KissanKulmasta

Pakkorokotuslaki Suomessa voimassa 1.11 2009 alkaen

Pakkorokotuslaki on tosiasia. Myös Suomessa. Ihan täsmälleen WHO:n sivuilta löytyvän "toolkit for governments" mukaan tehty. Kannattaa kiinnittää huomiota lopussa oleviin lakimuutosten päiväyksiin.

 Nyt, kun WHO ei enää ole pelkästään neuvoa antava elin vaan määrää toimenpiteistä pandemioiden aikana, on syytä avata silmänsä joka ainoan rokotuskultti-uskovaisenkin.

 

Tartuntatautilaki 25.7.1986/583        http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860583

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 LUKU
Yleisiä säännöksiä
1 §
Väestön suojaamiseksi tartuntataudeilta on noudatettava, mitä tässä laissa säädetään.
2 § (29.1.1999/70)
Tartuntataudilla tarkoitetaan tässä laissa sellaista sairautta tai tartuntaa, jonka aiheuttavat elimistössä lisääntyvät pieneliöt (mikrobit) tai niiden osat taikka loiset. Tartuntatautina pidetään myös pieneliön myrkyn (toksiinin) aiheuttamaa tilaa. Tartuntatautilakia voidaan soveltaa myös prionin aiheuttamaan tautiin.
3 § (14.11.2003/935)
Tartuntatautien vastustamistyöhön kuuluu tässä laissa tartuntatautien ehkäisy, varhaistoteaminen ja seuranta, epidemian selvittämiseksi tai torjumiseksi tarvittavat toimenpiteet sekä tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn tutkimus, hoito ja lääkinnällinen kuntoutus sekä sairaalainfektioiden torjunta.

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) tartuntatautien ehkäisyllä rokotusten, vasta-aineiden ja lääkkeiden antamista, terveyskasvatusta sekä muita yksilöön ja hänen elinympäristöönsä kohdistuvia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on tartuntataudin ilmenemisen tai leviämisen estäminen;

2) tartuntatautien varhaistoteamisella taudin etsimiseksi järjestettyjä terveystarkastuksia ja seulontatutkimuksia;

3) seurannalla tiedon jatkuvaa keräämistä, analysointia ja tulkintaa sekä tiedon välittämistä tartuntatautien torjunnasta vastaaville;

4) epidemialla tautitapausten lukumäärän lisääntymistä odotettua enemmän jonakin ajanjaksona tietyssä väestössä tai tietyllä alueella;

5) tutkimuksella yksilöön kohdistuvaa tartuntataudin toteamiseksi tai hoidon antamiseksi lääkärin suorittamaa tutkimusta;

6) hoidolla lääkärin antamaa tai valvomaa avo- tai laitoshoitoa;

7) lääkinnällisellä kuntoutuksella toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä edistämään ja tukemaan hänen elämäntilanteensa hallintaa ja hänen itsenäistä suoriutumistaan päivittäisissä toiminnoissa; lääkinnälliseen kuntoutukseen sisältyvistä palveluista säädetään lääkinnällisestä kuntoutuksesta annetussa asetuksessa (1015/1991); (10.11.2006/989)

8) sairaalainfektiolla terveydenhuollon toimintayksikössä annetun hoidon aikana syntynyttä tai alkunsa saanutta infektiota; (10.11.2006/989)

9) karanteenilla taudinaiheuttajalle altistuneen tai perustellusti altistuneeksi epäillyn henkilön määräämistä pysymään kotonaan tai muussa viranomaisen osoittamassa paikassa taikka tartuttaviksi epäiltyjen matkatavaroiden, konttien tai muiden tavaroiden siirtämisen rajoittamista taikka erottamista muista tavaroista tautia aiheuttavien mikrobien mahdollisen leviämisen estämiseksi; sekä (10.11.2006/989)

10) eristämisellä sairastuneen tai perustellusti sairastuneeksi epäillyn henkilön määräämistä sairaanhoitolaitokseen. (10.11.2006/989)
4 § (14.11.2003/935)
Tartuntataudit jaetaan yleisvaarallisiin, ilmoitettaviin ja muihin tartuntatauteihin.

Tautia voidaan pitää yleisvaarallisena tartuntatautina:

1) jos taudin tarttuvuus on suuri tai tauti leviää nopeasti;

2) jos tauti on vaarallinen; ja

3) jos taudin leviäminen voidaan estää tautiin sairastuneeseen tai sairastuneeksi perustellusti epäiltyyn henkilöön kohdistettavilla toimenpiteillä.

Tautia voidaan pitää ilmoitettavana tartuntatautina:

1) jos taudin seuranta edellyttää lääkärin antamia tietoja;

2) jos taudin tartuntaketjun katkaisemisessa hoidettavalle annettava maksuton hoito on tarpeen; tai

3) jos kyseessä on yleisellä rokotusohjelmalla ehkäistävä tauti.

Valtioneuvoston asetuksella nimetään yleisvaaralliset ja ilmoitettavat tartuntataudit.
5 §
Tartuntatautiin sairastuneeksi epäiltynä pidetään henkilöä, jossa havaitaan tautiin viittaavia oireita tai jonka jollakin muulla perusteella voidaan päätellä levittävän tartuntaa.

Sairastuneena pidetään henkilöä, jossa tauti on todettu tai jonka yleisesti hyväksytyin lääketieteellisin perustein voidaan todeta saaneen tartunnan, jos taudin leviäminen on perustellusti mahdollista.

Parantuneesta taudista elimistöön jääneitä merkkejä ei pidetä tartuntatautina.
2 LUKU
Tartuntatautien vastustamistyön hallinto
6 § (14.11.2003/935)
Tartuntatautien vastustamistyön yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle.

Läänin alueella tartuntatautien vastustamistyön suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluu lääninhallitukselle.

Sairaanhoitopiirin alueella tartuntatautien vastustamistyön ohjaus kuuluu sairaanhoitopiirille. Sairaanhoitopiiri toimii myös tartuntatautien vastustamistyön alueellisena asiantuntijana ja seuraa tartuntatautien vastustamistyön toteutumista alueellaan. Sairaanhoitopiiri avustaa tartuntatautien vastustamistyöstä vastaavaa kunnan toimielintä tartuntatautien toteamisessa ja tartuntatautiepidemioiden selvittämisessä sekä tartunnan jäljityksessä. Sairaanhoitopiiri ohjaa alueellaan sairaalainfektioiden torjuntaa, seurantaa ja selvittämistä.

Tartuntatautien vastustamistyön asiantuntijalaitoksena toimii Kansanterveyslaitos.

Tartuntatautien vastustamistyön asiantuntijaelimenä toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä tartuntatautien neuvottelukunta. Neuvottelukunnan kokoonpanosta, asettamisesta ja tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin tässä pykälässä tarkoitetuista tehtävistä.
6 a § (29.12.2005/1259)
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ohjaa sosiaali- ja terveysministeriön alaisena lääninhallitusten toimintaa niiden toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi tartuntatautien vastustamistyön ohjauksessa ja valvonnassa. Lisäksi Terveydenhuollon oikeusturvakeskus valvoo tartuntatautien vastustamistyötä erityisesti silloin, kun kysymyksessä ovat:

1) periaatteellisesti tärkeät tai laajakantoiset asiat;

2) useaa lääniä tai koko maata koskevat asiat;

3) asiat, jotka liittyvät Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksessa käsiteltävään terveydenhuollon ammattihenkilöä koskevaan valvonta-asiaan; sekä

4) asiat, joita lääninhallitus on esteellinen käsittelemään.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ja lääninhallitusten tarkemmasta työnjaosta ohjauksessa ja valvonnassa voidaan tarvittaessa säätää valtioneuvoston asetuksella.
7 § (14.11.2003/935)
Kunnan velvollisuutena on järjestää alueellaan tässä laissa tarkoitettu tartuntatautien vastustamistyö osana kansanterveystyötä siten kuin kansanterveyslaissa (66/1972) ja tässä laissa säädetään.

Terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaavan lääkärin on otettava selvää epäillyn tai todetun tartuntataudin laadusta ja sen levinneisyydestä sekä ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin taudin leviämisen estämiseksi.
8 § (3.8.1992/756)
Kunnan tämän lain nojalla järjestämään toimintaan sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia (733/92), jollei lailla toisin säädetä.

2 momentti on kumottu L:lla 23.12.1998/1116.
9 § (14.11.2003/935)
Valtio huolehtii tartuntatautien vastustamistyön järjestämisestä puolustusvoimissa, rajavartiolaitoksessa ja vankeinhoitolaitoksessa sekä valtion huoltolaitoksissa ja muissa vastaavissa valtion laitoksissa. Tartuntatautien vastustamistyön järjestämisessä näiden laitosten terveydenhuoltohenkilöstön tulee olla tarvittaessa yhteistyössä alueen sairaanhoitopiirin ja kunnan kanssa.
9 a § (19.12.2008/1042)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulee huolehtia siitä, että tartuntatautien ehkäisyyn käytettäviä kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvia rokotteita, 12 ja 12 a §:ssä tarkoitettuja rokotteita sekä vasta-aineita ja tutkimusaineita on saatavilla tarvittava määrä, seurata tartuntatautien ehkäisyyn käytettävien rokotteiden tehoa ja vaikutuksia, ryhtyä toimenpiteisiin todetun tai epäillyn rokotuskomplikaation selvittämiseksi sekä huolehtia, että 25 §:ssä tarkoitetut rokotteet tulevat asianmukaisesti jaelluiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos voidaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella velvoittaa huolehtimaan myös muiden vaarallisten tai harvinaisten tartuntatautien torjuntaan tarvittavien rokotteiden, vasta-aineiden ja tutkimusaineiden saatavuudesta.
10 § (14.11.2003/935)
Tartuntatautien vastustamistyössä tarvittavia laboratoriotutkimuksia ja -tehtäviä suoritetaan Kansanterveyslaitoksessa sekä tähän tarkoitukseen hyväksytyissä laboratorioissa. Lääninhallitus hyväksyy laboratoriot ja valvoo niiden toimintaa. Lääninhallituksen tulee pyytää Kansanterveyslaitokselta lausunto ennen laboratorion hyväksymistä.

Edellytyksenä laboratorion hyväksymiselle on, että laboratoriolla on asianmukaiset tilat ja laitteet sekä toiminnan edellyttämä ammattitaitoinen henkilökunta ja että laboratorion laaduntarkkailu on järjestetty asianmukaisella tavalla.

Jos hyväksymisen jälkeen ilmenee, ettei mikrobiologinen laboratorio täytä hyväksymisen edellytyksiä tai sen toiminnassa esiintyy vakavia puutteita, lääninhallitus voi peruuttaa hyväksymisen.

Kansanterveyslaitoksella ja lääninhallituksella on tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvontaa varten oikeus päästä tarkastamaan laboratorioiden tiloja, toimintaa ja valvonnassa tarvittavia asiakirjoja sekä saada korvauksetta salassapitosäännösten estämättä käyttöönsä tarvittavat tiedot, selvitykset, asiakirjat ja muu aineisto. Tiedonsaantioikeus koskee myös valvontaa varten tarvittavia tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta. Tiedot, selvitykset, asiakirjat ja muu aineisto on annettava Kansanterveyslaitokselle tai lääninhallitukselle niiden asettamassa kohtuullisessa määräajassa. Jollei tietoja, selvityksiä, asiakirjoja ja muuta aineistoa anneta asetetussa määräajassa, lääninhallitus voi velvoittaa antamaan ne sakon uhalla.
3 LUKU
Tartuntatautien ehkäisy
11 § (19.12.2008/1042)
Kunnan on järjestettävä yleisiä vapaaehtoisia rokotuksia ja terveystarkastuksia tartuntatautien ehkäisemiseksi. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä yleisten vapaaehtoisten ja muiden rokotusten antamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään tarkemmin kansallisesta rokotusohjelmasta ja rokotusten haittavaikutusten ilmoittamisesta sekä raskaana olevien terveystarkastuksista.
11 a § (16.10.2009/787)
Sosiaali- ja terveysministeriö voi päättää, että kansanterveyttä välittömästi uhkaavan tartuntatautiepidemian torjumiseksi sekä tartuntataudin ja sen aiheuttamien jälkitautien hoitamiseksi voidaan lääkelain (395/1987) säännöksistä poiketa seuraavasti:

1) lääkevalmisteen käyttö on sallittua ilman Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tai Euroopan unionin toimielimen myöntämää myyntilupaa;

2) sairaala-apteekista ja lääkekeskuksesta voidaan luovuttaa lääkevalmisteita muille sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille ilman lääkelain 62 §:ssä tarkoitettua Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen lupaa; ja

3) terveydenhuollon toimintayksiköstä voidaan luovuttaa vastaanotolla käyneelle henkilölle hoidossa tarvittavat lääkkeet.
12 § (14.11.2003/935)
Kunnan on järjestettävä yleisiä pakollisia rokotuksia sellaisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi, joka voi saada aikaan huomattavaa vahinkoa väestön tai sen osan terveydelle, taikka muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä. Valtioneuvosto päättää pakollisen rokotuksen toimeenpanon ajankohdasta ja siitä, mitä väestönosaa, ryhmää tai ikäluokkaa rokottamisvelvollisuus koskee, minkä ajan päätös on voimassa sekä mitä rokotuksessa on muutoin noudatettava. Ennen päätöksen tekemistä asiasta on hankittava Kansanterveyslaitoksen lausunto, jollei Kansanterveyslaitos ole tehnyt asiaa koskevaa esitystä.

Milloin pakollisen rokotuksen järjestämistä on pidettävä erityisen kiireellisenä, sosiaali- ja terveysministeriö voi tehdä sen toimeenpanemiseksi väliaikaisen päätöksen. Päätös on viipymättä ilmoitettava valtioneuvostolle, jonka on päätettävä asiasta lopullisesti.
12 a § (14.11.2003/935)
Puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa toimeenpannaan pakolliset rokotukset kullekin ikäluokalle tartuntatautien leviämisen estämiseksi tai muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää pakollisen rokotusohjelman sisällöstä puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa hankittuaan asiasta Kansanterveyslaitoksen lausunnon.
12 b § (24.7.2009/596)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ylläpitää rokotteiden haittavaikutusrekisteriä rokoteturvallisuuden varmistamiseksi. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee ilmoittaa kaikista tietoonsa tulleista rokotteen todetuista tai epäillyistä haittavaikutuksista. Rokotteiden haittavaikutusrekisteriin tallennetaan potilasturvallisuuden ja rokoteturvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot, joita ovat potilaan nimi ja henkilötunnus, sekä tiedot rokotuksista, niiden käyttöaiheista ja haittavaikutuksista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos luovuttaa tiedot rokotteiden haittavaikutusrekisteristä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus luovuttaa saamansa rokotetta koskevat tiedot Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Rokotteiden haittavaikutusrekisteriin sovelletaan terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekisteristä annettua lakia (556/1989).

Tiedot haittavaikutuksista tulee säilyttää rokotteen myyntiluvan tai rekisteröinnin voimassaoloajan päättymisestä kymmenen vuotta. Sen jälkeen tiedot on hävitettävä vuoden kuluessa, jollei Terveyden ja hyvinvoinnin laitos erityisestä syystä määrää tietojen säilyttämistä jatkettavaksi enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.
13 §
Lääninhallitus voi määrätä järjestettäväksi läänin jollakin paikkakunnalla tai tietyssä työpaikassa, laitoksessa, kulkuneuvossa tai vastaavassa paikassa oleskeleville pakollisen terveystarkastuksen, jos tarkastus on yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi tarpeen.

