KissanKulmasta

Sisäministeriön ja Poliisin yhteiset salaisuudet - Secrets of Ministry of Internal Affairs and Police in Finland

 

                    SISÄMINISTERIÖN JA POLIISIN YHTEISET SALAISUUDET
                                     
                                     -Eräitä esimerkkejä elävästä elämästä-
                 SECRETS OF MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS AND POLICE IN FINLAND
           
                                          - some examples from real life-

Onko hallituksella aikomustakaan alkaa selvittämään sitä, että sisäministeri Anne Holmlund ja poliisiylijohtaja Mikko Paatero antavat kivilouhimoiden ja murskaamoiden toistuvasti rikkoa räjähdysainelakia 2005/390 ja –asetusta 1999/59?
 
Has the finnish government any intention to start investigating the negligence of finnish Interior Minister Anne Holmlund and Chief Superintendant of Police, Mikko Paatero? Both allow quarries and crushing plants constantly break laws concerning explosives, such as 2005/390 and government regulations, such as 1999/59.

Ko. yrityksille myydään räjähdysaineita vastoin lainsäädäntöä. Nämä yritykset rikkovat toistuvasti räjähdysaineiden käyttö- ja varastointimääräyksiä. Toistuvasti sivuutetaan ilmoitusvelvollisuus ja luvanvaraisuus, jotka on määrätty laissa.
 
Companies are sold explosives against law. These companies break laws concerning usage and stocking of explosives. Subject to license is written in the law, but it is constantly omitted. So is the obligation to declare. Time and time again.

Laajamittaiselle räjähdysaineen käsittelylle ja varastoinnille lupa haetaan Turvatekniikan keskukselta. Määräykset ilmoitusvelvollisuudesta ja luvanvaraisuudesta on määritetty laissa ”Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)”. Tämä laki sekä ”Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja turvallisesta varastoinnista 59/1999” perustuvat suuronnettomuusvaaran torjuntaan koskevaan SEVESO II –direktiiviin (EY/105/2003), jota Suomi on sitoutunut noudattamaan.
 
TUKES, Safety Technology Authority in Finland, grants permissions to widescale use and stocking of explosives. Regulations of the "Obligation to declare" and "Subject to license" are clearly defined in law "About handling of dangerous chemicals and explosives (390/2005)".
 
Aforementioned law and "Regulation for the handling of dangerous industrial chemicals and their safe storage 59/1999" are based on SESEVO II-directive (EU/105/2003) concerning catastrophes and the prevention of catastrophes. Finland has agreed to honour this.
 
Kymmenissä tapauksissa ympäri Suomea lain mukaan ei olisi lainkaan mahdollisuutta perustaa louhimoja ja murskaamoja suojaetäisyyksien ja muiden turvallisuuteen vaikuttavien asioiden vuoksi. Silti Holmlund, Paatero, Sisäministeriö ja Turvatekniikan keskus sallivat räjähdysaineen laittoman käytön ja varastoinnin.
 
There are numerous cases all around Finland where quarries and crushing plants illegally have been allowed to start operating, without any consideration for protective range from communities and other safety factors.
 
Interior Minister Anne Holmlund, Ministry of Internal Affairs, chief superintendant of the police Mikko Paatero and TUKES, Safety Technology Authority, allow illegal, unsafe use and storage of explosives.

Kotikaupungissaan Porissakin ministeri Holmlund antaa Lemminkäisen laittoman toiminnan jatkua. Tässä lainaus Porin kaupungin ympäristölupapäätöksestä:
"Laitoksen toiminnassa käytetään räjähdysaineita keskimäärin 55 tonnia vuodessa (maksimi 77 t/a). Räjähdysainevarastolle haetaan tarvittaessa lupa Teknilliseltä tarkastuskeskukselta ja ne suojataan lainsäädännön edellyttämällä tavalla."
http://www.pori.fi/ymparisto/luvat/paatokset/lemminkainen13.6.2006.pdf
 
In her hometown Pori (internationally known from Pori Jazz Happening), Anne Holmlund allows illegalities of Lemminkäinen Construction Company to continue.
From the decision of town Pori (licences needed  when environmental considerations are to be heeded): "Explosives are used approximately 55 tons per year (max. being 77 tons per year). A licence for storaging the explosives is to be had from TUKES if needed, and the warehouses must be designed and constructed as the law demands"

Tässä ilmoitetaan, kuinka paljon räjähdysaineita käytetään, mutta unohdetaan, että  räjähdysaineiden käyttö ja varastointi ovat luvanvaraista toimintaa ja niihin liittyy velvoitteita. Niitä ei voi noin vain käyttää.
 
Here it is said, HOW MUCH explosives are used. It does not state, that the use and storaging of explosives are a business where licences are needed, demanded by law, and that with licences there comes also obligations. One can not just use explosives, as one wishes.

Toinen esimerkki löytyy Tyrnävältä  murskaamolta. Mitään lupia ei ole haettu, eikä niitä olisi mahdollista saadakaan. Yrittäjä ilmoittaa käyttävänsä  10000 kg räjähdysainetta kerralla. Räjäytyksien vuoksi talot ovat vaurioituneet ja 30 kilon kivi on lentänyt asukkaan viereen. Oulun poliisipäällikkö katselee muualle. Tyrnävällä rikos jatkuu edelleen.
 
Another example is from Tyrnävä quarry. No applications for licences have been made. It would not be possible to have them. Tyrnävä quarry is located next to habitation.
According to entrepreneurs announcements, 1000 kg of explosives at a time/at one go are used. Because of the explosions, houses have been damaged. A stone weighing 30 kg landed next to a habitant. The police-chief of town Oulu looks the other way, doing nothing.
Criminal activities in Tyrnävä quarry continue.

