KissanKulmasta

Hasbara - mielipiteen muokkauksen taide

  

Yhdysvaltain ulkoministeriön virkamies ja diplomaatti Chas Freeman Jr selittää, kuinka sinut ohjataan sallittuun suuntaan, valtarakenteita tukevaan todellisuustunneliin, ja pidetään siellä - miten itsesensuurin mekanismi rakennetaan.

 

Hasbara - mielipiteen muokkauksen taide 

 

Yhdysvaltain ulkoministeriön palveluksessa uran tehnyt, jo eläkkeellä oleva Charles W. "Chas" Freeman Jr käsittelee mielenkiintoista aihepiiriä Ulko- ja puolustuspolitiikan neuvoston (Council on Foreign and Defence Policy) juhlavuoden konferenssissa 1. joulukuuta 2012 pitämässään paneelipuheenvuorossa.  Freeman Jr on toiminut mm. Yhdysvaltain lähettiläänä Saudi-Arabiassa.


 

Freemanin aihe on "kerronnan kontrollointi ja informaation manipulointi modernin sodankäynnin välineenä". "Israelilaiset kutsuvat tätä hasbaraksi", Freeman kertoo, "ja koska israelilaiset ovat epäilemättä kaikkein lahjakkaimpia tämän taidemuodon harjoittajia nykyaikana, tuntuu asianmukaiselle käyttää taidemuodosta hepreankielistä nimitystä."


 

Vaikka Freeman mainitsee Israelin, käyttää Israelia esimerkkinä, ei ole syytä takertua siihen, vaan keskittyä kuulemaan, mitä hänellä on sanottavanaan manipuloinnista ja kerronnan kontrolloinnista yleisesti ottaen, sekä menettelyjen vaikutuksesta yleiseen ja omaan mielipiteeseen.


 

Freeman kertoo, että hasbara käännetään yleensä "selitykseksi", mutta että käännös ei tee konseptille oikeutta, hasbara on enemmän. Hasbara kytkee informaatiosodankäynnin kanssa yhteen samaan aikaan monta tavoitetta.


 

Näitä yhdistettyjä tavoitteita ovat


 

1) valtion strategiset pyrkimykset luoda yhtenäisyyttä kotirintamalla

2) varmistaa liittolaisten tuki

3) murtaa yritykset muodostaa vastarintaa

4) päättää tavasta, jolla asiat esitetään ja määritellään mediassa, älymystön keskuudessa ja   sosiaalisessa mediassa

5) määritellä ne rajat ja suuntaviivat, joiden sisällä poliittisesti korrektin keskustelun annetaan tapahtua

6) viedä "laillisuus" kriitikoilta ja heidän esittämiltään argumenteilta sekä

7) muovata  yleistä mielipidettä ja suuren yleisön tekemiä tulkintoja kansainvälisten neuvottelujen tuloksista.


 

Hasbara on moniulotteinen ja hyvin digitaaliaikaan soveltuva, Freeman kuvailee: "Se on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuussuhde, jossa valtio johtaa ja asialle omistautuneet vapaaehtoiset seuraavat toteuttamalla informaatiostrategiaa. Kokonaisvaltaisuudessaan ja monimutkaisuudessaan hasbara on kuin kampanjasuunnitelmien päästrategia tai julkisen diplomatian yksisuuntaisuus."


 

Hasbaralla on juurensa aiempin aikojen konsepteissa eli propagandassa, sensuurissa sekä agitpropissa (taiteen, musiikin ja kirjallisuuden kautta levitetty propagandistinen mielipiteen muokkaus, joukkotiedotuksen valvonta, kouluissa käytetyn materiaalin valvonta jne).


 

Freeman täsmentää: "Sensuurin, agitpropin ja propangandan tavoin hasbara on laskelmoitua kommunikointia, jonka tarkoitus on vaikuttaa kognitioon (

havainnot, tieto, ajattelu, huomiointi ) sekä käytökseen manipuloimalla käsityksiä ja havaintoja (perception) asioiden syistä sekä muovata kantaa ja mielipidettä (position) yksipuolisella argumentoinnilla, ennakkoasenteita sisältävällä aineistolla tai tunteisiin vetoamalla."


 

"Toisin kuin edeltäjänsä - sensuuri, propaganda, agitprop - hasbara ei pyri ainoastaan kiillottamaan tai tahraamaan kansallisia huolenaiheita tai tarjoamalla ainoastaan omia teesejään tukevaa aineistoa. Hasbara pyrkii myös aktiivisesti istuttamaan mieleen poliittisesti korrektia sanomaa niin kotimaassa kuin ulkomailla tavalla joka edistää itsesensuuria. Hasbara toisinsanoen pyrkii minimoimaan suuren yleisön halua harkita sellaista tietoa, joka yhdistetään näkökulmiin, yksilöihin tai ryhmiin, jotka on määritelty poliittisesti ei-hyväksyttäviksi."


