KissanKulmasta

Kaksoisstandardien maassa: Rahajärjestelmä on rakenteellista väkivaltaa

Kaksoisstandardien maassa, valehtelun ja korruption laveiden vesien välissä syntyi hierarkkinen ns. edustuksellisen demokratian kulttuuri, josta kehittyi finanssieliitin hallitsema uusfeodaalinen yhteiskunta. Alueella (melkein) eli tihkuteoriakasteluviljelyn avulla suuria väestömääriä. Kaksoisstandardien maan poliittinen, taloudellinen ja mielipide-eliitti kutsui aluetta sivilisaation ja humaanien arvojen kehdoksi, ja ihmeen moni siihen uskoikin.

Raha syntyy velasta. Pankkien myyntituote on velka, korko sen hinta. Sinä maksat sen kikyillä, aktiivimalleilla, soteilla, palkka-aleilla sun muulla kurjistumisella.

 

Velka = Raha = Ostovoima = Työpaikka = Talouskasvu.

Väliotsikon kaava yksinkertaistaa sen, miten osittaisvarantorahajärjestelmä (fractual reserve) toimii – tai voisi toimia, jos rahanluontia ei olisi yksityistetty liikepankeille.

Koska raha synnytetään velasta -- luomatta korkoon tarvittavaa rahaa -- velka kasvaa ennen pitkää niin suureksi ettei sitä voida maksaa takaisin. Velan kasvaminen on rahajärjestelmän rakenteellinen ominaisuus. Mutta myös pankki-, velka ja järjestelmäkriisit ovat osittaisvarantojärjestelmän ominaisuus: vivuttaminen aiheuttaa sen, että pankit ovat kroonisesti maksukyvyttömiä, eikä niillä ole koskaan kylliksi pääomaa vastata sitoumuksistaan joten rahoitusjärjestelmä pyörii tosiasiassa veronmaksajien takauksella. Johdannaiskauppa ja sillä(kin) vivuttaminen kasvattavat riskikerrointa.

 

Hikipajaunionin kallis valuutta euro

Euro on ostovaluutta, ja sen käyttäminen maksaa. Kun euroa synnytettiin, julkisen sektorin keskuspankkirahoitus kiellettiin ja jäsenvaltioiden rahapolitiikkaa yhdenmukaistettiin. Toisin sanoen poistettiin joustovara raha- ja talouspolitiikasta mistä seurasi se että joustot tehdään nyt palkanalennuksilla, tarkoituksellisella työttömyydellä ja yksityisen sektorin pakkovelkaannuttamisella.

Helsingissä marraskuussa 2014 vieraillut EKP:n johtaja Mario Draghi hahmotteli tuolloin, kuinka EU:sta rakennetaan hikipajaunioni jossa palkat ovat niin alhaiset, että elämiseen on pakko ottaa velkaa.

Euroopan ombudsman, ”oikeusasiamies” huomautti hiljattain että Draghin tulisi erota pankkiirien sisäpiiririnki G30:stä mikäli aikoo välttää eturistiriitakytköksiä. Draghin mukanaolo yksityisten pankkien sisäpiiriringissä selittänee senkin, että pankkien toimintaa muka-valvova EKP kieltäytyi antamasta tukiostoja veronmaksajien piikkiin tehneen EKP:n toimintaa viimeisimmän pankkikriisin hoidossa tutkineille tilintarkastajille tietoja. 

 

Järjestelmällistä rakenteellista väkivaltaa

Rahan luontioikeuden yksityistäminen on johtanut myös siihen, että poliittista valtaa on siirtynyt rahoitussektorille talouden keskittyessä samoihin käsiin.

Moniko on älynnyt, että kansalaisten vastustama työttömien aktiivimalli, ”paikallinen sopiminen”, ”palkkamaltti”, palkka-alet, kikyily, sote-uudistus ja kaikenlainen rakenteellinen sopeuttaminen ovat eräs seuraus siitä, että rahanluontioikeus on siirretty valtioilta pankeille, ja että ne ovat suunnittelun tulos, eivät korjausliike?

Kansainvälinen taloustappaja, valuuttarahasto IMF toivoi vuonna 2011 ”että Suomi leikkaisi selvästi kohoavia terveydenhuollon ja eläkejärjestelmän kustannuksia” sekä suositteli että ” julkisia menoja voitaisiin alentaa laajentamalla yksityisen terveydenhuollon palveluiden saatavuutta erikoissairaanhoidossa.” Menojen kasvu voisi hidastua, jos maat laajentaisivat yksityisten vakuutusten roolia erikoissairaanhoidossa ja lisäisivät valinnan vapautta. Toisin sanoen IMF vaati Suomelta julkisen terveydenhuollon yksityistämistä, ja kas vaan, me olemmekin nyt saamassa SoTe-uudistuksen ja valinnanvapautta. 

2015, jolloin työttömyysaste oli jo valmiiksi korkealla ja työvoiman kysyntä heikkoa, IMF esitteli Suomelle aktiivimallin ja paikallisen sopimisen osana rakenteellisia uudistuksia. "IMF suosittelee myös uudistamaan työttömyyskorvausjärjestelmää lyhentämällä etuuksien kestoa ja parantamalla työnhaun seurantaa. IMF kuitenkin varoittaa hallitusta tekemästä talouden sopeuttamista liian nopealla tahdilla. David Hofmanin mukaan nyt ei esimerkiksi ole oikea aika korottaa työttömyysvakuutusmaksuja.” Vuonna 2016 IMF painostaa Suomea uudistamaan työttömyysturvansa viipymättä työllisyyttä tukevia aktivointitoimia lisäämällä. Kikykin mainitaan. Hoputus perustuu perustuu keskusteluihin, joita ”IMF:n asiantuntijat ovat käyneet suomalaisten viranomaisten, työmarkkinaosapuolten, yksityisten rahoituslaitosten, tutkimuslaitosten ja muiden tahojen kanssa.”