Pakollisen terveystarkastuksen suorittaa lääkäri tai, jos siihen on erityistä syytä, asianmukaisen koulutuksen saanut muu terveydenhuollon ammattihenkilö lääkärin valvonnassa. Yleisvaarallisen tartuntataudin toteamiseksi voidaan ottaa välttämättömiä näytteitä ja tehdä muu tutkimus, josta ei aiheudu sanottavaa haittaa tarkastettavalle. (14.11.2003/935)
14 §
Kun tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, tässä laissa tarkoitettujen terveysviranomaisten on viipymättä ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin taudin leviämisen estämiseksi.

Tässä tarkoituksessa tartuntatautien torjunnasta vastaava kunnan toimielin voi toimialueellaan: (14.11.2003/935)

1) antaa yleisiä ohjeita väestön noudatettaviksi;

2) määrätä asuntoja ja huoltolaitoksia eristettäviksi sekä oppilaitoksia ja päiväkoteja suljettaviksi samoin kuin kieltää väkeä kokoavat tilaisuudet tai antaa näitä koskevia rajoittavia määräyksiä; sekä

3) määrätä toimeenpantavaksi puhdistuksia ja desinfioimisia tai, jos desinfiointi esineen arvo huomioon ottaen tulee suhteettoman kalliiksi, määrätä esine hävitettäväksi.

Milloin muu kuin 1 momentissa tarkoitettu tartuntatauti aiheuttaa alueella tartunnan leviämisen vaaran, tartuntatautien torjunnasta vastaava kunnan toimielin voi tarvittaessa antaa yleisiä ohjeita väestön noudatettaviksi sekä määrätä oppilaitoksia, päiväkoteja ja huoltolaitoksia suljettaviksi. (14.11.2003/935)
15 § (10.11.2006/989)
Kun pikaiset toimenpiteet ovat tarpeen väestön terveyttä vakavasti uhkaavan 4 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset täyttävän tartuntataudin leviämisen estämiseksi, voi sosiaali- ja terveysministeriö ja läänin alueella lääninhallitus tehdä niitä koskevat välttämättömät päätökset. Päätöksellä voidaan määräaikaisesti toteuttaa toimenpiteitä, joita sovelletaan yleisvaarallisissa tartuntataudeissa.
15 a § (10.11.2006/989)
Kun pikaiset toimenpiteet ovat tarpeen väestön terveyttä vakavasti uhkaavan yleisvaarallisen tai 4 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset täyttävän tartuntataudin leviämisen estämiseksi, sosiaali- ja terveysministeriö, läänin alueella lääninhallitus tai tartuntatautien torjunnasta vastaava kunnan toimielin voi tehdä niitä koskevat välttämättömät päätökset. Päätöksellä voidaan määrätä karanteeniin määräaikaisesti henkilö, joka on altistunut tai jonka voidaan perustellusti epäillä altistuneen edellä tarkoitetulle tartuntataudille, mutta joka ei terveydentilansa vuoksi tarvitse sairaalahoitoa. Päätöksellä voidaan myös määrätä matkatavara, kontti tai muu tavara karanteeniin. Kiireellisessä tapauksessa terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä päätöksen karanteeniin määräämisestä. Päätös on heti alistettava tartuntatautien torjunnasta vastaavan kunnan toimielimen vahvistettavaksi.

Päätös karanteeniin määräämisestä voidaan tehdä:

1) jos taudin leviämisen vaara on ilmeinen; ja

2) jos taudin leviämistä ei voida estää muilla toimenpiteillä tai henkilö ei voi tai halua alistua muihin 13, 14 ja 16 §:ssä tarkoitettuihin taudin leviämisen estämiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Henkilö voidaan määrätä karanteeniin myös hänen tahdostaan riippumatta.

Päätöksellä voidaan määrätä 1 momentissa tarkoitettu henkilö karanteeniin enintään yhden kuukauden ja tavara kahden kuukauden ajaksi. Hallinto-oikeus voi päätöksen tehneen viranomaisen esityksestä jatkaa henkilön karanteenia enintään kahdella kuukaudella ja tavaran karanteenia kolmella kuukaudella, jos edellytykset ovat edelleen olemassa.

Karanteeni on lopetettava heti, kun 1 momentin mukaisia edellytyksiä ei enää ole. Lopettamisesta päättää terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaava lääkäri.
16 § (14.11.2003/935)
Terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaavan lääkärin on, jos se yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi on tarpeen, annettava tautiin sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn tutkimusta koskevia määräyksiä, tartunnan estämiseksi tarpeellisia ohjeita sekä ohjattava tautiin sairastunut asianmukaiseen hoitoon.

Jos yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä ei voida estää 1 momentissa mainituin toimenpitein, tartuntatautien torjunnasta vastaava kunnan toimielin voi määrätä tautiin sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn olemaan poissa ansiotyöstään yhtäjaksoisesti enintään kuuden kuukauden ajan. Kiireellisessä tapauksessa terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää työstä poissaolosta. Päätös on heti alistettava tartuntatautien torjunnasta vastaavan kunnan toimielimen vahvistettavaksi. (10.11.2006/989)

Tartuntatautien torjunnasta vastaava kunnan toimielin voi 2 momentissa tarkoitetuilla edellytyksillä määrätä henkilön olemaan poissa päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta yhtäjaksoisesti enintään kuuden kuukauden ajan. Kiireellisessä tapauksessa terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta poissaolosta. Päätös on heti alistettava tartuntatautien torjunnasta vastaavan kunnan toimielimen vahvistettavaksi. (10.11.2006/989)

Hallinto-oikeus voi tartuntatautien torjunnasta vastaavan kunnan toimielimen esityksestä määrätä 2 ja 3 momentissa säädettyä aikaa jatkettavaksi enintään kuudella kuukaudella kerrallaan, milloin 2 ja 3 momentissa mainitut edellytykset ovat edelleen olemassa.
17 §
Yleisvaaralliseen tartuntatautiin sairastunut tai sairastuneeksi perustellusti epäilty voidaan eristää sairaanhoitolaitokseen:

1) jos taudin leviämisen vaara on ilmeinen; ja

2) jos taudin leviämistä ei voida estää muilla toimenpiteillä tai henkilö ei voi taikka halua alistua muihin 13, 14 ja 16 §:ssä tarkoitettuihin taudin leviämisen estämiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

(14.11.2003/935)

Yleisvaaralliseen tartuntatautiin sairastuneelle voidaan eristämispaikassa antaa taudin leviämisen estämiseksi välttämätön hoito hänen tahdostaan riippumatta.
18 § (14.11.2003/935)
Tartuntatautien torjunnasta vastaava kunnan toimielin voi määrätä yleisvaaralliseen tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn henkilön eristettäväksi 17 §:n mukaisesti enintään kahdeksi kuukaudeksi. Kiireellisessä tapauksessa terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää eristämisestä. Päätös on heti alistettava tartuntatautien torjunnasta vastaavan kunnan toimielimen vahvistettavaksi.

Hallinto-oikeus voi tartuntatautien torjunnasta vastaavan kunnan toimielimen esityksestä määrätä eristystä jatkettavaksi enintään kolmella kuukaudella, jos 17 §:ssä mainitut eristämisen edellytykset ovat olemassa 1 momentissa tarkoitetun eristämisajan päättyessä.
19 § (14.11.2003/935)
Eristäminen on lopetettava heti, kun 17 §:n mukaisia eristämisen edellytyksiä ei enää ole.

Edellä 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun hoidon antamisesta ja eristämisen lopettamisesta päättää terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaava lääkäri tai sairaalan asianomainen ylilääkäri.
20 § (14.11.2003/935)
Työnantajan tulee vaatia työntekijältä luotettava selvitys siitä, ettei tämä sairasta tiettyä yleisvaarallista tartuntatautia, jos työntekijä on sellaisissa 2 momentissa luetelluissa tehtävissä, joihin liittyy tällaisen tartuntataudin tavallista suurempi leviämisvaara tai joissa tällaisen tartuntataudin seuraukset ovat tavanomaista vakavammat. Valtioneuvoston asetuksella säädetään siitä, mistä yleisvaarallisista tartuntataudeista tässä tarkoitettu selvitys tulee vaatia.

Ennen kuin työntekijä on esittänyt 1 momentissa tarkoitetun selvityksen, hän ei saa toimia:

1) terveydenhuollon toimintayksikössä, pitkäaikaishoitoa järjestävässä laitoksessa tai vesilaitoksessa tehtävässä, jossa hän voi aiheuttaa 1 momentissa tarkoitetun yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen vaaraa;

2) alle kouluikäisten lasten sekä vanhusten hoitotehtävissä;

3) elintarvikehuoneistossa tehtävässä, jossa käsitellään pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita; tai

4) muussa valtioneuvoston asetuksella säädetyssä tehtävässä, jossa 1 momentissa tarkoitetun yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen vaara elintarvikkeiden välityksellä on ilmeinen.

Työnantajan tulee vaatia henkilöltä, joka työskentelee 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa tehtävässä, tieto laboratoriotutkimuksen tai muun tutkimuksen tuloksesta työntekijän palattua maasta, jossa hän on voinut saada 1 momentissa tarkoitetun yleisvaarallisen tartuntataudin.

Jos perustellusti voidaan epäillä 2 momentissa tarkoitetussa työssä tai tehtävässä olevan aiheuttavan tartuntataudin leviämistä, tartuntatautien torjunnasta vastaava kunnan toimielin voi määrätä hänet olemaan poissa ansiotyöstään sinä aikana, jolloin taudin leviämisen vaara on olemassa, kuitenkin enintään kuuden kuukauden ajan yhtäjaksoisesti. Kiireellisessä tapauksessa terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää työstä poissaolosta. Päätös on heti alistettava tartuntatautien torjunnasta vastaavan kunnan toimielimen vahvistettavaksi. Hallinto-oikeus voi tartuntatautien torjunnasta vastaavan kunnan toimielimen esityksestä jatkaa tätä aikaa enintään kuudella kuukaudella kerrallaan, jos tartuntataudin leviämisen vaara on edelleen olemassa. (10.11.2006/989)
21 §
Tässä laissa tarkoitetut viranomaisten päätökset voidaan panna täytäntöön heti alistuksesta tai muutoksenhausta huolimatta.
22 § (14.11.2003/935)
Hoitava lääkäri on ensisijaisesti vastuussa yleisvaaralliseen tai ilmoitettavaan tartuntatautiin sairastuneen potilaan ja mahdollisesti muiden tartunnan saaneiden saattamisesta tutkimukseen ja hoitoon. Jos hän ei voi itse tätä tehdä, hänen tulee siirtää tehtävä terveyskeskuksen tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos tehtävän siirto on annettu kirjallisena, siirtoa koskevat tiedot on hävitettävä heti tartunnan leviämisen ehkäisemiseen tähtäävien toimenpiteiden jälkeen, eikä niitä saa tallentaa potilasasiakirjoihin. Yleisvaaralliseen ja ilmoitettavaan tartuntatautiin sairastunut ja sairastuneeksi perustellusti epäilty on velvollinen tiedusteltaessa ilmoittamaan asiaa selvittävälle lääkärille tartuntataudin leviämisen estämiseksi tartuntatavan, -ajankohdan ja -paikan sekä sen henkilön nimen, jolta hän on voinut saada tartunnan.
4 LUKU
Ilmoitukset
23 § (14.11.2003/935)
Lääkärin ja hammaslääkärin tulee tehdä ilmoitus epäilemästään tai toteamastaan yleisvaarallisesta tai ilmoitettavasta tartuntatautitapauksesta (tartuntatauti-ilmoitus) Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Tartuntatauti-ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä sellaisista yleisvaarallisista tai ilmoitettavista tartuntataudeista, joiden torjumisen tai leviämisen estämiseksi tarvittavat tiedot ovat edellä mainitun viranomaisen vaikeuksitta saatavissa jo muilla tavoin. Valtioneuvoston asetuksella säädetään siitä, mitä tauteja ilmoitusvelvollisuudesta vapauttaminen koskee. (19.12.2008/1042)

Edellä 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun laboratorion tulee tehdä Kansanterveyslaitokselle tartuntatauti-ilmoitus toteamastaan yleisvaarallisen tai ilmoitettavan tartuntataudin mikrobilöydöksestä. Tartuntatauti-ilmoitus tulee tehdä myös sellaisista muista tartuntatautien mikrobilöydöksistä, joiden esiintymistä on epidemioiden varhaisen toteamisen tai torjuntaohjelmien suunnittelemisen vuoksi tärkeää seurata keskitetysti (muut rekisteröitävät mikrobilöydökset). Muut rekisteröitävät mikrobilöydökset määritellään valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella säädetään myös, milloin tartuntatauti-ilmoitukseen tulee liittää mikrobikantoja ja näytteitä.

Tartuntatauti-ilmoitus sisältää potilaan tunnistetiedot ja tiedon ilmoituksen tekijästä samoin kuin sellaiset valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävät potilasta, tartuntatautia tai mikrobilöydöstä, tartuntatapaa, -aikaa ja -paikkaa sekä hoitoa koskevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä tartuntatautien ehkäisemiseksi tai tartuntatautiepidemioiden selvittämiseksi ja leviämisen estämiseksi.

Tunnistetietona ilmoitetaan potilaan henkilötunnus sekä yleisvaarallista tai ilmoitettavaa tartuntatautia koskevassa ilmoituksessa lisäksi potilaan nimi. Kun tartuntatauti-ilmoitukseen liittyy mikrobikanta tai näyte, tämä yksilöidään vastaavilla tunnistetiedoilla kuin tartuntatauti-ilmoitus. Jos potilaalla, jolla on todettu muu rekisteröitävä mikrobilöydös, ei ole henkilötunnusta, potilaasta ilmoitetaan hänen nimensä, syntymäpäivänsä ja sukupuolensa.
23 a § (14.11.2003/935)
Sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin tulee laboratoriosta ja hoitavasta terveydenhuollon toimintayksiköstä hankkimiensa tietojen perusteella korjata virheellisiä ja täydentää puuttuvia sairaanhoitopiirinsä aluetta koskevia valtakunnallisen tartuntatautirekisterin tietoja. Sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri voi valtioneuvoston asetuksella määriteltyjen lääkkeille erittäin vastustuskykyisten mikrobien ilmenemisen ja leviämisen estämiseksi ylläpitää mainittujen mikrobien kantajista erillistä rekisteriä (alueellinen lääkkeille erittäin vastustuskykyisten mikrobien kantajien rekisteri). (19.12.2008/1042)

Kansanterveyslaitos ylläpitää 23 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen ilmoitusten perusteella tartuntatautien vastustamistyötä, niiden leviämisen ehkäisemistä ja seurantaa sekä tilastointia ja tutkimusta varten valtakunnallista tartuntatautirekisteriä.

Tartuntatauti-ilmoitus on hävitettävä viimeistään ilmoittamista seuraavan vuoden loppuun mennessä eikä sen tietoja saa kopioida tai siirtää terveyskeskuksen tai sairaanhoitopiirin potilasrekisteriin talletettaviksi.

