KissanKulmasta

Suomen hallitus on rikkonut perustuslakia H1N1-rokotekampanjalla

Leif Arnoldin tekemä akuutti aloite Ruotsin Perustuslakivaliokunnalle koskien hallituksen ja rokotuskampanjaa hoitaneiden viranomaistahojen toimien tutkimista Perustuslain vastaisina rikkomuksina. Olen lähettänyt tämän Suomen Valtakunnansyyttäjän kansliaan evästyksin ja saanut siitä vastaanottokuittauksen.

Kaikki, mitä Leif Arnold sanoo Ruotsissa tapahtuneen, on tapahtunut Suomessakin. Eikö kukaan ihmettele, miksi ensin sanotaan pandemiahuipun olevan ohi ja pari päivää sen jälkeen rokotustahtia kiihdytetään? Jopa siinä määrin, että rokotuksia järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin, työpaikoillakin.

Ja läpinäkyvä ja puolueeton mediamme vaikenee tosiasioista, lietsoo paniikkia, miten vain käsky käy.

Alla käännös Leif Arnoldin aloitteesta:

 

27.11.2009 1(6)

Perustuslakivaliokunta Tukholma 23.11.2009

Ruotsin eduskunta

Kansliapäällikkö Bertil Wennberg

100 12 Tukholma

Kehotus esityksen tekemiseksi hallituksen sikainfluenssaa ja

pandemiarokotetta koskevien toimien tarkastamisesta.

Valtiopäiväjärjestyksen 3 luvun 7 pykälän suomin oikeuksin Leif Arnold

ehdottaa, että perustuslakivaliokunta valiokuntamietinnön avulla tekee

eduskunnalle esityksen hallituksen sikainfluenssaa ja yhtä lailla

pandemiarokotetta koskevien toimien tarkastamisesta (valiokunta-aloite)

seuraavin perustein:

Anomus on myös jätetty Oikeusasiamiehelle sosiaalihallituksen,

tartuntasuojainstituutin, yhteiskuntaturvan ja -valmiuden viranomaisen sekä

Lääkelaitoksen toimien tutkimiseksi samassa asiassa. Määräysten mukaan

Oikeusasiamiehen ja perustuslakivaliokunnan tulee yhteen sovittaa

tutkimuksensa.

1. Helsingin julistus

 

 

Jo 1964 World Medical Association kehitti ja hyväksyi Helsingin julistuksen.

Julistus ei kansainvälisessä lainsäädännössä ole mikään sitova asiakirja, mutta

se saa täyden määräysvallan yhtenäistämällä ruotsalaista lainsäädäntöä ja

vaikuttamalla siihen.

Nyt käynnissä oleva Ruotsin rokotuskampanja ei noudata Helsingin julistusta

eikä säädöksiä lääketieteellisen tutkimuksen eettisistä periaatteista

tutkimuksissa, joissa ihmiset ovat kohteena. Hallitus ja viranomaiset ovat

useissa TV-esiintymisissä lausuneet mm. että ”Rokotehan on aivan uusi, nyt

esille otettu rokote, joten sitä ei ole milloinkaan testattu todellisuudessa”, ”nyt

ensimmäistä kertaa maailmanhistoriassa meillä on mahdollisuus…”, ”rokotteen

suojateho on tuntematon, mutta uskomme että…”. Ruotsin eduskunnan ei tule

suvaita tällaisia arvauksia ja olettamuksia, joilta siis puuttuvat tieteellisesti

varmistettu pohja.

Lääkelaitoksen Charlott Bergqvist puhuu tutkimuksista ja tutkimustuloksista ja

siitä, kuinka tutkimukset nyt ovat meneillään. Edelleen Charlott Begqvist sanoo:

”Meillähän ei vielä ole tietoja”, Odotamme lisää tutkimustuloksia lähimmän

kuukauden aikana”.

Översättning till finska av Lena Wiksten 27.11.2009, e-mail: lena.wiksten(at)gmail.com

27.11.2009 2(6)

Edelleen: Pandemrixin tuoteyhteenvedossa puhutaan tutkimuksista ja siitä, että

ollaan erityisen kiinnostuneita kuolettavista ja hengenvaarallisista

sivuvaikutuksista, ennakoimattomista sivuvaikutuksista ja sivuvaikutuksista,

joilla on erityistä mielenkiintoa.

Saman aikaisesti Maakuntapäivät on tiedottanut, että ainoastaan vakavista ja

epätavallisista epäillyistä sivuvaikutuksista tulee raportoida. Lisäksi

Maakuntapäivät ilmoittaa, että lapsia ja raskaana olevia naisia koskevilla

raporteilla on erityistä mielenkiintoa. Hallitus on siis sallinut valmistajan, Glaxo

Smith Klinen (GSK) tehdä laajamittaisia lääkeainetutkimuksia tietämättömillä

Ruotsin kansalaisilla.

2. Hyväksyttävän menettelytavan vastaiset toimitussopimukset

 

 

Kamarioikeus on hiljattain antamassaan tuomiossa kieltänyt Glaxo-sopimuksen

luovutuksen väitettyjen liikesalaisuuksien ja yhteisen edun vuoksi. Tuomiosta

on valitettu hallitusoikeudelle (Ruotsin korkein yleinen hallinto-oikeus – suom.

huom.)

3. Yksilön oikeudet

 

 

Edelleen, tutkimuseettisten menettelytapojen mukaan, yksilöä tulee aina

informoida hänen osallistumisestaan tutkimusprojektiin, vaikkakin tutkimus

olisi ko. yksilölle täysin riskitön. Syynä on henkilökohtaisen

koskemattomuuden kunnioittaminen ja perustavanlaatuinen vaatimus

ihmisyksilön kunnioittamisesta. Vaatimukselle yksityisen henkilön

koskemattomuudesta on tukea myös Ruotsin perustuslaissa.

Väitetty ja tähän asti huonosti perusteltu todistelu maailmanlaajuisesta

kulkutaudista, johon vielä liittyvät surkea logistiikka ja aikaansaatu

jonotuspaniikki, eivät missään tapauksessa saa merkitä sitä, että hallitus saisi

toimia tutkimuseettisten toimintatapojen, Helsingin julistuksen ja Ruotsin

perustuslain vastaisesti.

4. Hallituksen muut rikokset

 

 

Tutkimusta on edeltänyt intensiivinen ja totuudenvastainen propaganda.