Kolmas esimerkki on muutaman vuoden takainen Friisilän onnettomuus. Ihmisiä loukkaantui vakavasti ja talot tuhoutuivat. Tutkintapöytäkirjoihin merkittiin räjähdysaineita käytetyn kerralla 5 kg. Friisilässäkin oli kyse valvonnan laiminlyönneistä poliisin ja Tukesin toimesta. Onnettomuutta ei olisi voinut tapahtua, jos olisi toimittu lain edellyttämällä tavalla. Todellisuudessa sielläkin selvityksen tekivät tutkijat ja viranomaiset, jotka olivat myös tutkinnan kohde.
 
Third example is from Friisilä. It happened a few years ago. Many persons were injured severely and houses were destroyed completely. Records of the inquiry claim explosives were used only 5 kilos per explosion. One may believe that or not.
In Friisilä it is also a question of the negligence of the police and TUKES to supervise.
Friisilä-catastrophe coul not have happened if the authorities had not neglected to perform their duty, if they had enforced the law of how the explosives are to be handled.

 
The inquiry after the catastrophe was executed by officials, who were also the subject of the inquiry.

Tukes ja Sisäministeriö eivät välitä laeista, joita lain mukaan tulee noudattaa räjähteiden käytössä ja varastoinnissa. Kun onnettomuus sattuu, osataan kuitenkin lukea lakia :
Lainaus onnettomuustutkintalautakunnan raportista sivulta 40: http://www.onnettomuustutkinta.fi/uploads/itrcn89ov5.pdf  Onnettomuus tapahtui vuonna 2006.
 
TUKES and Ministry of Internal Affairs do not care to act according to law.
When an accident bringing immense amounts of misery happens, suddenly they know how to interpret law: a piece from the inquiry-report of one accident, page 40;
http://www.onnettomuustutkinta.fi/uploads/itrcn89ov5.pdf (also in english and swedish).
The accident happened in 2006.

” 2.5.1 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)

Lain tarkoitus on ehkäistä ja torjua muun muassa räjähteiden käytöstä, varastoinnista ja
säilytyksestä ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö- ympäristö- ja omaisuusvahinkoja.
Lakia sovelletaan räjähteille asetettaviin vaatimuksiin sekä niiden käyttöön, siirtoon,
hallussapitoon, varastointiin ja säilytykseen.
 
2.5.1  Law concerning the safe handling of dangerous chemicals and explosives (390/2005)
 
The purpose of this law is to prevent and avert the dangers to persons, environment and property that handling, storageing and use of explosives can cause. This law is applied to demands concerning the safety of explosives and chemicals, their use, transport, possession, storage and safe-keeping.

Yleisten turvallisuusperiaatteiden (2.luku) (ns. selvilläolovelvollisuuden) mukaan toiminnanharjoittajan”
Räjähdeasetus (473/1993)

Asetuksen 76 §:ssä velvoitetaan toiminnanharjoittajaa ilmoittamaan poliisille kaikista räjäytystöistä lukuun ottamatta vähäisiä räjäytystöitä.
Common Principles of Safety (Chapter 2), Regulation for explosives (473/1993) 76§
states that an entrepreneur informs the police of all explosive works on agenda, except very minor ones that need only small amounts of explosives.

 
mutta jätetään huomiotta
 
but ignoring completely

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdystarvikkeista (130/1980)

Tämä päätös edellyttää, että räjähteet varastoidaan työmaalla ja muussa tilapäisessä varastoinnissa standardin SFS 4397 tai SFS 4398 mukaisesti rakennetuissa ja varustetuissa varastoissa tai TUKESin tyyppihyväksymissä muissa varastosuojissa.
Päätöksessä velvoitetaan työmaalla käytettävien tilapäisten räjähdevarastosuojien osalta noudattamaan valtioneuvoston päätöksen (410/1986) vaatimuksia suojaetäisyyksien osalta.
 
Trade and Industrial Ministry; a regulation concerning explosives (130/1980)
 
This regulation demands, that explosives are stored safely in construction sites and other temporary storageing places built according to standards SFS 4397 or SFS 4398 or other types of storageing places built according to standards set by TUKES.
The regulation also states
that the temporary storageing places for explosives are to be situated in the construction site as is regulated in 410/1986 of protective ranges.
 

Räjäytys- ja louhintatyömaiden valvonta
Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) ja sen alemman asteisten säädösten noudattamista valvovat Turvatekniikan keskus sekä poliisi ja pelastusviranomainen. Turvatekniikan keskus valvoo työmaalla tapahtuvaa räjähteiden tilapäistä varastointia myöntämällä varastointilupia ja tekemällä niiden käyttöönottotarkastuksia.


Of supervising quarries and crushing plants
"The law (390/2005) concerning of the safe handling of dangerous chemicals and explosives" and regulations related to it, are supervised by TUKES, police and Rescue Authorities. TUKES supervises the temporary storageing of explosives in construction sites by giving licences for storageing of explosives and by making inspections.
 

Voi vain pelolla miettiä, minä  päivänä sattuu onnettomuus, jossa tuhannet kilot räjähdysainetta räjähtävät vapaassa tilassa? Tuhot ovat jo nyt valtavia suurien räjähdysainemäärien vuoksi. Taloja on vaurioitunut, ihmishenget ovat joka päivä vaarassa lentävien kivien ja paineaaltojen vuoksi. Poliisi ei tutki asioita, koska ovat itse sotkeutuneet tai Sisäministeriö estää tutkimukset.
Tutustukaa asioihin  www.kotinet.com/veikko.tenkula Siellä esitellään tapaus, jossa ympäristön annettiin tuhoutua poliisin suosiollisella avulla. Ja valheet jatkuvat.
 
