vastaisesti taikka aiheuttaa vapautensa menettäneen tahdonvastaisen katoamisen,

4) raiskaa toisen, orjuuttaa häntä seksuaalisesti, pakottaa hänet prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon taikka harjoittaa häntä vastaan muuta vastaavaa törkeää seksuaalista väkivaltaa tai

5) harjoittaa rotuerottelua taikka vainoaa tunnistettavissa olevaa ryhmää tai yhteisöä poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai sukupuolen perusteella taikka niihin rinnastettavilla muilla perusteilla,

on tuomittava rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään yhdeksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Yritys on rangaistava.

4 § (11.4.2008/212)
Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan
Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan

1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,

2) rikos tehdään erityisen raa"alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka

3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Yritys on rangaistava.

5 § (11.4.2008/212)
Sotarikos
Joka sodan taikka muun kansainvälisen tai valtionsisäisen aseellisen selkkauksen tai miehityksen yhteydessä vastoin maasotavoimiin kuuluvien haavoittuneiden ja sairaiden aseman parantamisesta, merisotavoimiin kuuluvien haavoittuneiden, sairaiden ja haaksirikkoutuneiden aseman parantamisesta, sotavankien kohtelusta tai siviilihenkilöiden suojelemisesta sodan aikana tehtyjä Geneven sopimuksia (SopS 8/1955, Geneven yleissopimukset) tai kansainvälisten aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta ja kansainvälistä luonnetta vailla olevien aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta tehtyjä, vuoden 1949 Geneven yleissopimusten lisäpöytäkirjoja (SopS 82/1980, I ja II lisäpöytäkirja) taikka muita sotaa, aseellisia selkkauksia tai miehitystä koskevia kansainvälisen oikeuden sääntöjä ja tapoja

1) surmaa toisen tai haavoittaa tai kiduttaa häntä taikka hänen etujensa vastaisesti silpoo häntä tai alistaa hänet biologiseen, lääketieteelliseen tai tieteelliseen kokeeseen taikka aiheuttaa hänelle muulla tavoin suurta kärsimystä tai vaikean vamman tai vahingoittaa vakavasti hänen terveyttään,

2) raiskaa toisen, orjuuttaa häntä seksuaalisesti, pakottaa hänet prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon taikka harjoittaa häntä vastaan muuta vastaavaa törkeää seksuaalista väkivaltaa,

3) tuhoaa, takavarikoi tai anastaa omaisuutta mielivaltaisesti ja ilman sotilaallista tarvetta,

4) hyökkäyksen yhteydessä tai muutoin ryöstää kaupungin tai muun vastaavan paikan,

5) ottaa tai värvää alle 18-vuotiaita lapsia asevoimiin tai ryhmiin, joissa heitä käytetään vihollisuuksiin,

6) pakottaa sotavangin tai muun suojellun henkilön palvelemaan vihollisen asevoimissa tai osallistumaan sotatoimiin omaa maataan vastaan,

7) epää sotavangilta tai muulta suojellulta henkilöltä oikeudenmukaista ja laillista oikeudenkäyntiä koskevat oikeudet taikka muutoin kieltää häneltä oikeudelliset takeet,

8) aloittaa hyökkäyksen, joka aiheuttaa ihmishenkien menetyksiä tai vammoja taikka laajoja, pitkäaikaisia ja vakavia ympäristövahinkoja, jotka ovat selvästi liiallisia verrattuna odotettavissa olevaan todelliseen ja välittömään sotilaalliseen hyötyyn,

9) hyökkää siviiliväestöä, vihollisuuksiin osallistumattomia siviilihenkilöitä tai siviilikohteita taikka Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan (SopS 1/1956) mukaisissa tehtävissä olevia henkilöitä tai heidän käytössään olevaa omaisuutta vastaan,

10) hyökkää siviilikohteisiin, joita ei puolusteta, tai pommittaa niitä, hyökkää uskonnonharjoitukseen, tieteeseen, taiteeseen, sairaanhoitoon tai hyväntekeväisyyteen tarkoitettuihin kohteisiin tai historiallisia muistomerkkejä vastaan taikka hyökkää Geneven yleissopimuksissa tai niiden I tai III lisäpöytäkirjassa tarkoitettuja tunnusmerkkejä käyttäviä vastaan,

11) käyttää väärin valkoista lippua, vihollisen lippua, Yhdistyneiden Kansakuntien lippua, sotilasmerkkiä, sotilaspukua tai Geneven yleissopimuksissa tai niiden I tai III lisäpöytäkirjassa tarkoitettuja tunnusmerkkejä,

12) pitää laittomasti vangittuna taikka pakkotoimin siirtää tai karkottaa väestöä tai sen osia,

13) ottaa ihmisiä panttivangeiksi, ilmoittaa, että armoa ei anneta, käyttää hyväksi siviilihenkilöitä tai muita suojeltuja henkilöitä sotilaskohteiden suojelemiseksi, estää siviilihenkilöiltä ravinnon tai muiden henkiin jäämiseksi välttämättömien tarvikkeiden saamisen tai tarpeellisen hätäavun taikka käyttää muuta kansainvälisessä oikeudessa kiellettyä sodankäyntitapaa taikka

14) käyttää myrkkyä tai myrkkyasetta, tukehduttavia tai myrkyllisiä kaasuja taikka muita vastaavia aineita, liiallisia vammoja tai tarpeetonta kärsimystä aiheuttavia aseita, ammuksia tai tarvikkeita taikka kemiallisia, biologisia tai muita kiellettyjä aseita tai taisteluvälineitä,

on tuomittava sotarikoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Sotarikoksesta tuomitaan myös se, joka tekee Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön (SopS 56/2002) 8 artiklassa sotarikokseksi määritellyn muun teon taikka muulla tavoin rikkoo Suomea velvoittavan sotaa, aseellista selkkausta tai miehitystä koskevan kansainvälisen sopimuksen määräyksiä taikka yleisesti tunnustettuja ja vakiintuneita kansainvälisen oikeuden mukaisia sodan lakeja ja tapoja.

Yritys on rangaistava.

6 § (11.4.2008/212)
Törkeä sotarikos
Jos sotarikos tehdään osana suunnitelmaa tai politiikkaa taikka osana laajamittaisia sotarikoksia ja

1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,

2) rikoksella aiheutetaan erittäin suurta ja laaja-alaista vahinkoa,

3) rikos tehdään erityisen raa"alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka

4) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä sotarikoksesta vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Yritys on rangaistava.

7 § (11.4.2008/212)
Lievä sotarikos
Jos sotarikos, huomioon ottaen aiheutettu seuraus tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava lievästä sotarikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

8 § (11.4.2008/212)
Kemiallisen aseen kiellon rikkominen
Joka kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen (SopS 19/1997) vastaisesti

1) muuten kuin 5–7 §:ssä tarkoitetulla tavalla käyttää kemiallista asetta,

2) kehittää, tuottaa, muutoin hankkii, varastoi, pitää hallussaan tai kuljettaa kemiallisen aseen taikka

3) osallistuu sotilaalliseen valmisteluun kemiallisen aseen käyttämiseksi,

on tuomittava kemiallisen aseen kiellon rikkomisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

9 § (11.4.2008/212)
Biologisen aseen kiellon rikkominen
Joka

1) muuten kuin 5–7 §:ssä tarkoitetulla tavalla käyttää biologista asetta tai toksiiniasetta,

2) laittomasti valmistaa, kuljettaa tai toimittaa biologisen aseen tai toksiiniaseen tai

3) bakteriologisten (biologisten) ja toksiiniaseiden kehittämisen, tuottamisen ja varastoinnin kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen (SopS 15/1975) vastaisesti kehittää, tuottaa, muutoin hankkii, varastoi tai pitää hallussaan biologisia aseita tai toksiiniaseita taikka aseita, laitteita tai välineitä biologisen aseen tai toksiiniaseen levittämiseksi,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä yhtä ankaraa tai ankarampaa rangaistusta, biologisen aseen kiellon rikkomisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

Vesa-Ilkka Laurio (nimimerkki)

Yksilö #43. Seuraukset on lyhyesti sanottu: Saksalaisten syyllistäminen ns. holokaustista (juutalaisten joukkomurhasta), jota todellisuudessa ei lainkaan tapahtunut, on antigermanistista rasismia. Tätä antigermanistista rasismia ovat harjoittaneet jo yli 60 vuotta jatkuvasti toisen maailmansodan voittajat, juutalaiset ja myös Suomen johto, Suomen tiedotusvälineet, Suomen kirkko, Suomen koululaitos ja Suomen yliopistot. Koska tämä Suomen viranomaisten harjoittama antigermanistinen rasismi on ollut pitkäkestoista, laajaa ja voimaperäistä, se on äärimmäistä antigermanistista rasismia. Rasismia puhtaimmillaan.

Koska Suomen johto ja Suomen viranomaiset levittävät tätä rasismia tiedotusvälineiden, yliopistojen ja koululaitoksen kautta, he ovat yli 60 vuoden ajan kiihottaneet suomalaisia saksalaisia ja etenkin Saksan sodanaikaisen kansallissosialismin (joka pyrki tekemään lopun juutalaisten perkeleenrääpäleiden vaikutuksesta siirtämällä juutalaiset Euroopan ulkopuolelle; nämä olivat tuhonneet Saksan talouden kokonaan) kannattajia vastaan.

Tällä, että Suomen johto ja Suomen viranomaiset ovat yli 60 vuoden ajan huijanneet suomalaisia ja aivopesseet heitä tällä holokaustivalheella, on motiivina viha, viha Saksan kansaa kohtaan. NIINPÄ SUOMEN JOHTO JA SUOMEN VIRANOMAISET OVAT YLI 60 VUODEN AJAN KARKEALLA TAVALLA SYYLLISTYNEET VIHARIKOKSEEN.

Viharikostaan ja äärimmäistä antigermanistista rasismiaan Suomen johto ja Suomen viranomaiset toteuttavat jatkuvasti tiedotusvälineiden (myös Internetin) kautta, joten kun nyt ollaan suunnittelemassa tiukempaa puuttumista rasismiin, viharikoksiin, vihamotiiviin ja kiihottamiseen kansanryhmää vastaan, Suomen johto, Suomen viranomaiset, Suomen koululaitos ja Suomen kirkko on syytä saattaa oikeuden eteen ja ainakin osin telkien taakse. Ainakin heidät on syytä siirtää pois virasta.

Ne henkilöt, jotka ovat ns. revisionisteja (= historiankirjoituksen vääristymien oikaisijoita) ja pyrkivät historialliseen totuuteen, vievät toiminnallaan pohjan pois mainituilta rasismilta, jatkuvalta viharikokselta, vihamotiivilta ja kansanryhmää vastaan kiihottamiselta. Revisionistit pyrkivät puhtaaseen totuuteen ja siksi saavat suurta hyvää ja oikeudenmukaisuutta aikaan, kun historiankirjoituksen vääristelyt oikaistaan ja niistä hyötyminen tehdään mahdottomaksi.

Jo yli 60 vuoden ajan Suomen johto on siis ollut rikollinen johto. Rasistinen, saksalaisia vihaava ja saksalaisia vastaan kiihottava. Kuitenkaan saksalaiset eivät syyllistyneet mihinkään "holokaustiin", jota ei lainkaan tapahtunut. Ei ollut olemassa ihmisten surmaamiseen tarkoitettuja kaasukammioita. Toisen maailmansodan tarkoitus oli hävittää Saksa ja saksalaiset maan päältä, ja Saksan kimppuun hyökkäsivät Ranska, Englanti, USA ja Neuvostoliitto yhdessä (lue Erkki Hautamäki: Suomi myrskyn silmässä).

Suomen rikollinen johto on syytä saada vankilaan.

Kun Suomen johto kaikin tavoin pyrkii tuhoamaan Suomen kansan, esimerkiksi tuhoisalla raha- ja pankkijärjestelmällä, itsenäisyyden viemisellä, EU:hun ja EKP:hen (juutalaisten suunnittelemia tuhoamissysteemeitä) liittämisellä, kulttuurin tuhoamisella (roskakulttuuri, vieraat kulttuurit), siirtolaisuudella, joka sekoittaa koko kansan sekavaksi sekarotuiseksi ja selkärangattomaksi joukkioksi, tuhoisilla rokotteilla ja lääkkeillä, tuhoamalla kansan kristinusko, tuhoamalla perheet, suosimalla lastenmurhia (abortteja), säätämällä suomalaisten henkisten vaikeuksien hoidoksi valetieteellisen psykiatrian ja sen hermostomyrkyt (psyykenlääkkeet) ja aivojensilvonnat, raunioittamalla moraali hinteillä, lesboilla, alkoholilla ja moraalittomilla tiedotusvälineiden ohjelmilla, aivopesemällä lapset jo kouluissa viha-, valhe ja kauhupropagandalla ja rasismilla (ks. kirjoitukseni "Opetushallituksen holokaustikirjan arvostelu", osat 1-5), rajoittamalla sananvapautta jne., niin se on suomalaisuuden vastaista rasismia, karkeaa sellaista. Suomen johto harjoittaa äärimmästä rasismia Suomen kansaa kohtaan. Suomeen tulee saada johto, joka panee nykyisen rikollisen ja äärirasistisen johdon vankilaan.

Minusta tuntuu, että loppuun sopii tämä linkki:

http://vilaurio.blogspot.com/2009/07/juutalainen-r...

yksilö (nimimerkki)

Mitähän se YK on oikein puuhaillut, tässä muutamia otsikoita, jos vaikka jotakuta kiinnostaisi.

U.N.'s World Health Organization Eyeing Global Tax on Internet
U.S. Ignored U.N. Aid Agency's Fraud and Mismanagement
EXCLUSIVE: U.N.'s Environmental Power Play
Seal the Deal or Sell It? U.N.'s High-Pressure Green Game
U.N. Refugee Budget Explodes, Costing U.S. Millions
Analysis: A Tale of Two North Koreas
'Reform' Just a Word at the U.N., Its Own Investigation Shows
U.N. Budget: Would You Believe $13.9 Billion?
U.N. Tech Overhaul: Over Budget and Behind Schedule
France: U.N. Official Took Illegal Welfare Payments
Who Profits From U.N. Aid to North Korea?
N. Korea Cuts Off More U.N. Relief as Nation Starves
U.N. Catches Up, Very Slowly, With Procurement Cheaters
North Korea Nuclear Program Undercuts U.N. Relief Efforts
Report Shows U.N. Program Sent Millions to Kim Jong-Il

http://www.foxnews.com/world/unitednations/index.html

Vesa-Ilkka Laurio (nimimerkki)

#51 jatkoa. Juutalaisuus, joka on olemukseltaan kommunismia (pyrkimys maailmanvaltaan, globalisaatio eli Internationaalin toteuttaminen juutalaisen eliitin johdon alaisuudessa ja juutalaisen rahajärjestelmän pakko-orjuudessa; siis juutalainen diktatuuri), on myös äärimmäistä rasismia. Juutalaiset pitävät ei-juutalaisia eläiminä, joiden omaisuus kuuluu juutalaisille ja joita voidaan tappaa kuin elukoita ja pitää heitä palvelijoina ikuisesti.

Suomen johto on juutalaisten (laajemmin: juutalaisvetoisen raha-, salaseura- ja aristokratiaeliitin) rikoskumppani, ja kuten tiedetään, Suomen päättäjät käyvät usein juutalaisissa ja hakevat neuvoja heidän salaseurakokouksistaan. Myös juutalainen raha- ja pankkijärjestelmämme on suunniteltu täydellisesti orjuuttamaan suomalaiset ja tuhoamaan Suomi.

Jos siis rasismista ja vihamotiiveista halutaan päästä eroon, juutalaisesta vaikutuksesta maassamme on tehtävä loppu. Maan sisällä kaikki juutalaisvaikutus on tuhottava, ja rajan yli tuleva vaikutus eliminoitava myös. Siksi on irtauduttava EU:sta ja EKP:sta ja juutalaisesta raha- ja pankkijärjestelmästä, ja ryhdyttävä elämään kunniallisesti, ilman rikollisia.

Jos juutalaiset eivät suosiolla suostu luopumaan vaikutusvallastaan Suomessa, heidät on otettava kiinni ja suljettava vankilaan. Olisi myös suotavaa, että kansainvälisellä yhteistyöllä juutalaiset koottaisiin yhteen ja siirrettäisiin esim. Australiaan tai Kanadaan kansainvälisen valvonnan alaisuuteen, kuten olen blogillani muutamaan kertaan vaatinut.

Tässä ei siis ole kyseessä antisemitismi, juutalaisen rodun vihaaminen, vaan taistelu juutalaista rikollisuutta vastaan. Jo juutalaisen uskonnon peruskirja Talmud on rikollinen oppikirja, joka on maamme rikoslakien vastainen. Suomessa on kiellettävä juutalaisuus, koska se on rikollisuutta (ei siis "rasistisista" syistä). Olisi hyvä myös ottaa jälleen käyttöön kuolemanrangaistus, ja suurimmat juutalaisrikolliset, esim. Rothschildit, tulisi hirttää julkisesti.

Mitä tiedotusvälineisiin tulee, ne on otettava pois juutalaisomistuksesta ja -kontrollista, koska rikollisten ohjaamasta mediasta ei ole muuta kuin haittaa. Juutalaisilta tulee kieltää pääsy keskustelufoorumeille, ja bloginpito heiltä tulee kieltää, taaskin siis heidän rikollisuutensa tähden, ei rasistisista syistä. Jos Suomessa kiristetään lakia rasismia, viharikoksia, vihamotiivia ja kansanryhmää vastaan kiihottamista vastaan, niin ensimmäisenä oikeuden eteen on tuotava juutalaiset, joiden toimet ovat äärimmäistä rasismia ei-juutalaisia kohtaan. Vihaa.

http://vilaurio.blogspot.com/2008/01/juutalaisuude...

Juutalaiset ovat vihamotiivinsa ajamina sekoittaneet Suomessa liki kaikki keskustelufoorumit valheillaan, huijauksillaan, "bänneillään", kirjoitustenpoistoillaan, vihankylvöllään, pilkallaan, Suomen tuhoamisellaan ja ei-juutalaisia ja kristinuskoa vastaan suuntautuvalla rasismillaan, ja siitä on tehtävä loppu.

Juutalaisuus on myös aikamme kriisien, ilmastohuijauksen, pandemiahuijauksen, talouskriisin, holokaustihuijauksen, maailmanvaltapyrkimyksen, kansojen tuhoamisen, molempien maailmansotien, kirkkojen vesittämisen, pakollisen siirtolaisuuden, koululaitosten tuhoamisen ja tiedotusvälineiden valheellisuuden takana, kuten myös YK:n, WHO:n, vapaamuurareiden, Bilderberg-ryhmän ja muiden salaseurojen takana. Kun he hallitsevat maailman rahaa, he hallitsevat kaikkea ja kaikkia.

Nyt kun koko Suomi on juutalaisessa kontrollissa, se on rikollisuuden kontrollissa. Siitä on tehtävä loppu. Juutalaisesta vaikutuksesta on tehtävä loppu perusteellisesti, koska rikollisuudesta on päästävä perusteellisesti. Ja vielä kerran: mitä tässä kirjoitan, ei ole vihaa juutalaisia kohtaan tai rasismia vaan vihaa rikollisuutta kohtaan ja rikollisuuden vastustamista. Juutalaisuuden peruskirjat itse todistavat, että juutalaisuus on rikollisuutta.

Yksittäiset kansalaiset eivät saa ryhtyä kostotoimiin juutalaisia vastaan, se on yksin esivallan asia (Roomalaiskirjeen 13. luku Raamatussa). Esivallalle tietenkin voi tehdä ehdotuksia toimista, mutta yksityinen ihminen ja yksittäiset ryhmät eivät saa ryhtyä juutalaisvastaisiin toimiin. Maahamme on saatava johto, joka on valmis ryhtymään toimiin rikollisuutta (siis tässä juutalaisia) vastaan. Nykyisestä rikollisesta maamme johdosta on päästävä.

eila virkkunen (nimimerkki)

Rahan korruptio

Talousrikokset ovat varsin mielenkiintoinen rikollisuuden ala, sillä laillisen ja laittoman liiketoiminnan ero on usein yhtä selvä kuin veteen piirretty viiva. Rahajärjestelmän piirissä on yleisesti ottaen kyse aina pelistä, jossa toisen rahoihin yritetään päästä käsiksi ilman, että rahan menettäjä tuntee tulleensa huijatuksi. Jos tässä prosessissa ihmisten välille syntyy kiistaa, on oikeuden tehtävä päättää, onko kyse laillisesta vai laittomasta huijauksesta.

Kaikki voitonmaksimointiin liittyvä liiketoiminta on kuitenkin pohjimmiltaan aina korruptoitunutta. Rahajärjestelmä, olipa se mikä tahansa, on aina omiaan kierouttamaan ihmisten käytöstä. Jos esimerkiksi onnistut myymään viallisen auton jäämättä teosta koskaan kiinni, järjestelmä palkitsee korruptoitunutta käytöstäsi lisääntyneellä hyvinvoinnilla. Tämä sama perusmekanismi toistuu jokaisessa järjestelmän puitteissa tapahtuvassa osto- ja myyntitapahtumassa. Rahajärjestelmä itsessään luo palkinnon ahneelle, itsekkäälle ja kieroutuneelle käytökselle - kunhan pysyt asetettujen rajojen sisäpuolella tai et jää teoistasi kiinni.

Niinpä talousrikokset ja oikeuslaitoksemme niistä langettamat tuomiot edustavatkin eräänlaista kliimaksia kaiken tekopyhyyden ja epäoikeudenmukaisuuden saralla. Ihminen, joka ymmärtää raha- ja pankkijärjestelmämme todellisen luonteen, ja siihen liittyvän oikeuslaitoksen kaksinaamaisuuden, voi nähdä laillisetkin talousrikosoikeudenkäynnit suorastaan perversseinä toimenpiteinä.

Perspektiivin merkitys

Sen sijaan että kohdistaisimme katkeruutemme WinCapita-tapauksen johdosta kehenkään yksittäiseen henkilöön, meidän tulee olla kyllin viisaita nähdäksemme ongelman laajuus suuremmassa mittakaavassa. Lopulta myös Tapaus WinCapita on vain sairaan ja kieroutuneen järjestelmän pieni yksittäinen ilmentymä.

Tosiasia on, että aina kun puhumme rahasta, puhumme todellisesta maailmasta irrallisesta, täysin keinotekoisesta ja pelkän uskon varaan rakennetusta, ihmisten ylläpitämästä ja hallinnoimasta instituutiosta. Kyse on keinotekoisesta pelistä, joka omien mekanismiensa seurauksena luo palkkiojärjestelmän hyvinkin kieroutuneelle käytökselle.

Pidämme kaikkea rahajärjestelmän puitteissa tapahtuvaa käytöstä normaalina ja omaksumme pelin säännöt vain siksi, että olemme syntyneet ja kasvaneet osaksi rahajärjestelmää. Pidämme rahajärjestelmän ylläpitämiä mekanismeja samalla tavoin luonnollisena, kuin koko ikänsä tynnyrissä elänyt lapsi, joka pitää tynnyrin sisälle rajoittunutta maailmaansa ainoana todellisuutenaan.

On tärkeä ymmärtää, että aina kun puhumme esimerkiksi talouslaman, ylivelkaantumisen ja köyhyyden aiheuttamista ongelmista, puhumme todellakin täysin reaalimaailmasta irrallisista ongelmista. Talouslaman yhteydessä ei todellisessa maailmassa ole tapahtunut mitään sellaisia muutoksia, jotka voisivat selittää taloustaantumien aikana havaitun lisääntyneen kurjuuden. Kyse on pikemminkin vain keinotekoisen uskontojärjestelmän sisäisestä kriisistä.

Hyvinvointimme on peräisin luonnosta, eivätkä luonnonlait ole riippuvaisia ihmisten keinotekoisten instituutioiden sisäisistä häiriöistä. Aurinko paistaa, painovoima vaikuttaa ja pellot tuottavat satoa täysin riippumatta taloudessa virtaavan rahan määrästä. Jos ihmiset tällä planeetalla kuolevat nälkään, janoon tai nykyteknologialla hoidettavissa oleviin sairauksiin - on kyse ainoastaan huonosta suunnittelusta - järjestelmätason virheestä.

Kun ymmärrämme velkaanperustuvan rahajärjestelmän perusmekanismit, ymmärrämme paremmin myös viranomaisten ja median ylläpitämän asenteellisen WinCapita-uutisoinnin. Aikana, jolloin poliittiset puolueet ja kirkko ovat menettäneet otteensa kansasta, raha toimii valtaeliitin ainoana todellisena vallan välineenä. Ja tätä valtaa suojelevat yksimielisesti koko olemassa oleva valtaeliitti - vaikka sitten perustuslaillisia oikeuksia tai ihmisoikeuksia polkemalla.

Rahamaailman vallassa oleva media yhdessä KRP:n, viranomaisten ja talousalan auktoriteettien kanssa, yrittävät kaikin keinoin kätkeä totuuden. Mutta kiitos Internetin - se ei enää onnistu.

Velkaanperustuvan rahajärjestelmän pyhä mystisyys

Mikä sitten on totuus? Kuvaavimman ja arvovaltaisimman luonnehdinnan rahajärjestelmän todellisuudesta on antanut ehkäpä maailman arvostetuimman yliopiston, Harwardin yliopiston, taloustieteen professori John Kenneth Galbraith lausumalla:

"Rahan syntymekanismi on kätketty monimutkaisuuden verhon taakse vain sen vuoksi, jotta totuus on voitu kätkeä. Prosessi, jolla pankit synnyttävät rahaa on niin yksinkertainen, että järki suorastaan hylkii sitä. Näin tärkeän asian ympärille rakennettu syvä mystiikka tuntuu siksi vain kohtuulliselta."

WinCapitan kaltaisen kuplan syntymisen mahdollisti läpikotaisin sairas globaali velkaanperustuva rahajärjestelmämme, jossa noin 98% kaikesta liikkeellä olevasta rahasta on aivan tavallisten liikepankkien tyhjästä synnyttämää. Samalla tavoin synnytetään tyhjästä myös valuuttakaupassa käytetty velkavipu.

Kasvava tietoisuus rahajärjestelmän todellisesta luonteesta ei ole pelkästään WinCapitaan liittyvä ilmiö. Itseasiassa täysin päinvastoin. Tuntuu, että kaikkialla muualla länsimaissa asia on ollut paljon enemmän tapetilla.

Valitettavasti kotimaiset päämediamme suhtautuvat rahajärjestelmän kritisointiin yhtä ynseästi kuin Tapaus-WinCapitaan tai esimerkiksi marraskuussa paljastuneeseen Climategate - ilmastohuijaus-skandaaliin - josta muun muassa Helsingin Sanomat on lähes täysin vaiennut. Minkälaisessa pimeässä tynnyrissä eläisimmekään ilman internetiä?

Climategatessa Orwelialiseen yhteiskuntaideologiaan perustuva reaaliaikainen historian muokkaus toteutettiin ensimmäisen kerran todistetusti ja laajassa mittakaavassa nettitietosanakirja Wikipedian artikkeleita muokkaamalla. Muun muassa keskiajalla koettu lämmin ajanjakso, niin sanottu keskiajan lämpömaksimi, sekä pienen jääkauden kylmä ajanjakso, niin sanottu pieni jääkausi, saivat kyytiä näiltä uuden ajan tarpeita ajavilta virallisen totuuden synnyttäjiltä. (Linkki)

Jos taloustiede todella perustuisi meitä ympäröivään reaalimaailmaan, eikä olisi siitä täysin irrallinen ja ihmisen luoma keinotekoinen peli - meidän ei tarvitsisi kärvistellä taloustaantumissa tai lukea lehdistä uutisia, joissa apinatkin kerta toisensa jälkeen voittavat ennustuksissaan talousalan huippuammattilaiset. Mikä tiede se sellainen on, joka perustuu vain ihmisten mielipiteisiin? Olisi jo korkea aika puhua taloustieteiden sijaan talousteologiasta.

Oops -tulikohan tämä oikeaan osoitteeseen?

--jokatapauksessa, täällä koko kokonaisuus:

http://winwincapita.blogspot.com/

uurija (nimimerkki)

Kertauskurssi kaikille, jotka kuvittelevat sähköisen äänestyksen edustavan teknistä uljasta edistyneisyyttä.

Iso virhe!
Sähköinen äänestys on varma, veretön tapa tehdä vallankaappaus. Tai säilyttää valta sillä eliitin koalitiolla, joka ei ole saanut äänten enemmistöä.

Sähköinen vaalituloksen muuttaminen käy helposti nanosekunneissa ja kokonaan jälkiä jättämättä. Äänestyskoneisiin on rakennettu muutostoiminnot syistä, jota Effi ry. (nettisivut mm.) on ansiokkaasti tuonut päivänvaloon.
Lue myös netistä ällistyttävä (Kauppalehdenkö?) takavuosina tehty juttu tietokone-ekspertti Harri Hurstista.

Seuraava tiedote löytyy Effi ry:n nettisivulta. Siellä sanotaan mm.

"Vieläkään ei esimerkiksi tiedetä, mistä johtuivat äänestäjien raportoimat äänestyskoneen jumiutumiset - jotka luultavasti olivat merkittävä syy äänten
katoamiselle. Suomi on jälleen jälkijunassa: monessa maassa on jo
luovuttu ilman äänestäjän tarkastamaa paperitositetta tapahtuvasta
äänestyksestä."

"Verkkoäänestystä harkitaan: mitään ei opittu
Tammikuu 14, 2010 - 15:30
Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
Electronic Frontier Finland - Effi ry
Helsinki 14.1.2010

Verkkoäänestystä harkitaan: mitään ei opittu

Electronic Frontier Finland ry (Effi) on tyytyväinen hallituksen
päätökseen luopua sähköisen äänestyksen käytöstä kansallisissa
vaaleissa. Hallitus päätti iltakoulussaan 13.1., että sähköistä
äänestystä ei enää kokeilla. Samalla hallitus kuitenkin ilmoitti
harkitsevansa verkon kautta tapahtuvaa äänestystä vuoden 2016
kunnallisvaaleissa.