Rokotuskampanjaan osallistuminen ei ole tapahtunut vapaaehtoiseen ja oikean

tiedon perusteella tehtyyn päätökseen, mikä sotii WMA:ta vastaan.

Edelleen, ilmoitetuilla läpivirtausnopeuksilla ei terveydenhuoltohenkilöstöllä

ole mitään kohtuullisia mahdollisuuksia varmistautua siitä, että jokainen potilas

on saanut sen kaikenpuolisen tiedon, jota säännöt edellyttävät, jotta hänen

päätöksensä voidaan katsoa nojaavan riittävään informaatioon, mikä

perustuslakivaliokunnan tulee käsitellä rikoksena Nürnbergin koodia

Översättning till finska av Lena Wiksten 27.11.2009, e-mail: lena.wiksten(at)gmail.com

27.11.2009 3(6)

(perustellun ja oikean informaation nojalla tehtyä päätöstä) vastaan.

Myös WMA asettaa tietyt edellytykset informaatioon pohjautuvalle

hyväksynnälle. Informaatioon pohjautuva hyväksyntä (informed consent)

merkitsee sitä, että, potilas on tietoinen niistä mahdollisista riskeistä, joille hän

altistuu sekä siitä mahdollisuudesta, että hän voi saada joko plaseboa tai

lääkettä. Myös lapsilla on oikeus informaatioon pohjautuvaan hyväksyntään.

Hallitus on kuitenkin laiminlyönyt iänmukaisen informaation jakamisen lapsille.

Hallituksen on katsottava rikkoneen tutkimuseettisiä sääntöjä vastaan

käyttäessään sellaisia ilmaisuja kuin esim. ”tarjotaan”. Vahvistuneen käytännön

mukaan tulee sanoa ”pyydetään” eikä ”tarjotaan” Viimeksi mainittu verbi antaa

ymmärtää, että osallistuminen on etu ja voi siten peittää tiedon siitä, että

osallistuminen voi merkitä myös riskiä ja vaivaa.

5. Puutteellinen asiakasturvallisuusstandardi

 

 

Kaikkien lääkeaineiden, mukaan lukien rokotteiden, tulee olla turvallisiksi

testattuja ja tehokkaita soveltuvan vahvistetun turvallisuus- ja

tehokkuusstandardin mukaisesti. Turvallisuutta testaamatta ei voida tietää,

ovatko hyödyt riskejä suuremmat tai onko rokote turvallinen ja tehokas. Tämä

Pandemrix-rokotteen turvallisuus nojautuu riittämättömiin tutkimuksiin ja

riittämättömälle tieteelliselle perustalle, jotka vahvistaisivat rokotteen ihmisille

turvalliseksi. On väitetty, että pandemiarokote Pandemrix olisi turvallinen

lapsille, raskaana oleville ja muulle Ruotsin väestölle. Raskaana oleville on

myös väitetty rokotteen antavan epäsuoran suojan vastasyntyneelle lapselle.

Tuoteyhteenvedosta ilmenee että: ”Kokemus 3-9 vuotiaista lapsista on hyvin

rajallinen ja nuoremmista kuin kolme vuotiaista lapsista sekä 10-17 vuotiaista

nuorista kokemus puuttuu” ja ”Tällä hetkellä ei ole tietoja Pandemrixin käytöstä

raskauden aikana”.

Toisin sanoen kokemus puuttui täysin tai oli hyvin rajallista kun

massaerokotokuset sikainfluenssaa vastaan aloitettiin.

6. Raskaana oleville tehtyjen testien puuttuminen

 

 

Aiemmin periaatteena on ollut, ettei raskaina oleville jaeta lääkkeitä vain siitä

syystä että riskit lapselle ovat liian suuret. Tässä tapauksessa hallitus on

poikennut näistä periaatteista. Sitä paitsi rokotetta ei ole milloinkaan testattu

raskaana oleville. Hallitus väittää, että riski-/hyötyanalyysi on tehty, on väitetty

että hyödyt ovat riskejä suuremmat. Käytettävissä oleva julkaistu tieteellinen

kirjallisuus osoittaa aivan muuta. Lyhennetty valmistus: raskaana olevan naisen

immuunisuojaa stimuloimalla raskauden keskivaiheilla tai loppupäässä lisätään

merkittävästi riskiä lapsuuden aikaiseen autismiin tai murrosiän ja sen

jälkeiseen skitsofreniaan. Lähdetieto Smith SEP et al. Material immune

activation alters fetal brain developmet through interleukin -6. Journal of

Översättning till finska av Lena Wiksten 27.11.2009, e-mail: lena.wiksten(at)gmail.com

27.11.2009 4(6)

Neuroscience 2007; 27: 10695-10702.

Tämän rokotteen riskit sikiölle ovat valtavat. Puhtaasti tilastollisesti raskaana

olevan naisen riski joutua sairaalan sikainfluenssan aiheuttaman tulehduksen

vuoksi on 1 (yksi) 300 000: tta raskaana olevaa kohden. Käyttääkö hallitus

pohdinnoissaan tervettä järkeä? Puhtaan tilastollisesti rokote on 100-

prosenttisesti riskaabeli yhtä raskaana olevaa naista kohti ja sikainfluenssa

itsessään muodostaa raskaana oleville naisille sairaalaan joutumisen riskin, joka

on pienempi kuin 0,32 % 100 000 raskaana olevaa naista kohti.

7. Pikkulapsille aiheutuvat riskit

 

 

Marraskuun 12:na 2009 Lääkelaitos ilmoitti että alle 3 vuotiaat lapset tulee

rokottaa sikainfluenssaa vastaan. Päätös perustuu uuteen tutkimukseen, johon

osallistui 51 alle kolmivuotiasta lasta sekä niihin kokemuksiin, mitä tähän asti

on saatu johonkin riskiryhmään kuuluvien 3-6 -vuotiaiden lasten rokottamisesta

sikainfluenssarokotteella. Edelleen Lääkelaitos ilmoitti että ”Tutkimus osoittaa,

että myös nuoremmat lapset saavat tästä rokotteesta hyvän suojan ja ettei heillä

esiinny muita sivuvaikutuksia kuin vanhemmillakaan lapsilla”.