Valtakunnalliseen tartuntatautirekisteriin ja alueelliseen lääkkeille erittäin vastustuskykyisten mikrobien kantajien rekisteriin talletetaan tunnistetietoina 23 §:n 4 momentissa tarkoitetut tiedot. Kansanterveyslaitos voi täydentää valtakunnallisen tartuntatautirekisterin tietoja väestörekisterijärjestelmästä tiedoilla potilaan asuinkunnasta, syntymämaasta, kansalaisuudesta ja mahdollisesta kuolemasta. Tunnistetiedot sisältäviä tietoja saadaan säilyttää niin kauan kuin se on rekistereiden 1 ja 2 momentissa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta välttämätöntä. Tieto henkilön nimestä hävitetään samaa tartuntatautitapausta koskevien erillisten ilmoitusten yhdistämisen (yhdistämisaikaväli) päättymistä seuraavan vuoden loppuun mennessä. Saman ajan kuluessa henkilötunnukset tulee muuttaa valtakunnallisessa tartuntatautirekisterissä sellaiseen muotoon, ettei yksittäisiä henkilöitä voida niiden perusteella tunnistaa. Tietojen käsittelyn perusteen ja tarpeen arvioinnista on voimassa, mitä henkilötietolain (523/1999) 12 §:n 2 momentissa säädetään.

Yhdistämisaikaväli on pääsääntöisesti 12 kuukautta. Yhdistämisaikaväli on kuitenkin:

1) kolme kuukautta, kun tartuntataudin kesto on lyhyt;

2) kolme vuotta, kun taudin kulku on erityisen hidas; ja

3) 50 vuotta, kun suuri osa tartunnan saaneista jää pysyviksi tartunnan kantajiksi.

Yhdistämisaikavälistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
23 b § (14.11.2003/935)
Edellä 23 a §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin rekistereihin talletetut henkilötiedot on pidettävä salassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos voi salassapitosäännösten estämättä kuitenkin luovuttaa valtakunnallisesta tartuntatautirekisteristä sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille asianomaista sairaanhoitopiiriä ja terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaavalle lääkärille asianomaisen terveyskeskuksen toiminta-aluetta koskevia tietoja siinä laajuudessa kuin se on sairaanhoitopiirin ja kunnan tartuntatautien vastustamistyöhön kuuluvien tehtävien vuoksi välttämätöntä. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että tunnistetietoja ei luovuteta terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaavalle lääkärille tietyn taudin osalta, jos tämä on tarpeen kyseiseen tautiin sairastuneen henkilön yksityiselämän suojan varmistamiseksi. (19.12.2008/1042)

Sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri voi salassapitosäännösten estämättä luovuttaa 23 a §:n 1 momentissa tarkoitettujen ilmoitusten tietoja sekä 1 momentin nojalla valtakunnallisesta tartuntatautirekisteristä saamiaan tietoja terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaavalle lääkärille siinä laajuudessa kuin se on kunnan tartuntatautien vastustamistyöhön kuuluvien tehtävien vuoksi välttämätöntä sekä veripalvelutoiminnasta annetun lain (968/1994) 3 §:ssä tarkoitetulle yhteisölle siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä veren välityksellä leviävän tartunnan ehkäisemiseksi.

Sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri voi lisäksi salassapitosäännösten estämättä luovuttaa alueellisesta lääkkeille erittäin vastustuskykyisten mikrobien kantajien rekisteristä potilasta koskevia tietoja saman erityisvastuualueen toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle sekä potilasta hoitavalle terveydenhuollon toimintayksikölle siinä laajuudessa kuin se on epidemian leviämisen ehkäisemiseksi välttämätöntä. (19.12.2008/1042)

Edellä 1–3 momentissa tarkoitettuja tietoja voidaan luovuttaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla. Ennen teknisen käyttöyhteyden avaamista tietoja pyytävän on esitettävä selvitys siitä, että tietojen suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti.

Kansanterveyslaitos voi salassapitosäännösten estämättä antaa luvan henkilötietojen luovuttamiseen valtakunnallisesta tartuntatautirekisteristä, jos luovutus tapahtuu terveydenhuollon toimintaa, tautien ennaltaehkäisyä tai hoitoa koskevaa taikka näihin liittyvää määrättyä tieteellistä tutkimusta varten ja luovutus täyttää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 16 §:n 3 momentissa säädetyt vaatimukset. Ennen lupapäätöksen antamista tietosuojavaltuutetulle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.
23 c § (14.11.2003/935)
Milloin tartuntataudin leviämisen estäminen saattaa edellyttää tämän lain 12, 12 a, 13–18 tai 20 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä, tartuntatauti-ilmoituksen vastaanottajan tai kiireellisessä tapauksessa ilmoitusvelvollisen on salassapitosäännösten estämättä saatettava asia toimivaltaisen viranomaisen tietoon. Lääkärin on myös salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava epäilemästään tai toteamastaan juomaveden tai elintarvikkeen välityksellä leviävästä epidemiasta kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoitus voi sisältää epidemian leviämisen estämiseksi välttämättömät 23 §:n 4 momentissa tarkoitetut henkilön tunnistetiedot sekä tartuntatautia ja sen tartuntatapaa koskevat tiedot.

Terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaavan lääkärin tulee salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa kunnan eläinlääkintäviranomaiselle epäilemästään tai toteamastaan tartuntataudista, joka voi olla peräisin eläimestä tai joka voi tarttua ihmisestä eläimeen (zoonoosi). Ilmoitus voi sisältää ihmisille tai eläimille aiheutuvan vaaran torjumiseksi välttämättömät 23 §:n 4 momentissa tarkoitetut henkilön tunnistetiedot sekä tartuntatautia ja sen tartuntatapaa koskevat tiedot. Valtioneuvoston asetuksella säädetään taudeista, joista on tehtävä ilmoitus kunnan eläinlääkintäviranomaiselle. (19.12.2008/1042)
24 § (19.12.2008/1042)
Elintarviketurvallisuusviraston on ilmoitettava epäillystä tai todetusta ihmisen terveyttä vaarantavasta eläintautitapauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ja kiireellisessä tapauksessa myös sosiaali- ja terveysministeriölle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen on ilmoitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle epäillystä tai todetusta ihmisen terveyttä vaarantavasta vakavasta zoonoosista.
5 LUKU
Maksut ja korvaukset
25 §
Tämän lain nojalla järjestettyyn tartuntatautien ehkäisyyn käytettävät rokotteet kunta saa maksutta valtion kustannuksella.
26 § (27.11.1992/1106)
26 § on kumottu L:lla 27.11.1992/1106.
27 § (10.11.2006/989)
Henkilöllä, joka tartuntataudin leviämisen estämiseksi on määrätty olemaan poissa ansiotyöstään, eristettäväksi tai karanteeniin, on oikeus saada päivärahaa siten kuin sairausvakuutuslaissa (1224/2004) päivärahasta säädetään. Sama oikeus on lapsen huoltajalla, jos alle 16-vuotias lapsi on edellä mainitusta syystä määrätty pidettäväksi kotona ja huoltaja tämän vuoksi on estynyt tekemästä työtään.

Henkilöllä on 1 momentissa tarkoitetun päivärahan lisäksi oikeus saada siten kuin sairausvakuutuslaissa säädetään korvausta hänelle aiheutuneesta ansion menetyksestä.

Jos 1 momentissa tarkoitettu korvaus on sairausvakuutuslain 7 luvun 4 §:n nojalla suoritettu työnantajalle eikä korvaus peitä työnantajan siltä ajalta suorittamaa palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta, jonka työstä poissaolo, eristäminen tai karanteeni on kestänyt, työnantajalla on oikeus saada myös puuttuvalta osalta korvaus siten kuin sairausvakuutuslaissa säädetään.

Jos henkilö on jouduttu eristämään hänen kieltäydyttyään alistumasta muihin taudin leviämisen estämiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin, hänelle ei suoriteta 2 momentissa tarkoitettua korvausta.
28 §
Omistajalla on oikeus saada asianomaiselta kunnalta korvaus esineestä, joka tartuntataudin leviämisen estämiseksi on viranomaisen määräyksestä hävitetty tai käsitelty siten, että se on pilaantunut tai vahingoittunut. Korvauksena suoritetaan esineen arvo taikka arvonalennus.

Korvausta ei suoriteta esineestä, jonka arvo on vähäinen, ellei korvauksen suorittamiseen ole erityisen painavia syitä.

Edellä 27 §:n 1 momentissa tarkoitetulla henkilöllä on oikeus saada asianomaiselta kunnalta korvaus sellaisesta taloudellisesta vahingosta, jota hän ei ole kyennyt välttämään toimenpitein, joita häneltä on voitu kohtuudella edellyttää, ja jota ei korvata sanotun pykälän nojalla.
6 LUKU
Muutoksenhaku
29 §
Muutoksenhausta tässä laissa tarkoitettuihin päätöksiin on voimassa, mitä muutoksenhausta hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään, jollei jäljempänä toisin säädetä. (29.1.1999/70)

Kunnan viranomaisen päätöksestä valitus tehdään hallinto-oikeudelle. (14.11.2003/935)
30 § (10.11.2006/989)
Päätökseen, joka koskee henkilön määräämistä olemaan poissa ansiotyöstään, hoidon antamista henkilön tahdosta riippumatta, eristämistä tai karanteeniin määräämistä, saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päätökseen, joka on 18 §:n 1 momentin mukaan alistettava tartuntatautien torjunnasta vastaavan kunnan toimielimen vahvistettavaksi, ei kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla.
31 §
Kun alistus on tehty tai muutosta haettu, alistus- tai muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon tai määrätä sen keskeytettäväksi.
32 § (10.11.2006/989)
Tässä laissa tarkoitetut henkilön ansiotyöstä poissaoloa, eristämistä ja karanteeniin määräämistä koskevat alistus- ja muutoksenhakuasiat on käsiteltävä kiireellisinä. Tahdosta riippumatta toteutettavaa hoitoa, eristämistä ja karanteeniin määräämistä koskevat alistus- ja muutoksenhakuasiat on käsiteltävä viimeistään seitsemän päivän kuluessa.
7 LUKU
Erinäisiä säännöksiä
33 § (14.11.2003/935)
Edellä 4 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdan mukaisen tartuntataudin leviämisen vaaraa aiheuttavien pieneliöiden tai niiden osien maahantuonnista on ilmoitettava siten kuin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella tarkemmin säädetään.
34 § (3.8.1992/770)
Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa ohjeet tartuntatautien ehkäisyyn tarkoitettujen rokotteiden, vasta-aineiden ja muiden lääkkeiden käytöstä.
35 §
Jos Suomea velvoittavassa kansainvälisessä sopimuksessa on tästä laista ja sen nojalla annetuista säännöksistä ja määräyksistä poikkeavia määräyksiä, on sopimusmääräyksiä noudatettava.
36 §
Sairaanhoitopiiri voi tehdä toisen kuntayhtymän tai kunnan kanssa sopimuksen tartuntatautipotilaiden hoitamisesta. (14.11.2003/935)

Jollei tartuntatautien vastustamistyön kannalta tarpeelliseksi katsottavasta yhteistoiminnasta voida sopia, valtioneuvosto voi määrätä sopimuksen tehtäväksi ja ottaen huomioon tasapuolisesti sopijapuolten edut määrätä yhteistoiminnan ehdoista. (17.1.1991/76)
37 § (24.5.2002/408)
Rangaistus yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun säännöksen tai yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen rikkomisesta säädetään rikoslain (39/1889) 44 luvun 2 §:ssä.
38 § (29.12.2005/1259)
Jos 6 ja 6 a §:n tarkoittaman ohjauksen ja valvonnan yhteydessä todetaan, että kunta tai kuntayhtymä on tämän lain mukaista toimintaa järjestäessä tai toteuttaessa menetellyt virheellisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä, voi Terveydenhuollon oikeusturvakeskus tai lääninhallitus antaa kunnalle tai kuntayhtymälle tai virheellisestä toiminnasta vastuussa olevalle virkamiehelle huomautuksen vastaisen varalle.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ja lääninhallitus voivat, jos asia ei anna aihetta huomautukseen tai muihin toimenpiteisiin, kiinnittää valvottavan huomiota toiminnan asianmukaiseen järjestämiseen ja hyvän hallintotavan noudattamiseen.

Tässä pykälässä tarkoitettuun Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tai lääninhallituksen antamaan huomautukseen ja huomion kiinnittämiseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
38 a § (29.12.2005/1259)
Edellä 6 tai 6 a §:ssä tarkoitettu valvontaviranomainen ei tutki tartuntatautien vastustamistyötä koskevaa kantelua, joka koskee yli viisi vuotta vanhaa asiaa, ellei kantelun tutkimiseen ole erityistä syytä.
39 § (10.11.2006/989)
Jos lääninhallitus, tartuntatautien torjunnasta vastaava kunnan toimielin tai terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaava lääkäri toteaa, että yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä ei voida muulla tavoin tehokkaasti estää, poliisin on annettava tämän pyynnöstä virka-apua.
40 §
Työnantajan tulee sallia työntekijän hankkia 11 ja 12 §:ssä tarkoitettu rokotus ja käydä 13 §:n mukaisessa tarkastuksessa työaikana, jollei se ole vaikeudetta mahdollista muuna aikana.

Se aika, joka työntekijän päivittäisestä säännöllisestä työajasta käytetään 1 momentissa mainittuun tarkoitukseen, luetaan työssäoloajaksi.
40 a § (14.11.2003/935)
Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus saada tässä laissa säädettyjen tehtävien hoitamisessa tarvittavia tietoja muilta viranomaisilta.

Kansanterveyslaitoksella on oikeus saada pyynnöstä 10 §:ssä tarkoitetuilta laboratorioilta tietoja tartuntatautitapausten toteamiseksi tehtyjen tutkimusten lukumääristä ja käytetyistä laboratoriomenetelmistä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on oikeus pyynnöstä saada viivytyksettä ja korvauksetta matkanjärjestäjältä ja ilma-aluksen tai muun aluksen omistajalta, haltijalta tai käyttäjältä ilma-aluksessa tai muussa aluksessa matkustajana olleen henkilötunnus, nimi, syntymäaika, sukupuoli ja yhteystiedot salassapitosäännösten estämättä, jos se on väestön terveyttä vakavasti uhkaavan tartuntataudin leviämisen estämiseksi tai matkustajan oman terveyden suojelemiseksi välttämätöntä. (19.12.2008/1042)

Kansanterveyslaitoksella ja sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalla lääkärillä on oikeus saada kunnan ja valtion terveydenhuolto- ja terveydensuojeluviranomaisilta sekä 10 §:ssä tarkoitetuilta laboratorioilta salassapitosäännösten estämättä 3 §:ssä tarkoitettua epidemian syyn selvittämistä varten tarvittavat tiedot sekä tässä tarkoituksessa käsitellä tartuntatautiin sairastuneiden ja muiden henkilöiden sille itse antamia tietoja. Kansanterveyslaitoksella ja sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalla lääkärillä on salassapitosäännösten estämättä oikeus luovuttaa tartuntatautien vastustamistyöstä vastaaville viranomaisille ja kunnan terveydensuojeluviranomaisille sellaisia selvitystä tehdessään saamiaan tietoja, jotka ovat välttämättömiä näille viranomaisille laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi. Henkilöiden itse antamien tietojen luovuttaminen edellyttää kuitenkin, että henkilö ei ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Henkilötiedot tulee hävittää, kun ne eivät ole enää selvityksen tekemisen kannalta tarpeen.
41 §
Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.
8 LUKU
Voimaantulo
42 §
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Tällä lailla kumotaan:

1) 14 päivänä kesäkuuta 1951 annettu rokotuslaki (361/51);

2) 25 päivänä tammikuuta 1952 annettu sukupuolitautilaki (52/52);

3) 26 päivänä heinäkuuta 1960 annettu tuberkuloosilaki (355/60);

4) tuberkuloosin vastustamistyön järjestämisestä eräissä tapauksissa 5 päivänä toukokuuta 1967 annettu laki (198/67);

5) yliopistoissa ja korkeakouluissa opiskelevien ylioppilaiden pakollisesta lääkärintarkastuksesta 28 päivänä huhtikuuta 1958 annettu laki (142/58); ja

6) 20 päivänä huhtikuuta 1909 annettu senaatin päätös, joka sisältää tarkempia määräyksiä koleran torjunnasta,

niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tällä lailla kumotaan myös 27 päivänä elokuuta 1965 annetun terveydenhoitolain (469/65) 29–33, 35–45 ja 48–50 § sekä 57 §:n 2 ja 3 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 29 § osittain muutettuna 17 päivänä syyskuuta 1982 annetulla lailla (679/82), 36 § 19 päivänä helmikuuta 1980 annetussa laissa (932/80), 38 § osittain muutettuna 27 päivänä elokuuta 1976 annetulla lailla (741/76), 39 § osittain muutettuna 31 päivänä joulukuuta 1974 annetulla lailla (1039/74), 42 § mainitussa 17 päivänä syyskuuta 1982 annetussa laissa, 43 § 29 päivänä marraskuuta 1974 ja 18 päivänä kesäkuuta 1981 annetuissa laeissa (885/74 ja 452/81), 44 § osittain muutettuna mainitulla 19 päivänä helmikuuta 1980 annetulla lailla sekä 57 §:n 2 ja 3 momentti 1 päivänä kesäkuuta 1984 annetussa laissa (416/84).
43 §
Kunnan ylläpitämä erityinen sukupuolitautien poliklinikka siirtyy tämän lain voimaan tullessa terveyskeskuksen toiminnassa käytettäväksi, jollei sosiaali- ja terveysministeriö asianomaisen kunnan esityksestä hyväksy poliklinikan siirtämistä keskussairaalan toiminnassa käytettäväksi.
44 §
Milloin tämän lain voimaan tullessa on vireillä tuberkuloosin vastustamistyön järjestämisestä eräissä tapauksissa annetussa laissa tarkoitettu järjestely tuberkuloosipiirin kuntainliiton varojen ja velkojen siirtämiseksi keskussairaalan kuntainliitolle, järjestely on saatettava loppuun viimeistään vuoden 1988 loppuun mennessä.