Päätöstä edelsi epäonnistunut sähköäänestyskokeilu, jonka seurauksena
kunnallisvaalit jouduttiin järjestämään uusiksi Karkkilassa,
Kauniaisissa ja Vihdissä.

"Tästä opimme, että emme opi mitään," sanoo Effin puheenjohtaja
Tapani Tarvainen. "Verkkoäänestys sisältää kaikki epäonnistuneen
sähköisen äänestyksen vaikeudet ja sen lisäksi vielä useita muita
riskejä, jotka äänestyspaikalla voitaisiin eliminoida."

Ajatus siirtyä suoraan verkkoäänestykseen on outo, kun sähköistä
äänestystä ei saatu toimimaan luotettavasti edes äänestyspaikalla.

"Veronmaksajat ja ehdokkaat joutuivat jo kerran uusintavaalien
maksumiehiksi. Miksei korvauksia haettu rikkinäisen järjestelmän
toimittaneelta yritykseltä?" sanoo Effin hallituksen jäsen Ville
Oksanen.

Sähköäänestyskokeilusta jäi runsaasti muitakin avoimia kysymyksiä.
Oksanen jatkaa: "Kyse ei ollut vain huonosta tuurista, kuten
oikeusministeriö on yrittänyt esittää. Vieläkään ei esimerkiksi
tiedetä, mistä johtuivat äänestäjien raportoimat äänestyskoneen
jumiutumiset - jotka luultavasti olivat merkittävä syy äänten
katoamiselle. Suomi on jälleen jälkijunassa: monessa maassa on jo
luovuttu ilman äänestäjän tarkastamaa paperitositetta tapahtuvasta
äänestyksestä."

Lisätietoja:

Tapani Tarvainen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
040 729 3479

Ville Oksanen
Hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland ry
040 536 8583

Taustamateriaalia:

Effin Sähköäänestys-FAQ (www.effi.org/sahkoaanestys-faq.html)
Sähköinen äänestys: mikä oikeasti meni pieleen (www.effi.org/blog/kai-2009-04-12.html)
Sähköinen äänestys sarjakuvana (http://droidy.kapsi.fi/evoting)
The Register: UK confirms e-voting death (www.theregister.co.uk/2008/10/27/evote_counted_out)
Eduskunnan täysistuntokeskustelu sähköäänestyslaista
(www.eduskunta.fi/faktatmp/..."

uurija (nimimerkki)

Juttu vuodelta 2006 Talouselämässä.

"Esivaalikausi käynnissä Yhdysvalloissa
Asiantuntijat kauhistelevat Harri Hurstin löytämiä äänestysaukkoja

Hurstin raportti esittelee äänestyspäätteen sisuksia.
15.5.2006 10:45 It-asiantuntija Harri Hursti julkaisi BlackBoxVoting-järjestön kanssa viime viikolla raporttinsa Dieboldin äänestysjärjestelmän haavoittuvuuksista. Yhdysvaltalaiset tutkijat ja asiantuntijat pitävät aukkoja vakavimpina, mitä sähköisen äänestyksen järjestelmistä on ikinä löydetty. Pennsylvaniassa on jo määrätty äänetyspäätteet päivitettäviksi.

Hurstin raportti käsittelee tietoturvaongelmia Dieboldin kosketusnäytöillä varustetuissa TSx- ja TS6-äänestyspäätteissä, jotka ovat yleisesti käytössä Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Julkaisu ajoittui keskelle Yhdysvaltain osavaltioiden esivaalikautta.
Vakavin aukoista antaa hyökkääjälle mahdollisuuden asentaa haittaohjelman äänestyspäätteeseen käytännössä jälkiä jättämättä, jos hyökkääjällä on fyysinen pääsy laitteen luo, raportissa todetaan.

Hurstin mukaan ohjelman voi ujuttaa laitteeseen jopa vuosia ennen sen aktivoitumista. Päätteeseen ladattu haittaohjelma voisi vääristää äänestystuloksia.

- Julkisesti saatavilla olevan dokumentaation, lähdekoodin palasten ja testauksen perusteella näyttää, että järjestelmään on useita takaovia, joita turvallisuuden näkökulmasta ei voi hyväksyä.

Aiemmat löydöt kalpenevat

Princetonin yliopiston professori Ed Felten ja Johns Hopkinsin yliopiston professori Aviel Rubin analysoivat Hurstin löytöjä Freedom-to-Tinker-blogissa.

- Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Dieboldilla on vakavia tietoturvaongelmia - tämä tosin vaikuttaa pahimmalta niistä kaikista, tutkijat kirjottavat.

Aviel Rubin on analysoinut Dieboldin äänestyspäätteiden lähdekoodia ja julkaisi vuonna 2003 ensimmäisenä tietoja lähdekoodista löytyneistä tietoturva-aukoista.

- Tämä saa meidän löytämämme aukot näyttämään triviaaleilta, hän kommentoi SecurityFocus-verkkolehdelle.

Pennsylvania määräsi päivityksen

New York Timesin haastattelema tietotekniikan professori Michael I. Shamos Carnegie Mellonin yliopistosta arvioi myös, että haavoittuvuus on vakavin, mitä äänestysjärjestelmistä on koskaan löydetty.

Shamos toimii Pennsylvanian osavaltion esivaaleissa. Äänestyspäivä on huomenna tiistaina. Vaaleissa käytetään Dieboldin haavoittuvia päätteitä, joita on käytössä myös useissa muissa esivaaleissa Yhdysvalloissa tulevina viikkoina.

SecuryFocus kertoo Pennsylvanian vaaliviranomaiset lähettäneen viime viikolla Hurstin raportin vuoksi vaalivirkailijoille varoituksen ja toimintaohjeet. Määräyksen mukaan äänestyspäätteiden ohjelmisto pitää päivittää ja sen jälkeen päätteet siirtää lukkojen taakse säilöön vaalipäivään asti.

Päivittäminen ei välttämättä auta

Feltenin ja Rubinin toteavat, että järjestelmän joutumista hyökkääjän hallintaan olisi erittäin vaikea havaita, koska hyökkääjä voi väärentää myös ohjelmistopäivitysten asennuksen onnistumisesta kertovia järjestelmäviestejä.

- Tällä hetkellä ei ole mahdollista selvittää kaikkia tapoja, joilla järjestelmä voi olla haavoittuva, ja täman suuruusluokan ongelman löytyminen keskellä esivaalikautta on skenaario, jota me olemme koko ajan pelänneet.

- Uskomme, että vaaliviranomaisten ja hallituksen olisi syytä vakavasti harkita, pitäisikö kaupallisiin tuotteisiin perustuvaa laitteistoa ja käyttöjärjestelmää ylipäätään käyttää vaaleissa, Rubin ja Felten kirjoittavat.

Dieboldin äänestyspäätteissä on käytössä muokattu Windows CE -käyttöjärjestelmä.

Yksityiskohtia vain viranomaisille

Hursti ja sähköiseen äänestämiseen kriittisesti suhtautuva BlackBoxVoting-järjestö jakoivat tutkijoille ja viranomaisille täydellisen version raportista ja julkaisivat järjestön nettisivuilla karsitun version.

Hursti on luvannut lisätietoja päätteiden haavoittuvuuksista tämän päivän aikana.

Harri Hursti toimi 90-luvun lopulla internet-operaattori Eunet Finland Oy:n toimitusjohtajana ennen yhtiön myyntiä KPNQwestille. Hursti on myös F-Securen vuonna 2005 ostaman Rommon-tietoturvayhtiön perustajia ja toimi aiemmin yhtiön hallituksen puheenjohtajana.

http://www.blackboxvoting.org/BBVtsxstudy.pdf 327 KB

Jutun kirjoitti: Jaakko Kuivalainen
Jaakko Kuivalainen toimitus@digitoday.fi

Lähetä kaverille

Aiheeseen liittyviä uutisia
Uudemmat
HS: sähköinen äänestys ottaa aikalisän 14.9.2006
Hursti: Liikesalaisuuksilla ei ole sijaa sähköisessä äänestämisessä 18.5.2006
Aiemmat
Hursti osoitti äänestysjärjestelmän haavoittuvaksi vuorokaudessa 29.3.2006"

Vesa-Ilkka Laurio (nimimerkki)

#54 Eila Virkkunen. Rahajärjestelmässämme raha todellakin on vain velkaa. Rahaa pankit luovat tyhjästä sillä hetkellä kun otamme pankeista lainaa, pelkkänä kirjanpitotoimena. Kyseessä on laillistettu rahanväärennystoiminta, ja tavallinen ihminen joutuisi sellaisesta vankilaan. Pankit eivät koskaan lainaa sitä rahaa, joka heillä on talletustileillään, vaan myöntäessään lainaa ne luovat aina uutta rahaa tyhjästä. Kun ihmiset ottavat paljon lainaa, liikkeellä on paljon rahaa (eli velkaa), ja jos ihmiset maksavat yhtaikaa pois kaikki pankkivelkansa, rahaa ei jää jäljelle mihinkään.

EV puhuu myös rahajärjestelmän väärinkäyttäjistä, väärästä liiketoiminnasta, "pelistä" ja "kieroutuneesta käytöksestä". Kommenttini 51 lopussa oleva linkkini kuitenkin puhuu jo pelkästä rahajärjestelmästä itsestään rikollisena mekanismina jo mekaanisista syistä, käyttäjistä riippumatta. Rahajärjestelmämme tuhoaa yhteiskuntamme, käytti tuota järjestelmää kuka hyvänsä. Se on automaattisen tuhon mekanismi.

Mainitussa linkissäni olevan sanoman olen tiivistänyt kirjoitukseeni "Rahajärjestelmämme on pyramidihuijaus":

http://vilaurio.blogspot.com/2009/09/rahajarjestel...

Kuvaan asian ytimen lyhyesti: Kuvitellaan, että olet yksittäisessä pankkitornissa ympärilläsi koko maailma. Sinulla on monopoliasema, koska tornisi on ainoa. Maailma ympärilläsi tarvitsee jotain ostamisen ja myymisen välinettä, vaihdon välinettä, jotta tavaroiden ja palveluiden ostaminen ja myyminen kävisi kätevämmin kuin pelkkänä vaihtokauppana. Sinä sitten luot paperirahaa tornissasi tätä vaihtoa varten, ja raapustat paperinpaloihin joitakin numeroita osoittamaan niiden arvon.

Luovutat tätä setelirahaasi ympärilläsi olevalle maailmalle lainana korkoa vastaan. Oletetaan, että olet lainannut ympäröivälle maailmalle 100 000 euroa (tai markkaa tai mitä hyvänsä nimeksi annatkin) 5%:n korolla. Mikä on todellisuus? Todellisuus on se, että koko ympärilläsi olevassa maailmassa on rahaa liikenteessä 100 000 euroa. Maailman on kuitenkin maksettava sinulle takaisin tuo 100 000 euroa plus korko 5 000 euroa (5%) = 105 000 euroa. Liikenteessä ihmisillä on rahaa yhteensä 100 000 euroa ja takaisin heidän on maksettava 105 000 euroa vuoden päästä (vielä enemmän pitemmän ajan kuluessa). TAKAISIN ON MAKSETTAVA ENEMMÄN KUIN LIIKENTEESSÄ ON EDES RAHAA! Korkoonhan ei luoda erikseen rahaa, sitä luodaan vain velaksi otetun summan verran.

Koska sinulla on monopoli, ihmiset eivät saa mistään tuota ylimääräistä 5 000 euroa. Maailman sisäiset osto- ja myyntitapahtumat eivät mitenkään vaikuta liikkeellä olevan rahan määrään, eivät myöskään luonnonrikkaudet, ahkera työnteko tms.

Näin yksinkertaisesti olet saanut koko maailman orjaksesi. Voit säädellä aivan kaiken. Ihmiset pystyvät maksamaan sinulle tuon korko-osuuden (kokonaisuutena katsoen) vain OTTAMALLA LISÄÄ LAINAA sinulta. Myönnät tietenkin lisää lainaa maailmalle, koska maailma velkaantuu sinulle yhä enemmän. Tälle uudellekin lainalle on maksettava korkoa, ja niin maailma velkaantuu väkisin sinulle yhä enemmän, eikä velkaorjuutta voi estää mitenkään. Maailma tuhoutuu automaattisesti velkaorjuuteen.

Myönnät tietenkin lainaa vain vakuuksia vastaan. Näin saat kiinnityksen ihmisten omaisuuteen myöntämäsi summan verran. Koska velkakierre koko ajan väkisin syvenee, saat kiinnitykseesi pian liki koko maailman omaisuuden. Kun velkakupla on kypsä eikä kukaan enää voi ottaa lainaa, järjestelmäsi romahtaa (ja siihen olet pyrkinytkin), jolloin lainojen vakuutena ollut omaisuus siirtyy sinulle, kun ihmiset eivät enää kykene maksamaan lainojaan sinulle takaisin. Kun romahdustila on selvitetty, aloitat taas kierroksen alusta lainaamalla ympärilläsi olevalle maailmalle rahaasi velaksi. Taas syntyy velkakupla, uusi romahdus, ja rikastut jälleen suunnattomasti vakuuksien verran.

Voit hallita tilannetta koko ajan. Voit säädellä kaikkia maailman asioita ja tuhota, kenet tahdot. Asetat näet lainoillesi tiukkoja ehtoja: on toimittava niin ja niin, ja voit valita, kenelle lainaat ja kenelle et. Ehdoillasi säätelet koko maailman poliittisia oloja, kansojen sisäistä elintasoa, koulutusta, uskontoa, kulttuuria, perheitä, jopa aivan yksittäisten ihmisten elämää.

Ja mitä enemmän kriisejä luot, sitä enemmän rikastut. Kriisien (esim. sotien) jälleenrakennustyö vaatii rahaa, ja sinä tietenkin lainaat sitä korkoa vastaan mielihyvin ja rikastut valtavasti. Voit helposti tuhota valtakuntia ja synnyttää valtakuntia, aivan mielesi mukaan. Rahajärjestelmäsi, joka on äärettömän yksinkertainen, mahdollistaa sen jo mekaanisista syistä. Rahajärjestelmäsi, jonka maailmalle suot, tuhoaa maailman väkisin, automaattisesti, eikä kukaan voi mitenkään estää sitä.

Suomalaiset eivät ole halunneet luopua rahajärjestelmästäsi. He mieluummin kärsivät ja tuhoutuvat kuin luopuvat rahajärjestelmästäsi.

Tämä yllä kuvattu rahajärjestelmä on juuri juutalaisten rahajärjestelmä, jonka he ovat ulottaneet liki koko maailmaan. Tuolla rahajärjestelmällään he pääsevät maailmanherruuteen aivan väkisin, ja se on tehnyt heidät niin rikkaiksi, että he ovat voineet ostaa itselleen kansojen kaikki kriittiset toiminnot (tiedotusvälineet, hallitukset, yliopistot) ja niin pitää koko maailman ihmisiä täydellisesti orjuudessa liki jokaista hengenvetoa myöten.

Nyt juutalaiset (ja heidän ei-juutalaiset avustajansa) ovat nousemassa maailmanherruuteen, hirvittävään tyranniaan, jossa tapahtuu aivan kauheita asioita (suurin osa ihmiskuntaa esim. teurastetaan). Suomen johto ja Suomen eliitti kaikin tavoin tukevat näitä juutalaisia pyrkimyksiä ja juutalaista rahajärjestelmää, joka EU:ssa/EKP:ssa on käytössä. Suomen johto on ottanut Suomessa käyttöön raha- ja pankkijärjestelmän, joka automaattisesti tuhoaa maamme ja meidät.

Käyttäjän petripartanen kuva
Petri Partanen

Hymy 6/2008 oli toinen osa Suomen "kaikista" listatuista vapaamuurareista.
Poimintoja siitä;
Asianajajia 60
varatuomareita 150
Hovioikeuden laamanneja 2
Laamanneja 4
Hovioikeudenneuvoksia 7
Hovioikeuden presidentti 1
käräjätuomari 1

Kummasti on rapparit aika korkeilla palleilla...

Onko oikeuslaitoksen sisällä oleva vapaamuurareiden määrä saavuttanut kriittisen pisteen siinä mielessä, ettei heidän toimintaansa voida enää pitää vääränä. Tämä tulee mieleen kun vertaa oikeusasiamiehen Dnro. 5/4/96 päätöstä tuoreempaan saamaani päätökseen vapaamuurareista Dnro. OKV/31/31/2008.
OKV ei vastanut suoraan valitukseni kohtiin, vaan poimivat kohtia joihin osasivat jotain vastata ja yrittivät jotain mukanäppärää kirjoittaa päätökseensä.

marko (nimimerkki)

Vesa-Ilkka Raunio, tekisi mieli sanoa etta -RAKASTAN SINUA!

Oli niin ihana lukea tekstiasi!

Vesa-Ilkka Laurio (nimimerkki)

#59. Kiitos Marko tekstieni hyväksymisestä. Minun täytyy sanoa, että näiden tekstieni innoittajana ovat jollakin merkillisellä tavalla olleet Riikka Söyringin kommentit #79 ja #80 hänen artikkelissaan "Löytyykö selkärankaista kansanedustajaa Suomen maasta?". Ne tekivät minuun voimakkaan vaikutuksen (ks. kommenttini #83). Sillä tavalla voi puhua vain todella suuri ihminen. Niiden vaikutuksesta keskityin tavallista paremmin asiaani, ja kieltämättä mielestäni sainkin sanottua mitä piti. Sain tiivistettyä vuosien tutkimiseni yhteenvedonomaisesti noihin kommentteihini.

yksilö (nimimerkki)

Oletko kunnon veronmaksaja?

Tehokas veronmaksaja polttaa, juo ja kuolee nuorena
julkaistu ti klo 14:52, päivitetty ti klo 15:41

Arjen unohdettu sankari matkalla kohti tuntematonta...
Kuva: YLE / Essi Timonen

Artikkeliin liittyvä ääni- ja kuvamateriaali:
http://194.252.88.111/eae-logger/Logger?rt=1&objId... ms Kuuntele juttu arjen unohdetusta sankarista (7min 35s) 19.1.2010
Kunnon kansalaisena pidetään ihmistä, joka ei juo, ei polta eikä saastuta. Hän on pitkälti koulutettu ja tekee reippaasti töitä. Ehkä näin, mutta tehokas veronmaksaja hän ei ole.

Arjen unohdettu sankari tekee kyllä kovasti töitä, mutta on heikosti koulutettu. Hän juo, polttaa paljon ja autoilee runsaasti. Mitä enemmän näitä kulutusveron piiriin kuuluvia tuotteita kansalainen käyttää, sitä enemmän hän maksaa veroja valtion kassaan tavallisten arvonlisäverojen ja tuloverojen päälle

- Jos tällainen ihminen on tehnyt koko työuransa töitä, eikä ole ollut työttömänä ja kuolee ennen eläkeikää, hän tuottaa valtiolle enemmän kuin kuluttaa. Kyllä tällainen henkilö on aikamoisen sankarityön tehnyt jos katsotaan julkisen talouden rahoitusta, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen erikoistutkija Timo Rauhanen toteaa.

Kulutusverot tuovat miljardeja valtiolle

Alkoholia ja tupakkaa käyttävät maksavat veroja enemmän kuin näitä tuotteita käyttämättömät.

Veronmaksajien keskusliiton pääekonomisti Minna Punakallio kertoo, että kulutusverot tuovat valtion kassaan noin 24 miljardia euroa. Tästä alkoholin ja tupakan osuus on noin 1,7 miljardia ja energiaverojen, pääasiassa liikenteen polttonesteverojen osuus on noin 3,2 miljardia euroa.

- Runsaasti tupakoiva, alkoholia juova ja autoileva henkilö on verotuottojen kannalta arjen sankari, Punakallio sanoo.

Tupakoitsija maksaa itse sairauksien hoidon

Tampereen yliopiston terveystaloustieteen professori Pekka Rissanen sanoo, että tupakoitsijat maksavat tupakkaveroina valtiolle enemmän, kuin mitä tupakasta aiheutuvien sairauksien hoitoon menee rahaa.

Tupakointi kuitenkin lyhentää elämää. Pekka Rissanen uskoo, että myös tupakoitsijat haluavat elää mahdollisimman pitkän ja terveen elämän.

- Eihän se elämän loppuvaihe mitään herkkua ole, jos ihminen sairastuu tupakasta johtuviin sairauksiin kuten keuhkoahtaumatautiin tai keuhkosyöpään.

Alkoholin osalta laskelmia on tehty tupakkaa vähemmän. Alkoholin kuluja tutkiessa on otettava huomioon myös muita yhteiskunnan kustannuksia kuin terveydenhuollon menot.

- Alkoholin haitat kohdistuvat hyvin suurelta osin perheisiin ja työelämään. Maksajina ovat silloin sosiaalitoimi tai työnantaja, sanoo Rissanen.

Harva ajattelee tekevänsä palveluksen

Tupakkaa runsaasti polttava, juova ja autoileva arjen sankari on traaginen hahmo. Hän kartuttaa valtion kassaa, mutta uhraa itsensä ja henkensä. Harva kuitenkin ajattelee näin.

- Todennäköisesti hän tupakoi ja juo alkoholia siksi, että hän itse siitä tykkää. Harva kuluttaja ajattelee kulutuspäätöksiä ja elämäntapaansa valitessaan, että tällä on merkitystä koko suomalaiselle yhteiskunnalle tai edes lähiyhteisölle, Pekka Rissanen toteaa.

Onko omalla autolla ajava, ylipainoinen, juopotteleva tupakoitsija sitten arjen sankari ja yhteiskunnan tukipilari? Pekka Rissanen ei näin suoraviivaista ajatusta allekirjoita.

- Se on vähän mutkikkaampi kysymys, kuin vain rahan tuottaminen valtiolle.

YLE Lappi / Pia Tuukkanen

http://yle.fi/alueet/lappi/2010/01/tehokas_veronma...

Juttu on aikaansaanut aika runsaan kommenttimäärän.

yksilö (nimimerkki)

Oletko kunnon veronmaksaja?

Tehokas veronmaksaja polttaa, juo ja kuolee nuorena
julkaistu ti klo 14:52, päivitetty ti klo 15:41

Arjen unohdettu sankari matkalla kohti tuntematonta…
Kuva: YLE / Essi Timonen
Artikkeliin liittyvä ääni- ja kuvamateriaali:

Kunnon kansalaisena pidetään ihmistä, joka ei juo, ei polta eikä saastuta. Hän on pitkälti koulutettu ja tekee reippaasti töitä. Ehkä näin, mutta tehokas veronmaksaja hän ei ole.

Arjen unohdettu sankari tekee kyllä kovasti töitä, mutta on heikosti koulutettu. Hän juo, polttaa paljon ja autoilee runsaasti. Mitä enemmän näitä kulutusveron piiriin kuuluvia tuotteita kansalainen käyttää, sitä enemmän hän maksaa veroja valtion kassaan tavallisten arvonlisäverojen ja tuloverojen päälle

- Jos tällainen ihminen on tehnyt koko työuransa töitä, eikä ole ollut työttömänä ja kuolee ennen eläkeikää, hän tuottaa valtiolle enemmän kuin kuluttaa. Kyllä tällainen henkilö on aikamoisen sankarityön tehnyt jos katsotaan julkisen talouden rahoitusta, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen erikoistutkija Timo Rauhanen toteaa.

Kulutusverot tuovat miljardeja valtiolle

Alkoholia ja tupakkaa käyttävät maksavat veroja enemmän kuin näitä tuotteita käyttämättömät.

Veronmaksajien keskusliiton pääekonomisti Minna Punakallio kertoo, että kulutusverot tuovat valtion kassaan noin 24 miljardia euroa. Tästä alkoholin ja tupakan osuus on noin 1,7 miljardia ja energiaverojen, pääasiassa liikenteen polttonesteverojen osuus on noin 3,2 miljardia euroa.

- Runsaasti tupakoiva, alkoholia juova ja autoileva henkilö on verotuottojen kannalta arjen sankari, Punakallio sanoo.

Tupakoitsija maksaa itse sairauksien hoidon

Tampereen yliopiston terveystaloustieteen professori Pekka Rissanen sanoo, että tupakoitsijat maksavat tupakkaveroina valtiolle enemmän, kuin mitä tupakasta aiheutuvien sairauksien hoitoon menee rahaa.

Tupakointi kuitenkin lyhentää elämää. Pekka Rissanen uskoo, että myös tupakoitsijat haluavat elää mahdollisimman pitkän ja terveen elämän.

- Eihän se elämän loppuvaihe mitään herkkua ole, jos ihminen sairastuu tupakasta johtuviin sairauksiin kuten keuhkoahtaumatautiin tai keuhkosyöpään.

Alkoholin osalta laskelmia on tehty tupakkaa vähemmän. Alkoholin kuluja tutkiessa on otettava huomioon myös muita yhteiskunnan kustannuksia kuin terveydenhuollon menot.

- Alkoholin haitat kohdistuvat hyvin suurelta osin perheisiin ja työelämään. Maksajina ovat silloin sosiaalitoimi tai työnantaja, sanoo Rissanen.

Harva ajattelee tekevänsä palveluksen

Tupakkaa runsaasti polttava, juova ja autoileva arjen sankari on traaginen hahmo. Hän kartuttaa valtion kassaa, mutta uhraa itsensä ja henkensä. Harva kuitenkin ajattelee näin.

- Todennäköisesti hän tupakoi ja juo alkoholia siksi, että hän itse siitä tykkää. Harva kuluttaja ajattelee kulutuspäätöksiä ja elämäntapaansa valitessaan, että tällä on merkitystä koko suomalaiselle yhteiskunnalle tai edes lähiyhteisölle, Pekka Rissanen toteaa.

Onko omalla autolla ajava, ylipainoinen, juopotteleva tupakoitsija sitten arjen sankari ja yhteiskunnan tukipilari? Pekka Rissanen ei näin suoraviivaista ajatusta allekirjoita.

- Se on vähän mutkikkaampi kysymys, kuin vain rahan tuottaminen valtiolle.

YLE Lappi / Pia Tuukkanen

http://yle.fi/alueet/lappi/201…77294.html

Juttu on aikaansaanut aika runsaan kommenttimäärän.

Vikke (nimimerkki)

Kun Googlettaa Haiti ja HAARP löytyy mukavasti videoita! Tässä yksi:
http://www.youtube.com/watch?v=BR6O3kJTqaI
Vesa-Ilkka oot sinä kyllä kova jätkä :)! Vesa-Ilkka eduskuntaan, niin tuolit lentelee ja roskasakki myös!

yksilö (nimimerkki)

Hei kaikki

Löytyykö meistä vielä reilua suomalaista sisua?

Muistaahan ainakin osa ihmisistä, kuinka suomalaiset viime sotien aikana puolustivat urhoollisesti tosi vaikeissa olosuhteissa rakasta isänmaataan suurta ja mahtavaa Neuvostoliittoa vastaan, ettei ainakaan silloin meitä liitetty suureen naapurimaahan.

Nyt olemme taas hyvin vaikeassa tilanteessa, mutta toivoa kuitenkin aina on, jos uskallamme toimia kansamme hyväksi.

Ennen viime kunnallisvaaleja Nummi-Pusulan kunta teki päätöksen Koisjärven kyläkoulun lakkauttamisesta, vaikka kyläläiset olisivat halunneet osallistua koulun kunnostamiseen mikään ei auttanut. Päätös oli tehtiin ja sillä siisti.

Sitten taisi nousta kunnan asukkaissa esiin reilu suomalainen sisu, sillä kunnallisvaaleissa asukkaat ilmaisivat äänestämällä mitä mieltä he olivat asioista.

Uudet tuulet puhalsivat vaalien jälkeen ja päätös koulun lakkauttamisesta peruuttiin ja kyläläiset saivat mahdollisuuden osallistua omalla panoksellaan koulun kunnostamiseen.

Helppoa se varmaan ei ollut. Uskotte varmaan, että tunteet kävivät puolella jos toisella kuumana, mutta ainakin tämä toiminta osoittaa, että aina on toivoa olemassa.

Vanhoja epäkelpoja päätöksiä voidaan purkaa ja tehdä uusia ihmisystävällisimpiä ratkaisuja, kun vastuuntuntoisia kansalaisista ihan oikeasti välittäviä ihmisiä äänestetään eduskuntaan.

Kovaan prässiin valitut joutuvat, sillä näitä eri bisnesalojen edustajia käy siellä jatkuvasti kertomassa, mikä toiminta on Suomelle eduksi, joka tarkoittaa käytännössä tietysti sitä, miten kansanedustajat voivat päätöksillään edistää heidän yhä suurempia tuottojaan.

yksilö (nimimerkki)

Pahus unohdin kirjoittaa tuohon edelliseen viestiin yhden asian.

Vielä tuosta Koisjärven koulusta, niin googlessa on pari Ylen uutisoimaa otsikkoa tapahtuneesta, mutta kappas vaan Ylen sivujen uudistamisen yhteydessä ne ovat hävinneet, joten niitä ei pääse enää lukemaan.

Miksiköhän?

eila virkkunen (nimimerkki)

Henkilökohtaisesta vastuusta ja sen mahdollisuudesta:

http://www.youtube.com/watch?v=9h-qD3jqpsA

Hulluporo (nimimerkki)

Miksei Obama ja Hillary hiiri sattunut olemaan tuossa järistyksen kohdalla. Ei kait ne niin tyhmiä ole ettei ole jälkijäristyksen mahdollisuutta ole ottaneet huomioon?
http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/J%C3%A4lkij%C3...

Hulluporo (nimimerkki)

Niin eihän Obama siellä Haitissa paikalla tainut käydäkkään.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Vesa-Ilkka, kiitos paljon kehuvista sanoistasi.

En ole ajatellut olevani suuri (mutta tuntuu kyllä mukavalle että sinä sanot niin, sen myönnän auliisti). Jos olen ollut väärässä ja/tai tietämätön niin onhan yksinomaan taloudellista ja perusjärkevää se myöntää. Muuten ei etsintä etene.

Kieltäytyminen tutkimasta saatua/hankittua/tarjottua uutta tietoa on vähän sama kuin yrittäisi itsepäisesti ja tyhmänylpeyttään seinän kautta vaikka vieressä on ovi, käyttääkseni tällaista vertausta.