Tutkimukset, joihin viitataan, ovat riittämättömät, koska voidaan viitata vain

viime kuukausien aikana todettuihin sivuvaikutuksiin. Sivuvaikutuksista ja

niiden laajuudesta ei siis ole aavistustakaan. Rokotteen aiheuttamat vammat

pitkällä aikavälillä ovat siis tuntemattomat. Yksi selvästi sopimattomista

ainesosista tässä rokotteessa on etyylielohopea, sillä se muuntuu kehossa

epäorgaaniseksi elohopeaksi ja voi siten aiheuttaa vaurioita mm. aivosoluihin,

erityisesti kehitysvaiheessa olevalle sikiölle ja pienille lapsille. Etyylielohopea

läpäisee helpommin veri-/rautaesteen ja siksi se joutuu helpommin aivoihin.

Heinäkuussa 2009 julkaistiin tutkimusraportti, joka lisäksi osoitti tiomersaalin

aiheuttavan vaikeita soluvaurioita. Tutkimusraportti, joka on kiistaton, osoitti

seuraavaa: Mitokondriat vaurioituvat niin pahasti, etteivät ne enää toimi

normaalisti,, kehon suoja vapaita radikaaleja vastaan heikkenee, solut

degeneroituvat ja kuolevat.

Hallitus on ilmeisesti jättänyt tämänkin raportin huomioimatta. Tiomersaalin

olisi voinut jättää pois rokotteesta, mutta hallituksen nuukuuden vuoksi tilattiin

siitä huolimatta tiomersaalia sisältävä rokote. Olen tyrmistynyt hallituksen

tietämättömyydestä ja vielä tyrmistyneempi siitä, ettei hallitus ole ollenkaan

huolissaan niistä mahdollisista vahingoista, joita tämä rokote pitkällä

tähtäimellä voi aiheuttaa.

Edelleen, samana päivänä kun Lääkelaitos teki päätöksensä, Suomessa kuoli

kaksivuotias lapsi saamastaan H1N1 -rokotteesta huolimatta. HUS:n

sairaanhoitopiirin lehdistötiedotteen mukaan lapsi sairastui alkuviikolla.

Keskiviikkona hänet otettiin sairaalahoitoon. Oli kulunut viikko siitä, kun lapsi

rokotettiin H1N1:ä vastaan. Mainittu kuolemantapaus osoittaa mielestäni, ettei

Översättning till finska av Lena Wiksten 27.11.2009, e-mail: lena.wiksten(at)gmail.com

27.11.2009 5(6)

rokote anna varmaa suojaa alle kolmevuotiaille lapsille eikä kuolemantapauksia

voida sulkea pois sikainfluenssaa vastaan rokotettujen lasten keskuudessa.

Kuten tavallista, kuolemantapausta selitellään sillä, että ”täsmällisestä

kuolinsyystä ei ole tietoa”.

8. Terveille yksilöille aiheutuvat seuraukset

Otan tilaisuudesta vaarin esittääkseni näkemykseni influenssarokotteen

antamisesta terveille yksilöille. Pitkällä tähtäimellä luonnollista tietä hankittu

immuniteetti sairastetun influenssan jälkeen on paras suoja – miksi sitten

riistämme kansalaisilta parhaan suojan? Väitetyt säästöt, jotka syntyvät

joukkorokottamalla Ruotsin väestö, tulevat vain johtamaan siihen että ongelma

ja kustannukset siirretään tulevaisuuteen. Ajatukseni saa vahvistusta kaupungin

epidemiologi Annika Linden lausunnosta Nyhetsmorgon -ohjelmassa. ”Monen

influenssatulehduksen sairastaminen elämän aikana auttaa immuniteetin

rakentumisessa”. ”Kaikkien sairauksien kannalta pitkäaikaiselle immuniteetille

on parempi sairastaa luonnollinen infektio kuin tulla rokotetuksi.” ”Meillä on

nyt paljon parempi rokote kuin tavanomainen influenssarokote, jonka tulee

antaa pitempiaikainen immuniteetti ja pahimmassa tapauksessa saamme antaa

yhä uusia piikkejä säilyttääksemme tämän immuniteetin.”

Tärkeä seikka, joka on jätetty pois kaikissa lasten ja imeväisten rokotteita

koskevissa keskusteluissa on tieto siitä, että rokottaminen saattaa merkitä,

etteivät nämä yksilöt sairasta mitään suhteellisen lievänä. On siis olemassa riski,

että pitkällä tähtäimellä joudumme maksamaan kalliin hinnan siitä, että lyhyellä

tähtäimellä pyrimme suojelemaan heitä sikainfluenssalta.

9. Hallituksen muita väärinkäytöksiä ja toiminnan puutteita

 

 

Hallitus on väittänyt ennen kaikkea terveiden nuorten yksilöiden sairastuvan

sikainfluenssaan. Se on virheellinen väite. Ranskan julkisen terveyden

instituutin (Institut de Veille Saniteire InVS) suorittama tutkimus, joka

julkaistiin 20 elokuuta 2009, osoittaa muuta.

Sikainfluenssatapausten lukumäärää ympäri maailmaa on suuresti liioiteltu.

Haluan myös kiinnittää perustuslakivaliokunnan huomion siihen, että WHO on

matkan varrella muuttanut pandemian määritelmää. Määritelmästä on poistettu

”suuri kuolleiden ja sairaiden lukumäärä”, joten uusi määritelmä voi sopia

tavalliseen sesonki-influenssaan.

Hallituksen kriisivalmius on pettänyt, kun ei otettu käytäntöön matkarajoituksia,

ei asetettu karanteeneja lentokentillä eikä asennettu lämpökameroita jne. Oli

täyttä sattumaa etteivät sikainfluenssan (pandemia) tartuntojen levinneisyys ja

kuolleisuus olleet pahempia. Onko meillä sama säkä seuraavalla kerralla?

Översättning till finska av Lena Wiksten 27.11.2009, e-mail: lena.wiksten(at)gmail.com

27.11.2009 6(6)

10. Esitys

 

 

Perustuslakivaliokunnan tulee siksi nyt omasta aloitteestaan viipymättä tutkia,

onko hallitus vastuullisine valtioneuvoksineen rikkonut näitä sääntöjä

osallistumalla suoraan ja kirjaimellisesti puheena olevien viranomaisten

päätöksiin ja rokotuskampanjan suunnitteluun.