One can only wait in horror, when a really terrible catastrophe is going to happen. A catastrophe where thousands of kilos of explosives explode in an open area. The damages are already colossal because of the huge amounts of explosives used. Houses are irreparably damaged, lives are endangered daily because of the pressure waves and flying stones.
The police is not investigating, because they themselves are involved in illegalities or Ministry of Internal Affairs stops them from investigating.
Look at the pictures in the link
http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/
There are pictures of a one site, where environment was destroyed with the help of police turning a blind eye. The lying continues, day after day.

Olin itse poliisina 35 vuotta ja viimeiset 15 vuotta rikostutkijana ylikonstaapelin vakanssilla. Jouduin itse silmätysten näkemään omien esimiesteni laiminlyönnit ja vääristelyt räjähdysainelainsäädännön valvonnassa ja ympäristörikoksissa yleensä. Rikosilmoituksessa olen tuonut esille sisäasianministeriölle, että tunnen suurta häpeää esimiesteni puolesta, jotka avustavat todella törkeissä vaarantamisrikoksissa välittämättä kansalaisten hengestä ja omaisuudesta.
 
I was a police officer for 35 years, of which I worked 15 years as a crime investigator. My status of rank was sergeant. I saw the misconduct, negligence and tampering with data my senior officers practised. In environmental crimes, in negligence of supervising the laws concerning explosives. I saw it. I know it.
 
I´ve filed complaints, I´ve stated in my complaints to Ministry of Internal Affairs that I deeply, as a police officer and a human being, feel ashamed of the way my senior officers are endangering lives of those whom they have given an oath to protect and serve, by their negligence, tampering with data and their outright lies.
Oulaisissa 27.01. 2010      In Oulainen, 27th of January 2010
 
Veikko Tenkula              Sanna Tenkula
Ylikonstaapeli  evp

Veikko Tenkula
sergeant, Crime Investigator (retired)
 
 
Tukes valvoo tuotteiden ja palveluiden turvallisuutta
Tuotteiden ja palveluiden turvallisuuden valvonta siirtyi vuoden 2010 alusta lähtien Kuluttajavirastolta Turvatekniikan keskukselle.
Supervising of the safety of the products and services have been transferred to Tukes in the beginning of 2010.

Kuluttajaturvallisuus
Tukesin yhteystiedot 

suomalaisuuden puolesta  http://koti.japo.fi/~retyyni/

 

medialinnakkeet  http://www.medialinnakkeet.com/   mediapowers

___________________

lisätty 3.3 2010  Tärkeä linkki Suomen EIT-tuomarista, jolla vaikuttaisi olevan väärennetty  kaunisteltu ansioluettelo mitä työelämän kokemuksiin tulee http://www.promerit.net/hirvela.kansio.htm

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (31 kommenttia)

Tapio O. Neva (nimimerkki)

Esitutkintapyyntö ja kantelu oikeusasiamiehelle. Tämän lämmittämiseksi kunnon jutut Seiskaan ja iltapäivälehtiin.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Arvaa onko tehty :D

Petri Partasella oli valaisevia tietoja "kaikista" oikeusasteissamme ja -istuimissamme työskentelevistä vapaamuurareista. Tuli vaan mieleeni.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

These following links and videos are may day calls from Finland. Please check them through. This is the first, but not the last attempt to break the taboos in Finland.

Who can stop these modern DDR-type*) of human rights violations in Finland?

HUMAN RIGHTS VIOLATIONS REPORTS FROM FINLAND

A.
Human Rights Violations in Finland, Part 1/5 - (length 8,19)
http://www.youtube.com/watch?v=Xg8K3CeU8Cc

B.
Human Rights Violations in Finland, Part 2/5 - (length 7,57)
http://www.youtube.com/watch?v=VBOshCVZels

C.
Human Rights Violations in Finland, Part 3/5 - (length 8,06)
http://www.youtube.com/watch?v=DcjSrSzSJWg

D.
Human Rights Violations in Finland, Part 4/5 - (length 8,35)
http://www.youtube.com/watch?v=PUx9ylIgJSA

E.
Human Rights Violations in Finland, Part 5/5 - (length 6,36)
http://www.youtube.com/watch?v=gewOtYZ4LlI

FACTS FROM FINLAND SUMMARY

Don`t hesitate to give your ratings and comments via YouTube for the production teams. If you want to support us, please put this information forward.

Thank you very much for the co-operation and helping finnish people!

We support also Marko´s hungerstrike and perhaps we can deliver via our channel some news concerning Marko`s efforts breaking finnish taboos.

Yours sincerely and keep in touch!
YOUTUBE TEAM WWWOIKEUSTURVAINFO
http://www.youtube.com/user/wwwoikeusturvainfo

* * * * * * * * *

*) DDR-type = Deny, Delay, Refuse

Vanhat Tavat (nimimerkki)

90-luvulla noita räjähdysaineita hävisi tasaiseen tahtiin ympäri maata, eksyi uutisiinkin juttuja, jota ei enää oikein ole tapahtunut... Maassamme on järkyttävissä määrin jätetty heitteille tonneittain erittäin vaarallisia aineita, vastuullisia ei ole vaan näkynyt, ainoastaan tiedotusvälineet ovat vaienneet!
Pitkään olen odotellut milloin posahtaa ja missä, yhteiskuntarauha kun rikkuu, ihmiset on ajettu niin kuralle etten ihmettelisi kotimaan talipaania iskemässä kehäteiden sisällä...
Laittomuudet kun ovat maan tapa, korruptoidut päättäjämme eivät osaa kuin sulkea silmänsä ja antaa toiminnan jatkua, koska ovat itsensä niin pahasti sotkeneet laittomuuksiin!
Hyvä esimerkki toiminnasta on tullin koirien vähentäminen tilanteessa, jossa maailman suurin heroiinivarasto on lähtenyt liikkeelle! Pohjoinen reitti avataan apposen auki, kenenkähän taskuihin rahaa onkaan virrannut, kun tiedetään pitkälti vastuulliset oopiumin tuotannon räjähdysmäiseen kasvuun Nato joukkojen suojeluksessa!