Kaksoisstandardien maassa työttömiä velvoitetaan aktiivimallin puitteissa työllistymään tai etuuksia leikataan. Samaan aikaan valtiontalouden tarkastusvirasto VTV kertoo yritystukien maksamisen lisääntyneen – ilman aktiivista palkkaamisvelvoitetta -- mutta yritysten määrän vähentyneen. 

Kaksoisstandardien maassa työllistämismäärärahoja jätettiin käyttämättä ja siirrettiin aktiivimallin pyörittämiseen: ” Tulossa on Lindströmin mukaan myös lisärahoitusta. Eurot lisäpanostuksiin löytyisivät viime vuonna käyttämättä jääneistä työ- ja elinkeinoministeriön määrärahoista. Viime vuonna käyttämättä jääneitä työ- ja elinkeinoministeriön varoja voi alustavan tiedon mukaan olla jopa 70 miljoonaa euroa.  

 

Uusi kierros Pelastakaa pankit –paniikkia tulossa?

2017 IMF kehotti Suomea siirtymään yrityskohtaisiin palkkaneuvotteluihin (”paikallinen sopiminen”) -- sekä varautumaan vastaamaan Suomeen siirtyvän Nordean asiakkaiden talletussuojasta ja lamapuskureiden rakentamiseen. Pankkien toistuva elvyttäminen johtaa budjetin räjähtämiseen ja tappaa julkiset palvelut talouskurin kautta - kuten Suomesta ja EU:sta olemme nähneet. IMF onkin seuraavan talouskriisin varalta tarkastellut valtion takausten ja takuiden vaikutuksia julkisen talouden kestävyyteen sekä niistä aiheutuvia riskejä kansantaloudelle -- mitä ei pidä käsittää niin, että Pelastakaa pankit –käytännöstä oltaisiin luopumassa. Nyt se tehdään vain eri reittiäpankkiunionin kautta. 

 

Tarve pankkien syklittäiseen pelastamiseen johtuu paitsi osittaisvarantojärjestelmästä, myös siitä että Euroopan unioni on purkanut globalisaatioon – ja Suomi Euroopan unioniin -- vedoten sääntelyä sekä vapauttanut pääomien liikkuvuutta, luonnollisesti leikaten samalla talousrikospoliisin ja verottajan resursseja tutkia verokeidastelua. Järjestäytynyt rikollisuus ja harmaan talouden toimijat ovat iloinneet rahoitussektorin rinnalla! Ja kuitenkin EKP on myöntänyt, että pankkien pelastaminen aiheuttaa alijäämäongelmia ja valtioiden velkaantumista, supistunutta työllisyysyyttä, yritysten pienempiä voittoja, varallisuusarvojen alenemista, pienempiä verotuloja sekä automaattisina vakauttajina toimivien, maksettavien työttömyyskorvausten suurempia määriä. 

Säästämällä ja leikkaamalla ei ole mitenkään mahdollista päästä sellaiselle talouskasvun uralle, joka mahdollistaisi valtioille, kotitalouksille ja yrityksille velkataakasta selviytymisen yksityistetyn rahajärjestelmän puitteissa. Vaihtotaseemme ei korjaudu sillä että ostovoimaa leikataan kaikkialla – mutta se pakottaa ottamaan velkaa elämisen kulujen ja leikatun tulotason välisen kuilun kattamiseksi. Pankkien myyntituote on velka.

”Tapa jolla tätä viimeisintä järjestelmäkriisiä on hoidettu, saattaa toimia rahoituslaitoksille lisäkannustimena riskinottoon ja/tai saattaa innostaa rahoituslaitoksia viivyttämään taseidensa saattamista tasapainoon” myönsi EKP:kin 2015. 

 

Kapea kärki, laajentuva kurjalisto

Globaalia finanssitaloutta hallitsi vuonna 2011 vain 147 ristiin kytkeytynyttä yritystä. Nyt niiden määrä on vielä pienempi. Elämme tosiasiassa jälkidemokraattisessa plutokratiassa. Oxfamin viimeisimmän raportin mukaan 42 rikkainta henkilöä omistaa yhtä paljon kuin puolet maailman köyhimmistä. Tällainen talousmalli ei voi mitenkään toimia.

 

-------

ps. Rahajärjestelmällämme on myös ympäristövaikutuksia. Se pakottaa tuottamaan luokattoman kehnoa tavaraa kulutuksen ylläpitämiseksi, ja luokattoman kehno tavara on lyhyen elinkaarensaa päässä jätettä. Tämä taas pakottaa ylläpitämään lukuisia kaatopaikkoja ja kierrätystä, joiden käyttö- ja ylläpitokulut peritään siltä, joka aina maksaa: Sinulta.

Voidaan myös sanoa rahoitusjärjestelmän pitävän, omaksi edukseen, suunnitelmallisesti yllä ns. kestävän kehityksen agendaa eräänä poliittisen ja sosiaalisen kontrollin muotona.

 

 

Pääasialliset lähteet:

McLeay, Michael; Radia, Amar; Thomas, Ryland |Bank of England (BoE): Money creation in the modern economy (14.3.2014) https://www.bankofengland.co.uk/quarterly-bulletin/2014/q1/money-creation-in-the-modern-economy

BoE-video rahan syntymekanismeista https://www.youtube.com/watch?v=CvRAqR2pAgw

Jakab, Zoltan; Kumhof, Michael | Bank of England (BoE): Banks are not intermediaries of loanable funds -- and why this matters; Working paper n:o 529 (29.6.2015) https://www.bankofengland.co.uk/working-paper/2015/banks-are-not-intermediaries-of-loanable-funds-and-why-this-matters#

European Court of Auditors: Special report no 02/2018: The operational efficiency of the ECB’s crisis management for banks (16.1.2018) https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=44556

European Ombudsman: Recommendations of the European Ombudsman on the involvement of the President of the European Central Bank and members of its decision-making bodies in the ’Group of Thirty’ (1697/2016/ANA) (15.1.2018) https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/recommendation.faces/en/88592/html.bookmark