Valtioneuvosto voi erityisestä syystä myöntää pidennyksen 1 momentissa mainittuun määräaikaan.
45 §
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 44/86, tvk.miet 4/86, suvk.miet 72/86
Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:
10.3.1989/262:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1989.

HE 65/88, toisen lvk.miet 12/88, svk.miet 157/88
17.1.1991/76:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

HE 233/90, sosvk.miet. 44/90, svk.miet. 227/90
8.2.1991/275:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

HE 302/90, tvk.miet 15/90, suvk.miet 269/90
3.8.1992/756:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 216/91, HaVM 7/92
3.8.1992/770:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Sosiaali- ja terveyshallituksen ennen tämän lain voimaantuloa antamia määräyksiä tai ohjeita sovelletaan tämän lain voimaantulon jälkeen 1 päivään tammikuuta 1994 asti, jollei sosiaali- ja terveysministeriö anna niiden sijaan uusia ohjeita tai toisin määrää.

HE 54/92, StVM 13/92
27.11.1992/1106:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

HE 264/92, StVM 38/92
23.12.1998/1116:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

HE 246/1998, StVM 33/1998, EV 222/1998
29.1.1999/70:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

HE 231/1998, StVM 32/1998, EV 221/1998
24.5.2002/408:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002.

HE 17/2001, LaVM 5/2002, EV 35/2002
14.11.2003/935:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

HE 30/2003, StVM 11/2003, PeVL 6/2003, EV 30/2003
29.12.2005/1259:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 154/2005, StVM 19/2005, EV 129/2005
10.11.2006/989:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2006.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 64/2006, StVM 18/2006, EV 119/2006
19.12.2008/1042:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 167/2008, StVM 37/2008, EV 203/2008
24.7.2009/596:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2009.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 74/2009, StVM 21/2009, EV 96/2009
16.10.2009/787:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2009.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 166/2009, StVM 28/2009, EV 122/2009

____________________________________________________________________________________________

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

Brussels, 15.9.2009
SEC(2009) 1191 final

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT

Regulatory process for the authorisation of antiviral medicines and vaccines in the protection against Pandemic Influenza (H1N1) 2009
….,

3.5. Specific legal provisions for the distribution by Member States

As a general rule, marketing authorisation holders are subject to liability for the use of their products as long as they are used within the terms of the marketing authorisation.

Member States may temporarily authorise the distribution of an unauthorised medicinal product in response to the suspected or confirmed spread of pathogenic agents. This encompasses pandemic situations, such as the Influenza A (H1N1) 2009 pandemic. In such a case marketing authorisation
holders, manufacturers and health professionals are not subject to civil or administrative liability for any consequences resulting from the use of a vaccine when such use of an unauthorised vaccine is recommended or required by a competent authority in response to the pandemic situation. This also applies when the use of an authorised medicinal product, such as an antiviral medicine and a vaccine, is recommended beyond authorised conditions (e.g. indications, age groups). These provisions apply independently whether a national or Community authorisation has been
granted.23

http://www.ipex.eu/ipex/webdav…191_EN.pdf

pyynnöstä nopsa käännös: Euroopan Unionin komissio (trilateraalijengi);

Normaalioloissa myyjä/tuottaja on vastuussa tuotteestaan niin kauan kuin niitä käytetään normaalisti. EU:n jäsenvaltiot voivat kuitenkin määrätä tutkimattomien tuotteiden (lääkkeet) jakelun epäillyn tai vahvistetun pandemian ollessa kyseessä. Silloin ei valmistaja, myyjä, terveydenhuoltoviranomainen tai muu viranomainen ole missään vastuussa mahdollisista ei-toivotuista(kuolema, halvaus, autismi, skitsofrenia, hedelmättömyys etc) vaikutuksista, joita tutkimattomalla tuotteella/lääkkeellä saattaa olla silloin kun ao. tuotteen/rokotteen käyttöä suosittaa tai vaatii taho, joka on vastuussa pandemiailmoituksista.

Tämä pätee myös silloin, kun tutkimatonta lääkettä työnnetään ikä- ja ihmisryhmille, joille sitä ei normaaliolosuhteissa suositella/käytetä.

Tämä pätee, kun Euroopan Unionin suostumus on annettu.

Selkokielellä: KUKAAN EI OLE VASTUUSSA JOS SATUT VAMMAUTUMAAN TAI KUOLEMAAN TUTKIMATTOMASTA ROKOTTEESTA TAI MUUSTA TUTKIMATTOMASTA LÄÄKKEESTÄ

__________________________________________________________________________________________________

Reseptilääkkeiden (ja niihin verrattavien tuotteiden kuten rokotteiden) mainonta ja laki: lausuntoluonnos;  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-430.863+01+DOC+PDF+V0//FI&language=FI

 

Liitetään tähän vielä WHO:n kaksiosainen muistio vuodelta 1972: Kuinka - kolmella askeleella - rokotteesta tehdään tappava ase. Ensin heikentämällä vastustuskykyä, sitten injektoimalla kehoon suuri määrä virusta, josta heikennetty vastustuskyky ei voi selvitä. Ja kolmanneksi injektoimalla lisäaine, joka laukaisee valtavan tulehdusreaktion ja niin sanotun sytokiini myrskyn.

Tämä muistio löytyy näistä kahdesta linkistä:
http://theflucase.com/download…chable.pdf
http://theflucase.com/download…chable.pdf

 

Tässä vertailun vuoksi tietoa pandemiasta maailmalta. Huomatkaa, kuinka CDC:n tapa toimia vastaa THL:n toimintatapaa.

How Many Cases are Really Swine Flu?

CBS, to their credit, conducted a three-month long investigation that indicates that we have all been hoodwinked by the governmental “protection” agency called euphemistically, the Center for Disease Control and Prevention.34

What they tried to learn from the CDC was just what percentage of the “flu cases” were in fact H1N1. The CDC did all they could to protect this information and only after filing a Freedom of Information request and waiting 2 months did they finally release the data. Now we know why they wanted it protected and why they stopped testing for the H1N1 virus in late July.

The data revealed that in fact very few cases reported as swine flu were in fact H1N1 variant virus. CBS examined the data in all 50 states. What they found, for example, was that in Georgia only 2% of reported cases were H1N1 (97% negative for H1N1); in Alaska only 1% of reported cases were H1N1 (93% negative for flu and 5% seasonal flu) and in California only 2% of reported cases were H1N1 with 12% being other flu viruses and 86% negative for flu.

A recent release from the CDC found that their survey reported that of 12,943 specimens tested from around the country, only 26.3% of cases tested positive for H1N1 variant virus, but that 99.8% of the specimens tested positive for some type of other flu virus, most of which were regular seasonal flu.

The CDC has now changed all data reporting on the flu effects. They did this by stopping viral typing and subtyping and rolled back all previous numbers based on prior data. The new system for collecting data now started on August 30th, 2009.

The only reason I can imagine they did this is that the prior data was clearly demonstrating that the H1N1 variant virus was causing a very mild illness in most people (99.99%) with fewer hospitalizations, fewer cases of pneumonia and fewer deaths for all ages and groups than the prior seasonal flu in past years. This was true for the United States and the Southern Hemisphere, which has gone though the worst of its flu season.

Now that they are no longer typing the virus, they can attribute all cases of pneumonia, hospitalizations and deaths to H1N1, even though the majority of cases appear to be from a long list of other causes. In fact, they can classify many cases of primary pneumonia as caused by H1N1.

Actually LESS Flu Deaths this Year

One must always keep in mind that the CDC has told us that 36,000 people die every year from influenza and influenza-related complications. Thus far, we have seen (accepting their data) about 900 deaths and 21,829 cases of pneumonia.

This is far below the 36,000 figure. In fact, perhaps we should be breathing a sigh of relief that 35,000 fewer people have died this year from flu-related disorders. This would go down on record as the fewest flu-related deaths in recorded history.

In fact, worldwide, according to CDC and WHO data, far fewer people have died form H1N1 than any seasonal flu in the past. This graph from the CDC showing the ”Pneumonia and Influenza Mortality for 122 US Cities” also show that, so far, this year’s flu mortality is far below that of 2008.

flu mortality rates

In fact, worldwide, according to CDC and WHO data, far fewer people have died form H1N1 than any seasonal flu in the past. So, one must ask, why is the government and their handmaidens, the media, fueling this panic mentality? Why are we once again talking about mandatory vaccination for every man woman and child in the nation?

Muuta kiinnostavaa luettavaa maailmalta: H1N1-rokote tuplaa mahdollisuuden sairastua http://www.conspiracyplanet.com/channel.cfm?channelid=47&contentid=6421&page=2

Lääkitys ja hoito kolmanneksi yleisin kuolinsyy http://www.laleva.org/eng/2009/12/medically_caused_death_in_america.html#more

Rokotteiden sisältämistä ainesosista edellisíssä bloggauksissani.

THL alkaa tutkia rokotteen vaikutusta http://yle.fi/alueet/tampere/2009/12/sikainfluenssarokotteen_vaikuttavuus_syynissa_1305938.html?origin=rss

STM/THL:n tiedotteiden vakuuttelu rokotteiden turvallisuudesta ja tehokkuudesta joutuu (taas) hitusen kyseenalaiseen valoon. Miten he voivat lokakuussa 2009 väittää rokotetta turvalliseksi, jos vaikutusten seuranta aloitetaan joulukuussa 2009? Onko heillä aikamatkaaja palveluksessaan?

lisätietoa rokotteiden "turvallisuudesta" http://dprogram.net/2009/09/16/flu-shots-and-the-new-adjuvants-dr-sherri-tenpenny-do/

HAITTAVAIKUTUSILMOITUKSIA VOI TEHDÄ http://vaers.hhs.gov/esub/index SEKÄ drantti@gmail.com

 

Ai niin, näin muistaessani: lienette tietoisia siitä että Tasavallan presidentti Tarja Halonen siirsi ruumiinavaukset (ja mielentilatutkimukset) THL:lle?

Tämä tapahtui heti sen jälkeen, kun olin ottanut yhteyttä presidenttiin ja presidentin kansliaan informoiden heitä rokotteen ainesosista, sen mahd. nanoluonteesta ja THL:n kytköksistä lääkevalmistajiin.

Älkäämme siis enää koskaan sanoko, etteikö arvojohtajamme ja poliittinen johtomme kykenisi nopeisiin päätöksiin!

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (77 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring
Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Sikainfluenssarokotteen vaikuttavuus syynissä
julkaistu ma klo 15:43, päivitetty ma klo 17:15     http://yle.fi/alueet/tampere/2009/12/sikainfluenssarokotteen_vaikuttavuus_syynissa_1305938.html?origin=rss

Kuva: YLE / Jouni Tanninen
Tampereella tehtävään tutkimukseen kutsutaan kirjeillä 4000 kaupunkilaista, jotka ovat iältään 18:n ja 65:n vuoden väliltä. Mukaan mahtuu niin sikainfluenssan sairastaneita kuin taudilta välttyneitäkin, samoin kuin sekä rokotteen ottaneita että siitä kieltäytyviä.

Rokotetutkimusta tekee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n Tampereen yksikkö. Laajan rokotuskampanjan jälkeen halutaan selvittää, oliko rokote turvallinen ja oliko siitä apua.

Tamperelaiset edustavat tässä koko maan väestöä, sanoo tutkimuslääkäri Ritva Syrjänen THL:n rokotusten ja immuunisuojan osastolta.

- Lähinnä halutaan tietää se rokotteen tehokkuus. Rokote nostaa hyvin vasta-aineita, ja nyt halutaan tietää, kuinka se tautia sitten lopulta elävässä elämässä ehkäisee.

Mukaan kutsutaan 4000 täysi-ikäistä tamperelaista.

- Ainoa edellytys on, että on kirjoilla Tampereella, koska me saamme tietoja Tampereen kaupungin rekistereistä. Sairaudet eivät vaikuta tutkimukseen osallistumiseen, ei myöskään rokottautuminen. Mukaan voi tulla riippumatta siitä ottaako rokotteen vai onko sen jo saanut, Ritva Syrjänen sanoo.

Tuloksia luvassa syksyllä
Jos tauti ei iske, tutkimuskäyntejä tarvitaan vain yksi. Mutta jos tutkimukseen osallistuvalle nousee kuumetta ja hengitystiet tulehtuvat, tutkimushoitaja ottaa uudet näytteet. Ja vielä kolmannet, kun tauti on ohi. Tutkimus jatkuu ainakin huhtikuun loppuun, ja osallistujiin pidetään yhteyttä tekstiviestein.

Tuloksia saadaan aikaisintaan syksyllä, kertoo tutkimuslääkäri Ritva Syrjänen.

- Tuloksia odotellaan vasta sitten. Ainakin huhtikuun loppuun keräillään tätä materiaalia, ja rekisteritietoa sitten vielä kuusi kuukautta siitä eteenpäin. Tuloksia yritetään saada mahdollisimman pian sen jälkeen. Me nyt halutaan tieto tämän rokotteen tehokkuudesta ja rokotuskampanjan onnistumisesta.

Samalla kertyy tietoa myös rokotusten mahdollisista haittavaikutuksista.

YLE Tampere / Reija Grönroos

kannattaa vertailla näitä tässä artikkelissa kerrottuja asioita STM/THL:n omiin tiedotteisiin alkaen lokakuun alusta

Skeptinen (nimimerkki)

Aina noita ääliöuskovia paskanjauhajia on ollut. Isorokkoon ja polioon kuolisivat, jos niitä ääliöitä olisi kuunneltu silloin (olisiko ääliön kuolema ollut mainittava vahinko?).