Sanna Tenkula (nimimerkki)

Oikeuskansleri ja eduskunnanoikeusmies eivät puutu mihinkään viranomaislaiminlyönteihin. Mikko Paatero Länsi-Suomen läänin poliisijohtajana lehtihaastattelussa 2003v. oli huolestunut räjähdysaineiden valvonnasta, kun hänen johtamansa läänin alueella sattui useita räjähdysvarkauksia. Nyt Poliisiylijohtajana hän estää rikostutkimukset ympäri Suomea tapahtuvissa räjähdysaineiden käyttö ja varastointi rikoksissa. Sisäministeriössä rikosilmoitukset muuttuvat kanteluiksi tai raukeavat. Räjähdysaineiden käyttö ja varastointi ovat luvanvaraista toimintaa.

Turvatekniikankeskukselta on haettava lupa varastoinnille ja siihen liittyy monenlaisia turvallisuuteen vaikuttavia velvotteita. Tukesin on tehtävä myös käyttöön otto tarkistus.Samoin asetus 76 § velvoittaa Poliisin tarkistaan,että kyseiset varastointi määräyset on lain edellyttämällä tavalla kunnossa.
Ilmoitusvelvollisuus ja luvanvaraisuus sivutetaan kokonaan.

Tätä laittomuutta on tapahtunut kymmeniä vuosia.Meidän tapauksessa Poliisi salasi,että käyttävät niin vähän r.ainetta. Mutta louhijat myöntävät avomesti asiakirjoissaan muualla 10000kg./kerralla. Olen tutkinut ympäristölupia yhtään
lupaa ei löydy Turvatekniikankeskukselta haetun, koska turvallisuus syyt estäisivät luvan hakemisen.

Ostoluvan myöntämisen edellytys on lain mukaiset varastot.Talot vaurioituu Paatero estää rikos tutkimukset.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Kuntaliitto-Kommunalförbundet 29-4-2008

HE 23/2008 vp 1257/90/2008

Kuntaliiton lausunnosta Eduskunnan hallitusvaliokunnalle:

" Kuntaliitto pitää kuntien kannalta ongelmallisena sitä, ettei unionisäädösten ja -päätösten valmistelussa Suomessa juurikaan kiinnitetä huomiota paikallisen tason ja alueiden itsehallinnolliseen asemaan ja tehtäviin, vaikka kunnat ja alueet ovat unionin lainsäädännön toteuttamisessa tärkeimmät toimijat.

Esimerkiksi perustuslakisopimuksen hyväksymistä käsiteltäessä ja nyt Lissabonin sopimuksen käsittelyssä hallitus ei ole esittänyt ollenkaan arvioita sopimuksen vaikutuksista kuntien itsehallinnolliseen asemaan. Ainoastaan hallitusvaliokunta käsitteli kuntien ja alueiden asemaa perustuslakisopimuksessa.

EUROOPAN UNIONIN LUONNE JA TOIMINTA

Kuntaliitto yhtyy hallituksen näkemykseen unionin perusluonteesta. Yleistoimivallan tulee säilyä jäsenvaltioilla. Unionilla tulee olla vain erityistoimivaltaa, jota unioni käyttää jäsenvaltioiden sille perussopimuksissa antaman toimivallan rajoissa ja niissä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että perustuslaillisessa sopimuksessa EU:n toimivalta rajataan selkeästi siten, että paikallis- ja aluehallinnon järjestelmät sekä hyvinvointipalvelujen ja teknisen infrastruktuurin järjestämistavat ovat kunkin jäsenvaltion päätettävissä. Suomen näkökulmasta hyvinvoinnin peruspalvelujen säilyminen kansallisessa päätösvallassa koskee erityisesti kuntia.
/..../ Lissabonin sopimuksessa on useita kohtia, jotka korostavat alue- ja paikallishallinnon merkitystä./.../ "

ja edelleen

"Lissabonin sopimuksessa on pyritty varmistamaan avoimuuden toteutuminen. Erityisesti pohjoismaissa pitkän historian omaava julkisuusperiaate on tunnustettu perussopimusten määräyksissä. Vaatimukset unionin kaikkien viranomaisten toiminnan avoimuudesta, hyvästä hallinnosta ja jokaisen yleisestä tiedonsaantioikeudesta on vahvistettu sopimusten määräyksistä. Julkisuutta koskevista rajoituksista voidaan säätää lähinnä eurooppalain säännöksillä.

Kuntaliitto pitää myönteisenä, että perussopimuksissa vahvistetaan julkisuusperiaate suhteellisen kattavana. On tärkeää, että Lissabonin sopimuksen sisältämät avoimuuden vaatimukset koskevat kaikkia eu-viranomaisia ja ettei eurooppalailla eikä viranomaisten omilla työjärjestyksillä rajoiteta avoimuutta koskevia perusoikeuksia."

20 artikla, Lissabonin sopimus:

"Euroopan kansalaisille on oikeus vedota Euroopan Parlamenttiin ja kääntyä Euroopan oikeusasiamiehen, unionin toimielinten ja neuvoa antavien elinten puoleen jollakin perussopimusten kielellä (siis myös suomi) ja saada vastaus samalla kielellä.

oma kommenttini: tämän kirjeen vetäminen esiin aiheutti eräälle valtuutetulle joiltain valtuusto-tovereilta seuraavan huomautuksen "Ei valtuutettujen kuulu sekaantua kunnan asioihin."
Olen ällikällä lyöty!
ps. En sano kuntaa, missä tämä Suomessa tapahtui. Luulen silti, että se olisi voinut tapahtua missä tahansa kunnassa.