Ovaskainen, Teppo | Uusi Suomi: Kela-johtaja sanoo suorat sanat brittilehdessä: ”Suomen etuusjärjestelmää ei ymmärrä edes asiantuntija” (14.1.2018) https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/kotimaa/kela-johtaja-sanoo-suorat-sanat-brittilehdess%C3%A4-%E2%80%9Dsuomen-etuusj%C3%A4rjestelm%C3%A4%C3%A4-ei-ymm%C3%A4rr%C3%A4-edes-asiantuntija%E2%80%9D/ar-AAuCOW7?ocid=sf

YLE (3.10.2017): VTV: Valtio maksoi viime vuonna yritystukia 4,1 miljardia euroa – tukien määrä nousi taas, yritysten määrä laski https://yle.fi/uutiset/3-9863140

Kallonen, Kari | Päivän Lehti (22.12.2017): MTV:lle valtiolta 3 miljoonaa euroa avustusta uutistoimintaan – yhtiö kierrättää miljoonia veroparatiisin kautta https://www.paivanlehti.fi/mtvlle-valtiolta-3-miljoonaa-euroa-avustusta-uutistoimintaan-yhtio-kierrattaa-miljoonia-veroparatiisin-kautta/

IMF ehdottaa Suomelle siirtymistä yrityskohtaisiin palkkaneuvotteluihin (3.11.2017) https://www.piksu.net/artikkeli/imf-ehdottaa-suomelle-siirtymist%C3%A4-yrityskohtaisiin-palkkaneuvotteluihin

Ekberg, Siina | Verkkouutiset (4.10.2016): IMF kehottaa Suomea uudistamaan työttömyysturvansa viipymättä https://www.verkkouutiset.fi/imf-kehottaa-suomea-uudistamaan-tyottomyysturvansa-viipymatta-55979/

IMF kiittelee Suomen hallituksen suunnitelmia | STT (15.9.2015)  https://www.oululehti.fi/stt-paaotsikot/imf-kiittelee-suomen-hallituksen-suunnitelmia-6.255.22302.e9d881914c

Kammonen, Teemu | Uusi Suomi: IMF - Vakava vaatimus Suomelle: yksityistäkää https://www.uusisuomi.fi/raha/111199-vakava-vaatimus-suomelle-%E2%80%9Dyksityistakaa%E2%80%9D

Söyring, Riikka | Uusi Suomi Puheenvuorot (1.12.2014): Euroopan johto tähtää hikiajaunioniin http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/181376-euroopan-johto-tahtaa-hikipajaunioniin

Phys.org | Study shows powerful corporations really do control the world's finances (19.10.2011) https://phys.org/news/2011-08-powerful-corporations-world.html

Suomen Pankki: Raha ja luotto rahapolitiikassa https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/8489

EKP: Talous- ja rahaliiton kolme vaihetta http://www.ecb.europa.eu/ecb/history/emu/html/index.fi.html

EKP: The Payment System (2010) http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/paymentsystem201009en.pdf

BIS, Committee on Payment and Settlement Systems: The role of central bank money in payment systems https://www.bis.org/cpmi/publ/d55.pdf

Iltasanomat: Ministeri Jari Lindström kiistellystä aktiivimallista Ylellä: Rahaa tulossa lisää – ”Näkisin valoa ja toivoa” (22.1.2018) https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005535038.html

Taloussanomat: Orpo: Työvoima­viranomaisille myönnetään lisää resursseja jo alkuvuodesta (16.1.2018) https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005527005.html

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

13Suosittele

13 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (38 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Minun kanssani ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta ajatella täytyy. Ihan itse.

Käyttäjän markkujhhamalainen kuva
Markku Hämäläinen

Mutta varmaan saa olla, minä ainakin olen. Kirjoitin itsekin äsken blogin johon laitoin tämänkin blogisi linkiksi.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tokihan saa olla samaa mieltä. Anna linkki blogiisi, johon viittaat. Muutkin kuin minä saattavat haluta lukea sen. Kiitos.

Käyttäjän JaakkoNiskasaari kuva
Jaakko Niskasaari

Hyvä kirjoitus ja asiasta jälleen Riikka!
Tämän kun saisi päättäjienkin kaaliin taottua mutta eipäs varsinkaan hallituspuolueita totuus kiinnosta kun omat lehmät on ojassa tärkeämpiä kuin oikeasti Suomen ja kansan etujen ajaminen. Tuntuu että jos tämän pankkien suuren pyramidihuijauksen ottaa edes puheeksi, on jostain syystä suorilta Venäjän trolli tai vähintään vihervassarisuvakkiepäihminen.
Totuus sattuu kuten sanotaan, jospa kuitenkin jossain vaiheessa tajuttaisiin äänestää eduskuntaankin ihmiset jotka puhuisivat asioista oikeilla nimillään ja rehellisesti sekä ajaisivat kansan- ei suuryritysten ja pienten eturyhmien- etuja.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Eivät näy kaikki ekonomistitkaan olevan perillä -- tai ainakaan tunnusta olevansa -- siitä miten rahatalous toimii.

Talousdemokraatit aikaan haastatteli poliitiikkoja (Stubb, Soini jne) ja ei niillä ollut hajuakaan taloudesta. Niillä ansioilla sitten pääsee pankkiin töihin.

Käyttäjän paiviruippo kuva
Päivi Ruippo

Suomen hallituksien talous-, sosiaali- ja terveyspolitiikan takia kuolee Suomessa ennenaikaisesti ja turhaan joka ikinen vuosi useita tuhansia kansalaisia (vähintään 5 000).

Viimeiset 15 vuotta hallitusjohdossa ovat olleet Kokoomus ja Keskusta ja jälki on ollut tuhoisaa.

Toisaalta on aivan yhdentekevää, että mitkä puolueet maassa huseeravat, sillä kansalaisia kuolee turhaan samaan tahtiin vuosikymmenestä toiseen.