Haluan siksi, tätä taustaa vasten, Perustuslakivaliokunnan valiokunta-aloitteen

avulla valiokuntamietinnössä tutkivan hallitusta ja sen suorittamia toimenpiteitä

koskien sikainfluenssaa ja pandemiarokotetta. Tämä on akuutti ilmoitus ja

äärimmäisen merkityksellinen asia.

Vaadin tulla kuulluksi todistajana perustuslakivaliokunnassa.

Tukholma kuten yllä

Leif arnold c/o Center för Miljö- och Energiforskning Sverige Ab

Box 201 03

161 02 BROMMA

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (37 kommenttia)

Örkki (nimimerkki)

Ehkä kannattaisi selittää vähän tarkemmin mitä perustuslain pykälää vastaan on rikottu.

Jukka-Pekka Vasara

No cocoomus ja kepu viettelevät maahamme sosiaalituristeja Euroopan siis maailman suurimilla "diskorahoilla", joten oletan että kokoomus ja kepulaiset saavat provikkansa myös tästäkin pelleilystä.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Örkki,
mitä jos lukisit käännöksen Leif Arnoldin tekstistä/aloitteesta. Vastaus kysymykseesi on siellä.

Johan Tranberg,
no miksi eivät saisi jos ministerit kehuvat lääketehtaan osakkeillaan julkisesti.

John (nimimerkki)

Anteeksi jos tämä ei liity asiaan mutta tämä on aika merkittävä uutinen ainakin historian kannalta.(ei tästä paljon meteliä pidetä)

http://www.nsd.se/nyheter/tornedalen/artikel.aspx?...
http://www.tiede.fi/keskustelut/historia-kulttuuri...
http://elisa.net/uutiset/ulkomaat/?id=47372774

Markku (nimimerkki)

Kissankulmalla vallitsee hysteria, fanatismi.
Ruotsalaiset saavat höyrytä omiansa. Mitä pykälää on rikottu ja miten.
Kuinka Suomessa.

Yksittäisten tapahtumien perusteella ei voi vetää johtopäätöksiä. Jokainen infulenssa aiheuttaa kuolemantapauksia.

Tosite valtakunnansytäjän toimistosta on todiste materiaaalin, kirjelmän vastaanotosta. Ei muuta.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Markku,
minä tiedän että se on tosite materiaalin vastaanotosta.

Kelpaisiko ihan kansalaisturvallisuuden vaarantaminen, yksilön oikeuksien rikkominen, ja jos voidaan osoittaa jääviysongelmia, eturistiriitoja, oman edun tavoittelua, läpinäkyvyyden puutetta tiedottamisessa tai tarkoituksellista harhaanjohtamista niin mikä pykälä silloin tulee kysymykseen?

Älä hyvä mies tee johtopäätöksiäsi pelkän virallisen, kaupallisen median jakaman tiedon perusteella.

iiris (nimimerkki)

Sikainfluenssarokete on itsessään terveysriski. Rokote on selvästi keskeneräinen ja on aiheuttanut uutisten mukaan kuolemantapauksia, erilaisia rajuja sairastumisia, allergisia oireita, keskenmenoja ...

Sikainfluenssa ei ole selvästikään kausi-influenssaa vaarallisempi tauti.

Lisäksi lääke on olemassa.

Toivottavasti mahdollisimman moni rohkenee kieltäytyä sikainfluenssarokotteesta.

klerk (nimimerkki)

Riikka

Lääkeyhtiöt tekevät tulosta. Samoin ruuantuottajat, sähköyhtiöt, uimahallit, kynttilätehtaat, posti, kuorma-autoyrittäjät, taksit, alko, jne.

Jaetaan rahat tasan 7 miljardin ihmisen kanssa. Jokainen suomalainen saa silloin 2 euroa päivässä palkkaa, kuten jokainen afrikkalainen, eteläafrikkalainen ja puolalainen.

Eiks niin?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

klerk,
mitä jos tutustuisit EU:n ilmastovelka/maailmanveroehdotukseen, sitä käsitellään Kööpenhaminan Ilmastokokouksessa parhaillaan. Eiks niin?

 http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703574604574500580285679074.html

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

#5 Markku, vaikka kysymyksessä onkin kansallinen kriisi, se tapahtuu myös muissa maissa samalla kaavalla. Yhteistyö huolestuneiden kesken on normaali ilmiö yli puoluerajojen ja yli maan rajojen. Yli maanrajojen toiminnanko pelkäät keventävän osakesalkkuasi?

EUvostoliitto haluaa EUvostoliitto veron alvista. NWO haluaa maailmanveron, ei ne asiat kieltämällä lakkaa olemasta, päinvastoin, ne voimistuvat!
Herää... herää.... herää....

nemo (nimimerkki)
Paroni (nimimerkki)

11.
On aivan turha lietsoa turhaa hysteriaa. Missä ovat ne sadat sairastuneet ja useat kuolemat jotka väitätte rokotteen aiheuttaneen. Useat lähipiirissäni, jotka on rokotettu sikainfluenssaa vastaan eivät tautiin ole sairastuneet, useat rokottamattomat kyllä. Lisäksi osalle sairastuneista on tullut kiusallisia jälkitauteja. Ja tuo NWO:n mainitseminen pudottaa kyllä pohjan pois kaikista kommenteistasi.

foliohattu (nimimerkki)

Kyllä NWO taitaa olla olemassa. Mitä se tarkoittaa, se on toinen juttu. En uskonut alkuun koko NWO-keskusteluun, mutta sen jälkeen kun vallan kahvassa olevat sitä jatkuvasti toistelevat, on sen olemassaoloon pakko kai uskoa.

Katsokaa Aaron Russon haastattelu. Miksi pian kuoleva mies toistelee NWO:ta? Mies puhuu rauhallisesti ja loogisesti perustaen monet tietonsa keskusteluihin Nick Rockefellerin kanssa. Mikä intressi hänellä olisi keksiä moisia juttuja? Syöpälääkkeet sekoittaneet pään?

http://www.youtube.com/watch?v=YGAaPjqdbgQ

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Paroni,
unohda NWO ja ajattele tätä:

THL valvoi ja tutki rokotteen. THL:n toimintaa rahoittaa GlaxoSmithKline (valtio 1 miljoona/ GSK 6 miljoonaa euroa). THL teki ostopäätöksen rokotteesta.
THL päätti ostaa GSK:lta.
Ruumiinavaukset tekee THL. Haittavaikutusrekisteriä pitää THL.