Kaikkein mukavimmalta tuntuu tieto, että on mahdollisesti ollut hyödyksi ja avuksi, ollessaan ihminen.

Katt (nimimerkki)

Riikka, mihin sun HAAARP-kirjoitus on hävinnyt. Yritin sitä etsiä ja googlestakin loytyi linkki sivuillesi, vaan eipä ollut siellä. Ootko itse ottanut pois vain joku vienyt?

foliohattu (nimimerkki)

#54
Pitänee kommentoida tuota kirjoitusta vielä kahdella lisäargumentilla sekä yhdellä ehkä kehityskelpoisella idealla.

1) Tällaisen huijauksen voi vielä korottaa toiseen potenssiin eli rakennetaan vanhan huijauksen päälle toinen. Derivatiivit, johdannaiset, vipurahastot tai mitä muita nimiä näille huijauksille löytyykin perustuvat odotusarvoon. Eli nyt on luotu noiden arvottomien paperilappujen tai siis nykyään bittien päälle uudet arvottomat paperilaput, joiden "arvo" perustuu odotusarvoon. Esim. jos jonkin bisneksen kurssit nousevat tietyn pisteen yli, tällainen lappu (oikeasti siis bittejä tietojärjestelmässä) alkaa tuottaa arvoa moninkertaisesti kynnysarvon ylittävälle määrälle.
Käsitettä voisi hyvin verrata lottokuponkiin, jolle määritettäisiin arvo markkinoiden perusteella. Hyvissä näkymissä voitaisiin myydä vaikka sisään jätettyjä arpomattomia lottokuponkeja hintaan 100e / rivi. Ja totta tosiaan joku voittaisi miljoonan ja voisi todeta sijoituksen onnistuneen. Mutta entä ne tuhannet muut, jotka toteaisivat arvontapäivän jälkeen, että rahat menivät kankkulan kaivoon?
Tällä tavalla tuotettua "rahaa" liikkuu maailmalla pahimpien arvioiden mukaan jopa 20-kertainen määrä siihen verrattuna mitä "oikeaa rahaa" on olemassa.

2) Pitää muistaa, että pyramidihuijaus on johonkin pisteeseen saakka kannattavaa myös pyramidin keskivaiheilla olevalle, vaikka viime kädessä kaikki raha valuu kärkeen. Suomikin on pitkään keikkunut tuon keskitason yläpuolella, josta syystä elintasomme on ollut suurempi kuin sen "pitäisi" olla. Viime kädessä kaikki tuotto tulee alimmalta tasolta. Käsittääkseni Suomi on juuri nyt taitepisteessä siinä suhteessa, että olemme siirtymässä pyramidin sille osalle, joka tilittää työpanoksensa ylöspäin, eikä saakaan enää itse provisiona tuon tilityksen ylittävää summaa. Näin ollen elintasomme laskee ja tulee laskemaan lähitulevaisuudessa lisää riippumatta siitä mikä "maailmantalouden" tila on.
Jos Suomen elintasoa tutkii viimeisen sadan vuoden ajalta, ymmärtää sen, että elintaso on kasvanut enemmän kuin se olisi voinut kasvaa tehdyn työmäärän ja automaation takia. Ymmärtääkseni tämä ylimääräinen kasvu perustuu nimenomaan pyramidi-ilmiöön. Olemme viimeiset vuosikymmenet kupanneet meitä heikompiosaisia.
Muutos ei kuitenkaan korvaa tätä vääryyttä, vaan tästä eteenpäin suurempi osa työpanoksestamme ja omaisuudestamme valuu meitä yläpuolella olevien taskuun. Kiina ja Intia ovat tässä mielessä hyvin tärkeitä pelaajia tässä likaisessa pelissä. Jo nyt ostamme isot kasat kiinalaista romua Suomeen. Tulevaisuudessa, jollei ihmeitä tapahdu, valmistamme itse sitä kiinalaista rihkamaa saaden työstä kiinalaisen toimeentulon.
(Jatkankin ideani suhteen toiseen kommenttiin..)

foliohattu (nimimerkki)

Ideani, ehkäpä se osoittautuu torsoksi jo heti kun kirjoitan sen paperille tai sitten siinä vaiheessa kun sitä joku muu funtsii. Yritän nyt kuitenkin saada jotain kirjoitettua.

Minulla on sellainen kumma tapa luoda analogioita, vastaavuuksia, sellaisten asioiden välille, joilla ei ole mitään yhteistä keskenään esim. pankkitoiminta vs. tietojärjestelmät. Jotkut kutsuvat tätä poikkititeellisyydeksi, mutta koska tässä ei ole mitää tieteellistä ja koko tiede on kokenut totaalisen inflaation viime aikoina, kutsutaan sitä vaikka poikittaishörhöilyksi.

Tutustuin aikanaan vertaisverkkoihin (peer-to-peer). Nykyään niitä on monenlaisia ja termi alkaa olla maallikollekin tuttu. Suurimmat sovellukohteet liittyvät kai musiikin ja elokuvien (laittomaan) levitykseen. Vertaisverkkoja on muutamaa eri tyyppiä. Idea on kaikissa sama. Verkossa ei ole varsinaista palvelinta, vaan data sijaitsee käyttäjien työasemilla, joita voi olla ympäri maailmaa. Yksi tyyppi on sellainen, joka sisältää eräänlaisen hakemistopalvelimen, joka taasen sisältää tiedon työasemien sisällöstä. Tuosta verkosta tämä analogiani pompahti pintaan. Rakennetaan vertaisverkkopankki!

Peer-to-peer-Bank, vertaispankki voisi toimia niin, että pankin tili sijaitsisi jokaisen omalla tietokoneella. Valuuttana voisi olla vaikka, hmm.. markka! Keskuskone olis vain data/transaktiologgeri, joka keräisi tietoa jokaisen tilikoneen saldosta ja transaktioista (tilisiirroista). Ei olisi siis mitään laissa säädettyä yhteisöä tai yritystä, joka harjoittaa pankkitoimintaa, olisi vain yksilöitä, jotka vaihtavat tavaroita käyttäen vaihdon välineenä keskenään sovittua "valuuttaa".
Ei olisi inflaatiota. Valuutan arvo voitaisiin sitoa johonkin arkipäivän pakolliseen kulutustavaraan, esim. ruokakoriin, jos sitä nyt edes mihinkään pitäisi sitoa. Valuutanvaihtoa esim. euroihin voitaisiin harjoittaa, mutta hyvin rajatusti esim. alkupääoman siirtämiseksi tilille. Valuuttasiirroista joutuisi maksamaan korkoa, joka määritettäisiin niin, että saadut tuotot riittäisi kattamaan järjestelmän ylläpitokustannukset. Rakennetaisiin rajoitteet, jotka pitäisivät rahan määrän vakiona ja näin ollen estäisivät inflaation tai muiden ikävien lieveilmiöiden synnyn. Arvopaperikauppa ja keinottelu olisi ankarasti kiellettyä. Transaktioiden pitäisi aina liittyä kulutustavaran ostamiseen tai myymiseen. Yksi tili per käyttäjä.

Kävi niin kuin arvasin. Kun tätä ajatusta alkaa siirtää paperille, ei se olekaan enää niin hieno.
Keskuskone pitäisi varmaan jättää kokonaan pois. "Rahat" olisi jokaisen omalla koneella, josta ne voisi vaikka muistitikulla tai netin kautta siirtää toisen koneelle kauppaa tehdessä.

Rinnakaisvaluutta sinänäsä ei ole uusi ajatus. Tietääkseni jenkeissäkin on käytössä dollarille rinnakkaisia valuuttoja. Sitä en tiedä, mitä laki asiasta täällä sanoo. Enkä usko, että homma toimii alkutuotannosta lähtien.

No, tulipa kirjattua ylös tajunnanvirtaa..

uurija (nimimerkki)

# 72, Folio, moni miettii päänsä puhki juuri tuota samaa.
Itselläni on viehtymys daavid ja goljat -asetelmiin. Näen, että jokin maailmanluokkaa oleva asia (rahajärjestelmä) on pahasti päin peetä, ja joku pienen pieni muurahainen jossakin ymmärtää olevansa oikeassa ja uskaltaa sanoa sen ääneen. Eikä lopeta.

http://talousdemokratia.blogspot.com

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

katt, #70

se ei löydy usarin haulla koska sana haarp ei ole otsikossa.

Kauhun Kannel
30.10.2008 0.21 | Riikka Söyring | Yleinen, Politiikka
HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program); tutkimusprojekti, jonka tavoitteena on oppia ymmärtämään, simuloimaan ja kontrolloimaan tapahtuvia sähkömagneettisia prosesseja.

Alaskassa sijaitseva, Yhdysvaltain ilmavoimien ja laivaston rahoittama HAARP käyttää IRI-lähettimiä, vaiheistettuja antenneja, joilla lähetyksen pystyy kohdistamaan haluttuun suuntaan ja keskittämään hyvinkin pienelle alueelle.

Hyviä kohteita ovat sotatilan vallitessa viholliseksi katsotun valtion ydinvoimalat.
HAARP on ionosfäärin lämmitin/pommittaja joka lähettää suurella teholla korkeataajuista sähkömagneettista säteilyä ionosfäärin alaosan kerroksiin. Säteilylle altistettua osaa voidaan muokata toimimaan virtuaalisena antennina maasta suunnatuille radioaalloille. Radiolähetykset altistettuun kohtaan peilaantuvat takaisin haluttuun kohtaan laajemmalle peittoalueelle.

Vastaavanlaisia ionosfäärin lämmittimiä ovat esim. HIPAS Alaskassa, EISCAT Norjassa ja SURA Venäjällä.
Ionosfäärillä on suuri merkitys maailmanlaajuisessa langattomassa viestiliikenteessä. Merkittävä osa käytettävistä taajuuksista on herkkiä muutoksille ja häiriöille. Ionosfääriä manipuloimalla voidaan häiritä pitkän matkan ohjusten ohjausjärjestelmiä sekä satelliittien ja tukiasemien välistä viestiliikennettä= paljon erilaisia mahdollisuuksia HAARPin käyttöön sodankäynnissä ja/tai tarkoituksellisen viestintä-kaaostilan aiheuttamisessa.
Muita HAARPin sovellutuksia ovat ilmastoon vaikuttaminen. HAARPin avulla voidaan luoda keinotekoisia myrskyjä, tulvia ja kuivuutta haluttuun kohtaan eri puolilla maapalloa. Ekologista häirintää ilmakehässä voi harjoittaa ilman että kohde sitä välttämättä edes huomaa. Sodankäynnissä ja taloudellisissa neuvotteluissa kuivuuden aiheuttamalla nälänhädällä uhkaaminen on erinomainen ruuvikiristin.
Aseissa on se ikävä puoli että ne harvoin jäävät kaappiin vain peloitteiksi. Ihmisellä on halu kokeilla.
Ihmismielen manipuloiminenkin, aivomyrskyn aiheuttaminen, on eräs teoreettinen käyttömahdollisuus, onhan ihmisen aivotoiminta sähkökemiallista.
HAARPin tapaiset projektit kieltää v. 1977 YK:ssa hyväksytty yleissopimus joka pyrkii estämään vahingollisten ympäristömuutosten aikaansaamisen maapallon luontaiseen dynamiikkaan, koostumukseen ja rakenteisiin.

Rio de Janeirossa v. 1992 hyväksytty ilmastonmuutoksen puitesopimus vahvistaa v. 1977 sopimuksen.
Napajäätiköillä on muuten havaittu sulamisvesien runsasta lisääntymistä. Maapallon kaltevuuskulma on muuttumassa.

Johtuneeko tuo sittenkään pelkästään yksityisautoilusta?

Lisätietoja esim.
http://wikipedia.org/wiki/HAARP ja
www.haarp.alaska.edu

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

US Senator Asks Questions About the H1N1 Vaccine

In a similar vein, on January 12, Iowa state Senator Chuck Grassley issued a letter to the Secretary of Health and Human Services, the Commissioner of the Food and Drug Administration and the Director of the Centers for Disease Control and Prevention, demanding answers about the H1N1 vaccines.

His letter begins:

“As the senior Senator from Iowa and Ranking Member of the United States Senate Committee on Finance (Committee), I have a duty under the Constitution to conduct oversight into the actions of executive branch agencies, including the activities of the Department of Health and Human Services (HHS or Department) and its agencies, and to ensure that taxpayer dollars are appropriately spent on safe and effective drugs and vaccines.

… I greatly appreciate the efforts of the Department, the CDC and the FDA in making the vaccines available in this country in such a short timeframe. At the same time, there have been questions raised by, among others, patients and some health care providers regarding the safety and efficacy of these new vaccines.

In addition, last month, Sanofi Pasteur and MedImmune voluntarily recalled specific lots of their H1N1 vaccines because they found decreases in vaccine potency. Accordingly, I would appreciate your responses to the following questions:”

I for one am looking forward to seeing the answers to the 19 questions posed

A Call for Action

It will also be interesting to watch how the European Council’s Health Committee motion pans out in the coming days and weeks.

According to an article in Bloomberg, the WHO is planning to conduct a review of its response to the swine flu, and the Parliamentary Assembly of the Council of Europe has confirmed that “false pandemics, a threat to health” will be a major theme of its next plenary session, with a debate slated for January 28.

In the meantime, I believe transparency – open, up-front acknowledgement of who’s paying the piper in every sense of the word – should be a given everywhere, and not just with the WHO.

That means that in the US, we should be doing the same thing, by demanding a call to action for complete, detailed accountings from the CDC, the FDA, the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) and all health agencies and academic researchers and scientists who have stakes in any drug that is mass-marketed.

Such a request is only right, when people are losing their jobs by refusing to get mandated vaccines, such as these workers at Charleston, West Virginia’s Area Medical Center did at the beginning of January (read about it here).

Instead of voluntary disclosures of possible conflicts of interest, any person or agency who has any stake in the ultimate control over our health care should be held accountable, with a mandate that the all of the money they receive – and the names of who they’re getting that money from – be listed in an easily accessible database for anyone to see.

That means every grant, every funding source, every donation, salary, and gift from any pharmaceutical company should be an open book.

For the sake of public health, both worldwide and here at home, we, the people that these agencies and individuals serve, deserve no less.

Related Links:
Swine Flu: One of the Most Massive Cover-Ups in American History
Critical Alert: The Swine Flu Pandemic – Fact or Fiction?
Major Victory with Swine Flu Scandal

http://articles.mercola.com/si…andal.aspx

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

WHO and Big Pharma: Guilty of Blackmail and Extortion in Swine Flu Fiasco?
Posted by: Dr. Mercola
January 21 2010 | 5,520 views

On January 25 the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) will launch an emergency inquiry regarding the influence of pharmaceutical companies on the global swine flu campaign.

The inquiry will focus on the drug industry’s influence on the World Health Organization (WHO).

The motion was introduced by Dr. Wolfgang Wodarg, head of health at the Council of Europe, who has accused the makers of flu drugs and vaccines of influencing the World Health Organization’s decision to declare a pandemic.

The motionhas now been signed by 14 members from 10 countries sitting on the EU’s Health Committee, who are angry that nations all over the world, and particularly in Europe, have wasted scarce health funds on a contrived “pandemic.”

The investigation is listed on the EU’s draft agenda as “Request for Debate Under Urgent Procedure on ‘Faked Pandemics – A Threat for Health’.”

Sources:
Global Research December 31, 2009

PharmaTimes January 4, 2009

Health Committee, PACE, December 18, 2009

Mail Online January 18, 2010

Finally! This step is a long-overdue move to public transparency of a “Golden Triangle” of corruption between the WHO, the drug industry and academic scientists that has permanently damaged the lives of millions of people, and even caused death.

It is satisfying to see that the role of the WHO and its pandemic emergency declaration in June of 2009 will be the special focus of a years-overdue inquiry into how deeply Big Pharma’s tentacles reach into this organization.

I applaud Dr. Wolfgang Woodard, chairman of the EU Health Committee, for leading the charge in demanding the probe.

‘Under the Influence’

As I have said from the very beginning , this so-called pandemic was never a pandemic in the true sense It only became a “pandemic” by definition when the WHO decided to change the definition in May last year.

That’s when they changed the criteria for a pandemic to make it no longer necessary for an enormous amount of people to have contracted an illness or died before a pandemic could be called. Instead, under the new definition, all it takes to declare a pandemic is a virus that people have no immunity toward, which is spreading beyond borders.

In other words, it doesn’t matter how many, or how few, people are affected. All a disease has to do to be a pandemic is move beyond a few countries’ borders.

By changing the definition, nations were compelled to implement pandemic plans and to purchase H1N1 flu vaccines, enabling drug companies to pocket billions of dollars on fast-tracked, untested vaccines.

In the motion to investigate this travesty, the EU Health Committee denounced what the WHO did, saying “The definition of an alarming pandemic must not be under the influence of drug-sellers.”

‘Everybody’ Should Have Questioned WHO

Talk about laying the cards on the table! Finally, leaders of entire nations are recognizing how insidious Big Pharma’s influence is on the world’s policy makers, and are joining together to demand an accounting!

The EU Health Committee didn’t stop there, however. The committee’s short but succinct motion minces no words in what its members think about the WHO’s H1N1 “pandemic”:

“In order to promote their patented drugs and vaccines against flu, pharmaceutical companies have influenced scientists and official agencies, responsible for public health standards, to alarm governments worldwide,” the motion says.

“They have made (governments) squander tight health care resources for inefficient vaccine strategies and needlessly exposed millions of healthy people to the risk of unknown side-effects of insufficiently tested vaccines.

The ”birds-flu“-campaign (2005/06) combined with the ”swine-flu“-campaign seem to have caused a great deal of damage not only to some vaccinated patients and to public health budgets, but also to the credibility and accountability of important international health agencies.”

That is exactly what I said in this previous report – that by declaring this non-pandemic a pandemic, the WHO has recklessly damaged its credibility, so much so that it’s possible that when a real pandemic hits, nobody will pay attention! In an interview with PharmaTimes Dr. Wodarg called the H1N1 pandemic “one of the greatest medicine scandals of the century.”

And in an interview with a Danish news agency, which Dr. Wodarg reprinted in English on his blog, Dr. Wodarg said, “Everybody who knows about epidemiology should have questioned the way WHO handled this case from the beginning.”

All Profit, No Risk

So what’s going on here, anyway? If the pandemic was faked, as the EU Health Committee alleges, what would be the motivation behind it?

Dr. Wodarg has a theory about that too.

He became suspicious, he said in his Danish interview, when he asked the WHO in 2004 during the avian flu episode about how they defined a pandemic. This is what he learned:

“The governments have sealed contracts with vaccine producers where they secure orders in advance and take upon themselves almost all the responsibility. In this way the producers of vaccines are sure of enormous gains without having any financial risks. So they just wait until WHO says ‘pandemic’ and activate the contracts.”

Sound familiar?

Sadly, that’s also how vaccine injury immunity works in the US – where drug companies are shielded from responsibility through the National Vaccine Injury Compensation Program, so everything they produce is all profit and no risk.

The avian flu (H5N1) triggered an “atmosphere of panic” that influenced many European countries to create an emergency pandemic plan at the cost of hundreds of millions – and in some cases, billions – of Euros, according to Dr. Wodarg.

The pandemic plans then laid the groundwork for H1N1 to be called a pandemic even though it could have been handled through normal influenza season vaccine strategies.

“You could have used the same method to vaccinate the population against swine flu in a much cheaper fashion,” Dr. Wodarg says. “If you simply had added H1N1 to the flu vaccines we already have in stocks, then there would have been no need for a pandemic.”

Money, Money, Money

Dr. Wodarg believes the real reason behind the H1N1 “pandemic” is money. That’s money as in patent-protection that allows drug companies to make untold amounts of profit on a patented process or drug component.

“Some of the additives in the vaccines are patented,” Dr. Wodarg says in this interview. “And therefore nobody from the industry is interested in mixing the old vaccine with the new one.”

Furthermore, H1N1 vaccine makers and world health officials recommended that everyone be inoculated twice for this particular flu – which is not normal.

“It is self-evident that they earn more money that way,” Dr. Wodarg says. “Therefore several things made me suspicious.”

That’s right. It’s all about money.

And where does the WHO get its money?

From dues assessed to member countries, and voluntary contributions from non-profit organizations such as the Bill and Malinda Gates Foundation and – you guessed it! – pharmaceutical companies.

If you believe the old axiom, he who pays the piper calls the tune, the conflicts of interest that can occur in accepting voluntary contributions from drug companies can be troubling, to say the least.

That’s why Dr. Wodarg says he shared his concerns with the European Council, and asked them to investigate what happened with the H1N1 pandemic.

“There is no control over the WHO,” Dr. Wodarg said when he announced the Health Committee’s motion to investigate.

“Only governments can exercise influence through the annual assembly in WHO. Today, a majority of the Health Committee in the European Council agree on an independent investigation of the influence of the pharmaceutical industry on WHO.”

While it isn’t realistic to remove industry from the WHO completely, Wodarg added that he does believe that industry should be barred from participating in committees that decide on what is a pandemic, and who should be inoculated.

“We have to insist on transparency,” Dr. Wodarg said.

foliohattu (nimimerkki)

uurija ja Riikka,
lukekaa tämä. Minusta se vaikuttaa uskottavalta jutulta, sekä HAARP:n, että salaliittoteorioiden suhteen:

http://www.brojon.org/frontpage/bj040501.html

"Any time you hear of a genocide, mind-control, weather or population control project and it is somehow connected with a military facility, you can assume, right off, that is a FALSE story. It is, in fact, a mis-direction away from the Educational-Research Complex to keep you looking in the wrong place. Military people have taken an oath to protect their country. It is against their oath and lifestyle to actively participate in projects which are designed to control or eliminate populations, unless during a time of war."

Kannattaisi ottaa tämän jutun ajatukset tutkintalinjaksi ja katsoa mitä löytyy. Tuskinpa kyllä mitään. Ei rikolliset rikoksiaan nettiin julkaise, jolleivat sitten ole oikein pirun ylimielisiä (mahdollista).

foliohattu (nimimerkki)

Taisin tarkoittaa Katt ja Riikka,
never mind. uurijaakin varmaan kiinnostaa.

Tässä pääsivu, josta löytyy linkkejä muihinkin HAARP- ja muihin artikkeleihin.

http://www.brojon.org/PAGETWO.html

Yhdessä 4/5/2001 julkaistussa artikkelissa selitetään Norjan spiraalikuvio. Siellähän on myös oma "HAARP":nsa. Antenneista lähetetään radioaaltoja vuoroin eteläpohjoissuunnassa, vuoroin itälänsisuunnassa. Tämä vaihtelu pyörii 0,9 Hz (1/sekunti) taajuudella, siis kierros 0,9 sekunnissa. Tämä muodostaa tuon spiraalin. Jos ionosfäärissä sattuu olemaan sopivaa ainetta, jonka voimakas radiosäteily saa hehkumaan, niin siinähän se spiraali on!

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

(20.1./21.1.2010) Frontal21 (ZDF, Saksa): Becker-Brüser: Sikainfluenssarokotukset - joukkotesti miljoonilla
(Videolinkki, kolmas ylhäältä oikealla palstalla, suora linkki isomman kuvan videoon) - Lääkäri ja apteekkari Wolfgang Becker-Brüser pitää arveluttavana 25 miljoonan ihmisen rokottamista rokotteella, jota ei ole testattu tarpeeksi. Saksan ZDF-televisiokanavan Frontal21-ohjelma haastatteli häntä elokuussa 2009 sikainfluenssarokotteisiin liittyen. 25 miljoonalla Becker-Brüser viittaa siihen 30 prosenttiin Saksan väestöstä, jota varten Saksa on varannut Pandemrix-rokotetta. Suomessa on käytössä sama rokote.

Becker-Brüser, Arznei-Telegrammin julkaisija, kritisoi ensinnäkin rokotteen adjuvanttia. - Adjuvantti ei vahvista vain rokotteen toivottuja vaikutuksia, vaan samalla se vahvistaa myös ei-toivottuja reaktioita ja sivuvaikutuksia, hän sanoo Frontal21:n haastattelussa. USA ottaa tässä suhteessa varman päälle käyttämällä perinteisiä rokotteita, joissa ei ole adjuvanttia. Adjuvantin käyttäminen on lääkeyhtiöiden edun mukaista - halvempaa ja nopeampaa. Se ei ole käyttäjän edun mukaista, sillä käyttäjä haluaa mahdollisen turvallisen ja toimivan rokotteen, Becker-Brüser jatkaa.

Sikainfluenssarokotetta ei ole Becker-Brüserin mukaan myöskään testattu tarpeeksi. - Adjuvantin käytöstä on liian vähän kokemusta, aiemmin vain yhden influenssarokotteen osalta, joka sekin on hyväksytty vain yli 65-vuotiaille. Adjuvantin käytöstä ei sen sijaan ole kokemusta nuorilla aikuisilla, lapsilla, eikä etenkään raskaana olevilla, hän painottaa.

Tilannetta jossa miljoonia ihmisiä rokotetaan kerralla, Becker-Brüser pitää arveluttavana. Kun rokotusten kanssa edetään kerralla nollasta miljooniin, ei hänen mukaansa voida koota väliaikatietoja, mikäli ei-toivottuja, odottamattomia reaktioita ilmenee. Sivuvaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi. Rokotteen valmistuksen jälkeen tehdään tutkimuksia vasta-aineiden muodostumisesta, vaikka systemaattisesti pitäisi tutkia ei-toivottuja vaikutuksia. Tutkimuksiin osallistuvien määrä on Becker-Brüserin mukaan liian pieni siihen nähden, että rokotteen sivuvaikutuksilla vaarannetaan miljoonia ihmisiä.

Nykyistä tilannetta sikainfluenssaa koskien Becker-Brüser pitää ylireagointina. - Epidemia on mieto ja suurin osa sairastuneista ihmisistä on tervehtynyt, hän korostaa. Jos virus muuntuisi aggressiiviseksi, olisi syytä pelätä, että nykyinen rokote ei tehoa riittävästi - koska virus olisi muuntunut, mutta rokote pysynyt samana. Jos virus muuntuu totaalisesti, tämä rokote ei auta.

Sikainfluenssarokotteen hyötyjä on Becker-Brüserin mukaan vaikea arvioida. - Vasta-aineet nousevat rokotuksen jälkeen, mutta nousevatko ne riittävästi, hän kysyy. Ei tiedetä, antaako rokote todellisen suojan virusta vastaan, eikä suoja ole ainakaan 100-prosenttinen, Wolfgang Becker-Brüser päättää.

(21.1.2010) Nine O'Clock: H1N1 - hektistä kriisinhallintaa
Yli yhdeksän kuukautta uuden influenssaviruksen "syntymän" jälkeen on selvää, että H1N1-kriisin hallinta on epäonnistunut kansainvälisellä ja kansallisella tasolla, kirjoittaa romanialainen Nine O'Clock pääkirjoituksessaan. Kirjoituksen mukaan kansainväliset viranomaiset sanoivat ensin, että suurimmalla osalla influenssatyypin saaneista potilaista oli vain lievä tautimuoto ilman komplikaatioita. Pian epidemian alettua WHO antoi pandemiavaroituksen ja kehotti hallituksia ympäri maailman hankkimaan rokotetta koko väestölleen - mikä aiheutti suurta hämmennystä kansalaisissa. Jos kyseessä oli lievä, kausi-influenssoja alhaisempaa kuolleisuutta aiheuttava influenssa kuten alunperin sanottiin, miksi rokotus oli tarpeen?

Nine O'Clock jatkaa tiedotuskampanjan osoittautuneen tehottomaksi, koska se ei vastannut rokotteen turvallisuutta koskeviin kysymyksiin. WHO:n johtajan, Margaret Chanin asenne jättää huomioimatta osa rokotevalmistuksen turvallisuusmääräyksistä hätätilaan vedoten järkytti lääketieteilijöiden lisäksi myös koulutettuja kansalaisia ja sai monet hoitohenkilökunnan jäsenet kieltäytymään rokotteesta USA:ssa, Kanadassa, Englannissa ja Euroopassa.

Syyskuun lopussa Euroopan komissio hyväksyi kaksi rokotetta Euroopan lääkeviraston (EMEA:n) testien jälkeen. Rokotteet olivat sveitsiläisen Novartiksen valmistama Focetria ja GlaxoSmithKlinen valmistama Pandemrix. Se, että molemmat sisältävät adjuvanttia (tehosteainetta), aiheutti epäluottamusta - erityisesti, kun USA:ssa ja Kanadassa lääkärit neuvoivat välttämään adjuvantillista rokotetta.

EMEA täsmensi, että harvinaiset haittavaikutukset voidaan havaita vasta, kun suuri määrä ihmisiä on saanut rokotteen, mikä tarkoitti sitä, että rokotteiden tullessa markkinoille ei ollut tietoa niiden mahdollisista haittavaikutuksista. Myös Baxter AG:n valmistama Celvapan sai myöhemmin EMEA:n luvan.

Oli loogista, että kansalaiset kieltäytyivät rokotteesta, Nine O'Clock jatkaa. Tämä johtui myös puutteellisesta tiedosta koskien sivuvaikutuksia. Lisäksi rokotteen tarvitsevista riskiryhmistä ei oltu yksimielisiä. Esimerkiksi Romaniassa lääkäri kehottaa kaikkia raskaana olevia ottamaan rokotteen. Euroopan tautien ehkäisyn ja valvonnan keskus (ECDC) Tukholmassa suosittelee kuitenkin varovaisuutta tällaisissa tilanteissa, koska mahdollisista sivuvaikutuksista ei ole riittävästi tietoa.

Nine O'Clock päättää EU:n terveyskomissaarin sanoihin, joiden mukaan hätätilanteissa on tärkeää, että ihmiset saavat selkeää, johdonmukaista ja ajantasaista tietoa nopeasti muuttuvasta tilanteesta. Silloin he voivat itse päättää, kuinka suojella omaa terveyttään tartuntatauteja vastaan.

marko (nimimerkki)

Valiaikatieto!

Enaa 11 paivaa nalkalakon alkuun. Tulkaahan sitten kaikki ihanat ihmiset moikkaamaan minua asuntovaunulle.

Tilaa on muillekin vaunuille, Eduskuntatalon ymparisto on ihan kivaa seutua ja ajatelkaas sita etta viela ilmainen pysakointi ydinkeskustassa!