On myös yhdentekevää, että kuka maassa on presidenttinä, sillä silläkään ei ole mitään merkitystä tähän kansalaisten turhaan tappamiseen politiikan keinoin.

Taantumista, lamoista ja työttömyydestä nämä valtaeliitit syyttävät ja syyllistävät kansaa, mutta talouskasvusta he kehuvat itseään, vaikka joka ikinen taantuma ja lama on seurausta heidän huonosti tehdystä politiikastaan, huonosta ja väärästä maan johtamisesta ja talouskasvut taasen johtuvat aivan muista syistä, kun näiden vallanpitäjien tekemistä toimista.

Mitä kansalaiset voivat tehdä Suomessa, jotta tämä hyväosaisia hyysäävä ja palkitseva, mutta heikompiosaisia tappava politiikan teko saadaan loppumaan?

Leipäjonot pitenevät pitenemistään ja ihmisiä sairastuu sekä traumatisoituu porvaripolitiikan takia koko ajan.

Miten me kansalaiset saamme jokaisen valta- ja rahaeliittejä edustavan ja heidän käskyjään tottelevat ihmiset vastuuseen ja tilille kaikesta siitä väärästä ja pahasta, mitä he ovat ihmisille tehneet ja yhä tekevät?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

"Terveellinen ruoka on liian kallista köyhille, joten terveellisen ruokailun kaupittelu vaihtoehtona ei ratkaise mitään, jos köyhien tulotaso ei nouse. [...] Raportti ottaa esille myös lobbausryhmien vaikutuksen politiikan muotoiluun, ja sen kalliit seuraukset kansanterveyden kasvaneina kustannuksina."

Sitaatti artikkelista Poliittiset päätökset kansanterveyden ongelmien taustalla https://vastavalkea.fi/2017/10/12/poliittiset-paat... jossa valotetaan kahden eri raportin sisältöä lyhyesti.

Tulee muuten tavattoman kalliiksi tällainen politiikka kun ihmisltä menee terveys. Joko heitä hoidetaan tai sitten jätetään kylmästi heitteille.

--------
Miten saamme vastuuseen? Baruch Spinoza sanoi aikanaan että "Parasta mihin kukaan voi käyttää kykyjensä ja taitojensa valtaa on onnistua opettamaan ihmisille, kuinka nämä oppisivat lopultakin itse elämään oman järkensä hallitsemina."

----------
Pankit muuten verokeidastelee myös https://vastavalkea.fi/2017/03/29/euroopan-suurimm... Kun siis seuraavien pankkitukien vinkuminen alkaa, kehotetaan heitä käymään verokeidastileillään nostamasta toimintaatonninsa.

Käyttäjän FreeThinking kuva
Jukka Heikkinen

Sinulla on paljon asiaa, minkä tuo hyvin ymmärrettävästi esille, ja mielestäni oikeita asioita, hyvin perustellusti.

”Tämä taas pakottaa ylläpitämään lukuisia kaatopaikkoja ja kierrätystä, joiden käyttö- ja ylläpitokulut peritään siltä, joka aina maksaa: Sinulta.”

Tämän osalta itse toivon ja edellytän, että tähän mennessä jopa hieman köykäisesti mainostettu kiertotalous (ei sama kuin kierrättäminen) saisi hieman enemmän siipiä alleen. Jospa siitä olisi apua, siihen kaikesta maksamiseen, tuhlaukseen ja jopa jonkin verran työllistymiseen. Tämä on oikeasti ainoa vaihtoehto, muutoin hukumme saastaan, johon meillä ei ole varaa. Täytyy osata hyödyntää jo olemassa olevaa.

Ikävä on huomata myös, kuinka eriarvoistuminen ja kahtiajako erilaisissa kirjoituksissa yleistyvät. Missään vaiheessa ei ole kyseenalaistettu niitä, jotka aikoinaan pistivät työväkeä kävelemään kilometritehtaalle, joka ei ikävä kyllä ole toiminnassa. Liian monen työura katkaistiin, ja nyt huudellaan kohtaanto-ongelmasta. Sitä ei olisi, jos työntekijät olisi pidetty sekä koulutettu toisenlaisiin tehtäviin tai annettu lisäkoulutusta, mietitty muita selviytymiskeinoja ja osahan potkittiin pelkästään vain jotta säästettiin ja saatiin yhtiöiden kurssit nousuun. Ja johtajien palkka nousi. Tasapuolisuutta näissä ei ole millimetrin vertaa. Aivan liian paljon turhaa kouluttautumista, hukkaan heitettyä elämää ja turhautumista kaiken maailman temppuihin, joiden todellista tarkoitusta ei kerrota. Mallit toimivat vain, jos kaikki muuttujat ovat kohdillaan ja tässä yhdessä mallissa ne ovat hyvin suppealle osalle. Mutta jotkut ymmärtävät ovathan he käyneet kouluja ja niitä ei pysty käymään, jollei kykene ajattelemaan.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Kiitän kommentista. Selitätkö vielä muille, mitkä ovat kiertotalouden ja kierrättämisen erot, niin vältymme väärinymmärryksiin perustuvilta kommenteilta.

----
Omat esimerkit:

Kierrätyksessä jäteyhtiöt kannattavat tuhlauskulttuuria, koska ne pääsevät rahastamaan jätekuljetuksille ja oheistuotteilla kuten lajittelulla. Työpaikkoihin sillä on minimaalinen vaikutus. Nykyisenlainen kierrätys vaatii melkoista logistikkaa toimiakseen, ja se maksaa (ja saastuttaa).

----
Maaseudulla kaikki mahdollinen käytetään paikan päällä uudelleen (biojäte, polttokelpoinen jne) tai kiertotalouden kautta tuttavapiirissä (lastenvaatteet, urheiluvälineet, huonekalut jne). Kimppakyydit ovat yleisiä koska julkista liikennettä ei ole.