Miten tässä toteutuu demokraattinen läpinäkyvyys? Etkö huomaa mitää jääviysongelmia missään?

Sitten on hallituksen esitys laista, jonka voimaantultua lapsia saa käyttää lääketieteen koekaniineina heidän omalla suullisella suostumuksellaan, vanhemmilta ei tarvitse kysyä.
Jos lapsi ei kykene puhumaan, hänen OLETETTU suostumuksensa riittää.
Lain on tarkoitus tulla voimaan heinäkuussa 2010.

Lakiteksti löytyy blogistani monestakin paikasta, mutta linkkaan sen myös tähän.  http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=42736&name=DLFE-10181.pdf    33 sivua

Miten ministeri, hallituksen jäsen taikka kansanedustaja voi olla laatimassa lakia ja/tai päättämässä siitä, jos hänen osakesalkussaan on esim. GSK:n osakkeita? Kuten muuan nimeltä mainitsematon ministeri tv:ssa kehuskeli, omistavansa lääketehtaan osakkeita.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Myös WTO:n johtaja P.Lamy hokee juhlapuheessaan "A New World Order is needed" ja muuta vastaavaa. Teema toistuu läpi puheen vain hieman eri sanoin. Mutta lukekaa itse   http://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl142_e.htm

suomalainen (nimimerkki)

#13
Puolassa ei ole rokotettu , ja terveysministerin mukaan kaikki 193 sairastunutta huomattavasti suuremmasta kansasta ovat selviytyneet hengissä.

Suomessa ja Ruotsissa rokotettu ja paljon enemmän sairastuneita ja kuolleita ajallisesti läheisesti liittyneenä rokotusajankohtiin.
Kommenttisi osoittanee rokotetun sairastuttavan rokottamattomia?

Lisäksi kun rokotetta toimitetaan erissä ja kysymyksessä on laaja tutkimus, jossa rokotetun henkilötietoihin liitetään rokoteampullin tiedot vaikutusseurantaa varten, niin mikään ei tähän mennessä kerro etteikö eri erät voisi olla erilaisia, tai saman lähetyserän sisällä olisi erilaista rokotetta.

Totuuden etsintä ei täytä "hysterianlietsomis"-syytöksen kriteerejä.

Mika (nimimerkki)

# 9, Klerk kirjoitti: "Lääkeyhtiöt tekevät tulosta. Samoin ruuantuottajat, sähköyhtiöt, uimahallit, kynttilätehtaat, posti, kuorma-autoyrittäjät, taksit, alko, jne."

Klerk, onko oikein että lääkeyhtiö tekee TULOSTA myymällä testaamatonta rokotetta ihmisille?

Olisiko oikein, että uimahalli (kuten yllä kirjoitit) tekisi tulosta uittamalla ihmisiä vedessä, johon olisi lisätty aineita, joiden terveysvaikutuksista ei olisi tietoa? Olisko oikein, että kynttilätehdas (kuten yllä kirjoitit) myisi kynttilöitä, joiden terveysvaikutuksista ei tiedettäisi niiden palaessa?

Typerää edes alkaa verrata näitä asioita toisiinsa. Olisiko aika avata silmät ja keskittyä olennaiseen.

Vanha demari (nimimerkki)

"17 Suomessa ja Ruotsissa rokotettu ja paljon enemmän sairastuneita ja kuolleita ajallisesti läheisesti liittyneenä rokotusajankohtiin."

Jos ulos mennessäsi alkaa välittömästi sataa, päätteletkö siitä, että sade alkoi sen vuoksi että avasiy oven?

Ällistynyt ääliö (nimimerkki)

16. Riikka, kesken kaiken kun luin antamasi linkin tekstiä mieleeni juolahti, että näinköhän tässä käy: EU:iin liitetään yhä uusia ja uusia maita, ei sillä väliä etteivät kuulu edes Eurooppaan. Kun tarpeeksi näitä muitakin maita on jo mukana, lätkäistään unionille uusi nimi. Mikähän se voisi olla? No esimerkiksi UN - United Nations. Tai sitten US - United States. He hee. Ja sitten kaikki muutkin mukaan. Ja yksi yhteinen hallinto. He hee hee he hee.

Jatkan lukemista...

Riikka Söyring (nimimerkki)

tai NWO
onko nimellä väliä?

Oletteko koskaan miettineet paljonko oikeista ravintoaineista köyhällä ravinnolla kuten vehnäpullalla, sokerilla sun muulla on yhteyttä esim. masennukseen? Köyhät syövät hiilihydraatteja koska muuhun ei ole varaa.
Ylipainokin on lähinnä köyhien ongelma.

Paljonko kehno ravinto hidastaa aivotoimintoja, sen lisäksi että lyhentää elinikää?

Eikö ole kummallista, että jalostettu, pitkälle raffinoitu vehnäjauho on halvempaa kuin jyväkilo? Kypsentäminenhän tappaa vehnästä enimmät vitamiinit.

Suosittelen lämpimästi Wall Street Journalin ilmastokirjoitusta #10

foliohattu (nimimerkki)

Nimi on WO loogisesti ajateltuna. Kun Amerikan unioni, EU ja muut unionit laitetaan yhteen syntyy World Union, Maailman Unioni, joka noudattaa NWO:ta.

Ruoka, Heikkilän ja myös isäni, ja nykyään myös oma mieliaiheeni.

Codex Alimentarius. KVG

Kansallinen ruokastrategia. Mikä se on? Tietääköhän ne edes mitä tekevät? Päättävät vain siitä, mitä syömme 2010-20. Fazer, Raisio jne. Kuluttajat? Sinikka Turunen kuluttajaliitosta, ei muita!

Älkää ostako teollista sontaa kaupasta! Anteeksi, kommenttini ei tee kunniaa sonnalle, kaiken hyvän ruuan alkulähteelle.

Tästä pirun strategiasta(kaan) ei ole paljoa puhuttu. Sitä paitsi kauppatieteitä lukeneena tiedän ,että strategia kuuluu sodankäyntiin ensisijaisesti, sen jälkeen bisnekseen.

http://uutiset.ruokatieto.fi/WebRoot/1043198/X_Uut...