 

Toisin sanoen hasbaran avulla suoritetulla itsesensuurin istuttamisella rajoitetaan myös vaihtoehtoisen tiedon leviämistä sosiaalisessa mediassa, sen harkitseminen estetään niin ettei kohde ymmärrä joutuneensa manipuloiduksi.


 

(Toim.huom. Itse olen pannut merkille, että tiettyjen sanojen lausuminen - salaliittoteoria, rokotekriittinen, natsi, kansallissosialismi, homeopatia, vaihtoehtolääketiede  jne - laukaisevat monissa tunnepitoisen sulku-reaktion, joka estää huomaamasta,

mitä tosiasiassa sanotaan.)


 

Freemanin mukaan aiemmin valtioiden pyrkimykset muokata yleistä mielipidettä kotimaassa ja ulkomailla olivat pääasiassa kahden keinon varassa: suostuttelevan informaation tuottaminen sekä sensuuri, jolla estettiin yleisön pääsy vastakkaiseen informaatioon. Sensuuria harjoitettiin häiritsemällä tiedon saantia ja vähentämällä tiedon virtaa. Hasbara taas on omaksunut tiedon vapaan virtauksen mielipiteen markkinapaikoilla, ja siinä viitekehyksessä se pyrkii rakentamaan valikoivaa kuuntelemista. Tarkoitus on rajoittaa tiedon kysyntää, ei sen virtausta.


 

"Vaikka hasbara sisältääkin yrityksiä estää tiedon virtaus informaatioteknologian eri   sovellusten kautta, se keskittyy kuitenkin rajoittamaan yleisön kykyä tiedon vastaanottamiseen. Tässä viitekehyksessä hasbara tunnistaa kerronnan kontrollin potentiaalisena aseena. Kerronta on retoriikan (puhetaito) elementti; perusosa. Se määrittelee ja rajaa viitekehyksen sekä asiayhteyden. Kun sitä menestyksekkäästi tyrkytetään, se tuottaa kognitiivisen suotimen, havainto- ja mielipidefiltterin. Narratiivi; kerronta, tarina tarjoaa kattavan, sisältöpitoisen runkorakenteen, viitekehyksen jossa yhdistellä ja tulkita tapahtumia. Tarinankerronta vahvistaa "ryhmäajattelua", osoittaa sen "todeksi" perustamalla ja vakiinnuttamalla yhdenmukaisuuden, ja siten myös eristämisen, ulkopuolelle sulkemisen lähtökohdan."


 

Politiikassa, Freeman sanoo, havainto on realiteetti, todellisuus. Tarinankerronta legitimisoi, laillistaa tietyt havainnot ja tekee muista "laittomia". Tarinankerronnalla voidaan vahvistaa stereotypioita istuttamalla suosittavia tai vähätteleviä nimilappuja tietoon tai tietolähteeseen. Sellaiset nimilaput altistavat tiedon vastaanottajat hyväksymään jotkin asiat luotettavina, olemaan uskomatta muita ja näkemään muut niin tahriintuneina tai epäuskottavina että heidät voidaan - ja että heidät pitääkin - sulkea ulos ja jättää huomiotta. (Ei sattumalta, pitäytyminen narratiiviin on yleisin syy tiedustelu-epäonnistumisiin: kykenemättömyys hyväksyä tai harkita sellaista todistetta, joka nouseen prosessin aikana esiin hyväksytyn viitekehyksen ja rakenteen ulkopuolelta).


 

Freeman käyttää esimerkkinä tuolloin ajankohtaista Israelin hyökkäystä Gazan alueelle. Gazan pommitus tapahtui marraskuussa 2012, ja Freeman piti puheensa joulukuussa 2012. Hän sanoo: "Kuten hiljattain Gazassa tapahtuneet taistelut kuvittavat, modernilla valtiolla on käytössään laaja valikoima keinoja, jolla luoda ja ylläpitää kerrontaa. Israel ilmoitti sodasta twitterin kautta. Sen jälkeen Israelin kontrolloimat tai ohjaamat lähteet kyllästivät amerikkalaisen median puheenaiheilla, joita aiemmin ehdollistetut toimittajat tai uutisankkurit eivät kyseenalaistaneet. Valtamediassa käytettyjen perinteellisten tekniikoiden - agitprop, disinformaatio, propaganda - lisäksi Israelin hasbara-koneisto käytti runsaasti keskittyneitä kommunikaatiokanavia - Facebook, Twitter, Youtube - hyväkseen. Hasbara-koneisto hukutti yleisön asialleen suosiollisella tiedolla samalla kun se jätti pois tietoa, joka ei tukenut sen teesejä. Tämä kaikki heijasti huolellista suunnittelua ja valmistelua."


 

Freemanin mukaan yleistä mielipidettä muokataan yhä enenevässä määrin sosiaalisessa mediassa. "Israelin valtio on organisoinut siviilihallinnon sekä armeijan yksiköitä hyödyntämään tätä, mukaanlukien nettisivustojen perustaminen, sosiaalisessa mediassa olevat tilit ja väärän henkilöllisyyden alla lähetetyt viestit. Se on oppinut manipuloimaan selaimien toimintaa, hakukoneiden algoritmeja ja muita automatisoituja mekanismeja, jotka kontrolloivat sitä, mitä tietoa internetin käyttäjille tarjotaan. Sellaisella manipuloinnilla varmistetaan mitä tietoa saadaan tai ei saada vastauksena tehtyihin hakuihin. Se voi määrätä suuremman näkyvyyden materiaalille tai analyyseille, joka on kriittistä lähteiden suhteen, kuin uudemmille teksteille, jotka suosivat niitä. Se voi järjestää haun näyttämään ainoastaan myönteistä tai kielteistä kommentointia tai informaatiota aiheesta."


 

Joissain maissa, kertoo Freeman, kuten Yhdysvalloissa, Israel luottaa aktivisti-sympatiseeraajien muodostamaan "viidenteen kolonnaan". Viides kolonna moninkertaistaa Israelin viestinnän, tyrmää ja tekee epäluulon alaiseksi kaikki väitteet, jotka kyseenalaistavat Israelin esittämät argumentit, tosiasiat ja sepitelmät sekä kyseenalaistaa niiden henkilöiden moraalin, jotka kyseenalaistavat Israelin väittämät.

Freeman toteaa Israelin käyttävän älykkäästi hyväkseen kaikkia yksityisen ja julkisen kumppanuussuhteen tarjoamia propagandamahdollisuuksia.


 

Esimerkkinä yksityisen ja julkisen (Public-Private Partnership) sulautumisesta Freeman antaa opiskelijoille ja Israelin asian edistäjille laaditun, Jewish Agency for Israelin sponsoroiman Hasbara Handbook-käsikirjan, jonka voi ladata netistä. Käsikirjassa opastetaan esimerkkien avulla, miten Israelin asiaa voidaan ajaa.


 

Hasbara-käsikirja selostaa monia erilaisia pettämään tarkoitetun retoriikan ja propagandan standarditekniikoita, harjoittaa argumentointiin sekä esittää harjoitusohjelman, jossa opitaan sekä kannattamaan että vähättelemään uskottavasti. Käsikirja painottaa myös nimittelyn ja leimaamisen tärkeyttä - kuinka yhdistetään henkilö tai idea kielteiseen symboliin. Henkilön tai idean yhdistäminen kielteiseen symboliin tekee hänen esittämänsä ajatukset - vaikka olisivat tosia, perusteltuja ja harkitsemisen arvoisia - lähes mahdottomiksi ottaa edes mietintään.

Tämä voidaan hoitaa nimittämällä henkilö anti-semitistiksi tai "itseään vihaavaksi juutalaiseksi", Freeman selventää, ja jatkaa kertomalla CAMERA:n (Committee for Accuracy in Middle East Reporting, "Lähi-Idän raportoinnin täsmällisyyden komitea") toiminnasta.


 

Freemanin mukaan CAMERA on järjestö, joka on pahamaineisen kuuluisa tavastaan mustata kaikkien niiden mainetta, jotka kritisoivat Israelia millään lailla tai levittävät tapahtumakuvauksia, jotka poikkeavat Israelin virallisesta kerronnasta. CAMERA myös julkaisee kuukausittain ilmestyvää lehteä, joka on täynnä hasbara-materiaalia Yhdysvalloissa opiskelevien juutalaisten käyttöön. Vastaavaa materiaalia tarjoavat useat Israeliin kallellaan olevat ajatushautomot sekä Israelin itsensä ylläpitämät nettisivut, Freeman kertoo.

Myös amerikanjuutalaisten seurakuntien rabbit on valjastettu saattamaan seurakuntalaiset liikekannalle. Rabbit kehottavat seurakuntalaisia vyöryttämään "Israelin vastainen media" sähköpostein ja mielipidekirjoituksin, joissa "oikaistaan" "vääriä" käsityksiä, tähdentää Freeman.


 

Freeman sanoo myös, että vaikka muissa maissa ei olekaan aivan vastaavaa uskonnollisten johtajien verkostoa, joka järjestäisi opintotilaisuuksia, joissa koulitaan tottelevaisuuteen Israelia kohtaan, on niissä kuitenkin telekommunikaatio- ja sosiaalisen median verkosto, jossa organisoida kampanjoita.


 

Gazan sodan aikana, Freeman toteaa, Israel pyrki aina kuvaamaan itsensä viattomana uhrina, joka on syyttään joutunut järjettömän vihan täyttämien arabien hyökkäysten kohteeksi.


 

"Ainakin Yhdysvalloissa Israel oli melkoisen menestyksekäs näiden pyrintöjensä kanssa. Huolimatta sellaisista tosiasioista kuin että Israel itse kärjisti tilanteen niin, että se johti sotaan ja laukoi tuhat kertaa enemmän ammuksia Gazaan kuin gazalaiset Israeliin; ja että Israelilla on yksi maailman kehittyneimpiä ilmavoimia kun taas gazalaisilla ei ole ilmavoimia lainkaan; ja että Israelilla on yksi maailman hienostuneimpia puolustusjärjestelmiä Gazan kotitekoisia ohjuksia vastaan; ja että Israel tappoi 32 kertaa enemmn gazalaisia kuin gazalaiset israelilaisia - niin sittenkin useimmat amerikkalaiset keskustelivat aiheesta siltä näkökannalta, että Israelilla on oikeus puolustaa itseään. Melkein kukaan ei maininnut sitä tosiasiaa, että ennen tätä viimeisintä sotaa, Gazan alue oli ollut Israelin piirittämä viimeiset kahdeksan vuotta", Freeman kuvittaa hasbara-koneiston voimaa mielipiteen muokkauksessa.


 

"Ja niin pian kuin Egyptin presidentti Morsi sai aikaan välirauhan Israelin ja Gazaa hallitsevan Hamasin välillä, "hasbaristit"  aloittivat uuden Gazan sodasta kertovan tarinan, jossa sotaa tarkasteltiin aiemmin mainitsemattomien (ja täysin keksittyjen) Iran-kytköksien kautta. Tietoisina siitä että sodan jälkeen sotaa käydään rauhansopimuksen toteuttamisen kautta, hasbaristit aloittavat hiljaisen kampanjan varmistaakseen, että rauhansopimuksen kiistakohdat ratkaistaan Israelin eduksi", Freeman muistelee.


 

"Israel on pieni maa, ja riippuvainen siitä, että Yhdysvalloista tuleva taloudellinen ja sotilaallinen tuki jatkuu. Kuinka hyvänsä Israelin harjoittaman politiikan viisautta - tai viisauden puutetta - arvioidaankaan, tässä viitekehyksessä tuskin on yllättävää, että Israel on ollut johtoasemassa informaatiosodankäynnin tärkeyden ymmärtämisessä sekä uusien tapojen, jolla tietoa hyödyntää, kehittäjänä. Mihin Israel on näyttänyt tietä, sinne muiden voidaan odottaa seuraavan."


 

"Aiskhylos sanoi, että sodan ensimmäinen uhri on aina totuus. Mutta jos totuus on sekä taottavissa, mukautuvainen, ja - digitalisoituna ja uudelleenmuovattuna - myös sodan osapuoli? Modernissa sodankäynnissä muokattavissa oleva informaatioympäristö voi olla yhtä tärkeä kuin sotatoimialueen kontrollointi. Israelin hasbara-konsepti osoittaa, kuinka tämä voidaan toteuttaa digitaali-aikakaudella. Se on tutkimisen arvoinen aihe", Freeman lopettaa. 

Toimittajan kommentti:


 

Freemanin esitelmää tuskin voi kutsua "puheenvuoroksi rauhan puolesta" tai luotettavan informaation levittämisen puolesta. Kuitenkin se sisältää monta tärkeää tietoa keinoista, joilla meitä ohjataan katsomaan vain yhteen, haluttuun suuntaan.

Kenties tähän Freemanin puheenvuoroon tutustuminen opettaa arvioimaan kaikkea tarjottua tietoa uudella tavalla, kysymään itseltään "Mitä näkökulmaa minulle yritetään tässä artikkelissa tai puheenvuorossa myydä?". Kysymään miksi jotakuta henkilöä nimitetään natsiksi, juutalaisten suosijaksi, kommariksi, ei-asiantuntijaksi ...miksi henkilölle tai asialle yritetään antaa tietty nimilappu ja ohjata puhe asiasta toiseen.


 

Lähde:


 

MEPC, Middle East Policy Council - Charles W. Freeman Jr: Hasbara and the Control of Narrative as an Element of Strategy

http://www.mepc.org/articles-commentary/speeches/hasbara-and-control-narrative-element-strategy
 

Liitteet:


 

WUJS: Hasbara Handbook: Promoting Israel on Campus

http://www.middle-east-info.org/take/wujshasbara.pdf
 

Rabbi Gerald C. Skolnik, Forest Hills Jewish Center, Queens, New York, 20 November 2012

http://www.thejewishweek.com/features/rabbis-world/ayin-ltzion-tzofia-feeling-israels-pain
 

Hasbara-kerronnan ääriesimerkki

: Washington Post editorial writer, Charles Krauthammer:  "Why Was There War in Gaza?" November 23, 2012

http://www.washingtonpost.com/opinions/charles-krauthammer-why-was-there-war-in-gaza/2012/11/22/c77582e8-3412-11e2-bfd5-e202b6d7b501_story.html?hpid=z2
 

Hasbara-kerronnan ääriesimerkki 2: Washington Post, Jennifer Rubin: "Chuck Hagel´s colleague: So many Jews, so much disloyalty" 28 January 2013

http://www.washingtonpost.com/blogs/right-turn/wp/2013/01/28/chuck-hagels-colleague-so-many-jews-so-much-disloyalty/

 

=========================================================================================================

LISÄYS 4. helmikuuta 2013

Lähemmäksi kotimaata Hasbara-koneisto tulee europarlamentin uuden päätöksen myötä. The Telegraph-lehti on saanut haltuunsa luottamuksellisia asiakirjoja, joista selviää europarlamentin tehneen viime vuonna päätöksen käyttää £2 miljoonaa "lehdistön monitorointiin" sekä "trolli-patrullin perustamiseen".

 

Asiakirjanivaskan nimi on "Political guidelines for the institutional information and communication campaign".

 

Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään maihin, joissa euroskeptisyys on kasvussa.

 

Syinä euroskeptisyyden kasvamiseen asiakirjan laatijat lausuvat arvionaan, että ihmiset ovat huomanneet jyrkän ristiriidan todellisuuden (hyvinvoinnin vaarantuminen, kasvava turvattomuus, taloudellisen vakauden puute) ja EU:n lupausten (vapaus, turvallisuus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, kukoistavat sisämarkkinat) välillä. Ihmiset eivät enää luota EU:n instituutioihin.

 

Tämä näkyy myös siinä, että äänestysinnokkuus europarlamenttivaaleissa on laskenut joka vuosi, todetaan asiakirjassa.

 

"Kvalitatiiviseen media-analyysiin" (= lehdistön valvonta) käytettävä määräraha aiotaan nostaa £1,7 miljoonaan puntaan. Raha tulee jo osittain olemassa olevista budjeteista, mutta loput £787 000 hankittaneen esimerkiksi veroja korottamalla. Toisin sanoen europarlamentti maksattaa kansalaisilla kansalaisiin kohdistetun sensuurin, propagandan ja valvonnan.

 

Trolli-patrulli tulee oikaisemaan eurokriittisten esittämiä "vääriä" tietoja reaaliajassa vaikuttaakseen keskustelun kulkuun, selventää The Telegraph.

 

EU:n oman hasbara-koneiston kouluttaminen alkaa myöhemmin tässä kuussa.

 

Asioita ollaan "korjaamassa" paitsi trolli-patrullin avulla, myös kampanjoimalla "eurooppalaisen identiteetin" puolesta sekä lisäämällä EU-puolueiden rahoitusta.

 

Lähde:

 

The Telegraph - Bruno Waterfield: EU to set up euro-election ´troll-patrol´ to tackle eurosceptic surge

 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/9845442/EU-to-set-up-euro-election-troll-patrol-to-tackle-Eurosceptic-surge.html

 

Päivitys 10.11.2018  Electronic Intifada on julkaissut Al Jazeeran tekemän dokumentin pro-israel -painostusryhmistä työnsä touhussa. 4-osaisen dokumentin nimi on Lobby.   https://electronicintifada.net/content/watch-film-israel-lobby-didnt-want-you-see/25876?fbclid=IwAR3lvKwN6N0F_Bs9FW9Jj45vGOx89S2B6clsl-9yoGJUvEgkr8v5e56c1Qs 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

12Suosittele

12 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (23 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Ja valitukset kappalejaosta taas totuttuun tapaan US-ylläpidolle.

Koko teksti on kirjoitettu wp:lle asianmukaisin kappalejaoin vaan eipä tuosta tallennukset jälkeen näy merkkiäkään. ÄrrrrRRRG!

Käyttäjän JyrkiParkkinen kuva
Jyrki Parkkinen

Jälleen kiinnostava analyyttinen tarkastelu lähdeviitteineen, kiitos siitä.

Hasbara jatkaa ilmeisen kunniakkaasti viestintäsodankäynnin tekniikan kehittämistä. Onkohan Suomen sisäisestä viestinnästä ja sen ohjailusta tehty hyviä tutkimuksia?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Puolustusvoimilta löytyy :D

http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/Erikoissivustot/...

http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/ed4a8b804ce9039a...

http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/99d59f80487f3694...

Enemmän löydät laittamalla hakukoneeseen esim. psykologiset operaatiot tai psykologinen sodankäynti

Käyttäjän JyrkiParkkinen kuva
Jyrki Parkkinen

Kiitos linkeistä.
Tarkoitin kyllä riippumattomia tutkimuksia nykyisestä yhteiskunnasta, mutta pittää yrittää hakukoneella.

Pertti Ilonen

Rajua tekstiä.

Näissäkin alkaa olla sellainen taipumus, että keisarin uudet vaatteet paljastuvat. Nykyään se vaan tapahtuu nopeammin.

Ja kuinkas keisarille kävikään?

Käyttäjän oigmjiwrmwih kuva
J Makkonen

Itse olen huomannut etten usko enää mihinkään mitä Aamulehti tai YLE tarjoaa uutisena ja tässä varsinkin uutisointi EU-asioista on räikeän puolueellista ja yksipuolista. Oleellista näyttää olevan se mistä ei puhuta ja merkityksettömiä asioita korostetaan.

Käyttäjän karikilpio kuva
Kari Kilpiö

Juuri näin J.Makkonen. Tärkeintä ei ole se mistä puhutaan, vaan se mistä vaietaan tai mitä salataan. Malliesimerkkinä sateenkaarihallituksen mielikuva- ja lillukanvarsipolitiikka ja bluffipuheet sekoomushallituksen saamattomuuden peittona ja koko hallituskauden ajantappajina. Elikkä Kataisen sekoomushallituksen savolaisena, tekemättä vaille jääneenä fiasko-urakkana ja sen saamattomuuden ja epäisänmaallisuuden sumuverhona. Sisäpolitiikka jätettiin tahallaan rempalleen ja satsattiin 110 prosenttisesti EU/EMU/europolitiikkaan EU:n mallioppilaana ja ostetulla kolmen AAA:n vilppiluokituksella. Potemkinin kulissit tässä harkitusti lumekäytössä.

Olli Pusa

Unohdit tuon informaatiosodankäynnin kertomuksessasi Neuvostoliiton ja Venäjän. Se harrasti erittäin laajaa informaatiosodankäyntiä länsimaissa. Esimerkiksi on arvioitu, että KGB:n ulkomaantoimintojen budjetista 15% kului perinteiseen vakoiluun ja 85% informaatiosodankäyntiin ja mielipiteiden muokkaukseen.

Sitä varten KGB:lle kehittyi valtava vaikuttaja-agenttien verkosto länsimaissa. Sen tehtävänä oli vaikuttaa mielipiteisiin lännessä ja selitellä Neuvostoliiton toiminnat parhain päin.

Tuo verkosto jäi useissa länsimaissa kokonaan perkaamatta. Esimerkiksi Suomessa, jossa tiedossa olevienkaan agenttien nimiä ei julkaista. Tuon verkoston peri KGB (uudella nimellään). Ja tuo KGB on Venäjällä tukevasti vallassa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Olli,

itseasiassa en unohtanut, vaikka siihen ei viitatakaan kuin mainitsemalla sensuuri, propaganda ja eritoten agitprop, joka oli/on neuvostoliittolainen (venäläinen) virasto, tehtävänään huolehtia mielipiteenmuokkauksesta eri keinoin.

Tämän oli kuitenkin tarkoitus olla lyhyt mutta yleispätevä selvitys eri keinoista ja päämääristä, joka "sopii joka maahan".

Olli Pusa

"agitprop, joka oli/on neuvostoliittolainen (venäläinen) virasto, tehtävänään huolehtia mielipiteenmuokkauksesta eri keinoin"

Oliko tuo myös Suomessa toimineen lauluyhtyeen nimi?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #20

Oli myös lauluyhtye, eikä edes hullumpi orkesterina ollutkaan. Varsin näyttämöllinen.

Neuvostoliiton agitprop (otdel agitatsi e propagandy) taas oli agitaation ja propagandan virasto sekä sellaisena osa NL:n kommunistista puoluetta. Tehtäviä olivat: kaiken virallisen tiedon sisällön tarkistaminen, koulujen poliittisen koulutuksen valvonta, joukkotiedotuksen valvonta ja yleisen mielipiteen kääntäminen puolueen ohjelman puolelle.

Joskus olen uumoillut, liekö meillä Suomessa jäänteenä noilta ajoilta vastaava virasto, konsensuskonferenssi tmv. joka yhä hoitelee tehtäviään.

Käyttäjän hilkkalaronia kuva
Pikku-Hilkka Laronia

Hyvä sonko sie selität näitä asioita ja se ittenäinen ajattelu on niin äärettömän työlästä ja meile ei tehä helpoksi sitä toellisuuen hahmottamista, kuten tässäki plokissa näkkyy.

Tuli muuten miehleen tämä kirjotus, rakastan tätä juttua, siis lasten kaltaisten sois tämä maailma, net ei tiä, net ihmettellee: http://www.hs.fi/tiede/Ihmisten+heimolaisuus+tappa...

Käyttäjän timonenonen kuva
Timo Nenonen

Olipa pitkä juttu aiheesta propakanda. Itse odottelen sitä hetkeä, kun edellisen ja nykyhallituksen tekemät takaukset lojahtavat maksuun ja YLe, Hesari ym mediat rummuttavat kaikkien tukien ja takauksien syypääksi persut, vaikka ovat koko ajan äänestäneet niitä vastaan.

Lisäksi vielä, että tämä pölhökustikansa saattaa jopa uskoa tämän.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

LOL

Et muuten Timo ole ainoa! No, miljardöörit tyhjentelee parhaillaan tilejään USA:ssa. Ilmeisesti saamme kiittää talletuspaosta keskuspankkien rahanpumppausta (jonka seurauksista on useaankin kertaan tullut varoiteltua).

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Erittäin tärkeä artikkeli. Kiitos siitä. Kannattaa tulostaa ja tallettaa.
Tämä on tietenkin toimialan yksi case - harvinaisen yksityiskohtaisesti kuvattuna ja aktiivitoimintaan kiinnitettynä. Ollin huomautus on tietysti aiheellinen - mutta näitä kuvauksiahan voidaan tehdä kaikkien merkittävien toimijoiden osalta: sama peruskaava toimii kaikkialla, paitsi että muualla ei kenties (lue: takuulla) ole toimintaa viety näin sofistikoidulle ja totaaliselle tasolle.
Kiitos, Riikka!

Käyttäjän arirusila kuva
Ari Rusila

Kiitos mainion artikkelin esiintuonnista ja linkeistä. Kun Israel oli alkuperäisessä artikkelissa nostettu tikun nokkaan on mielestäni aiheellista korostaa sodissa usein olevan eri osapuolia - näin myös mediasodankäynnissä. Esimerkkinä käytetyssä Gazan operaatiossakin nähtiin yritystä demonisoida Israelia arveluttavin menetelmin mm kierrättämällä vahnhempia kuvia Syyrian uhreista väittäen näiden olevan Puolustuspilarioperaation aikaansaannosta. Samaa asiaa ajoivat länsitoimittajille lavastetut ja näytellyt kohtaukset.

Mielestäni viimeisten parin vuosikymmenen aikana mediasta on tullut yksi keskeisimpiä sodankäynnin välineitä haettaessa oikeutusta hyökkäykseen, vaikutettaessa operaation aikaiseen menestykseen ja operaation jälkeiseen virheiden valkopesuun. Eräs bosniakkien palkkaama jenkkien pr-toimisto kehuskelikin jälkeenpäin suurimpana saavutuksenaan olleen USAn juutalaisyhteisön kääntämisen serbejä vastaan muistaen bosniakkien ja kroaattien taustan juutalaisia ja serbejä lahdanneeseenEuroopan pahimpiin tuhoamisleireihin kuuluvassa Jasenovacissa. Ainakin Balkanin sodista lähtien näin on mielestäni ollut ja menettely on koko ajan ammatillistunut. Muistelempa että Georgian sodassa molemmilla osapuolilla oli palkatut länsimaiset PR-toimistot apunaan.

Pertti Ilonen

Hyvä kommentti.

Se mahtaa se rauha tosiaan olla kuitenkin parempi.

Aiskyloksen sanoja mukaillen:
Konfliktin ensimmäinen uhri on totuus.
In war, truth is the first casualty.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Ari Rusila,

olet oikeassa siinä että Jugoslavian sodasta olisi voinut löytää hyviä esimerkkejä. Diane Johnstonen kirja "Nato ja Jugoslavia - Narrien ristiretki" esimerkiksi nostaa esiin propagandan ja sensuurin merkityksen+vaikutuksen sekä suureen yleisöön että poliittisiin päätöksiin.

CNN-uutiskanavallakin oli suuri merkitys propagandatoimistona.

Leksa Kontio

Pitääpä kuitata näin jälkikäteen. Huomasin, et on ollut jotain ongelmia tämän verkkomediassa olevan hasbara-juttusi löytäämiseen google haulla. Ilmeisesti suomalaiset hasbara-trollit ovat olleet asialla. Törmäsin ilmeisesti tähän asiaan joitain vuosia sitten, kun surffailin netissä ja törmäsin youtubessa videoon, missä näytettiin Tel Avivissa pidettyä kurssia, missä jengiä opetettiin kirjautumaan wikipediaan ja muokkailemaan wiki juttuja. Tässä oli ilmeisesti kyse juuri tästä hasbarasta.

Meillä näitä hasbara-trolleja on ilmeisesti ollut jo vuosia, näin arvelen. Siksi täällä hermostuttiin kirjoittamastasi artikkelista. Näistä komentoijista T. Parkkila on mitä todennäköisimmin tietoinen hasbara-trolli ja esim. Olli Pusa on aatteellispuutteellisista lähtökohdistaan lähtien tietämättään/pöljyyttään satunnainen hasbara-tolli.
Laitan tähän loppuun vielä listauksen hasbara-trollin tunnusmerkistöstä:

Hasbara Troll brigade

Hasbara Trolls are generally quite polite at first. They pop up when someone is critical of Israel and it’s policies or interests. They target, write, engage, educate and insult. From my research it seems that there is some kind of hierarchy of trolls, they have leaders who tell them targets and guide them with their spin. Most work voluntarily but some are paid for by wealthy sponsors. They track topical keywords and persons using public websites such as topsy.com. Problems arise if one rejects the explanations being offered by the trolls, then their troll nature becomes apparent very quickly as they resort to smears and abuse.
Hasbara Troll attributes

1) Supreme point of view
2) The Hasbara troll knows best
3) Condescending & Patronising
4) Socialist (Smart and ‘caring’)
5) Do not have to be Jewish but Pro-Israel
6) Internet experts
7) Narcissistic
8) Provocative
9) Dis-ruptive
10) Like to ask the questions, not answer questions
11) Control freaks
12) Inflamed by anyone being critical of Israel
13) ‘Moral’ Guardians
14) Classic insults: Anti-semite, Neo- Nazi, White Supremacist, Holocaust denier
Adept with social networks well trained on IT

Yllä oleva teksti löytyy tuolta:

http://pragmaticwitness.com/a-guide-to-hasbara-tro...

Tuo sivusto, joka aatteellipuutteellisesti sijoittuu oikeistoon (ehkäpä ääri sellaiseen) näkee hasbaran myös sosialismina; Parkkila ja Pusa tuskin ovat sosialisteja. Lopuksi vanhaa kunnon sosialistista agitproppia:

http://www.youtube.com/watch?v=eBU5OwPCczc

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Al Jazeera on tehnyt ja Electronic Intifada julkaissut 4-osaisen sarjan nimeltään Lobby, joka esittää tällaista toiminnassa. tutkiva journalisti soluttautui Israel-lobbyn joukkoihin kuvaamaan salaa. Erittäin opettavaista matskua. Vahva suositus.
https://electronicintifada.net/content/watch-film-...

Käyttäjän jussikeskinen kuva
Jussi Keskinen

Tärkeä muistutus siitä, että meitä kustaan linssiin. Kiitos.

Käyttäjän jussikeskinen kuva
Jussi Keskinen

Nää propagandan ja valehtelun vaikutukset monikertaistuvat ja sokaisevat, koska tietoyhteiskunnassa ha, aika sirpaloituu ja pinoutuu. Kaikki muuttuu käsittämättömäksi puuroksi ja yhteen hetkeen, sanotaan vaikka millisekuntiin mahtuu jo paljon asiaa, jossa sisäinen johdonmukaisuus on menneen talven lumia. Tää näkyy yleisenä "näkemyksettömyytenä" ihan arkisissakin asioissa, esimerkiksi Auroran psyk. päivystyksen lopettaminen ja siirtaäminen somaattisiin päivystyspisteisiin. Tää näkyy silmien tietoisena ummistamisena kaikelta lähes jo svääreihin ulottuvalta monimuotoisuudelta.

Ajan pinoutuminen johtaa lopulta "kääntyvien kärkien syndroomaan" eli maailman palamiseen loppuun ja nimenomaan palamiseen. Tää paradoksi on tapahtunu yllättävän nopeesti, että tekniikka onkin alakanut vaikuttaa tuhoisasti ja tää kaikki tapahtuu eksponentiaalisesti.

Esimerkkejä on niin paljon, että niitä ei kannata edes luetella, valheiden, petosten, mielikuvien verkko ja verkostoituminen on täysin tähtitieteellistä ja meidän järjellemme mahdotonta käsittää, ajattellen, että sieltä kaikesta pitäisi kaivaa joku totuus. Tämän johdosta päädyn yksinkertaiseen hullutukseen, joka näyttää toteutuvan vääjäämättömästi ja odotan suurella innolla Kristuksen paluuta.

Käyttäjän ilmari kuva
Ilmari Schepel

Pahinta propagandaa edustavat minun mielestäni lukemattomat salaliittoteoriat.

Toimituksen poiminnat