----
Mieheni on pk-yrittäjä ja hän mielellään pitäisi työntekijöitä. Palkka ei ole niin suuri pulma kuin sen päälle tulevat sivukulut (vakuutukset ymv), jotka tekevät palkkaamisesta kannattamatonta näin epävakaissa taloudellisissa oloissa. Ajatellaan nyt edellistäkin hallitusta joka räpelöi verotuksen kimpussa sitä muuttaen moneen otteeseen. Suunnittele siinä sitten pitkäjänteisesti.

Valtio taas tarvitsee veroja mm. voidakseen maksaa pankeille.

Käyttäjän FreeThinking kuva
Jukka Heikkinen

Voi olla, että olen joskus tästä blogin kirjoittanut, mutt tässä osa siitä tekstistä.

On oleellista huomioida mitä kiertotaloudella tarkoitetaan ja mitä ei.

” Kiertotaloudessa resurssit säilytetään taloudessa silloinkin, kun tuote on saavuttanut käyttöikänsä lopun. Tavoitteena on jo lähtökohtaisesti suunnitella ja valmistaa tuotteet siten, että ne pysyvät käytössä ja kierrossa mahdollisimman pitkään. Kierrätyksessä, johon kiertotalous helposti sekoitetaan, keskitytään puolestaan löytämään käyttötarkoituksia jo syntyneelle jätteelle. ”

Markkinatalouden kannalta tuo ei ehkä kuullosta hyvältä, sillä mitään uuttahan ei kannattaisi valmistaa, koska säilyttämisessä voi tulla monelle resurssipula vastaan.

Mutta kuten ympäristöministeriö sen määrittelee, ei olekaan kysymys erillisestä taloudesta vaan toimintatavoista. ” Nimestään huolimatta kiertotalous ei ole erillinen talous, vaan monialainen ja mittava muutos toimintatavoissa”

http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Kiertotalous

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #8

Kiitän selvennyksestä. Kiertotalous on älyvaihtoehto -- mutta kuten toteat, nykyisenlainen "ota rahat ja juokse" -tyylinen johtaminen ei ehkä innostu kiertotaloudesta.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Kiertotaloudesta itselle tulee mieleen juuri takuun lopettanut pesukone joka teki topin. Ohjelmakortti sekosi eikä näitä kukaan korjaa, 40 kiloa metallia ja muovia meni sitten kaatopaikalle ja uusi rahdattiin Italiasta tai kiinasta kotiini.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

ah, tuo on Jarmo veronkiertotalouden seurauksia. Veronkiertotaloudessa luokattoman huonon tuotteen valmistus hoidetaan työsuojeluttomissa halpapalkkamaissa, tavaratuotanto kirjataan siirtohinnoittelulla ja voitto kierrätetään "yritysystävällisesti" verottavan maan kautta.

Ohjelmakorttia ei valmistajan konttorissa mieti kukaan sen jälkeen kun siihen on kehitetty softa, joka hajottaa sen takuuajan umpeuduttua.

(tarvitseeko tähän edes sarkasmivaroitusta?)

Käyttäjän rutanen1965 kuva
Jari Rutanen

Nyt fiat-paperirahajärjestelmä (>1971) alkaa tulla pian elinkaarensa päähän.

Keskuspankit heikentävät kilvan omia valuuttojaan rahaelvytyksellä, jolle ei ole loppua näkyvissä.

Mm. torstaina Draghi totesi Nykäs-tyyliin, että "ehkä lopetan rahaelvytyksen, ehkä en". Ja lupasi ettei korkoja nosteta vaikka elvytys loppuisikin.

(https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/...)

Jostain kohtaa tämä tulee ratkeamaan ja ehkä savun hälvettyä jotain korjauksia saadaan aikaan.

--

Rahajärjestelmä-keskustelun/kritiikin tulisi olla keskeisessä asemassa yhteiskunnassamme.

Nyt se on ikäänkuin uskonto tai jumala josta ei sovi puhua tai arvostella. Ja todnäk näin on ihan tarkoituksella.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Kirjoitin vuosia sitten siitä kuinka keskuspankit kasvattavat kuplaa kvantitatiivisella kevennyksellä. Kun Yhdysvaltain FED aloitti, muut (EKP, BoE, BoJ jne) joutuivat seuraamaan omilla kevennyksillään.

Keskuspankkien omista tilastoista näkyi jo tuolloin että luotu raha ei ohjaudu reaalitalouteen vaan finanssisektorille tekemään rahasta rahaa ja sieltä verokeitaisiin. Sen sijaan että olisi syntynyt kasvua, syntyikin laajentuva varallisuuserokuilu sekä alueiden välillä että sisällä, ja talouskasvu hyytyi entisestään.

Raha joka ei jää alueelle, ei pyöritä taloutta.

Yhdysvaltain dollarin kurssi putosi tällä viikolla. Yhdysvalloille se on väliaikaisesti eduksi. Seuraavana päivänä Draghi valitti että Yhdysvallat on rikkonut vuosikymmeniä vanhan sopimuksen ja aiheuttanut paineita euroalueelle.

------
Toinen juttu on sitten inflaatioaste. Kirjoitin vuosia sitten siitäkin, kuinka IMF:n ja EU:n haluama paikallinen sopiminen aiheuttaa sen, että EKP:n on entistä mahdottomampi pitää yllä tavoitettaan 2% inflaatioasteesta.

EU-alueen sisällä heittely oli valmiiksi suurta, eikä kahteen prosenttiin päästy edes keskiarvona. Paikallinen sopiminen aiheuttaa sen, että inflaatioasteesta tulee henkilökohtainen.

Olin suoraan sanoen ääristä vierin hämmästynyt että Nordeassa ihan ekonomisti oli nyt näin vuosien päästä tajunnut henkilökohtaisen inflaation olemassa olon! https://www.nordea.com/fi/media/uutiset-ja-lehdist...