Tästä oli iso juttu TS:ssa, onko muualla? Toivottavasti löytyy, että voitte itse lukea.

Arhi Kuittinen Finnsanity-blogi (nimimerkki)

Itse olen fluorille yms harvinaisesti allerginen, joten skippaan elohopeaan säilötyn rokotteen - ellei nyt joku taho todella vakuuta uudella tiedolla ja virus todella tapa A-virusta enemmän.

Uutisointi on ollut todella hämärää.
Esim:
http://www.mtv3.fi/uutiset/sika/index.shtml/arkist...

Toimittajat ja monet asiantuntijat eivät tässäkään kerro, että rokote vaatii ensin kahden viikon ajan, ennen kuin virus on "torjuttavissa" (elävässä) ruumiissa.

Käsittämättömintä on se, että lääketehdas on nyt kieltänyt ehdottomasti kaikenlaisen tilastotiedon keräämisen lääkkeen vaikutuksesta rokotettuihin.

Ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on allekirjoittanut nämä ehdot. Kertomatta siitä julkisesti.

Meilahdessa lääkäreitä on kielletty suoraan keräämästä influenssan/rokotteen terveystietoa rokotteen vaikutuksista jopa raskaana olevilla naisilla tai siitä kieltäytyviltä ihmisiltä - tämän tiedon olen kuullut siellä työskenteleviltä ihmisiltä.

Aivan uskomatonta rokotteen tuotteistamista ihmisten terveyden ja demokraattisen avoimen, kriittisen tarkkailun kannalta.

Miksi ei ole kontrolliryhmiä ihmisistä, jotka kieltäytyvät rokotteesta? Käsittämätöntä touhua. Bisnestä?

Bisnestä paniikilla. Lääketeollisuus lihoo, mitä sairaampi ja pelokkaampi kansa Euroopassa asuu. Joten rokotusten vaikutukset saavat olla mitä tahansa. Tilanne on pelottavaa kapitalismia - vaihtovälineenä ihmisten pahoinvointi ja pelkokuvat.

Juha Väänänen (nimimerkki)

En tiedä perustuslaista, mutta kusetukseen on hyvin mennyt mukaan.
Todella outoa, että taudin jonka piti THL:n ensiarvioiden mukaan tappaa suomessa 6000 ihmistä on "tieto" osoittautunut ankaksi.

Ja nyt vaikka suomenosalta kohta kaikki on ohi rokotetaan kaikki suomalaiset silti.

Todella outoa, raha ratkaisee ja leipiintyneet, ostetut lääkärit, proffat hierovat käsiään helpoituksesta.

Rahaa on tulossa.

http://anttiheikkila.com/index.php?id=2&art=150

nemo (nimimerkki)

#23,
huomatkaa että lääketehdas on kieltänyt, THL totellut.

Ällistynyt ääliö (nimimerkki)

Foliohattu, 22. Jostain luin, että juuri maailman ruoantuotannosta kaikessa ensisijaisesti onkin kysymys. Kuten itävaltalainen bioteknologian professori A. Moser kirjoittaa arvionaan F. William Engdahl'in kirjasta Seeds of Destruction:

”The book reads like a murder mystery of an incredible dimension, in which four giant Anglo-American agribusiness conglomerates have no hesitation to use GMO to gain control over our very means of subsistence…”

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

nemo,
#25, olen huomannut. Eikö kenestäkään muusta ole outoa, että lääketehdas päättää mitä Suomen valtion Sosiaali- ja Terveysministeriön STM:n alainen Terveyden- ja Hyvinvoinnin Laitos THL saa taikka ei saa kertoa rokotteesta ja sen haittavaikutuksista?

Minusta se on ihan helvetin outoa! Liikesalaisuus...

Sirkka-Liisa Anttilahan se on tuomassa innolla GMO:ta Suomeen, muun viljelyn rinnalle. Siis mitä?! Suomessahan on pitkään ajettu maatalousomavaraisuutta alas.
Joka istuu viljakasan päällä, sanelee kuka syö ja millä ehdoin.

suomalainen (nimimerkki)

#19
Etkö uskaltanut kysyä itseltäsi, miksi tavallisten flunssapiikkien jälkeen aikaisempina vuosina ei ole raportoitu: esim.

a) välittömästi piikin jälkeen elintoimintojen pysähdyksen kärsineestä pikkulapsesta, joka onnistuttiin elvyttämään,
b) piikitetyistä jo muuten stabiileista sairaista jotka kuolevat erilaisten oireiden jälkeen 12h - 4vrk kuluessa rokotuksesta,
c)että tervettä teini-ikäistä muna-allelgista tyttöä olisi ennen rokotettu
ko. vaarallista ainetta sisältävällä aineella, seurauksella että löytyi kieleensä
tukehtuneena vessasta, jne, vastaavia esimerkkejä löytyy pohjoismaistakin paljon.

Jälkimmäinen todellisuuspakoinen jossittelevan täysin epätodennäköisen tapahtuman sisältävä lause on toisen kirjoittajan hölmötysyritysrintamallakin joltinenkin pohjanoteeraus.
Sillä sadetta tutkitaan ja mitataan avoimesti, julkisesti.
Yllä mainittujen tapausten mahdollista korrelaatiota on sopimusteknisesti toimittajan taholta Kielletty tutkimasta maassa olevilla tieteen kaikilla resursseilla!

Ällistynyt ääliö (nimimerkki)

27.
Pahaenteiseltä vaikuttavat esimerkiksi ne gmo-suunnitelmat, joita on tehty Afrikkaa varten.

Engdahlin kirjan nimen Seeds of Destruction (Tuhon siemenet) voisikin kääntää muotoon Destruction of Seeds (Siementen tuho)... Viittaan tällä Huippuvuorten Siemenholviin, eli Tuomiopäivänholviin (Svalbard Global Seed Vault), jonne kaikkien viljakasvien siemenet on säilötty turvaan. Turvaan miltä? Entä keidenkäs turvaksi? Jos ydinsota ja salaliitot unohdetaan, niin kuinkahan suuri uhka onkaan sitten gmo alkuperäiskasvustolle? Kyllä sekin on näillä säilöjillä mielessä käynyt. Mitä jos gmo nielee kaiken ympäriltään? Mitä jos SIITÄ ei koskaan päästä eroon, ei vaikka haluttaisiinkin? Missäs paikassa sitten viljellään edes niitä säilöttyjä tuomiopäivänsiemeniä?