Olen antanut mielenosoitusilmoituksen 1-100 asuntovaunulle joten, TERVETULOA JOUKOLLA MUKAAN!

HUOMIO KAIKKI KARAVAANARIT JOTKA YHTYVAT AJATUKSEEN KORRUPTOITUNEESTA HALLITUKSESTA!

Lehdistoilmoitus annetaan lahipaivina.

repe (nimimerkki)

77 Aika hyväuskoista. Entäpä jos liikaväestö nähdään uhkana omalle maalle tai omalle (valitulle) kansalle? Sotilasjohdon huippu voi olla luottomiehiä, kuten esim. Pearl Harborin lavastajat ja silloin tapatettiin 2000 omaa sotilasta ja Filippiineillä 20 000. CIA:n, Mossadin ja sotilastiedustelun miehet voivat olla vahvasti edustettuina. Myös toteutetaan llikaisia operaatioita muiden maiden armeijoilla ym. Saksalaistennälkäännnäännyttäminen on nähty ihan jenkkien armeijanmiesten toimesta.

Netin vapaus tarjoaa mahdollisuuden toistaiseksi jokaiselle syytellä salaliitoista ja kaikkia ei voi tappaa. Mieluummin vaietaan tai jopa annetaan kaikkien kukkien kukkia. Ehkäpä pannaan nettikirjoittajien armeija pilkkaamaan. Ja onhan kapinallisten paha saada duunia.

uurija (nimimerkki)

# 76

Nyt siis paukutetaan meille päähän, että koko rokotefiaskossa oli kyse vain rahasta.
Tri Wolfgang Wodarg ei missään kohdin mainitse muita rokoteoperaation taustavaikuttimia: väestönvähennys, eugeniikka, murder by injection.

"It is self-evident that they earn more money that way,” Dr. Wodarg says. “Therefore several things made me suspicious.”

"That’s right. It’s all about money."

repe (nimimerkki)

http://moranen.blogspot.com/2010/01/ei-juutalaiset...

Johtopäätökset ja loppusanat ovat ilmestyneet. Foliohan taisi olla sitä mieltä, että jokin pikkuporukka ei maailmaa pystyisi kaappaamaan ja orjuuttamaan...

uurija (nimimerkki)

#77.
Oli jännä teksti, kun ottaa huomioon, että WTC-tornien hävittämiseen oli julkaisuhetkellä aikaa vain viitisen kuukautta.
Jos saa jälkiviisastella, teksti johdattaa ajatukset pois juuri sieltä, mistä kuumeisimmin etsitään teknistä selitystä kahden pilvenpiirtäjän mystiselle katoamiselle.

Jo kirjoituksen julkaisun aikaan huhtikuussa 2001 ilmaistiin suoraan, että hyväntekijöinä tunnetut globaalit järjestöt puuhaavat mitä mustimman agendan kimpussa:

"... eugenics, controlled famine, population control and genocide."

"Often the names of the chairmen and directors of the large university laboratories and the chairmen of organizations like WHO, UNICEF and CARE seem to rotate like a game of international musical chairs. The international projects, on the surface, appear to be benign and are concerned with health, food and education in the many nations of the world. But in fact, on closer examination, the projects are focused on eugenics, controlled famine, population control and genocide."

foliohattu (nimimerkki)

81,
joo kaikki on mahdollista ja selvä juttu on, että armeijakin kehittelee vähemmän eettisiä juttuja. Mutta tuossa artikkelissa sanottiinkin, ettei armeija käy omaa kansaa vastaan, eikä muutenkaan harrasta mitään epäilyttäviä toimia, paitsi sodan aikana.
HAARP joka tapauksessa vaikuttaa vahvasti siltä, mitä artikkelissa sen väitettiin olevan; ohjuskilpi ja "sukellusvenekommunikaattori".
Ehkäpä joku voisi kertoa miten sillä toteutetaan maanjäristys.

Katt (nimimerkki)

Kiitti Riikka kun viitsit etsiä sen HAARP kirjoituksesi, ja samoin foliohatulle lisälinkistä.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

foliohattu, #85,
siksipä olenkin ollut huolissani nopean toiminnan joukoista. Itsekin ajattelin, että Suomen armeija ei käy suomalaisten kimppuun mutta palkkasotilaat muualta kyllä and no scruples. Varsinkin kun Eurlex vapauttaa ko. sakin etukäteen sotatuomioistuimen pelosta sitten jälkeenpäin.
Että siksi hallituksellamme on ollut hurja himo ulkoistaa armeijaa.

Tässä Eisenhowerin "kadonneet" sanat joihin tuolla ylempänä viitataan:

* * * * * * * * *

Eisenhower's Farewell Address to the Nation
January 17, 1961
(excerpt on the Educational-Research Complex)

Akin to, and largely responsible for the sweeping changes in our industrial-military posture, has been the technological revolution during recent decades.

In this revolution, research has become central, it also becomes more formalized, complex, and costly. A steadily increasing share is conducted for, by, or at the direction of, the Federal government. Today, the solitary inventor, tinkering in his shop, has been overshadowed by task forces of scientists in laboratories and testing fields.

In the same fashion, the free university, historically the fountainhead of free ideas and scientific discovery, has experienced a revolution in the conduct of research. Partly because of the huge costs involved, a government contract becomes virtually a substitute for intellectual curiosity. For every old blackboard there are now hundreds of new electronic computers.

The prospect of domination of the nation's scholars by Federal employment, project allocations, and the power of money is ever present – and is gravely to be regarded.

Yet, in holding scientific research and discovery in respect, as we should, we must also be alert to the equal and opposite danger that public policy could itself become the captive of a scientific-technological elite.

Yes, for forty years, almost no one has heard or read that part of the President's speech. Since we were so easily mis-directed by the new propaganda methods and novel inventions of the sci-tech elite, we were not alert. We have not noticed who they are, or even what they have been doing to America. And if anyone did suspect there might actually be a large Educational-Research Complex which was "buying" and controlling congress and changing America and the world, they are easily mis-lead by being told, beware of the Military-Industrial Complex, its all their fault.

If some wild weather, mind control, or strange disease experiment does go astray and does affect the public in some drastic way, a typical pre-prepared cover story is, "It must be those military boys at HAARP." And, now you know where those many HAARP rumors and stories are coming from.

The Educational-Research Complex thought by always blaming the Military-Industrial Complex and facilities such as HAARP, you would never even suspect the top secret university laboratories are controlling American policy, society and people. They thought by erasing any references to their activities from the textbooks and the media, you would never learn who they were. The Educational-Research Complex thought you would never even know their name. But now you know. -- Go get'em Tiger!

* * * * *
Täytyy tunnustaa pöljyyteni (tai intuitioni, miten vain) mutta en edes hirveästi pohtinut armeijaa Haarpin yhteydessä vaan ajattelin nimenomaan tiedemiehiä joista monilla ei tunnu olevan yhteyttä arkimaailmaan liidellessään korkeissa sfääreissään. Hyvin moni akateemisesti koulutettu tuntuu myös kategorisesti halveksivan niitä, joiden intressipiiri on toinen eli esim. maanviljely. Ei päde tietenkään kaikkiin tiedemiehiin mutta moniin kyllä.

Ajattelin sitäkin, että monille tiede on uskonto, vaikka se ei ole -ainakaan sen ei pitäisi olla- muuta kuin päivittyvää tietoa, joka on satavarmaa vain niin kauan kunnes seuraava todistaa asioiden olevankin toisin.

Armeijallakin toki lienee tiedemiehensä mutta itse ajattelin yliopistoja myös Haarpin yhteydessä.

En ole tiedemies, mutta ajattelin Haarpia ikäänkuin lähetin-kohdistajana. Siis tiedätkö miten lääkärin otsalamppu peileineen toimii? Käytetäänkö niitä yhä?
Siihen suuntaan.
Mukavaa, kun on oikeita tekniikan ihmisiä kertomassa asioista! Oikeasti. Vaikka itse etsii tietoja, niin tekniikan alalla niitä on vaikea arvioida kun tietää lähinnä että ohmi on joku arvo sähköhommissa :D

foliohattu (nimimerkki)

Huh huh,
tässäpä on paketti:

http://www.mailstar.net/index.html

Neither Aryan Nor Jew
This site is for serious researchers of the "higher tribalism" (Aryanism, Zionism, Nihonism etc), Globalization and World Government. I cannot support those who deny the common humanity of the different peoples, or who oppose intermarriage between them. Freedom for the Rich is Slavery for the Poor. World Government affects everyone - everyone therefore needs to know about it.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Haa! Kuulostaa kiintoisalle tuo foliohatun tuoma paketti.
Itse löysin tarinaa vedestä ja fluorista:

Skeletal fluorosis: Recent reports from India

Introduction - Skeletal Fluorosis in India & Its Relevance to the West - Fluoride Action Network, May 2004

Included below are recent newspaper articles detailing the impact of skeletal fluorosis in India.

Skeletal fluorosis is a bone disease caused by excessive consumption of fluoride. In India, the most common cause of fluorosis is fluoride-laden water derived from borewells dug deep into the earth

While fluorosis is most severe and widespread in the two largest countries - India and China - UNICEF estimates that "fluorosis is endemic in at least 25 countries across the globe. The total number of people affected is not known, but a conservative estimate would number in the tens of millions."

Common causes of fluorosis include: inhalation of fluoride dusts/fumes by workers in industry, use of coal as an indoor fuel source (a common practice in China), and consumption of fluoride from drinking water.

In China, the World Health Organization recently estimated that 2.7 million people have the crippling form of skeletal fluorosis, while in India, 17 of its 32 states have been identified as "endemic" areas, with an estimated 66 million people at risk and 6 million people seriously afflicted.

According to scientific surveys, skeletal fluorosis in India and China occurs when the fluoride concentration in water exceeds 1 part per million (ppm), and has been found to occur in communities with only 0.7 part per million (SOURCE: Singh 1961; Singh 1963; Jolly 1970; Siddiqui 1970; Susheela 1993; Choubisa 1997; Xu 1997; Bo 2003).

The Chinese government now considers any water supply containing over 1 ppm fluoride a risk for skeletal fluorosis (SOURCE: Bo 2003).

In the United States, an average of 1 ppm of fluoride is purposely added to water supplies for water fluoridation, while the Maximum Contaminant Level (as established by the US Environmental Protection Agency) is 4 ppm.

Relevance to Water Fluoridation?

While the elevated consumption of water in southern climates (which produces a higher intake of fluoride) and the increased incidence of malnutrition (which increases the susceptibility to fluoride toxicity) make comparing the Indian and Chinese experience to the United States difficult, it is still striking to observe how narrow the margin is between the doses which cause advanced skeletal fluorosis in India/China and the doses that people are now regularly receiving in the United States.

For instance, in three recent studies from India, China, and Tibet, the average daily doses found to cause advanced skeletal fluorosis ranged from 9 mg/day to 12 mg/day (SOURCE: Teotia 1998; Bo 2003; Cao 2003). To put these findings in perspective, the US Government has estimated that the daily dose of fluoride in fluoridated communities now ranges from 1.6 to 6.6 mg/day (SOURCE: DHHS 1991).

Of greatest relevance, however, to fluoridated communities, are not the advanced stages of fluorosis, but the early stages of fluorosis.

It is this fact which makes the proximity in doses causing advanced fluorosis in India/China (9-12 mg/day) to the doses ingested in fluoridated communities (1.6-6.6 mg/day) particularly troubling.

For, while the advanced stages produce extreme, visibly crippling, effects on the skeleton, the earlier stages are less obvious, and extremely difficult to diagnose. Indeed, a common finding among researchers investigating fluorosis, is that the early stages are marked by symptoms (stiff and painful joints) which are frequently difficult to differentiate from various types of arthritis.

The difficulties in diagnosing the early stages of fluorosis stem from the capacity of arthritic symptoms to occur before detectable bone changes are evident. As noted by Singh and colleagues, the early symptoms:

"may be misdiagnosed as rheumatoid or osteoarthritis. Such symptoms may be present prior to the development of definite radiological signs" (Singh 1963).

Another difficulty in diagnosing fluorosis is that even when bone changes are apparent (e.g. ligament calcification), they can look strikingly similar to other bone diseases - especially to doctors unfamiliar with fluorosis. Bone diseases which fluorosis may be misdiagnosed as, include: ankylosing spondylitis; renal osteodystrophy; osteopetrosis; and Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis (DISH).

Misdiagnosis in the West

According to a recent study from a team of US doctors,

"Our case report illustrates dramatically that fluorosis can lead to severe disability while closely mimicking a wide variety of other disorders... We believe increased awareness of this unusual disease is needed to enable physicians to make the proper diagnosis" (Fisher 1989).

As this study highlighted, the problem of correctly diagnosing fluorosis is further amplified in the US by a notable lack of understanding of the disease within the medical community.

According to a report by Chemical & Engineering News:

"Although skeletal fluorosis has been studied intensely in other countries for more than 40 years, virtually no research has been done in the U.S. to determine how many people are afflicted with the earlier stages of the disease, particularly the preclinical stages. Because some of the clinical symptoms mimic arthritis, the first two clinical phases of skeletal fluorosis could be easily misdiagnosed... Even if a doctor is aware of the disease, the early stages are difficult to diagnose" (Hileman 1988).

Of course, since the early symptoms of fluorosis mimic arthritis, the question naturally arises as to whether the now near-epidemic rate of arthritis in the US, is related to the increased ingestion of fluoride that has occurred over the past 50 years. The question is particularly relevant considering that there is no known cause (other than 'aging') for common forms of arthritis, and that arthritis appears to be impacting adults at increasingly younger ages.

Dental Fluorosis: The Writing on the Wall/The Warning on the Teeth?

Another reason for concern is the increasing rate and severity of dental fluorosis documented among US children. Dental fluorosis, a fluoride-induced mineralization disorder of the teeth, has been found to impact an average of between 30 and 50% of children in fluoridated communities (SOURCE: Heller 1997; York Review 2000).

Fluoride produces dental fluorosis by damaging the cells (ameloblasts) responsible for forming tooth enamel. This raises the question of whether there are other cells in the body (which we can't see) that fluoride may be damaging - particularly in areas like the bone, the pineal gland, and the kidney, where fluoride can accumulate.

As noted by former fluoridation proponent, Dr. John Colquhoun:

"Common sense should tell us that if a poison circulating in a child's body can damage the tooth-forming cells, then other harm also is likely."

According to Dr. Hardy Limeback, former President of the Canadian Association of Dental Research:

"it is illogical to assume that tooth enamel is the only tissue affected by low daily doses of fluoride ingestion."

'Non-Skeletal' Effects: It's not just the bones

Limeback's concern is seconded by an increasing number of scientists studying the fluorosis problem in India and China. The emerging consensus in that part of the world is that fluoride - in addition to damaging the bones - may also damage the brain, the kidneys, the reproductive system, and other organs as well.

According to Dr. AK Susheela, one of India's leading experts on fluorosis, and Director of the Fluorosis Research & Rural Development Foundation:
“I am absolutely certain that large numbers of persons all around the world are suffering from Fluoride Toxicity, to one degree or other. The various and frequent health complaints, caused by fluoride ingestion, are often (or invariably) over-looked due to unawareness at all levels, which include the health professionals or, perhaps, due to the prevailing ill conceived, unscientific notion that 'fluoride is good for teeth.'"

Echoing Susheela's concern, a recent UNICEF report concluded:

"Some governments are not yet fully aware of the fluoride problem or convinced of its adverse impact on their populations. Efforts are therefore needed to support more research on the subject and promote systematic policy responses by governments."

And the 'policy response' from the US? Further promotion of water fluoridation, using industrial waste from the phosphate fertilizer industry, and a recent agreement by the EPA to let DOW Chemical apply the highest level of fluoride pesticide residue ever allowed on food products in US history.

References

--------------------------------------------------------------------------------

Fluorosis in India (back to top)

Links to groups working on fluorosis issues:

http://www.fluorideandfluorosis.com
http://www.nalgonda.org

Recent Reports:

Increased threat of fluorosis in city - Times of India, June 29, 2004

NEW DELHI: With one-third of Delhi's groundwater laced with excessive fluorides, the number of people falling prey to fluoride poisoning is increasing...

According to doctors, there are three forms of fluoride poisoning or fluorosis, the most common being dental fluorosis. The other two forms are skeletal and non-skeletal fluorosis.

Dental fluorosis causes yellow, brown or black streaks or spots on the teeth. There is no cure for dental fluorosis. "It is this physical symptom which makes people aware, whereas skeletal fluorosis can go undetected for a long time," said Lady Hardinge Medical College's Pravesh Mehra...

Executive director of Fluorosis Research and Rural Development Foundation, A K Susheela said a large number of patients are directed to the foundation since tests for fluoride were not part of the routine blood and urine tests conducted at government hospitals. Meanwhile, the non-skeletal fluorosis affects the soft tissues in the body and one may develop health problems in a very short interval. (Read more...)

--------------------------------------------------------------------------------

Drinking water no succour for this village near Agra - Asian News International June 11, 2004

It's no potion but plain drinking water that disables otherwise perfectly fit residents of Baroli Aheer, a village near Agra in Uttar Pradesh.

And the cause of agony for the residents of this villages is an excessive fluoride content in the drinking water.

Every second person-children as well as adults-are suffering from deformed limbs, cataract, and premature ageing.

With the water sources drying up, only one source of water is left-a hand pump, which spews contaminated water.

"All this is due to contamination of our drinking water. Everyone is suffering. More than 40-50 people of different age groups are suffering. We have tried various treatments but nothing works," said Rajkumari, a disabled girl.

Doctors attribute the problem to the excessive amounts of flouride, which is present in the drinking water.

"The water is the cause of all this. Fluorosis exceeds permissible limits and this is why patients of all ages are suffering and their bones are getting deformed. Some have even turned into invalids," said D V Sharma, an orthopaedic surgeon.

Independent initiatives have confirmed that fluoride content in the water is between 3.5 and 4.5 ppm, much higher than the average level. (Read more...)

--------------------------------------------------------------------------------

Threat of Fluorosis in drought-hit Gujarat - Times of India, March 22, 2004

GANDHINAGAR: As the dawn breaks, Nirmalaben walks a long distance, carrying water. But it is not the arduous trek for water that has cast a shadow on her face.

She is worried about the water she is carrying home for her family members - it's laced with fluoride, and many in Mehsana district are already suffering from fluorosis...

Past surveys suggest that the problem of fluoride content in water has been deepening. The Gujarat Ecology Commission's draft Action Environmental Programme, prepared last year, said in 1991, just 831 villages had fluoride levels in groundwater higher than permissible limit...

In 1997, the figure reached 2,836. Now, the GWSSB survey says the number of such villages have nearly doubled to 4,341. (Read more...)

--------------------------------------------------------------------------------

Fluorosis on the rise in Rajasthan - Indo-Asian News Service, January 31, 2004

Jaipur, An alarming one fourth of the rural population in Rajasthan, India's largest state, suffers from fluorosis, a debilitating disease that damages bones and teeth, research by a voluntary body shows. "The incidence of fluorosis, caused by an excess of fluoride compounds in drinking water, has been rising at an alarming rate in the state," says Mahitosh Bagoria of Health Environment and Development Consortium.

"It is estimated that around 25 percent of the rural population in the state is affected," he said...

The disease was virtually crippling the victims, Bagoria told IANS.

Villagers who consume non-potable water suffer from yellow, cracked teeth, joint pains and crippled limbs and also age rapidly. (Read more...)

--------------------------------------------------------------------------------

Tribals live with fluorosis as govt turns blind eye - The Indian Express, January 12, 2004

CHUKRU (JHARKHAND): Every family in the tribal Adivasi belt in Daltonganj has at least one person with some physical deformity. Gastro-intestinal problems are routine here and miscarriages common. And almost all of them suffer from decaying teeth. Fluorosis has spread its tentacles in this village, claiming its first victim last year.

In the absence of proper drinking water facilities, these Oraon tribals have been forced to consume water contaminated with fluoride. According to Dr R.P. Singh of the Rajendra Institute of Medical Sciences, consuming water contaminated with fluoride for six months can cause flurosis. ‘‘The impact on the body varies with the extent of fluoride in the water and the genetic and dietary status,’’ he adds. (Read more...)

--------------------------------------------------------------------------------

Fluoride rise in UP water alarming - Times of India, January 2, 2004

LUCKNOW : Though 17 states in the country have a sizable number of people with a high fluoride content in their blood, Uttar Pradesh ranks first in this regard. A Unicef report says that 11.77 million people in the state are supposed to be having fluoride content in their blood.

Fluoride, which till few years ago was found in the water in Unnao, Rae Bareilly and a few villages in Lucknow district, has spread to new areas. Now this harmful chemical is affecting 18 districts in the state. In spite of repeated appeals made by prominent social workers, the government has done nothing but to allow it to spread in Firozabad , Mathura , Agra , Rae Bareli, etc, says a survey conducted by a NGO. The survey team which collected water samples from more than 500 villages, has found that children born in those areas have been detected with low IQ, memory loss and several other kinds of debilitating problems. It may be recalled that spastic children are known to have high concentration of fluoride in their blood...

In the areas considered to be hit by fluoride, cases of gastro-intestinal diseases, nausea, bloated stomach, headache, infertility, weakness of muscles, etc, were found to be on the rise, says the team. These are other than the dental, skeletal and non-skeletal symptoms. Shifting of population, where fluoride content is alarmingly high, is one of the solutions, says a social worker who had been meeting officials to take measures to save precious lives. (Read more...)

--------------------------------------------------------------------------------

Fluoride ‘curse’ cripples Bihar village - The Telegraph, May 10, 2003

"The sun is beating down hard amid the dusty hills but the six little devils cannot wait for the race to begin. Ears cocked for the final whistle, they fidget as they stand in line. And nervously, adjust their walking sticks.

The whistle goes. Six pairs of legs, grotesquely twisted out of shape, dig their sticks into the patch of green and hobble as fast as they can to the finish line.

All six are grinning: Some in shame, some in embarrassment, some with fear that they will collapse midway. Because they cannot run like other children their age — their limbs have been crippled beyond repair by fluoride poisoning.

In Kachariadih village, just four km from the administrative headquarters of Rajauli subdivisional town, the children need walking sticks and the young crutches. The overdose of fluoride in drinking water — about 8 mg per litre when the permissible limit is 1.5 — has maimed them for good.

...Twenty-five-year-old Parvati Rajlakshmi agrees. Bent double and in pain, eyes fixed on the ground, she says: “I came here three years ago from a neighbouring village but after giving birth to three children, I suffered excruciating pain in the waist and my physical features got monstrously transformed.”

Her children, two of who hover around her, also limp. Not a single member of the nearly 100 families in this village dominated by the Rajvanshis — who are Dalits — is unaffected." (Read more...)

--------------------------------------------------------------------------------

Indian villagers crippled by fluoride - BBC News, April 7, 2003

This is a story of a land where excess fluoride has turned the ground water into a slow poison, crippling at least 10,000 people and leaving hundreds of thousand of others in constant misery.

This is the story of Nalgonda, one of the poorest and most drought-prone districts of Andhra Pradesh in southern India.

The seriousness of the problem can be measured by the fact that the groundwater has 10 to 12 parts per million (ppm) of fluoride in contrast to a maximum permitted level of just 1.5 ppm...

People with paralysing bone diseases, stooped backs, crooked hands and legs, deformed teeth, blindness and other handicaps are a common sight.

The most shocking and sad image of this suffering is Ramaswamy.

At 18-yeard of age, when other youths are full of enthusiasm for life, Ramaswamy looks to be hardly five-years-old, with a physique completely devastated by the effects of fluoride.

He is so weak that he cannot walk and weighs barely 15 kilogrammes (less than 34 lbs). He is blind and mentally challenged.

He cannot recognise his own name and he cannot even eat by himself.

"We have done all we could have done," says his father Ramalingaiah, himself a victim of fluoride in Anneparti village. (Read more...)

--------------------------------------------------------------------------------

Andhra town under tension as fast for water goes on - Hindustan Times (India) March 11, 2003

"...Reddy and Goud have vowed to continue their fast until the authorities start supplying potable water to 604 villages where high fluoride content in water has caused numerous problems, including bone deterioration, loss of eyesight, diabetes and retardation.

Workers of the Congress, the state's main opposition party, have been organising protests all over Nalgonda district to express solidarity with the fasting leaders and to press for the supply of safe drinking water. Relay hunger strikes, road blockades and sit-ins have been a regular feature.

Police are having a tough time, especially in Nalgonda town where huge crowds are thronging the fasting camp. A couple of other Congress leaders have also joined the legislator and municipal chairman in their fast." (Read more...)

--------------------------------------------------------------------------------

Fluorosis haunts Pavagada taluk - Deccan Herald, August 22, 2002

"I have been to all the big hospitals in Bangalore. But even the doctors have pleaded helplessness. What do I do? I have now resigned to my fate", says Channakrishna, who has been literally paralysed in the limbs due to fluorosis affliction.

The situation is no different in the other households of Pavagada taluk in the district. In Thimmapura village, Naganna's four children have been immobilised by the affliction. In this village, which has about 50 households, over 30 individuals have been affected by fluorosis. As doctors say, all people in the entire taluk may become immobilised if the condition persists.

The prevalence of fluorosis has caused symptoms like joint pains, irregular growth of limbs and spinal cord, formation of lumps on the body resulting in inability to even stand up in some cases. Sixty-year-old Narasappa, who had never had any health problem since childhood, today has developed bow legs and cannot even stand up. Likewise, Manjunath (8), has lost movement in the limbs since the last one year.

The prevailing condition is such that a healthy child will develop abnormal growth in the limbs in a year's time and the condition worsens over the years. Treatment of fluorosis, which affects the young and the old alike, has posed a daunting task of the medical fraternity.

According to a recent study undertaken in 24 villages of the taluk, about 90 per cent of the population had been affected by fluorosis. Almost all children have been affected by fluorosis of the teeth while in others, it has manifested as joint pains and deformity of the spinal cord and bones of the limbs." (Read more...)

--------------------------------------------------------------------------------

Aging in the time of Drought - Indian Express, July 21, 2002

The silence is the first thing to hit you in the village of Jharana Khurd, 60 km from Jaipur. Then you realise why: There are no young people in the village. Every one of the 1,200 residents, no matter if they are 50, 30 or 10, looks old, with yellow, cracked teeth and pronounced limps.

Blame it on fluorosis, triggered by the flouride pumped up from the heart of the earth through the only functional tubewell. It's the story of all the 146 villages in Phagi tehsil, dominated by labourers and small farmers, a tragedy underlined by three-and-half years of drought. The failure of rains has caused groundwater levels to drop and flouride levels to concentrate alarmingly.

But the flouride began making its presence felt long ago. Ask Ganga and Lachma, both in their 50s, both with hunches protruding almost at right angles from their bodies.

''We have been like this for the past 10 years,'' they say. Even 30-year-old Sarju and Sayar have yellowed teeth, bleeding gums and swollen joints. Says Sayar, ''The aches and swells in the shoulders, hips, ankles make it difficult to get out of bed in the morning. If we squat on the floor, it's painful standing up. And we all suffer from backaches.'' Adds Sayar, ''We can barely lift matkas, or even work in the fields standing up.''

The children are no luckier. The pains in her hips and legs are so bad that Roshan, 10, for instance, would rather stay at home than go to school or play. ''Over the past three years, all the 25 tubewells have dried up one by one. Now we have just one handpump. The doctor says its water is poisonous, but we have no other source of water,'' says small farmer Bhanwar Lal, 40. (Read more...)

--------------------------------------------------------------------------------

Fluorosis playing havoc in Kolar - Times of India, June 6, 2002

KOLAR: Barely 70 km from the hi-tech city of Bangalore lies Kolar where more than 80 per cent of the children in the age-group of 6-14 suffer from skeletal and severe dental fluorosis. Reason: The water they consume has excess fluoride which has weakened their hands and legs. Worse, in Kolar, all villages depend on ground water for their domestic and other requirements. Epidemiological survey has revealed that over 26,000 people suffer from dental and skeletal fluorosis and more than 39,000 people are prone to it. According to World Health Organisation (WHO), fluoride level in water should be within 1.5 mg/L. But the fluoride concentration in ground water in Kolar ranges from 2.8 to 4.3 mg/L, which is far above the permissible levels, according to government officials.

Eleven-year-old Srikanta sits and stands with difficulty and cannot keep his feet firmly on the ground because he has severe joint pain. So is the case with 13-year-old Sahana at Nallacheravu village in Bagapalli taluk, who is irregular to school, because she suffers from severe joint pain and cannot walk. Sadly, she continues to drink the fluoride-affected water because the de-fluoridation tank in her village is defunct. According to doctors and water quality experts, fluoride affects the system slowly and accumulates in the joints and weakens it in the long run. ``It is not like cough or fever which is momentary. It degenerates the system and the ailment cannot be cured,'' said B.H. Vasudev, a quality assurance engineer who has begun an anti-fluoride campaign among children in Kolar. (Read more...)

--------------------------------------------------------------------------------

Protected drinking water supply evades Lingagudem - Times of India, July 11, 2001

JAGGAIAHPET (KRISHNA): People of this sleepy village have been drinking water which has a rich content of fluorine for years now. Ideally the drinking water should be free from fluorine, but the water supplied to the village contains 4.2 ppm of fluorine indicating dangerously harmful levels of flouride. Hence, almost every family in the village has one or two members suffering from arthritis. Pasupuleti Ramaiah (63), a farmer, can barely walk freely. He stopped working long ago as his limbs do not cooperate. "I suffer from body pains regularly and my legs have rendered me almost immobile," he said on Tuesday. (Read more...)

--------------------------------------------------------------------------------

Fluorosis menace fails to move govt - Times of India, July 11, 2001

PATNA: ...A report reaching the state headquarters here suggests that 80 per cent of the villagers suffer from fluorosis. Fluorosis, which results from the intake of excess fluoride and causes thickening of bones and destruction of nerves, has struck the village in a major way as almost every family appears to have been afflicted with the disease in varying degrees. The symptoms start with a hip pain which spreads to other parts...

"This is the plight of most of the families here," remarked Haridev Yadav while stressing that they are losing their family members at a relatively young age. (Read more...)