-------
Tökkään tähän liitteeksi oman Vaalikirjoitukseni vuodelta 2015 http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1932... Teksti on pääasiassa kysymyksiä, joita jokaisen äänestäjän tulisi kysyä ehdokkailta ennen äänestyspäätöstä. Kysymykset liittyvät myös tämän bloggauksen aiheeseen ja pressanvaaleihin, vaikka ne onkin esitetty pari vuotta sitten.

Käyttäjän rutanen1965 kuva
Jari Rutanen

Rahaelvytyksellä ei ole mitään onnistumisen mahdollisuuksia. Rahat ovat menneet tosiaan asset-kupliin eikä reaalitalouteen.

--

Fed aloitti taseen supistuksen 10/2017. Tarkistin juuri tilanteen ja 24.1.2018 taseesta oli hävinnyt vasta n. 20 mrd $. Tällä vauhdilla se on normalisoitu n. 50v kuluttua.

(https://fred.stlouisfed.org/series/WALCL)

--

On helppo arvata, että Draghi ilmoittaa keväällä rahaelvytyksen jatkuvan ainakin 6/2019 asti. Talvella 2018-19 sitten taas uusi vastaava ilmoitus.

=> Kaikki on vain keskuspankkien hämäystä. Globaalia rahaelvytystä ei tulla enää lopettamaan.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #22

Katsopa muuten näitä Suomen Pankin taseita (s.170) joista näkyy että Suomi alkoi velkaantua EY-sopimuksen myötä: EY-sopimus kielsi keskuspankilta valtion/julkisen sektorin luotottamisen ja aloimme velkaantua ulos, liikepankeille.

https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/787... Suomen Pankin tase vuosina 1868-1992 : Kuukausisarjat, Vappu Ikonen

Käyttäjän rutanen1965 kuva
Jari Rutanen Vastaus kommenttiin #27

Olen myös kallistumassa keskuspankkirahoituksen kannalle ainakin infran osalta (pitkäaikaiset investoinnit). Juoksevat menot pitäisi kai rahoittaa aina verotuloilla.

Edelliseen pitäisi sitten yhdistää talletusvarojen siirto keskuspankkitileille ja sijoituspankkitoiminnan valtiotakauksen purkaminen ts. pankit siirtyisivät oikeaan markkinatalouteen.

Pitää jatkaa pohdiskelua ja opiskelua. Koko hoito pitäisi tietysti myös mallintaa, mihin ei omat kyvyt kyllä riitä.

Ja oletan siis, että nykyjärjestelmän pitää ensin kaatua ennenkuin korjauksia aletaan edes harkitsemaan.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #29

Oletko tutustunut tähän makroekonomistien Modern Money Theory -sivustoon?

http://neweconomicperspectives.org/modern-monetary...

Teoreetikkoina ovat mm. Bill Mitchell, Stephanie Kelton, Bill Black, Randall Wray jne jotka ovat kunnostautuneet esim. pankkipetosselvitteyissä.

Tai voit liittyä WEA:n (minäkin olen jäsen) ja alkaa perehtyä asioihin Real World Economics Review´n kautta. http://www.paecon.net/PAEReview/

Käyttäjän rutanen1965 kuva
Jari Rutanen Vastaus kommenttiin #30

Kiitos linkeistä!

Hyvä sisältö näyttää olevan tuossa MMT-kirjassa. Pitää harkita tilaamista.

Talousdemokratia ry:n toimintaan olisi tarkoitus mennä mukaan. Laitoin jo jäsenhakemuksen sisään.

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

Ranskalaisen ekonomistin Jacques
Rueffin lause ”L’Europe se fera par la monnaie ou ne se fera pas”. Suomeksi: Yhdistynyt Eurooppa syntyy
yhteisen rahan kautta tai jää syntymättä.

Tuo on niin totta tänäkin päivänä. Raha toimii kuin kuokka, muovaa pakolla maaperää otolliseksi niille ajatuksille, joita sitten halutaan viljellä ja kasvattaa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Kerrankos sitä rahalla on kiristetty.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Nyt huomaamme mitä etua on siitä, että tuet keskitettiin KELA:lle. Näin niitä säästöjä syntyy!

Kela vartioi toimeentulotukiasiakkaan lääkitystä http://www.hankalapotilas.net/2018/01/kela-vartioi...

"KELA on siis alkanut syynäämään uudelleen toimeentulotukea saavien lääkekorvauksia. Aiemmin toimeentulotuen maksusitoumus on kattanut kaikki julkisen sektorin määräämät lääkkeet, ja perusteluilla yksityisenkin. Nyt kuitenkin KELA vaatii lisäselvityksiä ainakin tiettyjen lääkkeiden osalta, eikä muuten suostu toimeentulotuen saajille korvaamaan niitä."

Toimeentulotuen alennus yleistyi roimasti – Kelan leikkuri heilui heti 24 000 kertaa https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005536600....

"Toimeentulotuki siirrettiin viime vuonna kunnilta Kelalle, ja velvoitteista luistaneiden tukiin tehtävät 100–200 euron alennukset yleistyivät selvästi.
Toimeentulotuen alentamispäätöksiä tehtiin viime vuonna 24 000 kappaletta, selviää Kelan Taloussanomille kokoamista tiedoista.

Luku on merkittävästi suurempi kuin aiempina vuosina, mitä selittää se, että vastuu viimesijaisen tuen myöntämisestä siirrettiin vuoden alussa kunnilta Kelalle..."

koska jotenkinhan pitää voida maksaa suurituloisille annetut veronalennukset sekä yritystuet https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/financenews/yrit...

"KOLUMNI Mitä yhteistä on Tuuliwatilla, Viking Linella, Kasvuryhmä Suomella, Mandatumilla, Aapajärven jahdilla, HK-Scanilla ja S-ryhmällä? Nämä yritykset ja yhdistykset ovat saaneet yritystukia vuonna 2106 valtion maksamasta 4,1 miljardin euron yritystukipotista.