Ällistynyt ääliö (nimimerkki)

Korjailen edellistä kommenttiani 29 sen verran, että Huippuvuorten siemenpankkiin on siis tarkoitus säilöä kaikkien viljelykasvien siemenet, ei pelkästään viljakasvien siemeniä niin kuin epähuomiossa näpsyttelin.

foliohattu (nimimerkki)

Mitä tarvitaan uuden lehden perustamiseen, paitsi rahaa?

Raha tulee tahoilta, jotka haluavat ajaa omaa asiaansa?

onko oikeasti mahdollista perustaa riippumaton lehti?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

foliohattu,
#31, good point!

Muuten olen tässä räpsytellyt viestiä ees taas, tehnyt töitä.

Leif Arnold yrittänee saada aloitteensa/kyselynsä läpi Suomenkin lehdissä niin että asiasta alkaisi julkisuudessakin keskustelu ja kenties joku kansanedustaja havahtuisi huomaamaan että joku mättää pahan kerran tässä hommassa.

 

Minä häsellän, tiedän, mutta jonkun täytyy aloittaa. Kenties sitten joku minua viisaampi jatkaa kun hänet on saatu huomaamaan että aihetta on.

Jiipee (nimimerkki)

Hyvä homma, Riikka :)

Vanha demari (nimimerkki)

"28 Jälkimmäinen todellisuuspakoinen jossittelevan täysin epätodennäköisen tapahtuman sisältävä lause on toisen kirjoittajan hölmötysyritysrintamallakin joltinenkin pohjanoteeraus."

Yhtään rokotuksen aiheuttamaa kuolemantapausta ei ole todistettu. Todisteet kehiin tapauksista a-c.

Ainahan huuhaa-porukkaa on ollut, mutta tällainen rokotusten vastainen pelottelu on kyllä uskomatonta. Aivan kuin Suomen hallitus haluaisi tapattaa oman kansansa.

Edellinen isompi huuhaa-aalto oli sokeripalalla poliorokotuksen saaneiden kohdalla. Leviteltiin valheita rokotuksiin kuolleista.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

vanha demari,
#34, tämä huuhaa-porukaksi kutsumasi väki tässä yrittää keskustella siitä toteutuuko läpinäkyvyys, demokratia ja eettisyys tässä H1N1-rokotekampanjassa.

Tämä huuhaa-porukaksi kutsumasi väki tässä keskustelee siitä, aiheuttaako se jääviys- ja eettisiä ongelmia että:
- THL tutkii ja valvoo rokotteen.
- THL:n toimintaa rahoittaa lääkejätti GlaxoSmithKline (valtio 1 miljoonaa/ GSK 6 miljoonaa euroa).
- THL päättää ostaa rokotteen GSK:Lta. Rikkoiko valtio omaa kilpailulainsäädäntöään?

- THL pitää haittavaikutusrekisteriä.
- THL tekee ruumiinavaukset.
- Lääkeyhtiö GSK on kieltänyt THL:a ilmoittamasta lääkkeen koostumusta liikesalaisuuteen vedoten.
- THL ei saa ilmoittaa haittavaikutuksista.

Onko sinusta läpinäkyvyyden ja eettisten periaatteiden toteutumista, että lääkejätti GSK määrää Suomen valtion Sosiaali- ja Terveysministeriön alaista Terveyden- ja Hyvinvoinninlaitosta siinä, mitä THL saa ilmoittaa yleisölle ja mitä ei?

Onko sinusta ok, että ministerit myöntävät että rokote ei ole vielä valmis mutta antavat silti koko Suomen kansan lääkeyhtiön koekaniineiksi?

Hallituksen uusi lakiesitys, lempinimeltä Vanhemmilta Salaa, on sekin eettisesti ja moraalisesti epäilyttävä sekä toteutuessaan vaatii muutoksia muuallekin perustuslakiin. Lakiesitys tarkoittaa sitä, että lapsia saa käyttää lääketieteellisinä koekaniineina heidän omalla suullisella suostumuksellaan, vanhemmilta kysymättä. Jos lapsi ei osaa/pysty puhumaan, hänen OLETETTU suostumuksensa riittää.

Onko sinusta ok, että ministeri jonka salkussa on lääkeyhtiön osakkeita, saa valmistella yllä kuvatunlaista lakia? Ei mitään jääviysongelmaa?
Onko sinusta ok, että kansanedustaja jonka salkussa on lääkeyhtiön osakkeita, saa äänestää lain puolesta? Ei mitään jääviysongelmaa? Ei eturistiriitaa?
Virkamiestä tai luottamustehtävässä olevaa estäviä sidonnaisuuksia?

Kaikki tämä rikkoo WMA:n (World Medical Association) Helsingin julistusta vastaan. Tämä rikkoo myös perustuslain kohtia yksilön oikeuksista ja kansalaisturvallisuudesta.

Ja se on sinusta ok? Huuhaa-porukan rokotuksen vastustamista?

Tässä on kyse demokratiasta, läpinäkyvyydestä tiedottamisessa, jääviysongelmista etc.

suomalainen (nimimerkki)

Jostain syystä tuo svdlinkki ei aukene uudella seamonkeyllä, vaikka javat ja fläshit on sallittu. Aftonbladetin lähde alla.

Tanskassa puhutaan mediassa viranomaisten ja lääketehtaiden kytkennöistä:

Medicinalindustri påvirker offentlig vaccinationspolitik
(http://www.information.dk/216476)

Stærk lobbyisme bag WHO-beslutning om massevaccination
(http://www.information.dk/215355)

Det uafhængige forskningsinstitut Cochrane tutkinut 37v flurokotuksia ja todennut ne hyödyttömiksi. Laitan linkin kun muistan missä referaatissa se ekanäkemäni oli. (http://vran.org/about-vaccines/specific-vaccines/i...)
(http://www.google.fi/search?hl=fi&source=hp&q=Coch...)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Vauva-lehden keskustelupalstalla oli tuo artikkeli tanskalaisesta Information-lehdestä. Pihistin sen tähän. Voi olla muitakin, joiden tanskankielentaito on yhtä heikko kuin omani

 

 

sitaatti alkaa:  Näytä viestipuu ViestiVierailija - 23.11.2009 20:04 (1/6)

Kiitos maailman SI-SOPULIT
Lääketeollisuus kiittää. 55,000,000,000 dollaria rikkaampana.

http://www.information.dk/215355

Tanskalainen lehti "Information" paljastaa vaikuttimet sille, miksi WHO luokitteli sikainfluenssan pandemiaksi ja massarokotukset aloitettiin.