Sanna Tenkula (nimimerkki)

Tv-ajankohtaisessa ohjelmassa vuonna 2008 käsiteltiin asiaa ympäristörikoksista ja niiden ilmituloista. Syyttäjä Marjo Ikäheimonen totesi, että niitä tapahtuu Suomessakin, mutta eivät tule ilmi. Samoin,että niihin liityy myös työnsuojemääräysten rikkominen. Miten ne ilmi tulee,kun valvontaviranomainen ei puutu asiaan ja Poliisi ei tutki.

Poliisi ei tutki, kun olisi tutkittava vielä sisäministeriön laittomuudet.Voi verrata, kun ihmisillä olisi vain laittomia aseita ja niitä käytettäisiin . Samanlailla räjähdysaineet ovat luvanvaraisia. Samoin käytettävä r.ainemäärä ratkaisee talo vauriot.
Tarvitaanko Turvatekniikankeskusta, kun heidän valvontansa on toimimatonta

Eduskunta tekee toimivia lakeja kansakunnan elämää ohjaamaan. Useat viime aikaiset tapaukset viittaavat siihen, että vakavia ongelmia on viranomaisilla ketjun loppupäässä eli lakien,asetusten ja ohjeistusten
toimeenpanossa ja valvonnassa.
Samoin viime ajan tapaukset osoittaa muissakin asioissa kanteluja tehty ym. muuta ja laiton meno on vain jatkunut.
Niiden joiden pitäisi valvoa eivät ole tehtäviensä tasolla.

ampu tulloo (nimimerkki)

Tukesin sivuilta:

Vaaralliset kemikaalit teollisuudessa

Kemikaalisäädökset käsittävät lain vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisesta käsittelystä (390/2005) sekä asetuksen vaarallisten kemikaalien
teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (59/1999). Nämä säädökset perustuvat suuronnettomuusvaaran torjuntaa koskevaan SEVESO II-direktiiviin (EY/105/2003).
Vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia koskee useita velvoitteita, joilla pyritään estämään vaarallisista aineista johtuvia onnettomuuksia
ja rajoittamaan niiden ihmiselle ja ympäristölle aiheuttamia seurauksia. Tässä oppaassa Turvatekniikan keskus (TUKES) kertoo toiminnanharjoittajaa
koskevista velvoitteista, kuten toiminnan laajuuden määrittelystä, tarkastuksista, turvallisuusjohtamisjärjestelmästä sekä pelastussuunnitelmista.

http://www.tukes.fi/Tiedostot/vaaralliset_aineet/e...

Lain ei pitäisi olla epäselvää viranomaisille, mutta lain noudattaminen näyttää olevan. Törkeitä tapauksia.

Sanna Tenkula (nimimerkki)

Pitää paikkansa, että myös yrittäjällä on lakiin perustuvia velvoitteita:
Kemikaalilain 15§ (huolehtimisvelvollisuus)
Kemikaalilain 16§ (selvilläolovelvollisuus)
Kemikaalilain 16a§ (valintavelvollisuus)

Yrittäjät eivät anna mitään selvityksia hakemuksissaan kemikaalien varastoinneista, käytöistä sekä ympäristövaikutuksista ja -haitoista/vaaroista eikä myöskään melun torjuntaa selvitetä.
Ymp.suoj.laki ja -asetus edellyttävät kemikaalien huomioimista ympäristöluvassa, jossa pitää asettaa kemikaalien käytöstä, päästöistä ja ympäristövaikutuksista selvitys. Samoin ympäristöriskianalyysi on tehtävä ennen lupahakemuksen jättämistä.
Räjähteiden teollisesta käsittelystä ja varastoinnin luvista vastaa Turvatekniikan keskus.

Mitään selvityksiä ei voida tehdä, kun on toimittu laittomasti, eikä laillisesti pysty lupia saamaan asutuksen läheisyyteen. Ihmisten tietämättömyyttä hyväksikäyttäen Sisäministeriö antaa rikkoa lakia. Eihän Sisäministeriön tehtävä ole olla avustamassa ympäristörikoksia ympäri Suomea, ja tuhota ihmisiltä elämä!

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Peruuttakaa joka ainoa teille tuleva lehti ja viskatkaa televisiot ongelmajätekasaan mihin ne kuuluvatkin.

Miksi maksaa ”tiedonvälitykseen erikoistuneille tahoille” siitä, että joutuu etsimään omaan elämään tosi paljon vaikuttavan tiedon itse?

Tyhjän saa pyytämättäkin.

Kaleva, Suomen Kuvalehti ja Lääkärilehti sentään jo mainitsevat BMJ:n artikkelin ja sen sisällön: että H1N1-valepandemia on Euroopan Neuvoston tutkinnassa.
Siis tätä juttua mitä blogeissa on jankattu viikkokausia.

 

Tällaisen toiminnan mahdollistaa nelikantainen lainsäädäntömalli, kts. linkki http://ajankuva.blogspot.com/2009/10/jaljet-vaalirahoituksen.html

Sanna Tenkula (nimimerkki)

TV- ajankohtaistoimittajaakin löytyi tapaukseen juttua tekemään,mutta toimittajakin joutui kiristyksen kohteeksi. Viranomaiset olivat soittaneet toimittajalle jos teet juttua raastuvassa tavataan. Samoin Oulaisten viranomaiset olivat toimittajalle ilmoittaneet ne ovat sekopäitä. Samoin KRP. tutkija sanoi meille jos Poliisia vastaan toimitte teille tulee huonot oltavat.
On tullut kyllä sekin koettua.