Poliitikkojen jakamilla veroeuroilla on tuettu tuulivoiman rakentamista, huviristeilyä, kannattavia pörssiyhtiöitä, kelo-iglujen ja pitkospuiden rakentamista ja perhetyötä sekä keskittynyttä ruokakauppaa."

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

Nykyisestä menosta piirtyy verkkokalvolle pakostakin kuva, jossa aasia ohjaillaan nenän edessä roikkuvan porkkanan voimalla. Nyt tilanne eroaa niin, että poliitikkoja ohjaillaan narun päähän sidotun rahanipun voimalla. Alkaa demokratia olla aika kaukana tässä kehityksessä.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Raha/finanssisektori sanelee poliitikoille politiikat. Poliitikot ovat väliporrasta joka toteuttaa johdon päätökset, eivät muuta.

Clintonin säätiön Pay-to-play -käytäntö ja sen vaikutus lakien säätämiseen on erittäin selkeä esimerkki siitä miten homma toimii. Määräsummalla saa haluamansa lain.

Käyttäjän donnybird kuva
tuula pakarinen-curry

Hyvä yhteenveto rahan todellisuudesta.

Sivuvaikutukset tässsä systeemissä pakottavat liiketalouden harjoittajat
tuottamaan tuotteita vain tuotannon tuloksen vaikutuksesta. Tottakai, niin.

Raha on kuitenkin omalla tavallaan erillään tuotteiden todellisesta arvosta. Kuten palkatkin.Ppalkkojen alennus maailman laajuisesti on
tosiaan keinotekoisesti luonut mahdollisuuden tuotantoon.

Talouden tasapaino ei voi koskaan syntyä rahalla, jonka arvo mitataan
vain potenttiaalisen, kuvitteellisen markkinan mukaan.

Tämä selittää sitä kuilua, mikä on syntynyt asunnon hinnan, ja palkkojen
väliin. Kuilu kasvaa, vaikka rahan arvoa, ja sen määrn laskemista
markkinoille yritetään rajoittaa. Rajoitusten uskotaan kontrolloivan
suurempaa inflaatiota rahan suhteen. Ironiaa. Olemme aina pitäneet
inflaatiota tarpeellisena, jotta pystymme maksamaan velkamme.

Rahan arvon aletessa, tavaralla ja asunnolla on oma arvonsa. Nyt niiden
arvot ovat vääristyneet. Tahallisesti, että tahattomasti.

Tukipaketit halvan ruokatuotannon saattamiseksi ovat taanneet velan
kasvun tässä globaalissa velassa. Aina jokin yksityinen taho saa hiukan
takaisin siitäkin, muutamat tietenkin paljon, järjestelmän tuloksena.

Enää ei voida puhua yrittäjyyden tuomasta mahdollisuudesta. Rahaa ei lainata, jos tuloksia ei voida ennustaa. Olemmekin mielestäni myöhässä
tämän järjestelmän muuttamisessa. Muuttaa se pitää, jos haluamme rauhaa.

Rauhan hanke euroopassa kaatuu väärän rahan systeemiin, joka mahdollistaa
suurtuottajien tulot, ja pienet ihmiset häviävät pikku hiljaa. Se ei
aina ole näkyvää. Toivon yhteistä sopeuttamista, ei tarvita köyhiä,
joita aina luodaan tahallaan, poliittisiin tarkoituksiin. Tätä systeemiä
on kritisoitu, mutta kuka sen korjaa. Paikalliset valuutat vain kaikille, aluksi tukemaan muutoksen mahdollisuutta.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Aivan rikollinenhan tuo rahajärjestelmä on!

---------
Aasinsilta rikollisuuteen.

Veronkiertäjä-MTV (joka sai Sipilän hallitukselta media-avustusta) otsikoi: Järjestäytyneen rikollisuuden määrä huimassa kasvussa
https://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/jarjest...

olemme saamassa kiinni Stubelon ihannemaata Ruotsia jossa teinit kulkevat rynkkyjen kanssa kaupungeissa https://www.thetimes.co.uk/article/teens-roam-stre...
ja pääministeri harkitsee armeijan osallistamista katujen siivoukseen https://www.zerohedge.com/news/2018-01-23/sweden-h...

Saksassa maahanmuuttajat tekivät keskusrikospoliisin tilastojen perusteella vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuolikkaalla 142 500 rikosta eli yli 700 rikosta päivässä
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3893436/An...

Suomi rahoittaa poliitikkojen omistamia VOK:keja jotka on nerokkaasti sijoitettu alueille joista poliisi on säästetty pois.

Nämä ongelmat ovat nekin epäsuoriaa seurauksia rahajärjestelmästämme jossa pankit rahoittavat aseteollisuutta joka haluaa sotia myydäkseen aseita joiden hankkimisesta sekä pakolaisia tuottaviin sotiin lähdöstä päättävät aseteollisuuden ja finanssisektorin vaalirahoittamat poliitikot. Järjestelmä tuottaa pakolaisuutta, josta seuraa rahastamismahdollisuus ynnä rikollisuutta.

Käyttäjän JukkaPaljarvi kuva
Jukka Paljarvi

Milenkiintoisia kytköksiä rahajärjestelmän ja eri yhteiskunnallisten ongelmien, kuten ympäristön saastuminen ja rikollisuus, välillä. Olisiko mahdollista löytää yhteys myös ilmastonmuutokseen?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #21

Toki on.

* Deforestaatio eli suurhakkuut. Hakkuuaukiot taas ovat alttiita eroosiolle + muodstavat tuulta ohjaavia tuulitunneleita, joka kiihdyttää eroosiota sekä vaikuttaa mm. sateen reitteihin.

* Tehoviljely kaikkine kemikaaleineen

* Keinokastelun vaikutukset luontoon ja veden kiertoon

* Pohjavesien ja vesistöjen saastuminen

* Vesien kaupallistaminen > esim. väestönsiirrot

* Holtiton kaivosteollisuus josta ihan tuore esimerkki Suomesta

jne

Käyttäjän FreeThinking kuva
Jukka Heikkinen Vastaus kommenttiin #25

Tähän voi lisätä myös monissa muodoissa öljyteollisuuden, joka liittyy myös noihin mainittuihin pohjavesien ja vesistöjen saastumiseen.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #28

Kyllä. Onneksi Suomessa ei ole öljyä -- löydetty ainakaan vielä -- tai Yhdysvallat "vapauttaisi" meidät jo huomenna pikasodalla.