A (nimimerkki)

Hyvä Riikka!
Lopeta tuo nanouskovaishörhöily, ennenkuin sekoat kokonaan ja on liian myöhäistä!! Jätä vainoharhaisten nanouskovaisten kööri!
Rauhallista Joulua & Onnea v. 2010
t. A

rouva (nimimerkki)

Infosodan sivuilta:
"Lääkejätti GlaxoSmithKline ilmoitti lehdistötiedotteessaan, että H1N1-rokotetta ei ehditä kiireen takia testaamaan kunnolla ennen sen laajamittaista käyttöönottoa.[1][2] Syy puutteelliseen testaukseen lääkejätin mukaan on valtioiden kiire saada rokote käyttöön mahdollisimman nopeasti. Aikaisemmin olemme uutisoineet, miten Englannissa[3] ja Kanadassa[4] H1N1-rokote otetaan käyttöön puutteellisista testauksista huolimatta. Nyt asia on vahvistettu.

Koska rokotetta ei testata kunnolla ennen käyttöönottoa, lääkejätin mukaan lisätutkimuksia tarvitaan, ja käyttöönoton jälkeistä seurantaa tulisi suorittaa, kuten Maailman terveysjärjestökin suosittelee.[5] GlaxoSmithKline lupaa jakaa nopeasti tiedot rokotteen immuniteettitehosta ja turvallisuudesta kansainvälisen yhteisön kanssa. Lääkejätti on lehdistötiedotteensa mukaan keskusteluissa yli 50 valtion kanssa H1N1-rokotteen hankintaan liittyen. Tähän mennessä lääkejätiltä on tilattu 195 miljoonaa kappaletta H1N1-rokotetta. Rokotetoimitukset yhtiö aloittaa syyskuussa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suunnittelee kliinistä rokotetutkimusta 4 000 suomalaisen kanssa rokotekampanjan aikana. Tutkimuksen tarkoitus on seurata rokotteen tehoa ja turvallisuutta. Mikäli THL:n suunnitelma tällaisenaan toteutuu, ei rokotetta Suomessakaan erikseen tutkita ennen sen käyttöönottoa. Suomessa ei rokotteita yleensäkään tutkita erikseen, koska EU:ssa myyntiluvan saanut rokote on automaattisesti käytettävissä myös Suomessa. H1N1-rokotteesta aiheutuvia haittavaikutukset tullaan käsittelemään nykyisten ohjeistusten mukaisesti."

rouva (nimimerkki)
Käyttäjän malva kuva
Eeva Vasenius
Käyttäjän malva kuva
Eeva Vasenius

Eikä fantastinen Freddiekään rokotuksiin kuollut, vaan AIDS:iin.

Tämä pikku vinkkinä aktivoimaan tajunnan laajuutta edes hiukan.....nykyisellä levelillä ei tälle bloggaajalle tule yhtään mitään muuta infoa kuin tuota hirvittävää rokotuspropagandaa..........

Tämä on minusta niin absurdia, ei koskaan tullut mieleenikään estää poikieni rokottamista milloin mihinkin asiaan.

Molemmat ovat kaikin puolin hyvin fiksuja ja fyysisestikin hyvinvoivia. Eikä edelleenkään miehelläni ja minulla ole ilmennyt mitään outuoa kauan sitten otettujen rokotusten jälkeen.

Nyt voin kertoa, että massu vähän lörähti runsaasta jouluateriasta, mutta ei kyllä tulisi lainkaan mieleeni, että ahaa, nyt se ihan kamala nanorokote iski ja minulla on ripuli......

Koska tässä kai pitää kertoa oireet hyvin tarkasti, niin kerron vielä, että joudun varmaan asioimaan rest roomin puolella tässä vielä jonkin aikaa.....

Kuunnelkaa Freddietä ja iki-ihanaa Brian Mayta, that's Real Love!

Sloganini on nykyään:

"Nanorokote ei tapa ketään Suomessa, mutta sen puute tekee sen muissa maissa 100-prosenttisesti!"

Eeva

Käyttäjän malva kuva
Eeva Vasenius

Niin, ja onhan tässä erinäisiä näkökulmia itse asiaan......tämä biisi kertoo asiasta todella kattavasti.

http://www.youtube.com/watch?v=pC4ZOxpu2rs&feature...

Itse en ole koskaan ajatellutkaan, että eläisin vaikkapa 90-vuotiaaksi.....jos kuolen Nano-rokotteeseen n. 80-vuotiaana, niin se on ihan jees.....

Tai miksei jo aikaisemminkin? En halua täällä mitenkään turhaa roikkua yhtään sen enempään kuin on elinpäiviä annettu........

Olin jo tänä jouluna hyvin vetämätön.....tuntui, etten pysty enkä jaksa tehdä juuri mitään.......

Jos ihan suoraan puhun, niin ajatukseni sisälsi ajatuksen siitä, että en enää ensi jouluna olekaan täällä.......

Mutta herranjumala sentään, että jos nuori nainen ja kolmen pienen lapsen äiti alkaa seota tuollaiseen asiaan, niin ihan oikeasti, jo toisen kerran pyydän jotain Riikan läheistä ystävää auttamaan häntä.

Oletan, että hän on todella "loppuunpalanut" tässä asiassa.

Ja minä todellakin tarkoitan aina hyvää näillä kommenteilla, koska pidän Riikasta ja hänellä oli usein tosi kivoja kirjoituksia blogissaan.

Eeva

Juha Väänänen (nimimerkki)
Käyttäjän malva kuva
Eeva Vasenius

No joo, just tolla meiningillä mennään sitten......kun tarvis tulee.

suomalainen (nimimerkki)

# 8 , # 9
Parahin Eeva Vasenius, teillä on saattanut olla lähes lottovoittoon verrattava tuuri saada tietämättänne tämän maailmanlaajuisen liverokotekokeilun ja tutkimuksen ehdoton edellytys, (mikäli kyseessä on vakavastiotettava tutkimus,) plaseborokote.

Belgiassa työskentelevä ruotsalainen erikoistunut yleislääkäri julkisti siellä muutamien kollegojensa sekä belgian kansalaisten kanssa oikeuden edessä löytämänsä todisteet: ranskasta saamastaan osittain valokuvatusta ranskankielisestä lääkeyhtiöiden ja hallitusten välisestä eurooppalaisesta standardisopimuksesta, sekä rokotussopimuksesta, jonka rokotetun tuolla sivistysmaissa täytyy ymmärtää ja allekirjoittaa rokotuksen saadakseen, koska siinä yhtiö ja rokotuksen toimeenpaneva lääkintöhenkilökunta vapautetaan kaikesta tunnetusta ja rokotushetkellä tutkimattomasta ja tuntemattomastakin vastuusta ja kaikki vastuu siirretään rokotteen ottajalle.
Nämä dokumentit todistavat että on meneillään laaja kokeilu.

Linkit ja liite D:n googlekäännös ranskasta englanniksi löytyvät Riikan ketjuista.( kuvassa näkyvä teksti on ensin täytynyt uudelleen kirjoittaa sana sanalta ranskaksi tekstimuotoon, koska ei helpolla löydy ohjelmaa joka osaisi sen kuvasta kaapata tekstiksi)

Kaikki psykologisointiyritykset osoittava vähemmän hyvää makua sekä taitoa, ja toistaiseksi ohittamattoman ensimmäisen sijan tässä lajissa saavutti tuo pohjolan psykiatri toisessa ketjussa , joka vastoin parempaa tietoaan alkoi "puoskaroivasti" diagnostisoida Riikkaa = esityksestään puuttui jopa tämän harjoittamansa monella tavalla kyseenalaistetun tieteensä dogmien mukainen totuus! (Kun tuota hänen tuputtamaansa termiä raaputti hivenen pinnalta niin eikös sieltä ilmestynytkin Freudin "pukinsorkka"...)

Maailmalla on monesti todettu miten paljon pahaa on tehty ja aiheutettu hyvien tarkoitusten mukaisia agendoja toteutettaessa, ja jossain on todettu myös että "tie sinne kuumempaan paikkaan on kivetty hyvillä tarkoituksiilla".

Joulukinkun uunistaoton jälkeinen kommentti.

Katja (nimimerkki)

Eräs tuttu lähetti tälläisen tekstin:
Elämäntutkija Klaus Rahikainen on äskettäin julkaissut artikkelin ainakin Suomen ruotsinkielisissä lehdissä jossa mm. ylös kaivettua ruumista on selitetty yksityiskohtaisemmin paljon muun ohella.
Tässä siitä kohdasta lyhyt käännös:

"Puolustukseksi influenssoja vastaan" kaivoi ruotsalaissyntyinen John Hultin`in
johtama amerikkalainen tutkijaryhmä vuonna1997 ylös vuonna 1918 Espanjan tautiin kuolleen eskimonaisen ruumiin. Ikiroudan säilyttämän ruumiin keuhkoista
voitiin itse virus uudelleen synnyttää ja kopioda Amerikan tutkimuskeskuksessa.

Vain parin vuoden kuluttua huomattiin että alkuperäinen H1N1 virus oli muuntunut H5N1 virukseksi, eli lintuinfluenssaksi, jolla muutama vuosi sitten yritettiin aikaansaada pandemia jota vastaan kaikkia tuli rokottaa. Pandemiaa ei koskaan syntynyt. Siitä tuli vain alkusoitto tämän päivän uudelle yritykselle modifioidun sikainfluenssan avulla. Merkillistä on, ettei virus voi risteytyä toisen kanssa, joten siihen tarvitaan edistyksellistä laboratoriotoimintaa sekä edistyksellistä intressiä sekä rokoteteollisuudelta että väestöä konttrolloivalta taholta kotikentällä että ulkomailla.

Sven-Olof Jakobsson

http://pp.kpnet.fi/salainenasiakirja/kunnon_salat....

repe (nimimerkki)

3: "olisiko ääliön kuolema ollut mainittava vahinko?"

Tässä ilmeisesti ennakoidaan lähitulevaisuutta, kun rokotteita vastustavat "ääliöt" ja muut foliohatut ym. ym. poistetaan yhteiskunnasta. Netissä palkatut ylistäjät riemuitsevat myös tällöin.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Joku katsoo voivansa päättää kuka on ääliö ja kuka ei, kuka saa elää ja kuka ei. Minä en halua sellaista vastuuta. En halua jumalaksi koska en sitä ole.

Kaikilla ei ole mitään sitä vastaan, jumalan sijaiseksi rupeamista.

Katja (nimimerkki)

#15 Oot sie kommarii vai "rapparii"? .... kun siä tiiät ton tulevaisuuven tollee???
Ei kukkaan tiiä tarkoin millee tuo tulevaisuus kehittyy.... eppäilenpä et
myö kaekki tullaan yllättyy ... koskien tullevaisuut! Ei ol kaiktietävii....

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tiedättekö, olen tässä itsekseni ihmetellyt MIKSI Stubb, Halonen, Katainen, Vanhanen, Niinistö (viittaan Bb-kokouskävijälistaan) & co kuvittelevat, että heidät säästettäisiin pohjoisen geeniperimän edustajina.
Eihän sellaiseen ole mitään perusteita.

Sitäkin olen ihmetellyt, millainen on ihmisen maailma jos hän EI hälyty sellaisista tiedoista kuin että GlaxoSmithKline omassa tiedotteessaan heinäkuulta 2009 sanoo ettei rokotetta ehditä testaamaan, pakkorokotuslaista, pandemianeuvonantajaryhmän kokoonpanosta jne

Osaako joku asettua noin sokeasti luottavaisen ihmisen asemaan? Minä en, vaikka minulla on hyvä mielikuvitus.
Osaako joku kertoa, miksi joku uskoo niin sokeasti auktoriteetteihin ettei aseta mitään heidän esittämiään väitteitä kyseenalaisiksi vaikka niissä on ilmeisiä ristiriitoja?

Katja (nimimerkki)

Auktoriteetitkin voivat uskoa auktoriteetteihin, jotka valehtelevat!
Meidän koko Suomen eliittikaarti on raskaasti huijattu, koska he eivät
osaa kuunnella omantunnon ääntä....
Johtoporras kun eksyy... kärsii koko kansa!
http://dprogram.net/2009/09/16/flu-shots-and-the-n...

Erkki Anneli (nimimerkki)

Olemme kaikki samassa veneessä samalla pallolla ja voimme nyt, me asioihin vapaasti ja avoimesti suhtautuvat, vain ihmetelleä ihmisen pienuutta.

Sota on toisenlaista kuin ennen. Ennen oli nuijat ja nyt on roketteet esimerkkinä mainitakseni.

Aina on viestintuojia yritetty tuhota, mutta aina on menty eteenpäin.

Kiitos Riikka, kyllä täältä tullaan. Monet lukevat näitä ja hoksaavat, että meitä uhkaa tällainen totaalinen vaara. Valitettavasti politiikot eivät ole eturivissä ajattelemaan asioita.

Riikka ja kumppanit, jatkakaa ja jatkakaa, kun osaatte edes tämän verran. Minä en osaa muutakuin kiittää ja kannustaa.

MR (nimimerkki)

Ei kannata yrittää minua pakolla rokottaa. Saattaa sattua.

Katja (nimimerkki)

Tulevaisuutta tämäkin!
Humanoid Automonous Police Robot
http://www.youtube.com/watch?v=iLbla1IJ6oc&feature...

herewego (nimimerkki)

En juuri lakiteksteistä ymmärrä, mutta eikö pakkorokotuspykälä (§12) tullut voimaan jo 1.1.2004 eikä vasta 1.11.2009? Vai katsoinko väärää kohtaa?

Katt (nimimerkki)

Voi itku... en minäkään voi muuta kuin ihmetellä sokeaa auktoriteettiuskoa ja minkään asian kyseenalaistamattomuutta. Kaikki menee läpi ku vettä vaa. Pohdiskelen tuota käytäntöä, minkälainen se sitten tulee olemaan tämä pakkorokotus. Viedäänkö kädestä taluttaen piikille. Miten hitossa tälläiset lait laaditaan ja myrkkypiikit menee läpi kaikkien seulojen ja kuinka ihmeessä se Terhi Kilpikin voi puhua sellaista sontaa TV:ssä - Niidenhän pitäis kirjoittaa kaikki biologian kirjatkin uusiksi, jotta olis edes jotain mihkä nojata väitteitään ihmisen immuniteettisuojasta viruksia vastaan.

On niin monta "kelloa" soimassa päässäni tällä hetkellä. Ja punavilkkuvaloa... Toisilla soi joululaulut.

herewego (nimimerkki)

jatkoa 23. Tai kun asiaa ajattelen, niin eikö tuo §12 tullut voimaan jo koko lain tullessa voimaan 1.1.1987? Sen jälkeen on tehty tekstimuutoksia ja tarkennuksia, mutta eikö itse pakkopykälä tullut jo 1.1.1987? Olihan pykälä 12 laissa jo tuolloin, kuten muutkin pykälät.

herewego (nimimerkki)

jatkoa 23 ja 25 tuosta pykälästä 12. Koska Suomen kunnat EIVÄT ole sikainfluenssa-asiassa "järjestäneet yleisiä pakollisia rokotuksia sellaisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi, joka voi saada aikaan huomattavaa vahinkoa väestön tai sen osan terveydelle, taikka muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä", niin Suomen viranomaisten mielestä sikainfluenssa EI ole "sellainen tartuntatauti, joka voi saada aikaan huomattavaa vahinkoa väestön tai sen osan terveydelle".

Asiasta päättävä valtioneuvosto siis EI - koska pakkorokotuksiin EI ole ryhdytty - pidä sikainfluenssaa tuollaisena tartuntatautina, joka aiheuttaisi huomattavaa vaaraa väestön terveydelle.