Louhija kävi tekemässä ilkivalta räjäytyksen kotimme vieressä tuntui ,että talo hajoaa paineaallon vuoksi ja kivet lensi. Poliisi teki valheelliset paperit siitäkin tapausesta (36kg.) räjähdysainetta oli kuulemma ollut ja normaalit louhinnat käynnissä. Tänä päivänäkin ilkivalta paikka on nähtävänä.
Kun joudut viranomaisten mielivallan uhriksi voit kokea mitä vaan.

Toimittajat eivät uskalla kirjoittaa juttuja ja kaikki eivät ymmärrä miten kieroutunut yhteiskunta on.

repe (nimimerkki)

http://www.youtube.com/watch?v=8K9dgqKmJ50&feature...

Keskitysleireistä USA:ssa (Fema-camps) väitetty tunnustus ja yksi visio.

repe (nimimerkki)

Postasin tänne aikoinaan Morasen kirjoituksen ei-juutalaisista juutalaisuudessa. Siellä kerrottiin juuri erityisen hirveästä ja fasistisesta lahkosta, joka oli kummallisen vaikutusvaltainen USA:ssa ja jota juuri presidentit kunnioittivat kovasti. Bushin hallinnon lopussa USA:ssa säädettiin kansallinen juhlapäivä tämän hirviölahkon ja sen gurun kunniaksi. Tästä kertoo Laurio uusimmassa kirjoituksessaan ja siinä on kokonaan tämä laki lopussa:

http://vilaurio.blogspot.com/2010/02/demjanjuk-kor...

Samalla kerrotaan aluksi eurooppalaisesta oikeudenkäyntitavasta, joka on täydellistä laittomuutta. Samaa on tietysti usein oikeus Suomessa, mutta uudet viharikoslait tuovat nämä holo-oikeudet tännekin.

foliohattu (nimimerkki)

Oletko repe huomannut, että JaneB:nkin sivuilla on jo otettu kantaa tähän juutalaisteemaan. Kommentit kannattaa myös lukea.

http://www.theflucase.com/index.php?option=com_con...

repe (nimimerkki)

Nyt vasta? Ilmeisesti muuten herättäisi kenties jo liikaa huomiota. Liikeaa meuhkaamista ja joka lajin salaliittoja nyt ja siis ei ollutkaan niin pelkuri tässä asiassa. Miksi sitten ei ole puhunut aiemmin? Miksi lapsekkaat jutut "saatanaa palvovista johtajista/arjalaisista"? Outo tyyppi. Kommenteissa tietysti raivokasta vastustusta ja vaatimuksia palaamaan syyttelemään yksin "satanisteja"

Sanna Tenkula (nimimerkki)

Sain sähköpostia eduskunnasta Annika Lapintieltä.

Valitettavan usein Suomessa luontoarvot jyrätään elinkeinoelämän etujen sitä vaatiessa. Kivimurskaamot, louhokset ja soramontut ovat tästä hyviä esimerkkejä.

Samon hän toteaa:Luonnon kunnioittaminen tulee vihdoin ottaa tosissaan myös Suomessa.

Kun eduskunta säätää lakeja miksei niitä noudateta. Rikollisilla keinoilla louhittu kivi, jota ympäri maailmaa myydään. Sisäministeriön vielä avustaessa laittomuutta. Onko tämä Suomelle hyvää mainosta.

Asukkailta tuhotaan omaisuus elämä kodeissa Lapset ovat kuin sodassa eläneitä. Osoittaahan vääryyttä sekin, kun meluasintuntijat tekevät meluttomiksi pihapiirit. Räjähdysaineiden laillinen käyttö ja varastointi ei muuten onnistu rikotaan siinäkin lakia.
Joka tämän kauheuden on elänyt minkä olemme joutuneet kokemaan viranomaisten rikoksia katsellessa ja kokiessa.
Pihapiirimme on kuin sotatanner . Ei ihme kun KRP: tutkija totesikin tämä on maksettu juttu tässä haisee raha.

eila virkkunen (nimimerkki)

Kiitos Riikka upeasta suomennoksestasi.
Olen lukenut aiemmat 3 osaa ja oikeastaan siinä myös syy, miksi haluan laittaa tänne linkin lauluun >>>

(((Mielelläni olisin laittanut tämän uusimman juttusi perään. Muttei juuri nyt onnistu omalla koneellani.
Jos siis olemme Kiinan kainalossa (keskustelu erotaan eu:sta blogissa) kannattaisi ehkä opetella laulamaan sydänlauluja.)))

http://www.youtube.com/watch?v=-c9-XaA2f00&feature...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Dear friends,

Oil giant Chevron faces losing a historic lawsuit on its dumping of toxic waste in the Amazon -- let’s help the people of the rainforest win in the court of public opinion and before the law, by pressing Chevron’s new CEO to clean up this mess and stop Chevron’s dirty lobbying:

The final judgment is imminent after a long legal battle between oil giant Chevron and brave indigenous peoples of the Ecuadorian Amazon, who are seeking redress for the multinational’s dumping of billions of gallons of toxic waste in the rainforest.If Chevron is forced to pay billions in damages, it’ll be a big step forward in bringing the world’s polluters to account. Staring defeat in the face, the oil giant has launched an aggressive last-ditch lobbying campaign to derail the lawsuit.

But Chevron’s newly-appointed CEO, John Watson, knows his corporation’s brand is under fire and is growing anxious about the risks of a public shaming campaign -- so let’s turn up the heat! Sign the petition calling on Watson and Chevron to clean up their mess in Ecuador, and it will be delivered to them, their shareholders and the US media -- click below to take action now:

https://secure.avaaz.org/en/chevron_toxic_legacy_2...