--------------------------------------------------------------------------------

Fluorosis makes Amreli villagers stoop - Indian Express, May 11, 2001

Hatathigad (Amreli): Sandhiben can't sit up on the bed without an effort. She uses a rope tied to the ceiling to pull herself up and finally manages to get out of the bed with a little help from her grandson. Not many will believe that she is just 45. Fluorosis has added years to her age.

Doctors say consumption of water with perilously high levels of dissolved fluorides has caused calcification of ligaments that bind her joints. As a result, Sandhiben's joints in the elbows, knees, ankles, wrists, knuckles and the spinal column have hardened, bent and become stiff.

In parched Liliya, Amreli district, water is drawn from such depth that it is heavily contaminated with fluorides. Water with as low as one part per million (ppm) of fluorides is considered unfit for human consumption. According to a Dutch survey, the fluoride content here is 5ppm...

"Over the years, cases of stiffened joints, extra bone formations, twisted spinal columns and spondylitis have become common among villagers of all ages. Babies are born with extra formations and children's teeth start decaying early,'' says Tomar. (Read more...)

--------------------------------------------------------------------------------

Excess fluoride in water wreaks havoc in Jharkhand village - India Abroad News Service January 11, 2001

Tragedy has struck many a family in the Bakhari village of Jharkhand's Daltanganj district, where excess fluoride in water has left several with severe physical deformities and even paralyzed some...Two-thirds of the villagers have reportedly developed physical deformities as all the sources of drinking water in Bakhari have excess fluoride content.

Kaushalya Devi's husband, her only son and four daughters have all fallen victim to excess fluoride. Her daughter-in-law too suffers from severe backaches.

Mangaru Ram's wife, two sons and three daughters have also developed physical deformities. His 12-year-old son Tundnu Ram has been left completely paralyzed and his body is bent out of shape. (Read more... )

--------------------------------------------------------------------------------

High-fluoride water takes toll in Assam District - India Times June 2000

GUWAHATI: Thousands of villagers have been affected, many of them crippled for life, by drinking water containing excessive levels of fluoride, in some parts of Assam's Karbi Anglong district, a report said...

Paul said the slow poisoning caused by contaminated groundwater was spreading in remote parts of the state. Many people have been suffering from severe anaemia, stiff joints, painful and restricted movement, mottled teeth and kidney failure leading to premature death while many have been crippled for life.

Fluorosis is a non-curable disease and fluoride a deadly chemical. So far, scientists claimed that the north-eastern region was safe from fluoride. (Read more...)

--------------------------------------------------------------------------------

Villagers In Unnao Floored By Fluoride - Times of India, August 31, 1999

High percentage of fluoride in water has wrought havoc in a cluster of villages in Unnao district, says a report prepared by the Jal Nigam.

The report quotes WHO specifications which place the permissible limit at only 1 mg per litre. In these villages, however, the presence is as high as 7 mg at the highest level and 2.90 mg at the lowest. Steady consumption of fluoride water, says Arati Lalchandani, a city based doctor, affects both nerves and the bones and gradually makes movement and bending of limbs extremely difficult.

In fact the situation is so bad in Siraha Khera, a village 70 kilometres from here, that angry villagers initially refused to speak to this correspondent. (Read more...)

--------------------------------------------------------------------------------

Wells that bring nothing but ills - Manchester Guardian Weekly, August 2, 1998

THE PUMP was installed in Shatap's village of Hirapur, in the central state of Madhya Pradesh, during the United Nations' International Water Decade of the 1980s. Its borehole was one of millions sunk throughout the world in a highly publicised race to provide the world's poor with "safe" drinking water, planned and part-funded by aid agencies such as Unicef, the UN children's fund.

The underground water was indeed mostly free of the bacteria that can infest polluted surface water. But nobody ever tested the underground water for natural chemicals, such as fluoride, even though they were known to be widely present in rocks from which the water was pumped. Madhya Pradesh itself is famous for its rich mineral deposits.

"The problem is enormous, unbelievable," says Andezhath Susheela of the Fluorosis Research and Rural Development Foundation in Delhi...

All across Mandla, a district of a million or so people in eastern Madhya Pradesh, a steady stream of children have reported similar complaints since the late 1980s. But in this remote corner of central India, doctors had not heard of fluorosis. They instead diagnosed arthritis, polio, rickets, a genetic fault or simply a "mystery disease". The link with water was never made. Until, that is, Tapas Chakma, a young research officer at the Regional Medical Research Centre in Jabalpur came to the village of Tilaipani in 1995 and suggested that a local girl's strange disease might be fluorosis.

--------------------------------------------------------------------------------

The Ministry of not-so-funny-walks - The Guardian (UK) - July 9, 1998

Meet 10-year-old Shatap, with a walk straight out of Monty Python. But this diminutive figure is not playing games as he waddles up the muddy lane, his knees locked together and his stunted and misshapen lower legs splayed wide like flippers. His gait is permanent; his bones grossly deformed by fluoride in drinking water pumped from a borehole at the bottom of the lane.

Besides Shatap, there is Kamala and her bow-legged sister Krishna, both daughters of the village head. Aged 14 but looking no more than nine, Krishna was forced to abandon schooling because her deformed limbs could no longer take her to the secondary school in a neighbouring village.

Many parents, including Krishna's mother, suffer painful, stiff and misshapen backs and hips, and chronic gastro-enteritis. Bhaskar Raman, a local activist who brought the village's plight to the attention of doctors, says there has been an epidemic of stillbirths and involuntary abortions - all known symptoms of fluoride poisoning.

All across Mandla, a district of a million or so people in eastern Madhya Pradesh, a steady stream of children have reported similar complaints since the late 1980s. But in this remote corner of central India, doctors hadn't heard of fluorosis. They instead diagnosed arthritis, polio, rickets, a genetic fault or simply a "mystery disease"...

"The problem is enormous, unbelievable,' says Andezhath Susheela of the Fluorosis Research and Rural Development Foundation in Delhi. She has been unravelling the national story for a decade during which time her estimate of the people leading "a painful and crippled life" from fluorosis has risen from one million to 25 million and now to 60 million - six million of them children - spread across tens of thousands of communities. "In some villages three quarters of the population are seriously affected." (Read more... )

--------------------------------------------------------------------------------

Recent Reports from other countries

CHINA

Aid Groups Urge Action on Water-Borne Diseases Reuters, March 22, 2002

"Bartram said there were many other "silent threats," including excessive fluoride in the water supply in China, India and the Rift Valley in Africa. In China alone, 30 million people suffer crippling skeletal fluorosis." (Read more...)

--------------------------------------------------------------------------------

NIGER

Hundreds of Children Poisoned by Tap Water - Inter Press Service, January 14, 2001

NIGER: The children, ranging in age from 15 months to 14 years, contracted skeletal fluorosis, a disease which causes deformities of the bones, according to medical sources.

The children suffer symptoms ranging from stiffness of the joints, arthritic-like symptoms and chronic joint pain, to calcification of the vertebral column, crippling spine and joint deformities, muscle wasting, and neurological defects. Mottling of the teeth is a less serious form of the disease that comes from ingesting lower levels of fluoride (dental fluorosis).

According to Dr. Moussa Koini, who has written a medical dissertation on the topic, the disease is caused by drinking water containing too much fluoride.

Water samples taken in Tibiri from SNE facilities show that the water contains 4.77 to 6.6 milligrams per litre, instead of the maximum 1.5 milligrams recommended by the World Health Organisation (WHO). . .

Skeletal fluorosis is a very disabling disease.

Hadjia Kande, a mother whose two youngest children are paralysed, says life is a daily burden. ''Look at my children. Neither one of them can even go to the toilet by himself. I need to provide them with constant attention, so I can't regularly get to my job at the cotton mill.''

One of the children, 13-year-old Salissou, expressed how sad he is. ''I'm afraid to drink water from any source, even well water. Look at the state I'm in, it's really a shame,'' he said.

Although it disables both boys and girls, the disease is even worse for girls as it can have grave consequences for childbearing. Dr. Koini explained that ''if there are outgrowths around the pelvic area, girls can have difficulty giving birth and may have to have Caesarian sections because of an inability to deliver vaginally,'' he stated." (Read more...)

--------------------------------------------------------------------------------

PAKISTAN

Tainted Water Cripples Villagers - Inter Press Service, September 7, 2000

In the last two years, more than 500 people in the four affected villages have developed serious bone disorders, which the government says is caused by excessive -- but naturally occurring -- fluoride in the drinking water.

"We have identified 139 children with bone fluorosis, who will undergo corrective surgery," said Sajid Maqbool, director of the Lahore Children's Hospital...

Absorption of extremely high levels of fluoride damages the bones, say medical experts.

"This makes them soft, crumbly and chalky white. In later stages, this causes stiffness of joints, inability to move the spine and neurological symptoms when the spinal cord is compressed by deforming bones," said an expert from Lahore's Institute of Public Health. (Read more...)

*********************

repe (nimimerkki)

Folio väittää siis, että juutalaisuskossa ei saa nähdä mitään pahaa, koska muuten kiistää kaikkien juutalaisten humaanisuuden? Juutalaisuudessa muuten siionistit ovat perinteisesti olleeet varsin piittaamattomia "omaa kansaansa" eli maallistuneita juutalaisia kohtaan. Juuri eliitti voi nähdä tärkeäksi myös muut uhraukset. Ihmeellistä vihjailua taas rasismista ja epäilyä kaikkia salaliittoteoreetikkoja kohtaan. Taidat itse ollakin CIA:n palkkalistoilla?

Linkissä oli paljon puhuva kohta:Shahak discloses the danger of the Jewish religion: shahak1.html. But on his website (archive), Chomsky never once mentions Shahak's evidence that religion is an important factor.

Eli CIA-Chomskyn on ylistettävä tunnettuja juutalaisuuden toisinajattelijoita Israel-kritiikistä (osin Shakakia ja Finkelsteinia), mutta johonkin on vedettävä raja ja hän kätkee juuri Shakakin (jerusalemilainen professori) kaikkein pelottavimmat paljastukset juutalaisuudesta ja sen terävimmän kritiikin. Tähän Shakakiin kuitenkin Moranenkin viittaa ja hänen sivunsa ei ole mikään arjalaissivu.

repe (nimimerkki)

Jos katsoo minkä tahansa maan historiaa, niin sotilaat ovat surutta tappaneet oman kansan toisinajattelijoita tai eri kansanryhmien tai luokkien edustajia. Joko oman riidan seurauksena tai ulkoisen tekijän puututtua asiaan. Kuinka kukaan voi kuvitella, etteikö suomettunut ryömijäihminen voisi tappaa EU:n käskystä suomalaisia, kun kerran juuri armeijan tyypit sokeasti siionistista eu:ta ja USAa tottelevat? Kunhan aika kuluu hieman, niin kohta täällä armeija tappaa toisinajattelijoita. Suomalaisethan oat luopuneet kaikesta omasta ajattelusta 1945 jälkeen hitaasti ja varmasti. Myös länteen ollaajn rähmällään ja elkiitti armeijoineen bilderbergin palveluksessa. Sisällissodassa on tapettava. Tyhmälle riittä se, että auktoriteetti kerto maan olevan sisällissodassa ja toisinajatteöijat jotain terroriuhkaa. Koko maa saatiin vasten tahtoaankin laittamaan Kekkonen elinikäiseksi diktaattoriksi ja tiputtamaan esim. Junnila 1962 eduskunnasta, kun uhkailtiin, että muuten tulee sota. Samat poikkeuslain säätäneet (1973) voimat ovat edelleen johdossa. Jos maailmaneliitti sanoo armeijan ihmisille, että ellette tapa joitain tyyppejä, koko Suomi tuhotaan. Silloin toimii muutkin kuin kaiken ajattelun ulkoistanut eu-Suomi.

Muistalkaamme esim. Ranskaa 1944 jälkeen, kun kommunistit ryömivät koloistaan ja teurastivat 100 000 maanmiestään voittajien siunaamana ja vaatimuksestakin. Esimerkkejä on lukemattomia, sillä eri maissa on aina riitoja ja kuppikuntia. Koko Suomeahan ei enää ole ja eruooppalaisuutta ja Euvostoliittoa saarnataan ja sitä, että mitään ei voi, kun Brysselissä kaikki on päätetty.

foliohattu (nimimerkki)

En ymmärrä tätä Repen asennetta. En minä mitään väitä, yritän ottaa asioista selvää, kyseenalaistaa tieyttyjä kapeakatseisia yksinkertaistuksia jne.

Mutta sitten on näitä veijareita, jotka käyvät henkilökohtaisesti solvaamaan. Yleisin väite on, että kuulun jonkin palkkalistoille. En kuulu kenekään palkkalistoille. Onneksi täällä on ihmisiä, jotka ilmeisesti ovat sen tajunneet.

Kenen palkkalistoille itse kuulut? Se on tärkeämpi kysymys.

repe (nimimerkki)

Sotilashenkilöt tottelevat valtiovaltaa ja ovat vannoneet tottelevansa. Nyt kuitenkin valtiovalta on nomenklatuura, joka on vuosikymmeniä palvellut Neuvostoliittoa (esim. yhä Venäjälle lahjoitetaan miljoonia ja taas miljoonia euroja vuodessa) ja Bilderbergiä (pankkikriisi=suuri puhallus ym. ym.) kansan etuja vastaan. Kuinka kukaan voisi kuvitella, että päättäjämme astuisivat pois Bilderbergin palveluksesta siinä kohtaa, kun omaa kansaa ruvetaan lahtaamaan? Sangen hyväuskoista. Todella hyväuskoista kaiken täällä esitetyn jälkeen.

repe (nimimerkki)

Esitit kyllä ansiokkaasti Morasen linkin Auschwitzin matkalta, mutta minua kummastuttaa se, että väität suurinpiirtein kaikkien salaliittoteoreetikkojen olevan false-flageja ja että sotilashenkilöt olisivat hyviä ihmisiä, jotka eivät omaa kansaansa tapaisi. Vaikka jenkeissä ei esim. köyhiä arvosteta yhtä paljon ihmisinä kuin esim. keskiluokkaa (sitä osaaa siitä, joka ajattelee "oikein").

foliohattu (nimimerkki)

89,
Riikka,
Repe ei ilmeisestikään halua, että kyseisen laisia linkkejä täällä julkaistaan. Ihmettelen motiivia. Mielestäni sillä silmäyksellä, mitä pakettia katselin, kyseessä on iso pläjäys historiaa, paljon viitteitä kirjallisuuteen, hyvin vähän mielipiteitä ja asiaa ronkittu monesta suunnasta. On lukijan tehtävä tehdä johtopäätökset ja muodostaa kokonaiskuva.

foliohattu (nimimerkki)

Repe,
olet joko pihalla siitä, mitä mieltä asioista olen tai sitten haluat esittää niin. Katso vaikka se Jesse Venturan HAARP-video ja kerro ihan rehellisesti uskotko moiseen potaskaan. Hollywood-kamaa, kuka siellä keikkuu..?

Porukat, jotka katselee Hollywood-krääsää neljä tuntia päivässä, uskovat tuollaisiin. Kriittisyyttä, kiitos!

foliohattu (nimimerkki)

Mikä on hyvä ihminen, määrittele. Ei sotilaat mitään pyhimyksiä ole, mutteivat ne mitään päätäkään, tekevät mitä käsketään.

Kyllä minä uskon, että esim. Suomessa vielä (ei enää kauaa), puolustusvoimat oikeasti haluaa puolustaa tätä maata ja sen kansalaisia. Teothan sen suhteen, että tällainen loppuu, on jo tehty. Kun valtiokäsitys lakkaa lopullisesti olemassa, on mahdollista, että suomalaiset joutuvat vielä tappamaan omaa porukkaa. Onhan niin tapahtunut lähihistoriassakin.

Jenkeissä homma on tietysti jakautunut kahtia ja on ollut sitä kauan. Mutta on heilläkin puolutusvoimansa, vaikka suurin näkyvyys tulee armeijasta, joka hyökkäilee milloin minnekin ja tappaa surutta myös omaa porukkaa, jos siitä hyötyä on. Tuo HAARP kuitenkin vaikuttaa oikeasti enemmänkin puolustukselliselta konseptilta, kuin että sillä sädetettäisiin ihmisiä. Teknisestikin ajatus tuntuu aivan uskomattomalta, että kyseisellä laitteella voitaisiin lähettää säteitä tiettyjen ihmisten päihin.

Jos olen tässä väitteessäni oikeassa, silloin tuollaiset Jesse Venturat ovat nimenomaan jonkin toisen poppoon tekeleitä. Siinä valossa tuntuu uskottavalta, että esim. juuri Los Alamosin porukka (josta jutussa mainitaan) kehittelisi mind control ja depopulation kujeita.

repe (nimimerkki)

Lainaus oli kummallinen. Lisäksi on puhuttu muustakin kuin Harpista. Tietysti maailmaneliitin märkä uni olisi säde, joka ammuttaisiin väärän ajatuksen ajatelleeseen ihmiseen niin haluttaessa. En ole perehtynyt Haarpiin yhtään, mutta voit olla varma, että tulevaisuudessa tällaisia tappajasatelliitteja on liikeellä tai muuta teknologiaa.

foliohattu (nimimerkki)

Repe,
lainaus liittyi juuri siihen asiaan, mitä olen viime aikoina funtsinut. Salaliittovideoita pulpahtaa pintaan kovaa kyytiä, ihan itsestään. On tullut sellainen olo, että meitä yritetään johtaa harhaan oikein kunnolla. Ei ihmisten vähentämiseen armeijaa tarvita. Bertrand Russell oli World Governmentin puolestapuhuja. Hähän kirjoitti yhteen kappaleeseen koko kaavan:

1) Aivopesu pikkulapsesta lähtien (koulut, yliopistot jne.)
2) Ruokavalio
3) Rokotukset
4) Määräykset

Tällä kaavalla saadaan porukasta tehtyä tahdotonta karjaa, jonka lisääntymistä pystytään säätelemään. Alla sama englanniksi. En tiedä oliko Russell lintu vai kala (vai juutalainen). Huomaa, että hänkin viittaa natseihin, ei juutalaisiin, kun hän puhuu rodunjalostuksesta ja syntyvyyden säännöstelystä. Silti tuo Diet, Injections, Injunctions on juuri tätä päivää. Tuotahan eliitti toteuttaa. Kirjoitus on 50-luvulta, mutta ajatukset paljon varhaisempia.

"Scientific societies are as yet in their infancy. . . . It is to be expected that advances in physiology and psychology will give governments much more control over individual mentality than they now have even in totalitarian countries. Fitche laid it down that education should aim at destroying free will, so that, after pupils have left school, they shall be incapable, throughout the rest of their lives, of thinking or acting otherwise than as their schoolmasters would have wished. . . . Diet, injections, and injunctions will combine, from a very early age, to produce the sort of character and the sort of beliefs that the authorities consider desirable, and any serious criticism of the powers that be will become psychologically impossible. . . .
The Nazis were more scientific than the present rulers of Russia. . . . If they had survived, they would probably have soon taken to scientific breeding. Any nation which adopts this practice will, within a generation, secure great military advantages. The system, one may surmise, will be something like this: except possibly in the governing aristocracy, all but 5 per cent of males and 30 per cent of females will be sterilized. The 30 per cent of females will be expected to spend the years from eighteen to forty in reproduction, in order to secure adequate cannon fodder. As a rule, artificial insemination will be preferred to the natural method. . . .

Gradually, by selective breeding, the congenital differences between rulers and ruled will increase until they become almost different species. A revolt of the plebs would become as unthinkable as an organized insurrection of sheep against the practice of eating mutton."

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Medicines: corruption and pharmaceuticals

Key facts
•US$ 4.1 trillion is spent globally on health services every year, with US$ 750 billion spent in the pharmaceutical market.
•10 to 25% of public procurement spending (including on pharmaceuticals) is lost to corrupt practices.
•In developed countries, fraud and abuse in health care has been estimated to cost individual governments as much as US$ 23 billion per year.
•Countries with a higher incidence of corruption have higher child mortality rates.
•Lack of medicines and counterfeit and substandard medicines lead to patient suffering and have direct life or death consequences.
•To reduce corruption, thorough checks and balances are required at each step in the medicine chain. Good governance includes transparency, accountability, promoting institutional integrity and moral leadership.

Access to health care and essential medicines is needed to reduce disease and death, and enhance quality of life. Medicines are only beneficial when they are safe, of high quality, and properly distributed and used by patients.

Unethical practices in the medicines chain
The medicines chain refers to the steps required for the creation, regulation, management and consumption of pharmaceuticals. Corruption in the pharmaceutical sector occurs throughout all stages of the medicines chain, from research and development to dispensing and promotion1.

Related links:

Figure: Key steps of the medicine supply chain and unethical practices in the pharmaceutical sector [gif 86kb]

Good Governance for Medicines programme (GGM)

GGM's three-step process

Unethical practices along the chain can take many forms such as falsification of evidence, mismanagement of conflict of interest, or bribery. The Figure illustrates key steps of the medicines chain and some examples of unethical practices.

Good governance within the medicines chain is one essential means for optimizing public health outcomes. For example, countries with higher incidence of corruption have higher child mortality rates, even after statistically controlling for quality of health-care provision2.

What factors contribute to pharmaceutical corruption?
US$ 4.1 trillion is spent globally on health services each year3 with US$ 750 billion spent in the global pharmaceuticals market4. However, 10 to 25% of public procurement spending (including on pharmaceuticals) is lost to corrupt practices5. Medicines change hands several times before reaching patients. The large number of steps in the medicines chain allows numerous opportunities for unethical practices to take place.

While there are reported cases of corruption in the medicines chain, much unethical practice goes unreported. This is due to fear of victimization and retaliation towards whistle-blowers, and a lack of incentives to come forward. Some forms of corruption have become institutionalized to the point where people feel powerless to influence change in their countries.

Countries with weak governance within the medicines chain are more susceptible to being exploited by corruption. These countries lack:

•appropriate legislation or regulation of medicines;
•enforcement mechanisms for laws, regulations and administrative procedures;
•conflict of interest management.
A lack of transparency and accountability within the medicines chain can also contribute to unethical practices and corruption.

Impact of corruption
There are at least three main areas of negative impact from corruption in the medicines chain.

1.Negative patient impact. Unethical practices lead to reduced availability of medicines in health facilities due to diversion of medicines, as well as the presence of unsafe or ineffective products on the market. Diverted, counterfeit and substandard medicines have been identified in markets of both rich and poor countries, as well as medicines that are granted unwarranted registration. Such practices lead to patient suffering and have direct life or death consequences.
2.Lost resources. Corruption results in enormous amounts of limited public health resources being lost. For example, in developed countries, fraud and abuse in health care has been estimated to cost individual governments as much as US$ 12–23 billion per year6. In developing countries, up to 89% leakage of procurement and operational costs has been observed7. Such losses cripple the ability of health-care institutions to provide adequate care.
3.Eroding confidence. Corruption also takes a more subtle toll by eroding public and donor confidence in public institutions. In some countries, the public health system is perceived as the most corrupt public service institution8. Pharmaceutical corruption within ministries of health has also threatened the withdrawal of donor contributions in some low-income countries9,10,11.
WHO response
To ensure accountability and reduce corruption, thorough checks and balances are required at each step in the medicines chain. Good governance, transparency, accountability, promoting institutional integrity and moral leadership are also essential.

WHO is committed to reducing corruption in the medicines chain through its Good Governance for Medicines (GGM) programme, launched in 2004. By applying transparent, accountable administrative procedures and by promoting ethical practices, GGM provides support for countries to curb corruption. The programme assists countries through a three-step process of assessing their vulnerabilities to corruption, and developing and implementing specific programmes to maintain efficient health-care systems that are not undermined by the abuse of corruption.

References
1. Measuring transparency in the public pharmaceutical sector: assessment instrument, WHO/EMP/MAR/2009.4.

2. Gupta S, Davoodi H, et al., (2000). Corruption and the provision of healthcare and education services, International Monetary Fund:11.

3. WHO Fact Sheet: spending on health: a global overview, 2007.
4. IMS Health lowers 2009 global pharmaceutical market forecast to 2.5–3.5 percent growth, IMS New Releases.

5. Transparency International (2006). Handbook for curbing corruption in public procurement.

6. Becker D, Kessler D, McClellan M. Detecting medicare abuse. Journal of Health Economics, 2005, 24:189–210.

7. Ye, X, Canagarajah, S. (2002). Efficiency of public expenditure distribution and beyond: a report on Ghana's 2000 public expenditure tracking survey in the sectors of primary health and education. Africa Region Working Paper, No. 31.

8. Fidler A, Msisha W, Governance in the pharmaceutical sector, Eurohealth 14, 2008, No. 1:25–29.

9. The Global Fund welcomes Ugandan corruption inquiry report, Global Fund Press Release, June 2006.

10. The K27 billions scandal at the ministry of health, The Lusaka Paper, June 2009.

11. Dutch Government stops aid to Zambia, Africa News, May 2009.

repe (nimimerkki)

Ei ollut kyse siitä, tarvitaanko armeijaa väestön vähentämiseen, vaan siitä, onko sitä mahdollista käyttää siihen erinäisten valojen ym. vuoksi.

Ehkäpä ihmisten luonnettakin voidaan turruttaa alistuneemmaksi, mutta varsinkin heidän terveytensä tuhotaan myrkkyruoilla ja rokotteilla. Jossain vaiheessa valtaosa armeijastakin tai piankin ainakin ylemmässä johdossa tajuaa, mistä on kysymys. Armeija joutuu kuitenkin hallitsemaan maailmaa ja maita. Tulemme joka tapauksessa tämän lojaalisuusjutun kanssa ongelmiin. Itse lähden siitä, että kun on riittävä pelotem, niin ihminen kunnioitaa ylivoimaa ja alistuu tottelemaan herraansa ja alistajaansa. Viimeistään kuoleman edessä. Senjälkeen ei mikään moraali ja vala pidättele tappamasta käskijänsä vastustajaa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

repe, #93, good point!
Ja siitä huolimatta haluan uskoa a) ihmiseen b) Suomen puolustusvoimiin (mietipä miten niiltä on pyritty viemään hampaita supistuksilla, hallituksen toimesta) c) lippuvalaan (tai voihan olla että sitäkin on muutettu, en tiedä).

foliohattu, #97, minustakin jesse ventura on epäilyttävä. Sikäli hyödyllinen (meillekin), että käyttää videoklippejä mutta minusta em. hra on pantu yllyttämään ihmisiä kiipeämään seinille.

foliohattu (nimimerkki)

HAARP:sta vielä. Käykää paikan päällä katsomassa, mitä siellä juonitaan.

Can I visit HAARP?
The HAARP Research Station does not employ sufficient on-site staff to allow routine tours of the facility. Entry to the facility is normally restricted to those having a need to conduct business at the facility.
We recognize that there is great interest in the scientific work of the facility and, as a result, we hold an annual open house at which any and all are invited to visit the site. Several scientists are usually present at these open houses so that visitors can talk directly with those who use the facility for research. Open houses have been held most years since 1995 and have proven to be a popular event.

http://www.haarp.alaska.edu/

Minä en enää jaksa jauhaa haarpista. Mielestäni nämä haarp:iin liittyvät weather, mind ja population control salaliittoteoriat ovat täyttä potaskaa. On kuitenkin mahdollista, että ovat lähettäneet säteitä jo minunkin päähäni. Tutkikaa, mutta olkaa kriittisiä. Laitan tähän vielä luettelomaisen yhteenvedon ajatuksistani, jotka liittyvät haarpiin.

1) Virallinen selitys ei kata sotilaskäyttöä.
2) Todennäköisesti HAARP:ia käytetään ohjuskilpenä. Sillä voidaan luoda hyvin lyhyessä ajassa magneettinen kilpi koko maapallon ympärille, johon osuessaan ohjus menettää ohjattavuutensa ja räjähtää osuessaan ilmakehään. Lisäksi sillä voidaan muodostaa ionosfääriin "virtuaaliantenni" erittäin pieniä taajuuksia varten. Tätä käytetään sukellusveneiden kommunikointijärjestelmissä. (Radioaallot eivät etene vedessä. Valaat ja delfiinitkin kommunikoivat erittäin alhaisilla taajuksilla, taajuuksilla, joita ihmiskorva ei kuule). Tämä tosiasia voi selittää valaiden ja muutamien muiden eläimien oudon käytöksen, esim. rannalle uimisen ja sinne kuolemisen.
Lisäksi HAARP pystyy lamauttamaan radiolähetykset ja ehkä myös vaikuttamaan muiden elektronisten laitteiden toimintaan.
3) HAARP:lla ei pysty järjestämään maanjäristyksiä. Periaatteessa erittäin matalilla taajuuksilla voitaisiin järistys toteuttaa, mutta vaadittava teho olisi giganttinen. Mistä siihen saataisiin energia ja millä se suunnattaisiin juuri oikeaan kohtaan? Esim. Haitin tapauksessa olisi saattanut mennä San Fransisco samalla iskulla.
4) HAARP ei kykene järjestämään hirmumyrskyä halutulle alueelle. Mahdollisesti kuitenkin HAARP-lähetykset vaikuttavat säätilaan, mutta hallitsemattomasti ja lähinnä kai paikallisesti.
5) Jos HAARP mahdollistaa mind controllin, tekee se sitä erittäin suurella alueella kerrallaan, ja hallitsemattomasti. Täysin teoreettinen vaihtoehto. Tuohon tarkoitukseen kai on täsmäaseet, joilla voidaan operoida esim. lentokoneesta 20 km korkeudesta tai jotain.
6) HAARP:lla ei pysty sulattamaan napajäätiköitä. En ainakaan usko. On kuitenkin viitteitä, että jotain systeemiä ehkä tällaiseen käytettäisiin. venäläiset haluaisivat kai uusia laivareittejä ja ennen kaikkea porata öljyä ja kaasua ja etsiä muita luonnonvaroja jäätiköiden alta.
7) HAARP:sta ei lähde mitään sädettä! Se on radiolähetin, suunnaton sellainen. Lähetystaajuus kai yleensä 2-10 MHz. Huomioikaa, että Antennit täytyy mitoittaa taajuuden mukaan. Ei siis toimi myöskään mikroalloilla (yli 2 GHz tai jotain) ! Lähetyksen polarisaatiota vaihellaan n. kerran sekunnissa, josta johtuen lähtevä radiosäteily on vähän niin kuin korkkiruuvin muotoinen. Selittäisi Norjan spiraalikuvion. Siellähän on myös oma harppinsa. Olisikohan NATO-harppi?
8) Lopuksi täysin spekulatiivinen ajatus. Pystyisikö HAARP:lla vääristämään CO2- ja lämpötilamittauksia? Siinä onkin mielenkiintoinen pohdittava.

repe (nimimerkki)

Taannoin teeveessä esitteli tutkimuksiaan eräs eversti Nordberg. Mies tuntui toistelevan Bushin höpötyksiä Afganistanin sodasta ja USA:n kauniista tarkoitusperistä ja kaiken viralllisen WTC-propagandan. Samaan tyyliin hän lietsoi islamofobiaa veistellen tshetsheeniterroristeista, tosin myöntäen, että alueen iskuissa ja muualla Venäjällä tapahtuneissa iskuissa oli jotain erilaista ja ilmeisesti eri tekijät. Esim. Sampo Ahto ihmetteli Nordbergin satuja kirja-arvosteluissaan ja kuinka reaalipolitiikka oli unohtunut. Mietin, kuinka iso kynnys on siihen, että tällaiset alkaisivat puhumaan kotimaisista terroristeista ym. vastaavia höpöjuttuja.