Ja edelleen: koska Valtioneuvoston on hankittava Kansaterveyslaitokselta (nyk. THL:ltä) ennen päätöksentekoa lausunto tai KTL:n (nyk. THL:n) on tehtävä asiasta esitys, niin Valtioneuvoston lisäksi myöskään THL ei pidä sikainfluenssaa tautina, joka saa aikaan huomattavaa vahinkoa väestön terveydelle. Pakkorokotuksiinhan ei ole ryhdytty, joten sellaisia THL myöskään ei ole suositellut.

Ovatko viranomaisemme toimineet viisaasti, siis aivan oikein?

Jahas (nimimerkki)

Riikka, jossain kommentissasi oli suomalainen linkki, jonka uutisesta selvisi, että jo kesällä sikainfluenssa on poistettu yleisvaarallisten tartuntatautien luettelosta. Näin olin kyllä muistavinanikin. Muistuukos kenenkään muun mieleen, että aiemmin Finnair oli ensin kieltämässä sikainfluenssatartunnan saaneita matkustamasta Finnairin koneilla? Kielto kuitenkin poistettiin. Toisin sanoen sikainfluenssaa sairastavat olivat yhtä tervetulleita koneisiin kuin muutkin.

Mistä se kertoo? Joko kiellon poistamisen syy on se, että virallisen tahon mukaan sikainfluenssa on LIEVÄ tauti, jonka tartunta ei ole mikään katastrofi, tai sitten syy on jokin muu. Oikea syy lienee tuo ensin mainittu. Minkä ihmeen takia rokotuksiin siis painostetaan? Mikä on painostamisen ja kaiken salamyhkäisyyden takana?

Enemmän olen huolissni Ukraina-viruksesta, sillä jos uhka on todellinen ja virus pääsee tänne, on piru merrassa. Siihen tautiin ei mikään H1N1-rokote auta. Eikä mikään flunssalääke tai antibiootti. Se on tietojen mukaan ennen kaikkea sydänvaarallinen virus. Tietolähteiden mukaan sen saa ensikädessä nimenomaan rokotteen mukana. Voivatko sen saada siis ensimmäiseksi ne suomalaiset, jotka antautuvat rokotettaviksi kevätpuolella?

Vai onko Ukraina-keissi huijaus? Onko se SYÖTTI? Onko hengenvaarallisesta viruksesta levitetty tietoa siksi, että viruksella aletaan kohta Suomenkin mediassa mässäillä? Ovatko lääketehtaat keksivinään rokotteen johonkin Ukraina-viruksen kaltaiseen, niin että loput rokottamattomat ja jopa sikarokotteenkin ottaneet ryntäävät rokotusjonoihin? Ovatko lääketehtaat keksivinään myös uuden Tamiflun kaltaisen plasebolääkeen? Enpä hämmästyisi yhtään.

Ja jos joku ei tiedä Ukrainan viruksesta, niin senhän epäillään olevan täysin “laboratorioperäinen” ja alkaneen levitä alunperin nimenomaan annettujen rokotteiden kautta.

Ihmiselle on annettu nykypäivän infotulvan keskellä kammottavan suuri vastuu. Jokainen yrittää ymmärtää parhaan kykynsä mukaan ja rämpiä oikeaan suuntaan. Mutta mistä tietää, mikä on sitä oikeaa informaatiota, mikä vääristeltyä? Kuinka kouluttamattomat, kielitaidottomat, hyväuskoiset ja koskaan mitään kyseenalaistamattomat ihmisparat voivat tietää mikä tieto pitää paikkansa ja miten pitäisi toimia säilyttääkseen edes osittain omansa ja lastensa terveyden? Taikausko ei suojele ketään.

yksilö (nimimerkki)

Riikalle suuret kiitokset, että hän toi meille tavallisille pulliaisille tiedoksi tuon
pakkorokotuslain. Kuinkahan moni siitä sai tietää vasta täältä Riikan blogikirjoituksesta.

Minä en ymmärrä, että miksi tuollainen laki pitää yeensäkin olla olemassa?
Se epäilyttää aika lailla.

# 26

Kuinkahan viranomaiset olisivat toimineet, jos ihmiset eivät olisi saaneet tietoa muiden maiden medioista ja itse käyneet EU:n sivuilla lukemassa tietoa rokotteesta ja sen turvattomuudesta.

Kuitenkin THL hehkuttaa koko ajan rokotteen turvallisuutta mikä ei pidä paikkaansa ainakaan rokotteen valmistajan ilmoittamien virallisten tietojen mukaan.

THL:n pitäisi ymmärtääkseni olla huolissaan nimenomaan suomalaisten terveystä eikä veljeillä kohtuuttomasti lääkejättien kanssa.

Ei me niin tyhmiä olla etteikö hälytyskellot ala soimaan tämän rokoterumban ja monen muunkin asian suhteen.

Kuinka siis tavallinen ihminen voi luottaa viranomaisiin tässä tilanteessa?

Minä en ainakaan ja luulenpa etten ole ainoa.

Jahas (nimimerkki)

Riikka, kommentteihisi 16-18 viitaten: Nämä, jotka taistelevat virallisen rokoteinformaation kyseenalaistajia vastaan mm. ääliö- ja hörhösyytöksin, ovat osittain samoja jotka kuitenkin uskovat mitä tahansa valheellista ja jopa sairasta propagandaa siinä tapauksessa että SE SOPII heidän ahtaaseen maailmankuvaansa. Tietoa, mikä maailmankuvaan ei satu sopimaan, vastustetaan. Nämä ihmiset ovat myös niin itsepäisiä vihaan perustuvissa "kulttiuskonnoissaan" (holokaustin kieltämisestä lähtien) etteivät heidän päätään mitkään tieteelliset todisteet kykene kääntämään.

herewego (nimimerkki)

#27. On lääkäreitä, jotka väittävät, että sikainfluenssa, kuten mikään muukaan influenssa, ei ole ihmiselle mitenkään hengenvaarallinen ja että tautiin liittyvä vakava taudinkulku ja kuolemat eivät johdu influenssaviruksesta vaan sekundaari-infektiona (tulee influenssan päälle) riehuvasta TUBERKULOOSISTA, jonka akuutti muoto on hyvin tappava. Esimerkiksi tri Lawrence Broxmeyer on sitä mieltä, että vuoden 1918 espanjantaudin kymmenet miljoonat kuolemat johtuivat mitä ilmeisimmin sekundaari-infektiona levinneestä tuberkuloosista; kyseessä oli varsinaisesti tuberkuloosiepidemia;

http://www.rense.com/general85/uswine.htm

Minulla on asiasta lisääkin linkkejä, mutta koska tänne mahtuu vain yksi linkki kerrallaan, niin esitän ne seuraavasti:

a) William Engdahl: Ukraine, WHO and the Geopolitics of Swine Flu Panic; löytyy sivustolta infowars.com (nettiosoitteessa sen alkulitanian jälkeen infowars.com/ukraine-who-and-the-geopolitics-of-swine-flu-panic);

b) Natural News: The Next Global Pandemic? Drug Resistant TB (alkulitanian jälkeen naturalnews.com/026611_drug-resistant_disease_health ja perään piste ja html);

c) Willian Engdahl: Is WHO covering up a tuberculosis epidemic with fake H1N1 panic? (löytyy googlettamalla)

On epäilty, että Ukrainassa tappaa juuri tubi ("mustat" keuhkot). Vuonna 2007 tubiin kuoli maailmassa 1,8 miljoonaa ihmistä.

Tuossa c)-kohdassa kerrotaan virologi Stefan Lankasta, joka väittää, että H1N1-viruskuvat ovat huijausta (virusta ei ole koskaan edes eristetty). Sikainfluenssavirusta kuvaavat kuvat ovat joko liposomeja tai TUBIBASILLEJA (viral-like, cell-wall-deficient forms of tuberculosis). Jo v. 1990 puhuttiin paljon "influenssasta", kun lääkeresistenttu tubi levisi. Sen jälkeen tämä tubi on edelleen levinnyt. Vuonna 1993 WHO julisti tuberkuloosin globaaliksi terveyshätätilaksi (global health emergency).

Peitelläänkö siis H1N1:llä paljon vakavampaa tautia: tuberkuloosia, joka on lääkeresistentti (lääkkeet eivät tehoa siihen)? Olen saanut sen kuvan, että influenssa, bakteerit, varsinkin tubibasilli, toimivat KIMPASSA ja ovat yhdessä vaarallisia.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

herewego ja muut,
tarkkaan ottaen tartuntatautilaki on ollut jossain muodossa voimassa vuodesta 1987 mutta nykymuodossaan se on voimassa 1.11 2009 alkaen.

1987 myös WHO oli neuvoa antava elin. Vuonna 2009 WHO määrää. Siinä on eroa.
#30, samantyyppisiä ajatuksia esitetään eri puolilla maailmaa, eri lääkäreiden taholta.

WHO:n oma muistio vuodelta 1972 eli kuinka rokotteesta saadaan tappava kolmella askelella, ohjaa sekin ajatukset laboratorioihin.
Samoin luettelo yli 40 kadonneesta mikrobiologista. Molemmat löytyvät aiemmista bloggauksistani.
______________________________________________________________________
Tässä muutama kiintoisa linkki, jotka sain eräältä avuliaalta yksilöltä:

CDC Brings Bad Tidings: 40,000 Children Diagnosed With Autism In This Year Alone

http://www.ageofautism.com/2009/12/-cdc-brings-bad...

December 23, 2009
Mark Blaxill: Lies, Damned Lies and CDC Autism Statistics
By Mark Blaxill
http://www.ageofautism.com/2009/12/mark-blaxill-li...

H1N1 Swine Flu Deaths Reveal New Pattern Of The Disease, Brazilian Study
23 Dec 2009 - 10:00 PST
http://www.medicalnewstoday.com/articles/174784.php

says for example "The researchers also found that some patients showed traces of a "cytokine storm", where their immune systems had over-reacted, causing an inflammatory response that spilled over and damaged lung tissue, which led to the acute lung injury and fatal respiratory failure."

Swine Flu News Medical News Today
http://www.medicalnewstoday.com/sections/swine-flu/

FDA PRESS RELEASE
For Immediate Release: Dec. 23, 2009
FDA Approves A High Dose Seasonal Influenza Vaccine Specifically Intended for People Ages 65 and Older
Accelerated approval process used in vaccine approval
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm195483.htm

 

Kartta H1N1 esiintymistä. http://www.medicalnewstoday.com/articles/147716.php    Eräiden lähteiden mukaan maailmalla on kuollut kaiken kaikkiaan alle 1000 ihmistä itse H1N1-virukseen kun taas rokotteisiin kuolleiden määrät ovat suuremmat.

Katja (nimimerkki)

Jos he eivät saa meitä ottamaan rokotteita niin... on heillä näköjään muitakin
keinoja!!! Depopulatio- ohjelma on käynnissä..sitähän tämä kaikki tarkoittaa!
Nanochemicals in Chemtrails?
http://www.willthomasonline.net/willthomasonline/N...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Ukrainassa on raportoitu chemtrail-koneita ennen "pandemiaa"

Tässä WHO:n tietoa siitä että Ukrainassa on vain H1N1... http://influenzamonitor.com/2009/11/world-notes-wh...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Katja,
#32 mm. tuon artikkelin aiheista yritin varoittaa ihmisiä http://riikkasoyring.blogit.uusisuomi.fi/?scope=lo...

lähin HAARP on Norjassa

Jyväskylä ja Tampere?

Jahas (nimimerkki)

30. Täsmennetään vähän. Tuberkuloosi voi liittyä kuolintapauksiin silloin, kun ihmisen elimistö on jo tuberkuloosin heikentämä, kuten kehitysmaissa usein on. Tästähän puhuttiin jo Meksikonkin tapauksessa. Siellä kuoli sikainfluenssaan nimenomaan köyhissä ja epähygieenisissä oloissa eläviä ja aliravitsemuksesta kärsiviä lapsia. Heidän kaltaisilleen voi mikä tahansa vastustuskykyä koetteleva tauti olla kohtalokas. Tämän toin esiin siksi, ettei kenelläkään jäisi mielikuvaa siitä, että rokote sinänsä aiheuttaisi tuberkuloosia.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Jahas, ymmärsimme kyllä. Vaikka nykyisellään ei rokotteiden sisältö hämmästytä oli niissä sitten vaikka mitä!

Ja sitten asian vierestä mutta asiaan liittyen aina kiinnostavilta Infosota.fi sivuilta:
"Vuonna 2007 pyytäessäni Bilderbergiin liittyviä asiakirjoja tasavallan presidentin kansliasta, totesi nykyinen presidentti Tarja Halonen: “Presidentti Martti Ahtisaaren pyynnöstä päätän, että pyytämänne asiakirjat ovat presidentintoimen hoitamisen kannalta välttämättömän luottamuksellisuuden suojaamiseksi salassa pidettäviä. Tämän johdosta asiakirjapyyntöönne ei suostuta.”
On mielenkiintoista todeta, että Bilderberg-kokous on virallisesti epävirallinen, josta ei pitäisi olla asiakirjoja, mutta silti asiakirjapyyntöni evätään entisen presidentin pyynnöstä ja samalla asiakirjat luokitellaan salaisiksi. Jos Bilderberg-kokoukset ovat epävirallisia eivätkä kokoukseen osallistuvat maamme edustajat edusta maamme virallista kantaa, niin miten asiakirjat voidaan luokitella salaisiksi?

Kauppa- ja teollisuusministeriö ei tiennyt Bilderbergistä mitään."

suomalainen (nimimerkki)

# 35 Jahas
Jonkun Engdalin artikkelin mukaan Meksikosta silloin alussa nimenomaan ei löytynyt todellisuudessa H1N1:tä kuin muistaakseni yhdellä. Sieltä löytyi flunssaa muistuttavaa tuberkuloosia, ja sairastuneet ihmiset paranivat antibiooteilla, joita saivat kun muutakaan ei ollut antaa.

Katt (nimimerkki)

#31 Riikka, lyhyesti, mikä tää luettelo yli 40 kadonneesta mikrobiologista?

Jahas (nimimerkki)

#36. Riikka hyvä, kaikki eivät kaikkea ymmärrä, muita kieliäkään, tai voivat ymmärtää väärin. Olen tässä elämän varrella vähitellen oppinut, että kaikki on parasta selittää aina varman päälle, eikä olettaa että jokainen ymmärtää jokaisen vihjauksen päälle. Sinulla on kai nykyään aika paljon lukijoita? Siihen joukkoon mahtuu jos jonkinlaista ja -ikäistä inehmoa.

Jahas (nimimerkki)

Jos nimenomaan H1N1-rokotuksia halutaan jatkaa ja rokotteista päästä eroon, kaiketi on lääketehtaille eduksi mikäli Ukrainan-tautia oletetaan tavalliseksi sikainfluenssaksi. Sehän saa tavallisen yleisön silmissä (niiden jotka eivät tiedä mitään labralähtöisyys-ajatuksista ja chemtrail-lennoista) sikainfluenssan näyttämään vain kohtalokkaammalta. Vaikka kuinka kukaan enää voisi tietää mistä on kysymys ja mikä minkään verran totta ja mikä ei, kun kaikkea salataan viimeisen päälle.

Outoa on sekin, ettei mikään taho tutki noita chemtraileja. Hirveästi vain on pulinaa ja videoita netissä, mutta ei ilmeisesti minkäänsortin asiantuntijatutkintaa julkisesti. Eiköhän kukaan uskalla ryhtyä toimiin? Olikohan sen radioon soittaneen tutkijan (en nyt saa nimeä päähän) kohtalo liian pelottava esimerkki?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

#38, Katt, on olemassa luettelo kadonneista ja/tai kuolleista mikrobiologeista. Tuon sen sinulle tähänkin blogiin.  http://research.exercisingyourmind.com/2009/04/27/the-mysterious-deaths-of-microbiologists-the-flu-bug-and-you.aspx?ref=rss

kuvallinen luettelokin on netissä.