Over the years, civic action like this has helped to transform the policies of some of the world’s biggest corporations. But most oil and gas multinationals spend hundreds of millions of dollars every year on lobbying and PR to reshape climate and energy policies and deny their environmental and human rights duties -- and Chevron is one of the biggest offenders.

From 1964 to 1990, Chevron-owned Texaco deliberately dumped billions of gallons of toxic waste from their oil fields in Ecuador's Amazon -- then pulled out without properly cleaning up the pollution they caused. Facing imminent defeat in the courts, Chevron has turned to legal machinations, powerful public relations firms and lobbyists to intimidate its critics into silence and avoid responsibility for the massive environmental and human disaster it has triggered.

Chevron has repeatedly vowed to refuse to pay for a clean up even if ordered to by the court, saying “We will fight this until hell freezes over. And then we’ll fight it out on the ice.” Its latest strategy: pushing the US government to bully Ecuador into burying the case.

We cannot sit back and watch Chevron make a mockery of justice like this -- let´s build a critical mass of support and help the rainforest inhabitants win this round, in the court of public opinion and before the law. Click here to sign the petition and help deliver a deafening message personally to Chevron´s new chief executive John Watson:

https://secure.avaaz.org/en/chevron_toxic_legacy_2...

Citizens in Ecuador and around the world are joining efforts to stand up to one of the biggest and dirtiest corporations in the world. If we win, it’ll be another big step toward a future of corporate accountability, human rights and environmental protection. Let's add our voices and spread the word today!

With hope and determination,

Luis, Paula, Benjamin, Pascal, Paul, Alice, Ricken, Graziela and the whole Avaaz team

PS - This campaign is part of a larger effort by Amazon Watch, Rainforest Action Network and other environmental and human rights allies worldwide.

SOURCES:

ChevronToxico, the website of Amazon Watch's Clean Up Ecuador Campaign, includes new video of affected Ecuadorians urging Chevron´s CEO to clean up oil pollution:
http://chevrontoxico.com/

Wall Street Journal, "Chevron Plaintiffs Ask U.S. Court for Action":
http://online.wsj.com/article/SB100014240527487043...

Politico, "Chevron's lobbying campaign backfires":
http://www.politico.com/news/stories/1109/29560.html

The Huffington Post, "Chevron and cultural genocide in Ecuador",
http://www.huffingtonpost.com/kerry-kennedy/chevro...

Los Angeles Times, "Oil, Ecuador and its people":
http://articles.latimes.com/2009/aug/28/opinion/ed...

"CRUDE. The Real Price of Oil"", Joe Berlinger´s award-winning documentary film that chronicles the epic battle to hold oil giant Chevron accountable for its systematic contamination of the Ecuadorian - official website:
http://www.crudethemovie.com/

Sanna Tenkula (nimimerkki)

Milloin Mikko Paatero ja sisäministeriö ryhtyvät toimiin ,kun ihmisiltä tuhotaan kodit. Mitä tuhoa aiheuttaa ,kun vapaassa tilassa olevat räjähdysaineet räjähtäisivät. Odotetaanko uutta Friisilää tapahtuvaksi? Sillä erolla ,kun louhijat käyttävät tuhansia kiloja kerralla tuhot olisivat moninkertaiset.

Ihmiset elävät pelonvallassa lentävät kivet, paineaalto rikkoo taloja Ihmisiin kohdistuva paineaalto laki määrittelee 25kg. r.ainemäärällä suojaetäisyys 1000m

Käytetään tuhansia kiloja kerralla.Mikä henkinen paine ihmisillä on kodeissa.

Räjähdysaineet ovat samanlailla, kuin aseet luvan varaisia ,mutta Paaterolla ei ole haluakaan ryhtyä toimiin laittoman tilanteen korjaamiseksi.

Vikke (nimimerkki)

Onks tää totta vai fake juttu, löytyi vahingossa, karmeeta kokeilua, sairas,sairas maailma...???
http://www.youtube.com/user/kwonqp8#p/u/3/rypR4JQaisE

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Eipä näy Vikke sinun linkki aukeavan helpolla, mitä siellä takana on?

Vikke (nimimerkki)

Kyllä se aukes! Dna kokeilua eli Animal with human head! Järkyttävää...

Siivekäs (nimimerkki)

Vikke, tuo nyt on päivänselvä. Myös videon infossa lukee että kyseessä on jokin performanssi.

Kuva on sellanen että sen voi ymmärtää monella tapaa, varsinkin jos siihen liitetään otsikko/teksti voi sen tarkoitus muuttua päinvastaiseksi mitä se oikeasti on. Kuvaa voidaan manipuloida jo pelkällä otsikolla, rajauksella, aiheyhtymällä ja kun miettii että kuvaa pystyy myös digitaalisesti muokkaamaan kaiken tuon lisäksi kannattaa tosiaan varovasti järjen kanssa katsella kaikkea mitä mediassa näkee.

Sanna Tenkula (nimimerkki)

Sisäministeri Anne Holmlund on hiljaa vaikka tietää, että laiton meno jatkuu ympäri Suomea kivilouhimoilla ja murskaamoilla .
Vapaana olevat räjähdysaineet ovat taatusti yhtä vaarallisia ja yhtä laittomia,kuin laittomat ampuma-aseet.Voisi toivoa,että sisäministeri Holmlund vaivautuisi selvittämään, ennen varsinaista vahinkoa esille tuodun lainrikkomisen juurta jaksain.