Itse asiassa vaikka pelko olisi suurin vaikutin alistumaan, niin vielä suurempi vaikutin on sillä, että enemmistö ehkä alistuu eli muutkin. Yksilöt menevät lauman mukana ja ehkä osa uskoo oikeasti ainakin osan toisinajattelijoiden syntisyydestä tai ainakin tuhmuudesta, kun palkitseva ja turvan lupaava isoveli on kieltänyt ja määrännyt ja määräyksiä rikotaan. Siten en pidä ollenkaan ihmeellisenä ajatusta omaa kansaa tappavista armeijan ihmisistä tai yleensäkin fasisteista, jotka on satu esivallan taakse ja toisinajattelijoita vastaan. Ei tarvita kuin eliitin eli esivallan yhtenäinen esiintyminen virkavallan ja median kanssa. Suomessahan tämä on viety jo huippuunsa tämä yhdenmukaisuus.

foliohattu (nimimerkki)

Laitan tähän vielä pätkän tuosta artikkelista, josta ottamani pätkän perusteella ajauduimme Repen kanssa pikkaisen väittelyn puolelle. Pointtini oli se, että ehkei kaiken näköiset salaliittovideot, joissa syytetään US Militarya, olekaan muuta kuin propagandaa, jolla saadaan huomio pois todellisesta "Frankenstein"-hautomosta. Edelleen, olkaa kriittisisä ja ajatelkaa, tutkikaa asioita itse. lainaten taas Russelia:

"I think we ought always to entertain our opinions with some measure of doubt. I shouldn't wish people dogmatically to believe any philosophy, not even mine."

Tässä lupaamani pätkä, lukekaa loppu käyttäen antamaani linkkiä, jos kiinnostaa. Edelleenkään, tässä EI ole mitään omaa sanomaani mukana. Harjoittakaa kriittisyyttä.

* The development of the atomic bomb and nuclear energy was not done by the military nor industry. *

" The development of radar, one of the greatest and useful technical inventions of the 20th century, was not done by the military nor by any industrial business for profit. It was done in top secret university laboratories in both Britain and America during the 1930's and '40s. The development of the atomic bomb and nuclear energy was not done by the military nor industry. It was done by American and British professors in extremely secret government research laboratories, at Los Alamos, operated by universities at great government expense.

At the end of WWII both of those research project groups and their laboratories did not simply vanish. During the war those groups had received tremendous funding. At the end of the war those top secret Educational-Research Complex laboratories continued to receive vast funding. They still exist today and have grown much larger with massive budgets. But for what purpose?

Forty years ago Eisenhower, being intimately aware of the power of both the Military-Industrial and the Educational-Research complexes, as both a President and a General, warned us what was about to happen to America and the world. But nobody heard. Nobody listened. And the words in his speech, in most cases, now have been mysteriously excised.

The primary source of funding for the Educational-Research Complex is large private Foundations with huge resources, such as the Rockefeller Foundation, Carnegie Foundation and others. They provide billions of dollars as seed money to start university research projects. And then the universities seek government grant funding (the Educational-Research Complex) for continuing and enlarging those projects at the university lab facilities. The Educational-Research Complex represents the largest lobby and control group in Washington. That is exactly the danger President Eisenhower warned about forty years ago.

The Educational-Research Complex has become so large it is now international. The foundations and universities also seek funding from international groups such as the United Nations. Often the names of the chairmen and directors of the large university laboratories and the chairmen of organizations like WHO, UNICEF and CARE seem to rotate like a game of international musical chairs. The international projects, on the surface, appear to be benign and are concerned with health, food and education in the many nations of the world. But in fact, on closer examination, the projects are focused on eugenics, controlled famine, population control and genocide. "

http://www.brojon.org/frontpage/bj040501.html

yksilö (nimimerkki)

Mites meillä Suomessa tämä puoli on hoidettu?

Prisoners have a better diet than Health Service hospital patients, scientists warn
By Daniel Martin
Last updated at 4:20 PM on 31st August 2009
Patients in Health Service hospitals are far more likely to go hungry than criminals in jail, scientists warned yesterday.

They say frail and elderly patients do not get the help they need with meals, and nobody checks whether they get enough to eat.

Despite years of Government promises to tackle poor hospital nutrition, food still arrives cold, and patients often miss out because meal times clash with tests and operations.

Helping hand: But nurses say they are too busy to help every elderly patient with their meal

Meanwhile, prisoners are enjoying carbohydrate-rich, low-fat foods which in many cases are better than they would have been eating on the outside.

The Daily Mail has been highlighting the scandal of old people not being fed properly in hospital as part of its Dignity for the Elderly campaign.

Hospital meals are often taken away untouched, because they are either unappetising or are placed out of patients' reach.

The latest figures show 242 patients died of malnutrition in NHS hospitals in 2007 - the highest toll in a decade. More than 8,000 left hospital under-nourished - double the figure when Labour came to power.

The NHS throws away 11million meals every year, and many nurses say they are too busy to help the frail eat.

Earlier this year the Mail revealed that some hospitals spend less on meals than the average prison.

Ten hospitals spent less on breakfast, lunch and an evening meal than the £2.12 a day allocated for food by the prison service. One spent just £1.

Although most hospitals do spend more than £2.12, prisoners end up better nourished than patients, say experts from Bournemouth University. After studying the food offered to inmates and across the NHS, they found patients face more barriers in getting good nutrition.

Professor John Edwards said around 40 per cent of patients were already malnourished when they were admitted to hospital, but their condition did not tend to improve while they were there.

'If you are in prison then the diet you get is extremely good in terms of nutritional content,' he said.

'The food that is provided is actually better than most civilians have.

'There's a focus on carbohydrates, then there's the way they prepare the food, it's very healthy. They don't add salt and there's relatively little frying of food - if you have a burger then it goes in the oven. Hospital patients don't consume enough.

'And from the work we've done we know that people who sit round a table eat a lot more, but this doesn't happen in hospitals.'

His colleague, Dr Heather Hartwell, said fruit and vegetables were given out in hospitals 'but this doesn't mean it's eaten'.

While patients suffer due to a loss of appetite as a result of their illness, they often go hungry because there is no one to help them eat.

Dr Hartwell said once food was prepared, it generally hangs around waiting for porters to transport it to patients. Then it may be left on wards until it goes cold.

'Ward staff also don't actually know how much patients are eating because it is domestics who clear the trays away,' she said. 'This is an example of fragmentation in hospitals that does not necessarily happen in prisons.'

The research found temperature and texture are among the most important factors in patients' satisfaction with food.

It concluded lack of appetite due to a medical problem is probably the main reason for under-nutrition, but said hospitals can make improvements.

Liberal Democrat health spokesman Norman Lamb said: 'It's incredible that so many hospitals are failing to serve healthy meals. If prisons can serve good food then so can hospitals.'

The Department of Health said: 'The majority of patients are satisfied with the food they receive in hospitals, and we are working to improve services further.

The Nutrition Action Plan, Improving Nutritional Care, outlines how nutritional care and hydration can be improved and highlights five key priority areas for NHS and social care staff to work with.

'We have also introduced the concept of "protected mealtimes" where all non-urgent activity on the ward stops, so that patients can enjoy their meals.'

Comments (52)

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1210109/Pr...

yksilö (nimimerkki)

The first ruling will reduce radiation from relay antennas by 4000 times
Posted by inthesenewtimes on January 2, 2010

21st December, 2009

During its latest session the Municipal Council of Leganés (a major suburb southwest of Madrid, the third largest town in the region), approved a new motion intended to regulate the installation of mobile telephony relay antennas, a “first” in Spain to resolve this problem, since they will now have to emit the lowest possible level of radiation, about 4,000 times less than at present. Fulfilment of this ruling will be followed and guaranteed by the Committee for Public Works, Measurements and Surveillance, which will provide “real time” data to residents thanks to a sophisticated observation network.

Raúl Calle, the councillor for Town Planning and Industry, declared that the emission from relay antennas should be determined according to “the European standard” on which the ruling is based, for “an emission density with maximum peak of 0.6 V/m or 0.1 microwatt by centimetre square” [the BioInitiative Report] . More than a year of work went into the preparation of the document, produced in conjunction with the Federation of local residents’ groups, who will be able to keep watch over the mobile phone installations and check that the new limit is being respected.

This surveillance will be “specially focused on sensitive places such as the interior of public housing, workplaces, schools, homes for the elderly, hospitals, and in fact on all the places where people are likely to spend 6 or more hours (dose in relation to time)”, declared Calle. To ensure that the ruling is respected and check that all the relay antennas conform to the new regulations, the Committee plans to create a system that will allow residents to access the information on the siting of base stations and the intensity of radiation emitted by the antennas. According to the councillor, this system will enable “all the local residents to have all the facts all of the time, and to know not only where the antennas are but for instance how much radiation is being emitted close to their home or their children’s school”. Control network In order to achieve this, the new ruling will make it possible for the radiation level from mobile telecommunications to be checked by the Town Hall via a network of measuring devices placed in strategic points. “We are not going to rely only on inspections but on permanent surveillance thanks to our network of radiation meters,” added Calle. For his part, the spokesperson of the Federation of residents’ groups, Juan Antonio Sánchez, affirmed that the importance of this ruling resides specifically in “the ongoing surveillance of electromagnetic pollution”. A source in the mayor’s office commented that in spite of the guaranteed reduction of permitted radiation levels, these are still “entirely adequate for optimum mobile phone coverage in all areas of the town”. It was emphasised that “the objective is not to restrain or hinder the legitimate activate of the phone networks in the area but to safeguard the health of our citizens”.

http://inthesenewtimes.com/2010/01/02/the-first-ru...

yksilö (nimimerkki)

Shocking U.S. Senate Hearing Confirms Dangers of Cell Phones

Witnesses before a Senate Committee testified about research into cell phone use and its potential impact on human health, as well as the potential side effects such as brain and salivary gland tumors.

In 2008, cell phones were identified as a contributor to salivary gland tumors. Dr. Siegal Sadetzki, who testified in September 2009 at the U.S. Senate Hearing, is the principle investigator of the study that made this finding.

The report states that your risk of getting a parotid tumor on the same side of your head that you use for listening to the mobile phone increases by:

34 percent if you are a regular cell phone user and have used a mobile phone for 5 years.
58 percent if you had more than about 5,500 calls in your lifetime.
49 percent if you have spoken on the phone for more than 266.3 hours during your lifetime.
The second video above by Electromagnetichealth.org, filmed at Columbia University Law School at a presentation on Wireless Hazards, explains how wireless radiation creates cognitive problems, damages DNA, diminishes fertility, causes disorientation and navigation difficulties for birds, bees and other wildlife, and may contribute to Bee Colony Collapse, which, if not reversed, will jeopardize the future of life on earth.

Witnesses before a Senate Committee testified about research into cell phone use and its potential impact on human health, as well as the potential side effects such as brain and salivary gland tumors.

In 2008, cell phones were identified as a contributor to salivary gland tumors. Dr. Siegal Sadetzki, who testified in September 2009 at the U.S. Senate Hearing, is the principle investigator of the study that made this finding.

The report states that your risk of getting a parotid tumor on the same side of your head that you use for listening to the mobile phone increases by:

34 percent if you are a regular cell phone user and have used a mobile phone for 5 years.
58 percent if you had more than about 5,500 calls in your lifetime.
49 percent if you have spoken on the phone for more than 266.3 hours during your lifetime.
The second video above by Electromagnetichealth.org, filmed at Columbia University Law School at a presentation on Wireless Hazards, explains how wireless radiation creates cognitive problems, damages DNA, diminishes fertility, causes disorientation and navigation difficulties for birds, bees and other wildlife, and may contribute to Bee Colony Collapse, which, if not reversed, will jeopardize the future of life on earth.

Dr. Mercola`s Comments:

About 4 billion people are now using cell phones around the world, despite the fact that their safety is being increasingly called into question. In fact, there are no safety standards for testing cell phones before they are released to the market.

Meanwhile, government agencies, similar to their stance on tobacco before the evidence became overwhelming, have essentially ignored all the danger warnings.

Just like smoking tobacco, they fail to realize that it can take anywhere from 10 to 30 years for brain tumors to develop from cell phone exposure, so we are just now beginning to see some of the tragic effects of heavy cell phone use. The truth is, we are on the verge of a brain cancer epidemic. It could grow to 500,000 cases worldwide in 2010, and there may be over a million cases in the U.S. alone by 2015.

Sadly, children and teens are at an even higher risk, as their thinner skull bones allow for greater penetration of cell phone radiation. The radiation can enter all the way into their midbrain, where tumors are more deadly. In addition, children's cells reproduce more quickly, so they're more susceptible to aggressive cell growth. Their immune systems are also not as well developed as adults. Lastly, children face a far greater lifetime exposure.

Professor Lennart Hardell of Sweden has found that those who begin using cell phones heavily as teenagers have 4 to 5 times more brain cancer as young adults!

Increasing evidence is pouring in that cell phones are not only a risk factor for brain tumors, but also salivary gland tumors, eye damage , Alzheimer’s disease and more.

Your Safety is Now Riding on a Severely Flawed $30-Million Cell Phone Study

You may be wondering why, if there is so much data showing the risks of cell phone use, no warnings are being made. First, the telecommunication industry is even BIGGER than drug industry, and they have far more influence in Washington.

This is compounded by the fact that a large percentage of retirement funds from several powerful lobbying organizations are invested in telecommunications.

Second, institutions like the World Health Organization (WHO) and the European Commission have cautioned that conclusions about possible cancer risks from cell phones cannot be drawn until the INTERPHONE study is published.

The INTERPHONE Project -- a massive 13-country epidemiological study of tumors among users of mobile phones -- is already lagging years behind its scheduled completion date.

Part of the delay in putting together the final report now appears to be internal strife, as scientists are reported to differ in their interpretation of the results.

The GSM Association, a global trade organization of mobile operators, and the forum, which includes Nokia and about a dozen other manufacturers, contributed more than $3.5 million to the $30-plus million project. The European Commission also helped fund it with contributions passed through the International Union Against Cancer in an effort to create a barrier between the mobile phone industry and the scientists.

Further, a team of international EMF activists -- the International EMF Collaborative -- has released a report detailing 11 serious design flaws of the INTERPHONE study. They say a ‘systemic-skew’ in the study is greatly underestimating brain tumor risk, and they pointed out the following flaws, among others:

Categorizing subjects who used portable phones (which emit the same microwave radiation as cell phones) as ‘unexposed’
Excluding many types of brain tumors
Excluding people who had died, or were too ill to be interviewed as a consequence of their brain tumor
Excluding children and young adults, who are more vulnerable
You can read the full report Cellphones and Brain Tumors: 15 Reasons for Concern, Science, Spin and the Truth Behind Interphone here.

If the wrong conclusions are drawn from the Interphone studies, the resulting lack of public warnings could have disastrous consequences for the generations to come. And this is why I urge you to take action NOW. Do not wait for the results of more studies to come in or for the final conclusions of this meta-analysis, and please do not be swayed by cell phone safety spin.

As Lloyd Morgan, lead author of the report and member of the Bioelectromagnetics Society says:

“Exposure to cell phone radiation is the largest human health experiment ever undertaken, without informed consent, and has some 4 billion participants enrolled.

Science has shown increased risk of brain tumors from use of cell phones, as well as increased risk of eye cancer, salivary gland tumors, testicular cancer, non-Hodgkin's lymphoma and leukemia.

The public must be informed."

Are There “Safe” Cell Phones on the Market?

As the dangers of cell phones slowly trickle out to the mainstream media, there have been some reports of “safer” cell phones, and the Environmental Working Group (EWG) even released a new database for consumers ranking over 1,000 cell phones by the Specific Absorption Rate, known as the SAR value.

The SAR value is a measure of the power of the cell phone and its potential for heating tissues.

Within days of the EWG launching the new SAR value database, almost 500,000 people had accessed the database, indicating very encouraging new interest by consumers in cell phone safety.

But simply choosing a phone with a lower SAR value does not at all mean the phone is safe. Camilla Rees, founder of www.Electromagnetichealth.org and co-author with Magda Havas, PhD of “Public Health SOS: The Shadow Side of the Wireless Revolution,” explains:

“It is important consumers realize that the SAR value, while providing information for comparison purposes between phones, is very limited in its usefulness as a measure of ‘safety.’ We are greatly concerned that people may be turning to the EWG database in droves not understanding just how limited a measure the SAR value is.”

Why is the SAR value not an accurate measure of safety?

The SAR value is only comparing the isolated heating effect of different phones and does not give an indication that a cell phone is ‘safe.’
The power, or heating effect, of the phone is only one of many possible factors impacting cell phone ‘safety.’ Exposures to the radiation from the cell phone at non-heating levels have been linked to many serious biological effects, and the SAR value is not capturing anything about these harmful non-thermal exposures.
SAR values are reported to the FCC by the manufacturer and have been known to vary from the reported number by a factor of two across models of the same phone.
The SAR value varies with the source of exposure and the person using the phone. For example, if you are in a rural area or in an elevator or a car, where the cell phone uses more power, your brain will get a greater exposure from the higher power required in these instances. Under certain conditions, the SAR value can be 10-100 times higher than reported.
Holding the phone in a slightly different way can actually render the worst SAR value phone better than the best SAR value phone.
SAR values have been created based on simulations of exposure in a plexiglass head filled with fluid, not a human head, and many scientists consider them to be inaccurate and irrelevant at determining actual biological effects.
One of the worst deficiencies of the SAR value is that it only considers the thermal impact of cell phone usage, and it is very likely that the non-thermal effects of chronic cell phone exposure are more biologically damaging.

As Rees points out, and I wholeheartedly agree:

“Physical distance of the phone from your brain, and less usage of the cell phone overall, more so than simply choosing a phone with a lower SAR value, is probably a far better insurance policy.”

I would also add to Rees’ statement -- do not use a cell phone within an enclosed area, such as a car, train or plane, or within three feet of small children.

Remember, the damage from cell phone exposure can take many years to surface. There are rarely any initial symptoms, just like smoking and lung cancer. Are you really willing to risk the chance of developing brain cancer because you don’t want to sacrifice the minor inconvenience of using your cell’s speaker phone, or using a safe headset?

This should be of particular concern if you have children, since, just like smoking, WI-FI does not discriminate between user and bystander.

I have written more in-depth about how to reduce your cell phone risks before, and as a refresher, I strongly urge you to review some of that information now.

As Cell Phone Use Increases, So do Cell Phone Towers

The good news is that you can take steps immediately to reduce your radiation exposure from your own cell phone use.

Unfortunately, WI-FI is all around us, including in the form of cell phone towers that are now being placed on churches and even schools.

Municipalities can receive upwards of $1 million a year for allowing these antennas to be placed on water towers or near schools, often at the expense of residents’ health.

In Bayville, Long Island, for instance, it’s estimated that as many of 30 percent of teachers, staff and employees at a local school that is across the street from a water tower covered with cell phone antennas are suffering from illnesses such as cancer and leukemia.

Overall, it’s been estimated that living near a cell phone tower may lead to cancer rates that are up to 10 times higher than the national average!

These structures have also been found to interfere with bees’ ability to return to theirhives, leading to a concerning disappearance of honeybees throughout the world, and causing the death of migratory birds.

So if the research alone isn’t enough to motivate you to think twice before holding your cell phone up to your ear, then perhaps these “canaries in the coalmine” will be. The increasing rates of brain tumors and cell-phone-linked diseases, along with the not-so-subtle interferences with nature that these cell phone antennas are already causing, are signs that the very fragile ecosystem we all depend on to survive is not quite balanced.

If you want to learn more about the major deceptions going on right now in regard to your cell phone’s real impact on your health, check out Cellular Telephone Russian Roulette, by Robert Kane. It’s a great resource for those of you who are interested in learning the truth.

And, please stay tuned to the newsletter as we cover the latest developments in the cell phone saga. Later this spring, for instance, a report will be issued laying out scientists' understanding of biological disruption from cell phones in great detail for world governments to review.

I hope the U.S. government will study this and the Bioinitiative Report carefully, appreciate the known links to many diseases, and modify the wireless components of the National Broadband Plan so Internet connections are hard-wired for our safety.

Sources:
Dr. Magda Havas, PhD December 30, 2009

Related Links:
Scientists Believe Your Cell Phone Is a Death Trap

Warning! This Cell Phone Safety ‘Spin’ Could Make You Dizzy

Top 'Safe' Cell Phones That Aren't Safe

http://emf.mercola.com/sites/emf/archive/2010/01/2...

marko (nimimerkki)

Osaisiko joku myos suomen kielen?

yksilö (nimimerkki)

Täältä saa konekäännös apua teksteihin ja linkkeihin. Sanakirjaa voi lisäksi tarvittaessa käyttää.

Käännä tekstiä, verkkosivuja ja asiakirjoja
Anna teksti tai verkkosivun URL-osoite tai lähetä asiakirja.
Kirjoita tekstiä tai verkkosivun URL-osoite tai lähetä asiakirja.

http://translate.google.com/?hl=fi#

Käytettävissä olevat kielet:
afrikaans
albania
arabia
bulgaria
englanti
espanja
galicia
heprea
hindi hollanti
iiri
indonesia
islanti
italia
japani
jiddiš
katalaani
kiinaksi korea
kreikka
kroatia
kymri
latvia
liettua
makedonia
malaiji
malta norja
persia
portugali
puola
ranska
romania
ruotsi
saksa
serbia slovakia
slovenia
suomi
swahili
tagalog
tanska
thai
tsekki
turkki
ukraina
unkari
valkovenäjä
venäjä
vietnam
viro

foliohattu (nimimerkki)

Vielä salaliittoteorioista teoriassa ja käytännössä. Kahden jälkimmäisen kappaleen sisällöstä en sano mitään, eka on aika osuva. Miettikää!
Juttu on kopioitu MOT-ohjelman (18.1. Possun kosto) blogin kommenteista (Salaliittoteoreetikoiden suosikkitauti)
Tutkikaa myös jälkimmäisiä.

"Kokenut salaliittoteoreetikko voi paljastaa todellisen tai kuviteltavissa olevan salaliiton parhaiten silloin, kun todellisen tai kuvitellun salaliiton sisäpiiri pyrkii tarmokkaimmin suojaamaan salaisuuttaan. Yleisen salaliittoteorian mukaan salaliittolaiset pyrkivät peittämään katalimmat aikeensa ja mielikuvituksellisimmat salaisuutensa suunnitelmallisella hämäyksellä, eli meluamalla suuriäänisesti silloin tällöin jostakin sivuseikasta. Kokeneen salaliittoteoreetikon tulee epäillä jokaista hurskasta "paljastusta" ja siitä seuraavaa julkista kohua osaksi suunnitelmallista ja röyhkeää harhautuspeliä. Salaliittoteoreetikko selvittää, millaisia väitteitä salaliittolaiset pyrkivät kohun aikana sensuroimaan ja mistä terveen järjen mukaan olennaisesta seikasta asiantuntijat eivät suurin surminkaan julkisuudessa uskalla edes vihjaista.

Teollisessa siankasvatuksessa tällainen salattava seikka näyttäisi olevan sian ja ihmisen yhteinen loinen Toxoplasma Gondii. Tämän kooltaan mitättömän mutta sitäkin maineikkaamman pikkuotuksen levinneisyys, leviämistavat ja vaikutukset eri väestöjen terveyteen ovat olleet asiantuntijoiden tarkassa syynissä moniaita vuosikymmeniä. Määräyksissäkin löytyy. Katso esim. European Council Directive 86/609/EU. Eräs viimeisimmissä tutkimuksissa osoitettu Toxoplasma Gondii- tartunnan eli toksoplasmoosin seuraus on fertiliteetin lasku (koeleäimillä). Fertiliteetin lasku on tähän saakka yleisimmin liitetty (ihmisellä) ympäristömyrkkyihin tai lääkeainepäästöihin. Fertiliteetin lasku suomalaisilla miehillä ei salaliittteoreetikon rohkean päättelyn mukaaan ollenkaan seuraa ajallisesti ympäristömme jo aikaa sitten teollisesti tapahtunutta myrkyttymistä, vaan lihan ja lihatuotteiden tuonnin kasvua ja oman elintarviketuotannon ja kaupan täydellistä keskittymistä. Nämähän ovat meillä tapahtuneet vasta viime vuosikymmenellä. (Salaliittolaiset vetoavat nyt vallan muihinn syihin, kuten kaupungistumiseen, aikuisviihteen yleistymiseen, rikkiyhdisteillä käsitellyn punaviinin myynnin kasvuun, ilmastonmuutoksen etenemiseen, vaikka mihin, uskokoon heitä ken tahtoo.)

On joka tapauksessa epäilyttävää, että otuksesta Toxoplasma Gondii ei ole tämän kohun aikana olemassa yhtään julkista mainintaa tai edes yhtään julkisuuteen päästettyä kysymystä. Syy on salaliittoteoreetikolle selvä. Sianlihan markkinat olisivat loisen paljastuessa todennäköisesti romahtaneet (esiintyipä lihassa loista tai ei) kuten romahtivat naudanlihan markkinat hullun lehmän taudin paljastuessa. Hullun lehmän tauti aiheutti poliitikoille ja viranomaisille määrättömästi vaivaa, kustannukset olivat suuret eivätkä ne jakautuneet eri maille tasaisesti. Maailmanlaajuisen Toxoplasma Gondii-salaliiton purkamista mediassa tuskin kannattaa edes yrittää. Tuotantoeläintemme lihassa ja rakkaissa lemmikkieläimissämme, ja näistä syistä hyvin usein ikiomissa aivoissamme, elinikäisesti pesivään sitkeään pikku loiseen kannattaa kuitenkin kirjallisuuden avulla varovasti tutustua, ja mieluummin ilman yhdenkään nk. asiantuntijan opastusta."

marko (nimimerkki)

Korruptoitunut hallitus on yha vallassa, ei tassa ole aikaa sanakirjaa kayttaa!