Aina siitä lähtien kun WHO:n pääjohtaja Margaret Chan julisti pandemian alkaneeksi 11. kesäkuuta, mukana kuvassa on koko ajan ollut vahvat taloudelliset intressit ja lääketeollisuuden hyöty. Monella maalla kuten Tanskalla on sopimuksia suurten lääkeyhtiöitten kanssa ja niitten on tästä syystä ostettava lääkkeitä pandemian puhjetessa. Vahva lobbaus on edistänyt WHO:n päätöstä luokitella sikainfluenssa pandemiaksi ja aloittaa massarokotukset.

Investointipankki JP Morgan arvioi, että lääketeollisuus saa tänä vuonna rokotetilauksista jopa 55 miljardia
Tanskan kruunua. Valtava summa, joka kulutetaan vain WHO:n pandemialuokituksen takia, kirjoittaa "Information". Monet näennäisesti puolueettomat tutkijat, joita WHO käyttää, saavat samaan aikaan palkkaa rokotteita valmistavilta yhtiöiltä.

Tom Jefferson, epidemiologi Cochrain Centressä Roomassa, pitää asiaa ongelmallisena:
"On huolestuttavaa, että monet WHO:n komitean jäsenet esiintyvät muilla titteleillä, vaikka todellisuudessa
edustavat lääketeollisuutta," hän sanoo.

Yksi WHO:n neuvoa-antavan ryhmän asiantuntijoista on Dr Albert Ostenhaus, jolla on merkittävä rooli Hollannin hallituksen toimissa. Hallitus on kutsunut koolle kriisikokouksen, koska artikkeli Science-lehdessä osoitti, että Albert Ostenhausilla on taloudellisia intressejä useissa lääkeyhtiöissä.

Samaan aikaan Albert Ostenhaus on tunnettu Hollannissa 'Tri Flunssana', sillä hän mainostaa rokotteita
ratkaisuna epidemioihin.

Toinen expertti on Fredrik Hayden, ulkopuolinen neuvonantaja SAGE:ssa, ryhmässä, joka neuvoo WHO:ta rokoteasioissa. Hayden esiintyy virallisissa papereissa influenssan tutkimuskoordinaattorina anonyymiltä kuulostavassa "The Welcome Trust'ssa” Lontoossa. Google-haku kuitenkin osoittaa, että Haydenillä on muitakin työnantajia: Hän on palkattuna neuvonantaja lääkeyhtiöissä Roche, RW Johnson, SmithKline Beecham ja Glaxo Wellcome.

Arnold Monto, joka on myös asiantuntijana SAGE:n jäsenlistalla, saa palkkaa konsultin työstä MedImmune-yrityksen taholta. Yhtiö valmistaa inhaloitavaa influenssarokotetta Glaxo Wellcomin ja ViroPharman ohella.
SAGE:n listalla sen sijaan lukee vain, että hän on osaston johtaja Michiganin yliopistossa.

Experttien lisäksi SAGE:n kokoontuessa mukana istuvat useat suuret rokotevalmistajat kuten GlaxoSmithKline, Novartis ja Baxter "tarkkailijoitten" ominaisuudessa.

Mauri Johansson, yleislääketieteen lääkäri ja spesialisti, joka työskenteli aikaisemmin Aarhusin yliopistossa,
kommentoi "Information"-lehdelle: "Se on taivaallinen joukko ihmisiä. Huoneessa on enemmän lääketeollisuuden edustajia kuin päätöksentekijöitä ja se kertoo kaiken vallitsevasta sekavuudesta. Heitä kutsutaan observoijiksi, mutta sopii ihmetellä miksi heidän on oltava siellä," sanoo Mauri Johansson. Hänen mielestään tästä johtuu, että on vaikeaa nähdä sen läpi mikä on teollisuuden intressi ja mikä on oikeaa tietoa.

SAGE:n 7. heinäkuuta pidetyn kokouksen muistiinpanot edellyttivät mm., että: "On ehkä tarpeellista antaa kaksi annosta rokotetta, jotta suojaus varmistetaan," vaikka useat tutkijat ovat painottaneet että yksi annos on riittävä. Pöytäkirjamerkinnät myöskin suosittelevat että kaikki terveystyöntekijät ja raskaana olevat naiset rokotettaisiin. Edelleen, että on tarvetta "ymmärtää paremmin globaali rokotteen tarve ja jäseniä kutsutaan arvioimaan rokotteen käyttöä osana pandeemista valmiutta."

Myös Tom Jefferson näki mystisiä suosituksia WHO:n taholta:
"WHO:n uusimmissa suosituksissa koskien influenssapandemian ehkäisyä mainitaan hengityssuojaimet ja käsien usein toistuva pesu kaksi kertaa. Rokotukset ja antiviraalit mainitaan 24 ja 18 kertaa. Miksi kansainvälinen terveysvirasto keskittyisi paljon kalliimpiin menetelmiin kuten rokotteisiin ja lääkkeisiin varsinkaan kun ei ole näyttöä siitä, että ne toimivat, hän sanoo ja painottaa että käsien pesu on ainoa, jolla varmuudella on tehoa.

Wolf Dieter Ludwigin (Saksan lääkäriliitosta) mielestä ei ole epäilystäkään siitä mitä on tapahtunut:
"Viranomaiset ovat vajonneet kampanjaan lääkeyhtiöitten kanssa, minkä tarkoituksena on vain tienata rahaa ei-olemassa olevan uhkan avulla," hän sanoo Der Spiegel-lehdelle.

Tom Jeffersonin mukaan WHO:n komitean pitäisi hajota:
"Neuvonantajat pitää erottaa WHO:n päätöksentekijöistä ja niistä jotka arvioivat WHO:n suosituksia.
Ja meidän pitää varmistaa etteivät eturistiriidat jää kenenkään kohdalla julkaisematta. On oltava kaksi
erillistä prosessia. Meidän pitää pitää huolta ettei kenenkään eturistiriidat jää julkistamatta," hän sanoo
sitaatti päättyy

Toimituksen poiminnat