Tässä on nähtävillä maan hallinto ei toimi,kuin ilmiantojen voimalla jos silloinkaan.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Sanna Tenkula, #25,

kirjoitin kyllä asiasta sisäministeri Anne Holmlundille kansanedustajille, jo muutama viikko sitten. Että ei siellä asiasta tietämättömiä olla.
Oikeusministerikään. Tai kauppa- ja teollisuusministeri, ympäristöministeri...

Teillä on mahdollisuus valittaa asiasta suomeksi esim. EIT:ille, Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimelle.
Vaikka oikeuskansleri olikin -varmaan epähuomiossa?- antanut Vakuutusongelmaisten liitolle sellaista virheellistä tietoa, että asiakirjojen pitää olla englanniksi niin se ei ole totta. Suomeksikin voi valituksen esittää.

Tosin muistelen, että Suomen edustaja siellä on poliittisin perustein, ei ansioiden ja työuran, perusteella valittu mutta onhan siellä muitakin kuin suomalaisia työssä ;)
Jos päätätte lähestyä mieluummin jotakuta muuta kuin mainitsemaani suomalaista edustajaa EIT:ssa, voin antaa käännösapua saatekirjeen kanssa. Tämä on lupaus.

Sanna Tenkula (nimimerkki)

Kiitos Riikka apusi on varmasti tarpeen. Kyllä Suomen poliisijohto rikkoo ihmisoikeuksia ja tuhoaa ihmisten elämän kodeissa.
Korruptio jyllää räjähdysaineiden ympärillä, jota sisäministeriö estää paljastumasta.

Mitsos (nimimerkki)

My case went to ECHR 10 days ago.
I was found guilty based on: assumptions, lies under oath, forgeries, lies about the finger print of the voice on the videos by the police.
Our computers were sold by the police and I lost my fractal art work worth 42.000 Euro plus other computer work.
I was in jail when da-hui@telex.co.uk posted on Usenet and yet was found guilty of his posts. telex.co.uk is a private domain.
The story is huge as are the crimes committed by the Finnish police against my person. I posted 130 email to the Finnish media. About 70 companies.
Not a single one replied to me. Now I am posting emails to the UK press.
Please contact me. I need some solidarity.
I am Demetrenos on Youtube

Oskari (nimimerkki)

Talvivaara haisee ja pölyää / Kainuun Radion kotisivulla:

"Sokkeli poikki

Lähimpänä kaivosta on Esko Korhosen tiilitalo. Kymmenen vuotta vanha rakennus on omistajan mukaan kärsinyt vahinkoa räjäytyksistä.

- Viidestä kohdasta on sokkeli poikki, uuni ja palomuuri rikki ja seinässä halkeamia, sanoo Korhonen.

Talvivaaran kaivostoiminnan päällikkö Arto Suokas on toista mieltä.

- Me ei uskota toimintamme vaikuttaneen suuresti näihin muodostuneisiin rakoihin.

Korhonen on pyytänyt ympäristöviranomaisia keskeyttämään räjäytykset. Kainuun ELY-keskus on pyytänyt Talvivaaran kaivosyhtiöltä selvitystä asiasta. Kaivosyhtiö selvityttää asiaa konsulteilla, joiden tärinämittari on ollut pari päivää Korhosen kuistilla. "

http://yle.fi/uutiset/luonto_ja_ymparisto/2010/03/...

Sanna Tenkula (nimimerkki)

Voi näitä tärinämittarin asentajia, kyllä ne tekee likaista peliä. Siellä se pelaa järjestäytynyt rikollisuus. Meillä halkesi myös palomuuri ja seiniin halkeamia tuli kivenlouhinnasta.Jonka oikeus vahvisti ja jonka oikeuden jäsenet joutuivat ominsilmin vahvistamaan. Finnrok tärinätutkimuksia tekevä virma on räjähdysaineita myyvän virman omistama. Lisäksi maan tunnetuimmat melu ja räjähdeasiantuntijat olivat meidänkin tapauksessa oikeudessa valehtelemassa .Tähän perustuu ympäri Suomen murskaamoilla ja louhimoillakin laiton meno, konsulttivirmojen valheellisiin tutkimuksiin.
Meidän tapausessa salattiin, että louhija käyttää satoja kiloja r.ainetta. Muutamia kiloja valeheltiin käytetyn.

ON olemassa laki TYöministeriön päätös räjäytys- ja louhintatyötä koskeviksi turvallisuusmääräyksiksi.
TYöministeriö on 29.5.1986 annetun valtioneuvoston päätöksen räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista (410/86) 93 § nojalla päättänyt.

Räjäytys ja louhintatyössä on sen lisäksi, mitä valtioneuvoston päätöksessä räjäytys- ja louhintatyöstä koskevia järjestysohjeissa (410/86) määrätään, noudatteva räjäytys- ja louhintatyötä koskevia turvallisuusmäääyksiä 16:0, jotka julkaistaan Turvallisuusmääräykset nimisessä julaisusarjassa.

16:0 normit on kokemusperäinen taulukko räjähdysaineen käytöstä. Sieltä ilmenee mikä matka on taloihin vaarallinen.Esim. 25kg. määrälle paineaallossa suojaetäisyys 1000m. Ei tarvita tärinämittareita sielläkään kokemusperäiset taulukot riittää vauriot osiottaan.

Tutustukaa kotisivuihini http://www.kotinet.com/veikko.tenkula sieltä

löytyy kootuna linkeistä lainsäädänöä.
Räjähdysaineiden ympärillä pyörii tosi likainen toiminta niin käytössä ,kuin varastoinnin osalta. Samoin konsulttifirmat täysin törkeää.

Mitsos (nimimerkki)

Nobody contacted me but this was expected. I now posted the link to the Turku police forgery. I contacted ECHR much to early on February 2010.
They got my application now on August 2010.

Toimituksen poiminnat