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Orthomolecular News     http://www.orthomolecular.org/resources/omns/index.shtml

Release # Date Subject
Vol. 6, No. 05 January 22, 2010 How to Fool All of the People All of the Time: US Taxpayers Fund Library Censorship
Vol. 6, No. 04 January 19, 2010 No Deaths from Vitamins, Minerals, Amino Acids or Herbs
Vol. 6, No. 03 January 15, 2010 NLM Censors Nutritional Research: Medline is Biased, and Taxpayers Pay for It.
Vol. 6, No. 02 January 11, 2010 How To Destroy Confidence In Vitamins When You Do Not Have The Facts
Vol. 6, No. 01 January 5, 2010 High-Dose Vitamin C Therapy Proven Effective
Vol. 5, No. 11 December 15, 2009 Putting the "C" in Cure: Quantity and Frequency are the Keys to Ascorbate Therapy
Vol. 5, No. 10 December 8, 2009 Vitamin C and Acidity: What Form is Best?
Vol. 5, No. 09 December 3, 2009 Vitamin C As An Antiviral: It's All About Dose
Vol. 5, No. 08 November 27, 2009 Does Everything Cause Cancer, Even Vitamins?
Vol. 5, No. 07 November 17, 2009 Flu, Viruses, and Vitamin C Megadoses: A Personal Statement
Vol. 5, No. 06 November 1, 2009 Why This Doctor Questions Flu Vaccination
Vol. 5, No. 05 October 27, 2009 Shots or Not?
Vol. 5, No. 04 October 14, 2009 No Deaths From Vitamins or Minerals
Vol. 5, No. 03 February 19, 2009 Vitamin Deficiency Underlies Tooth Decay
Vol. 5, No. 02 February 5, 2009 Pharmaceutical Advertising Biases Journals Against Vitamin Supplements
Vol. 5, No. 01 February 2, 2009 Vitamins: It's Dose that Does It
Vol. 4, No. 25 December 9, 2008 High Doses of Vitamins Fight Alzheimer's Disease
Vol. 4, No. 24 November 20, 2008 Mercury Dental Amalgams Banned in 3 Countries
Vol. 4, No. 23 November 18, 2008 Which Kills Smokers: "Camels" or Carrots?
Vol. 4, No. 22 November 13, 2008 Why treat nutritional deficiency with drugs?
Vol. 4, No. 21 November 10, 2008 The "Expensive Urine" Myth
Vol. 4, No. 20 November 5, 2008 Rigged Trials: Drug Studies Favor The Manufacturer
Vol. 4, No. 19 October 31, 2008 Vitamin C Slows Cancer Down
Vol. 4, No. 18 October 29, 2008 Vitamin E Prevents Lung Cancer
Vol. 4, No. 17 October 23, 2008 Flu Shots For The Elderly Are Ineffective
Vol. 4, No. 16 October 21, 2008 Vitamin B6 Reduces Colon Cancer
Vol. 4, No. 15 October 16, 2008 Bipolar Kids Need Nutrition, Not Junk Food and More Drugs
Vol. 4, No. 14 October 13, 2008 Antibiotics Put 142,000 Into Emergency Rooms Each Year
Vol. 4, No. 13 October 9, 2008 FDA Claims "Food Supplement" Deaths; Hides Details from the Public
Vol. 4, No. 12 October 7, 2008 Chemotherapy Doesn't Work, So Blame Vitamin C
Vol. 4, No. 11 October 2, 2008 Vitamin D Stops Cancer; Cuts Risk In Half
Vol. 4, No. 10 September 30, 2008 Most Cancer Patients Eating Wrong
Vol. 4, No. 9 August 22, 2008 VITAMIN A : Cancer Cure or Cancer Cause?
Vol. 4, No. 8 August 18, 2008 Cholesterol-Lowering Drugs For Eight-Year-Old Kids?
Vol. 4, No. 7 August 11, 2008 Way Too Many Prescriptions
Vol. 4, No. 6 August 7, 2008 AOL Shills For Big Pharma
Vol. 4, No. 5 August 4, 2008 Gazette's Scaremongering About Vitamins
Vol. 4, No. 4 March 19, 2008 Vitamins Reduce the Duration and Severity of Influenza
Vol. 4, No. 3 February 29, 2008 Journal of Orthomolecular Medicine Now Online
Vol. 4, No. 2 February 09, 2008 Vitamin Supplementation Prevents Anorexia
Vol. 4, No. 1 January 23, 2008 Vitamins Cure Skin Conditions
Vol. 3, No. 13 December 3, 2007 Antibiotics and Vitamins Work Together
Vol. 3, No. 12 November 9, 2007 Topical Vitamin C Stops Basal Cell Carcinoma
Vol. 3, No. 11 November 2, 2007 Study Shows Vitamin "Pill-Poppers" Are Healthier
Vol. 3, No. 10 October 30, 2007 Doctors Say, Raise the RDAs Now
Vol. 3, No. 9 October 25, 2007 Nutrients Boost Natural Anti-Retroviral Enzyme in HIV-Infected Patients
Vol. 3, No. 8 October 23, 2007 More Magnesium Means Better Health
Vol. 3, No. 7 October 8, 2007 Vitamin Supplements Help Protect Children from Heavy Metals,
Reduce Behavioral Disorders
Vol. 3, No. 6 October 2, 2007 Vitamin D Boosts Health, Cuts Cancer Risk in Half
Vol. 3, No. 5 August 17, 2007 Vitamin C: A Highly Effective Treatment for Colds
Vol. 3, No. 4 February 27, 2007 23 Years of Documented Vitamin Safety
Vol. 3, No. 3 February 23, 2007 NO DEATHS FROM VITAMINS: Poison Control Statistics Prove Supplements’ Safety
Vol. 3, No. 2 January 30, 2007 VITAMINS FIGHT DISEASE: Nutrients Effective but Overlooked
Vol. 3, No. 1 January 17, 2007 DOCTORS SAY: US National Library of Medicine is Censoring Access to Nutritional Research
Vol. 2, No. 8 October 4, 2006 Vitamins Fight Multiple Sclerosis
Vol. 2, No. 7 July 11, 2006 Doctors Say Vitamins Are Safe
Vol. 2, No. 6 May 26, 2006 Vitamin Safety Review Panel Issues Follow-Up Report
Vol. 2, No. 5 May 23, 2006 Report of the Independent Vitamin Safety Review Panel
Vol. 2, No. 4 May 22, 2006 Expert Panel Says Vitamin Supplements Are Safe
Vol. 2, No. 3 April 26, 2006 AIDS: A Treatable Combination of Nutritional Deficiencies
Vol. 2, No. 2 March 15, 2006 Vitamin C Has Been Known to Fight 30 Major Diseases ... For Over 50 Years
Vol. 2, No. 1 January 25, 2006 Vitamin C Prevents and Treats the Common Cold
Vol. 1, No. 14 November 22, 2005 Herbs, Amino Acids: Far Safer Than Any Drug
Vol. 1, No. 13 November 9, 2005 Vitamin Safety: Where are the bodies?
Vol. 1, No. 12 October 26, 2005 Vitamin C Beats Avian Flu
Vol. 1, No. 11 October 7, 2005 Depression, Mental Illness Cured with Nutrition
Vol. 1, No. 10 September 30, 2005 Vitamin Lowers Cholesterol
Vol. 1, No. 9 September 22, 2005 Intravenous Vitamin C is Selectively Toxic to Cancer Cells
Vol. 1, No. 8 August 10, 2005 High-Dose Vitamin C Fights Asthma
Vol. 1, No. 7 July 5, 2005 Vitamin C Does NOT Cause Kidney Stones
Vol. 1, No. 6 July 1, 2005 Treatment Protocol for Alcoholism
Vol. 1, No. 5 June 15, 2005 Doctors Report Vitamin C Cures Shingles
Vol. 1, No. 4 May 27, 2005 Nobel Prize Winner and Seven Other Giants of Medicine Inducted into the Orthomolecular Medicine Hall of Fame
Vol. 1, No. 3 May 23, 2005 Most Diets Need Supplementation - Even "Good" Ones!
Vol. 1, No. 2 April 22, 2005 Vitamin C Fights Heart Disease
Vol. 1, No. 1 March 23, 2005 Vitamin E: Safe, Effective, Lifesaving

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Vaccination Without Doctor Approval In a US Hospital

S. Humphries, MD

January 22, 2010

H1N1 and seasonal influenza vaccines are now being given to sick hospital patients with or without their doctor’s consent. This is being done despite there being no data on the safety of doing so.

Sairaalat rokottavat vuodepotilaita flunssarokottein ilman lääkärien määräystä/lupaa. Näin, vaikka turvallisuudesta ei ole takeita.

I am a licensed, board-certified nephrologist, otherwise known as a kidney specialist, working in a large, city-based hospital. Because I rarely admit patients to the hospital other than for specific procedures, such as a kidney biopsy, I only recently became aware of my hospital’s policy regarding flu shots for sick people. Waking up to this new rule made me realize that Big Pharma is getting closer and closer to bypassing doctors completely to deliver direct patient “care”.

Olen lisensoitu nephrologi, muuten munuaisspesialistina tunnettu. Vasta hiljan tulin tietoiseksi sairaalani käytännöstä rokoteasioissa. BigPharma tulee lähemmäksi ja lähemmäksi, ohittaen lääkärit potilaiden hoidossa, siltä näyttää.

We have an elaborate electronic charting system at our hospital. All of the medications and procedure orders are placed into the patient’s record by doctors and nurses so that every person has access to all that is happening with the patient. A few weeks ago, I arrived to see my first patient of the day, a patient with a kidney ailment that leaks protein and usually progresses to complete kidney shutdown. When I opened her electronic chart, I expected my section to be empty. Instead, I saw an order for an influenza vaccine with my name on it. Even more shocking was that the order was highlighted bright blue, meaning, the shot had already been given. I thought perhaps I had opened the wrong chart or some sort of mistake had been made. But it was the right file; her name in the upper left hand corner. And my electronic signature was on the page after the order. My patient, with kidney failure and an autoimmune disorder had been given a flu shot without my consent.

Meillä on hyvin hieno, täsmällinen rekisteröintisysteemi sairaalassamme. Kaikki potilaalle tehty ja määrätty näkyy elektronisessa tiedostossa, johon hoitajilla ja lääkäreillä on pääsy. Jokin aika sitten menin töihin, avasin päivän ensimmäisen potilaani tiedoston ja odotin näkeväni oman osastoni olevan tyhjä. Sen sijaan näin influenssarokotemääräyksen, jossa alla oli oma nimeni. Määräys oli sinisellä, mikä tarkoittaa että rokote oli jo annettu. Ajattelin, että kysymyksessä täytyy olla erehdys, kenties olin avannut väärän sivun. Mutta ei se ollut, elektroninen nimikirjoitukseni oli sivulla; rokote oli annettu minun potilaalleni, jolla on munuaisvika ja autoimmuunihäiriö. ROkote oli annettu ilman lupaani.

I was informed that according to a hospital policy that had been in effect since 2007, a pharmacist is permitted to visit a patient and offer them a flu vaccine. If the patient agrees, the RN is instructed to administer the shot and document the event in the chart. The attending physician’s signature stamp is used to complete the order. No one called to ask, “By the way, your patient wants a flu shot; can we give her one?” I’m not sure what was said to her, but she obviously agreed, and I didn’t need to be involved. The pharmacist had written an order for an injectable substance that I considered toxic and inappropriate for my patient, and it was administered by the RN before I even got to the floor.

Minulle kerrottiin että vuodesta 2007 sairaalan käytäntönä oli ollut, että farmaseutti voi vierailla potilaiden ja tarjota heille rokotteita. Jos potilas suostuu, rokote merkataan rekisteriin ja lääkärin leimaa käytetään "määräyksen" täydentämiseen. Lääkäriltä ei kysytä. Tässä tapauksessa farmaseutti oli kirjoittanut reseptin ja hoitaja oli antanut potilaalle rokotteen, jota minä hänen lääkärinään pidin myrkyllisenä, ottaen huomioon hänen sairautensa.

My dissatisfaction eventually made it to the Chief of Internal Medicine who challenged me to produce peer-reviewed journal articles in support of my objection. There were dozens of case reports of kidney disease or small blood vessel inflammation following influenza vaccination. In fact, one paper cited 16 patients in its written report(1). Under-reporting of adverse vaccine reactions is a known phenomenon. The National Vaccine Information Center estimates that only about two percent of adverse vaccine reactions ever get reported. It would follow that written and published case reports found in medical journals represent a miniscule sampling of the totality of vaccine injury cases. These implications should evoke at least some curiosity on the part of doctors and health care advocates.

Tyytymättömyyteni oli niin suuri, että että Sisätauti-osaston suuri päällikkö haastoi minut esittämään joitain vartikkeleita väitteideni todisteeksi vertaisarvioiduista lehdistä. Munuaistautien kohdalla artikkeleita rokotteiden haittavaikutuksista löytyy tusinoittain.---Rokotteiden haittavaikutusten raportointi on tunnetusti alimitoitettua. Rokotetutkimuskeskus arvioi että vain 2% haittavaikutuksista raportoidaan. Tästä seuraa, että vain minimaalinen osa todellisista haittavaiktuksista on lääkärien tiedossa. Luulisi tämän herättävän edes jonkinlaista uteliaisuutta lääkäreissä.

The peer-reviewed literature was delivered to the department head. His initial response was to suggest that future vaccination orders be signed off by another physician so I didn’t have to be involved with the process of a nurse giving a “routine” flu shot. But the point had been missed; flu shots should not be given to sick patients.

Vertaisarvioitu materiaali toimitettiin osaston johtajalle. Hänen vastauksensa oli, että rokotteet minun potilailleni voisi tulevaisuudessa allekirjoittaa joku toinen lääkäri, niin ettei minun tarvitse sekaantua hoitajien antamiin "rutiini"rokotteisiin. Rokotteita ei pitäisi antaa vuodepotilaille eikä sairaille.

I was challenging “routine orders” that had been in place since 2007. The defense for supporting the policy was that no side effects had been reported since the standing order had been instituted. I wondered to myself and then later inquired: How do you know that is true? Is it because nobody filed a formal report? If a patient became more ill after the shot, did you consider his condition to be a side effect of the vaccine, or was it simply called an unfortunate complication to the patient’s current illness? What if the patient was discharged from the hospital but readmitted several weeks later. Was the reason logged simply as a progression of his existing disease…or was the cause an overlooked, delayed side effect of the vaccination? If vaccine reactions are not considered as part of a patient’s differential diagnosis, how do you know? Without taking a vaccine history when considering a timeline of events, how could anybody possibly make the connection between a vaccine and a subsequent illness? How does anyone else know for that matter – that there were no side effects from the “routine” administration of flu shots, ordered by a pharmacist and given by a nurse, without doctor consent? The truth is, there is no real tracking and reporting system in place. And nobody is enthused about trying to start one. What has essentially happened is that the guards have all been told to go home and nobody is thinking to even look for the wolf.

lyhyesti: jos potilas sairastui rokotteen seurauksena, kysyikö kukaan johtuuko se rokotteesta vai pidettiinkö käännettä huonompaan/kuolemaa vain sairauden osana. Mitään kunnollista haittavaikutusten seurantajärjestelmää ei ole > ei tiedossa olevia haittavaikutuksia.

I am sure there are thousands of unreported cases of kidney failure – and a wide range of other serious health conditions – because doctors fail to ask a very simple question as part of the admission evaluation: “When was your last vaccine?” And few doctors suspect any connection because the party line screams, “Vaccines are safe, effective and harmless. They keep people healthy and prevent infection.” If nobody looks, vaccine-related side effects and complications won’t be found.

Olen varma, että on tuhansia ja tuhansia raportoimattomia munuaisten pettämisiä rokotteen saamisen jälkeen. Vain, koska lääkärit eivät kysy itseltään -Saiko potilas rokotteen ennen käännettä huonompaan? Harva lääkäri epäilee rokotteiden turvallisuutta koska heille on jankutettu että rokotteet ovat turvallisia ja estävät infektioita. Jos kukaan ei katso, haittavikutuksia ei löydy.

There was a law passed in 1986, the National Vaccine Injury Compensation Act, that made vaccine manufacturers and administering physicians immune from legal recourse in the event of a vaccine injury. This has given manufacturers a dangerously long leash and has enabled them to push vaccines through FDA approval with little need to create a safe product. Now drug companies have extended their reach into the hospital right past doctors, and put the power to vaccinate in the hands of pharmacists and executive committees, allowing them to make decisions about what is best for a patient.

1986 tuli laki, joka vapauttaa rokotevalmistajat vastuusta tuotteidensa suhteen. Tämä antaa valmistajille vaarallisen pitkän pätkän liekaa mellastaa vapaasti. Yhtiöillä ei ole laillista pakkoa tai tarvetta kehitellä turvallisia rokotteita. Nyt lääkevalmistajat tunkevat sairaaloihin lääkäreiden ohi, lääkäreiltä on viety valta päättää, mikä heidän potilailleen on parasta (suom. huom. Suomessa tämä tapahtuu THL:n kautta).

For years, I have suspected that vaccines affect the immune system in an unnatural way. Those who are trained in the sciences should know this has to be true. For starters, the partial and temporary effect of a vaccination is significantly different than the precise and long-lasting cellular responses that come from a natural infection.

Jo vuosien ajan olen epäillyt, että rokotteet sotkevat luontaisen immuunisysteemin. Ne, joilla on tieteellistä koulutusta, tietävät (tai heidän pitäisi) että asia on näin. Alkajaisiksi; rokotteen paikallinen ja väliaikainen vaikutus on merkittävästi erilainen luonnollisella tavalla hankittuun immuniteettiin, joka tulee solujen pitkäaikaisesta ja kestävästä reagoinnista infektioon.

Vaccines contain more viral and bacterial particles than what we are told; there are known allowable contaminants in vaccine cultures and in vaccine vials(2). The solutions also contain heavy metals, carcinogenic chemicals and toxic preservatives. Vaccine-induced antibodies can become “confused”. They can then adhere or deposit in small blood vessels and the kidney filters called glomeruli, causing inflammation and degeneration, known as an “autoimmune response”; the person’s own antibodies attack and destroy the body. The incidence of autoimmune disease has sharply increased in recent years, and I believe that vaccines have played a role. That is why it has never made sense to me to vaccinate anyone, let alone someone who is sick--- but especially someone already sick with an autoimmune disease. While patients who are immunocompromised may be at a disadvantage when faced with infectious pathogens, giving them a flu shot with toxic chemicals cannot, in my estimation, possibly protect them. Moreover, it is known that elderly patients and those who are losing protein in the urine don’t necessarily mount a strong or protective response to flu vaccine injections. Despite these facts, the CDC and various medical organizations still recommend injecting sick, elderly patients with flu vaccines.

lyhyesti: rokotteissa on paljon enemmän virusta ja solumyrkkyjä kuin valmistajat antavat ymmärtää. ----autoimmuunisairaudet ovat jyrkästi yleistyneet rokotteiden antotahdin kiihtyessä. ---Sairaita vuodepotilaita ei missään tapauksessa pitäisi rokottaa.

There is no scientific basis for this. Vaccine research is conducted on healthy people. Vaccine research does not include double blind placebo studies; rather they use a false placebo which is often the prior years’ flu vaccine. Once a vaccine is approved for general use, the shot is routinely given to everyone. Case reports (1, 3-7) support the notion that it is highly possible that an unhealthy person could develop an exacerbation of an underlying kidney disease or that a healthy person could develop a new kidney disease after a vaccine. It should be common sense that patients who are sick and have advanced kidney disease are much more vulnerable to the 25 micrograms of mercury in multi-dose flu vaccines than healthy persons with normal kidney function.

lyhyesti: tervekin ihminen voi saada piilevän munuaissairauden rokotteista ja niiden sisältämistä myrkyistä kuten elohopeasta.

Doctors take note: You are not in control anymore. Your patients can be harmed by vaccines that you have not ordered-- while your back is turned.

Lääkärit! Huomatkaa, Te ette kontrolloi sairaanhoitoa enää. Potilaanne saatetaan rokottaa Teiltä kysymättä.

Patients: Be vigilant and ask questions. Big Pharma has dozed past another barrier and now its reach has expanded past your doctor and right into your hospital room. Propaganda about vaccines and the flu will be posted around the hospital. If ever there was a time to become highly suspicious of the motives in the world of hospitals and pharmaceutical business, it is now. Take these suggestions to heart:

Potilaat! Olkaa valppaina, kyselkää. Lääkeyhtiöt ovat tunkeneet sairaaloihin. Sairaaloissa propagoidaan rokotteiden puolesta.

When somebody other than your doctor enters your hospital room and offers you anything, even if they tell you the doctor ordered it, do not believe that you must accept it without first talking to the doctor in charge of your care. You have a right to know why you are being injected and what the risks are.

Jos joku muu kuin lääkäri tulee huoneeseenne ja tarjoaa Teille jotakin, vaikka he sanoisivat sen tapahtuvan lääkärin määräyksestä, ÄLKÄÄ USKOKO! Sanokaa, että kysytte ensin lääkäriltänne. Teillä on siihen oikeus.


If there is ever a good time to get a vaccine, it is not while you are sick. Please consider both sides of the vaccination debate before agreeing to one. You won’t be given a fact sheet with balanced pros and cons by a conventional medical doctor or by the hospital.

Hyvä aika rokotteen ottamiselle -jos sellaista nyt onkaan- ei ole silloin kun olette sairaana ja immuniteettinne on heikentynyt.


You have the right to refuse any drug, any shot and any intervention at any time, as long as you are psychologically competent.
Mine is only one story, but it represents things to come with the corporate takeover of medicine and the massive push for vaccines. It has been insidious but it is now showing up everywhere: In the schools, in Wal-Mart, in the mainstream press. The doctor-patient relationship is no longer valued or honored. Guidelines, recommendations and one-size-fits-all treatment programs of all comers for the sake of profit are the real driving forces. Our “health care system” has little to do with health. Even the word “health” has been mutated and twisted to represent some distorted picture that looks more like desperation for survival than thriving vitality. Health care centers that vaccinate with complete disregard for the truth about what they are actually doing to people, are not delivering a sound product that can be trusted and relied upon by those who hope to have their health guarded and restored.

Terveydenhuollolla ei enää ole mitään tekemistä terveyden kanssa. Se on lääkeyhtiöiden vallassa ja voitontavoittelua.

References:

1. Kelsall, John T. et. al. Microscopic Polyangiitis After Influenza Vaccination, Journal of Rheumatology. Vol.24:6, pp1198-1202.

2. Tenpenny, Dr Sherri J, FOWL! Bird Flu: It’s not what you think, 2006, pg. 74.

3. Yanai-Barar, et al., Influenza vaccination induced leukocytoclastic vasculitis and pauci-immune crescentic glomerulonephritis. Clinical Nephrology, vol 58. No. 3/2002

4. Damjanov, Ivan, Progression of Renal Disease in Henoch-Schonlein Purpura After Influenza Vaccination, JAMA 1979, vol. 242, No.23. p2555-2556.

5. Ulm, S et. al., Leukocytoclastic vasculitis and acute renal failure after influenza vaccination in an elderly patient with myelodysplastic syndrome., Onkoligie, 2006, vol. 29, No. 10, 470-2.

6. Tavadia, S, Leukocytoclastic vasculitis and influenza vaccination. Clin Exp Dermatol., 2003, vol 28, No 2, 154-6.

7. Kielstein, JT, Minimal Change nephrotic syndrome in a 65-year-old patient following influenza vaccination.,Clin Nephrol, 2000, vol 54, no 3, 246-8.

8. Narendran, M, Systemic Vasculitis following influenza vaccination—report of 3 cases and literature review., J Rheumatol, 1993, vol 20, no 8, 1429-31.

. Popular Articles
The Truth about the Flu Shot
What They Don’t Tell You About Vaccination Dangers Can Kill You or Ruin Your Life
Swine Flu and the Swine Flu Vaccine
Protecting Yourself Against Swine Flu
Vaccine May Be More Dangerous Than Swine Flu
Unvaccinated Children
The Truth about Flu Shots in Pregnancy
What to do If You Are Forced to Take Swine Flu Shot
Vaccination Statistics
Warning: Swine Flu Vaccine Coming Soon

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

NaturalNews) Vaccinations cause various problems that have led to their becoming controversial more than ever before. Because we now know more about what happens. In this article, we plot a step-by-step route to recovery from their effects.

Rokotteet aiheuttavat lukemattomia ongelmia. Tämä on johtanut siihen, että niitä yhä enemmän vastustetaan. Koska nyt tiedämme enemmän siitä, mitä tapahtuu. Tässä artikkelissa askel-askeleelta-suunnitelma rokotteen aiheuttamien vahonkojen minimoimiseksi.

While some studies show that nearly 40% of those surveyed are seriously considering not vaccinating their children, the majority of those surveyed were vaccinated themselves. (1) Generally, the medical profession thinks of the dangers of vaccinations in terms of deaths or retardation due to adverse reactions to vaccinations. Many parents may think about autism concerns. Actually, the dangers of vaccinations are far more widespread and certain in two important ways.

Tietyt tutkimukset näyttävät, että 40% tutkituista harkitsevat vakavasti lastensa jättämistä rokottamatta. Suurin osa tutkituista on itse aikanaan saanut rokotteen/rokotteita. (1) Yleisesti ottaen lääketiede pitää rokotteen huomioitavina haittavaikutuksina vain kuolemaa tai vakavaa vammautumista. Monet vanhemmat ovat huolestuneita autismista. Tosiasiassa rokotteiden haittavaikutukset ovat paljon laaja-alaisemmat.

First, vaccinations interrupt normal immune development when given before immune system maturity. When given after, they serve to hyper-excite one facet of the immune system in its relation to four other stages of natural immune system response. Normally, the immune system goes from:

Ensinnäkin, rokotteet häiritsevät ihmisen luontaisen immuuniteetin kehitystä, varsinkin ennen aikuisikää saadut rokotteet. Kasvukehitysvaiheen jälkeen (aikuisiässä) annetut rokotteet ylistimuloivat yhtä vaihetta immuunisuojan muodostumisessa ja sekoittavat immuunisuojan luontaisen kehityksen jättämällä kolme muuta kehitysvaihetta pois.

Normaali immuunisuoja kehittyy eri tavoin ie. olemalla tekemisissä sairaiden kanssa, kontakteista sienikasvustoihin, veressä ja saamalla tartunnan jolloin elimistön solut ja lymfasysteemi aktivoituvat.
- you smelling a sick person to
- contact with the mucus membranes to
- the blood (the specific area targeted by vaccinations) to
- byproducts of pathogen breakdown which then requires activity in the body cells and the lymphatic system.

Kun yksi vaihe on (rokotteen takia) yliaktivoitunut, muut vaiheet eivät toimi kunnolla. Yliaktivoitunut osa taas reagoi "ylikuumenemalla" ja tehottomasti kuten on asianlaita allergioiden ja autoimmuunisairauksien suhteen. (suom. huom. Autoimmuunisairauksia on mm. MS-tauti. Myös allergiat ovat yleistyneet räjähdysmäisesti. Eräät tutkijat kytkevät, allergioiden lisäksi, lasten tyyppi-I diabeteksen rokotteisiin. Vertailtaessa 1970-luvun jälkeisiä massiivisia rokotuskampanjoita, huomattiin että heti niiden alkaa pienellä viivellä lasten diabeteksen yleistyminen)

When one part is over-excited, the others may not function adequately, and the one targeted is likely to react excessively and ineffectively, such as in the case of allergies and auto-immune disease.
Second, vaccinations also deposit a foreign protein (or protein particle) and its attendant cocktail of chemicals (and possibly heavy metals) into the body without natural processes (e.g. injury) to alert the body to repel any invaders. History has shown us sadly that these particles may end up deposited in the body somewhere - usually an already weak area.(2)

Toisekseen, rokotteet varastoivat elimistöön vierasta proteiinia (munapohjaiset) tai proteiinipartikkeleita ja sen seurana kemikaalicoctailin (jossa on on usein mukana raskasmetalleja kuten elohopeaa) ilman normaaleja elimistön suojamekanismeja. Tällöin elimistö hyökkää tunkeutujia eli rokotteen ainesosia vastaan. On osoitettu, että nämä rokotteen mukana tulevat vieraat ainesosat usein varastoituvat elimistöön, -jollekin jo valmiiksi heikolle osa-alueelle.

These two factors (immune mal-development and deposited supertoxins) have long been criticized by outspoken doctors as possible contributors to rising rates of cancer and other diseases. (3) According to Dr. Richard Schulze, the London Journal of Medicine published two articles in the 1890s which voiced the concerns of medical doctors that cancer rates had quadrupled since the introduction of the compulsory vaccination act there.

Moni valistunut lääkäri on puhunut näistä em. tekijöistä, ja niiden mahdollisista yhteyksistä mm. syövän ja muiden sairauksien kanssa. Richard Schulzen (3) mukaan The London Journal of Medicine on julkaissut kaksi artikkelia, joissa todetaan syöpään sairastuneiden lukumäärän nelinkertaistuneen sen jälkeen kun rutiininomainen rokottelu aloitettiin.

Fortunately, today we know more about how to recover from the ill effects of vaccinations than ever before. Following is a formula that can be followed to that end. Also included is a short explanation of each:

1.Do regular cleansing - monthly or seasonally. This helps your body to start cleaning out areas which normally would be ignored as a low priority.
1. Paasto ja muut elimistön puhdistamismenelmät
2.Clean your liver vigorously. The liver is in charge of monitoring weak areas of the body and can change digestive chemistry and cravings to suit the needs of a needy area of the body. Unfortunately, due to clutter from stones, stress and toxicity, the liver may never have a chance to do this as it should.
2. maksan puhdistus raskasmetalleista ja einesruoan mukana tulevista lisäaineista
3.Get a massage. The massage therapist will work areas of your body that are not normally attended.
3. hieronta
4.Think green...drinks! Raw chlorophyll regenerates blood and enhances resistance to EM radiation and the resonance of heavy toxins.
4. vihreän ravinnon osuuden lisääminen; klorofylli uudistaa verta ja auttaa elimistöä säteilyä ja muita ympäristömyrkkyjä vastaan (suom. huom. vihreän teen juomisella on todettu olevan edullinen vaikutus syöpään ja syöpähoidoista toipuviin, samoin kuituhampun siemenillä ja öljyllä)
5.Utilize technology to fight technology by using bio-energetic devices that promote healthy vibration in your home. Technologies such as Quantum Biofeedback can specifically target hidden poisons and the ill resonance they set up in your body.

Thank you for reading,
Kal Sellers, MH

References:
(1)Riekman, Guy. "Rights and Responsibilities." 2007, Life University. Marietta, GA.
(2)Fallon, Joan. "Autism- New Hope." 2008, Life University, Lyceum Speaker.
(3)Mendalsohn, Robert S. How to Raise a Healthy Child In Spite of Your Doctor. New York:Ballantine, 1984.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Hemp Oil and Cancer

By Mark Sircus Ac., OMD
February 23, 2008

The American College of Physicians (ACP) issued a new policy statement last week endorsing medical marijuana use. The group is urging the government to reverse its ban on medical treatments using marijuana. "ACP encourages the use of non-smoked forms of THC (the main psychoactive element in marijuana) that have proven therapeutic value," the new policy statement said. The Philadelphia-based organization, the second largest doctors group in the United States, cited studies into marijuana’s medical applications such as treating severe weight loss associated with illnesses such as AIDS, and treating nausea and vomiting associated with chemotherapy for cancer patients.[i]

Medical marijuana is becoming more and more associated with anti-carcinogenic effects, which are responsible in preventing or delaying the development of cancer. This means that cannabinoids offer cancer patients a therapeutic option in the treatment of highly invasive cancers. Before we look at the hard medical science that sustains these statements go to http://www.youtube.com/chrychek to see a series of videos that will convince you of the validity of these statements on cancer. The American College of Physicians wants it made legal as do millions of other people. If you or one of your loved ones every get cancer you will be wishing that the government would begin to listen to this medical organization.
12 Million new cases of Cancer Diagnosed in 2007 in the US. In addition Cancer also killed 8 million people worldwide in 2007
- American Cancer Society
After reading the science and watching this video series I am certain that any sane person with cancer or any late stage chronic disease will want free and legal access to hemp oil with a maximum concentration of THC, the active ingredient that is illegal in most places in the world. [ii]

The medical science is strongly in favor of THC laden hemp oil as a primary cancer therapy, not just in a supportive role to control the side effects of chemotherapy. The International Medical Verities Association is putting hemp oil on its cancer protocol. It is a prioritized protocol list whose top five items are magnesium chloride, iodine, selenium, Alpha Lipoic Acid and sodium bicarbonate. It makes perfect sense to drop hemp oil right into the middle of this nutritional crossfire of anti cancer medicines, which are all available without prescription.

Hemp oil has long been recognised as one of the most versatile and beneficial substances known to man. Derived from hemp seeds (a member of the achene family of fruits) it has been regarded as a superfood due to its high essential fatty acid content and the unique ratio of omega3 to omega6 and gamma linolenic acid (GLA) - 2:5:1. Hemp oil, is known to contain up to 5% of pure GLA, a much higher concentration than any other plant, even higher than spirulina. For thousands of years, the hemp plant has been used in elixirs and medicinal teas because of its healing properties and now medical science is zeroing in on the properties of its active substances.