Käyttäjän JukkaPaljarvi kuva
Jukka Paljarvi Vastaus kommenttiin #31

Osamme olisi Norjan kohtalo. Karmeaa!

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #33

Antaako edellisten hallitustemme osaaminen ja isänmaallisuus olettaa, että kohtalomme olisi jotain niin suotuisaa kuin Norjan kohtalo? ;)

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen Vastaus kommenttiin #35

Niimpä, Suomen hallituksien ideologia on ollut yli 20 vuotta päästä irti kaikista kannattavista valtionyhtiöistä. Mikäli Suomella olisi öljyä se olisi joko lahjoitettu Shellille tai jollekin muulle öljy-yhtiölle tai myyty vähiten tarjoavalle.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #37

Tuosta tulikin mieleeni toinen mahdollinen analogia: rahajärjestelmämme tekee sen että ostovaluuttamme euro on kuin UMTS-kaupat: kallis hinta tyhjästä :D

------

SAK:n mukaan aktiivimalli on kiky-sopimuksen vastainen:

"Raportin mukainen aktiivimalli olisi SAK:n mukaan vastoin kilpailukykysopimusta. Sopimuksen hyväksymisen yhteydessä hallitus ilmoitti pidättäytyvänsä työttömyysturvan lisäleikkauksista."

https://www.sak.fi/aineistot/uutiset/aktiivimalli-...

Käyttäjän JaakkoNiskasaari kuva
Jaakko Niskasaari

Näinhän se taitaa valitettavasti tämä rahatalous pyöriä tämän uusliberalistisen näennäisen "vapauden" nimissä jota meilläkin kokoomus etunenässä edustaa: voitot yksityistetään ja tappiot kansallistetaan veronmaksajien maksettaviksi. Asiahan on päivänselvää kelle tahansa ajattelevalle yksilölle mutta siitä huolimatta vaiettu mediassa saatikka sitten politiikassa varsinkin, tabu, no no-älä koske-aihe.
Edelliseen kommenttiin (21) liittyen: kyllä mielestäni voi vetää yhteyttä myös ilmastonmuutokseen kun tutkitaan kuinka paljon vaikutusvaltaa suuryrityksillä on "näennäisesti itsenäisten valtioiden" lainsäädäntöön, nämä paljon puhutut "vapaakauppasopimukset" jos vielä saatetaan voimaan niin meno vain äityy entisestään, kun yritykset voivat haastaa valtiot oikeuteen esim liian tiukista ympäristölakien muutoksista yms. Eli siis korporaatiot pelaavat asiat niin ettei niiden tarvitse sijoittaa ahneuksissaan ja voitonhimoissaan ympäristöystävällisiin menetelmiin ja sitä kautta päästöt, niin pienhiukkastasolla kuin myrkkyvuodoilla ja ihan perinteiset CO2-ja muut kasvihuonekaasupäästöt voivat ja varmasti myös vaikuttavat ilmastonmuutokseen ja paikallisiin ympäristökatastrofeihin. Miksipä ulkomaisia sijoittajia kiinnostaisi miten esim Kainuun/Pohjois-Savon vesistöille ja luonnolle käy kun pelkillä (veroparatiiseihin piilotetuilla) voitoilla on väliä. Samaa esimerkkiähän voi käyttää lähes mihin päin maailmaa tahansa Amazonian sademetsistä Kaakkois-Aasiaan jne.

Elämme hullua ahneuden ja opportunismin aikaa. Toivoahan on aina ja niin kauan kuin meitä toisinajattelijoita/vastarannankiiskejä & Riikan kaltaisia totuuden torvia ja ihmisyyden ja koko äiti maan ystäviä on jäljellä! Vaikka kovin toivottomalta välillä tuntuu ei pitäisi heittää kirvestä kaivoon...

"Only when the last tree has died- and the last river been poisoned- and the last fish been caught we will realize we cannot eat money" -Cree intiaaneilta opittua järkipuhetta.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Finanssisektori nimenomaan haluaa vapaakauppasopimuksia koska vapaasti liikkuvalla pääomalla ryöstö käy nopeammin, ja saaliin voi piilottaa verokeitaisiin. Lisäksi saa nostettua bonukset haastamalla vastahakoisia valtioita kansainväliseen ei- puolueettomaan markkinaoikeuteen ja vaatimalla korvauksia menetetyistä voitoista.

Käsittelen vapaakauppasopimuksien vaikutuksia sekä niiden sosiaalis- ja geopoliittisia ulottuvuuksia "Näin Suomea viedään" -paamfletissa, jonka kirjoitin yhdessä Keijo Korhosen ja Mauri Nygårdin kanssa 2015. https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.1476833

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Ennuste: "18.12.2017 11:00 Euro & talous 5/2017 · Talouden näkymät · Suomen Pankki ennustaa, että Suomen BKT kasvaa 3,1 % vuonna 2017" https://www.eurojatalous.fi/fi/2017/5/ennuste-suom...

Todellisuus: "Sadat kodit vasaran alla ympäri Suomea – Oulussa pariskunta ei lyhennysvapaan jälkeen kyennyt lyhentämään lainaansa" https://www.is.fi/taloussanomat/oma-raha/art-20000...

-----
Huomatkaa: bkt:n kasvun kyttäämisellä ei ole merkitystä. Se ei kerro siitä miten raha jakaantuu. Jos valtio ottaa velkaa bkt kasvaa. Tai jos joku miljardööri tienaa, bkt kasvaa, mutta sillä ei ole reaalitalouden toimintaa edistäviä vaikutuksia.

Toimituksen poiminnat