#40, Dr Joseph Moshe (toisissa teksteissä Moise) oli/on tarkoittamasi mikrobiologi. Hänkin on kadonnut. http://www.unfictional.com/joseph-moshe-mossad-bioweapon-swine-flu-vaccine-westwood
Ei niitä tutkita, ei, tai jos tutkitaan niin mistään siitä ei ainakaan kerrota. Youtubessa oli kuviakin niistä, kuin isoja suolakiteitä. Ukrainasta kuvattu.

Ja sitten Pekka Puska + Tartuntatautilaki eli KTL:n ohjeistus laboratorioille vuodelta 2003 epidemioiden seurannasta. http://www.ktl.fi/attachments/suomi/julkaisut/ohje...
Hitusen menee ohjeet ristiin THL:n toiminnan kanssa tässä sikainfluenssa-jutussa.

Riikka (nimimerkki)
Riikka (nimimerkki)
Jahas (nimimerkki)

Tässä valtaisa tietopaketti, jonka koluamisessa menee varmasti koko joululoma.
Kaikki mitä olet aina halunnut tietää sikainfluenssasta, rokotuksista, väestönvähennyksestä ja bioaseista - mutta et ole hoksannut kysyä.
Täältä löytyy kahdella kielellä (englanniksi ja espanjaksi):

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_...

herewego (nimimerkki)

Minäkin puutun keskusteluun, varsinkin kun täällä nousee esiin suuri määrä laajoja linkkejä ja tietovarastoja. Kaiken elämäni ja etenkin viime kuukausien aikana oppimani perusteella minusta näyttää välttämättömältä, että Suomen kansa ryhtyy järjestelmällisesti harjoittamaan omaa lääketiedettä ja parantaa toinen toisiaan.

Nykyinen virallinen lääketiede on pahasti syrjäytynyttä, jopa se on hukkumassa suohon, ja jotenkin ihmisten vaivoihin tulisi saada normaali apu. Jotkut kansasta voisivat "erikoistua" parantamistoimintaan ja noihin tietovarastoihin, ja yhteistä parantamistointa voisi monin tavoin organisoida. On kokonaan hylättävä sairas virallinen lääketiede, joka uhkaa jopa tappaa meidät erilaisissa toimenpiteissä ja eliitin depopulaatioagendassa. Jääköön virallinen ylpeä lääketiede ruikuttamaan rannalle, ja hoitakoon kansa itse oman terveytensä. Johtava eliittimme ei edusta enää kansaa vaan kansainvälistä eliittiä, joka ajattelee vain itseään ja tuhoaa tarvittaessa muut. Dixi.

klerk (nimimerkki)

"Jääköön virallinen ylpeä lääketiede ruikuttamaan rannalle, ja hoitakoon kansa itse oman terveytensä. Johtava eliittimme ei edusta enää kansaa vaan kansainvälistä eliittiä"

KYLLÄ. Kuhnehoidot ja homeopatia KUNNIAAN!!

Katja (nimimerkki)

Antioksidanttiklinikat ovat tehneet pitkään tätä työtä! Kaarlo Jaakkola, Antti
Arstila, Pertti Lähteenmäki, Rauli Mäkelä,Helena Mäkelä, Jean-Pierre Duboc jne.
http://www.antioxidant.fi/

herewego (nimimerkki)

#47. Kaikki terveellinen kunniaan. Ja maalaisjärki. Moni lääkäri varmaan liittyy kansan riveihin vaalimaan ihmisten todellista terveyttä. Ja ihmisiä kunnioitetaan. Ja koko homma hoituu ottamalla käyttöön oma paikallinen raha ja oma paikallinen pankki (irti kansainvälisistä pankkiireista ja heidän velkarahastaan).

klerk (nimimerkki)

"Antioksidanttiklinikat ovat tehneet pitkään tätä työtä! Kaarlo Jaakkola, Antti
Arstila, Pertti Lähteenmäki, Rauli Mäkelä,Helena Mäkelä, Jean-Pierre Duboc jne"

Vitamiineilla parannamme sairaudet!! Diabetes, verenpaine- ja sydänsairaudet, syövät ja maksakirroosin. Hurraa!!

herewego (nimimerkki)

nro 48 ja 50. Ja aivan vain ottamalla toisemme huomioon ja hoitamalla toisiamme. Kokonaan uusi nöyrä henki. Monelle auttaa kohtuullinen liikunta ja happi. Elämästä tehtävä vihdoinkin mielekästä, ettei sairastuta. Maanviljelystyö nostettava kunniaan, ja omavaraisuus.

repe (nimimerkki)

49: Oletko varma,että sellainen sallitaan? Viitaten esim. Saksan kohtaloon maailmansodassa ym. esimerkkeihin oletan, että maame tarjoillaan venäläisten tuhottavaksi välittömästi tuollaisten röyhkeyksien ilmaantuessa tai niitä jo suunniteltaessa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

klerk, #50, mitä jos tutustuisit vitamiininen vaikutuksiin? Sivustoja ja tutkimustietoa löytyy esim. D-vitamiinista paljon, joten voit suorittaa vertailua tutkimustulosten ja virallisten suositusten määrien välillä.

Vitamiinit eivät imeydy hyvin ilman rasvaa. Tutkimuksia löytyy.

Suositusmäärät minimissä. Tutkimuksia löytyy.

Margariini haitallista. Tutkimuksia löytyy.

Vitamiinien, kuten C- ja D-, vaikutukset sepelvaltimo- ja sydäntauteihin sekä erilaisiin hermostoperäisiin vaurioihin. Tutkimuksia löytyy.

 

Codex Alimentarius, jos (sitä ei saada estettyä) tulee voimaan, niin vitamiinienkin valmistus siirtyy lääketehtaille= hinta nousee, laatu huononee, valvonta muuttuu vaikeaksi tai olemattomaksi.

 

Ei kukaan halua kieltää KOKONAAN syöpä- ym. hoitoja. Täällä toivotaan vain luotettavia tutkimuksia, avoimuutta, läpinäkyvyyttä, demokratiaa.
Ei kukaan halua kieltää tutkimustyötä. Sen puoluettomuutta täällä arvostellaan.
Tamiflu on myynnissä ja käytössä, vaikka sen tehosta ei ole näyttöjä kts. Cochrane-instituutin ajatuksia asiasta.

 

Tästä linkistä pääsee lataamaan GlaxoSmithKlinen tutkijoille, puhujille, lääkäreille jne maksamia konsulttipalkkioita http://gsk-us.com/html/responsibility/work-with-he...

herewego (nimimerkki)

# 52. Se on meistä kiinni. Ehkä oma eliittimme saadaan mukaan, tai ainakin osa. Meistä on myös kiinni, mikä voima vaikuttaa, nuoko, jotka maatamme "tarjoilevat tuhottavaksi", vai ylempi voima, Jumala. Jumala on ennenkin ihmeellisesti ohjannut maamme kohtaloita, kun häneen on turvattu, mm. sodan aikoina. Kaikki on meistä itsestämme kiinni yksistään. Ahtaalla olemme sinun näkemyksessäsi, jos terveeseen ja itsenäiseen elämään pyrkiminen palkitaan tuhoamisella. On kuitenkin olemassa ylempi voima kuin kansainvälinen rikolliseliitti. Ellei olisi, elämässä ei olisi mieltä.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Ai niin, näin muistaessani: lienette tietoisia siitä että Tasavallan presidentti Tarja Halonen siirsi ruumiinavaukset (ja mielentilatutkimukset) THL:lle?

Tämä tapahtui heti sen jälkeen, kun olin ottanut yhteyttä presidenttiin ja presidentin kansliaan informoiden heitä rokotteen ainesosista, sen mahd. nanoluonteesta ja THL:n kytköksistä lääkevalmistajiin.

Älkäämme siis enää koskaan sanoko, etteikö arvojohtajamme ja poliittinen johtomme kykenisi nopeisiin päätöksiin!

yksilö (nimimerkki)

Riikka # 55

Onhan tuo jo vuosikausia nähty, että osataan olla ripeitä ja erityisesti silloin, kun on heidän omista eduistaan kyse.

Ei tarvittu kuin yksi päivä sen yksimielisyyden saavuttamiseksi, että lyötiin lukkoon laki kansansanedustajien huomattavasti paremmasta eläkeindeksistä.

Muun muassa esim. kaivoslain uusimista on vetkuteltu vuosikymmeniä, koska halutaan kansainvälisten kaivosyhtiöiden saavan nauttia täysin siemauksin Suomen kansalaisten oikeuksia polkevasta lainsäädännöstä.

Jne. ja.........

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Eeva Vasenius omassa blogissaan minusta ja perheestäni:

 
Eeva Vasenius kommentoi:
25.12.2009 0.57
Tällainen jouluyön toive olisi minulla sellainen, että Riikka S. saisi tukea ihan normaaleilta ihmisiltä noissa rokotusasioissa.  

Tätä ihan samaa yritin selittää ja järjestää hänelle jo silloin kerran aikaisemmin, kun kimppuuni sitten hyökättiinkin todella kamalalla tavalla ja ihan hirveitä asioita sanoen.

Vieraat ihmiset, joilla ei ole minkään valtakunnan tajua eikä tietoa, että kuka ja mikä minä olen, laukoivat mielipiteitään minusta…….todella moukkamaista. (Eikä koskaan kannata ”kaupata tapojaan” sinua viisaamalle ihmiselle….)

Riikka on kuvaillut jo useaan otteeseen omien poikiensa ”rokotusreaktion aiheuttaman vaivat”……

Olen varma, että joka ikinen hiukankin sensitiivisempi ja luonneherkkä lapsi saisi juuri tuollaisia oireita, joista äiti on täällä kertoillut….

Mutta,………syy noihin ”sairauksiin” on takuuvarmasti siinä, että äiti on nyt onnistunut tartuttamaan tuon koko nanohysterian omiin lapsiinsa ja he pelkäävät tällä hetkellä kuollakseen kaikkea.

Ei ole todellakaan mikään ihme, jos äidistä siirtyy tuollainen nanomania joka puolelle, joka päivä ja koko ajan…….

Etko sinä Riikka ymmärrä, että lapset ovat erittäin viisaita ja heillä on todella sensitiiviset tuntosarvet päässään, eli että he kuulevat, näkevät ja vaistoavat KAIKKI mitä oma vanhempi heille välittää.

Todennäköisesti olet nyt onnistunut pilaamaan lastesi normaalielämän jo niin pahan kerran, että he ovat oikeastaan häiriintyneet ja pelkäävät nyt kuollakseen varmaan joka kerta sanaa ”rokotus” ja ”myrkky” jne……..

He siis pelkäävät kuollakseen ja kaikki nuo luettelemasi asiat viittaavat todella voimakkaasti siihen, että he pelkäävät olla siellä tällaisessa elämässä mukana, josta äiti hölpöttää päivät pääksytysten ja puhuu todella näistä kaikenmaailman perseestä olevien ”faktoista” jatkuvalla soitolla siellä.

Oletkohan viitsinyt laittaa edes mitään joulua lapsillesi, vai onko koko elämäsi nyt vain täynnä tuota hel….tin nanohömppää?

Koska Riikka ei itse ymmärrä, niin vetoan hänelle läheisiin ihmisiin, yrittäkää saada hänet ”takaisin” keskuuteemme.

Eeva

 
vastaukseni Eevalle: 

Eeva,
#1, en minä lapsille puhu nanoista ja rokotteista. Teen töitä pääasiassa yöllä.
Lapset ovat sitä paitsi 2- ja 4-vuotiaita. Ei ole mitään syytä puhua heille tällaisista asioista.
Tai miehelleni tai ystävilleni lasten kuullen.

Minusta on kummallista, että arvailet perhe-elämäni laatua ja lasteni häiriintyneisyyttä, vaikket ole ketään meistä koskaan tavannut.
Varsinkin, kun muistaa kuinka ripitit itse minua henkilökohtaisuuksiin menemisestä.

Onnellista Uutta Vuotta Sinulle ja perheellesi.

Riikka Söyring

Arvelin hyväksi ottaa tämän blogi-kirjeenvaihdon talteen. Mainitsen myös, että myöhemmin, toisessa bloggauksessa, Eeva pyytää anteeksi "käsiteltyään minua ja perhettäni melko kovalla kädellä". Joku on nimittäin saattanut ihmetellä joitain täällä esiintyneitä kommentteja ja asenteita, ja tämä kenties selkeyttää asioita. Toivotaan niin.

Riikka (nimimerkki)

Siirrän tänne osan saamastani yksityisestä kirjeestä, koska siinä summataan hyvin tätä rokotusmeininkiä, median toimintaa ym. asiaan kuuluvaa:

sitaatti alkaa
"Tässä asiassa on syytä olla hereillä. Mielestäni vaikuttaa siltä, että H1N1-rokotekampanja on mennyt jonkin verran "pieleen" siksi, että virus on tosiaan osoittautunut vähemmän vaaralliseksi kuin "piti"... Tai sen vaarallisuudesta ei saatu vakuutettua (valehdeltua) tarpeeksi tehokkaasti jotta "riittävän moni" ihminen olisi omasta halustaan ottanut rokotteen.

Elämme yhteiskunnassa, jossa ns. päättäjät valtameren toisella puolella voivat laatia puolestamme lakeja täysin meidän kansalaisten mielipiteistä välittämättä. Nämä lait voidaan ajaa maassamme läpi edelleen meille ilmoittamatta tai kysymättä.

Olemme nyt nähneet, että sopivasti kansainvälistä lakia muuttamalla on tavanomaista vaarattomammasta influenssasta tehty pandemia, jonka avulla on luotu maailmanlaajuinen pelottelupropaganda.. jonka tarkoituksena on saada ihmiset ottamaan testaamaton ja tiettävästi terveydellelle haitallisia aineita sisältävä rokote. Eikä meille ole annettu tarkkoja tietoja siitä, mitä kaikkea muuta tuo rokote sisältää - mahdollisesti aineosia, joiden vaikutus selviää vasta pitemmän ajan kuluttua.. ehkä siten, että ne jollakin tavalla aktivoidaan.

Nyt olemme oikeasti tilanteessa, jossa milloin hyvänsä meidät voidaan määrätä sakkojen ja vankeuden uhalla ottamaan elimistöömme aineita joiden turvallisuudesta tai todellisesta tarkoituksesta meillä ei ole tietoa. Tämä ei ole salaliittoteoriaa vaan todellisuus. Vaikka laki Suomessa ei juuri tähän antaisikaan vielä mahdollisuuksia, tiedämme nyt että lait eivät ole esteenä, koska ne muuttuvat silloin kun "isoveli" käskee.

THL on ilmoittanut että todennäköisesti alkuvuodesta aloitetaan uusi rokotekampanja ns. toista aaltoa varten. Tulevatko pakkorokotukset käyttöön jo 1 - 2 kk päästä? Tulevatko ne vuoden päästä, kun paljon vaarallisempi virus ja vaarallisempi rokote on laitettu liikkeelle? Mitä me teemme silloin?

Natsisaksan nouseminen perustui siihen, että "mitä isompi vale, sitä useampi uskoo". Samaa periaatetta on jatkettu sotien jälkeen USA:ssa. Meidän on nyt syytä siirtyä toisenlaiseen ajatteluun: "Mitä isompi vale, sitä vahvemmin lähdemme liikkeelle puolustaaksemme totuutta"." sitaatti päättyy

Sinka Viisala (nimimerkki)

Riikka-blogisti, Sinä olet jaksanut uurastaa näemmä läpi joulunkin eli valon juhlan ajankin. Sehän sopii hyvin, sillä totuutta esiin kaivaessasi lisäät samalla vääjäämättä myös valoa pimeyteen... Jota ajassamme riittääääääää

Joulun alla kommentoin tärkeän sanomasi välillä miltei hukkuneen käskevän sävyn alle. Asialla ei minulle itselleni mitään merkitystä, mutta sanoman perillemenolla sillä merkitystä. Ja eikö kaiken tämän kirjoittelun ja sen taustalla olevan laajan ja perusteellisen tutkimustyön tarkoituksena ole kuitenkin tarve ja tarkoitus saada MUUTOS vallitsevaan asiaintilaan? Kyse kun ei vaan huvin-vuoksi-lörpöttelypalstasta.

Mutta nyt on tyylilajisi taas palannut asiallisen napakaksi, kuten tavaramerkkisi ollut on (ylenpalttinen ja päälletunkeva ja sanoman perillemenoa haittaava kiihko on poissa). ONNEA siitä Riitta-hyvä!

Osin joulun edellä käytyjen ja tunnetematiikkaan liittyneiden blogikeskustelujen innoittamana tein oman joulutervehdykseni - etenkin Riikalle ja Mirjaleenalle, kuin myös kaikille muillekin: millaista kynttilää sinä haluat polttaa näin joulunaikaan ja muulloinkin? Vihan vaiko rauhan kynttilää? Pitkävihaisuuden vaiko anteeksiannon kynttilää? Pimeyden vaiko valon kynttilää? Totuuden vaiko valheen kynttilää?

Käy noutamassa oma kynttiläsi eli joulutervehdykseni Sinulle www.valontie.fi

Lämmöllä iltapäivän sinisestä hämystä ValonKartanon Sinka V.

Sinka Viisala (nimimerkki)

Riikka, Pakkorokotuslakiasia olisi hyvä saada jonkun juridisen koulutuksen omaavan ihmisen silmien ja tulkinnan alle. Lähetetään siis tuonne eetteriin/ylöspäin toive, että joku puhdasotsainen, korkeamoraalinen ja totuudenpalon omaava juristi ilmestyisi "foorumille". Miksikö? On tärkeää,että lakitulkinta on 100% oikea, ennen kuin asiasta aletaan laajemmin infoamaan.

Nettihän on toki periaatteessa ja käytännössä se laajin foorumi, mutta tarkoitan nyt kuitenkin edelleen monille perin tärkeää vanhaa mediaa. Kun asian tulkinnassa täysi varmuus voisi esim allekirjoittanut entisenä viestintätyöläisenä pyrkiä saamaan asialle julkisuutta mm. sanomalehdissä kirjoituksillaan.

Yhdessä tekemällä saamme parhaat tulokset!

Yhteen hiileen puhaltavin terv. Sinka V (anteeksi Riikka: nimesi lipsahti ed. viestissä Riitaksi)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Juristi olisi tarpeen, varsinkin korkeamoraalinen. Olet oikeassa.
Matti Vuori-vainaa ennen hoiteli asioita(ni) vaan kukapa nyt tilalle?

repe (nimimerkki)

Lennetäänköhän Israelissakin nuita Chemtrail-kummituslentoja?

yksilö (nimimerkki)

Vähän ennen vuosituhannen vaihdetta syyskesällä, huomasin ensimmäisen kerran, että ruoho sekä puiden lehdet olivat valkoisen harmaan kerroksen peittämä. Pari kunnon sadetta vaadittiin ennenkuin luonto puhdistui.

Ainakin yhteensä vähintää kolme kertaa olen tämän saman ilmiön huomannut.
Viimeksi tämän vuoden syksyllä kasvit saivat tuon valkoisen harmaan peitteen.

Leineekö syynä 60 kilometrin päässä sijaitseva kalkkitehdas vai olisiko jostain kauenpaa tuulten mukana kaukokulkeutunutta saastetta? Vai ihan kenties jotain muuta?

On se myös aika hassua näin jälkeenpäin miettiä joskus iltahämärissä näkyneet monien pienkoneiden yhtäaikaiset ohilennot aika matalalla.

Olen tarkkaillut luontoa ja taivasta vuosikaudet päivittäin, joten tiedän suurinpiirtein mikä on normaalista poikkeavaa.

Katja (nimimerkki)

Nykyään harvoin näkee kunnon kumpupilviä! Kyllä ne myrkyt, mitä taivaalle
kylvetään, on tehnyt tehtävänsä. Jos lintuja alkaa tippua kuolleena
niskaan... alkaa olla jo tosi paha tilanne!

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

#54,
Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen (Rikoslaki 24 luku 8 §)

Joka oikeudettomasti

1) joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai

2) muuten toimittamalla lukuisten ihmisten saataville
esittää toisen yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa,

on tuomittava yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä ei pidetä sellaisen yksityiselämää koskevan tiedon, vihjauksen tai kuvan esittämistä politiikassa, elinkeinoelämässä tai julkisessa virassa tai tehtävässä taikka näihin rinnastettavassa tehtävässä toimivasta, joka voi vaikuttaa tämän toiminnan arviointiin mainitussa tehtävässä, jos esittäminen on tarpeen yhteiskunnallisesti merkittävän asian käsittelemiseksi.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

http://sikainfluenssa.biz/ sivustolla kiinnostavia artikkeleita, mm. WHO myöntää että viruksia päästetään väestöön rokotteiden avulla

Poskensoitolle stoppi! (nimimerkki)

Riikka, Mikset laita selkeää stoppia mm. Eeva Vaseniuksen julkisille herjauksille, perättömille puheille ja jopa suoranaisille solvauksille tekemällä asiasta rikosilmoitus. Vrt kommenttisi 65 eli viittaus Rikoslaki 24 luku 8 §.

Lakihan on käyttöä varten, eikö? Kaikkea ei tarvitse sietää. Ymmärtää toki voi, mutta siinä iso ero.

Sinka Viisala (nimimerkki)

#67. Juuri noin.

Mikään ei koskaan MUUTU, jos joku rohkea ei asioihin PUUTU!
Tsemppiä Riikka! Sinulla on sitä tarvittavaa rohkeutta vaikka muille jakaa. (Kuten jaatkin.)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

#67 ja #68, minä olen sovinnollinen ihminen, ettekö ole huomanneet ;)

Tässä artikkeli heinäkuulta http://www.bild.de/BILD/news/bild-english/world-ne...

jossa asiantuntija Wolfgang Wodgard varoittaa H1N1-rokotteen riskeistä. Sama herra aikoo viedä rokoteskandaalin Euroopan Neuvostoon. Suomesta nämä selkärankaiset asiantuntijat taitavat puuttua?

Onneksi sentään Heikki Peltola ja muutama muu saavat joskus palstatilaa puhuakseen järkeä vaikka eivät YLEn hallituksenja Hesarin taustavoiman Bb-kerhon mielipiteitä edustakaan.

Riikka (nimimerkki)
Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tiedotuslehti Terveystieto 2/2009: kausi-influenssaepidemia kestää 6-8 viikkoa, jonka aikana 5-20% väestöstä saa tartunnan.
"Tästä määrästä vain joka toiselle seuraa oireinen tauti, laskujeni mukaan keskimäärin 6,25%:lle, toistan: vähän yli kuudelle prosentille väestöstä. Influenssojen jälkitauteina voi saada mm. poskiontelotulehduksen, keuhkokuumeen, välikorvatulehduksen ja/tai harvinaisessa tapauksessa sydänvaurioita.

Sikainfluenssasta lehti tiedottaa sanasta sanaan näin: ”Meksikossa keväällä tunnistettu A(H1N1)-viruksen aiheuttama ns. sikainfluenssa levisi nopeasti ympäri maapallon. Sen on todettu muistuttavan vakavuusasteeltaan tavanomaista kausi-influenssaa.”

Otetaan vielä kerran: ”Sen on todettu muistuttavan vakavuusasteeltaan tavanomaista kausi-influenssaa.”

Sikainfluenssa EI siis ole sen kummempi tauti kuin ne jokavuotiset influenssat, joita joka talvi kouluissa ja työpaikoilla kiertelee ja on aina kierrellyt. Tämä tarkoittaa myös sitä, että osa oireilevistakin sairastaa taudin hyvin lievänä.

Nyt THL ja WHO yrittävät saada ihmiset ottamaan kausi-influenssarokotuksen ja sikinfluenssarokotuksen vuosittain, ellei jopa puolivuosittain, ja samanaikaisesti. Oliko peräti niin, että samassa rokotteessa?Koko väestö, vauvat mukaan lukien, tulisi siis pumpata täyteen myrkkyjä, mm. elohopeaa, kerran pari vuodessa. Influenssarokotteilla ei edes ole todistettu olevan tehoa, sen sijaan todisteita tehottomuudesta kyllä on.

Paras immuniteetti syntyy tartunnan saamalla. Ja kun sikainfluenssa ei ole kausi-influenssaa kummempi, TARTUNNAN SAANEISTA (joita mahdollisesti on keskimäärin 12,5 % väestöstä) PUOLET SELVIÄÄ ILMAN OIREITA. Osalla väestöstä on virusta vastaan immuniteettia, osa ei joudu viruksen kanssa edes tekemisiin."

pihin tämän hyvän tiivistelmän Mirjaleena Isoahon blogista kommenttiosiosta.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Aikovat sitten oikein kytätä kuka on saanut annoksensa myrkkyä. Pakkorokotuslakihan on voimassa "pandemian" takia heinäkuulle 2010.

Kansallinen rokotusrekisteri tulee ensi vuonna
11.1.2010 8:48
A A Helsingin Sanomat

"Terveyden ja hyvinvoinnin laitos lupaa kansallisen rokotusrekisterin tulevan käyttöön ensi vuonna, kertoo Yleisradio.

Jo viime vuosikymmenen alussa suunniteltuun rekisteriin kootaan keskitetysti kansalaisten ajanmukaiset rokotetiedot. Jokaisen suomalaisen rokotustarpeen hallinnoimisen lisäksi rekisterin avulla voidaan tutkia myös rokotusten tehoa ja sivuvaikutuksia. Lisäksi THL pystyisi rekisterin avulla seuraamaan esimerkiksi sikainfluenssarokotusten etenemistä sekä vastaamaan esimerkiksi väitteisiin jonkun rokotteen aiheuttamista sivuvaikutuksista

Tähän asti tiedot rokotuksista on koottu pahviselle rokotuskortille. Vain noin puolet suomalaisista on säilyttänyt korttinsa, kertoo Yle.

Yleisradion haastattelema terveydenhoitaja Katri Seppänen Malmin terveysasemalta Helsingistä sanoo, että loppujen kohdalla rokotustilanne pitää selvittää esimerkiksi "kouluista, armeijasta, entisistä asuinkunnista ja yksityiseltä puolelta".

Rokotusrekisterin käyttöönottoa on hidastanut terveydenhoitoalaa vaivaava laajempi ongelma, potilastietojärjestelmien hajanaisuus ja yhteensopimattomuus.

Nyt järjestelmät ovat siinä tilanteessa, että rekisteri voidaan perustaa. Sille on budjetoitu rahaa ensi vuodelle.

Tiedot vanhoista rokotuksista eivät siirry järjestelmään."

nimetön anonyymi (nimimerkki)

Anteeksi maalaisuuteni, mutta missä kohdassa tuota tekstiä seisoo se pakkorokotus pykälä?
En vaan saa sitä silmiini :(

repe (nimimerkki)

Rahaa palaa, jotta voidaan varmistaa, kuka on käynyt piikilä. Aivan kuin touhuun olisi sitouduttu hyvin tunnollisesti.

Onko tässä muuten jotain talmudilaista asennetta tässä myrkkymyynnissä, kun tehotonta tamifluta myydään koko maailmalle ja kahdet sokotteet, joista toinen on huuhaata ja huuhaatautiin ja toinen lintujen influenssaan, jota ei edes ihmisiin tullut? Vääräuskoisiahan täytyy petkuttaa ja heiltä periä iso korko sekä kupata niin paljon kuin mahdollista. Nyt kaikki ostavat päättäjiemme johdolla eioota eli osallistuvat täyteen petkutukseen ja rahastukseen. Toivottavasti eivät sentään myrkyttämiseen ainakaan tietoisesti.

Vieras (nimimerkki)

Hallitus esittää muutettavaksi tartuntatautilakia.

Laki muuttuisi niin, että valtioneuvosto päättäisi pakollisen rokotuksen toimeenpanon ajankohdasta ja siitä, mitä väestönosaa, ryhmää tai ikäluokkaa rokottamisvelvollisuus koskee, minkä ajan päätös on voimassa sekä mitä rokotuksessa on muutoin noudatettava.

Laki antaa liikaa valtaa valtioneuvostolle ja lakia voitaisiin käyttää vääriin tarkoituksiin.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. tammikuuta 2011.

Vastustamme lakiehdotuksen pykälää 12.

"12 §

Kunnan on järjestettävä yleisiä pakollisia rokotuksia sellaisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi, joka voi saada aikaan huomattavaa vahinkoa väestön tai sen osan terveydelle, taikka muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä. Valtioneuvosto päättää pakollisen rokotuksen toimeenpanon ajankohdasta ja siitä, mitä väestönosaa, ryhmää tai ikäluokkaa rokottamisvelvollisuus koskee, minkä ajan päätös on voimassa sekä mitä rokotuksessa on muutoin noudatettava. Ennen päätöksen tekemistä asiasta on hankittava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunto, jollei Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ole tehnyt asiaa koskevaa esitystä.

12 a §

Puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa toimeenpannaan pakolliset rokotukset kullekin ikäluokalle tartuntatautien leviämisen estämiseksi tai muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää pakollisen rokotusohjelman sisällöstä puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa hankittuaan asiasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunnon."

Lähde

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2010/20100243

Lista nimistä lähetetään sen esittäneelle nykyiselle (29.10.2010) hallitukselle ja esityksen allekirjoittaneille.

Allekirjoita adressi osoitteessa

http://www.adressit.com/ei_pakkorokotuslaille

Vieras (nimimerkki)

mutta jos on joskus aiemmin sairastunut hengenvaaralliseen tilaan kuoleman rajamaille rokotteen otettuaan, onko silloinkin pakko ottaa rokotus?

vieras (nimimerkki)

Totta kai on pakko, ei nämä ihmiset välitä muusta kuin että rokotteita saadaan kaupan. Jos he välittäisivät olisi narkolepsialapsille jo saatu puolueeton tutkimus. Jos oikeuslaitos ajattelisi kansalaisten etua lääkefirman etuja tärkeämmäksi olisi salatut aineosat jo kerrottu julkisuuteen. Jos mediaa kiinnostaisi olisi se jo tehnyt jutun näistä pimeistä aineosista.
Nythän iltasanomissa oli pöyristyttävä haastattelu, jossa THL.n täti veikkasi että jos keväällä tutkitaan mahdollista yhteyttä rokotteisiin, jos saadaan rahoitus jostain. Kyllä surettaa lasten puolesta, tästä maasta on tullut aivan kauhea paikka, rokoterekistereineen. Aselupien omistajien ja vanhojen mummojen kakkapyttyjen syyllistäjien vuoksi. Hehkulamputkin kiellettiin, varmaan siksi että saataisiin elohopeaa lisää luontoon. Nyt kun lääkärit ovat vihdoin joutuneet myöntämään amalgaamien myrkyllisyyden.

Toimituksen poiminnat