Both the commercial legal type of hemp oil and the illegal THC laden hemp oil are one of the most power-packed protein sources available in the plant kingdom. Its oil can be used in many nutritional and transdermal applications. In other chapters in my Winning the War on Cancer book we will discuss in-depth about GLA and cancer and also the interesting work of Dr. Johanna Budwig. She uses flax seed oil instead of hemp oil to cure cancer - through effecting changes in cell walls - using these omega3 and omega6 laden medicinal oils.

Hemp oil can cheaply and effectively
deliver a knock out blow to ones cancer.

Actually there is another way to use medical marijuana without smoking the leaf. According to Dr. Tod H. Mikuriya, “The usual irritating and toxic breakdown products of burning utilized with smoking are totally avoided with vaporization. Extraction and inhaling cannabinoid essential oils below ignition temperature of both crude and refined cannabis products affords significant mitigation of irritation to the oral cavity, and tracheobronchial tree from pyrollytic breakdown products.[iii]

Most evaluations place the hot air gun style
vaporizer above other methods.

Dr. Mikuriya continues saying “The usual irritating and toxic breakdown products of burning utilized with smoking are totally avoided with vaporization. Extraction and inhaling cannabinoid essential oils below ignition temperature of both crude and refined cannabis products affords significant mitigation of irritation to the oral cavity, and tracheobronchial tree from pyrollytic breakdown products.”[iv]

Rick Simpson, the man in the above mentioned videos, has been making hemp oil and sharing it with friends and neighbors without charging for it. In small doses, he says, it makes you well without getting you high. "Well you can't deny your own eyes can you?" Simpson asks. "Here's someone dying of cancer and they're not dying anymore. I don't care if the medicine comes from a tomato plant, potato plant or a hemp plant, if the medicine is safe and helps and works, why not use it?" he asks.

When a person has cancer and is dying this question reaches a critical point. The bravery of Rick Simpson from Canada in showing us how to make hemp oil for ourselves offers many people a hope that should be increasingly appreciated as money dries up for expensive cancer treatments. We are going to need inexpensive medicines in the future and there is nothing better than the ones we can make reasonably cheaply ourselves.

For most people in the world it is illegal so the choice could come down to breaking the law or dying. There is no research to indicate what advantages oral use of hemp oil vs. vaporization but we can assume that advantage would be nutritional with oral intake. Dr. Budwig Below work would sustain this point of view especially for cancer patients.

The Science

According to Dr. Robert Ramer and Dr. Burkhard Hinz of the University of Rostock in Germany medical marijuana can be an effective treatment for cancer.[v] Their research was published in the Journal of the National Cancer Institute Advance Access on December 25th of 2007 in a paper entitled Inhibition of Cancer Cell Invasion by Cannabinoids via Increased Expression of Tissue Inhibitor of Matrix Metalloproteinases-1.

The biggest contribution of this breakthrough discovery, is that the expression of TIMP-1 was shown to be stimulated by cannabinoid receptor activation and to mediate the anti-invasive effect of cannabinoids. Prior to now the cellular mechanisms underlying this effect were unclear and the relevance of the findings to the behavior of tumor cells in vivo remains to be determined.
Regulatory agencies unfortunately are
unresponsive to new scientific evidence.

Marijuana cuts lung cancer tumor growth in half, a 2007 Harvard Medical School study shows.[vi] The active ingredient in marijuana cuts tumor growth in lung cancer in half and significantly reduces the ability of the cancer to spread, say researchers at Harvard University who tested the chemical in both lab and mouse studies.

This is the first set of experiments to show that the compound, Delta-tetrahydrocannabinol (THC), inhibits EGF-induced growth and migration in epidermal growth factor receptor (EGFR) expressing non-small cell lung cancer cell lines. Lung cancers that over-express EGFR are usually highly aggressive and resistant to chemotherapy. THC that targets cannabinoid receptors CB1 and CB2 is similar in function to endocannabinoids, which are cannabinoids that are naturally produced in the body and activate these receptors.

"The beauty of this study is that we are showing that a substance of abuse, if used prudently, may offer a new road to therapy against lung cancer," said Anju Preet, Ph.D., a researcher in the Division of Experimental Medicine. Acting through cannabinoid receptors CB1 and CB2, endocannabinoids (as well as THC) are thought to play a role in variety of biological functions, including pain and anxiety control, and inflammation.

Researchers reported in the August 15, 2004 issue of Cancer Research, the journal of the American Association for Cancer Research, that marijuana's constituents inhibited the spread of brain cancer in human tumor biopsies.[vii] In a related development, a research team from the University of South Florida further noted that THC can also selectively inhibit the activation and replication of gamma herpes viruses. The viruses, which can lie dormant for years within white blood cells before becoming active and spreading to other cells, are thought to increase one's chances of developing cancers such as Kaposi's Sarcoma, Burkitt's lymphoma and Hodgkin's disease.[viii]

In 1998, a research team at Madrid's Complutense University discovered that THC can selectively induce programmed cell death in brain tumor cells without negatively impacting surrounding healthy cells. Then in 2000, they reported in the journal Nature Medicine that injections of synthetic THC eradicated malignant gliomas (brain tumors) in one-third of treated rats, and prolonged life in another third by six weeks.[ix]

Led by Dr. Manuel Guzman the Spanish team announced they had destroyed incurable brain cancer tumors in rats by injecting them with THC. They reported in the March 2002 issue of "Nature Medicine" that they injected the brains of 45 rats with cancer cells, producing tumors whose presence they confirmed through magnetic resonance imaging (MRI). On the 12th day they injected 15 of the rats with THC and 15 with Win-55,212-2 a synthetic compound similar to THC.[x]

Researchers at the University of Milan in Naples, Italy, reported in the Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics that non-psychoactive compounds in marijuana inhibited the growth of glioma cells in a dose-dependent manner, and selectively targeted and killed malignant cells through apoptosis. “Non-psychoactive CBD produce[s] a significant anti-tumor activity both in vitro and in vivo, thus suggesting a possible application of CBD as an antineoplastic agent.”[xi]

The first experiment documenting pot's anti-tumor effects took place in 1974 at the Medical College of Virginia at the behest of the U.S. government. The results of that study, reported in an Aug. 18, 1974, Washington Post newspaper feature, were that marijuana's psychoactive component, THC, "slowed the growth of lung cancers, breast cancers and a virus-induced leukemia in laboratory mice, and prolonged their lives by as much as 36 percent."[xii]

Funded by the National Institute of Health to find evidence that marijuana damages the immune system, found instead that THC slowed the growth of three kinds of cancer in mice -- lung and breast cancer, and a virus-induced leukemia. The DEA quickly shut down the Virginia study and all further cannabis/tumor research even though the researchers "found that THC slowed the growth of lung cancers, breast cancers and a virus-induced leukemia in laboratory mice, and prolonged their lives by as much as 36 percent."

"Antineoplastic Activity of Cannabinoids," an article in a 1975 Journal of the National Cancer Institute reports, "Lewis lung adenocarcinoma growth was retarded by the oral administration of tetrahydrocannabinol (THC) and cannabinol (CBN)" -- two types of cannabinoids, a family of active components in marijuana. "Mice treated for 20 consecutive days with THC and CBN had reduced primary tumor size."
Marijuana relieves pain that narcotics like morphine and OxyContin
have hardly any effect on, and could help ease suffering from
illnesses such as multiple sclerosis, diabetes and cancer.[xiii]
According to Devra Davis in her book Secret History of the War on Cancer, 1.5 million lives have been lost because Americans failed to act on existing knowledge about the environmental causes of cancer. It is impossible to calculate the added deaths from suppressed ‘cancer cures’ but we do know of the terrible suffering of hundreds of thousands of people who have been jailed for marijuana use.

Hemp oil with THC included has the making of a primary cancer treatment, which even alone seems to have a great chance of turning the tide against cancer tumors. It has the added advantage of safety, ease of use, lack of side effects and low cost if one makes it oneself. Surrounded by other medicinal anti-cancer substances in a full protocol it’s hard to imagine anyone failing and falling in their war on cancer.
THC should be included in every cancer protocol.
Sodium bicarbonate is another excellent anti tumor substance that reduces tumors but is much more difficult to administer than THC hemp oil. Cannabinoids are able to pass through all barriers in the body like Alpha Lipoic Acid so simple oral intake is sufficient. With bicarbonate we need intravenous applications and often even this is not sufficient, often we have to use catheters and few doctors in the world are willing to administer this way.

In the end all cancer treatments that are not promoted by mainstream oncology are illegal. No licensed doctor is going to claim that are curing cancer with sodium bicarbonate though they will treat people with cancer explaining they are balancing pH or some other metabolic profile with this common emergency room medicine found also most kitchens of the world. More than several states have passed laws making medical marijuana legal but the federal government will not relax and let people be free to choose their treatments even if their lives depend on it.

Davis notes that the cowardice of research scientists, who publish thoroughly referenced reports but pull their punches at the end, by claiming that more research needs to be done before action can be taken. Statements like these are exploited by industry that buys time to make much more money. It is a deliberate attempt that creates wholesale public doubt from small data gaps and remaining scientific uncertainties.

They have done that with everything right up to and including sunlight. Everything is thought to be dangerous except the pharmaceutical drugs which are the most dangerous substances of all. Stomach wrenching chemotherapy and the death principle of radiation are legal yet safe THC laden hemp oil is not.

It is legal for doctors to attack people with their poisons but you can go to jail for trying to save yourself or a loved one from cancer with the oil of a simple garden weed. Our civilization has put up with this insanity but there is a great price being paid. In a mad medical world people die that need not and this is a terrible sadness that has destroyed the integrity and ethics of modern medicine.

The science for the use of hemp oil is credible, specific fact-based, and is documented in detail.[xiv] There is absolutely no reason to not legalize medical marijuana and create an immediate production and distribution of THC hemp oil to cancer patients. Unfortunately we live in a world populated with governments and medical henchmen who would rather see people die cruel deaths then have access to a safe and effect cancer drug.

Meanwhile the Food and Drug Administration approved Genentech’s best-selling drug, Avastin, as a treatment for breast cancer, in a decision, according to the New York Times, “that appeared to lower the threshold somewhat for approval of certain cancer drugs. The big question was whether it was enough for a drug temporarily to stop cancer from worsening — as Avastin had done in a clinical trial — or was it necessary for a drug to enable patients to live longer, which Avastin had failed to do. Oncologists and patient advocates were divided, in part because of the drug’s sometimes severe side effects.”[xv]

The differences between Avastin and hemp oil are huge. First Avastin will earn Genentech hundreds of millions where THC hemp oil will earn no one anything. Second there are no severe or even mild side effects to taking hemp oil and lastly it is not a temporary answer but a real solution. Certainly hemp oil will ensure a longer life.

Gov. Bill Richardson of New Mexico and recent candidate for president of the United States ordered the state Health Department in 2007 to resume planning of a medical marijuana program despite the agency's worries about possible federal prosecution. However, the governor stopped short of committing to implement a state-licensed production and distribution system for the drug because State employees could face federal prosecution for implementing the law, which took effect in July. Now that he is being pursued perhaps for the office of vice-president[xvi] things could get interesting on a federal level. We can only hope but for now to get THC hemp oil one would have to grow the plants and make the oil oneself. It is not too difficult to do it seems but it is not exactly the safest thing because of laws and the cooking off of the oils.

Mark Sircus Ac., OMD
Director International Medical Veritas Association
http://www.imva.info
http://www.magnesiumforlife.com
http://www.winningcancer.com

[i] http://www.redorbit.com/news/health/1259095/doctor...

[ii] The confusion and concern often arises due to the fact that hemp seed/oil is derived from the plant Cannabis sativa, which is often incorrectly linked to the psychoactive substance, marijuana. The psychoactive ingredient of marijuana is the chemical THC, however the quantities of THC in hemp oil are so small that they are regarded as insignificant. In fact, for commercial hemp oil products to comply with Government regulations, they must contain less than 10ppm THC, which is very, very little. However, in the majority of products absolutely none can be detected. It would be almost impossible for this level of THC intake to measure even close to illegal levels during a drug urine test.

[iii] http://www.mikuriya.com/can_vapor.html

[iv] http://www.mikuriya.com/vc_multimedia.html

[v] http://salem-news.com/articles/january112008/cance...

[vi] http://www.primidi.com/2004/09/05.html

[vii] http://www.eurekalert.org/pub_releases/2004-08/aaf...

[viii] http://steveridenour.com/My_Homepage_Files/Page5.html

[ix] Vol. 299, Issue 3, 951-959, December 2001- Pharmacology and Experimental Therapeutics

[x] http://hills.ccsf.cc.ca.us/~jinouy01/vital/hemp/ca... All the rats left untreated uniformly died 12-18 days after glioma (brain cancer) cell inoculation. Cannabinoid (THC)-treated rats survived significantly longer than control rats. THC administration was ineffective in three rats, which died by days 16-18. Nine of the THC-treated rats surpassed the time of death of untreated rats, and survived up to 19-35 days. Moreover, the tumor was completely eradicated in three of the treated rats.

[xi] Massi et al. 2004. Antitumor effects of cannabidiol, a non-psychotropic cannabinoid, on human glioma cell lines. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics Fast Forward 308: 838-845.

[xii] http://www.alternet.org/drugreporter/20008/

[xiii] Lester Grinspoon, an emeritus professor of psychiatry at Harvard Medical School, is the coauthor of "Marijuana, the Forbidden Medicine http://www.alternet.org/drugreporter/48749/

[xiv] http://safeaccess.ca/research/cancer.htm

[xv] http://www.nytimes.com/2008/02/23/business/23drug....

[xvi] http://www.nytimes.com/2008/02/23/us/politics/23ri...

Reference for THC hemp medical history - http://www.hoboes.com/Politics/Prohibition/Notes/F...

more interesting articles, some of them in spanish
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Arabimaailman äänitorvi Al Jazeera vaatii tutkintaa WHO:n toiminnasta
http://english.aljazeera.net/news/europe/2010/01/2...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Al Jazeera vaatii tutkintaa WHO:n toiminnasta
http://english.aljazeera.net/news/europe/2010/01/2... Al Jazeera demands an inquiry about WHO and conflicts of interest

NewKerala, Intia vaatii tutkintaa WHO:n toiminnasta http://www.newkerala.com/news/fullnews-33908.html
NewKerala, India demands an inquiry about WHO and conflicts of interest

Helsingin Sanomat: Finland is buying more vaccines http://www.hs.fi/english/article/Occupational+heal...
here one must remember that news-head of Helsingin Sanomat Janne Virkkunen is a Bilderberg-visitor

Antti Pesonen, Itsenäisyyspuolue vaatii tutkintaa THL:n toiminnasta ja rokoteturvallisuudesta Karjalan Maassa
http://www.karjalanmaa.fi/mielipide.php?id=1153
Antti Pesonen, Independence Party demands in Karjalan Maa-magazine an inquiry to be made about THL and safety of the vaccines

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

WHO Pushes Antivirals, Gives Contradictory Evidence At A Virtual Press Conference
A virtual press conference held on November 12, 2009 is adding to the speculation that the World Health Organization (WHO) is misleading the world and purposely withholding evidence of changes that may have occurred on the H1N1 virus.

A transcript of the conference shows that the Medical Officer of the Global Influenza Programme, Dr. Nikki Shindo, is pushing antivirals while providing multiple levels of disinformation and failing to provide specific information relating to sequencing data which could expose even small changes of a mutated H1N1 strain.

For clarity, reporter's questions and Dr. Nikki Shido's responses are in bold emphasis below:

Dr Shindo: In a country where the virus is circulating, we have 3 updated recommendations.

1. Firstly, people in at-risk groups need to be treated with antivirals as soon as possible when they have flu symptoms. This includes pregnant women, children under 2 years old, and people with “underlying conditions” such as respiratory problems.

2. Secondly, people who are not from the at-risk group but who have persistent or rapidly worsening symptoms should also be treated with antivirals. These symptoms include difficulty breathing and a high fever that lasts beyond 3 days.

3. Thirdly, people who have already developed pneumonia should be given both antivirals and antibiotics, as we have seen that, in many severe cases of H1N1-caused illness, bacterial infection develops. These medicines, antivirals and antibiotics, if used in a timely manner, can help save lives.

Tamiflu and other antivirals lower body temperatures. They make people (who can still transmit the virus) asymptomatic for longer periods and can therefore be expected to facilitate and contribute to the spread of the pandemic. If populations begin taking Tamiflu as a preventive measure, it could potentially cause the reverse of the intended effect, causing an explosion of viral transmission.

Emerging evidence in mammals is suggesting that the blood-brain barrier (BBB) in children may not be fully developed until 18 to 24 months of age. Due to the uncertainty in predicting exposure until the BBB is fully developed, Tamiflu SHOULD NOT be given to children under two years of age, directly contradicting Dr. Shindo's comments in the first update recommendation.

Tamilfu has not been studied at all in children under 1 year of age. Even the Tamiflu website itself does not give dosage recommendations for children under 1 year of age.

Just as the WHO, some public health associations such as the Canadian Public Health Association (an independent voice for public health in Canada), are attempting to mislead government health agencies into a false perception that Tamiflu is now safe for children under 1. Health Canada has concluded that the known and potential benefits of Tamiflu outweigh the known and potential risks for children under 1 year of age.

The UK Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) alerted Physicians that Tamiflu can put some people at greater risk of suffering a stroke, a condition that is often fatal or far worse prognosis than any flu symptom.

Numerous reports and studies have already linked Tamiflu to dozens of deaths worldwide in apparently very health children. The British Medical Journal reported that children with seasonal flu should not be given Tamiflu because harmful side effects may outweigh relatively meager benefits.

The WHO stated on their own website that they have reported a high rate of resistance to Tamiflu. A total of 30 countries from all WHO regions reported Tamiflu (oseltamivir) resistance for H1N1.

Despite the adverse reactions of antivirals such as Tamiflu consistently reporting Pneumonia and Respiratory Failure, the WHO and Dr. Nikki Shido 's recommendation is to administer antivirals to people who have already developed pneumonia, an endorsement that could potentially promote millions of fatalities. The statement that "the medicine needs to be administered before the virus destroys the lungs," is not based on any medical literature or evidence from any scientific studies completed on Tamiflu in humans.

Dr Shindo: ...the risk factors for the previously healthy people to have the progressive or severe disease it is incompletely understood. It was pointed out that perhaps obesity especially morbid obesity could
play a role.

If the progress of the disease and its severity are not completely understood, then why are recommendations being made for antivirals when their adverse reactions are well-documented?

By stating that obesity and morbid obesity are playing roles in the disease, the WHO is psychologically conditioning the media and medical establishments that the populations who have a higher percentage of obesity and morbid obesity (specifically the U.S.) will have an increased severity of infections and deaths attributed to this cause.

Assistant Surgeon General, Anne Schuchat, has made several references in the past regarding this supposed phenomenon and link between H1N1 and obesity. She is also one of the primary myth propagators who has publicized H1N1 vaccine facts as myths and myths as facts, and was an instrumental figure in Fox News' biased reporting which urged all pregnant women to submit to the seasonal flu vaccine and the H1N1 vaccine during the pandemic.

Dr Shindo: ...The virus is quite stable. It hasn't changed - the disease pattern did not change either.....Amazingly this virus is very stable and part of the reason, virologists (are saying) is because of the lack of pre-existing immunity in population so that virus doesn't have to mutate to escape from people's immunity. So it's quite stable.

If the virus is so stable and unchanged:

How did 1 million people in the Ukraine become infected in less than a week? The H1N1 viral transmission rates were a snail's pace compared to the situation in the Ukraine where infections doubled every day for 4 days straight.

Why have virologists concluded that this combination of infections may produce an even more aggressive new virus as a result of mutation?

Why are there news agencies reporting that flu viruses have mutated into a single pneumonic plague?

Why were infectious disease specialists such as Dr. Donald Lau quoted saying that "the high viral transmission rates are extremely unusual for H1N1 and there is almost certainly some type of new virus, or a lethal recombination that has occurred..." ???

Aline Gobel, CBC: Could you provide us with information on the risk factors. Who gets sick and who dies from the virus. A few months ago we were told that young people were the most target of this new virus, and now it seems that the Lancet for instance is talking about old people dying of the virus more than young people. On the same line, in Canada, we have a debate in Quebec especially on the priority for vaccination. For people with underlying medical conditions, in Quebec the vaccination is given in priority to people under 65. Does WHO recommend that all people with underlying conditions get the vaccine in priority whether they are over 65 or under 65.

Dr Shindo: ....If you look at hospitalization rate, it is highest in the age group younger than 2 years of age. This information has been compiled from the experiences in countries in the southern hemisphere who just finished their winter. This is one group that you can expect high hospitalization. Also the second group is the pregnant women. The pregnant women is about 4-5 fold at risk of hospitalization and in severe cases it comprises about 7-10% of ICU hospitalizations. So this is the second biggest at-risk group. And the third one is the chronic medical condition, first comes the chronic lung disease group, especially chronic obstructive lung disease including asthma. So they have high probability of developing severe disease and as we collect more date from countries especially from southern
hemisphere countries the risk factors become very similar to the risk factors for seasonal influenza but we still don't have many reports of severe cases in a higher or older age groups, namely over 60 years
old or older. But it is true that severity shifts to the older age groups. If we talk about the case count then the highest is very young adults and children. But if you look at hospitalization, the median age is about 20-35 and then the more severe cases 35-45 so almost 10 years age shift towards the more severe cases. So that is true...

Notice how the WHO provides long winding responses when asked about age demographics relating to the pandemic. They make ridiculous attempts to fabricate data in every age group and constantly contradict themselves as the months pass, as noted by the reporter.

To date, there are NO well-documented case studies in any country that established pregnant women as having an increased risk for pandemic flu. Globally, the effects of the H1N1 swine flu virus have been relatively mild and it has behaved no differently than any other influenza virus, specifically in the southern hemisphere as noted in this report on the CDC website.

"No significant differences were observed between the groups of patients that were admitted versus outpatients in terms of age, sex, number of days from initiation of fever to first hospital visit, and history of influenza vaccination. A total of 163 (98%) of 166 patients admitted to the hospital during the observation period were discharged with no further complications."

Notice how heath officials in Argentina make no reference in this report to higher hospitalizations in children or pregnant women as Dr. Shindo suggests. Any information Dr. Shindo refers to are statistical anomalies which have been falsified by the WHO to suit their objectives.

Terry Rees: Is there any merit to doing things to boost the immune system.

Dr Shindo: We have been asking our clinical network to evaluate but so far we have zero product included in the current recommendation.

Asking the WHO about products to boost the immune system is equivalent to asking the owner of a successful fishery to teach you how to catch fish so you can compete against him. Promoters of disease, such as the WHO, are not interested in natural effective solutions to prevent disease. They never have and never will be precisely because they are so effective.

To reduce the probability of infection and death, It is extremely important for people to adopt an opposing view to the specifics in Dr. Shindo's key message which was "we would like to focus on prevention of severe disease with early treatment."

To boost and optimize your immune system, stick to Natural Protection, immune strengthening herbs and nutrients such as vitamins A, C, D, E and minerals such as calcium, magnesium and zinc. There are also many other important antioxidant nutrients that support immune functioning. These include the carotenes, flavonoids and other polyphenols such as those found in green tea, grape seed, pine bark and various berry extracts. The best food sources of immune-enhancing nutrients are fresh fruits, vegetables, and mushrooms.

Immune Strengthening Herbs and Nutrients

Immune stimulant herbs can boost immune functioning in the short term. They may also be used to treat infections in progress. Some of the most versatile immune stimulants include the various species of purple coneflower root and herb (Echinacea spp.), plantain herb (Plantago spp.), elecampane root (Inula helenium), pot marigold flowers (Calendula officinalis), boneset herb (Eupatorium perfoliatum), black elder flower (Sambucus nigra), stinging nettle herb (Urtica dioica) and goldenrod herb (Solidago spp.). To support immune function, combine three or four of these herbs and take them three to four times per day for one to two week intervals. For best results, this should be repeated once or twice, each time after a one to two week break. This protocol can be used to help boost your immune response, which can prevent illness or lessen the severity if you do get sick.

Virus-Fighting Herbs

There are many herbs that attack viruses directly, which can be used together with immune stimulants by anyone who contracts the ‘flu or some other viral infection. Some of the immune stimulants mentioned above are also antiviral, including purple coneflower, pot marigold and black elder. Other important antiviral herbs include yarrow herb (Achillea millefolium), hyssop herb (Hyssopus officinalis), lemon balm herb (Melissa officinalis), St. Johnswort (Hypericum perforatum) marjoram herb (Origanum majorana), oregano herb (Origanum vulgare), heal-all herb (Prunella vulgaris), rosemary herb (Rosmarinus officinalis) and blue vervain herb (Verbena hastata).

If you think you might have influenza, combine two to three herbs from among the immune stimulants with two to three herbs from the antivirals. It is important to begin taking the herbs as soon as you think you are getting sick. Take your formulation four to six times per day until you are better.

Deep Acting Immune Tonics

Another group of herbs that help to improve and optimize immune function are the immune tonics. These herbs are deeper acting than immune stimulants, but take longer to work. They include North American ginseng root (Panax quinquefolius), lacquered polypore or reishi mushroom (Ganoderma lucidum), artist’s conk (Ganoderma applanatum), Chinese milkvetch root (Astragalus membranaceus) and Siberian ginseng root (Eleutherococcus senticosus). Combine two or three immune tonics and take them three to four times per day for two to three months. Immune tonics are not suitable for treating infections in progress. They are used for preventive purposes or to optimize immune function and work best after first doing several cycles of immune stimulants.

Silver hydrosols, in general, are superior powerful broad spectrum anti-microbials. They have been scientifically proven safe, effective, and life-saving in hospitals and health clinics when used sparingly according to health and environmentally-conscious recommendations. These powerful health guards provide a wide range of practical applications as alternatives to humanly toxic and environmental destructive chemical disinfectants, poisonous antibiotics, and risky vaccinations.

You cannot prevent this disease with antiviral treatments. Once this virus hits North America, any attempts to resort to conventional medicine, including antivirals and vaccines will dramatically increase the incidence of infection and death.

Dave Mihalovic is a Naturopathic Doctor who specializes in vaccine research, cancer prevention and a natural approach to treatment.

The CDC and WHO March Forward With
Further Manipulation of Swine Flu Data
Nearly A Quarter Million Flu Cases in Belarus:
WHO Remains Silent on Ukraine Plague
Deadly Swine Flu Recombination
Predicted by American Doctor
Number of Influenza, ARI and Hospitalized
Cases In The Ukraine Exceed 1 Million
Ukraine Health Minister Says New Strain
of H1N1 Swine Flu: Possible Mutation
Ukraine Declares Martial Law
Following Pneumonic Plague Outbreak
WHO Continues To Deceive: Assumes
That Ukraine Plague Is H1N1 Swine Flu
Ukrainian Government Imposing
Military Rule in Response To Pandemic
Ukraine's Pneumonic Plague: A New Strain
of Flu Many Times More Lethal Than H1N1

The Deaths of Four Ukraine Doctors Raising
Suspicions of a Cover-Up in The Ukraine
Ukraine In Panic Over Swine Flu
As WHO Team Analyzes Cases

A full list of h1n1 vaccine
ingredients, alerts and warnings.
More articles in the Flu Pandemic Archive

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Public hearing on the handling of the Swine Flu pandemic

Strasbourg, 21.01.2010 – A public parliamentary hearing titled “The handling of the H1N1 pandemic: more transparency needed?” is to be held on the fringe of the plenary session of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) in Strasbourg from 8.15-10 a.m. on Tuesday 26 January, immediately followed by a press conference.

The hearing, organised by the Assembly’s Committee on Social, Health and Family Affairs, will bring together representatives of the World Health Organisation (WHO) and of European vaccine manufacturers, as well as independent medical experts, to discuss this topic with parliamentarians. Some members of the Assembly – including the outgoing Chair of PACE’s Sub-committee on Health Wolfgang Wodarg (Germany, SOC)1 – requested in a motion in December that the Assembly look into this question.

The hearing is open to the press. Both hearing and press conference will be webcast live.

The Assembly may also hold an urgent debate on this topic on Thursday 28 January at 10 a.m., if it decides to do so when it adopts its agenda (around midday on Monday 25 January). In this case, the Assembly would debate and vote on a draft resolution.

Programme and list of participants (PDF)

Biographies of participants (PDF)

Motion by Mr Wodarg and others (PDF)

Session announcement

Practical arrangements

The hearing takes place from 8.15a.m. to 10a.m. in Room 1 of the Palais de l’Europe in Strasbourg, and is open to the press.

Media interested in attending are invited to request accreditation from Danielle Schreiber-Somoza of the Council of Europe’s Communication Directorate, e-mail danielle.schreiber-somoza@coe.int, tel. +33 3 88 41 25 44.

Video of both the hearing and the following press conference – in the original language and interpreted into English and French – will be webcast live via the following link: http://tv.coe.int/internet/press.html. Video recordings will also be available for download later.

If an urgent debate takes place on Thursday morning, this will also be webcast live from the following link: http://tv.coe.int/internet. Additional documentation is available on the Assembly’s website http://assembly.coe.int.

For further information, please contact Micaela Catalano, Francesc Ferrer, Angus Macdonald or Nathalie Bargellini of PACE’s Communication Division on e-mail pace.com@coe.int, tel. +33 (0)3 88 41 31 93.

1 . Following the recent parliamentary elections in Germany, Mr Wodarg ceases to be a member of the Assembly, and Chair of its Sub-committee on Health, on Monday 25 January. He will attend the hearing in an expert capacity.

Council of Europe Directorate of Communication
Tel: +33 (0)3 88 41 25 60
Fax:+33 (0)3 88 41 39 11
pressunit@coe.int
www.coe.int

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Lisää tarinaa The Lancet´in päätoimittajan ja koko toimituskunnan sotkeutumisesta Lääkemafian hommiin, mukana kuvassa myös media, brittien hallitus jne http://www.theoneclickgroup.co.uk/documents/vaccin...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset